Строителство Градът

1,719 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 15 (698), 18 - 24 април 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Еволюцията на Топлоизолацията не е достатъчна сградите Миналата година Евро- пейският съюз прие нова директива за енергийна- та ефективност в сградния фонд, която ще донесе ра- дикална промяна за строи- От потребление, през спестяване телството в следващите де- сетилетия. Това беше пове- към производство на енергия че от ясен знак за оценка- та, че колкото и да е важно спестяването на енергия в сградния фонд, то няма да е достатъчно, за да донесе действителни ползи. Летвата беше вдигна- та: от 2020 г. новите сгради трябва да имат потребле- ние близко до нулата (сро- ковете са различни за об- ществения и за частния сектор). Все пак може ли това да се постигне само с подо- бряване на топлинните ха- рактеристики и въвежда- нето на уреди с ниско по- требление на енергия? Повечето от професи- оналистите се съмняват и това е причината някои от големите компании, осигу- ряващи важни компонен- ти на сградите или сград- ните технологии, да насо- чат усилията си към опол- зотворяването на алтер- нативните енергийни из- точници. Пилотните про- екти вече са факт, дори в България. За да се превър- нат те в широкоразпрос- транена тенденция обаче, най-вероятно ще са нуж- ни повече усилия – първо за разпознаването на тези технологии като истин- ска бизнес възможност, а после и за насърчаване на използването им и извън скъпите и имиджови про- екти.15 стр. 16 стр. 20 15 > Къде бизнесът се чувства най-добре в България: Контрасти в цените за железния път Добре дошли в Габрово 9 771310 983000 Септември - Пловдив Според26 стр. изследване на Ernst & Young: Предложенията на 19-те кандидата варират от Бавен ръст в Европа, 47.5 млн. лева до окуражаващи очаквания 134.8 млн. лева за България
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАНад 250 обекта ще бъдат финансирани в кампанията 50 проекта са готвени с Консултантът на АЕЦ „Белене“ разполага с два„За чиста околна среда“ подкрепата на JASPERS месеца за финансов анализ през 2010 г. Консултантът по проек- Планът за действие на иструмен- та АЕЦ „Белене“ - бри- та JASPERS в България през 2010 танската банка HSBC, ще г. включва общо 50 проекта, вземе за услугите си 2 от които 22 са в сектор „Окол- млн. евро фиксирано въз- на среда“, 15 – в сектор „Транс- награждение, а също и порт“, осем – в „Общинска ин- нефиксирано, което ще фраструктура“, един – в „Енер- зависи от структурата гийна ефективност“, и четири на финансиране, обяс- – хоризонтални мерки. Това ста- ни пред журналисти ми- на ясно, след като правителство- нистърът на икономика-259 проекта ще бъдат финансирани в рамките на националната то се запозна с отчета за изпъл- та, енергетиката и тури-кампания „Чиста околна среда“ и конкурса на Министерството нението на плана. JASPERS е ин- зма Трайчо Трайков и ко-на околната среда и водите и Предприятието за управление ва струмент за техническа помощ ментира, че в моментадейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) „Обичам за подготовката на големи ин- не може да се каже колкоприродата и аз участвам“. 47 от тях ще бъдат дофинансирани фраструктурни проекти, за ко- ще бъде възнаграждени-след решение на управителния съвет на ПУДООС. ито се предвижда финансиране ето на консултанта. В не-Финансирането на проектите е между 3000 и 10 000 лева. от структурните и от Кохезион- фиксираната си част тоКонкурсът събра над 2400 проекта и поради големия интерес ния фонд на Европейския съюз. ще зависи от това какваорганизаторите решиха сумата за финансиране на кампанията Техническата подкрепа от страна структура на финансира-да се увеличи от 750 хил. лв. на 1.25 млн. лв. В по-голямата на инициативата е безвъзмезд- не е привлечена за осъ-си част проектите, изготвени от общините, предвиждат на и се изразява в предоставяне ществяването на проек-почистване на определени участъци, озеленяване и създаване на консултации, съгласуване, из- та, когато и ако той бъде осъществен. В отговор на въ-на зони за отдих. Проектите на детски градини, училища и НПО граждане и доусъвършенстване прос дали HSBC ще успее да свърши всичко това в рамки-са предимно за създаване на спортни площадки, кътове за игра структурата на проекта, преодо- те на два месеца Трайков посочи, че екипът на консултан-и спорт и обзавеждането им с подходящи съоръжения. Срокът ляване на трудности, отстранява- та вече е свършил в аванс голяма част от предварителна-за изпълнение на дейностите по получилите финансиране не на пропуски и идентифицира- та работа, за която не се изисква предоставянето на кон-проекти е 31 октомври 2011 г. не на нерешени проблеми. фиденциални данни.БЪЛГАРИЯ ОБЩИНИЕврокомисията награди МРРБ и ПРООН за Ямбол работи с Одрин за развитие на туризмаобновяването на жилищни сгради Проектът „GATE 2 TOUR: Интегрирано развитие на културно-исторически туризъм в трансграничния регион Ямбол – Странджа – Одрин“ е по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Партньор по този проект от турска страна е Асоциацията на младите предприемачи в Одрин. Проектът предвижда защита на два исторически паметника - манастир и кале в село Воден и долмен край Лалапаша в Турция, чрез разработване на проекти за реставрация и социализация. Очаква се про- ектът да положи основите за развитие на археологически туризъм и да популяризира историческите паметници. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 98 004 евро.Българският проект за демонстрационно обновяване До края на април ще обявят конкурса за преместваеми обекти в парковете на Софияна многофамилни жилищни сгради спечели приза на До края на месеца ще бъде обявен конкурсътЕвропейската комисия в категория „Жилищни сгради“ за разполагането на преместваеми обекти вот общо 303 инициативи на 27-те страни - членки градските паркове и градини, реши Столичниятна ЕС. Наградите бяха връчени в шест категории: общински съвет. Такива обекти ще бъдатразпространение на информация, жилищни сгради, разположени в градините „Кристал“, „Светиобучение, потребление, индустрия и транспорт. седмочисленици“, Градската градина, ГрадинатаБългарският проект бе отличен заради постигнатите с паметника на Съветската армия, „Св. св.резултати: значително повишена енергийна Петър и Павел“, „Гео Милев“, „Заимов“, „Юженефективност на 50 жилищни сгради в 14 града с 40- парк - 3 част“ и „Южен парк - 1 част“ - околно60%; насърчено използването на възобновяеми пространство на НДК. Конкурсът за отдаванетоенергийни източници в жилищния сектор; създадени под наем на общинските площи ще е снад 220 работни места; подобрени условия на живот петгодишен срок, а по настояване на кмета наи битов комфорт на над 1000 български домакинства. София Йорданка Фандъкова откритата площ към всеки преместваем обект ще е ясно оградена, за да еПроектът е на стойност 6.3 млн. лева. видно позволеното място и за гражданите, и за контролните органи. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕЗапочва предпроектното проучване за газовата връзка Две кръгови Обмислят регионализиране на част от еврофондоветеБългария - Сърбия кръстовища и пробив ще облекчават трафика в Сливен До края на годината в Сливен ще има още две кръгови кръстови- ща, обяви кметът на гра- да Йордан Лечков. Той припомни, че общин- ският съвет е гласувал окончателния проект Политиките на регионалното развитие трябва да се управля-В присъствието на министъра на регионалното развитие за изграждане на кръ-и благоустройството Росен Плевнелиев, министърът на ват и изпълняват на ниво райони за планиране и на ниво обла- гово кръстовище на пъ- сти през следващия програмен период, 2014 - 2020 г. Това зая-икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и зам.- тен възел „Розова гра-министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова ви министър Росен Плевнелиев на проведеното в Пловдив из- дина“. Другото кръгово несено заседание на парламентарната комисия по регионалнаподписаха договора по схема „Подготовка, проучвания и кръстовище, което се политика и местно самоуправление в 41-то Народно събрание.проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка планира да бъде изгра- Идеята на правителството е да реогинализира част от еврофон-България - Сърбия“ по оперативна програма „Регионално дено в Сливен, е до бив- довете, като всеки от шестте района на планиране има собстве-развитие“. Общият размер на предоставената безвъзмезднафинансова помощ е 2.5 млн. евро. Документът включва етапите шия магазин „Тернопол“. на оперативна програма, включваща всички местни приорите-на подготовка, предпроектно проучване и проектиране на До края на годината ще ти за развитие. За целта е необходимо създаване на управлен-съоръжението, както и изготвяне на ОВОС. Газовото трасе е с бъде завършен и проби- ски и административен капацитет на това второ ниво на самоу-дължина 50 км на българска територия и 100 км – на сръбска. вът на улица „Антим I“. правление, което да управлява като междинно звено държавниОчаква се газопроводът да осигурява по 1.8 млрд. куб. м газ Лечков съобщи, че про- и европейски средства за подготовка и изпълнение на интегри-годишно. След изграждането му България ще има връзка с цедурата по отчуждава- рани проекти в областта на транспорта, на опазването на окол-газовите системи на Сърбия и Унгария, а чрез тях – достъп до не на имотите е мина- ната среда и обновяването на градската среда, подчерта регио-доставки от Северна Европа. Западната ни съседка също има ла и е платено на всички налният министър.осигурено финансиране за предпроектното проучване. Целият хора. Общината е пред- До два месеца се очаква междуведомствена работна група дапроект на българска територия ще струва 60 млн. евро, които са ложила жилища на соб- изработи концепция за промени в административно-територи-осигурени от ОПРР. Очаква се строителството на газопровода ствениците, но те са алното устройство на страната, за засилване ролята на област-да започне през 2013 г. или 2014 г. и да продължи около година. предпочели пари. ния управител при осъществяване на държавното управление по места, възможности за създаване на областно ниво на само- управление, ниво на изграждане и обхват на услугите, които мо-ИМОТИ гат да бъдат предоставяни на областно ниво на самоуправле-Комисията за защита Шестият магазин „Карфур“ отваря в Стара Загора през ние, варианти за избиране или назначаване на ръководните ор-на конкуренцията есента гани. Организацията на дейността на работната група се осъ-разреши на Delhaize ществява от секретариата на Съвета по децентрализация на Първият обект на държавното управление, а контролът е възложен на министъ-да придобие търговската верига ра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плев-„Пикадили“ в Стара Загора ще нелиев, който е председател на Съвета по децентрализация наКомисията за защита на се намира на бул. държавното управление. „Никола Петков“. С изменението на законите за държавната и за общинскатаконкуренцията разреши В магазина с тър- собственост се дадоха по-големи правомощия на общините запридобиване на пряк ед- говска площ 5000 кв. метра ще бъдат разкрити 200 работни мес-ноличен контрол от стра- реализиране на важни проекти по-различни програми, заяви та. Очакваме с нетърпение момента, в който „Карфур“ ще отвори зам.-министър Екатерина Захариева. Сред най-спешните зако-на на „Делез „Дъ Лайън“ врати в Стара Загора. Вярваме, че богатото разнообразие от про- нодателни инициативи на МРРБ са готвените изменения в Зако-Недерланд Би Ви“, Нидер- дукти, отличното обслужване и конкурентните цени ще го пре- на за пътищата, Закона за водите, Закона за етажната собстве-ландия, върху „Делта Мак- върнат в любимото място за пазаруване на жителите и гостите ност, Закона за устройство на черноморското крайбрежие иси д.о.о.“, Сърбия, а оттам на града, каза Кристиан Шарита, изпълнителен директор на „Кар- Закона за устройство на територията, за който ще стартира ии на косвен едноличен кон- фур“ в България. подготовка на изцяло нов законопроект.трол върху неговото дъ- Световните търговски вериги пак се прицелиха вщерно предприятие в Бъл- развиващите се икономикигария - „Пикадили“ ЕАД. Община Благоевград ще усвоява над 1 млн. лв. заПроучването е установило, След като кризата накара световните търговски вериги да преос- борба с наводненията по река Еленовскаче „Делез“ и предприятия- мислят плановете си и да изоставят новите пазари за сметка ната от неговата икономиче- по-зрелите икономики, към днешна дата тази тенденция започва Проектът „Мерки за предотвратяване на наводнения чрез ко-ска група не осъществяват да се обръща, показва ново проучване. Консултантската фирма рекция на дерета през село Еленово“ е по оперативна програмастопанска дейност на тери- за имоти CB Richard Ellis обяви, че страните с висок растеж отно- „Регионално развитие“. Неговата стойност е 1 029 472.93 лв.,торията на страната и не во са станали главни мишени за марките, с които се славят Шан-з- от които 977 872.93 лв. безвъзмездна помощ от Европейскиясе очаква промяна в пазар- Елизе, Оксфорд стрийт или Пето авеню. Дубай с платежоспособ- фонд за регионално развитие. Целта е да се предпазят от на-ното положение на учас- ното си население и слаб местен търговски сектор днес е спирка воднения терените от село Еленово и да се предотвратят про- номер едно за мнозинството от компаниите, показва проучване- цесите на ерозия на речното легло на преминаващата през се-тниците след сделката. то на международното присъствие на 323 от най-големите игра- лото река Еленовска. Проектът предвижда изграждане на сто-КЗК счита, че планирано- чи в сектора. Москва, Пекин, Шанхай, Кувейт, Истанбул и Рияд сато придобиване не би мог- манобетонни конструкции, както и на открит профил бетоно- запазили ключови места в 20-те първенци пред много по-устано-ло да засегне ефективната ва облицовка на реката. Ще бъдат изградени и съоръжения за вени местоположения за търговията на дребно. След като е при-конкуренция в разглежда- предотвратяване на наводненията в село Еленово и ще бъдат влякъл 56% от проучваните марки, Дубай се е изравнил с Лондонния сектор. в челото на класирането. защитени от ерозия или възстановени над 1000 метра брегове. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.TEMA Прогноза за сградите: Чака ни променливо време Технологиите ще превърнат сградния фонд от пасивен във все по-активен потребител на енергия На пръв поглед сгра- пла вода за бита, които ви, тъй като са направе-дите са сравнително украсяват все повече по- ни целенасочено от ком-консервативни - с из- криви на къщи, не само пании, които имат биз-ключение на някои про- няма да бъде екзотика, а нес интереси в тези сек-блясъци се променят малка част от палитрата тори. Освен това бяхапо-скоро еволюционно, от енергоизточници на изградени във време, вотколкото революци- бъдещето. което фирмите можехаонно. Но колкото пове- България вече има да си позволят значител-че дебатът за глобалното своите примери. Проек- но по-големи инвести-затопляне се превръща тът, който спечели на- ционни разходи.в конкретни и матери- градата за офис в нацио- Това далеч не е доста-ални цели за намалява- налния конкурс „Сграда тъчно, за да се посрещ-не на потреблението на на годината“ през 2008, нат нарастващите изис-енергия и на замърсява- вече имаше фотоволта- квания, но изигра ро-нето от производство- ични панели на покри- лята си на знак за въз-то й, толкова по-бър- ва. Конкурсът същата можностите, които усъ-зо сградният фонд ще се година отличи за еколо- вършенстваните сград-изменя, за да се приспо- гичност корпоративна ни технологии ще раз-соби към новите модели база, която разчиташе крият за собственицитена потребление. освен на соларна систе- и ползвателите на имо- Европа в момен- ма и на използването на тите. А по този начин ита има конкретна цел - геотермалната енергия за широките бизнес въз-сгради с нулево енергий- за увеличаване на ефек- можности, които се от-но потребление от 2020 тивността на отоплени- варят пред производите-г. нататък. А това зна- ето. ли на материали, достав-чи, че разполагането на Тези първи примери чици на решения, стро-слънчеви панели за то- бяха по-скоро имиджо- ители и инвеститори. Сертификацията на сградите - Асоциация се бори за 10 000 път към спестяване соларни покрива В момента получава- До края на март 2011 2010 относно енергий- Българската фотовол- Как е по света? Внето на енергиен серти- обследвани и сертифи- ните характеристики на таична асоциация (БФА) Германия за поставянето на соларни панелификат на сградата е въз- цирани са общо 3376 сградите и най-късно се бори за въвеждане наможност за спестяване сгради, като очакваните до 9 януари 2013 прагът изискванията, предвиде- върху покривите на частни и обществени сгра-на средства от данъци. спестявания са 610,728 на задължителното сер- ни в Директива 2009/28/ ди е нужно единствено да се уведомят местнитеСертификацията се из- GWh/y. тифициране трябва да ЕО. Според директивата власти и мрежовият оператор.вършва от специализи- Тези сгради се разпре- падне на 500 кв.м разгъ- инсталирането на мал- В Холандия цената на киловатчас електроенергиярани фирми от регистър делят по собственост: ната застроена площ. ки фотоволтаични ин- достига до 45 евроцента във върховите дневни ча-към Агенцията за енер- държавна собственост - Според агенцията сталации върху покривигийна ефективност. По- 821, общинска собстве- обаче все по-засилен е и фасади следва да бъде сове.лучаването на енерги- ност - 1444, частна соб- интересът към сертифи- улеснено и да се базира Интегрираните в сгради фотоволтаични системи сил-ен сертификат е всъщ- ственост - 1098. цирането и на собстве- на уведомителен режим но повишават дела си през последните години. Очак-ност стимулът както за Общият брой на ре- ниците на частни сгради за присъединяване към ва се тенденцията да се запази и през следващитежилищни, така и за ин- гистрираните в АЕЕ – офиси, хотели, тър- мрежата. пет години.дустриални и търговски сгради, държавна и об- говски обекти и др. Те са Желанието ни е всеки Основен двигател на растежа ще бъде продължава-имоти. щинска собственост, строени през последни- българин да има стимул До края на март са подлежащи на сертифи- те години и проектира- да инвестира в малка щото намаляване на инвестиционните разходи и сил-обследвани и сертифи- циране, е 5582. нето и изграждането им фотоволтаична центра- ната държавна подкрепа в сектора. В световен мащабцирани 3376 сгради. Финансирането на е съобразено с изисква- ла на покрива или на фа- до 2015 г. се очаква мощността на инсталираните в В момента на задъл- част от сградите в пуб- нията на съвременна- садата си. Електроенер- сгради фотоволтаични системи да достигне 2525 MW.жително сертифицира- личния сектор се осъ- та нормативна база, по- гията ще се произвеждане подлежат сградите в ществява с помощта на ради което те обикнове- там, където ще бъде кон- обаче административ- председател на БФА.експлоатация с разгъна- фонд „Енергийна ефек- но получават сертифи- сумирана, и ще покрива ните процедури са про- Програмата стартирата застроена площ над тивност”, Междунаро- кат, без да се налага да дневните пикови часове, дължителни и скъпи, по- през 2009 г., но според1000 кв.м. Агенцията по ден фонд „Козлодуй”, изпълняват специална когато консумацията на ради което почти няма Газдов изграждането наенергийна ефективност по оперативна програма процедура. Това е и при- електроенергия е най-го- желаещи да инвестират соларни инсталации на(АЕЕ) концентрира вни- „Регионално развитие” чината делът на обслед- ляма (особено през лет- в малки покривни ин- покривни пространстваманието си предимно и др. В момента в око- ваните частни сгради да ните месеци), се казва в сталации от 3 до 30 кВт. продължава да бъде зна-върху публичните сгра- ло 300 общински сгра- е 32.5% специално становище на Това ще бъде променено чително по-трудно, от-ди - болници, учили- ди се изпълняват пред- В начален етап обаче Българската фотоволта- с бъдещите изменения колкото в повечето дър-ща, детски градини, ад- писаните енергоспестя- е сертифицирането на ична асоциация (БФА). на Закона за възобновя- жави от ЕС.министративни сгра- ващи мерки по програ- жилищните сгради. Целта на програмата емите енергийни източ- До момента соларнитеди и др. ми на ЕС. Няма засега предви- е да се намали бюрокра- ници. Препъникамък си покриви в България не През 2006, 2007 и Предстои хармонизи- дени мерки за панелните тичната тежест и да се остава тарифата на изку- са повече от 20.2008 АЕЕ организира рането на ЗЕЕ с Дирек- жилища, които по дан- въведат по-изгодни та- пуване, което е държав- Кога ще се сбъднетри целеви програми и с тива 2010/31/ЕС на Ев- ни на МРРБ в страната рифи за сградно интег- ната форма на насърче- мечтата на асоциация-държавни средства бяха ропейския парламент са 3.7 милиона, от които рирани фотоволтаич- ние за инициативата, ко- та за 10 000 соларни по-обследвани 1181 сгради. и на съвета от 19 май 96.5% са частни. ни решения. В България ментира Никола Газдов, крива?
  5. 5. Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Инж. Кольо Колев, изп. директор на Агенцията по енергийна ефективност: Стимулите за сградни ВЕИ са данъчни През ноември изтича тригодишният срок за старт на повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради Инж. Колев, кои са основ- вият Закон за ВЕИ, ще влязат ните законови текстове, които формулират при- ложението на възобновя- емите енергийни източ- ници в сградния фонд? П редстои хар- монизиране- то на ЗЕЕ с Дирек- в сила набелязаните праго- ве - 30 кВт инсталирана мощ- ност за сгради и 1 мВт за про- мишлените мощности. Под тях инсталациите ще могат- Основните текстове се на- тива 2010/31/ЕС на да се изпълняват заедно съсмират в Директива 2010/31 на Европейския пар- строителството без специ-Европейския съюз, приета на19 май 2010 г., за енергийни- ламент и на съвета ално разрешение за присъе- диняване към мрежата катоте характеристики на сгради- от 19 май 2010 от- част от сградата, те са за въ-те. Става дума всички новипублични сгради - държав- носно енергийните трешна употреба и електрое- нергия няма да се продава.ни и общински, до 2018 г. да характеристики напреминат в състояние на ну- сградите и най-къс- Какви са основните про-лево енергийно потребление, блеми при внедряванетоа всички частни сгради - до но до 9 януари 2013 на инсталации за ВЕИ2020 г. прагът на задължи- в сградите, какво пре-Нулево енергийно потребле- чи пред инвестициите вние означава, че специфич- телното сертифици- това отношение?ната консумация на енергия ране трябва да пад- - Интересът по ВЕИ е подо-на 1 кв.м да бъде около 10-20 бен на интереса към санира-кВтч годишно при досегаш- не на 500 кв. м. раз- отпада за 10 години, без ВЕИ - ност от 2008 г., където са за- нето - който потребител иманите над 200 кВтч на година, гъната застроена за 7 години. писани изискванията за сер- финансови възможности даили около десет пъти да се на-мали консумацията на енер- площ При сертификат Б с ВЕИ да- нъкът отпада за 5 години, ако тифициране на старите сгра- ди. Там има срок - 3 години санира своята къща, той би си купил и слънчев панел загия в тези сгради. няма ВЕИ - за 3 години. от датата на влизане в дейст- топла вода. Но в Закона заВ подготвяния проектоза- Това е по Закона за местните вие на ЗЕЕ - 14 ноември 2008 енергийната ефективност икон за възобновяемите енер- данъци и такси. г. Това означава, че наесен ще в наредбите има специалнигийни източници, който е в изтече срокът на обществени- текстове за внедряването вНародното събрание за вто- Предстоят ли някакви те сгради над 1000 кв.м, за ко- сградния фонд чрез проекти-ро четене, са включени тек- промени в това отноше- ито трябва да има започнала те още в процеса на проекти-стове за внедряване на сис- ние? процедура за изпълнение на рането като слънчеви инста-теми от възобновяеми енер- - По отношение на нормати- мерките по енергийна ефек- лации за топла вода, термо-гийни източници в сградния вите на европейската дирек- тивност. помпи, малки когенерацион-фонд. Там е записано, че до 30кВт ВЕИ системи могат да бъ-дат внедрени в самите сгради,без да се искат никакви разре-шителни - на покрива се мон- К огато се прие- ме новият Закон за ВЕИ ще влязат в тива през 2013 г. прагът от 1000 кв.м за задължителен ре- жим за обследване и серти- фициране на нови сгради ще падне на 500 кв.м, а от 2015 В действие е и Наредбата за енергийните характеристи- ки на обектите, която ще бъде заменена от транспонира- ната европейска Директива ни системи или биомаса. Причината тези инициативи да не са станали масова прак- тика е в липсата както на дос- татъчно информация, така итира една инсталация за то- сила нови прагове г. той още намалява - на 250 2010/31. на повече стимули.пла вода, една инсталация за - 30 кВт инсталира- кв.м. Тези правила, които се Във връзка с промяната на Това може донякъде да сеполучаване на електрическа отнасят за новите сгради, ста- нормативната база сме ини- промени например с усвоя-енергия и др. на мощност за сгра- ват още по-строги. За реали- циирали създаване на меж- ването на средствата по опе-Това са двата документа, ко- ди и 1 мВт за про- зирането им съответно тряб- дуведомствена работна група ративна програма „Регионал-ито ще бъдат основата при ва да бъдат променени стан- за оглеждане на действащото но развитие“, което ще под-внедряване на възобновяеми- мишлените мощно- дартите, нормативната уредба законодателство и подготов- помогне домакинствата кактоте енергийни източници в сти, под които ин- в строителството и енергий- ка на промени с участието на финансово, така и информа-сградния фонд. ната сфера като ЗУТ и Закона експерти от министерствата ционно. сталациите ще се за енергийната ефективност, на икономиката и на регио- Ще има възможности за из- Какви са основните на- изпълняват без спе- за да може ефективно да се налното развитие. пълнение на мерки по енер- сърчения за използване на циално разрешение прилага и да се постигат по- гийна ефективност както по ВЕИ в сградите? ставените цели за сгради с ну- Има ли проблеми при мярката за саниране, така и- Ако в една сграда е внедрена за присъединяване лево енергийна потребление. присъединяване на сгра- чрез банковите кредитни ли-инсталация за възобновяемаенергия и на тази сграда е из- към мрежата като За старите сгради са в дейст- вие новият Закон за енергий- дите с ВЕИ към електри- ческата мрежа? нии с 20% отстъпка, използ- вана доскоро за подмяна нададен сертификат А или сер- част от сградата за ната ефективност (ЗЕЕ) и На- - В момента няма такива про- дограма, която ще предложитификат Б, то стимулът е при вътрешна употреба редбата за сертифициране на блеми, инсталациите засега са възможности и за енергийнасертификат А с ВЕИ данъкът сгради за енергийна ефектив- малки. Когато се приеме но- ефективност. България е страна с традиционно висока Нормативна база интензивност на БВП • Закон за енергийната ефективност, който осигурава добри условия за развити-Б ългария е страна, в която крайната енергийна интензивност на БВП ето й във всички сектори е с около 25% по-висока от средната за ЕС, което показва, че все • Осем наредби към закона за обследване и сертифицирани на сгради, за мето- още има значителен потенциал за подобряване на ефективност- диките по определянето на индивидуалните цели, за обследването на котли ита на използване на енергията за намаление на енергийната интензив- т. н.ност. • Разработен е и се изпълнява Първият национален план за действие по енер-Разпределени са индивидуалните индикативни цели за енергийни спес- гийна ефективност 2008–2016, който е в съответствие с Директива 2006/32/ЕС затявания на търговци на енергия, собственици на сгради с разгърната за- енергийната ефективност и предоставянето на енергийни услуги.строена площ 1 000 кв. м и на собственици на промишлени системи с го- • Първи национален план за действие по енергийна ефективност - през първитедишно енергийно потребление над 3 000 MWh/годишно. 3 години /2008-2010/ са постигнатата икономия на енергия е 1 329 GWh (114 ktoe)За периода 2000/2009 при 4.6 % годишно нарастване на БВП, годишното / годишно при очаквана икономия на енергия 1 680 GWh (147 ktoe)/ годишнонарастване на крайното енергийно потребление е 0.2 %, а годишното на- • Втори национален план за действие по енергийна ефективност – 2011-2013 го-маление на крайната енергийна интензивност е с 4.4%. дина се разработва в момента
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 април 2011 г.ТЕМА Международните капитали търсят зелени проекти Секторът ще расте благодарение на благоприятното отношение на инвеститорите, показа форум в София От Западна Европа се от направено проучва- на среда, обществена екологичните и социал- нал делът на малките и тики в секторите от ус-надига вълна от капи- не на Европейския фо- дейност, корпоратив- ните рискове имат дъл- средните инвеститори, тойчивата и екологич-тали, насочени към зе- рум за устойчиви ин- но управление, от глед- госрочни и съществе- достигайки останали- ната индустрия, в т.ч.ления енергиен сектор, вестиции - Eurosif, на точка на търсенето и ни финансови послед- те 8%, особено в Герма- секторите ЕЕ и ВЕИ.които ще търсят място- Франция. увеличаването на пред- ствия. В този смисъл ния, Австрия, Белгия и Публично-частно-то си в иновативни ре- лагането на по-про- устойчивите и отговор- Франция. то партньорство същошения за постигане на Устойчивите инвести- зрачни финансови про- ни инвестиции в зеле- Мястото на Бълга- предлага възможностенергийна ефективност ции се базират на съче- дукти. ните сектори ще про- рия по отношение на на инвеститорите за ре-и внедряване на алтер- таването на критерии Философията на ус- дължават да заемат зна- устойчивите инвести- ализиране на устой-нативни източници на по отношение на окол- тойчивите и отговорни чително място на меж- ции се определя от това чиво и отговорно ин-енергия. Цялостната на среда, обществе- инвестиции дава въз- дународните пазари, доколко в страната се вестиционно намере-тенденция в устойчи- на дейност и корпора- можност именно за по- ние, каквото е капита-вите и отговорни ин- тивно управление. Рас- добен интегриран под- ловложението в зелени-вестиции, каквито са итези в сектора за енер-гийната ефективности възобновяемите из-точници, е положител- тежът им дори в кон- текста на финансова- та криза от 2008 се дъл- жи на по-доброто фи- нансово представяне на ход, както и за пред- видимост на рискове- те при дългосрочни- те капиталовложения. От своя страна еколо- Ф инансовата криза е показала на инвеститорите, че трябва да се замислят повече за рисковете, свър- те енергийни сектори. Моделите на този тип съфинансиране дават възможност на ком- паниите да осъщест-на: през 2010 те не само този тип инвестиции в гичните и социални- зани с фактори като околна среда, вят инвестициите сиса нараснали спрямо сравнение с традици- те кризи също играят обществена дейност, корпоративно при облекчен режим напредходните години, а онните. роля на тревожен сиг- кредитиране. Заемни-дори са надминати ре- Участниците в про- нал за много инвести- управление те средства за осъщест-зултатите отпреди фи- учването казват, че фи- тори. Рисковете и паси- вяване на проекти за ЕЕнансовата криза. нансовата криза им е вите от нефтения раз- и ВЕИ могат да се по- Данните бяха пред- показала, че трябва да лив в Мексиканския за- дори в сравнение със гарантират прозрач- лучат по линия на пуб-ставени на конферен- се замислят повече за лив, а към днешна дата ситуацията преди фи- ност и достъп до ин- лично-частни фондо-цията „Финансиране на рисковете, свързани и ядрената криза в Япо- нансовата криза. формация за реализи- ве, чийто целеви регионпроекти за ЕЕ и ВЕИ” с фактори като окол- ния илюстрират как В момента по данни ране на печелившо ка- е именно Югоизточна на Eurosif питаловложение. Про- Европа. учванията относно па- Към момента в Бъл- пазарът на устойчивите зара на устойчивите и гария основен инстру- и отговорни инвести- отговорни инвестиции мент за финансиране ции се диктува основно в Централна и Югоиз- на проекти от ЕЕ и ВЕИ от институционалните точна Европа показват, са европейските опера- инвеститори че темповете на разви- тивни програми „Реги- които представляват тие настигат тези на за- онално развитие 2007 92% от общите упра- падноевропейския ре- - 2013“ и „Развитие на влявани активи. Такива гион. Предвиждат се селските райони”, съ- са обществените пенси- по-подробни проуч- ответно към Минис- онни фондове, резерв- вания на пазара в из- терство на регионално- ните фондове, универ- точния регион, в т.ч. и то развитие и благоу- ситетските фондове и България, но като цяло стройството и Минис- застрахователните ком- инвеститорите виждат терство на земеделието пании. От друга стра- възможност за изнася- и храните. на, значително е нарас- не на добрите си прак- Мария ПЪДЕВА Причини за нарастване на пазарния дял на инвестициите в устойчиви и екологично отговорни индустрии: • ролята на неправителствени организации и нестопански инициативи в ин- вестициите от страна на бизнеса • натискът от страна на медиите за защита на обществения, екологичния и държавния интерес • изискванията на малките инвеститори за прозрачност на инвестициите от страна на големите институционални компании. Европа праща пари по програмите за селските райони и за регионално развитие С убсидията за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници по всички мерки на Програмата за развитие на селските райони е увеличена с 10%, но интересът от страна на бене- фициентите за предоставяне на проекти в сектора е все още малък. По опе- ративна програма „Регионално развитие” през юни се очаква да стартира новата схема за финансиране на проекти за обновяване на многофамил- ни жилищни сгради, която трябва да включва мерки за постигане на ЕЕ и допуска евентуално внедряване на ВЕИ. Съфинансирането по нея се пред- вижда да е в рамките на 50%, съобщиха от администрацията на програмата по време на конференцията. За останалите средства се търсят варианти за подпомагане на инвеститорите.

×