SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
Marjaana Pelkonen 24.9.2013
Kouluterveyspäivät 17.9.2013
Marjaana Pelkonen
Neuvotteleva virkamies, STM
etunimi.sukunimi@stm.fi
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Sisältö
 Keskeisiä linjauksia
 Oppilas- ja opiskelijahuolto kokonaisuutena
 Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon
 Yksilökohtainen opiskeluhuolto täsmentyy
 Opiskeluhuollon järjestäminen ja edellytykset
 Lopuksi
§ § § § § § § §
2 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu
 Hallituksen esitys (HE 67/2013) oppilas- ja
opiskelijahuoltolaiksi annettu eduskunnalle kesäkuussa
2013. Laki tulisi voimaan 1.8.2014
 Valmisteltu OKM:n ja STM:n yhteistyönä
 Koskee
– esi- ja perusopetusta
– lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta
– yhteensä yli 925 000 opiskelijaa, noin 3 300 oppilaitoksessa
Keskeisiä linjauksia
 Kokoaa hajallaan olevat säännökset yhteen lakiin
 Siirtää painopistettä ehkäisevään ja yhteisölliseen työhön
 Tuo psykologi- ja kuraattoripalvelut myös toiselle asteelle.
 Varmistaa edellytykset konkreettista työtä varten
– suunnitelmat, ryhmät
 Termit
– lain nimi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
– muuten käytetään termiä opiskeluhuolto
Lain tarkoitus
 Edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja
hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien
syntymistä.
 Edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia,
terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä
toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.
 Turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.
 Turvata opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus
ja laatu.
 Vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista
toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.
Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden
 Opiskeluhuollolla tarkoitetaan
– hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä
– niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä
 Opiskeluhuoltoa toteutetaan
– ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana
yhteisöllisenä opiskeluhuoltona
lisäksi
– yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, siten kuin laissa säädetään
Opiskeluhuolto kokonaisuutena
Opiskeluhuoltoon sisältyvät
1 Koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman
mukainen opiskeluhuolto
 Opiskeluhuollon palvelut
2 Psykologi- ja kuraattoripalvelut
3 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
 Toteutetaan monialaisena yhteistyönä
– opetustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi
– opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa
– muiden tahojen kanssa
1 Opetussuunnitelman mukainen opiskelu-
huolto
On toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja
yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja
turvallisen oppimisympäristön syntymistä,
 edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään
syrjäytymistä sekä
 edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään
ja ehkäistään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia
ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia
8 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
2 Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
 Opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antama
opiskelun ja koulunkäynnin tuki ja ohjaus, joilla
– edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia
sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja
muiden läheisten kanssa
– tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia
sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia
Opiskeluhuollon kuraattorin kelpoisuus
Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään
sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista
annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus
Käytännössä:
– sosionomi AMK
– sosionomi YAMK
– sosiaalityöntekijä
10 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava
 sellaisen vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on
em. lain 3 §:n mukainen kelpoisuus eli
sosiaalityöntekijän palveluja
– nimetään olemassa olevista sosiaalityöntekijöistä
– kunnassa työskentelevä sosiaalityöntekijä voisi hoitaa
 psykologin palveluja
11 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
3 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Terveydenhuoltolain mukaan järjestettävät koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon palvelut, joilla
 edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia
sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja
kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä
 tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja
järjestetään tarvittava tuki ja ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 Lisäksi KTH:ssa tuetaan vanhempien hyvinvointia
ja kasvatustyötä.
 OTH sisältää opiskelijan terveyden- ja
sairaanhoitopalvelut, jotka on järjestettävä
yhtenäisenä kokonaisuutena
 Asetus 338/2011 säätelee tarkemmin koulu- ja
opiskeluterveydenhuoltoa
13 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon
 Toimintakulttuuri ja toimet, joilla edistetään
opiskelijoiden
– oppimista, hyvinvointia, terveyttä,
– sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä
opiskeluympäristön
– terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
 Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä
opiskeluhuoltopalveluista vastaavien on edistettävä
– opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä
– kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon
 Tavoite: HYVINVOIVA OPISKELUYHTEISÖ
– yhteisöön kuulumisen tunne, kuulluksi tuleminen
 Lähtökohta: Koulu keskeinen kehitysympäristö
– vaikuttaa hyvinvointiin, yhteisön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa
 Kuuluu kaikille: terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien
näkökohtien ottaminen huomioon opetuksen sisällöissä,
menetelmissä, järjestelyissä, muussa toiminnassa
 Opiskeluhuoltoryhmän keskeisin tehtävä
– tietopohjan kokoaminen: kouluterveyskysely, ymp. tarkastukset,
OPH-THL-kyselyt, laajojen terveystarkastusten yhteenvedot ym.
– suunnitelman laatiminen: tavoitteet, toimenpiteet
– seuranta ja kehittäminen
15 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon
Toimintamalleja ja menetelmiä tarjolla
Kohteena voi olla luokka, muu ryhmä, koko yhteisö
 osallisuutta, myönteistä vuorovaikutusta ja hyvää
tunneilmastoa tukeva keinot
– sosiaalisten taitojen oppiminen, vertaistoiminta
 kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät keinot
 turvallisuutta lisäävät keinot
 varhaisen tuen ryhmät (ART, tupakasta vieroitus)
 työrytmi, kuormitus, lepo, virkistyminen, ergonomia
Kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen
Yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
16 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
Yksilökohtainen opiskeluhuolto täsmentyy
 Yksittäiselle opiskelijalle annettavat
1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut
2) psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä
3) monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto
 Monialainen asiantuntijaryhmä
– kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tai tietyn
opiskelijaryhmän tueksi
– nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön
– laatii opiskeluhuoltokertomuksen
17 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO:
Oikeus saada psykologi- ja kuraattoripalveluja
 Opiskelijalla oikeus keskustella psykologin tai
kuraattorin kanssa seitsemäntenä työpäivänä
pyynnöstä. Kiireellisessä tapauksessa samana tai
seuraavana työpäivänä
 Mahdollisuus keskusteluun järjestettävä myös
huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella,
ellei se ole ilmeisen tarpeetonta
 Tehdyn arvion perusteella opiskelijalla oikeus saada
riittävä tuki ja ohjaus. Tarvittaessa ohjattava saamaan
muita palveluja
Yhteydenotto psykologi- ja kuraattoripalvelujen
saamiseksi
 Oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijän on viipymättä otettava
yhdessä opiskelijan kanssa yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin, jos
hän arvioi opiskelijan olevan em. palvelujen tarpeessa
 Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä opiskelijan
kanssa, on opiskelijalle annettava tieto yhteydenotosta sekä
mahdollisuus keskustella yhteydenoton syistä
 Myös muu henkilö voi ottaa yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin
 Huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta
Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus
 Terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lossa on järjestettävä siten, että opiskelija voi tarvittaessa
päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman
ajanvarausta.
 Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin
virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon.
Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin
yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti
tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä terveydenhuoltolain
51 §:n mukaisesti.
Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema
opiskeluhuollossa
 Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja
hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan toivomukset ja
mielipiteet otettava huomioon.
 Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa
osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian
käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa
pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen
Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittely
 Yksittäisen opiskelijan asian käsittelyyn saavat osallistua
vain ne, joiden opiskeluhuoltoon liittyviin tehtäviin
käsiteltävä asia välittömästi kuuluu
 Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella käsittelyyn
voi osallistua muita
 Alaikäisen puolesta huoltaja voi antaa suostumuksen, jos
alaikäisellä ei itsellään ole edellytyksiä arvioida asian
merkitystä
Opiskeluhuollon kertomukset
 Yksilötapaamiset
– potilasasiakirjoihin potilaslain mukaisesti
– kuraattorin asiakaskertomukseen sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti
 Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamiset
– vastuuhenkilö kirjaa opiskeluhuoltokertomukseen
Opiskeluhuollon rekisterit
 potilasrekisteri
 kuraattorin asiakasrekisteri
 yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteri
Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvien tietojen
salassapito 22 §
 tiedot salassapidettäviä (julkisuuslaki)
 sivullisille ei saa antaa tietoja, paitsi jos
– suostumus
– lain säännös
 vaitiolovelvollisuus (julkisuuslaki)
Oikeus poiketa salassapitovelvollisuudesta
 Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon osallistuvilla oikeus
saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen …tietoja
24 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
OPISKELUHUOLLON JÄRJESTÄMINEN
Järjestämisvastuu
 Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että
– opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu
– opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus
 Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa
– psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä opiskelijoille heidän
kotipaikastaan riippumatta
– koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä (ThL)
 Opiskelijalla oikeus saada maksutta sellainen
opiskeluhuolto, jota koulutukseen tai opetukseen
osallistuminen edellyttää. Opiskeluth maksutonta (ei yli 18-v
sair.hoito)
Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus
 Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijoilla ja
heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen
opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta
 Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilökunnalla on
velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan
tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja
26 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
Toimintaedellytykset
Opiskeluhuollon suunnittelu tehostuu
1) Opiskeluhuoltoa koskevat asiat kirjataan Lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan (lastensuojelulaki 12 §)
Laaditaan laajassa yhteistyössä, kattaa eri hallintokunnat
Laaja sisältö, myös voimavarat
Valtuusto hyväksyy
2) Jokaiselle oppilaitokselle oma opiskeluhuollon suunnitelma
27 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on
kirjattava:
 opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan
keskeiset periaatteet
 arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä
olevista opiskeluhuoltopalveluista, avustajapalveluista
sekä tuki- ja erityisopetuksesta
 toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa
ja opiskelijoiden varhaista tukea
 tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä
opiskeluhuollon laadunarvioinnista
Opiskeluhuoltosuunnitelma
 Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oph:n toteuttamista,
arviointia ja kehittämistä varten laaditaan
oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma
 Suunnitelmaan on kirjattava
– arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista
opiskeluhuollon palveluista,
– oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon
edistämiseksi ja tarvittavien ja tukitoimien järjestämiseksi
– yhteistyön järjestäminen eri toimijoiden kanssa
– suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja
häirinnältä
– toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi
(omavalvonta)
 OPH antaa määräykset, kj:n on seurattava toteutumista
Opiskeluhuoltoryhmät
 Opiskeluhuollon ohjausryhmä
– koulutuksen järjestäjäkohtainen, monialainen
 voi olla kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen tai tehtävät
voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä
– tehtävänä opiskeluhuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen,
ohjaaminen ja arviointi
 Opiskeluhuoltoryhmä
– monialainen ja oppilaitoskohtainen,
– tehtävänä oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen,
toteuttaminen ja arviointi; yhteisöllinen opiskeluhuolto
 Asiantuntijaryhmä
Lopuksi: Uusi laki
 Vahvistaisi opiskeluhuoltoa ja sen asemaa
 Tukisi opiskelijoiden oppimista ja hyvinvoinnin
edistämistä sekä opettajien työtä
 Mahdollistaisi ongelmien varhaisen tunnistamisen sekä
tuen ja hoidon järjestämisen (vastuut)
 lastensuojelutarpeen vähentäminen, tuki nuorisotakuulle
Edellyttää kokonaisuuden toimimista tarkoitetulla
tavalla: mm. henkilöstön pysyvyys, johtaminen,
yhteistyön vahvistuminen
Suuntana hyvinvoiva yhteisö - hyvinvoivat opiskelijat
31 24.9.2013 Marjaana Pelkonen

More Related Content

What's hot

Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuoltoOppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Arja Kemppainen
 
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
SYL
 
Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...
Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...
Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...
Kouluterveyskysely
 

What's hot (20)

Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuoltoOppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto
 
Opettajan tehtävät
Opettajan tehtävätOpettajan tehtävät
Opettajan tehtävät
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna PalmroosPäihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
Päihdepäivät 2019 seminaari 24 Anu Rautama Sarianna Palmroos
 
Andersson: Koulurauha - jokaisen oikeus
Andersson: Koulurauha - jokaisen oikeusAndersson: Koulurauha - jokaisen oikeus
Andersson: Koulurauha - jokaisen oikeus
 
Maistuva koulu
Maistuva kouluMaistuva koulu
Maistuva koulu
 
Toplaaja9
Toplaaja9Toplaaja9
Toplaaja9
 
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
Syl yhdenvertaisuustapaaminen040512 kaunismaa (id 926)
 
Koulutiedote 2015-2016
Koulutiedote 2015-2016Koulutiedote 2015-2016
Koulutiedote 2015-2016
 
Työarauha ja turvallinen oppimisympäristö
Työarauha ja turvallinen oppimisympäristöTyöarauha ja turvallinen oppimisympäristö
Työarauha ja turvallinen oppimisympäristö
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.
 
Eka vuosi työpaja jy
Eka vuosi työpaja jyEka vuosi työpaja jy
Eka vuosi työpaja jy
 
2007 lukiolaisten hyvinvointitutkimus
2007 lukiolaisten hyvinvointitutkimus2007 lukiolaisten hyvinvointitutkimus
2007 lukiolaisten hyvinvointitutkimus
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukenaVarhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 
Päihdestrategia 2013
Päihdestrategia 2013Päihdestrategia 2013
Päihdestrategia 2013
 
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito 26.9.2017
 
Työrauha ja oppimisen ilo
Työrauha ja oppimisen iloTyörauha ja oppimisen ilo
Työrauha ja oppimisen ilo
 
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
 
Pia Valjakka: Yhteisöllinen terveyden edistäminen, opiskelijahuollon ja opisk...
Pia Valjakka: Yhteisöllinen terveyden edistäminen, opiskelijahuollon ja opisk...Pia Valjakka: Yhteisöllinen terveyden edistäminen, opiskelijahuollon ja opisk...
Pia Valjakka: Yhteisöllinen terveyden edistäminen, opiskelijahuollon ja opisk...
 
Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...
Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...
Hatanpää ja Siipola: Yhteinen työ - toimivat käytännöt lapsi- ja perhekohtais...
 
Ensimmäinen vuosi tampere
Ensimmäinen vuosi tampereEnsimmäinen vuosi tampere
Ensimmäinen vuosi tampere
 

Viewers also liked

MSU DL Workshop Aug 13 2013
MSU DL Workshop Aug 13 2013MSU DL Workshop Aug 13 2013
MSU DL Workshop Aug 13 2013
Josh Johnson
 
Evaluation Question 2
Evaluation Question 2Evaluation Question 2
Evaluation Question 2
aq101824
 

Viewers also liked (20)

Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline
Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin välineKivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline
Kivimäki: Kouluterveyskysely - koulun kehittämisen ja arvioinnin väline
 
Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013
Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013
Luopa: Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013
 
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttöLuopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
Luopa: Nuorten ja lasten päihteiden ja huumeidenkäyttö
 
Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013
Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013
Paananen: Kouluterveyskysely pääkaupunkiseudulla 2013
 
Ollila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitat
Ollila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitatOllila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitat
Ollila: Nuuska ja nuoret - käytön yleisyys ja haitat
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Tampere.
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kuopio.
 
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.
Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Keski-Pohjanmaa.
 
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotollaAho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
Aho: "Se kuuntelemisen taito olisi ihan ykkösjuttu" - Nuori vastaanotolla
 
Luopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - Kouluterveyskysely
Luopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - KouluterveyskyselyLuopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - Kouluterveyskysely
Luopa: Tutkimustuloksia nuorten huumeidenkäytöstä - Kouluterveyskysely
 
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
Matikka: Maahanmuuttajataustaisten 8. ja 9. luokkalaisten hyvinvointi - Koul...
 
Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.
Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.
Kivimäki: Nuorten hyvinvointi Lapissa Kouluterveyskyselyn mukaan.
 
Matikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen
Matikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminenMatikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen
Matikka: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen
 
Matikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-Suomessa
Matikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-SuomessaMatikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-Suomessa
Matikka: Kouluterveyskysely 2013 Vakka-Suomessa
 
MSU DL Workshop Aug 13 2013
MSU DL Workshop Aug 13 2013MSU DL Workshop Aug 13 2013
MSU DL Workshop Aug 13 2013
 
White-tailed Kites at Lake Hodges
White-tailed Kites at Lake HodgesWhite-tailed Kites at Lake Hodges
White-tailed Kites at Lake Hodges
 
Offshore Vessels & Access Forum-Event Brochure
Offshore Vessels & Access Forum-Event BrochureOffshore Vessels & Access Forum-Event Brochure
Offshore Vessels & Access Forum-Event Brochure
 
Perspectivas Empresariales 2016 - Bizkaia
Perspectivas Empresariales 2016 - BizkaiaPerspectivas Empresariales 2016 - Bizkaia
Perspectivas Empresariales 2016 - Bizkaia
 
Evaluation Question 2
Evaluation Question 2Evaluation Question 2
Evaluation Question 2
 
C4 real keynote presentatie bert
C4 real keynote presentatie bertC4 real keynote presentatie bert
C4 real keynote presentatie bert
 

Similar to Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Tulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussa
Tulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussaTulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussa
Tulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussa
Sirpa Pursiainen
 
Työrauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluun
Työrauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluunTyörauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluun
Työrauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluun
SDP
 
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
SYL
 
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussaToimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Annukka De Meulder
 
Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011
Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011
Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011
rannajo
 
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Hanna
 
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
SYL
 
Työkykyaamiainen_tiivistelmä
Työkykyaamiainen_tiivistelmäTyökykyaamiainen_tiivistelmä
Työkykyaamiainen_tiivistelmä
Heidi Partanen
 
Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019
Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019
Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
 

Similar to Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (20)

Opiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire Kolimaa
Opiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire KolimaaOpiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire Kolimaa
Opiskeluterveydenhuollon rooli opiskelijan ohjauksessa, Maire Kolimaa
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossaLasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy kouluterveydenhuollossa
 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena suu...
 
Opiskelijajärjestöjen takuu varmasti -teesit 2012
Opiskelijajärjestöjen takuu varmasti -teesit 2012Opiskelijajärjestöjen takuu varmasti -teesit 2012
Opiskelijajärjestöjen takuu varmasti -teesit 2012
 
Tulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussa
Tulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussaTulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussa
Tulevaisuus kokonaisvaltaisuus opiskelussa
 
Työrauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluun
Työrauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluunTyörauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluun
Työrauha, osallisempaan ja turvallisempaan kouluun
 
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
Kujala opiskelukykysuositukset ja kaytannot [yhteensopivuustila]
 
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteenRatkaisuja nuorten mielenterveyteen
Ratkaisuja nuorten mielenterveyteen
 
Innolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaaliInnolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaali
 
Pelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen
Pelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseenPelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen
Pelkonen: Ohjeistuksesta tukea laajojen terveystarkastusten toteuttamiseen
 
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussaToimintaterapian mahdollisuudet koulussa
Toimintaterapian mahdollisuudet koulussa
 
Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011
Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011
Veso mikkeli 11. ja 12.10.2011
 
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
Toplaaja 2+1 lähihoitaja Salpaus 2012
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
Ayy opintoneuvosto 9.5.2011
 
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
Alayhdistysten kopokoulutus 31012012
 
Työkykyaamiainen_tiivistelmä
Työkykyaamiainen_tiivistelmäTyökykyaamiainen_tiivistelmä
Työkykyaamiainen_tiivistelmä
 
Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019
Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019
Haastava käytös, utmanande beteende, Valteri Educa 2019
 
Kuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation SystemKuopio Health - Open Innovation System
Kuopio Health - Open Innovation System
 

More from Kouluterveyskysely

More from Kouluterveyskysely (11)

Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
 
Pietilä: Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
Pietilä: Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmäPietilä: Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
Pietilä: Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä
 
Sormunen: Sähköinen hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen tukena
Sormunen: Sähköinen hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen tukenaSormunen: Sähköinen hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen tukena
Sormunen: Sähköinen hyvinvointikertomus kunnan strategisen johtamisen tukena
 
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseurantaHassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
Hassi: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannusseuranta
 
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
Kuronen: Oppilas- ja opiskelijahuolto osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuu...
 
Lehdonvirta: Näin syntyi kasiluokkalaisten esitietolomake
Lehdonvirta: Näin syntyi kasiluokkalaisten esitietolomakeLehdonvirta: Näin syntyi kasiluokkalaisten esitietolomake
Lehdonvirta: Näin syntyi kasiluokkalaisten esitietolomake
 
Wiss: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa - T...
Wiss: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa - T...Wiss: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa - T...
Wiss: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toisen asteen oppilaitoksissa - T...
 
Nuppola: Opiskelijoiden kasvun ja itsenäistymisen tukeminen ammatillisessa op...
Nuppola: Opiskelijoiden kasvun ja itsenäistymisen tukeminen ammatillisessa op...Nuppola: Opiskelijoiden kasvun ja itsenäistymisen tukeminen ammatillisessa op...
Nuppola: Opiskelijoiden kasvun ja itsenäistymisen tukeminen ammatillisessa op...
 
Kiilakoski: Kasvatus teknologisessa maailmassa
Kiilakoski: Kasvatus teknologisessa maailmassaKiilakoski: Kasvatus teknologisessa maailmassa
Kiilakoski: Kasvatus teknologisessa maailmassa
 
Alanne: Yhteisöllisyyteen kannustava vanhempainmalli - nuorten päihteettömyyt...
Alanne: Yhteisöllisyyteen kannustava vanhempainmalli - nuorten päihteettömyyt...Alanne: Yhteisöllisyyteen kannustava vanhempainmalli - nuorten päihteettömyyt...
Alanne: Yhteisöllisyyteen kannustava vanhempainmalli - nuorten päihteettömyyt...
 
Lahtinen: Nuoren yhteisöllinen tukeminen
Lahtinen: Nuoren yhteisöllinen tukeminenLahtinen: Nuoren yhteisöllinen tukeminen
Lahtinen: Nuoren yhteisöllinen tukeminen
 

Pelkonen: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

 • 1. Marjaana Pelkonen 24.9.2013 Kouluterveyspäivät 17.9.2013 Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM etunimi.sukunimi@stm.fi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
 • 2. Sisältö  Keskeisiä linjauksia  Oppilas- ja opiskelijahuolto kokonaisuutena  Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  Yksilökohtainen opiskeluhuolto täsmentyy  Opiskeluhuollon järjestäminen ja edellytykset  Lopuksi § § § § § § § § 2 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 3. Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu  Hallituksen esitys (HE 67/2013) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi annettu eduskunnalle kesäkuussa 2013. Laki tulisi voimaan 1.8.2014  Valmisteltu OKM:n ja STM:n yhteistyönä  Koskee – esi- ja perusopetusta – lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta – yhteensä yli 925 000 opiskelijaa, noin 3 300 oppilaitoksessa
 • 4. Keskeisiä linjauksia  Kokoaa hajallaan olevat säännökset yhteen lakiin  Siirtää painopistettä ehkäisevään ja yhteisölliseen työhön  Tuo psykologi- ja kuraattoripalvelut myös toiselle asteelle.  Varmistaa edellytykset konkreettista työtä varten – suunnitelmat, ryhmät  Termit – lain nimi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki – muuten käytetään termiä opiskeluhuolto
 • 5. Lain tarkoitus  Edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä.  Edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.  Turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.  Turvata opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu.  Vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.
 • 6. Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden  Opiskeluhuollolla tarkoitetaan – hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä – niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä  Opiskeluhuoltoa toteutetaan – ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona lisäksi – yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, siten kuin laissa säädetään
 • 7. Opiskeluhuolto kokonaisuutena Opiskeluhuoltoon sisältyvät 1 Koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto  Opiskeluhuollon palvelut 2 Psykologi- ja kuraattoripalvelut 3 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut  Toteutetaan monialaisena yhteistyönä – opetustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi – opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa – muiden tahojen kanssa
 • 8. 1 Opetussuunnitelman mukainen opiskelu- huolto On toimintaa, jonka avulla tuetaan yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä,  edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä  edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia  tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia 8 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 9. 2 Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut  Opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antama opiskelun ja koulunkäynnin tuki ja ohjaus, joilla – edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa – tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia
 • 10. Opiskeluhuollon kuraattorin kelpoisuus Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus Käytännössä: – sosionomi AMK – sosionomi YAMK – sosiaalityöntekijä 10 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 11. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava  sellaisen vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on em. lain 3 §:n mukainen kelpoisuus eli sosiaalityöntekijän palveluja – nimetään olemassa olevista sosiaalityöntekijöistä – kunnassa työskentelevä sosiaalityöntekijä voisi hoitaa  psykologin palveluja 11 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 12. 3 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Terveydenhuoltolain mukaan järjestettävät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, joilla  edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta  edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä  tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki ja ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin
 • 13. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  Lisäksi KTH:ssa tuetaan vanhempien hyvinvointia ja kasvatustyötä.  OTH sisältää opiskelijan terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka on järjestettävä yhtenäisenä kokonaisuutena  Asetus 338/2011 säätelee tarkemmin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa 13 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 14. Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  Toimintakulttuuri ja toimet, joilla edistetään opiskelijoiden – oppimista, hyvinvointia, terveyttä, – sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön – terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.  Kaikkien oppilaitoksessa työskentelevien sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavien on edistettävä – opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä – kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
 • 15. Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon  Tavoite: HYVINVOIVA OPISKELUYHTEISÖ – yhteisöön kuulumisen tunne, kuulluksi tuleminen  Lähtökohta: Koulu keskeinen kehitysympäristö – vaikuttaa hyvinvointiin, yhteisön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa  Kuuluu kaikille: terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien näkökohtien ottaminen huomioon opetuksen sisällöissä, menetelmissä, järjestelyissä, muussa toiminnassa  Opiskeluhuoltoryhmän keskeisin tehtävä – tietopohjan kokoaminen: kouluterveyskysely, ymp. tarkastukset, OPH-THL-kyselyt, laajojen terveystarkastusten yhteenvedot ym. – suunnitelman laatiminen: tavoitteet, toimenpiteet – seuranta ja kehittäminen 15 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 16. Pääpaino yhteisölliseen opiskeluhuoltoon Toimintamalleja ja menetelmiä tarjolla Kohteena voi olla luokka, muu ryhmä, koko yhteisö  osallisuutta, myönteistä vuorovaikutusta ja hyvää tunneilmastoa tukeva keinot – sosiaalisten taitojen oppiminen, vertaistoiminta  kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät keinot  turvallisuutta lisäävät keinot  varhaisen tuen ryhmät (ART, tupakasta vieroitus)  työrytmi, kuormitus, lepo, virkistyminen, ergonomia Kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen Yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 16 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 17. Yksilökohtainen opiskeluhuolto täsmentyy  Yksittäiselle opiskelijalle annettavat 1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 2) psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä 3) monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto  Monialainen asiantuntijaryhmä – kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tueksi – nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön – laatii opiskeluhuoltokertomuksen 17 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 18. YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO: Oikeus saada psykologi- ja kuraattoripalveluja  Opiskelijalla oikeus keskustella psykologin tai kuraattorin kanssa seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä. Kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä  Mahdollisuus keskusteluun järjestettävä myös huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta  Tehdyn arvion perusteella opiskelijalla oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus. Tarvittaessa ohjattava saamaan muita palveluja
 • 19. Yhteydenotto psykologi- ja kuraattoripalvelujen saamiseksi  Oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijän on viipymättä otettava yhdessä opiskelijan kanssa yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin, jos hän arvioi opiskelijan olevan em. palvelujen tarpeessa  Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä opiskelijan kanssa, on opiskelijalle annettava tieto yhteydenotosta sekä mahdollisuus keskustella yhteydenoton syistä  Myös muu henkilö voi ottaa yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin  Huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta
 • 20. Terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus  Terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuol- lossa on järjestettävä siten, että opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.  Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti.
 • 21. Opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa asema opiskeluhuollossa  Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijan toivomukset ja mielipiteet otettava huomioon.  Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen
 • 22. Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittely  Yksittäisen opiskelijan asian käsittelyyn saavat osallistua vain ne, joiden opiskeluhuoltoon liittyviin tehtäviin käsiteltävä asia välittömästi kuuluu  Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella käsittelyyn voi osallistua muita  Alaikäisen puolesta huoltaja voi antaa suostumuksen, jos alaikäisellä ei itsellään ole edellytyksiä arvioida asian merkitystä
 • 23. Opiskeluhuollon kertomukset  Yksilötapaamiset – potilasasiakirjoihin potilaslain mukaisesti – kuraattorin asiakaskertomukseen sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesti  Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamiset – vastuuhenkilö kirjaa opiskeluhuoltokertomukseen Opiskeluhuollon rekisterit  potilasrekisteri  kuraattorin asiakasrekisteri  yksilökohtaisen opiskeluhuollon rekisteri
 • 24. Opiskeluhuoltorekisteriin sisältyvien tietojen salassapito 22 §  tiedot salassapidettäviä (julkisuuslaki)  sivullisille ei saa antaa tietoja, paitsi jos – suostumus – lain säännös  vaitiolovelvollisuus (julkisuuslaki) Oikeus poiketa salassapitovelvollisuudesta  Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen …tietoja 24 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 25. OPISKELUHUOLLON JÄRJESTÄMINEN Järjestämisvastuu  Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että – opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu – opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus  Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa – psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta – koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä (ThL)  Opiskelijalla oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen tai opetukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluth maksutonta (ei yli 18-v sair.hoito)
 • 26. Tiedottamis- ja ohjausvelvollisuus  Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijoilla ja heidän huoltajillaan on tieto oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta  Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon henkilökunnalla on velvollisuus ohjata opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon etuuksia ja palveluja 26 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 27. Toimintaedellytykset Opiskeluhuollon suunnittelu tehostuu 1) Opiskeluhuoltoa koskevat asiat kirjataan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (lastensuojelulaki 12 §) Laaditaan laajassa yhteistyössä, kattaa eri hallintokunnat Laaja sisältö, myös voimavarat Valtuusto hyväksyy 2) Jokaiselle oppilaitokselle oma opiskeluhuollon suunnitelma 27 24.9.2013 Marjaana Pelkonen
 • 28. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattava:  opiskeluhuollon tavoitteet ja paikallisen toteuttamistavan keskeiset periaatteet  arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista, avustajapalveluista sekä tuki- ja erityisopetuksesta  toimet, joilla vahvistetaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja opiskelijoiden varhaista tukea  tiedot suunnitelman toteuttamisesta, seurannasta sekä opiskeluhuollon laadunarvioinnista
 • 29. Opiskeluhuoltosuunnitelma  Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että oph:n toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma  Suunnitelmaan on kirjattava – arvio opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuollon palveluista, – oppilaitosyhteisön toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien ja tukitoimien järjestämiseksi – yhteistyön järjestäminen eri toimijoiden kanssa – suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä – toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi (omavalvonta)  OPH antaa määräykset, kj:n on seurattava toteutumista
 • 30. Opiskeluhuoltoryhmät  Opiskeluhuollon ohjausryhmä – koulutuksen järjestäjäkohtainen, monialainen  voi olla kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen tai tehtävät voi hoitaa muu tehtävään soveltuva ryhmä – tehtävänä opiskeluhuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen, ohjaaminen ja arviointi  Opiskeluhuoltoryhmä – monialainen ja oppilaitoskohtainen, – tehtävänä oppilaitoskohtaisen opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi; yhteisöllinen opiskeluhuolto  Asiantuntijaryhmä
 • 31. Lopuksi: Uusi laki  Vahvistaisi opiskeluhuoltoa ja sen asemaa  Tukisi opiskelijoiden oppimista ja hyvinvoinnin edistämistä sekä opettajien työtä  Mahdollistaisi ongelmien varhaisen tunnistamisen sekä tuen ja hoidon järjestämisen (vastuut)  lastensuojelutarpeen vähentäminen, tuki nuorisotakuulle Edellyttää kokonaisuuden toimimista tarkoitetulla tavalla: mm. henkilöstön pysyvyys, johtaminen, yhteistyön vahvistuminen Suuntana hyvinvoiva yhteisö - hyvinvoivat opiskelijat 31 24.9.2013 Marjaana Pelkonen