Successfully reported this slideshow.

Строителство Градът

2,257 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Строителство Градът

  1. 1. Брой 22 (705), 6 - 12 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Разместване на Софийски пластовете В градовете голе- мите инфраструктур- околовръстен път ни проекти са това, ко- ето са били вулкани- те за континентите: те променят география- та и оформят трафика, търговията, услугите и начина на живот. Във Виена напри- мер новите проекти за жп гарите отварят нови градски райони за седалища на големи- те компании, търговия или жилищно наста- няване. В София, която не е много по-малка като размер, мащабът е раз- личен: тук голям про- ект е южната дъга на околовръстния път. Но той няма да има по- малки последици за ге- ографията на града: ще улесни транзитния трафик, ще подобри радикално транспорт- ните връзки между за- строените по време на бума южни райони на града и ще направи го- ляма част от територи- ята много по-привле- кателна за инвестиции. Дори в кризата гръцки инвеститори строят нови търговски центрове в подножие- то на бързо застроява- ните в последните го- дини витошки квар- тали. Ползите от ин- фраструктурните про- Обект: Рехабилитация и реконструкция на СОП - южна дъга екти за изграждане- от км 41+100 до км 44+720 то на градовете започ- Изпълнител: Консорциум „Главболгарстрой - южна дъга” ват с поръчката, която печели една или друга с водещ партньор „ГБС - инфраструктурно строителство“ строителна фирма. Но не свършват с нея.22 стр. 19 22 > Кандидат-концесионери наддават за строежа на карго зона на летище Пловдив 9 771310 983000 Обособената територия за изграждане на терминал, офиси, паркинги, хангар, перон и складове е 195 дка стр. 22 Доклад на fDI Intellitence: Преките чуждестранни инвестиции в света се възстановяват
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 юни 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА БЪЛГАРИЯБългария е избрана за Заработи най-модерната електроцентрала „AES Гълъбово” В Плевен представят напредседател на Дунавската Премиерът Бойко Борисов преря- семинар наредбата закомисия за лентата на новата топлоцент- хидроизолации рала „AES Гълъбово“. От първатаНа 2 юни България е избрана за предсе- „Наредба за №2 на МРРБ за проек- копка на 6 юни 2006 г. до момен-дател на Дунавската комисия за срок от тиране, изпълнение, контрол и при- та са инвестирани над 1.3 млрд.три години, съобщиха от Министерство- емане на хидроизолации и хидрои- евро - най-големият инвестицио-то на външните работи. Сред основни- золационни системи на сгради и съ- нен проект в страната за послед-те приоритети на българското предсе- оръжения“ е темата на обучението, ните 20 години. Финансиранетодателство са усъвършенстване на кора- което организира в Плевен Българ- е осигурено от консорциум от 29боплаването по река Дунав и ефектив- ската асоциация за изолации в стро- банки, сред които EBRD, BNP, INGно интегриране на транспортен коридор ителството (БАИС), със съдействие- и Credit Agricole CIB. Централата7 в мрежата на общоевропейските во- то на областното представителство с мощност от 600 МВ ще изкупу-дни пътища. България си поставя за цел на Камарата на строителите в Бълга- ва около 30 процента от продукцията на „Мини Марица-изток“ и ще осигуря-да допринесе за ефективното изпълне- рия (КСБ). Обучението, което е на- ва около 9 процента от инсталираната енергийна мощност. Тя е единствената у срочено за 22 юни, ще се проведение на задачите на комисията и за гаран- нас, която покрива всички изисквания за екологична експлоатация. Централата в офиса на КСБ, на ул. „Мусала“ №5.тиране на свободното и безопасно кора- е от нов тип, без комин, с два кулови барабанни котела с директно прахово из- За лектори са поканени участници вбоплаване по река Дунав. Като член на гаряне на лигнитни въглища, всеки с височина от 96 м. Производителността на разработването на наредбата: проф.Европейския съюз българското предсе- един котел ще е 1016.4 тона пара на час, налягане 170 бара и температура 540 д-р инж. Димитър Назърски, доц. д-рдателство ще работи и за добрата коор- градуса. Блоковете разполагат със сероочистващи инсталации. AES финансира инж. Богомил Петров, инж. Йордандинация и взаимодействие при изпълне- и изгради собствено съоръжение за депониране на отпадъците на стойност 93 Николов, инж. Кирил Маслев, инж.ние на общите приоритети на Дунавска- млн. евро. По време на строителството бяха създадени 2000 работни места и Цветан Германов.та комисия и на Дунавската стратегия на договори с 400 български подизпълнители.ЕС. Дунавската комисия е основана през1948 г. В нея освен България членуват ОБЩИНИАвстрия, Германия, Молдова, Русия, Ру-мъния, Сърбия, Словакия, Украйна, Унга- През юли започва 16 оферти се състезават за ремонт на част от Южния парк в Софиярия, Черна гора и Хърватия. строителството Общо 17 фирми кандидатстват за на спортен изпълнител на ремонта на трета-Готова е концепцията за комплекс до парк та част от Южния парк - откъм ул. „Възраждане“ „Бяла черква“. Един от участни-финансиране на санирането на ците не е допуснат до процедура-жилища От юли ще започ- та - фирма „ДЛВ“ ЕООД. В Столич- не изграждането на ната община бяха отворени цено-Готова е цялостната концепция по про- спортен комплекс вите предложения на 16 кандида-цеса на финансиране на санирането на до мястото, къде- ти: „Еменекс“ ЕООД (1,277 млн.жилищни сгради по оперативна про- то ще се строи парк лв.); „Тони Тодоров“ ЕООД (710грама „Регионално развитие“, съобщи „Възраждане“, съ- 010 лв.); „Унимекс“ ЕООД (841 410 лв.); „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД (1.080 млн.в парламента министърът на регионал- общи кметът на Со- лв.); „Реалити терм“ ЕООД (729 471 лв.); „Радо олрат“ ЕООД (1.378 млн. лв.); ЕТ „Пеев - Руменното развитие и благоустройството Ро- фия Йорданка Фан- Пеев“ (1.089 млн. лв.); Обединение „Геопът“ (908 111 лв.); „Микс конструкшън“ ЕООД (1.219сен Плевнелиев. За целта са предвиде- дъкова. По думите й млн лв.); Обединение „Стройгруп гарант“ (1.049 млн. лв.); „Трейс груп холд“ - АД (1.038 млн.ни 63 млн. лева, като първоначално мер- до края на юни ще лв.); „Балканстрой“ АД (1.029 млн. лв.); „БКС - Център“ АД (1.055 млн. лв.); ДЗЗД „АСФ - Енер-ките ще бъдат финансирани по програ- бъде готов проектът джи - ЕИС“ (458 591 лв.); „Пътностроителна техника“ ЕАД (1.208 млн. лв.); „Пътно поддържанема, припомни той. Плевнелиев уточни, за комплекса, кой- - Дупница“ ЕООД (978 596 лв.) Избраният изпълнител ще трябва да извърши ремонта на пар-че се водят преговори със специализи- то ще се намира на ковата настилка, алейното осветление, части от парковия дизайн и подхода откъм ул. „Бяларани фондове, търговски банки, с общи- 23-декаровия терен черква“. За ремонтно-възстановителните дейности Специализираният общински приватиза-ните. Целим създаването на перспекти- на „Спортна София“ ционен фонд ще отпусне 2 млн. лв.ва за българските граждани да не им се ЕАД. При реализира- Градината при паметника на Съветската армия ще носи името Княжевскабутат сградите, а със съвместни усилия нето на първия етапна държавата и хората чрез този меха- ще има пет игрища, Това предложение на общинския съветник от ДСБ Вили Лилков беше одобрено от съветни-низъм да се реши големият проблем на 2 тенис корта, игри- ците от комисията по образование на Столичния общински съвет, а за влизането му в дейст-България, каза министърът. По думите ще за плажен волей- вие трябва бъде одобрено и на предстоящото заседание на съвета. Лилков обоснова предло-му целта е след 10-15 години да има по- бол и футбол, детски жението си, че градината се споменава с такова име в литературата отпреди 1944 г., без да екрасива и по-хуманна среда в градове, а кът. Общият размер била официално именувана така. Председателят на комисията по култура Малина Едрева съ-хората да икономисват пари, а да не то- на инвестицията ще общи, че до края на лятото ще се уточнят и критериите за международния конкурс за прос-плят въздуха. е 1.5 млн. лв. транството при паметника. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 6 - 12 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ИМОТИ41 общини получават европейски пари за предотвратяване на До 2014 г. България ще получи Jones Lang LaSalle влиза внаводнения над 120 млн. евро по европейски България с поглъщането на KingКметовете на 41 об- програми за сътрудничество Sturgeщини подписаха до- Министърът по управление на средства- Jones Lang LaSalle придоби King Sturge,говори за предоста- та от ЕС Томислав Дончев отчете рекордно с което разширява значително при-вяне на безвъзмезд- ниво на усвояване на средствата по Финан- съствието си на европейските пазарина финансова по- совия механизъм на Европейското иконо- за услуги, свързани с недвижими имо-мощ по оперативна мическо пространство и Норвежката про- ти. Сделката вероятно ще помогне Бъл-програма „Регионал- грама за сътрудничество в България. Над гария да изпъкне на картата за евро-но развитие“.Общи- 60 процента е усвояването по двата финан- пейските и американските корпорации.ните имат одобрени сови инструмента, обяви той на заключи- Придобиването е част от вълна на кон-за финансирани про- телна конференция по двете програми, ко- солидации на консултантските бизнесиекти по схема „Под- ято отбелязва края на програмния период в сектора, които след кризата трябвашекрепа за дребнома- 2007 - 2009 г. Томислав Дончев каза, че бли- да си поделят парчетата от свит пазар.щабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломера- зо 50 процента е усвояването по финансо- JLL (2.9 млрд. долара приходи за 2010ции“. Безвъзмездната финансова помощ по схемата възлиза на 40.5 млн. вия механизъм, а 70 процента по норвеж- г.) е втората най-голяма консултантскалв. Дейностите, предвидени за изпълнение в проектите, включват коре- ката програма. Крайният срок за изпълне- фирма за имоти в света след CB Richardкции на реки, изграждане на защитни диги или крайбрежни стени по реч- нието на част от проектите е удължен и оч- Ellis (5.1 млрд. долара) и първата от топните и морските брегове, охранителни канали за защита на населени мес- аквам още по-добър резултат, посочи ми- три, която ще има собствен офис в Со-та от наводнения, предизвикани от повърхностни води и др., както и из- нистър Дончев. Той съобщи още, че пре- фия. Директорът за България на Kingграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретен- говорите с партньорските държави доно- Sturge Андрю Пиърсън каза за „Стро-зионни обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура ри, най-вече с Норвегия, са към своя край ителство Градът”, че след като досегаза защита на населени места от наводнения. Проектът на София е за ко- и очаква следващият програмен период да JLL не е присъствала в България, ефек-рекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир „Суходол 2“. започне от 2012 г. По думите му през пе- тът върху бизнеса няма да бъде значи-Финансирането е в размер на 1.96 млн. лв., а срокът за изпълнение на риода до 2014 г. България може да получи телен, като се изключи промяната напроекта е 24 месеца. 126.6 млн. евро. името на фирмата. От друга страна, по- сочи той, JLL идват в страната с дого-ИНФРАСТРУКТУРА вори за глобалното обслужване на ком- пании като Cisco Systems и Phillips. JLLДесет фирми участват в търга за До 3 години целият кв. „Бенковски“ ще има канализация досега е обслужвала свои клиенти тукконсултант на пътя Кърджали - само дистанционно. Понеже бизнесът Столичната община ще иска по- с недвижими имоти поначало е местен,Подкова ловината от инвестициите на „Со- компаниите, които могат да предложат фийска вода“ във водопроводна- обслужване на целия свят, се броят наНа 3 юни в Агенция „Пътна инфраструк- та мрежа да са за изграждане натура“ бяха отворени офертите за опре- пръстите на едната ръка. Тези договори канализация през следващите две носят след себе си значителен бизнес.деляне на консултант на допълнително- години, съобщи кметът на Софиято проектиране и изграждане на стро- MBL, българският партньор на CBRE, Йорданка Фандъкова. Тя посети помага на фирми като Hewlett-Packard иеж: Е-85 (I-5) “Кърджали - Подкова” от км каналната помпена станция за кв.342+639.41 до км 367+427 и пътна връз- Shell. От една страна, местните и неза- „Бенковски“, която ще осигуря- висимите консултанти ще изгубят частка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368. ва отводняването на квартала къмБяха отворени техническите оферти на от пазара си след влизането на JLL, от пречистватената станция в Кубра- друга обаче – България ще има по-ви-10 участника: „Трафикконсулт БГ“ ЕООД; тово. Кметът поясни, че заради по- димо място на картата за клиентите им,„Рубикон инженеринг“ ООД; Обедине- ниската одобрена цена от страна които обмислят разрастване. JLL напри-ние „ЕН АР Полиекспрес консулт“; „Пъ- на ДКЕВР от дружеството са по- мер прави всяка година проучване затинвестинженеринг“; „Рутекс“ ООД; искали и корекции в инвестицион- възможностите за износ на бизнес про-„Пътконсулт 2000“ ЕООД; Обединение ната си програма на база на одобрения бизнес план през 2008 г. Искане- цеси към трети страни за региона на„Градиакт Консулт – Софинвест“; Обеди- то на общината е половината от средствата да отиват за изграждането на Централна и Източна Европа, в коетонение „Подкова 2011 – Кърджали“; Обе- канализация, а за останалите средства за тези дейности ще разчитаме и до момента България не се е появява-динение „Трансеко“; „Инфра- на европейски средства, тъй като подаваме проекти за финансиране и по ла. Това е поредното от вълна на обеди-структура – Магистрални пътища“ ДЗЗД; тях. В столичния квартал „Бенковски“ вече 150 домакинства са присъеди- нения в индустрията, която се разраснапроектът „Кърджали-Подкова“ е предви- нени към новоизградената канализационна мрежа. До три години целият заедно с пазарите в годините на бума иден за съфинансиране от Кохезионния квартал ще бъде канализиран. Изграденото съоръжение до населеното трябваше да преживее болезнено сви-фонд на ЕС чрез оперативна програма место е необходимо заради различното ниво на канализацията в него и на ване на приходите след това. Тон даде„Транспорт“ 2007 – 2013 г. колектора, който върви до река Искър. Colliers International, организация на не- зависими фирми, която беше консоли-Бургас с една крачка по-близо към реализацията на вторичен градски център дирана от канадската Firstservice Copr.Терен с площ над 46 хил. кв.м в бургаския комплекс „Из- ване броя на населението. Община Бургас получава въз- и сега има 12 хиляди служители в 512грев“, известен като „Дивизията“, стана собственост на можност да реализира заложените цели и планове по из- офиса в 61 страни и 1.5 млрд. долараобщина Бургас. Това стана с решение на правителство- граждането на вторичен градски център с обособяване годишни приходи. Тя е първата от гло-то, което отне застроения с 25 сгради имот от Минис- на административно-обслужващ център за комплексите балните международни компании с пря-терството на отбраната поради отпаднала нужда. С при- „Славейков“, „Зорница“ и „Изгрев“, изграждане на спорт- ко притежаван офис в България. Очак-ет през 1991 г. подробен устройствен план, за територи- на зала с 5600 места, културен и общински детски цен- ва се да приключи и придобиването наята на казармения район е било предвидено изгражда- тър, парк със зони за отдих, спорт, общински медицин- друг глобален играч – DTZ, като най-ве-не на районен център. Невъзможността да се реализи- ски център и др. След решението на Министерския съ- роятният му собственик ще бъде BNPрат предвижданията на този план, както и застрояването вет община Бургас може да започне проектиране, а след Paribas Real Estate, подразделението зана реституирани частни имоти, става причина за уплът- това поетапно да финансира изпълнението на проекта за услуги, свързани с имоти, на френскатаняване на жилищната територия и чувствително увелича- развитие на района. банка BNP Paribas. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 юни 2011 г.ТЕМА Софийски околовръстен път 2011О коловръстният път e с приблизителна дължина 60 км и допреди изграждането на трасето при Бояна е само второкласен път II86. През 2010 г. бяха завър- шени 5 км от южната дъга, които се определят като градска магистрала. Околовръстното разделя ос- новната част на столицата от кварталите от Витош-ката яка - Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново и на западГорна баня, Суходол и Филиповци. Дели се на северна, южна,източна и западна дъга. Пресича се с основни радиални пъ-тища в София: бул. „Цариградско шосе“, бул. „Самоковскошосе“, бул. „Александър Малинов“, „Бистришко шосе“, бул.„Св. Климент Охридски“, бул. „Симеоновско шосе“, бул. „Бъл-гария“, бул. „Цар Борис III“, бул. „Сливница“, бул. „Ломскошосе“, бул. „Рожен“ „Чепинско шосе“, бул. „Ботевградскошосе“. Планира се да се разшири на няколко етапа до 2012 г.,което ще струва около 300 млн. евро. Жилищни комплекси Цялата територия от парка „Камбаните” до лифта в Симео- ново се изпъстри с нови жилищни сгради, предимно бло- кове на по няколко етажа, както и комплекси от редови и еднофамилни къщи. Около лифта се появиха и немалко изоставени строежи, а на много от блоковете транспар- тантите „Продава се” продължават да висят. Един от ос- новните недостатъци на района – липсата на достатъчно добра инфраструктура и места за прекарване на свобод- ното време, търговия и услуги, изглежда, ще бъде прео- долян. „София Саут ринг” С 69 хил. кв.м отдаваема площ и IKEA за съсед този мол ще има гравитацията, с която да предизвика нарастващата конку- ренция на пазара на търговски центрове в София. Очаква се строителството му да започне това лято и да приключи след „Резиденшъл парк София” около две години. Появата му ще изостри конкурентната бит- ка за смятаната за по-заможна южна половина на София. IKEA Който търси мебели в София, отива или на бул. „Царица Йо- ана” в „Люлин” или на около- връстното шосе. От тази есен вероятно околовръстното ще бъде първата спирка за пове- чето. IKEA би трябвало да де- бютира в България още тогава „Резиденшъл парк София” е един от най-големите жилищни с пускането в експлоатация на проекти в София и вероятно най-големият, чието развитие про- първата част от околовръстно- дължава. В момента се довършва зоната със сгради за търго- то. Магазинът има паркинг за 1160 автомобила, значително повече, откол- вия, услуги и офис площи в първия му етап. Повечето жилищ- кото дори първите молове, за малко над 29 хиляди кв.м разгъната застрое- ни сгради от тази фаза са построени и продадени. Инвестито- на площ. рът, германската група Lindner, разполага със значителна тери- тория за продължението му.
  5. 5. Строителство Градът, 6 - 12 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Южната дъга „Бизнес парк София” Етап 1: Реконструкция и разширение на Со- фийския околовръстен път от Бояна до бул. „Симеоновско шосе“ - завър- шен през юни 2010 г. Етап 2: Лот 31 „Рехабилитация и реконструк- ция на Софийския околовръстен път в участъка от км 41+100 до км 44+720“ се изпълнява по оператив- С 35 сгради, разположени на 220 декара и над 300 хил. кв.м на програма „Регионално развитие“. разгъната застроена площ, „Бизнес парк София” е най-го- Проектът обхваща участък с дължи- лямото средоточие на административни сгради в София. на 3583 метра, от който 1443 метра е По периферията са разположени корпоративни и търгов- рехабилитация и 2140 метра - рекон- ски обекти, а в централната му част са офисите, които се струкция. Стойността на проекта е отдават под наем. Проектът се разви между 2000 и 2007 г. и 44 701 958,68 лв с ДДС междувременно ядрото от сгради в него беше продадено за около 180 милиона евро. Предвижда се да бъде свър- зан с метрото, когато на дневен ред дойде продължение- то му до последната спирка в кв. „Младост”. Може да се каже, че този проект предизвика оформянето на нов биз- нес район в града, алтернативен на центъра и главните бу- леварди. Етап 3: Реконструкция и разширение на Со- фийския околовръстен път от бул. Офис сгради България“ до пътния възел с магис- трала „Люлин“ - разработва се иде- ен проект, който ще бъде завършен в края на юни. Според главния ар- хитект на София Петър Диков строи- телството на участъка може да запо- чне още тази година. Решенията се основават главно на тунели и еста- кади - дължината на трасето е 7.5 км от км 51+ 316 до км 58+923 Няколко офис проекта от южната страна на околовръстното оф- ормиха алтернативен бизнес парк, но засега се развиват колеб- ливо с изключение на „Камбаните бизнес център”, където се по- мести Hewlett-Packard при едно от разширенията си, и сградата на Етап 4: EOS Matrix повечето офиси остават празни. Проектът „БПС Алфа Реконструкция и разширение на Со- парк”, който трябваше да добави 150 хил. кв.м офис, търговски и фийския околовръстен път от бул. жилищни площи, спря след изграждането на една сграда заради „Ал. Малинов“ до възела с бул. „Ца- слабия наемен пазар. риградско шосе“ - предстои възла- гане на проект, има подробен транс- портно-комуникационен проект „Форум София” Другият проект за най- голям търговски цен- тър в София беше зам- разен от инвеститори- Западна дъга те – Meinl European Land Западната дъга е част от магистрала (сега Atrium European „София - Калотина“, трифазен про- Real Estate) и холанд- ект, съставен от западна дъга, Се- ския предприемач и ме- верна скоростна тангента и София ниджър на молове Multi - Калотина. Западната дъга е с дъл- Development. На форум жина 8.5 км с прогнозна стойност на инвеститори преди година главният изпълнителен директор на Multi обяви, че 80 млн. евро, очаква се стартът на България е извън приоритетите на компанията за развитие. строителството през първата полови- на на 2012 г.
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 12 юни 2011 г.ТЕМА Арх. Петър Диков, главен архитект на София: Строителството на околовръстното от Бояна до „Люлин“ може да започне още тази година Арх. Диков, на VI годишна конферен- ция „Стратегиче- ска инфраструкту- ра, България 2011. Приоритети 2020“ споменахте, че Со- фия стана нацио- нален приоритет... - Започнахме да реали- зираме нашите страте- гии отпреди 30-35 го- дини. Строим около- връстното и в сравне- ние с Белград и Буку- рещ София е по-на- пред. В Белград тепър- ва ще се строи, а в Бу- курещ изграждането му предстои. Околовръстното на Со- фия е пресечна точка меоново, от Симеоново за Северната скорост- на три коридора - 4, 8 до „Младост“, който се на тангента предадохме и 10. Коридор 4 е един строи. Столичната об- преди повече от месец от най-важните инте- щина подготви техни- и половина, като поло- гриращи елементи на ческия проект от ма- жителната оценка по Югоизточна Европа. гистрала „Люлин“ до ОВОС за него е факт Коридор 8 има важна бул. „Сливница“, който отпреди месец. Проек- интегрираща функ- е предоставен на Аген- тът за малката част от ция за Балканския ре- ция „Пътна инфра- река Какач до Северна- гион. На българска те- структура“, идеен про- та скоростна тангента ритория коридор 10 се ект от бул. „Сливница“ предадохме също пре- проявява и в трифаз- до Северната скоростна ди около два месеца. ния проект за магис- тангента, също предос- Преди повече от годи- трала София - Калоти- тавен на АПИ, като за на внесохме и три ва- на. Всички тези кори- сметка на Столичната рианта на трасето Со- дори минават през сто- община беше подгот- фия - Калотина от км лицата - целта е да ми- вен и ОВОС на Север- 35 до км 50, частта, ко- нат по околовръстното, ната скоростна танген- ято попада в обсега на а не през центъра. та. Сега Столичната об- Столичната община. щина работи по проек- Подготвихме и преда- Профил: магистрално строителство 2011 Каква е ролята на та на околовръстното дохме на АПИ и МРРБЮ жната дъга на околовръстното на София е най-тежката част от общината за из- от „Бояна“ до магис- дори и скиците. граждането на трала „Люлин“. Пред- изграждането на обхода на града - много прилежащи имоти; околовръстното на стои да бъде възложен Какво предстои от- много чакащи инвеститори; трудна подземна инфраструктура, София? проектът от „Младост“ тук нататък по ос- неизграждана в продължение на десетилетия; кадастър, неви- - Изключително важ- до караулката на „Ца- таналите части на наги съответстващ на реалността; скъпи отчуждения; сложни на. Столичната общи- риградско шосе“. околовръстното?преминавания през частни имоти, амбиции на управляващите да съкраща- на пое изцяло първа - Оценка за отчужда- фаза на устройствено- Кога предадох- ването, отчуждаване иват сроковете. Първият срок за завършване на южните локали от около- то разработване и про- те техническия провеждане на търго-връстното в частта от км 41+100 до км 44+720 е 15 септември. Но пускането ектиране на Софий- проект от магис- ве - за инженеринг, зана локалите означава, че голяма част от естакадата с дължина 360 м и 13 от- ския околовръстен път, трала „Люлин“ до технически проект иливора трябва да бъде изградена. Магистрално строителство 2011. по който, както казах, бул. „Сливница“ на за строителство. Така минават три европей- Агенция „Пътна те ще завършат рабо- ски коридора. Разрабо- инфраструктура“? тата, която започнах- ти проекти за Южна- - Преди повече от го- ме преди година и по- та дъга от Бояна до Си- дина. Идейният проект ловина, когато предста-
  7. 7. Строителство Градът, 6 - 12 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМАвих трифазния проект част, на север от южна- ект от колелото на околовръстното наСофия - Калотина, Се-верна скоростна тан-гента и Западна дъга намониторинговия коми-тет на оперативна про- та дъга. Съществува- щите колектори са да- леч от Южната дъга, а не са доизградени ко- лекторите, които тряб- П о време на криза проектантските и строителните фирми имат сво- боден ресурс, който могат да насочат, „Люлин“ до река Ка- кач е предаден в път- ната агенция. Много- кратно съм казвал, че тази отсечка трябваше София и третия метродиаметър? Категорична ли е промяната на тре- тия метродиаме-грама „Транспорт“ през ва да свалят водите в за да се съкрати срокът за изпълне- да започне да се строи. тър?декември 2009 г. и той съществуващите ко- ние, а публичните проекти се реали- На всички ни е ясно - Конфликт няма, тебе приет като допъл- лектори. Това е големи- зират на по-ниска цена какво ще стане, когато не се пресичат. За тре-ващ проект в програ- ят проблем. 10 ленти се влеят в две тия метродиаметър всемата. Трудното в изгражда- - тапа. От „Люлин“ с още се работят вариан- нето на околовръст- двете платна с по 3 лен- ти, но за мен промяна- Сега се строи юж- ното мина. На прак- ти идват бързи автомо- та е категорична. Кон- ната дъга на около- тика в най-застроена- мислили решение с ви- Калотина) всичко сме били, от околовръстно- султантите правят до- връстното. Кой е та част на южната дъга адукти и тунели за об- свършили с изключе- то с двете платна с по 2 бре обосновани пред- най-големият про- приключваме със стро- лекчаване на отчужди- ние на някои допълне- ленти също прииждат ложения, третият ме- блем там? ителството. Оттук на- телните процедури и ния, които поискаха да и спират в път с 2 плат- тродиаметър ще е кла-- Най-голям проблем татък от южната дъга строителната работа. добавим. на с по 1 лента, каквато сическо метро с от-е изградената неза- остава участъкът от Там още тази година е отсечката от „Фили- делни открити части.конна инфраструкту- „Младост“ до кара- може да започне стро- Има ли отношение повско шосе“ до входа Няма колебание, че вра. В проекта на южна- улката на „Цариград- ителството. До края на общината към по- на София откъм Сър- източната ще се стигата дъга имаше предви- ски шосе“ и частта от юни ще е готова идей- тока коли, които се бия. Всичко това ще се до бул. „Владимир Ва-дени инженерни мре- Бояна до магистрала ната фаза на проекта от стоварват на пътя усили, ако започне ре- зов“. За западната всежи - главно канализа- „Люлин“, която е мно- Бояна до „Люлин“. По за Сърбия от магис- монт на пътя през Вла- още има колебания.ционни колектори, ко- го тежка, минава през проекта за оперативна трала „Люлин“? дая. Това ще се представи заито и досега нямат из- много гъсто застроени програма „Транспорт“ - От година и полови- Има ли конфликт- обсъждане в началотоградена отсрещната части, но ние сме из- (магистрала София - на техническият про- ни точки между на юни. › Моделът „Южна дъга“ Моделът „Южна пести много време. написаният вече за- града. Какви са дъга“: какви са ползите и разхо- дите за общината и държавата, ко- Контрол има - и от пътната агенция, и от МРРБ, през техни- те експертни съвети. Е два ли общината ще има пари да изгради трасето от Люлинския ма- лък околовръстен път през пресича- конопроект, той може да бъде подобрен. Ва- жното е, че по него е свършена работа. възможностите на общината да помогне на инвес- титорите в случа- гато работи съв- местно с частни Няма опасност от ук- лони в полза на част- нето на околовръстното до терените Може ли община- ите, в които про- ектите изискват инвеститори при ния инвеститор само на запад от околовръстното. Ще тър- та да въздейства сериозни инвести- реализирането на защото той е възло- жител на проекта. В сим подкрепа от частни инвеститори и за обединяване- то на инвестито- ции в изграждане- то на нова или ре- инфраструктурни проекти? случая няма значение рите за изгражда- хабилитацията на- Работим с всички какво иска той, ако то нето на публична съществуваща ин-частни инвеститори с е в противовес с пуб- инфраструктура, фраструктура?изключение на това, личния интерес. Част- която да обслужва - Столичната общи-че проектирането начастта от околовръст-ното от Симеоноводо „Младост“ по нас-тояване на Столична- ният интерес се под- чинява на публичния. Нашата задача е да на- правим така, че тези противоречия да се Н яма опасност от уклони в полза на частния инвеститор само за- щото той е възложител на проекта цели квартали, а не само отделната сграда? Възмож- но ли е така да се намалят инфра- на показа, че кризата не се е отразила сил- но върху инвестици- онните проекти за ин- фраструктура и рабо-та община беше пое- изгладят в процеса на структурните раз- ти чрез публични и ев-то от частния инвес- проектиране. Проце- ходи за отделните ропейски пари за пуб-титор. Ползата от юж- дурите са публични - частни собствени- лична и частна полза.ната дъга ще я разбе- на общината, на дър- ци и да се намерят Големите проекти, ко- Фре градът - ако я няма, жавата и на населени- цялостни решения ито вървят сега, са отпотокът от автомоби- ето. Както беше със актът, че няма действащ BOT за района? публична полза, но или щеше да мине през Северната скоростна (построй- експлоатирай - пре- - За съжаление в на- развиват териториите,центъра на София. тангента, където насе- дай) проект, доказва че няма законов шата практика няма през които минават. лението на Враждеб- добър опит. Опитвал Въпреки кризата през Може ли този мо- на възрази за трасето, регламент за ПЧП съм се да обединя уси- последните 4-6 годи- дел да се приспо- работата се удължи с 6 лията на 2-3 частни ни Столичната общи- соби за всички слу- месеца, но обществе- инвеститора в обща на има повече от 350- чаи, когато се ра- ният интерес беше за- за тях и за община- 400 милиона лева за боти с големи ин- щитен. та полза и съм срещал публични инвестиции. веститори? За ка- много сериозни про- Огромен ресурс, кой- къв тип проекти е Ще подходите ли ловръстното. Ще тър- община, от една стра- блеми. Така че това е то се включва в пуб- подходящ? по подобен начин и сим подкрепа от част- на, и частен инвести- повече въпрос на на- лични инвестиции.- Може да се приложи за следващите час- ни инвеститори. тор, от друга. Аз съм ционална народопси- Кризата е най-добро-за всеки инвеститор - ти на околовръст- привърженик на закон хология, отколкото на то време за публичнида му се решават въ- ното? Има ли кон- Какво може да се за публично-частно- разумност на решени- инвестиции. Първо,просите и да е от пуб- кретни проекти и подобри при про- то партньорство, кой- ето. За съжаление при защото се води бор-лична полза. Когато по-специално при цеса на планира- то да ги регламентира. нас действа принци- ба с кризата в секто-частните инвестито- мястото на пре- не и изграждане на Уверяваха ни, че Зако- път „по-добре на Вуте ра, и второ, защото пори заплащат опреде- сичане с бъдещото публична инфра- нът за концесиите дава да му е зле“. време на криза проек-лен проект, важна е не продължение на структура, коя- такава регламентация. тантските и строител-толкова сумата, колко- бул. „Царица Йо- то е в полза и на Но фактът, че няма Кризата сериоз- ните фирми имат сво-то спестеното време. ана“? собствениците на действащ BOT (по- но затрудни реа- боден ресурс, койтоПроцедурата, която - Проектът там е го- земя, разположена строй - експлоатирай - лизирането на го- могат да насочат, за дасе движи по Закона за тов. Едва ли община- по нея? предай) проект, доказ- леми инвестици- се съкрати срокът заобществените поръч- та ще има пари да из- - Това е специфичен ва , че няма законов онни проекти, а с изпълнение. По времеки, може да трае пове- гради трасето от Лю- за България въпрос. регламент. Има само това намали и спо- на криза публичнитече от година, едва то- линския малък око- Тук проблемът е глав- няколко неуспешни собността им да проекти се реализиратгава следва проекти- ловръстен път през но в това, че ние няма- опита за ПЧП, като въздействат върху на по-ниска цена.рането. пресичането на око- ме ясно регламенти- най-класическият е публичните прос- Интервюто взеха:Когато възлага част- ловръстното до тере- рани взаимоотноше- автомагистрала „Тра- транства и ин- Милена ВАСИЛЕВАният инвеститор, се ните на запад от око- ния между държава и кия“. Какъвто и да е фраструктура в и Деян ТОДОРОВ

×