Sg 20100301 All

1,538 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sg 20100301 All

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 8 (643), 1 - 7 март 2010 г. Цена 1.50 лв. Свободното падане на пазарите на имоти и слабостите в усвоя- ването на европейските фондо- ве направиха така, че България да е едно от най-ветровитите мес- та за строителната индустрия на Европа. През декември обеми- те работа в сектора са падна- ли с 33.3% на годишна база, с пове- че, отколкото в която и да било страна от Европейския съюз, по- казаха данните на Европейската статистическа служба. Основни- те виновници за продължаващи- те намаления са предприемачите, които се отказват от нови про- екти и замразяват тези, за които това е възможно. Разрешенията за жилищно строителство в чет- въртото тримесечие падат до 0.5 млн. кв.м, едва една четвърт от рекордните 2 млн. кв.м за 2007 и под нивата от 2005 г. Свиването на публичните разходи натисна надолу и приходите на изпълните- лите на инфраструктурни обек- ти. При положение че правител- ството остава на позицията, че трябва да поддържа балансирани бюджети, изгледите да успее да компенсира дори частично загу- бата на работа в частния сектор са минимални. А с това и значе- нието на темповете на усвоява- не на средства от европейските фондове придобива още по-клю- чово значение за бъдещето на ин- дустрията. Фотограф Мария Съботинова Още на стр. 6-7 Обявиха коригирани тръжни условия за лот 3 на магистрала „Тракия“ Промяна на критериите се очаква за лот 4 на аутобана Милена ВАСИЛЕВА цията не се различава от дат отворени на 27 април. видени в инвестиционния крие по време на строител- Според Пламен Конов, предишната - за лот 2 на Промените в докумен- проект, държавата ще пое- ството елементи от инже- юридически експерт в Ми- На 26 февруари замест- магистралата. Възложи- тацията са в разпределе- ме отстраняването на несъ- нерната инфраструктура - нистерството на регионал- ник-министърът на регио- телят очаква фиксирана нието на отговорността ответствията за своя смет- някакъв провод, който не ното развитие и благоу- налното развитие и благо- оферта и фиксиран срок за при поемане на рискове- ка. Ако се установи разли- е отразен в картния мате- стройството и участник в устройството Георги Пре- изпълнение, каза замест- те. Едно от обясненията за ка в геоложките условия в риал, държавата поема от- тръжната комисия за лот гьов обяви старта на тър- ник-министърът. За лот 3 значителните разлики в це- местата на проучване, къ- говорност да провери слу- 2 на „Тракия“, корекции в га за лот 3 на магистрала Нова Загора - Ямбол от км новите предложения за лот дето геологът проектант е чая. Ако кабелът е зако- неустойките за лот 3 няма, „Тракия“ и съобщи корек- 241+900 до км 277+597 с 2 е именно фактът, че фир- направил сондаж и е про- нен, търси се отговорност независимо че има по-об- 8 циите в тръжното досие, дължина 36.1 км е заложе- мите по различен начин са учил земната основа, дър- от този, който не го е нане- лекчени за бъдещите учас- което вече е публикувано в на същата цена, по 3 млн. оценили риска, смята Пре- жавата от своя страна ще съл в кадастралната карта. тници в търга условия по 08 > Държавен вестник. евро на км. Оферти се при- гьов. Затова държавата по- си потърси правата от из- Ако е незаконен, ще бъде отношение на отговор- Принципно документа- емат до 26 април, те ще бъ- ема част от прехвърлените пълнителя на тези проуч- премахнат от държава- ността. Пак според Пла- върху изпълнителя риско- вания. Прегьов адресира та, която ще търси извър- мен Конов са възможни ве, свързани с техническа- този евентуален иск към шителя и ще заведе срещу корекции в критериите за 9 771310 983000 та инфраструктура или ге- проектанта, в чийто екип него иск. търга на лот 4, защото той оложките проучвания. е и авторът на геоложките Ако се наложи да бъдат е най-труден за изпълне- Ако изпълнителят по проучвания. Проектант на извършени допълнителни ние от гледна точка на при- време на строителството лот 3 на магистрала „Тра- проучвания и проектира- родните условия. установи, че геоложките кия“ е обединение с осно- не, те ще бъдат направени условия на дадено място се вен изпълнител „Рутекс“. след търг по Закона за об- Пълния текст четете на различават от тези, пред- Ако изпълнителят от- ществените поръчки. www.stroitelstvo.info
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 1 - 7 март 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Мисия на ОЛАФ ще разследва конфликт на Парите за „кризисни“ интереси по оперативните програми в България заплати привършиха Екип на европейската служба за борба с измамите Средствата се изчерпаха още в ОЛАФ пристигна миналата седмица в София, за да рабо- края на януари, когато 8255 служи- ти по оперативните програми. Министърът на вътреш- тели от 324 предприятия канди- ните работи Цветан Цветанов не каза по какви сигнали датстваха за „кризисните заплати“. ще работят специалистите от ОЛАФ, но заяви, че има Най-много декларации бяха подаде- „сериозни констатации“ за това, че по някои от програ- ни от фирми в областите Габрово, мите е допуснат конфликт на интереси. Благоевград, Враца, Монтана, Пер- Искаме разследванията на ОЛАФ да се признават за до- ник и Ямбол. Около 2000 работни- казателства и по тях да се издават присъди. Това заяви ци, за които финансирането не стиг- по-рано министър-председателят Бойко Борисов след на, ще могат да кандидатстват по срещата си с директора на дирекция „Разследвания и аналогичната операция „Адаптив- операции“ в Европейската служба за борба с измамите ност“ от оперативната програма ОЛАФ Тиери Кретен. „Развитие на човешките ресурси“. ОБЩИНИ ЕВРОФОНДОВЕ Стара Загора с две втори Бургас търси инвеститор за спортен комплекс чрез Проект за прозрачност на администрацията места в конкурса „Градове публично-частно партньорство ще се изпълнява с европейски пари в МЗХ и региони на бъдещето“ Старият спортен комплекс в квартал „Славейков“, включващ от- Проектът „Добро управление, ефективност и про- Стара Загора е на второ място крит, закрит басейн и други площи, който има нужда от цялостна зрачност в Министерство на земеделието и хра- в 2 категории в конкурса „Гра- реконструкция, е избран за пилотен обект, който ще се реализира ните“ има одобрено финансиране по оперативна дове и региони на бъдещето“: чрез публично-частно партньорство и занапред ще стане модел за програма „Административен капацитет“ на стой- в категорията „Първите 5 FDi този вид сътрудничество. Това съобщи кметът на община Бургас ност 752 хил. лв. Проектът цели отваряне на адми- града за привличане на преки Димитър Николов по време на конференция семинар за публично- нистрацията към гражданите и повишаване на об- чужди инвестиции в Източна частните партньорства в общините, който се проведе в Несебър. В щественото доверие в работата на МЗХ чрез про- Европа“ и в категорията „Пър- момента се изготвят финансово-икономически, екологични и други учване на добрите практики в страните - членки от вите 5 FDi микроградове за оценки. В средата на годината община Бургас ще е готова да обяви ЕС. привличане на преки чужди ин- конкурс и да избере най-подходящия партньор за реализацията на вестиции в Европа“. В първа- инвестиционното намерение чрез ПЧП. Прогнозираната стойност та категория челната позиция е на обекта е около 20 млн. лв. Европейската комисия иска допълнителна за Бърно, Чехия, а във втората информация за цените при заменките на – за Бордо, Франция. В проуч- Удължиха срока за търпимост на билбордовете в София гори ването на потенциала и харак- теристиките са обхванати 223 Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската ко- града, като оценяването става мисия е поискала допълнителна информация за це- по 6 критерия. нообразуването на заменените земи и гори от Дър- жавния горски фонд, съобщи министърът на земе- делието и храните Мирослав Найденов. По думи- Стратегията за туризъм те му от комисията са обявили, че случаят за тях е на София предвижда прецедент и не са имали друг подобен казус с дру- га държава членка. Допълнителната информация привличане на млади трябва да бъде предадена преди крайния срок за туристи предоставянето на становището на България дали замените са държавна помощ - 24 март. Стратегията е изработена в рамките на проект по ОП „Ре- гионално развитие“, чиято цел България сама спря пари по „Околна среда“ е да доразвие сътрудничест- вото между София и Атина. Десетина дни след като Европейската комисия най- По думите на кмета Йорданка накрая отблокира основната част от средствата по Фандъкова документът препо- На 25 февруари Столичният общински съвет удължи срока за сегаш- европейските програми, България сама си спря 33 ръчва София да насочи усилия ните договори за рекламни елементи и билбордове до 30 септември млн. лв. по „Околна среда“. Засега страната се от- за привличане на млади турис- 2010 г. По този начин се удължава времето на търпимост на реклам- казва да иска от Брюксел да признае тези средства, ти между 16- и 30-годишна въз- ните обекти, въпреки че срокът им изтече на 1 януари. Причината за вече платени по водни проекти, защото сред тях раст. Столицата няма общопри- исканото удължаване е, че общината дори не е обявила конкурсите има проблемни. Това стана ясно в сряда, на заседа- ет туристически символ, каза за избор на фирми, които да получат правото да слагат рекламни еле- нието на парламентарната комисия по еврофондо- Фандъкова и отчете, че отде- менти по нов ред и на нови места. Целта на конкурсите е да се по- вете в сряда. От Министерството на околната сре- ляните средства за реклама в стигне ред в поставянето на реклама и общината да получава прихо- да и водите уточниха, че те ще се проверят още чужбина са недостатъчни. ди, каза главният архитект на София Петър Диков. веднъж. Издава: „Градът Медиа Груп“, част от „Икономедиа“ Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Дежурен екип: Милена Василева, Петя Ралчева Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 1 - 7 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Започва спешен ремонт на Северната дъга на Определени са таксите До края на 2011 г. затварят част Околовръстното шосе за превоз с новия от бул. „Мария Луиза“ заради метрото До края на март трябва да бъдат изпълнени всички видо- ферибот Никопол – ве ремонтни работи - машинно изкърпване на участъците Турну Мъгуреле от пътя, единично изкърпване на дупки, профилиране на банкети за осигуряване отводняването на пътното платно, Българско-румънска коми- както и извършването на частичен ремонт на три моста. сия вече е определила такси- Частичните ремонти ще са в участъка между км 0 и км 16. те за превозване по новата фериботна връзка Никопол – Турну Мъгуреле, съобщи Трайчо Трайков: Губим 1 млрд. евро, ако спрем кметът на дунавския град Ва- работата по АЕЦ „Белене“ лерий Желязков. Цените са еднакви с тези в други учас- България ще изгуби вложените досега в АЕЦ „Белене“ тъци по Дунав - 2 евро на 1 млрд. евро, ако спре проекта. Освен това ще трябва човек в едната посока, 12 да плаща неустойки и да прави други разходи за съдеб- евро за лек автомобил и 100 ни дела с Русия и така загубата може да достигне дори 2 евро за тир, уточни Нико- От 1 март се въвеждат промени в организацията на движението млрд. евро. Това заяви в петък министърът на икономика- лае Мохану, кмет на Турну във връзка със строителството на метростанцията „Света Неде- та и енергетиката Трайчо Трайков, който представи пред Мъгуреле. Стойността на ля“ от втория лъч на софийското метро. От 6 март до 31 декем- депутатите намеренията на правителството спрямо проек- съоръжението и обслужва- ври 2011 г. се забранява влизането на превозни средства по бул. та. По думите му през последните пет години работата по щите го подобекти възлиза „Княгиня Мария Луиза“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Т. Алексан- АЕЦ-а е само имитация. Ние искаме обществено обсъжда- на 10 млн. евро, като българ- дров“. Движението ще се извършва двупосочно по временната не по въпроса, посочи Трайков и допълни, че ако има на- ската част е 5.6 млн. евро. пътна връзка, минаваща през паркинга пред ЦУМ. От 1 март до ционален консенсус да не се строи, правителството ще го Официалното откриване е 31 декември 2011 г. се променят маршрутите на трамвайни ли- приеме. насрочено за 2 април. нии 1, 7, 17 и 18. ИНВЕСТИЦИИ АРХИТЕКТУРА „Лидл“ стъпи в България До края на годината ще бъдат Това стана, след като групата „Тенгелман“ закупи магазините завършени 18 мола „Плюс“ у нас и в Румъния. „Лидл“ подготвя началото на опе- До края на 2010 г. се очаква да бъ- рациите си в България от няколко години и вече има търгов- дат завършени 18 търговски центъ- ски обекти, чието строителство е завършено. Сделката е склю- ра в 9 града с обща площ над 500 чена на 19 февруари. Цената й не е известна. „Лидл“ е част хил. кв.м. Това показва проучване на от Schwarz Gruppe, която държи и веригата супермаркети пазара на търговски площи, напра- Kaufland. вено от GVA Sollers Solutions. Ако обектите бъдат пуснати в експлоа- Аутсорсинг индустрията ще захрани офис пазарите в тация, на 1000 души ще се падат по Източна Европа над 98 кв.м търговска площ в моло- вете. Към края на 2009 г. този пока- Откриха трета изложба „Изчезващите Търсенето на услуги по изнасяне на бизнес процеси в Централ- зател е 32 кв.м. За сравнение, през на и Източна Европа се очаква да остане високо в следващите миналата година бяха пуснати в екс- къщи / Хубавите къщи“ няколко години, осигурявайки силен двигател за наемната ак- плоатация само три търговски цен- В Централния дом на архитекта официално бе от- тивност в офис пазарите на някои от столиците и големите гра- търа. Причината за забавеното раз- крита изложба по проект „Изчезващите къщи / дове в региона, съобщи полското електронно издание Warsaw витие на сектора през миналата го- Хубавите къщи“, който се реализира в подкрепа Business Journal. Медията отбелязва, че BPO секторът (аутсор- дина е финансовата криза, която до- на национална кампания на САБ „Наследство в синг на бизнес процеси) е оказал значително влияние върху веде до значително намаляване на риск“. Със средствата на различни жанрове - ар- формирането на пазар за административни сгради във второ- чуждите инвестиции и ограничено хитектура, фотография, видео, рисунка, филателия степенните градове. банково финансиране. и текст, са създадени произведения, включващи както негативните сюжети на рушащите се памет- ници, така и позитивните примери на съвремен- ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ни български архитекти. Проектите и реализаци- ите показват съществуващите днес практики за С 27.5 млн. евро от ЕБВР Алианц IBM и Johnson Controls ще предлагат съхраняване на архитектурното наследство - кон- сервация, реставрация, реновация, реконструкция, банк ще финансира проекти за интегрирани системи за управление на адаптация, възстановка, интерпретация. енергийна ефективност и ВЕИ сградите Две нови кредитни линии на Европейската Технологичните компании IBM и Johnson Controls Варна обяви конкурс за главен архитект банка за възстановяване и развитие, отпус- ще обединят усилията си в разработването и про- нати на Алианц банк България, ще финан- дажбите на системи за управление и поддръжка на Двама кандидати са допуснати за участие в конкур- сират проекти на малки и средни предпри- сгради, чиято цел е да увеличат ефективността им, са за длъжността „Главен архитект“, обявен от об- ятия и проекти за енергийна ефективност като намалят потреблението на ресурси. IBM ще щина Варна в началото на февруари. Конкурсът ще и ВЕИ. Кредитните линии са на обща стой- предостави хардуера и софтуерните инструменти за се проведе на два етапа, тест и интервю. За пози- ност 27.5 млн. евро. От тях 20 млн. евро са управлението, а Johnson Controls ще участва с тех- цията кандидатстват арх. Калина Павлова и арх. Пе- за кредитиране на малки и средни предпри- нологиите си за сградна автоматизация. Основните тър Йорданов, който в момента е временно изпъл- ятия, като целта е да се финансират по-ши- елементи на новата платформа са свързването на няващ длъжността. Въпреки че общината обяви ми- рок кръг от компании, а не само малки пред- програмите за сграден мениджмънт с тези, свърза- нимални изисквания към кандидатите - степен на за- приятия, а останалите 7.5 млн. евро са за ни с управлението на бизнеса, подобряване на енер- вършено образование бакалавър и професионален финансиране на проекти за енергийна ефек- гийния мениджмънт на сградите и оптимизирането опит ранг IV младши или 2 години професионален тивност и енергия от възобновяеми енер- на пространствата, както и подобряване на отчет- опит в областта на архитектурата и градоустрой- гийни източници. ността на фирмите. ството, интересът към позицията бе много слаб.
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 1 - 7 март 2010 г. ИНТЕРВЮ Любомир Христов, заместник-кмет по транспорта в Столичната община Търгът за изпълнител на текущите ремонти в София предстои Водим преговори за финансиране на булевардите „Цариградско шосе“ и „Брюксел“ от оперативна програма „Транспорт“ Л юбомир Христов е роден на 30 ноември 1975 г. Какви обекти от транс- тане метрото. Ако паралелно етап от ремонта на надлез „Ба- в София. През 1999 г. завършва Университета за портната инфраструк- с него започне реализация на кърена фабрика“, за който има национално и световно стопанство. След това за- тура, осигурени в бюдже- всички важни транспортни ин- осигурени средства от бюдже- та, ще започнат да се фраструктурни обекти, за ко- та, но не е започнал още заради почва работа в Министерството на отбраната, На- строят? ито има проектна готовност, сложната метеорологична об- ционалния координационен център за логистич- - В бюджет за 2010 г. е зало- рискуваме да блокираме дви- становка. Отварянето на стро- на подкрепа по преминаването през територия- жено основно финансиране на жението в целия град. ителната площадка ще бъде оп- та на Република България на войските на КФОР т.нар. преходни обекти - започ- Строителството на столичния ределено допълнително, защо- и НАТО по операция „Джойнт Гардиан“ в област нати през 2009 г. Не предвиж- метрополитен засяга основни то в момента се прави оценка Косово. От 2003 г. до избирането му за замест- даме откриването на нови, ма- части от пътната мрежа в на- на движението и натовареност- кар да има проектна готовност. правлението север - център - та на моста. Наблюдава се ав- ник-кмет работи в Министерството на транспор- Причините са няколко. Основ- юг (жк „Надежда“ – жк „Хла- томобилният поток и как затва- та и съобщенията в Изпълнителна агенция „Ав- но е съображението, че не е до- дилника“), затова ще се огра- рянето на бул. „Ломско шосе“ томобилна администрация“, където започва като бре да се спира строителството ничим в рамките на започнати- се отразява на движението. На старши експерт, а през последните три години е на обекти, които са в процес на те проекти. базата на анализа ще се преце- зам. изпълнителен директор на агенцията. реализация. Затова всички за- Трябва да започнат и дейности ни дали частично или напълно почнати строителни работи по по някои мостове - не големи, да се затвори булевардът, за да пътната инфраструктура през но с голяма важност за града. се довърши реконструкцията. миналата години трябва да бъ- Ще се изгради мост в кв. „Три- През 2011 г. при осигурява- дат завършени. Друга причи- ъгълника“. Неговото строител- не на необходимите средства в на е относително ограничени- ство трябва да се извърши па- общинския бюджет и ят финансов ресурс, с който ралелно с това на метрото. Би с това, че ще е напреднало из- разполагаме. Отчитаме и об- било добре мостът вече да е граждането на метрото, с кое- щата кризисна ситуация в све- реализиран, но трябваше да се то ще отпаднат затрудненията товен мащаб и за българска- съобразим със законови про- в трафика, бихме могли да за- та икономика. Същевременно цедури по отчуждаване на имо- почнем и повече нови обекти. сме се съобразили с факта, че ти и одобрение на проекти. не са малко строителните дей- Предстои да обявим процедура Кога започва строител- ности в София сега. Най-голе- за избор на изпълнител. ството на пробива „Дана- мият обект е и сигурно ще ос- Трябва да се направи втори ил Николаев“?
  5. 5. Строителство Градът, 1 - 7 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ - Предстои до дни да се от- крие строителна площадка за изграждане на новия булевард делени улици, които са в теж- ко състояние. Ще бъде напра- вено приоритизиране на обек- П одготвя се програ- ма, която трябва да залегне в основата „Брюксел“ и „Цариград- ско шосе“… - И сега продължаваме да тър- делирания. Направени са пре- броявания на натовареност- та на 52 кръстовища в града. „Данаил Николаев“. Досега се тите, съобразено с бюджет- сим подкрепа от правителство- На базата на това ще се напра- съобразявахме с метеороло- ния ресурс, с който разпола- на предстоящите те- то. Наскоро имах среща в Ми- вят предложения за подобря- гичните условия. Ще се реа- гаме. За годината общо сред- кущи ремонти. Район- нистерството на транспорта и ване на пропускателната спо- лизира участъкът от „Княгиня ствата са около 27 млн. лева, съобщенията, където коменти- собност на пътните възли. Ще Мария Луиза“ до ул. „Веслец“. като предвиждаме те да бъдат ните администрации рахме възможността да се из- бъдат направени и модели от Договорът за изпълнение е за разделени условно на две - за трябва да предложат ползват средства по оператив- типа „зелена вълна“ за упра- около 90 дни. първото и второто полугодие. приоритетно опреде- на програма „Транспорт“. И вление на големи булеварди. Целта е да бъдем подготвени и двата булеварда изискват зна- Готова ли е тръжната преди следващия есенно-зимен лени улици, които са в чителни финансови ресурси. Предвидени ли са сред- документация за изпълни- период да се направят ремон- тежко състояние Обектите имат и проектна го- ства за реализацията на тел на текущите ремон- ти на най-проблемните зони. товност, а за бул. „Брюксел“ е тези проекти? ти? Какви ще са основни- През летните месеци ще се из- избран и изпълнител. Ако ус- - Ако се приеме, че планът ще те изисквания? вършва също текущи ремонти. пеем да получим одобрението е готов до средата на годината, - Почти е готова. Сформира- Предвижда се да има аварий- на Европейската комисия, ще бихме могли някои от мерки- ната комисия за нейното раз- ни екипи, които да могат бър- може в кратки срокове да запо- те да реализираме по линия на работване и одобрение обсъж- зо да реагират при възникване чнем работа по тези важни за текущите ремонти - например да финални детайли и очаквам на проблемен участък. И сега града пътни артерии, които се там, където това е възможно в кратки срокове да обявим об- са водени разговори с фирми- нуждаят от сериозен ремонт. (разширение на пътното плат- ществената поръчка. Вече е те изпълнители да осигурят ре- но, промяна на тротоар и др.). направено предварителното сурс за извършване на спешни Какво предвиждате по обявление в Агенцията за об- ремонти предвид появилите се отношение на паркинги- Въпросът за градската ществени поръчки. Предвижда нужди след силния снеговалеж те? мобилност е много акту- се градът да бъде разделен на и заради износената пътна на- - За тази година в бюджета са ален… шест района, а не както досе- стилка. Изисквания да се пое- осигурени 2 млн. лева за про- - Наскоро присъствах на сре- гашните три. За това зониране има няколко основни съобра- жения. Едното произтича от мат бързо сигнали за извърш- ване на ремонт на конкретни проблемни места ще бъдат за- В конкурса ще се за- ложат изисквания фирмите да могат да ектиране на паркинги. В мо- мента продължава дейността на работна група от предста- ща на съвета на министрите на транспорта на Европейския съюз в Ла Коруня, Испания, спецификата на пътната мре- ложени и в предстоящия кон- вители от администрацията и където бе поставен въпросът жа, която има различна гъсто- курс. Ще трябва в кратки сро- поемат бързо сигнали на общинския съвет. Тя тряб- за градската мобилност и мяс- та в различните части на гра- кове да бъдат отстранявани за извършване на ре- ва да разработи концепция с тото на Европейската комисия да. Това оказва влияние върху проблемите. определяне на конкретни мес- в тази област. Оценявайки фа- натовареността на изпълните- монт та за паркинги. Ще се възложи кта, че регионите и общините ля. Целта е да се постигне ба- Какво ще стане с петте проектиране на съоръженията носят голямата тежест и отго- лансираност на ангажираност- кръстовища, за две от ко- и ще се търсят различни меха- ворност за всеки град, страни- та. Други фактори са степента ито също има идейни про- низми за тяхното изграждане. те членки се обединиха около на застрояване, интензитет на екти и са проведени про- идеята, че е добре да има об- движение. Стремили сме се зо- цедури за инженеринг? Докъде стигна разработ- щоевропейски правила, кои- ната за отговорност да е един- - За да започне строителство- ването на генералната то да позволят не да се спускат на, т.е. три или четири гранич- то, трябва да се решат първо схема за организация на готови решения, а отделните ни административни района няколко проблемни момента – движението, кога градът региони да обменят опит, като ще са обединени в една зона. има съдебни процедури по об- реално ще усети полза от за решаването на конкретни- Комисията прие след продъл- жалване избора на изпълнител нея? те проблеми се използват об- жително обсъждане деление- за някои от обектите, както и - Работата по проекта, възло- щоевропейски средства за по- то да е на шест района, защо- отчуждителни процедури. За жен миналата година на бри- добряване на градската мобил- то фирмата, която ще отговаря финансовата част кредитът е танската компания „Мот Мак- ност. В момента това е трудно реално да реализира дейности- одобрен (от Европейската ин- доналд“, продължава. След да се направи поради друг тип те, да не изпитва затруднения при управлението на по-голя- ма територия. вестиционна банка – бел. ред.) и може да се усвои при при- ключване на всички други про- Щ е бъдат направе- ни и модели от типа „зелена вълна“ като възникнаха някои допъл- нителни изисквания, се надя- ваме, че до средата на тази го- приоритизиране на средства- та. В София ще се опитаме да на- Важно изискване към фирмите блеми. Трябва внимателно да дина, най-късно до лятото, ге- мерим най-добро решение за е да имат по-висока мобилност оценим кой е подходящият мо- за управление на голе- нералният план ще бъде готов. града, без да копираме готови и експресност. При подобрява- мент за започване на строител- ми булеварди Наскоро бе предаден анализ на модели. не на времето ще започнат те- ните дейности. И петте кръс- съществуващата ситуация и на кущи ремонти в града, но след товища (на бул.„Сахаров“ – неговата основа предстои до Интервюто взе това ще се очаква в рамките на бул.„Андрей Ляпчев“, бул. „П. началото на март да бъде готов Гергана ДИМИТРОВА годината всяка от отговорните Яворов“ – бул. „Ст. Михайлов- и актуализиран макромодел на компании да може да реагира ски“, бул. „П. Яворов“ – „Дра- града. В резултат на тези про- Пълния текст четете на бързо и адекватно на сигнали ган Цанков“, бул. „Акад. Иван учвания ще започнат микромо- www.stroitelstvo.info за проблеми в уличната мрежа Гешов“ – ул. „Георги Софий- по конкретни места. Целта е да ски“, бул. „Акад. Иван Гешов“ ПРЕХОДНИ ОБЕКТИ има по-добро обслужване. – бул. „България“ – бел. ред.) Обект Стойност в левове са възлови като местоположе- Предвиждат ли се мерки ние и носещи за основния тра- Изграждане на обходен път на ул. „Местност нова махала“ между бул. „Ботевградско 1 500 000 за контрол на работата? фик. Когато има затруднение шосе“ и с. Кривина - Предвиждаме да подобрим на движението поради строи- Реконструкция на кръгово кръстовище бул. „Св. Кл. Охридски“ - бул. „А. Ляпчев“ 740 000 взаимоотношенията между ра- телство на метрото, дори и да Реконструкция на кръгово кръстовище на ул. „Папрат“ 440 000 йонните и централната адми- приключат всички формални Изграждане на ул. „Ручей“ 435 000 нистрация и строителния над- процедури, конкретният мо- Изграждане на ул. „П. Манджийски“, с. Панчарево 235 000 зор, който се осъществява от мент за изграждането на обек- общинското предприятия „Со- тите трябва да се подбере мно- Реконструкция на ул. „Проф. Н. Державин“ 1 700 000 фия инвест“ на база рамков до- го внимателно. говор. Предвидили сме ред за съгласуване и за приемане на Възможно ли е да се пре- ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ вече извършената дейност. Тук насочат средствата по Средства в бюджет Обект безспорен ангажимент ще имат заема за по-спешни обек- 2010, в левове районните администрации, тъй ти? Изграждане на нов мост над р. Суходолска, свързващ кв. „Триъгълника“ 1 197 357 като те са по-добре запознати - Заемът е целеви и не е обсъж- Мост по бул. „Хр. Колумб“ 975 000 с детайлните проблеми на ра- дана възможността за прена- Мост по „Чепинско шосе“ над р. Искър 1 023 667 йона и могат да оценят прио- сочване на средства, защото ритетно нуждата от намеса, а и не считаме за необходимо. Ве- Мост по бул. „Драган Цанков“ над ул. „Тинтява“ 2 300 000 да контролират направеното. роятно би се стигнало до това, Ремонт на мост в с. Клисура на пътя за махала „Щетеница“ 133 673 В момента се подготвя програ- ако изключително много се за- Мост по ул. „716“ над р. Владайска, р. Княжево 96 000 ма, която трябва да залегне в бавят съдебните процедури. Мост на ул. „Цар Симеон I“, с. Мърчаево 121 880 основата на предстоящите те- кущи ремонти. Тя предвижда Отдавна общината тър- Мост по ул. „Елша“ на кръстовище с ул. „Явор“, кв. Княжево 309 600 районните администрации да си средства за ремонт на Основен ремонт на бул. „Климент Охридски“ от кръстовище с бул. „Андрей Ляпчев“ до 2 230 000 предложат приоритетно опре- двата големи булеварда, Софийския околовръстен път, включително и на прилежащите му съоръжения – 4 моста
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 1 - 7 март 2010 г. ТРЕНД Да паднеш от високо Кризата отхапа една трета от строителния обем в България Едва три държави от еврозоната излизат от тежката 2009 г. с положителни резултати в сектора Д а паднеш от високо. Така BG хронология на жилищното може да се опише ситуация- строителство та на българския строителен пазар през 2009 г. Сред бли- 2003 г. зо двегодишен период (2007 Строителството в България все още е един от - до септември 2008 г.) с двуцифрен слабо развитите отрасли. За 12 месеца в стра- ръст на строителството миналата го- ната бяха издадени 3393 разрешения за из- дина бе белязана с полюсен обрат в граждане на жилищни сгради с обща разгъна- сектора. Последните данни на евро- та застроена площ 1.5 млн. кв.м пейския статистически институт Ев- ростат (Eurostat) за декември пока- заха спад в обемите на строителния 2004 г. сектор (сравнени със същия месец Първите признаци на подем в сектора вече се на 2008 г.) в страната ни от 33.3%. По- усетиха. За година разрешенията за строеж редният рекорд за България, но този скочиха близо два пъти. С толкова се увеличи и път с отрицателен знак. площта на жилищните сгради – 3.2 млн. кв.м В черния списък са и края на 2009 г. европей- на площ на жилищните зови. Националните дан- Словакия и Словения, къ- ските проекти не бяха от- сгради е паднала под ни- ни сочат, че и при инфра- дето строителната индус- пушени, а големи опера- вата си от 2005 г., т.е. от- структурните обекти има 2005 г. трия е отчела спад съот- тивни програми получиха преди началото на пика в спад с 3.6 на сто. Провокирани от бурния пазар на жилища, ветно от 19.7% и 18.8%. положителна оценка през сектора. Същото се отна- Сигнали за възстановя- този февруари. Едва пре- ся и за броя на разреше- Секторът в Европа пълзи предприемачите засилиха проектите си. За го- ване на пазарите обаче в ди седмица строителите ните обекти. Така обеми нагоре със скорост 0.5% дината бяха разрешени близо 8000 нови жи- еврозоната вече има. На започнаха да получават и на жилищното строител- При данни на месечна лищни сгради, а площта им нарасна до 4.6 млн. фона на драстичния срив първата порция от дълго- ство от над 2 млн. кв.м, база, които показват най- на българското строител- вете на държавата към тях каквито имаше през 2007 последните и по-кратко- кв.м ство Испания отчита уве- от над 400 млн. лева, и то г., изглеждат абсурдни и срочни тенденции, през личение от 7.5%. Ръст след като някои бяха при- недостижими при сегаш- декември в сравнение с според данните на Еврос- нудени да се откажат от ните 0.5 млн. кв.м. По- ноември реализираните 2006 г. тат е регистриран и в Пол- 10% от дължимите суми. добна е ситуацията и при обеми строително-мон- Интересът на чуждестранните купувачи на жи- ша (2.5%) и Чехия (2.3%). строителството на адми- тажни работи са се пови- Строителният бизнес в Високото строителство нистративни сгради. Едва шили с 0.5% както в евро- лища превърна пазара в наистина гореща точ- тези държави приключва остава ниско в 28-те областни центъра зоната, така и в целия Ев- ка. Бумът на ваканционните имоти се отрази и с не толкова слаба година Продължава свобод- на страната през послед- ропейски съюз. Спад има на издадените разрешения за строеж. Те дос- не само благодарение на ното падане на сградно- ните месеци на 2009 г. са в 11 държави, а ръст - в обрата, който е настъпил то строителство в пове- стартирали подобни обек- Румъния от 6.9% и в Ис- тигнаха близо 10 000, а разгърнатата им за- във втората половина на чето европейски държа- ти, а общата им разгъната пания с 6.2%. Най-голе- строена площ набъбна до 6.6 млн. кв.м 2009 г., но и на по-малко- ви. Намалението на обе- застроена площ е под 30 ми са намаленията в Сло- то процентно намаление мите при него са съот- хил. кв.м. вакия -11.3%, Словения - в първите месеци, защо- ветно с 4% в еврозона- За разлика от изграж- 8.1%, и България - 7.9%. 2007 г. то големият спад в Испа- та и 4.9% в ЕС през де- дането на сгради обаче За декември при сгради- ния например вече беше кември миналата годи- инфраструктурното стро- те нарастването е с 0.9% в се оказа поредната, в която цените на жилища- се случил в края на 2008 г. на спрямо същия месец ителство в Европа нара- еврозоната и с 0.6% в ЕС- та не само че не забавиха ръста си, но дори на- с намаление от 23.7%. на 2008 г. Тенденцията за ства - с 1.4% в еврозона- 27 след спадове съответ- против, ускориха го. Лесният доспът до креди- Прогнозите на строи- България потвърждават та и с цели 5% в ЕС-27. но от -1.0% и -0.4% пре- телите от миналото лято, последните данни на На- Причина за това са при- дходния месец. При ин- тен ресурс и манията да се купуват още и още че след замразяването на ционалния статистически ложените антикризисни фраструктурните работи имоти провокира нова вълна от проекти. Разре- обекти за 2 млрд. лева ес- институт за издадените правителствени програ- за разлика от ноември има ента и зимата ще бъдат разрешения за строеж на ми за публични обекти, спад от 2.2% в еврозона- шеното жилищно строителство достигна пикови много трудни, ако не се за- нови сгради. Според тях сочат още данните на Ев- та и от 0.5% в ЕС-27 след стойности – над 11 000 сгради и 7.9 млн. кв.м почнат европейските про- например ясно се вижда, ростат. В България оба- положителните стойности екти, вече се сбъдват. До че разгънатата застрое- че и тук нещата не са ро- предходния месец. Развитие на строителния сектор по Развите на строителството в Европа по 2008 г. държави, месечно в % на годишна база сектори, тримесечно в % на годишна база Ще има или няма да има криза? България все 15 юли 2009 август септ. окт. 2009 ноем. дек. 2009 0 още не вярва – проектите вървят независимо от 2009 2009 2009 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 10 -2 сигналите, които идват от Запад. Макар и леко 5 -4 намалял, обемът на жилищното строителство 0 остава висок – над 10 000 сгради и 6.6 млн. кв.м -5 -6 -10 -8 -15 2009 г. -10 -20 Банките спряха кредитирането, купувачите се -25 -12 отдръпнаха от пазара и резултатът е драстичен -30 -14 спад на издадените разрешения за строеж на -35 България Полша -16 нови жилищни сгради. Общата разгъната за- Испания Словакия Източник: Евростат Инфраструктура Сградно строителство строена площ пада до 2.7 млн. кв.м

×