Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Строителство Градът

1,802 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Строителство Градът

  1. 1. Брой 24 (707), 20 - 26 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР На старт Иде ли? Европейски пари До края на юни ще бъде отворена схе- мата „Подкрепа за енергийна ефектив- ност в многофамил- за саниране ни жилищни сгради” по „Регионално раз- витие”. 63 млн. лв. от европейските струк- турни фондове дават началото на първата истинска програма за на стр. 4 - 20 обновяване на много- фамилните жилищни сгради. В момента над 700 000 жилища не отго- варят на технически- те и технологичните стандарти за устой- чиво строителство, нито на съвременни- те разбирания за ес- тетична градска сре- да. Недостатъчната им поддръжка в минало- то логично налага ця- лостното им обновя- ване днес - възстано- вяване на проектни- те показатели и подо- бряване на енергий- ните характеристики. Трудностите по пътя включват ор- ганизиране на соб- ствениците на етаж- на собственост, прео- доляване на админи- стративните и техни- ческите процедури по кандидатстване, из- пълнение с качестве- ни материали. Очакваният резул- тат е удължаване жи- вота на сградите, на- малени енергийни разходи до 60% и не на последно място - повишен комфорт на обитаване.24 стр. 22 24 > Пътната агенция работи по 76 проекта с 3100 км пътна мрежа По програма „Регионално развитие“ до момента са спестени 192 млн. лв., което ще позволи още 22 нови пътни отсечки 9 771310 983000 стр. 30 София се учи как се създават качествени обществени пространства От 25 до 30 юни „Архитекти за София“ и Столичната община ще търсят модел за устойчивото управление на паркове и площади
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoТРЕНДЕвропейската строителна федерация FIEC: Строителният сектор става все по-глобаленКамарата на строителите в България жави, включително Хърватия и Тур-беше домакин на годишния конгрес ция. Зелена енергия, инфраструкту-на Европейската строителна феде- ра, „Европа 2020“ - очерта приори-рация FIEC. Правителствените про- тетите министър Росен Плевнелиев,грами не са достатъчен гарант за който изтъкна макроикономическа-устойчиво развитие и не може да се та стабилност и ниския процент наразчита само на тях. Строителният публичния дълг като основни пре-сектор става все по-глобален и все димства при привличане на чужди-повече чужди компании участват на те инвестиции. 2010 г. беше годинаевропейския пазар. Банковото фи- на оцеляване и засилена конкурен-нансиране ще става все по-скъпо. ция, най-силно се развиваше инфра-Строителството обаче се нуждае от структурата, коментира Светославполитическа подкрепа, защото то е Глосов, председател на Камарата наедно от най-добрите решения за из- строителите в България. 90% от за-ход от кризата. Това заяви при от- дълженията на държавата към стро-криването на годишния конгрес на ителите вече са изчистени, но об-Европейската строителна федера- Министър Росен Плевнелиев, председателят на FIEC Луиза Тодини, председателят щините дължат над 100 млн. левация FIEC председателят на организа- на КСБ Светослав Глосов и ген. директор на FIEC Улрих Пецолд преди откриване на на строителните фирми. Основенцията Луиза Тодини. Чуждите паза- форума в хотел „Шератън“ двигател на строителните оборотири обаче са затворени за европей- време на форума, в който участва- дународната организация е създа- ще бъдат европейските проекти, поските строители и това беше един ха строителни организации и воде- дена през 1905 г. и представлява които са договорени 40-50%, но раз-от най-дискутираните въпроси по щи компании от 20 държави. Меж- 34 национални федерации в 29 дър- платените са доста по-малко.ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИЕвропейската организация на консултантите Обявяват конкурс за идеи за бъдещето на кино „Космос” в Столичната общинаEFCA подкрепя закон за консултантската Пловдив задвижва проекта задейност в България минералната баня в Да се за-Ян Бошхен, президент на Европейската федерация пази кино Банкяна консултантските асоциации EFCA, подкрепя съз- „Космос” До края на юни ще бъдедаването на специален закон за консултантската дей- като кул- подготвена документациятаност в строителството в България. Той се срещна с турна ин- ституция, за концесията на минерал-председателя на Българската асоциация на архите- ната баня в Банкя. Тя бешектите и инженерите консултанти (БААИК) и разгова- гласуваха пловдив- затворена през 2001 г. и сря с депутати от Народното събрание, включително решение на Министерскияи със зам.-председателя на комисията по местно са- ските об- щински съвет беше прехвърлена отмоуправление Николай Пехливанов. На 24 юни ще съветни- Министерството на здраве-има заседание на съвета на директорите на EFCA, в ци на по- опазването за стопанисванерамките на което ще бъдат резюмирани работните следното от Столичната община. Об-срещи в България. На следващо заседание на съве- си засе- щината е изготвила идеента, което може да се проведе в България, организа- дание, след като отмениха предишното си решение за промяна на соб- проект за реставрация и со-цията има намерението да заяви своята институци- ствеността на киното от публична общинска в частна общинска с цел циализация на минерална-онална подкрепа пред българските ведомства за но- продажба и реализиране на ново застрояване. Община Пловдив да обя- та баня, чиято сграда е па-вия закон за консултантска дейност в България, ин-формира арх. Марин Бакалов. Сред коментирани- ви конкурс за идеи за доразвитие на съществуващата сграда като зна- метник на културата, проек-те въпроси с Ян Бошхен са били още дъмпинговите чим културен център, реши още местният парламент. Казусът с кино тирана от германския архи-цени и широко пропагандираната европейска систе- „Космос” се превърна в мисия възможна за пловдивската обществе- тект Карл Хохедер. Проек-ма QBS - „качеството преди цената“. Проектозако- ност, която обедини усилията си срещу събарянето на най-голямата зри- тът предвижда възстановя-нът за консултантската дейност е изготвен и вече са телна зала в Града на тепетата и изграждането на нова офис сграда с ване на автентичния вид наводени разговори със зам.-министър Екатерина За- многоетажен паркинг. „За” запазването му като архитектурна и култур- сградата и изграждане нахариева и народни представители от различни пар- но-историческа ценност се обявиха над 1200 пловдивски интелектуал- съвременен СПА център.ламентарни групи. Целта е премахването на лицен- ци, граждани, представители на различни обществени организации, как- Идейният проект е съгласу-зионните режими, саморегулация на фирмите на па- то и местните дружества на КАБ и САБ. До този момент в община Плов- ван с Националния инсти-зара и улесняване на средата за бизнес, уточни още див има постъпило само едно инвестиционно предложение за запазва- тут за недвижимото култур-председателят на БААИК. не на съществуващата сграда като културен център. но наследство. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАОткриха 12 км ремонтиран път между Новото кръгово при пътен възел „Юг“ в Бургас бе пуснато в Община Силистра пълниПерник и Брезник експлоатация дупките по пътищата сПремиерът Бойко Борисов и министърът на ре- фрезован стар асфалтгионалното развитие и благоустройството Росен Община Силистра намери вари-Плевнелиев откриха рехабилитирания път Пер- ант за запълване на дупките поник - Брезник, който е част от лот 14 от първа- четвъртокласните пътища, съоб-та фаза на пътната схема на оперативна програ- щи заместник-кметът по устрой-ма „Регионално развитие“. Участъкът от път II-63 ство на територията инж. Весе-е с дължина 12.100 км и попада в лота заедно с лин Андреев. Като временно ре-отсечка от третокласния път между село Овчар- шение те ще бъдат запълненици и Сепарева баня с дължина 5 км. Проектът с фрезована смес. Общината ее на общата стойност 12 млн. лева, като строи- сключила споразумение с фирма-телно-монтажните работи на обекта са извърше- та, ремонтираща пътя Русе - Си-ни от сдружение „Пътища Запад 2010“. В учас- листра, за доставка на 700 тонатъка Перник – Брезник са изпълнени изкопи, по- фрезован стар асфалт, който щечистване на водостоци, демонтиране на стари Новото кръгово движение при кръстовището Бургас - Средец - Созо- бъде разпределен по селата и забордюри и монтаж на нови, облицовани окопи и пол бе пуснато в експлоатация на 13 юни. Така завърши осъществяване- града, а така също и за пътя къмдренаж, изграждане на подпорна стена, асфал- то на първия етап от проекта за изграждане на пътния възел „Юг“, каза гробищния парк. Общинскияттиране. В участъка Овчарци – Сапарева баня са при откриването кметът на Бургас Димитър Николов. В момента старо- бюджет за 2011 г. предвижда 80изпълнени разчистване на растителност от бан- то кръстовище е затворено. То остана в окръжността на новото кръгово хил. лева за асфалтиране на об-кетите, технологично фрезоване, полагане на движение и на неговото място ще бъде оформена зелена площ, над коя- щински пътища. Тези средстваизравнителен пласт асфалтобетон, полагане на то ще има надлез, допълни кметът. Изпълнението на втория етап включ- обаче автоматично са използва-плътен пласт асфалтобетон, полагане на нови ас- ва изграждането на надлез над кръговото кръстовище, като по него ще ни за погасяване на неразплате-фалтови бордюри, изолация и усилване на бе- преминава трафикът за и от Южното Черноморие. Той трябва да бъде ните разходи (2.5 млн. лв.) за ас-тонната плоча на мост, канализационни шахти, завършен през юни 2012 г. Целият проект струва 4.2 млн. евро, осигуре- фалтирането на градските улици,асфалтиране. ни чрез заем от Европейската инвестиционна банка. направено през 2009 г.АРХИТЕКТУРА ИМОТИВ София отвори още един музей - на съвременното Нова верига кафетерии стъпва на пазара в Софияизкуство В края на лятото първото заведение от веригата Via cafe ще се нанесе в „Полиграфия офис център“. Кафе-барът ще бъде разположен на площ 173 кв.м на партерния етаж и ще пред- лага нови и оригинални рецепти с кафе, приготвени от професионални баристи. Пазарът на офис и търговски площи в София предлага значителни възможности за развитието на бизнес и от страна на собствениците на кафенета и ресторанти. При избора си на локация обаче те отчитат редица фактори – освен местоположение и условия в обекта също и по- тенциална таргет група от клиенти, възможности за развитие и затвърждаване на бранда. Не са много локациите, които могат да предложат едновременно всички тези условия, за- това „Полиграфия офис център“ е предпочитано място за този тип бизнес, коментира Ди- митър Киферов, мениджър търговски площи във Forton International. ИНВЕСТИЦИИ Италианска компания ще строи в Ловеч завод за мебели Областният уп-На официална церемония министър-председателят Бойко Бори- равител на Ло-сов, министрите по управление на средствата от ЕС, на финан- веч Николайсите и на културата Томислав Дончев, Симеон Дянков и Вежди Нанков, Сер-Рашидов и посланикът на Норвегия Тове Скарстейн обявиха ус- джо Пицути,пешното приключване на първия етап от реконструкцията на представителсградата на Софийски арсенал в Музей за съвременно изкуство. на „Йобекс Бъл-Музеят беше открит с изложбата на съвременното норвежко гария”, и кме-изкуство „Парадигма“, чието организиране е по идея и със съ- тът на община-действието на посланик Скарстейн. Реконструкцията на сграда- та Минчо Ка-та на бул. „Черни връх“ №2 в София се осъществява по проект занджиев на-на обща стойност 1 247 789 евро, финансиран от правителства- правиха първата на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия ме- копка на пред-ханизъм на Европейското икономическо пространство. Първият приятие за про-му етап включва основна реконструкция на сградата по проект изводство нана архитектурното студио „Братя Кадинови“. Окончателно е за- градинска ме-вършено изложбеното пространство на първия етаж. През вто- бел в Ловеч.рия етап ще бъдат завършени вторият и третият етаж на сгра- „Йобекс България” ООД ще инвестира над 11 млн. лв. Заводът ще се строи на площ 16 де-дата. Ще бъдат изградени депо, съобразено със съвременни- кара в Северната индустриална зона на града. Строителството ще бъде на три етапа - вте музейни изисквания, и отделна зала за временни експозиции. първия ще бъдат изградени около 3000 кв. метра производствени халета, през втория етапСъс съдействието на Столичната община в пространството - производствен цех с площ 5000 кв.м, а при третия етап ще бъде изграден логистиченоколо музея ще се оформи скулптурен парк на открито на площ склад от 8000 кв.м. Ще бъдат разкрити 140 нови работни места, а производственият про-около 5 дка. цес ще започне до три месеца. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. Със съдействието на:ТЕМА Стартира обновяването на жилищния фонд Публикувани са поканата и насоките по европейската схема, индикативната дата на обявяване е 30 юни, срокът за предложения – 14 октомвриН а страницата на управляващия орган нията на собствениците. котелни стопанства или пред колективното обно- ителите, БАИС и други на ОП „Регионално развитие” е пуб- Конкретен бенефици- прилежащите им съо- вяване на сградите в съ- професионални сдруже- ликуван проект на Изисквания за кан- ент на грантовите сред- ръжения, включител- собственост, е отказът на ния и фирми разрабо- ства е дирекция „Жи- но смяна на горивната обитателите за добровол- тиха Практическо ръ- дидатстване по схема за предоставя- лищна политика” в база при доказан енер- но сдружаване, за осъз- ководство за обновява- не на безвъзмездна финансова помощ: МРРБ. Нейните функции госпестяващ и екологи- наване на необходимост- не на сгради, което можеBG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергий- ще бъдат да оценява до- чен ефект та от солидарност и за- успешно да подпомог-на ефективност в многофамилни жилищни сгра- пустимостта на проекти- •изграждане на ин- щита на общия интерес. не всички собственици,ди” с конкретен бенефициент Дирекция „Жилищ- те, да възлага извършва- сталации за оползотво- Решението е в приемане за които не е безразлич- нето на енергиен и тех- ряване на възобновя- на изменение и допълне- но каква среда обитаватна политика” в Министерството на регионалното нически одит, проектира- еми енергийни източни- ние на Закона за управле- и се опитват активно да яразвитие и благоустройството. не, строителни дейности, ци (ВЕИ) за задоволяване ние на етажната собстве- променят. Ръководство-С оглед постигане на диалог и сътрудничество строителен и инвести- на нуждите от енергия на ност. Двете години от не- то предоставя необходи-заинтересованите лица могат да отправят свои- торски надзор. Ще се суб- сградата, обект на интер- говото действие пока- мия обем знания и ин-те коментари по публикувания проект в срок до сидира и изборът на про- венция, които не генери- заха, че той трудно сра- формация за действаща-24 юни 2011 г. на електронна поща: oprd@mrrb. ектни мениджъри в ра- рат приходи (печалби) от ботва поради слабости- та нормативна уредба и йоните за планиране, ко- търговска дейност за бе- те си и поради липсата произтичащите за соб-government.bg. ито да подпомагат проце- нефициента в процеса на на традиции. Негативите ствениците задължения, През последните го- ния бюджет, фонд „Коз- са на сдружаване на соб- експлоатация на съоръ- му са свързани най-вече процедурите за изпъл-дини държавата направи лодуй”, продажба на еми- ствениците и подготов- женията с усложнените процеду- нение на строителство-малки опити да стимули- сии парникови газови, ката на документацията. •балансиране на ото- ри за свикване и провеж- то, възможните схеми зара развитието на устой- заеми от Световната бан- Всяка сграда, която плителна/охладителна, дане на общо събрание, финансиране.чив пазар за обновяване ка, ЕБВР, собствени сред- бъде одобрена за финан- вентилационна инста- практически невъзмож- Светла ДОБРЕВАна остарелия жилищен ства на гражданите и сиране в рамките на про- лация но учредяване на сдру-фонд. Резултатът е пове- бизнеса. екта, може да получи без- •ремонт или подмяна жение на собствениците Избираемиче от скромен, което оз- По оперативна про- възмездна финансова по- на вътрешна отоплител- и проблеми с процедури- общининачава, че нормативната грама “Регионално раз- мощ максимум до 50% на/охладителна/вентила- те за установяване на на-среда, начинът на финан- витие 2007 - 2013 г.“, съ- (при цялостно обновява- ционна инсталация рушенията и налагане 1. Софиясиране и предвидените финансирана от Евро- не на жилищната сграда) •монтиране на ради- на санкции. 2. Пловдивстимули са били недоста- пейския съюз чрез Ев- или до 40% (при обновя- аторни термостатични Предлаганите измене- 3. Варнатъчни. „До момента жи- ропейския фонд за реги- ване на отделни входо- вентили и разпредели- ния и допълнения, кои-лищна политика в Бълга- онално развитие, вече е ве от жилищната сграда, тели то се обсъждат на второ 4. Бургасрия е имало само на хар- публикувана покана с на- т.е. самостоятелни обек- •въвеждане на енер- четене в правната коми- 5. Русетия плюс малко ведом- соки за кандидатстване, ти в сграда в режим на госпестяващо осветление сия на НС, визират: пре- 6. Плевенствен жилищен фонд и за подаване на проект- етажна собственост), ос- •внедряване на авто- доставяне на ползвате- 7. Стара Загоразадължения на общини- ни предложения по схема таналите 50%, съответ- матизирани системи за лите на права на собстве- 8. Пазарджикте за осигуряване на со- “Подкрепа за енергий- но 60%, от стойността на управление и регулиране ници при управлениетоциални жилища”, заяви на ефективност в много- сградата ще следва да бъ- на потреблението на то- на етажната собственост; 9. Хасковонеотдавна пред бизнеса фамилни жилищни сгра- дат осигурени от собстве- плинна и електрическа опростяване на процеду- 10. Велико Търновона конференцията BalRec ди”, която е в рамките ниците на многофамил- енергия рите за свикване и про- 11. Сливензам.-министърът на ре- на приоритетна ос 1 на ната жилищна сграда със •газифициране на веждане на общо събра- 12. Шуменгионалното развитие и ОПРР „Устойчиво и ин- собствени и/или заем- сградата ние и за оповестяване на 13. Добричблагоустройството Ека- тегрирано градско разви- ни средства. Обследване- •съпътстващи стро- протокола за провежда-терина Захариева. Ана- тие”, операция 1.2 „Жи- то за енергийна ефектив- ително-монтажни рабо- нето му; намаляване на 14. Ямболлизната ситуация сочи, лищна политика”. ност на всяка сграда ще ти, в т.ч. ремонт или под- изискуемото мнозинство 15. Перникче няма нужда от масово Основната й цел е оси- се финансира изцяло от мяна на електрическа ин- за учредяване на сдруже- 16. Врацаново жилищно строител- гуряването на по-до- безвъзмездната финансо- сталация, хидроизолация ние на собствениците от 17. Габровоство поради наличието и бри условия на живот за ва помощ по проекта. (включително приле- 100% на 67% с цел съз- 18. Казанлъксъстоянието на същест- гражданите чрез внед- Планираната продъл- жащото дворно място), даване на възможност завуващия жилищен фонд. ряване на мерки за енер- жителност на проекта не свързани с внедряването кандидатстване за обно- 19. БлагоевградПолитиката на МРРБ се гийна ефективност в може да надвишава 36 на мерките за енергийна вяване на сградите; пре- 20. Видиннасочва към акумулира- многофамилни жилищ- месеца. ефективност. махване на задължител- 21. Кърджалине на публични и част- ни сгради в 36-те общи- 2. Извършване на об- ния характер на кон- 22. Карловони ресурси за саниране ни, центрове на градски Допустимите дейности следвания за енерго- тролния съвет; въвеж- 23. Кюстендилна многофамилните жи- агломерации. за финансиране по на- потребление. дане на минимален праглищни сгради в страната. Планираната от МРРБ стоящата схема за пре- Предмет на европей- от 1% от МРЗ за разме- 24. ТърговищеПо статистически данни индикативна дата на обя- доставяне на безвъз- ската мярка са не само ра на дължимите вноски 25. Монтанасамо панелните блокове вяване на схемата е 30 мездна финансова по- панелните блокове, а по фонд “Ремонт и обно- 26. Ловечса 18 900, а не по-малко юни 2011 г., а крайният мощ са: всички многофамилни вяване”; възможност за 27. Силистраот 700 000 жилища в ет- срок за подаване на про- 1. Внедряване на мер- жилищни сгради, за ко- създаване на общински 28. Разградажна собственост – 53.6 ектни предложения – 14 ки за енергийна ефектив- ито енергийния одит и фондове за обновяванемлн. кв.м, подлежат на октомври 2011 г. Пред- ност в многофамилни техническото обследване чрез изменение на Зако- 29. Петричобновяване. Това означа- виденият общ бюджет е жилищни сгради: доказват необходимост на за местното самоупра- 30. Дупницава необходимост от ин- 63 млн. лв., от които 50 •топлинна изолация от саниране. вление и местната адми- 31. Свищоввестиции в размер на 7-8 109 139.11 лева са безвъз- на външни конструкции нистрация. 32. Смолянмлрд. лв. Част от тези мездна финансова по- и елементи, в т.ч. външни Собствениците на апар- Още в началото на 33. Велинградсредства могат да дой- мощ. Останалите 13 млн. стени, покриви и подове таменти – ключов парт- 2010 г. Асоциацията задат под формата на грант лв. са за създаване на га- •основен ремонт, мо- ньор реновиране на етажна- 34. Ломот европейските струк- ранционен фонд за кре- дернизация или подмя- Основен проблем, та собственост съвмест- 35. Гоце Делчевтурни фондове, държав- дитиране дела на сдруже- на на абонатни станции/ който създава пречки но с Камарата на стро- 36. Панагюрище
  5. 5. Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ ТЕМА Екатерина Захариева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Ще санираме не само панелните сгради Г-жо Захариева, как оце- тие“? Какво звено ще управля- нявате състоянието на - Планираме мярката „Жи- ва процеса по саниране жилищната политика лищна политика по опера- в централната админи- до момента? тивна програма „Регионално страция?- В продължителен период развитие“ да стартира в сре- - Изготвен е проект за изме-от време състоянието на жи- дата на годината. Успешно- нение и допълнение на ус-лищния фонд и правоотно- то й реализиране ще бъде от тройствения правилник нашенията в жилищния сектор решаващо значение за съз- МРРБ.бяха политически неглижи- даване на устойчива, мащаб- Предвижда се в рамките нарани и оставени единствено на, многогодишна програма специализираната админи-на регулацията на пазара. Въ- за обновяване на съществу- страция да бъде създаденапреки приетите Национал- ващия жилищен фонд. Под- нова дирекция - „Жилищ-на жилищна стратегия и На- целите за този първи етап са на политика“, която да бъдеционална програма за обно- следните: специфичен бенефициентвяване на жилищните сгради •избор на ангажирани изпъл- по операция 1.2. „Жилищ-в Република България реал- нители; на политика“, приоритетнани действия в сектора не бяха •помощ в изграждането на ос 1 „Устойчиво и интегрира-проведени, с изключение на сдруженията на собствени- но градско развитие” от опе-осъществявания от МРРБ и ците; ративна програма „Регио-ПРООН проект „Демонстра- •популяризиране на постиг- нално развитие“ 2007 - 2013ционно обновяване на мно- натото до момента чрез ПРО- г. в частта й за обновяванегофамилни жилищни сгра- ОН и на възможностите на на жилищни сгради в Репу-ди“. новата мярка; блика България и подобрява-Въпреки сериозните затруд- •осигуряване на приемливи не на енергийната ефектив-нения, произтичащи от фи- алтернативи за социално уяз- ност в съществуващия сгра-нансовата криза, ръковод- вими граждани и за достъп ден фонд.ството на МРРБ успя да оси- до целево кредитиране.гури 3.9 млн. лева за обно- 100% от средствата за проект- жението на собствениците - Има ли място за пуб-вяване допълнително на 21 Какви са планираните ния мениджър също да бъдат ще бъде подкрепяно от про- лично-частното парт-сгради по третата фаза на графици за стартиране, за сметка на субсидията. Под ектен мениджър, дейността ньорство в процеса на ре-проекта. подаване и одобрение на формата на грант ще бъдат на който се финансира от схе- новиране на жилищнияПредстои второ четене на проектните предложе- предоставяни 50% от проек- мата. Проектните мениджъ- фонд?проектозакона за изменение ния? тирането и строително-мон- ри ще бъдат избрани чрез об- Не бихме желали да предре-и допълнение на Закона за Очакваме до есента да бъде тажните работи. При този ществена поръчка от МРРБ шаваме или ограничаваме оп-управление на етажната соб- сключен договор между ди- модел делът на субсидията ще и освен изброените по-го- ределено поведение, още по-ственост, който ще опрости рекция „Жилищна политика” надхвърли 50% от цялостната ре дейности ще подпомагат и вече в началото на този из-процедурите за свикване на като бенефициент и ОПРР, а стойност на проекта. извършването на информа- ключително важен процес.общо събрание и за вземане до края на годината да бъде Според типа конструкция по ционна кампания по места. Засега възможности за ПЧПна решения, ще улесни създа- проведен изборът на изпъл- мярката ще могат да канди- виждаме в ролята и функции-ването на сдружения, ще оп- нители, както и да бъдат из- датстват монолитни сгради Какви трудности очак- те на Проектните мениджъриредели минимална месечна готвени различните форму- и сгради, изградени по про- вате? (ПМ), които носят най-голя-сума за фонд „Ремонт и об- ляри и пакети документи за мишлен способ на територи- - Проблемите, които очак- мата отговорност за изграж-новяване“ (1% от МРЗ), дава нуждите на процеса. Нашата ята на 36-те агломерационни ваме да срещнем, са свърза- дане на сдруженията и реали-възможност за създаване на амбиция е в началото на 2012 ареали. ни със фрагметираността на зирането на успешни проек-общински фондове за обно- г. да имаме работещ модел. собствеността, 97% от коя- ти. Има вариант, при койтовяване, както и съдържа дру- Как организационно ще то е частна, от факта, че част енергийният одит да залегнеги разпоредби, които смя- Как са решени въпроси- бъде подпомогнат проце- от собствениците не живе- като част от тяхната дейносттаме, че ще подобрят проце- те - за процента на ев- са на изпълнение? ят в жилищата си, от ниски- и тук виждаме възможностиса на управление на сградите ропейския грант, за вида - По време на целия процес - те доходи на гражданите, от за ПЧП. Доколкото възна-в режим на етажна собстве- на сградите, които да бъ- подпомагане на сдружаване- липсата на традиция в сдру- граждението на ПМ е в пряканост. дат избираеми, и за тях- то, подготовката на докумен- жаването, както и от това, че зависимост от резултатите на ната възраст? тацията за кандидатстването, гражданите имат кредити от тяхната работа, няма да бъде Какви са очакванията от - Субсидията за енергийно- представяне на документа- предходни периоди, което ще изненада ако вложат сериозен реализирането на мярка- то и техническо обследва- цията за одобряване в МРРБ, ги затрудни при намиране на собствен ресурс за постигане та за реновиране по про- не ще бъде изцяло за смет- осигуряване на кредити и съ- средства за финансиране на на максимален брой обекти грама „Регионално разви- ка на ОПРР. Предвижда се щинското обновяване, Сдру- техния дял от проектите. за финансиране. Примерен модел за схемата по ОПРР 50 млн. лева Дирекция „Жилищна Обновяване на грант политика” в МРРБ 50% грант многофамилна (конкретен жилищна сграда Управляващ бенефициент) орган на ОПРР 13 млн.лв. кредитни/гаран 50% финансиране от ционни линии Фондът за градско развитие собствениците с кредит Фонд градско извършва: или собств.средства развитие - информационни кампании; - предоставяне на кредити и гаранции Международни Сдружение на финансови собствениците институции 50% гаранции/ Изплащане на кредита/ заеми такси по гаранцията
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 20 - 26 юни 2011 г.ТЕМА ЖИЛИЩНО САНИРАНЕ Лиляна Павлова, зам.-министър на регионалното развитие и ръководител на управляващия орган на ОП „Регионално развитие”: Бюджетът за жилищна политика 2014 - 2020 г. зависи от пилотната схема По кои други схеми ос- телно да включват комби- вен тази за саниране на жилищни сгради про- грама ОПРР предвижда реновиране на сгради? Е дна от целите в преговорите по новата рамка ще нация от доставка на обо- рудване и инвестиционен компонент (ремонт/рекон- струкция и т.н.). Целта е до- Оперативна програма „Ре- края на годината да при-гионално развитие” е ин- бъде разширяване ключи оценката и да склю-фраструктурна програма с на обхвата на допус- чим договори с общините.широк кръг от интервен-ции. Осигуряването на ус- тимите за финанси- Какви са трудностите,тойчиво градско развитие ране дейности по свързани с процеса нане може да бъде постигна- линия на структур- реновиране?то само чрез инвестиции в - Основните трудностибазисната инфраструктура. ните фондове, ко- пред процеса на обновява-В тази връзка значителначаст от средствата по про- ито освен мерки за не на многофамилните жи- лищни сгради са свързани сграмата са насочени към енергийна ефектив- ниската платежоспособностподкрепа за реконструк- ност да включват на голяма част от собстве-ция на сградите на публич- ниците, затруднения дос-ни институции в образова- и ремонт и рекон- тъп до кредитен ресурс по-телна, социална, здравна и струкция на жилищ- ради високите изискваниякултурна инфраструктура. или неприемливи за соб-Тези интервенции са важни ни сгради ствениците финансови ус-за повишаване на икономи- ловия на търговските бан-ческата, социалната и кул- ки.турната интеграция в насе- Друг основен момент е лип-лените места. сата на професионален ме-Това са едни от първи- ниджмънт на сградите в ре-те публикувани схеми в жим на етажна собственост,края на 2007 г. През 2010 а енергийното обновяванег. бяха публикувани 2 схе- мационното обслужване в лиза на 133 млн. лв. Очак- е дейност, изискваща нали-ми за внедряване на мер- библиотеките на държавни- ваме да приключи работата чие на комплекс от експерт-ки за енергийна ефектив- те висши училища. на оценителната комисия за ни познания и опит – ин-ност в общинска образова- В резултат на интервенци- оценка на проектния фиш женерни, юридически, фи-телна инфраструктура и 1 ите ще бъдат постигнати за преструктуриране на до- нансови и т.н.схема за обновяване на ин- следните индикатори: мовете за медико-социални Не на последно място ефраструктурата на висшите • Лица, облагодетелствани грижи за деца от 0 до 3 го- липсата на практика поучилища в градските агло- от модернизираната уни- дини. сдружаване на собствени-мерации. верситетска инфраструкту- В количествено изражение ците съгласно Закона за уп-В началото на 2010 г. и 2011 ра – 37 246; в т.ч. хора с ув- ще бъдат постигнати след- равление на етажната соб-г. бяха публикувани и схе- реждания с улеснен достъп ните резултати: ственост.мите за оборудване и обно- – 598. • обновени 13 лечебни за- За да бъдат подпомогнативяване на държавни и об- • Икономия на енергия от ведения за болнична помощ собствениците, се предвиж-щински лечебни заведения. обновяване на сградите – 14 в шестте района за плани- да част от финансовия ре-Към настоящия момент 522 MW средногодишно. ране на страната сурс по ОПРР от 13 млн. лв.вече са изчерпани средства- • Намалени емисии на пар- • създаден пилотен модел да бъде структуриран в ин-та, насочени към ренови- никови газове – 670 493.51 за деинституционализиране струмент за финансов ин-ране на сгради на публични kt средногодишно. на ДМСГД женеринг, като бъде пре-институции. По отношение подкрепа за • преструктурирани 8 ДМ- доставен за управление на лечебни заведения са пуб- СГД фонд мениджър. Предвиж- Какви са очаквания- ликувани 3 схеми – за дър- • създадени нови работни да се 50% от този финансов та от реализирането жавните лечебни заведения, места – 380 бр. ресурс да осигурят ниско- на схемите за санира- където конкретен бене- • общ брой население, об- лихвена кредитна линия, а не на сгради на висши училища и на медицин- ски заведения по про- грама „Регионално раз- Д руг основен мо- мент е липса- та на професиона- фициент е Министерство- то на здравеопазването, и 2 схеми за общински лечеб- ни заведения на територи- лагодетелствано от обно- вяване на сградите на дър- жавни лечебни и здравни заведения – 4 428 396 души останалите 50% да осигурят гаранции по заеми от други финансови институции за одобрени проекти за енер- витие“? Какви са сред- ята съответно на общините • общ брой деца, облагоде- гийна ефективност в мно- ствата, графиците и лен мениджмънт на от градските агломерации и телствани от преструктури- гофамилни жилищни сгра- развитието във време- сградите в режим на малките общини извън ране на ДМСГД – 298. ди. Предвижда се заемите то? градските агломерации. По отношение общински- по този механизъм да бъдат- На 2 юни 2010 г. са по- на етажна собстве- Схемите са в съответствие с те болници двете схеми са дългосрочни със значител-дписани 13 договора с дър- ност, а енергийното Национална здравна стра- публикувани на 31 януа- но по-ниска лихва от пазар-жавни висши училища в обновяване е дей- тегия 2008 - 2013 г. и Кон- ри 2011 г. Крайният срок ната и 2-годишен гратисен7-те големи града на страна- цепцията за преструктури- за подаване на проектните период на вноските.та, които са в ход. Дейност- ност, изискваща на- ране на системата за бол- предложения на общините По този начин собствени-ите, които се финансиратв рамките на проектите, са личие на комплекс нична помощ за периода 2010 - 2017 г. бенефициенти е 12 август. Съгласно изискванията е ците ще бъдат облекчени в осигуряването на останали-насочени към въвеждане на от експертни позна- По отношение на държав- необходимо общините да те 50% от разходите за об-мерки за енергийна ефек- ния и опит – инже- ните болници - вече са получат писмо за подкре- новяване на сградата.тивност, осигуряване на ра- сключени договори за всич- па от страна на МЗ относ- МРРБ ще избере проект-вен достъп на групите в не- нерни, юридически, ки болници, с която МЗ но целесъобразност и ефи- ни мениджъри, които даравностойно положение, финансови и т.н. кандидатства. Размерът на касност. подпомагат собственици-модернизация на инфор- предоставената помощ въз- Проектите следва задължи- те през целия процес – под-

×