Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jokinen oppimisen ja koulunkaynnin tuki

34 views

Published on

Educa 2020, Taito

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jokinen oppimisen ja koulunkaynnin tuki

 1. 1. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 24.1.2020 Sari Jokinen, erityisasiantuntija OAJ
 2. 2. Erityisopetus puhututtaa Kuvat: Opettaja-lehti 13/2019, 14/2019 ja 18/2019
 3. 3. Oppilaalla on oikeus saada… • opetussuunnitelma mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä • oppilaanohjausta • riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä (Perusopetuslaki 24.6.2010/642 30 §)
 4. 4. Perusopetus järjestetään… • luokanopettajien antamana opetuksena • eri oppiaineiden opettajien antamana aineenopetuksena • oppilaanohjaajien antamana oppilaanohjauksena • erityisopettajien antamana erityisopetuksena •(osa-aikainen erityisopetus vs. erityisopetus) (Perusopetusasetus 20.11.1998/852, 1 §)
 5. 5. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat vuosina 1995-2018 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Erityistä tukea Tehostettua tukea Vuosien 1995–2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Lähde: Tilastokeskus
 6. 6. Tehostettua ja erityistä tukea saaneet oppilaat vuosina 1995-2018 , % Lähde: Tilastokeskus
 7. 7. Kolmiportainen tuki • yleinen tuki • tehostettu tuki • erityinen tuki Kuva: Oppimisen tukipilarit / huhtikuu 2017 / OAJ
 8. 8. OAJ:n esitykset tuen toteutumisen parantamiseksi • lainsäädäntöä on muutettava niin, että se turvaa tuen kaikille oppilaille • opettajia on oltava riittävästi suhteessa oppilaiden määrään • pienryhmäopetus on taattava lailla jokaiselle sitä tarvitsevalle oppilaalle
 9. 9. OAJ:n esitykset tuen toteutumisen parantamiseksi • vahvempi kirjaus lakiin tehostetun tuen oppilaiden oikeudesta pienryhmäopetukseen määräajaksi • erityisen tuen oppilaiden oikeus pienryhmään yhtä vahvaksi kuin oikeus lähikouluun • valtio vahvemmin mukaan rahoitukseen
 10. 10. OAJ:n esitykset tuen toteutumisen parantamiseksi • erityisopettajia ja erityisluokanopettajia on koulutettava lisää • kaikkien opettajien erityispedagogista perustaitoja pitää vahvistaa • luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien yhteistyön mahdollisuuksia ja taitoja pitää parantaa
 11. 11. OAJ:n esitykset tuen toteutumisen parantamiseksi • aluehallintoviraston on kerättävä säännöllisesti tietoa tukipäätöksistä ja seurattava tuen toteutumista säännöllisesti • moniammatillinen yhteistyö joustavammaksi • pedagogisia asiakirjoja on kehitettävä ja kevennettävä
 12. 12. Yleinen tuki • yleistä tukea antaa jokainen luokanopettaja ja aineenopettaja oppilaiden tarpeiden mukaisesti • ei vaadi pedagogisia asiakirjoja eikä hallinnollisia päätöksiä • jokaisella opettajalla on velvollisuus muokata opetustaan oppilaiden opiskelutaidot, ryhmän toimintaedellytykset ja oppilaiden tuen tarve huomioiden
 13. 13. Yleinen tuki • eriyttäminen: materiaalit, aika, tukiopetus • joustavat opetusjärjestelyt • ratkaisuja, jotka tukevat oppilaan oppimista ja onnistumista • käyttäytymisen ja tunne-elämän tukemiseen liittyviä järjestelyjä • oppimista auttavat välineet • koetilanteisiin ja kotitehtäviin liittyvät järjestelyt • osa-aikainen erityisopetus, jota antaa erityisopettaja
 14. 14. Tehostettu tuki • Oppilas, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja, on oikeutettu saamaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. (Perusopetuslaki 24.6.2010/642 16a§)
 15. 15. Tehostettu tuki • luokanopettaja tai luokanvalvoja laatii yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa pedagogisen arvion • pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä, minkä jälkeen oppilas siirtyy tehostettuun tukeen • oppimissuunnitelma käynnistää tehostetun tuen
 16. 16. Erityinen tuki • Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tämän lain mukaan annettavasta tuesta. • Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. (Perusopetuslaki 24.6.2010/642 17§)
 17. 17. Erityinen tuki • oppilaalle tehdään pedagoginen selvitys, joka käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä • opetuksen järjestäjän päätös oppilaan siirtämisestä erityiseen tukeen • ennen päätöksen tekemistä on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa • erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma (hojks)
 18. 18. Huomioitavaa kolmiportaisesta tuesta • oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea • tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa- aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet • jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta
 19. 19. Pedagogiset asiakirjat • pedagoginen arvio • oppimissuunnitelma • pedagoginen selvitys • henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks)
 20. 20. Huomioitavaa erityisestä tuesta • erityisen tuen oppilaiden opetus perustuu siihen, mitä pedagogisiin asiakirjoihin on kirjattu • pedagogisiin asiakirjoihin kirjataan oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä • jos kunnassa on yksikin erityisen tuen oppilas, jonka pääsääntöiseksi ryhmäksi on kirjattu pienryhmä, oppilaan tulee saada opiskella pienryhmässä • huoltajia pitää tiedottaa valitusmahdollisuudesta pedagogisten päätösten yhteydessä
 21. 21. Hojks erityisopettajan antama osa-aikainen erityisopetus erityisluokanopettajan antama erityisopetus
 22. 22. Erityisopetuksen tuntimäärien kirjaaminen ja riittävyys Kuva: Oppimisen tukipilarit / huhtikuu 2017 / OAJ
 23. 23. Ryhmäkoot perusopetuksen erityisopetuksessa • erityinen tuki -> 10 oppilasta • pidennetty oppivelvollisuus -> 6-8 oppilasta • integroituja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita - > yleisopetuksen ryhmä 20 oppilasta
 24. 24. OAJ:n esitys opettajamitoitukseksi
 25. 25. Erityisopettajan tehtävänkuvaus • opettaa osa-aikaista erityisopetusta tarvitsevia yleisen, tehostetun ja erityisen tuen oppilaita (antaa yleistä tai tehostettua tukea) • tekee seulonnat, testit ja tuen/opetuksen osalta tiiviisti yhteistyötä luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa • osallistuu kutsuttaessa palaveriin kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuttamiseksi yhdessä oppilaan oman luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa • konsultoi luokanopettajia ja luokanvalvojia pedagogisten asiakirjojen laatimisessa
 26. 26. Erityisluokanopettajan tehtävänkuvaus • kokonaisvastuu oman luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä • vastaa suurimmasta osasta (yli 50%) oppilaalle annettavasta opetuksesta • vastaa kokonaan itsenäisesti oppilaan yksittäisen oppiaineen opetuksesta (kaikista sen oppiaineen tunneista) ja arvioinnista • varmistaa yleisopetukseen integroitujen oppilaiden HOJKS:n ja OPS:n mukaisen opetuksen saamisesta oman luokkansa oppilaiden osalta • vastaa omien oppilaidensa osalta kodin ja koulun välisen yhteistyön toteuttamisesta • vastaa oman opetusryhmänsä (luokkansa) oppilaiden testaamisesta ja seulonnoista • kelpoinen antamaan erityisen tuen päätöksen saaneen oppilaan erityisopetusta
 27. 27. Erityisopettajan kelpoisuus • osa-aikaista erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 1) ylempi korkeakoulututkinto tai luokanopettajan kelpoisuus ja joka lisäksi on suorittanut erityisopettajan opinnot 2) erityisopettajan koulutus (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 8§)
 28. 28. Erityisluokanopettajan kelpoisuus • erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut 1) luokanopettajan koulutuksen ja erityisopettajan opinnot 2) erityisopettajan opinnot ja monialaiset opinnot 3) aineenopettajan opinnot, erityisopettajan opinnot ja monialaiset opinnot (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 8§)
 29. 29. Muuta huomioitavaa… • erityisopettaja ei arvioi yksin oppilasta vaan tekee sen yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan kanssa • perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille esiopetusta ja kehitysvammaisille oppilaille myös muuta erityisopetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja erityisopettajan opinnot
 30. 30. Resurssien riittävyys •34% vastaajista kertoi resurssien olevan puutteelliset. •Ainoastaan 3 % piti resursseja riittävinä. Kuva: Oppimisen tukipilarit / huhtikuu 2017 / OAJ
 31. 31. Osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys Kuva: Oppimisen tukipilarit / huhtikuu 2017 / OAJ
 32. 32. Työhyvinvointi lisää kouluhyvinvointia!

×