Строителство Градът

1,964 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 26 (709), 4 - 10 юли 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Градските дневни България има нужда от нови Забравените инвестиции В България на мода са големите неща: преди ня- колко години всяка нова офис сграда трябваше да и по-добри обществени бъде най-висока, днес все- ки следващ мол е най-го- пространства лям... ако не на Балкани- те, поне в България. Това е стара традиция: Нацио- налният дворец на култу- рата носи славата на най- големия изложбен център на Балканите. И не само българска: румънският парламент е най-голямата сграда в Европа. За българите това може и да са поводи за гордост, но не и за радост. В годи- ните на строителния бум ударението беше върху сградите, а предприема- чите се оплакваха от ин- фраструктурата. В тези, които последваха, уда- рението беше поставено върху инфраструктурата, от което никой не се оп- лаква. Миналата седмица две събития, водени от орга- низации на архитекти и урбанисти, напомниха, че главният приоритет на градовете не е нито транс- портът, нито големина- та на сградите, а качество- то на живот. И сградите, и транспортът трябва да служат на тази цел, също както и пространствата, които остават между тях, свързват ги и стават мяс- то за изява и общуване на жителите и гостите на града. Ако искат да се раз- виват, българските гра- дове трябва да мислят не само за бизнес, а и за жиз- Фотограф Мария Съботинова нената среда. Този брой е посветен на това.26 стр. 4 26 > Държавните дългове заплашват възстановяването на еврозоната 9 771310 983000 В България прогнозата за растеж на БВП е добра поради догонващия потенциал на българската икономика стр. 6 Повече инвестиции в железници, по-добри проекти
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРАСтроителството на жп участъка Септември - Европейската комисия удължава финансирането за Дунав мост 2Пловдив ще започне с държавно Проектът за Дунав мост 2 ще получифинансиране официално удължаване на финансовия меморандум от Европейската комисияПравителството разреши управляващият орган на до седмици, стана ясно на заседание-оперативна програма „Транспорт“ в Министерство- то на Комитета за наблюдение на ИСПАто на транспорта, информационните технологии и на 28 и 29 юни. Искането за удължаванесъобщенията да подпише договор за предоставя- на финансовия меморандум е изпратеноне на безвъзмездна финансова помощ на НК „Желе- от България и Румъния. Положителнотозопътна инфраструктура“. Средствата до 200 млн. решение на комисията ще позволи мос-лв. са за модернизация на жп участъка Септември тът да бъде завършен с европейско фи-- Пловдив, част от трансевропейската железопътна нансиране въпреки огромното забавяне.мрежа, с три отделни договора: Септември - Пазар- Очаква се крайният срок в края на 2010джик, Пазарджик - Стамболийски и Стамболийски - г. да бъде удължен с още две години.Пловдив. Предстои извършване на оценки на опера- Към днешна дата са изпълнени 63% оттивната съвместимост, на съответствието и строите- строително-монтажните работи. Разпла-лен надзор за проекта. Ще бъдат проектирани и из- тените средства са 85 млн. евро. По до-градени системи за сигнализация, надлези, археоло- говора за прилежащата инфраструктура са изпълнени 57% от строителните дейности, разплатените сред-гически проучвания и опазване паметниците на кул- ства надхвърлят 38 млн. евро. Основният проблем с осигуряването на необходимите количества материалтурата. Одобрение за проекта от Европейската ко- за насипи е разрешен. Официалното разрешение на концесията за добив на строителни материали е да-мисия се очаква към края на 2011 г. дено с решение на Министерския съвет, изкопните работи започнаха на 24 юни Стартира подготовката за Работи се по три проекта за кръстовища на две нива вПодготвя се нова национална стратегия за концесиониране на жп линията Софиярегионално развитие Септември - ДобринищеЛошата транспортна инфраструктура, недобрата Министерството на транспортаВиК инфраструктура, безработицата и демографски- представи намерения за започванете проблеми са изведени като основни за шестте ра- на подготвителни действия по пре-йона за планиране. Това сочи анализ на обобщени- доставяне на концесия на жп лини-те резултати от проведено анкетно проучване сред ята Септември - Добринище. Основ-членовете на регионалните съвети за развитие във ната цел на концесионирането е съз-връзка с изработването на новата национална стра- даване на предпоставки за развитиетегия за регионално развитие. Анализът имаше за на железопътния транспорт чрез мо-цел да събере информация за основните проблеми дернизация на инфраструктурата,на районите от ниво 2 в България и да очертае при- техническите съоръжения и оборуд-оритетите за развитието им през следващия програ- ване. Решението има за цел да пови- Столичната община работи по три проекта за кръстовища на двемен период 2014 - 2020 г. Анкетирани са 163-ма чле- ши качеството на услугите в гари- нива, съобщиха от Центъра за градска мобилност на регионална-нове на регионалните съвети за развитие на 6-те ра- те и превозваните пътници чрез ат- та конференция за политиките по управление на мобилността, ко-йона за планиране - областни управители, предста- ракционни пътувания. Линията Сеп- ято се проведе по проекта Pimms transfer. В момента се работи повители на централната власт, общини, работодател- тември - Добринище е единствена- кръстовищата на две нива между бул. „Пейо Яворов“ и бул. „Драгански, синдикални организации и НПО. 57.4% от ан- та функционираща 760-милиметро- Цанков“, между ул. „Иван Гешов“ и ул. „Св. Георги Софийски“, вечекетираните са посочили лошата транспортна инфра- ва жп линия (теснолинейка) в Бълга- е обявена процедурата по отчуждаване на земите за кръстовище-структура като основен проблем, следвана от недоб- рия. Тя е с дължина 106 км, по нея се то на бул. „Андрей Ляпчев“ и „Андрей Сахаров“. За миналата годинарата ВиК инфраструктура - 35.3%, безработицата - намира най-високата гара на Балкан- в столицата са извършени 445 млн. пътувания в градския транспорт.30.1%, и демографските проблеми, включващи зас- ския полуостров - гара Аврамово, на Ежедневно в пиковите часове се движат 834 превозни средства. Об-таряване на населението, обезлюдяване, миграция 1267 метра надморска височина. щата дължина на велосипедните алеи в момента е 26 километра– 19.9%. Сред приоритетните отрасли за развитие-то на шестте района за планиране са изведени тури- ЗАКОНОДАТЕЛСТВОзмът (най-вече културно-исторически), селското сто- Българската асоциация за изолации в строителството организира обучение по Наредба 2панство и индустрията. Резултатите от анкетнотопроучване бяха оповестени в рамките на осмото ре- Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) с подкрепата на КСБ – областно представи-довно заседание на Регионалния съвет за развитие телство - София, организира на 22 юли 2011 г. семинар-обучение „Наредба за №2 на МРРБ за проектиране,(РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионал- изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ния координационен комитет към него (РКК), което в УАСГ, ет. 3, Заседателна зала на Строителния факултет. Лектори на обучението, участвали в разработва-се проведе през изминалата седмица в Областна ад- нето на наредбата, са проф. д-р инж. Димитър Назърски, доц. д-р инж. Богомил Петров, инж. Йордан Нико-министрация – Силистра. лов, инж. Кирил Маслев, инж. Цветан Германов. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ОБЩИНИ ТРЕНДДетска градина за 12 групи отвори врати в Ремонтираната Морска градина в Бургас бе открита официално През 2012 г.софийския район „Илинден“ Кметът на Бургас Димитър инфлацията вКметът на Со- Николов и ръководителят България ще е ниска,фия Йордан- на отдела за България в Глав- а темпът на растежка Фандъко- на дирекция „Регионална по- на БВП ще се ускорива откри ново- литика“ на Европейската ко-построената мисия Карстен Расмусен от- Ниска инфлация и уско-сграда на ОДЗ криха официално обновената ряване на темпа на рас-№52 „Илин- Морска градина. Те наруши- теж на брутния вътре-денче“. В сгра- ха протокола и нагазиха боси шен продукт до 3.3% надата, постро- във водното огледало до Сте- годишна база през 2012ена за 20 ме- ната на приказките, за да по- г. са част от очаквания-сеца, има физкултурен салон и кухненски блок. Разгъна- кажат, че новите съоръжения са направени, за да служат на хората и да им та за България, посоченитата площ е 2090 кв.м, дворът на градината е 8000 кв.м. осигурят пълноценен отдих. Благоустрояването на Приморския парк и въз- в последния тримесеченИзградена е и нова улица със съпътстващата инженерна становяването на Стената на приказките с прилежащото водно огледало е анализ за икономикатаинфраструктура, топлозахранването е с газ. част от проекта „Благоустрояване на обществено значими пространства в на страните от Централ- подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската на и Източна Европа, среда в община Бургас“, финансиран по оперативна програма „Регионално подготвен от анализа-Попово ще реализира европроект за развитие“. Общата му стойност е 10 млн. лв. торския екип на „Уникре-реставрация на крепостта Ковачевско кале дит“. Икономистите смя- Община Смолян ще развива туристически проект в тат, че 2012 г. ще преми- Момчиловата крепост не под знака на ниска ин- флация, като сред при- Министерският съвет предостави безвъзмездно на Смолян управление- чините за това ще бъде то на Момчиловата крепост. Археологическият обект край селата Градът и комбинацията от бавно Подвис до момента е управляван от Министерството на културата. Стопа- възстановяване на въ- нисвайки крепостта, общината има възможност да кандидатства за евро- трешното търсене и все пейско финансиране с проекта „Момчилова крепост - митовете оживяват“ още сравнително висока- по „Регионално развитие“. Предвиждат се реставрация, консервация и со- та безработица. Според циализация на обекта, подобряване на достъпа до нея и създаване на ат- анализа обаче до края ракция за превръщането й в туристическа дестинация. на 2011 г. инфлацията в България ще продължи „ЕВН България“ откри модерен Клиентски енергоцентър във да е проблем въпреки индикациите за успокоя- Велинград ване през втората поло-На 16 юни в Държавен фонд „Земеделие“ кметът на об- вина на годината. На го-щина Попово Людмил Веселинов подписа договора по дишна база потребител-проект от мярка 313 от Програмата за развитието на ските цени ще достиг-селските райони „Насърчаване на туристическите дей- нат своя пик през юниности“. Проектът на стойност над 3.9 млн. лв. цели пре- и юли, когато се очаквавръщането на късноримската крепост и град Ковачев- инфлацията да достигнеско кале в атрактивен за туристите обект. Предвидена е 6%, а до края на година-консервация, реконсервация и частична реставрация на та да се успокои до око-разкритите части от крепостта. Ще се изградят два пар- ло 4%, се посочва в ана-кинга и посетителски център. Предстои да се изгради и лиза на „Уникредит“. За-т.нар. комплекс „Археополис“, който ще включва експо- ради трудностите в про-зиция на открито, атракцион, подпомагащ познавател- цеса на възстановяванения туризъм, антична сцена с места за 250 зрители и др. Над 350 000 лв. е вложила „ЕВН България“ в енергоефективна рекон- в България и влошени-Ще бъдат изградени две ателиета с пещи за производ- струкция на Клиентски енергоцентър (КЕЦ), Велинград. Сградата е обно- те перспективи пред све-ство и изпичане на керамика. Допълнително ще се обо- вена за 3 месеца. Главен изпълнител е „Енемона“ АД, проектът е на „Ар- товната икономика сесобят зона за пикник с барбекю, обзорни площадки за конт-А“ с водещ архитект Илко Николов. По време на преустройството очаква икономическиятвизуален и виртуален контакт на посетителите с кре- са поставени топлоизолация, алуминиева дограма, нова климатична ин- растеж да загуби част отпостта, водни огледала, антична чешма, пешеходни и сталация, вентилационна и отоплителна инсталация, слънчеви колектори скоростта си през след-експозиционни алеи, детска площадка и др. за топла вода, изцяло е подменена електроинсталацията. ващите месеци.ИМОТИ ИНВЕСТИЦИИОбновена е търговската зона на хотел „Радисън блу“ Сделката за продажбата на ТЕЦ „Марица-изток 3“ е фактХотел „Радисън блу“ в София скоро ще бъде с изцяло обновена търгов- На 28 юни бе финализирана сделката за придобиването на ТЕЦ „Марица-изток 3“. Ку-ска зона, съобщават от Colliers International – компанията, която отда- пувач е американската енергийна компания „Контур глобал“ (Contour Global), която раз-ва площите под наем. Новите попълнения са с обща площ от 1100 кв.м вива, придобива и оперира електрически и топлоцентрали. Сделката, консултирана оти включват магазини за модни аксесоари, аптека и разширение на на- „Райфайзен инвестмънт АГ“ (РИАГ) в партньорство с „Лазард“, е най-голямата по слива-стоящото казино. Нощното заведение Tequila отново ще отвори вра- ния и придобивания в България за 2011 година. Това е и най-голямата сделка в секторати в хотела. „Радвам се, че екипът на Colliers осигури разнообразни и на българската енергетика изобщо и най-голямата в енергийния сектор за Централнапрестижни наематели, които да отговарят на представата на „Радисън и Източна Европа за 2011 г. „Контур глобал“ придоби 73% от „Енел Марица-изток 3“ иблу“ за търговска зона на петзвезден хотел във всяка една европейска 73% от „Енел оперейшънс България“ АД, като капиталовият дял се оценява на 230 млн.столица“, отбеляза Иглика Йорданова, мениджър „Търговски площи“ в евро. По този начин общата стойност на сделката по придобиването на двете компа-Colliers International. нии заедно с дълга възлиза на около 545 млн. евро към датата на приключването й. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ТРЕНД Изследване на „Ърнст и Янг“: Държавните дългове заплашват възстановяването на еврозоната В България прогнозата за растеж на БВП е добра поради догонващия потенциал на българската икономика След цяла годи- и последиците за ико- Реален ръст на БВП, % годишнона кризи с държавни- номиката в еврозоната,те дългове Европа дос- коментира Мари Дирон,тигна нов етап. Гърция старши икономиче-поиска нова финансо- ски съветник в „Ърнства помощ и се налага да и Янг“.преструктурира външ- Икономиката в цяла-ния си дълг. При поло- та еврозона ще се харак-жение че правителства- теризира с бавен рас-та и ЕЦБ ще достиг- теж, несигурна инвес-нат до споразумение за тиционна среда, малкоопределени мерки, за стимули за фирмите вда помогнат на Гърция борба с увеличаващатапрез следващите някол- се безработица, чиитоко години, прогнозата нива ще останат околоза БВП на еврозоната е 13 млн. до 2015 г. спря-той да се повиши с едва мо 11.5 милиона в нача-2%, а през 2012 с 1.6%. лото на 2008 г.Ако не бъде постигна- Допълнителният спа-то споразумение, един- сителен пакет от Евро-ствената алтернати- пейския съюз и Между-ва е преструктуриране народния валутен фондв безпорядък, което ще ще предложи кратко-хвърли цялата еврозона срочно облекчение заобратно в рецесия. Гърция. Преструктури- Това се казва в тради- рането на дълга ще оси-ционното лятно изслед- гури време за прави-ване за еврозоната на телството в опит да из-„Ърнст и Янг“. бегне хаоса, но ще има скромен ефект и можеНашата прогноза за да не постигне основна-2011 г. е променена към та си цел - да възстано-увеличение ви доверието на инвес- Източник: Oxford Economicsзаради позитивните титорите.сигнали през първото Икономическата об- вия ръст е за едва 0.9% остане висока през ця- малко от половината от те й резултати отпредитримесечие. Не е ясно становка ограничава и през 2011 г. лата година, инфлация- темпа отпреди кризата. кризата.какъв ще бъде ефектът частното потребление, Четири основни фак- та на доходите ще бъде На секторно ниво Рисковете оставатот преструктуриране- което формира около тора ще влияят върху сравнително умерена, перспективите за евро- поради несигурност-то на гръцкия дълг вър- 58% от БВП в еврозона- приходите на домакин- скромен ръст на наема- зоната също са различ- та на външната ситуа-ху финансовия сектор та. Прогнозата за него- ствата - инфлацията ще нето на нови работници ни. Бизнес услугите са с ция - европейските су- и затягане на фискална- най-добри перспективи веренни дългови паза- ПРОГНОЗИ ЗА ИКОНОМИКАТА НА ЕВРОЗОНАТА та система. с опитна работна ръка и ри и преструктуриране- натрупан опит. Произ- то на гръцкия държавен 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Европа на две скорости водството също се очак- дълг. Това може да дове- Растежът в еврозона- ва да се възстанови бър- де до значително затя- БВП 1.7 2.0 1.6 1.9 2.0 2.0 та ще бъде слаб с риско- зо поради външното гане на отпускането на Частно потребление 0.8 0.9 0.9 1.3 1.4 1.6 ве от забавяне, но се оч- търсене. кредити в еврозоната, а аква някои държави да за България - повишен Капиталови инвести- се развиват по-добре. За За България стрес в банковия сектор -1.0 2.7 2.6 3.7 3.8 3.5 Германия, Франция, Хо- През първото три- и намалено търсене за ции ландия, Австрия, Бел- месечие БВП е нараснал износ. Публични инвестиции 0.3 0.5 0.0 0.6 1.0 1.2 гия, Финландия, Холан- само с 0.5%, по-малко Допълнителен нега- дия и Словакия прог- от средната стойност за тивен ефект може да Износ на стоки и ус- 11.1 7.0 5.8 6.1 5.8 5.3 нозата е БВП да расте 2010 г., поради слабо- има забавянето във въз- луги средно с 2.2% в пери- то потребление от до- становяването на пре- Внос на стоки и услуги 9.3 6.0 5.2 6.1 5.9 5.4 ода 2011 – 2015 г. - темп, макинствата и от пуб- ките чуждестранни ин- малко по-висок от де- личните компании, въ- вестиции. Предвид Индекс на цените 1.6 2.5 1.9 1.8 1.8 1.9 сетилетието преди кри- преки че износът про- ограниченията в светов- зата. През 2011 г. E&Y дължи да се увеличава с ните тенденции малко Безработица 10.1 9.8 9.5 9.2 8.8 8.5 прогнозира растеж от 4.6% за тримесечие. За вероятно е входящите Фискален баланс, % 3.5% в Германия, 4.1% - 2011 г. прогнозата е за ПЧИ да се доближат до -0.4 -0.6 -0.3 -0.1 0.0 0.0 във Финландия, и 2.2% растеж на БВП от 3.2%, нивата отпреди кризата. БВП в Холандия. В държави а за следващите годи- Прогнозите и ана- Държавен бюджет, % като Португалия, Ир- ни и по-висок - 4.8% лизите в изследването -0.6 -4.3 -3.2 -2.4 -1.9 -1.5 БВП ландия, Гърция и Ис- (2012 г.) и 5.6% ( 2013 на „Ърнст и Янг“ се ба- пания предвижданията г.). Прогнозите се бази- зират на модела на Ев- Публичен дълг, % БВП 85.4 87.0 87.6 86.9 85.7 84.1 са БВП да се увеличава рат на догонващия по- ропейската централна с 1.2% през следващите тенциал на българска- банка за икономиката в Източник: Oxford Economics пет години, което е по- та икономика и силни- еврозоната.
  5. 5. Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНВЕСТИЦИИ Джос Тромп, директор на проучванията на CB Richard Ellis за Източна Европа: Бавно, но сигурно инвеститорите в имоти разширяват географията си Централна Европа е по-напред във възстановяването, Балканският регион ще трябва да почака Д жос Тромп е сред хора- Господин Тромп, каква е ново в Югоизточна Европа. общата ви оценка за по- та, които често можете Това е голям офис пазар. Да, ложението на пазара на да срещнете по кон- има относително висока не- недвижими имоти в Цен- заетост в момента, но очаква- трална и Източна Евро- ференции за недвижими нията са в следващите 12 ме- па? имоти. „Строителство Гра- сеца ситуацията да е напълно- Различно е, ако наблюдава- дът” го намери на панаира различна, защото търсенетоме поведението на инвестито- Real Vienna в края на май. е там, което важи в по-малкарите и наемните пазари. Ин- Ръководител на отдела на степен за по-малките пазари.веститорите в момента най-вече търсят в Полша и Чехия. световната консултантска Какво да очакваме отБавно, но сигурно се появява фирма за имоти CB Richard кредитния пазар в сек-интерес към Унгария и Румъ- Ellis за Централна и Източ- тора?ния. Видяхме няколко сдел- на Европа, Тромп е човекът, - Има пари и банки, коитоки и в Хърватия наскоро. Но който трябва да предвиди могат и искат да финансират.това, че някои от транзакци- следващите стъпки на ин- Въпросът пак е, че това е тяс-ите се случват в някои от по- но свързано с качеството.малките пазари, не се обяс- веститорите и влияниетонява със скоростта (на въз- им върху пазарите в реги- Все пак няма много пред-становяването) им, колко- она. Оглавява отдела през приемачи, които бихато с факта, че инвеститори- 2008 г., а по-рано е работил могли да си позволятте купуват най-добрия про- във фирмата за пазарни из- тези заеми или коитодукт. Повечето наемни паза- биха се съгласили да гири в Югоизточна Европа още следвания за жилищни и вземат при настоящитеса в много трудно положение, търговски площи Strabo в условия.което малко по малко се по- Амстердам и за Jones Lang веститори наистина е върху в момента се случва в Полша, - Вероятно това е комбина-добрява. LaSalle. Освен проучвания- първокласния, основния сег- наистина помага на логис- ция от всичко: да си осигу-Централна Европа се въз- та води и екипа за консул- мент от пазара. В страни като тичния пазар. Строителство- риш правилните наемате-ползва силно от износа, кой- тантски услуги. Полша виждаме малко дви- то на нови магистрали създа- ли, с които банката се чувствато нараства в резултат на рас- жение към топ сегмента при ва много по-голяма нужда от удобно; да имаш продукт стежа на германската иконо- клас В активите, ако можем модерни логистични площи правилното качеството; пра-мика. Унгария също, но със да наречем така активите, ко- на различни места. Ръстът вилното местоположение;закъснение между 6 и 12 ме- ито са малко под първока- на търговията също така из- при търговските центрове дасеца. Там не се вижда инвес- чествените като търговските бутва нагоре необходимост- нямаш твърде много конку-тиционна активност, но виж- центрове във второстепенни та от логистични площи. Ако ренция; да имаш правилнитедаме, че поточната линия за- градове, които все пак са със погледнем Варшава, къде- наеми, така че да се финанси-почва да върви и очакваме в значителен размер и обхва- то също се реализират значи- ра при устойчиво равнище наследващите 6 до 12 месеца и щат много потребители. Но телни пътни проекти, до из- приходите. До известна сте-този пазар да стане по-лик- всичко под това като регио- вестна степен се отварят нови пен имаме същите доставчи-виден. налните пазари и второсте- офис местоположения, други ци на финансиране като пре- пенния продукт е неликвид- стават по-достъпни. ди, същите играчи, но те са Ф Каква е основната мо- но. До известна степен инвес- Но икономическият растеж в си научили урока до извест- тивация за инвестито- окусът на по- титорите бавно се придвиж- Полша е около 4% годишно. на степен и знаят, че на някои рите? вечето инвес- ват към инвестициите, кои- Това помага на наемния па- пазари наемните цикли са- Първото е географският об- то изискват добавяне на стой- зар. Във Варшава незаетост- много променливи. Ако виж-сег. Второто – разликата в ни- титори наистина е ност, защото първокачестве- та на офисите е 6-7%, а това дат, че наемите са се повиши-вата на доходност. Намалява- върху първоклас- ният сегмент в крайна смет- не е много. В резултат на това ли до известна степен, се пи-нето на риска отчасти е цел, ния, основния сег- ка е ограничен. Има търсене започваме да получаваме об- тат какво ще се случи с наем-качественият продукт - също. за сгради с известна незаетост ратна връзка от агентите ни ния цикъл. Във Варшава ви-Не че има много от него, но мент от пазара и известни възможности за по отдаване под наем, че в оп- дяхме наеми до около 35 евроостава възможността да се увеличаване на наемите, ако ределени случаи наемателите на кв.м на върха на пазара,придобиват сравнително те са ниски в сравнение с па- вече нямат достатъчно алтер- които се върнаха до 22 илиедри активи на ниска стой- зарните. Този сорт неща се нативи. Тогава строителният 23. Ако финансираш, трябваност, тъй като цените на ква- вземат предвид в пазар като пазар тръгва. да имаш предвид тези коле-дратен метър в Източна Ев- Полша, но повечето от оста- Югоизточна Европа очевид- бания. Банките наистина об- Тропа все още са по-ниски от налите пазари остават много но е друга история, с мно- мислят риска, скрит в опреде-тези в Западна. Съществува ова, че някои от фокусирани върху основни, го високи нива на незаетост. лена инвестиция. Затова те саи перспективата за дългосро- транзакциите се първокачествени активи. Преди наемният пазар да на- много по-внимателни, откол-чен растеж в региона на осно- расне, незаетостта няма да кото преди.вание нарастване на доходите случват в някои от Какво прави региона при- отиде надолу, защото усвоя-и професионализирането на по-малките пазари, влекателен за междуна- ването е ниско. Ако равнища- Кредитирането е налич-пазара на имоти. не се обяснява със родните инвеститори и та на незаетост не паднат дра- но, но е по-малко достъп- кое е това, което разгра- матично, строителството ще но? Виждате ли изместване скоростта (на въз- ничава страните в тех- остане ниско. - Може да се каже така. Вина- на инвеститорското до- верие от основните ико- становяването) им, ните очи? - Обобщението винаги е мал- Ако го кажем накратко, Цен- трална Европа се възстано- ги има налично финансиране за качествени проекти. Също номики и първо качест- колкото с факта, че ко опасно. Разказът за тър- вява по-силно от останалите така трябва да приемем, че во инвестиции към по-ри- инвеститорите купу- говските площи е различен пазари, а също така по-голе- пазарът е променен. Дума- скови сделки и перифер- от този за офисите. В търго- мите пазари като цяло са по- та има клиентът. Това стана ни пазари като България ват най-добрия про- вията и логистиката ясно се интересни от наемна и от ин- ясно от кризата. или Сърбия? дукт вижда, че масивното инфра- веститорска гледна точка. Бу- Интервюто взе- Не. Фокусът на повечето ин- структурното развитие, което курещ например изпъква от- Деян ТОДОРОВ
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Европейската комисия публикува покани по три TEN-T проекта за Повече инвестиции в 180 млн. евроНа 28 юни Европейската комисия обяви покани за три клю-чови обекта от трансевропейската транспортна мрежа железници, по-добре подготвени проекти(TEN-T) за 180 млн. евро, чието финансиране е по линия намногогодишната програма на TEN-T. Те са предназначени засистеми за управление на европейската железопътна мре-жа (ERTMS), за морски магистрали и речни информационнисистеми. Според вицепрезидента на комисията Сим Каласфинансирането на тези проекти ще доведе до по-ефектив-на инфраструктура и до прехвърляне на превоза на товари Това са основните изводи за България от семинар, посветенот пътищата към железници и водни магистрали, като по на железниците в Централна и Източна Европатози начин развива „зелени“ товарни коридори. Семинар на тема “Же- Проект Бюджет Ново групиране на жп лезопътни инвестици в ERTMS, за повишаване на оперативната До 100 млн. Централна и Източна Ев- приоритетите съвместимост на европейската жп мрежа евро ропа“ постави минала- Морски магистрали за едноименния 21 До 70 млн. та седмица във фоку- са си България и Румъ- след 2014 г. TEN-T проект, за прехвърляне на превоза евро на товари от пътища към вода ния. Той беше органи- зиран по инициатива на Речна информационна система, включва- До 10 млн. Европейската асоциация ща управление на трафика по вътрешно- евро до 2014 г. водни пътища на железопътната индус- трия (UNIFE), Обедине- ното общество на желе- Българска компания участва зопътните и инфраструк- турни компании (CER) и в строителството на третия по със съдействието на На- големина жп тунел в Германия ционалната асоциация по железопътна сигнализа-Българската компания „Адвал“ АД и германската Ed. Zublin ция, автоматика, телеко-AG откриха третия по големина тунел в Германия - ту- муникации и индустриянела „Блессберг“. Със своите 8314 метра съоръжението е (RASTIA).най-дългото от 22-та железопътни тунела от новата ви- Трябва да сме мно-сокоскоростна отсечка между градовете Ебенсфелд и Ер- го активни и да защи-фурт. „Блессберг“ е най-дългият от общо 27-те тунела на тим позицията си за ев- Михаел Кла-500-километровата експресна линия между Мюнхен и Бер- ропейски средства, защо- уссекер (вля-лин, която се очаква да бъде завършена през 2017. Разходи- то през страната минават во) оцени със-те по изграждането на съоръжението възлизат на около 5 общоевропейски кори- тоянието на200 млн. евро. На церемонията на 235 метра под земята дора, по които до 2030 г. железопътнияприсъстваха транспортният министър на Германия д-р ние следва да сме изгра- транспорт в дили добра инфраструк- страната катоПетър Рамзауър, министър-председателят на провинция незадоволител-Тюрингия Кристине Лиебъркнехт, председателят на упра- тура“, каза Ивайло Мос- ковски по време на кон- но, а Йоханесвителния съвет на германските железници Deutsche Bahn Людвиг (в сре- ференцията. дата) посъве-AG д-р Рюдигър Грубе, транспортният министър на про- Акцентът ни трябва да тва да инвес-винция Тюрингия Кристиан Кариус, депутатът от SPD Са- е зелената инфраструкту- тираме в же-бине Дот и областният администратор на област Зоне- ра, която е благоприятна лезнициберг Кристине Цитцман. От българска страна официални перспектива за инвести-гости бяха Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на ции в българските желез-„Адвал“ АД, и Крум Трашлиев, прокурист на „Адвал“ АД и ници, обобщи Томислав Фотографгенерално упълномощен директор на дружеството в Гер- Дончев, министърът по Мария Съботиновамания. управление на средства- нална компания “Желе- дите от товари и пътници ридор IV.Повече информация за проекта ще бъде публикувана в та от ЕС. зопътна инфраструкту- са 50:50. В група В са:следващия брой. Усвояването на евро- ра“. Механизацията е от • Изграждане на ин- пейските средства е ниско 60-70-те години на ми- Новите приоритети по термодален терминал в и незадоволително и жп налия век. След завърш- групи София. До 2013 г. ще бъде транспортът трябва да ване на проектите, пред- Обединили сме же- завършена фаза 1 от про- е основен приоритет на видени за този програ- лезопътните си приори- екта за 31.6 млн. евро. страната, заяви Михаел мен период, те трябва да тети в три групи - А, Б и • Изграждане на ин- Клаусекер, генерален ди- бъдат поддържани. Сега В, каза министърът на термодален терминал в ректор на UNIFE. техниката е стара и зато- транспорта, информаци- Пловдив. До края на 2013 Развитието на железо- ва работят много пове- онните технологии и съ- г. ще бъде завършена пътния транспорт в Бъл- че хора, отколкото в ев- общенията Ивайло Мос- подготовката на проек- гария трябва да е приори- ропейските предприятия. ковски. та, а работното проекти- тет на страната толкова, Затова е необходимо да В група А влизат: ране и строителството се колкото и в Европа спо- бъдат закупени нови ма- • Направление Дра- предвиждат за 2014-2020 ред Никола Дурчев, гене- шини. Средствата за тях гоман - София - Плов- г. и са на стойност 11.305 рален директор на РАС- ще бъдат осигурени чрез див - Свиленград по об- млн. евро. ТИА. заем от Световната бан- щоевропейски коридори • Развитие на железо-От ляво на дясно: Кристине Цитцман - облас- ка. Предстои подписва- IV и Х. пътен възел София. Дотен администратор на област Зонеберг; д-р Пе- Състоянието на железни- не на договор за 70 млн. • Направление Плов- края на 2013 г. ще бъдетър Рамзауър - министър на транспорта, строи- ците сега евро кредит. До усвоява- див - Бургас по общоев- подготовен проектът. Ра-телството и регионалното развитие на Германия; Железните пътища не на новия заем се ор- ропейски коридор VIII. ботното проектиране идипл.инж.арх. Валентин Трашлиев - изпълнителен са строени преди пове- ганизират мобилни гру- В група Б влиза строителство са за пери-директор на „Адвал“ АД. Българското дружество че от 100 години, при- пи за поддържане на жп • Направление Видин- ода 2014 - 2019 г. и са наосъществява пробива и укрепването на тунелното помни изпълнителни- трасетата и отстранява- София - Радомир - Кулата стойност 309.847 млн.съоръжение. ят директор на Нацио- не на аварии. Сега прихо- от общоевропейски ко- евро.
  7. 7. Строителство Градът, 4 - 10 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ИНФРАСТРУКТУРА Европейските препоръки Магистрали и скоростни пътища - част от TEN-TЖан-Мари Селер, директор вГенерална дирекция „Регионал- „Общо седем ма- вите обекти в централ- Новите проекти в ТЕN-T за 3 млрд. евроно политика“ на Европейска- гистрали и още толко- ната и разширенатата комисия, като се позова на ва скоростни пътя, ко- TEN-T мрежа се очакваБялата книга „Пътна карта ито са включени в при- до края на 2012 г. финал-за единна европейска транс- оритетите на България ният регламент да бъдепортна зона” и след анализ на до 2020 г., вече са част от гласуван по процедурасъстоянието и идентифици- трансевропейската ак- за съвместно решение отране на проблемите, направи туализирана пътна мре- Европарламента, Съве- 4следните препоръки към България и Румъния: жа.“ Това съобщи ми- та на ЕС и Европейската 3• Повече инвестиции в железопътна инфраструктура нистърът на регионал- комисия, каза преди вре- 1• Активна роля на координаторите на европейски проек- ното развитие и благоу- ме Николина Николова,ти стройството Росен Плев- член на управителния 6• Добро познаване на особеностите на жп сектора във нелиев миналата седми- съвет на Агенция „Път- 8всяка страна ца, след изтичането на на инфраструктура“. 9• Създаване на нов европейски инфраструктурен фонд 30 юни на крайния срок Новата карта с ТЕN- 2• Оперативна съвместимост на железниците на евро- за окончателно реше- T проекти, изготвена отпейско ниво ние на ЕК за присъеди- Европейската комисия,• Много добро ниво на готовност на проектите няването на новите от- е плод на година и поло- 7 5• Ускорено усвояване на европейските средства, но при сечки в трансевропей- вина преговори и уси-постигане на ефект ската транспортна мре- лия, каза още министър жа. Предстои Европей- Росен Плевнелиев.Баланс между пътища и та на други пазари, кое- ската комисия да внесе в За българските граж-железници то води до загуба за съ- Европейския парламент дани това означава, че Жан-Мари Селер при- ответната инфраструк- картата, която е съгласу- „Хемус” и скоростни- 1. Автомагистрала „Хемус”, София - Шуменпомни разпределянето на тура, до съкращаване на вана с всички 27 страни те пътища са вече част 2. Скоростен път (СП) „Рила“ 3. СП „Русе – Шумен”средствата за пътища и служители в съответни- - членки на Евросъюза. от трансевропейската 4. СП „Варна – Дуранкулак”железници в първия про- те фирми. Страната на- През следващата година пътна мрежа. Те стру- 5. СП „Пловдив – Рудозем”грамен период в съотно- сочва вниманието си към ще има окончателно ре- ват около 3 млрд. евро, 6. Коридор 4: отсечка „Видин – София”шение 50:50. Според Йо- проекти, които водят към шение по нея. 80% от които ще бъдат 7. Коридор 8: отсечка „Гюешево - София - Пловдив - Бургас - Варна”ханес Людовиг, изпълни- Букурещ и черноморска- След решението на осигурени от ЕС, поясни 8. Коридор 9: отсечка „Русе - тунел под Шипка - Маказа”телен директор на CER, в та зона. техническо ниво за но- Плевнелиев. 9. Коридор 10: отсечка „Ниш - София - Пловдив - Свиленград”приоритетите са залагат Полша строи актив-железопътни проекти, но но и прибягва до използ-след това с пренасочване ване на публично-частнона средства те отиват към партньорство.пътищата. След разделянето на Според министър словашките железни-Ивайло Московски ба- ци на няколко компаниилансът между железни- всички дългове са оста-ци и пътища в проекти- нали в инфраструктур-те на програма „Транс- ното подразделение. Товапорт“ се постигна след е затруднило развитиетокато метрото беше вклю- на компанията. От яну-чено към железопътни- ари 2011 г. е започналоте проекти. Ние нямахме преструктуриране, кое-никаква инфраструктура. то върви трудно, но водиТрябваше да започнем от компанията в правилнапътищата, каза още Мос- посока, каза Петер Сисо-ковски. Решението е в лек от словенските желез-първия програмен пери- ници.од ударно да градим път- Как Испания успя дана инфраструктура, през усвои така пълноценноследващия за пътища- европейските средства зата ще мислим за публич- пътища и железници? От-но-частно партньорство говорът на Луис де Сантя-и концесиониране, а го- го от Министерството налемите инвестиции да са транспорта на Испанияза железниците. Знаем, че е: „Защото имахме в на-Европа държи на кори- личност бюджетно съфи-дорите север-юг, а за Бъл- нансиране. Голяма част отгария е важна посоката пътните и железопътнитезапад-изток. „Тракия“ и проекти са изпълнени по„Марица“ през сегашния линия на трансевропей-програмен период и „Хе- ската транспортна мре-мус“ през следващия са жа, където безвъзмезд-от изключително важно ното финансиране е 60%,значение за българското останалото е осигуряванонаселение. от държавния бюджет.“ Развиваме и скоростнитеОпитът на другите железници, които поемат За Румъния забавяне- голяма част от пътниче-то на проект води до пре- ския поток.насочване на техника- Милена ВАСИЛЕВА БЯЛАТА КНИГА „ПЪТНА КАРТА ЗА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА ЗОНА” Дейност 2030 2050 Автомобилни товарни 30% от тях да 50% от тях да се прехвърлят се прехвърлят превози на разстояние на жп или воден на жп или воден над 300 км транспорт транспорт Основна мрежа от напълно изгра- - транспортни коридори дена Основни летище и да се свържат с - пристанища жп мрежата

×