Брой 19 (686), 16 - 22 май 2011 г., цена 1.50 лв.                   www.stroitelstvo.info        ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.                                         ...
4    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.                                         ...
6   sg.stroitelstvo.info                                               С...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,270 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 19 (686), 16 - 22 май 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Пазарът на жилища: отново на работа След двегодишно пре- късване ежегодното иначе изложение BalPEx събира на едно място продавачите и купувачите на жилища. С него строителни- те предприемачи и бан- ките искат да дадат ясен знак, че е време пазарът да се върне към работа, дори това да не става с темпо- то отпреди няколко годи- ни или цените да не са съ- щите. От няколко месеца на- сам положителните сиг- нали от този пазар посте- пенно започват да измест- ват отрицателните с пау- за през зимните месеци, в които средните пазарни цени отново забързаха на- долу. И предприемачи, и агенции казват, че прода- ват повече и са наваксали изоставането в началото на годината. Конкуренци- ята между банките отно- во натиска надолу лихви- те, макар и не толкова аг- ресивно, колкото по време на бума. Всичко това едва ли ще съживи с магическа пръч- ка продажбите или цени- те, още по-малко новите проекти. Но показва, че в този сектор има хора, кои- то искат да се върнат към работата – строителство- то и продажбите на имоти, убедени, че клиенти за ка- чествените и разумни про- екти винаги ще има. ТЕМА Язовирно и хидротехническо19 19 > строителство 9 771310 983000 стр. 20 стр. 26 Строежът на летищната контролна кула в София събра Къде и как да привличаме шест компании инвестиции
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕВ АЕЦ „Козлодуй“ откриха хранилище за сухо съхранение Край Русе строят посетителски Приключен е първият етапна отработеното ядрено гориво център с европейски пари от интегрирания воден проект Край село Нисово в района на при- на Казанлък роден парк „Русенски Лом“ започ- Областният управител на Стара За- на изграждането на сграда за посе- гора Йордан Николов преряза лента- тителски център, съобщи директо- та на завършен обект от първия етап рът на защитената територия Мил- на интегрирания воден проект, който ко Белберов. Посетителският цен- включва изграждането на канализаци- тър ще е на два етажа и с обща онна мрежа, реконструкция на водо- площ 1000 кв.м, като ще се обосо- проводна и пътна мрежа на кв. „Хрис- бят помещения за посетителите и център за защита на птиците. Обя- то Ботев“ в Казанлък и изграждане вена е обществена поръчка за стро- на канализационна помпена станция ителство, чиято стойност е 560 хил. и тласкател в село Овощник. Обща- лв. Финансирането е от оперативна та стойност на обекта, съфинансиран програма „Околна среда“ по проект по оперативна програма „Околна сре- „По пътя към нови брегове: Защи- да“, е 6.4 млн. лв. Изградени са 3387Проектът на стойност 70.5 млн. евро е финансиран от Международ- та на природата по бреговете на До- метра канализационна мрежа, 233ния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на четири- лен Дунав“. Той се изпълнява от гер- сградни и канализационни отклоне-те 440-мегаватови блока на АЕЦ „Козлодуй“, администриран от Европей- манската фондация DBU, от дирек- ния. Монтирани са 26 противопожар-ската банка за възстановяване и развитие. Строителството е реализира- цията на природен парк „Русенски ни крана и е направена реконструк-но от германския консорциум NUKEM Technologies GmbH – GNS GmbH. Лом“ и международната природоза- ция на вътрешната водопроводнаОбщият капацитет на съоръжението е за 5256 касети, които ще бъдат щитна организация WWF. мрежа с обща дължина 3269 метра.разположени в контейнери тип CONSTOR 440/84. Технологията за сухосъхраняване е един от най-съвременните и утвърдени методи в светов-ната практика за управление на отработено ядрено гориво. С нея се Регионалното министерство започва проект за онлайносигурява дългосрочно безопасно съхраняване за период не по-малко обслужванеот 50 години при спазване на всички международни изисквания в тазиобласт. Окончателното въвеждане на обекта в експлоатация се пред- Три от платените услуги навижда да стане до средата на 2012 г. с издаването на лиценз за експлоа- Министерството на регионал-тация от Агенцията за ядрено регулиране. ното развитие и благоустрой- ството ще бъдат достъпни онлайн в рамките на проек-ОБЩИНИ та „МРРБ – ефективна, модер- на и прозрачна приходна ад-Община Сливен ще участва с 5 млн. лв. в изграждането министрация в услуга на граж- даните и бизнеса“. Проек-на регионално депо за отпадъци тът на стойност 838 904 лв.Около 5 млн. лв. са нуж- се съфинансира по оператив-ни на община Сливен, на програма „Администрати-за да участва в проекта вен капацитет“, приоритетназа изграждане на регио- ос „Качествено администра-нално депо за отпадъци тивно обслужване и развитиев Хаджидимитрово. Това на електронното управление“.съобщи миналата седми- Онлайн ще могат да се заявя-ца кметът Йордан Леч- ват издаване на разрешенияков, като посочи, че това за оценяване на съответстви-е важен въпрос, към ре- ето на строителни продукти,шаването на който ще одобряване на технически исе пристъпи в най-скоро работни инвестиционни про-време. Той информира, екти за обекти на техническа-че сметището ще се изгражда с европейски пари и първите му две клет- та инфраструктура с обхватки ще са за около 30 млн. лева. Всяка община трябва да посочи откъде ще и значение за повече от еднаосигури собствените средства по проекта, за да се кандидатства за изграж- област, както и за обекти с национално значение. Изпълнението на проектадане на депото, отбеляза Лечков. От община Сливен допълват, че възмо- ще продължи 18 месеца и има за цел трансформиране на администрациятажен вариант за източник на средства е продажбата на имущество. в полза на потребителите. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Алианс Медиапринт“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА СЪБИТИЕЗапочна цялостен ремонт на надлез Пътят Суходол - Перник става републикански Конференция „Пространствено„Владимир Павлов“ в Бургас път III клас планиране: проблеми и преспективи II“Той се извършва по проект, изготвен от об- се провежда на 19 и 20 май в Централния домщина Бургас. Финансирането, осигурено от на архитекта и Университета по архитектура,държавата, е в размер на 2.2 млн. лв. Над- строителство и геодезия в София. Организато-лез „Владимир Павлов“ е с изключителна ри са катедра „Градоустройство“ към УАСГ, На-важност за Бургас и страната, по него мина- ционалният клуб на урбанистите към САБ и Асо-ва огромен автомобилен трафик, включител- циацията на студентите по урбанизъм в Бълга-но международен. Той е част от републикан- рия, участници са водещи преподаватели, екс-ската пътна мрежа и от години е в лошо кон- перти в сектора, докторанти и студенти. Средструктивно състояние. Строен е през 1976 г. основните разглеждани теми на първата части досега му е правен само частичен ремонт. са последните две десетилетия български пос-Основният ремонт включва подмяна на съ- тсоциалистически градове и тяхното бъдеще,ществуващото асфалтово покритие, като преходът в контекста на региона, града и архи-под него ще бъде направена нова армира- Пътят, свързващ столичния кв. Суходол и гр. Перник, който тектурата, комуникационните транспортни про-на плоча с хидроизолация; подмяна и разши- се явява алтернативен на автомагистрала „Люлин“, вече е блеми на устройственото планиране в Бълга-ряване на тротоари, подмяна на отводните- част от републиканската пътна мрежа. Това стана с решение рия и София, ролята на бизнеса като главен па-ли, парапети и други компрометирани еле- на Министерския съвет, съобщи председателят на управи- телния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Сер- зарен участник в развитието на рекреационни-менти; ново осветление; нова система за от- те зони. В петък до обяд в зала 316 на УАСГ севеждане на водите; възстановяване на бето- гей Михалев. Трасето с обща дължина около 17 км е в мно- го лошо състояние, не отговаря на изискванията за репу- провежда семинар за докторанти и участници вновото покритие на нарушените участъци научно-приложни разработки. Той включва въп-от конструкцията. По време на строителни- бликански път и се нуждае от незабавен ремонт, коментира инж. Лазар Лазаров, член на управителния съвет на пътната роси като културно-пространствената идентич-те дейности надлезът няма да бъде затварян агенция. Той уточни, че трасето ще бъде включено в проек- ност на големите български градове, проблеминапълно. Изпълнител на строителството е тите по оперативна програма „Регионално развитие“, трети на трансформирането на жп ареалите в Бълга-„Мостремонт 97“. Срокът за завършване на етап, за да може ремонтът да се финансира от Eвропейския рия, урбанистични проблеми при планиранетообекта е краят на октомври. фонд за регионално развитие. на крайбрежната зона на Русе, сценарии за со- циално-икономическо развитие и урбанистичниПредлага се промяна на Приключи проектът за рехабилитация и разширение на процеси, и др. Следобедът продължава с „Град- ски изследвания и пространствено планиране:третия метролъч в София пречиствателна станция „Кубратово“ теоретични и образователни аспекти“ с участие-Третият лъч на метрото в София то както на водещи архитекти и урбанисти, такаможе да бъде с променен марш- и на студенти. Откриването е от 14 часа в чет-рут вместо предложения пър- въртък, 19 май, в Централния дом на архитекта.воначално - от кв. Княжево до Пълната програма - на http://sg.stroitelstvo.infoбул.“Ботевградско шосе“, съобщиглавният архитект на София Петър ПРОЕКТИДиков. По думите му се обсъждат Три млн. лв. са инвестирани в ремонта наняколко варианта за промяна, кои- гимнастическата зала “Раковски”то да бъдат предложени за обслед-ване на чешката фирма, която пра-ви предпроектните проучвания.На консултантите ще бъде предло-жено да се изготви предпроектнопроучване за класическо метро, а Новоизградената канализационна помпена станция „Нови Искър“ сне за бърз трамвай, което да вър- тласкател за отвеждане на отпадъчните води в СПСОВ „Кубратово“ви от кв. „Овча купел“ до летище е на стойност 6.334 млн. евро. Тя е част от Интегрирания воден про-„София“, като метрото ще мина- ект на София на стойност 30 млн. евро по програма ИСПА. В рамки-ва под бул. „Владимир Вазов“, през те на проекта беше увеличен капацитетът на станцията със 120 хил.кварталите „Левски В“ и „Левски В присъствието на министър-председателя Бой- куб.м чрез реконструкция или изграждане на утаители, шахти, под-Г“. По думите на Диков това ще оз- ко Борисов и министъра на физическото възпи- земна инфраструктура, помпена станция, трафопост и др. Пречис- тание и спорта Свилен Нейков на 13 май пред-начава, че общината ще се отка- твателната станция вече разполага и с трета степен на пречистване седателят на Българската федерация по гимнас-же от планираното трамвайно тра- на отпадните води, с което се постига отстраняване на азот и фос- тика Йордан Йовчев откри реновираната базасе в „Овча купел“, а освен това ще фор. По проекта е доизградена канализационната помпена станция в по спортна гимнастика „Раковски”. Обновяване-се увеличи броят на обслужваните Нови Искър, рехабилитирани са 5 км канализационни колектори в ра- то, отнело близо 2 години, включва поставяне-граждани. йона и е изграден напорен водопровод. то на олимпийски уреди, ремонт на фасадата и изолация, гимнастическата зала и съблекални-ИМОТИ те, поставяне на нови настилки, както и рено-Пазарът на офис площи се движи от премествания на компании и аутсорсинг сектора виране на хотелската част. По думите на минис- тър Нейков обновяването е направено по всич-Компанията Ubisoft, разработчик на компютърни и видеоприложения, сключи дългосрочен договор за наем ки съвременни изисквания, свързани с енергий-на 1500 кв.м офис площи в Полиграфия офис център. Компаниите от сектора на аутсорсинг на бизнес про- на ефективност. Общата стойност на инвести-цеси като развойна дейност и информационни технологии продължават да бъдат основните, които движат цията е около 3 млн. лева, като 2.5 млн. лв. са затърсенето на офис пазара, коментира Антон Славчев, мениджър „Офис площи“ в Colliers. Проучванията на преустройство. Петстотин хиляди лева са за уре-компанията, която е консултант по сделката, сочат, че голяма част от търсенето в момента се движи основ- ди, чиято марка ще е официален дистрибутор зано от премествания на компании, които се възползват от привлекателните наемни нива за висококачествени олимпийските игри, и са същите като на самитеофиси на комуникативни локации. състезания. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА Язовирното строителство - фактор за устойчиво развитие Най-високата стена в България е на яз. „Въча“ на водните ресурси, при основа, сигурност сре- хидротехническо строи- леми язовири по класи- пацитет или преустано- което обществото полу- щу преливане през ко- телство проучиха, про- фикацията на Междуна- вяване на рудодобива чава социална и иконо- роната, достатъчна про- ектираха, изградиха и родната комисия по го- • ВЕЦ – над 100 мическа полза от вложе- водимост на облекчи- успешно експлоатират лемите язовири. Прият- • ПАВЕЦ – 4, вкл. ните инвестиции. телните съоръжения, язовирни стени, ВЕЦ и но е да се отбележи, че най-голямата на Балка- Язовирите се изграж- както при нормални ус- ПАВЕЦ, деривационни след значим застой през ните ПАВЕЦ „Чаира” дат за регулиране на ловия на експлоатация, тунели и канали, хвос- 2010 г. броят им нарас- • Хидротехнически речния воден отток за така и в екстремни усло- тохранилища, сгуроот- на с още един – язовир тунели и деривационни питейно-битово и про- вия като земетръс, висо- канали – повече от 750 мишлено водоснабдя- ки води и др. км. Изпълнени са реди- ване, напояване, нави- Язовирите се експло- ца проекти в Сирия, Ли-Доц. д-р инж. Димитър гация, рекреация, кон- трол на наносите, пред- пазване от наводнения и не на последно мяс- атират при строги усло- вия на технически кон- трол, мониторинг и поддържане за постига- К акто всички съоръжения, така и язовирите стареят. Става дума главно за повреди по бетонните бия, Куба, Мароко, Ал- жир и др. Международната ко- мисия по големите язо-Тошев, катедра „Хидротех- то за производство на не на високо ниво на си- конструкции, корозия на металните вири, в която членуватника” при УАСГ, председател електрическа енергия. гурност, която се гра- 93 страни, поддържа Ре-на Българското дружество Това ги прави неотме- ди на три основни стъл- съоръжения, пукнатини и пропада- гистър на язовирите впо големите язовири ним компонент на ин- ба - детайлно проучване ния в насипите, химическа суфозия света по държави, ос- фраструктурата на вся- и проектиране, качест- новни данни за типа и Изключително ва- ка страна. вено строителство и на- на бетона под действието на вода- конструкцията и за тях-жен въпрос пред нашата От друга страна, язо- деждна експлоатация и та, запушване на дренажни устрой- ното предназначение. Встрана е развитието на вирите са едни от най- поддържане. него са включени голе-стратегическата инфра- грандиозните инженер- ства и др. мите язовири с височи-структура, включително ни съоръжения, потен- Състояние на язовирно- на над 15 м или такиваенергийната и водната циално опасни, застра- то строителство в Бъл- с височина 10-15 м, но синфраструктура. шаващи човешки жи- гария вали и шламохранили- „Цанков камък”; обем над 3 млн. куб.м. Световна практика вот, околна среда и ин- Може с пълно основа- ща, след което строител- • Хвостохранилища Най-голям брой голе-е да се изграждат водо- фраструктурни обек- ние да се твърди, че язо- ството на язовири беле- и сгуроотвали – над 40, ми язовири у нас са из-хранилища с мултицеле- ти. Към тях се предявя- вирното строителство у жи продължителен за- със значителни височи- градени през шейсет-во предназначение, при ват строги изисквания нас е наследство от ми- стой. Досега са изгра- ни на стените, част от те години на миналиякоето се създават усло- за якост, устойчивост и налия век. През втората дени: тях с преустановена екс- век - 95 язовирни стенивия за комплексно и ра- водоплътност на кон- половина на ХХ век бъл- • Над 2000 язовирни плоатация поради из- (44%).ционално използване струкцията и нейната гарските инженери по стени, от които 216 го- черпване на техния ка- Земните и каменно-
 5. 5. Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Инасипните язовирни публикува статистика, от Западна и Централна вирите в света и у нас маме очакванията да се намерят средствастени съставляват около според която в света са Европа. Западна Европа според тяхното предназ- за разширението на обема на язовир „Ча-92% от общия брой го- изградени над 50 000 го- в голяма степен е усво- начение показва, че най- ира“ с язовир „Яденица“ и увеличаване налеми язовири. леми язовири. Най-мно- ила своите водни ресур- много язовири са из- енергийното производство на ПАВЕЦ „Чаира“. В Както всички съоръ- го язовири са изградени си. Швейцария, където е градени с цел напоява-жения, така и язовири- в Азия (39%), Северна изградена най-високата не, следвани от хидро- реалните възможности са застрояването на до-те стареят. Става дума Америка (32%) и Европа бетонна язовирна стена енергетика и водоснаб- лното течение на река Дунав по проекти от 70-теглавно за повреди по бе- (19%) от общия брой на „Гранд Диксанс” (284 м), дяване. Високият про- години - технически проект за хидротехническитонните конструкции, големите язовири. има 167 големи язови- цент на напоителните комплекс „Никопол - Турну Мъгуреле“ и предва-корозия на металните Начело по брой на из- ра в експлоатация и е за- язовири включва и тези рителни проучвания за ХТК „Силистра – Кълъ-съоръжения, пукнатини градени язовири са Ки- строила 86.6% от техни- с комплексно предназ-и пропадания в насипи- тай - 26 278, САЩ - 9265, чески възможния енер- начение. раш“. Наред с производство на енергия ще бъдатте, химическа суфозия Индия - 4636, Испания - гиен потенциал. В света около 20% от защитени крайречните низини и ще бъде осигу-на бетона под действи- 1267, и Корея - 1205 язо- Напротив, развива- производството на елек- рена целогодишна възможност за корабоплава-ето на водата, запушва- вирни стени. щите се страни имат троенергия се падат на не по българско-румънския участък на реката.не на дренажни устрой- хидроенергията. Бъл- Сства и др. Ярък пример гария като страна, под- лед бума в строителството на язовири през Пв това отношение е язо- писала Протокола отвир „Бели Искър“, стро- о язовири на глава от населени- Киото, се задължава до 60-те и 70-те години постепенно намаля тем-ен преди повече от 60 ето България е на трето място в 2020 г. да удвои (от 8 на път на изграждане. След 1990 г. бяха спре-години. Бетонът е под- 16%) добива на електро- ни от строителство над 20 язовирни стени. Можеложен на агресивното света. Всички те са проектирани и из- енергия от възобновя- да се каже, че държавата през последните двевъздействие на чисти- градени от български хидроинжене- еми енергийни източ- десетилетия нямаше стратегия за застрояванете планински води, кое- ници (водна, вятърна,то доведе до понижава- ри, възпитаници на Хидротехниче- слънчева и геотермална на водните източници, за акумулиране на воднине на неговата якост и ския факултет на УАСГ енергия). обеми и икономично и рационално използванестана причина за обли- ООН през 2000 г. на водните ресурси.цоването му с полимер- включи в целите на раз-на мембрана. Интерес представля- възможност за изграж- витието до 2015 г. про- Пред хидротехниците се Сега пред нас сто- ва броят на язовирите, дане на язовири. Приме- блемите, свързани с во-ят перспективите да се влезли в експлоатация ри за това са Китай, къ- дата и енергията. Ус- откриват нови възможностипродължи изграждането през годините по дека- дето при изградени над тойчивостта на водния за екологосъобразнона започнатите язовир- ди. През 60-те и 70-те го- 26 000 язовира, в процес и енергийния сектор са енергийно използване нани стени и за ново стро- дини на миналия век са на строителство са 66 застрашени от глобал-ителство с цел усвояване изградени над 70% от язовирни стени, и в Ин- ните проблеми на земя- водните ресурси чрез:на енергийния потенци- язовирите в България. дия - над 40 нови язо- та. Най-важните от тях • Изграждане на ВЕЦ на регулирани води;ал на страната. са: нарастването на на- • Изграждане на малки ВЕЦ; Разгърна се строи- селението, урбанизация-телството на малки цен- та и климатичните про- • Увеличаване на капацитета на вече изграденитрали по поречието наСреден Искър, предстоистроителството на таки-ва централи по Марица, П оказателна е политиката на съ- седна Турция, която има изгра- дени 172 големи язовира и сега в блеми. Устойчивото раз- витие и устойчивостта на живота в редица ра- йони на света са застра- хидровъзли. Глобалните климатични промени поставят новиима възможности за за- строителство са 26 язовирни стени шени от недостиг настрояване на река Стру- вода, храна и енергия, национални, регионални има. което засяга устойчиво- В ход е проектиране и то развитие и на нашата глобални проблеми:изграждане до 5-7 годи- Това съвпада с пери- вира. страна. • Как да използваме и опазваме водните ресур-ни на три язовирни сте- од на усилено строител- Показателна е поли- Някои данни сочат,ни - „Пловдивци“, „Ней- ство на язовири в света. тиката на съседна Тур- че по язовири на гла- си, като мислим и за наследството, което ще ос-ковци“ и „Луда Яна“, От построените над 50 ция, която има изгра- ва от населението Бъл- тавим на поколенията;както и за рехабилита- 000 язовира в целия свят дени 172 големи язови- гария е на трето място в • Как и с какви приоритети да развиваме водна-ция на стената на яз. през периода 1960 - 1980 ра и сега в строителство света. Всички те са про- та и енергийната инфраструктура;„Студена“, с финансира- г. са изградени около 20 са 26 язовирни стени. ектирани и изградени от • Как да се адаптираме към климатичните про-не от Световната банка. 000, което е 40% от об- Пример е изграждането български хидроинже- щия брой. на двойно дъговата язо- нери, възпитаници на мени и произтичащите от тях промени в хидро-Нека да направим крат- Въпреки това в све- вирна стена „Деринер” в Хидротехническия фа- ложките условия (режим на оттока, наводне-ка справка за язовирно- товен мащаб строител- Североизточна Турция култет на УАСГ. ния и др.);то строителство в све- ството на язовири нама- с височина на стената Българското друже- • Как осезателно да редуцираме въглероднитета и на тази база да оце- лява. Главна причина за 249 м и ВЕЦ с мощност ство по големите язови-ним нашите перспек- това са значителното из- 670 MW. В тези стра- ри като неправителстве- газове, емитирани в атмосферата чрез произ-тиви. черпване на технически- ни се наблюдава добре на организация с дей- водство на „чиста” енергия; През 2008 г. по слу- те възможности и ико- планирана стратегия за ност в обществена пол- • Как да увеличим двукратно добива на енергиячай 80 години от осно- номическата целесъо- комплексно и ефектив- за разпространява зна- от възобновяеми енергийни източници в съот-ваването на Междуна- бразност поради това, че но използване на водни- ния, провежда конфе-родната комисия по го- в голяма степен речните те ресурси, съобразена с ренции и фокусира вни- ветствие с поетия ангажимент в Протокола отлемите язовири проф. системи са вече застро- принципите на опазване манието на обществото Киото (от около 8 да достигне 16%);Луис Берга, тогавашен ени. Показателен при- на околната среда. върху важни за сектора • Какво трябва да бъде мястото на хидроенер-президент на комисията, мер за това са страните Сравнението на язо- въпроси. гетиката сред другите възобновяеми енергий- ни източници (слънчева, вятърна и геотермал- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ ЯЗОВИРИ В Р БЪЛГАРИЯ ПО ПЕРИОД НА ИЗГРАЖДАНЕ на енергия);Период 1940 -1949 1950 -1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2010 • Как да увеличим производството на върховаБрой 2 21 95 61 26 10 1 енергия за поддържане на устойчив честотен% 1% 10% 44% 29% 12% 4% 0,5% режим на енергийната система; • Как да използваме водните ресурси на транс- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ВИСОЧИНА НА СТЕНАТА граничните реки Места, Струма, Арда, Марица Височина на стената, м 0 – 15 15 – 29 30 – 59 60 – 99 100 – 149 >150 и др.; • Кога България ще има възможност да се вклю- Брой 8 –големи >1800 –малки 136 55 13 4 0 чи в Паневропейски коридор №7, като започне РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТЕНИТЕ СПОРЕД ТИПА НА КОНСТРУКЦИЯТА изграждане на хидровъзли на р. Дунав;Тип Земни Каменни Бетонни Контрафорсни Облекчени Дъгови Други • И не на последно място, как да проектираме, строим и експлоатираме сигурни язовири и хи-Брой 172 26 9 2 2 2 3 дротехнически съоръжения с минимален риск% 80 12 4 1 1 1 1 за хора, околна среда и инфраструктура.
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 16 - 22 май 2011 г.ТЕМА Инж. Георги Станилов, управител на „Станилов“ ЕООД: При язовирите най-важни са техниката, организацията и качеството Обектите са сложни и потенциално рискови за хората Г-н Станилов, „Стани- нявали сме хидротехниче- лов“ ЕООД е една от най- уважаваните и опитни фирми в хидротехниче- ския сектор. Как ще ко- ментирате състояние- П ри търговете трябва да има изисквания за ка- ски обекти с висока степен на сложност и с ключово инфра- структурно значение. Важно е да се знае, че хидро- техническо строителство e то на хидротехническо- чеството на рефе- много широко понятие, кое- то строителство в Бъл- рентните обекти, то включва в себе си изграж- гария? изградени от даде- дането на различни съоръже-- В България имаме достатъч- ния като: язовирни стени ино добре подготвени специа- на фирма - как е ра- съоръжения към тях, хидро-листи и фирми с опит, но отгодини няма адекватно отно- ботила до момен- технически тунели /шахти/, водохващания, напорни тръ-шение по важността на въ- та, как е построила бопроводи и дюкери /голямпроса и съответно финанси- тези обекти, да се диаметър/, пристанища и съ-ране. Виждате колко са обек- оръженията към тях, укреп-тите през последните години. получават точки за ване на морски, речни брего-Още в началото на прехо- тях. ве и свлачища, пречиствател-да спряхме строителство- ни станции, канализации ито на язовири като „Луда канализационни колектори сЯна“, „Нейковци“, „Пловдив- Как ще коментирате това се прави насип, ядро, ек- на 1 май, а може да се рабо- голям диаметър и други.ци“. Ние спечелихме поръч- особеностите на строи- ран или бетон, всичко трябва ти до края на септември. Ето Част от най-големите обекти,ката за един от тях - язовир телството на такъв тип да расте нагоре в долината. защо и тук е като при тунели- изпълнени от фирма „Стани-„Кюстендил“, но процедурата обекти? Затова организацията и тех- те - организация и пак орга- лов”, са язовир „Калинките”беше прекратена поради лип- - Хидротехническите съоръ- никата са най-важни. Ние за- низация. – Сандански, водният откос еса на финансиране. Дано тези жения са от изключително лагаме на това плюс никакви Новите материали не навли- защитен от 3650 броя арми-обекти отново тръгнат с фи- значение като важност и въз- компромиси с качеството на зат всяка година, строител- рани стоманобетонови пло-нансиране от Световната бан- можен риск. Един влак вози материалите и проектите. ството е консервативен сек- чи, каскада „Горна Арда” – ХВка, очакваме този момент. 1000 души, на които може да Много строга организация тор. „Мадан” – язовирна стена, яз. навреди при катастрофа, от беше необходима например В тази връзка например една „Яденица”, площадка „Яде- Само от бюджета ли мо- един язовир могат да постра- при обект като язовир „Бели шведска фирма ни покани в ница”, подобект строител- гат да бъдат финансира- дат десетки хиляди души. Искър“. Още в началото на Македония и ни представи ни площадки и път за връз- ни хидротехнически обек- Ето защо към тях трябва да се 90-те години започнаха из- полагането на асфалтобето- ка с язовирна стена, реверси- ти и строителството на подхожда много внимателно. следвания по язовирната сте- ново ядро вместо глина. Това вен напорен тунел, яз. „Бели язовири? Конкурсите в хидротехниче- на, построена е преди 9 сеп- е модерен способ и можем Искър” – ремонтни работи- Както се кандидатства за ското строителство в никакъв тември. Тогава обаче пора- да го приложим при язовир първи етап, брегоукрепител-финансиране и по европей- случай не трябва да бъдат на ди нивото на технологиите от „Яденица“. но съоръжение „Дамба Албе-ски програми, като магистра- основата на минимална цена, бетона се изнася варта пора- на - Балчик”, укрепване бре-лите например, по същия на- защото това е рисково за без- ди атаката на меката вода, Може ли да коменти- говете на р. Арда в района начин могат да бъдат направени опасността на обектите. обемното тегло на бетона рате опита на фирма град Кърджали, изграждане-европейски мерки и програ- пада, а пясъкът и чакълът по- „Станилов“ при изграж- то на главния канализацио-ми за водния цикъл - от язо- А по отношение на стро- лека се превръщат в насип дане на обекти на хидро- нен колектор I на Стара За-вирите, през водопроводи- ителната организация и без свързващо вещество. За- техническото строител- гора, изграждане на модернате и канализацията. В момен- технологиите? това се налага укрепване, по- ство с конкретни най-го- отводнителна система в ко-та язовирите не са включени - В подземното строителство лагане на изолация. леми обекти? ритото на р. Искър за фунда-в европейските програми, но организацията е много ва- Там сме работили няколко Дългогодишният професио- ментите на мост със дължи-има проекти за градски водни жна. Работното място е на- пъти на 2000 м над морско- нален опит на фирмата е из- на 500 м на летище София ицикли. пример 20 кв.м, налага се не- то равнище. Поради метеоро- ключително богат и смея да много други.Язовирите в България се под- прекъснат режим на рабо- логичните условия работите твърдя, че за нас няма го- Интервюто взедържат добре от „Язовири и та - започва се и не се спи- могат да започнат най-рано лям или малък обект. Изпъл- Николай ТОДОРОВкаскади“ и „Напоителни сис- ра, както беше, когато рабо-теми“, всички внимават, за- тихме при реверсивния ту-щото това е опасно съоръже- нел на яз. „Яденица“, защотоние - язовир. Хидроенергети- са възможни много геолож-ката ще става все по-важна на ки изненади. От един тунелфона на неприятностите с яд- при добра организация можерената енергия. да се получат добри резулта-Такъв обект, за който се чака ти като функция на циклич-бюджетно финансиране, е ност и дисциплина, работатаязовир „Яденица“, където има е непрекъсната - пробиват сеза доизграждане пет киломе- дупките, взривява се, веднагатра тунел и цялата язовирна се товарят и се изнасят мате-стена на прогнозна стойност риалите, обрушва се, пръска-около 150 млн. евро. Изграж- не, торкретиране, това е час-дането на язовира е необхо- овникарска работа.димо условие, за да заработят При язовирите е също така.всички турбини на ПАВЕЦ Как се изпълнява един язо-„Чаира“, която е с мощност вир? Първо трябва много864MW. Надяваме се НЕК да скоростно да се направи ос-предвиди в близко време из- новата до здраво, особенопълнението и на язовира, и на на места, където има скрититунела. Проектът е на „Енер- зони и слаби места. Там се из-гопроект“. чиства и тампонира, чак след Брегоукрепително съоръжение дамба Албена - Балчик

×