Брой 3 (686), 24 - 30 януари 2011 г., цена 1.50 лв.                          www.stroitelstvo.in...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.                                        ...
4    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.                                        ...
6    sg.stroitelstvo.info                                             Строи...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

1,677 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 3 (686), 24 - 30 януари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР През 2011 г. - да ни върви като по ВиК! След като от начало- то на годината министър Росен Плевнелиев някол- ко пъти съобщи за прио- ритетите в благоустрой- ствената политика, стана ясно, че редом с надзем- ната инфраструктура, ко- ято се вижда и ползва от всички, сред най-важни- те задачи за годината са и водопроводните и кана- лизационните тръби, ко- ито не се виждат, но се ползват от всички. Години наред правителствен при- оритет са били не тръби- те, не тяхното обновява- не, поддръжка и управле- ние, а максималната со- циална поносимост на це- ната на водата, която сти- га до крайния клиент от прехода. Кога ще почувства- ме ефекта от подготвяни- те в момента - всички ед- новременно - стратегии, мастерпланове, водни асо- ВиК инфраструктурата - циации, наредби и моде- ли на управление с напри- Илюстрация Мария Съботинова мер „междинно звено по водите“, което да ги упра- подземното богатство влява вместо пет минис- терства? Поне след година. Ми- нимум толкова ще бъде необходимо за изработва- 2011: време за ново начало не на стратегиите и при- емането им, за да започ- нат да функционират во- дните асоциации, но не и за да бъдат изработени мастерплановете. Всички те няма да осигурят пари стр. 16 стр. 20 в брой, но ще създадат възможности и среда за Две апликационни форми Регионалното министерство слага 3 млрд. привличане на европей- в проекта за интегриран лева на масата ски фондове и (частни) партньори. градски транспорт Програма „Регионално развитие” ще разгърне почти целия И така в далечно бъде- си ресурс за кандидатстване и договаряне тази година3 ще, вместо да налива бю- стр. 24 джетни средства в про-03 > пукани тръби, държава- Време е за нов офис та ще регулира и ще си Миналата година дъното в търсенето на административни събира данъците, ние ще площи е преминало, но възстановяването е едва в пием бистра водица по9 771310 983000 началото си евростандарт, а водите от канализацията - те ще стр. 26 пречистват всичките и ще Водни забавления на крачка от София бъдат като сълза. Какво по-хубаво от Комплекс „Воденицата“ - приказно-романтичен стил с това? детайлите на вятърна мелница
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАМагистрала „Хемус“ и мостовете над Дунав - козовете на Дунавската стратегия Над 280 фирми, извършващи строителен надзор, саДунавската стратегия ра-боти и доказателство за проверени през 2010 г. оттова е, че Дунав мост 3 и ДНСКДунав мост 4 между Бъл-гария и Румъния: Силистра За 2010 г. Дирекцията за национа-- Кълъраш и Оряхово - Бе- лен строителен контрол е извър-кет, по предложение на две- шила общо 960 проверки относ-те страни вече са определе- но изпълнението на задължения-ни като проекти по страте- та на лицата, упражняващи строи-гията. Това заяви министъ- телен надзор на строежи от първарът на регионалното разви- до четвърта категория включител-тие и благоустройството Ро- но, на територията на цялата стра-сен Плевнелиев при пред- на. Проверени са 284 консултант-ставянето на приоритетите ски фирми. За установените нару-на България по Дунавската шения през годината са съставенистратегия на публична дис- 25 акта за установяване на адми-кусия „ЕС през унгарското нистративни нарушения по Законапредседателство и къде е за административните нарушенияБългария“. Друго конкретно Фотограф Мария Съботинова и наказания и са издадени 24 нака-доказателство, че стратеги- зателни постановления на юриди-ята работи, е очакването магистрала „Хемус“ да стане част от новата актуализирана пътна мрежа на Европа. чески лица и еднолични търговциТова ще стане ясно през февруари, каза още регионалният министър. консултанти.ОБЩИНИСофия е кандидат за Проектобюджетът на Бургас предвижда 106 млн. Очаква се общинският съвет да гласува заемевропейска столица на лв. за строителство за градския транспорт на Софиякултурата през 2019 г. 106 млн. лв. са средствата, предвидени тази година заСофия официално е заявила канди- проектиране и строителство на нови спортни комплекси,датурата си за европейска столи- детски градини, обходни пътища, улици и общественица на културата през 2019 г., съоб- сгради в Бургас. Това съобщи при представянето на про-щи кметът Йорданка Фандъкова. ектобюджет 2011 кметът на община Бургас Димитър Ни-Дотогава изпълняваме проектите колов. Едва 17 млн. лв. от тези пари са собствените сред-си за Ларгото, Централната баня, ства на общината, всички останали са пари, спечелени отнекропола под базиликата „Св. Со- европейски програми, подчерта Николов. Общата рамкафия“, посочи тя. Кметът съобщи, на проектобюджета е 138 млн. лв. През 2010 г. тя е билаче на среща с посланика на Италия 150 млн. лв.Стефано Бенацо е договорено съ-действие за установяване на кон-такт с италианските градове, които По-ниска такса смет за бизнеса и гражданите вкандидатстват за културна столи- Плевен Столичната община и Европейската банка за възста-ца на Европа през 2019 г. Освен че новяване и развитие са постигнали споразумение пополучихме уверение за подкрепа и С близо 29 хил. лв. по-малко такса смет ще плаща ключов искания заем от 50 млн. лв. за градския транспорт, съ-помощ от Болоня и Генуа, които са инвеститор в Плевен, който е реализирал инвестиция от общи кметът на София Йорданка Фандъкова. Искани-били европейски културни столици 18.2 млн. лв. Средно с 20% по-малко такса смет пък ще ят заем е разделен на две части - по 25 млн. лв., катовече, с италианския посланик дого- плащат малките и средните фирми, за физическите лица едната ще е за покриването на стари задължения къмворихме и първото събитие, което намалението ще е с около 11%, предвижда община Пле- транспортните оператори, а другата - за довършване-ще се състои през пролетта в сгра- вен в проекта за бюджет за 2011, който предстои да се то на електронната система за таксуване на пътници-дата на Централната баня - излож- обсъжда в местния парламент на 27 януари. Това обяви те и за изграждането на нови спирки. Предстои об-бата на мозайки от Равена, копие през изминалата седмица кметът на града Найден Зелено- щинските съветници да одобрят постигнатите усло-на мозайките, разположени в сгра- горски. Мотив е желанието на местната власт да облекчи вия по кредита, за да се подпише договорът междудите на италианския град. бизнеса и гражданите в условията на финансовата криза. банката и Центъра за градска мобилност. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАПроектите за регионално депо и за водния цикъл на Пускат пробно магистрала „Люлин“ на 15 мартВидин ще струват 80 млн. лв.През 2011 г. ще стартират проектите за регионалното депо иза водния цикъл на Видин, съобщи кметът на общината РуменВидов. Общата стойност само на тези два проекта ще възлезена около 80 млн. лв. Реализацията на тези два проекта ще бъдеот 2011 до 2013 г. През тази година ще стартира и рехабилита-цията на Видинската крепостна система, проектът за дунавскипарк Видин - Калафат, а така също предстои и ремонт на буле-вард „Панония“.Десният перловски колектор ще бъде готов през априлДо 20 април ще бъдеготов десният перлов-ски колектор, съобщикметът на София Йор-данка Фандъкова. Съ-оръжението, дълго На 15 март магистрала „Люлин“ ще бъде пусната пробно в посока Перник – София, съ-2915 метра, ще отвод- общи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев понява жк „Манастирски време на инспекция на магистралата. Дотогава ще се направят пълни тестове на всичкиливади“, както и квар- съоръжения по пътя. Според Плевнелиев важно за сигурността на пътуващите е да сеталите „Иван Вазов“, „Стрелбище“ и част от „Гоце Делчев“. За- довършат маркировките, мантинелите, шумозащитните стени, осветлението на тунели-ради облекчаване на движението строителството е разделено те. Допълнително ще се сложи мрежа против свличания на няколко участъка с потенци-на пет етапа. В момента строителите са на трети етап, заради ална възможност за свличане на земни маси. Основният проблем е водата, смята Плев-което е разкопан бул. „П. Ю. Тодоров“. Предстои пускането на лелиев. Има канавки, но не всички са на мястото си. Трябва да направим 100 процентапробива на ул. „Бяла черква“, за да не се допусне затваряне на отводняване на магистралата, за да няма наводняване и заледяване, отбеляза строител-движението по трасето над колектора. ният министър.Ще сканират подземната инфраструктура в Русе ЕИБ обеща помощ на България при строителството на „Струма“Община Русе е обявила обществена поръчка за избор на изпълнител за Европейската инвестиционна банка ще помага на България за усвояването наподземно сканиране на старата част в центъра на град Русе и разрабо- еврофондовете. Това съобщи президентът на банката Филип Мейщад следтване на база данни, ГИС и цифровa картa на подземната публична ин- срещата си с премиера Бойко Борисов. Проектът за строителството на магис-фраструктура на града. Тя е с финансиране по механизма на Европейското трала „Струма“ - това е не само български, но и европейски приоритет, посо-икономическо пространство. Целта е изработване на цифрова карта и ге- чи Мейщад. Ще отделим специално внимание на тази магистрала - всички заед-ографска информационна база данни за подземната инфраструктура чрез но можем да ускорим нейния строеж, добави той. Дава се шанс четирите лотапреки геодезически измервания, сондирания и подземно сканиране. Ще на магистрала „Струма“ да бъдат финансирани от ЕИБ и експерти на банкатабъдат изработени цифрова карта и географска информационна база данни да участват в техническата помощ на проекта, каза от своя страна премиерътза подземната публична инфраструктура. Прогнозната стойност без ДДС Борисов. Той допълни, че ще търсим помощ и за магистралите „Черно море“ ие 844 000 лева със срок на изпълнение 6 месеца. „Хемус“.АРХИТЕКТУРА ИНВЕСТИЦИИМузей на изкуството взе почетна награда на Американския Инвестициите в имоти по света продължават похода си нагореинститут на архитектите Глобалните инвестиции в имоти ще продължат възстановяването си тази го- дина, прогнозира консултантската фирма Jones Lang LaSalle. Според анализато- рите обемът на търговията ще нарасне с 25% като стойност до края на 2011 спрямо 2010 г. Миналата година инвестициите в имоти, използвани от бизне- са, са се повишили с 50% до 316 млрд. долара, а общите са били 380 милиар- да.Четвъртото тримесечие са регистрирани сделки за над 100 млрд. долара за пръв път от 2007 г. Японски консорциум иска да инвестира над милиард долара вМузеят на изкуството на Северна Каролина бе отличен с почетната награ- соларна централа в Българияда на Американския институт на архитектите (AIA) за 2011 г. Новата сгра-да на музея, дело на нюйоркския архитект Томас Файфър (Thomas Phifer Toshiba Corp, Tokyo Electric Power Co и японското правителството ще обеди-and Partners), получи най-високото признание на AIA за дизайн на сграда. нят усилията си в строителството на една от най-големите соларни електроцен-Едноетажната постройка с площ приблизително 12 000 кв. метра е една трали в света в България, съобщи Reuters, позовавайки се на бизнес издание-от десетте отличени с почетната награда на AIA тази година. Музеят от- то Nikkei. Централата, която се предвижда да струва около 100 млрд. йени, иливори врати през април миналата година след разширение, което продъл- 1.2 млрд. долара, ще бъде изградена в Ямбол. С начална мощност около 50 ме-жи 3 години. Проектът включваше изграждане на нови западно и централ- гавата, която ще бъде разширена до 250 мегавата в период от пет години, цен-но крило за 83.9 милиона долара, както и реновиране на източното крило, тралата ще бъде стъпка напред към целта на страната да достигне 16% дял напроектирано от Едуард Дюрел Стоун през 1983 г. енергията от възобновяеми източници до 2020 г. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ТЕМА Време за планиране2011 С подкрепата на Све- лично-частно партньор- ративната програма за анализи на състояние- панисването на мрежата товната банка в момента ство, като за момента из- пречиствателните стан- то и нуждите от съоръ- и обслужването на кли- се провежда процедура борът е между Плевен ции е с огромно закъс- жения, на тенденциите за ентите. за избор на изпълнители или Добрич. нение - в края на 2010 г. последните 7-8 години, Поръчката за нацио- за изработването на гене- всички населени места на финансовия ресурс нална стратегия и плангодина ще бъде реша- ралните планове на водо- Инвестициите над 10 хил. жители тряб- през следващите 20 годи- за действие за управле-ваща, за да подредим снабдителната и канали- Според различни из- ваше да имат ПСОВ. ни за необходимото ко- ние на водите и на необ-целия воден сектор по зационната мрежа. точници между 10 и 12 През 2011 г. ще бъде личество и качество вода. ходимите промени в нор-един устойчив начин. Над 22 ВиК асоциа- млрд. евро се оценяват отправена и покана за Те ще покажат как ще се мативната база на стой- ции вече са сформирани. необходимите инвести- кандидатстване по про- управляват водните съ- ност 653 хил. лева безПодготвя се стратегия С експерти на Европей- ции за решаването на грамата за пречиствател- оръжения - по басейни, ДДС е по договор от 28в краткосрочен, сред- ската банка за възстано- проблемите на ВиК сек- ни станции между 2 хи- централизирано или де- юни 2010 г. с изпълни-носрочен и дългосро- вяване и развитие Ми- тора в България. Става ляди и 10 хил. жители централизирано, ще се тел обединение „Водначен план, съобщи в нистерството на регио- дума основно за изграж- със срок за изграждането формулират дългосроч- стратегия 2010“ с учас-началото на годината налното развитие и бла- дане на пречиствател- до 2015 г. ните цели и възможни тници - сдружение „Клуб гоустройството изготвя ни станции за отпадъч- сценарии. Икономика 2000“, „Аква-министърът на регио- типов договор между во- ни води и за обновяване Стратегията Стратегия ще регла- партньор“, „ЕкоПро кон-налното развитие Ро- дните асоциации и опе- на водопреносната мре- Проектът за во- ментира отговорности- султ“, „Евролекс“ и Ин-сен Плевнелиев. раторите, както и техния жа в страната, изградена дна стратегия с план за те на отделните минис- ститут за икономически устройствен правилник от азбестово-циментови действие трябва да е го- терства, общините и ВиК изследвания на БАН, сро- за дейността. тръби от 70-те години. тов в края на май, за да операторите. Напри- кът на изпълнение е 15 Експерти на Междуна- Причината за необ- бъде разгледан от Ми- мер държавата да отгова- месеца. родната финансова кор- ходимите огромни сред- нистерския съвет и от ря за довеждането на во- Ключовият документ порация подготвят друг ства е, че години наред Народното събрание. дния ресурс до населени- ще бъде допълнен от типов договор - за пуб- изграждането на по-го- Още през март ще има те места и изграждане на друга стратегия за упра- лично-частно партньор- леми съоръжения е било концепция, която да бъде инфраструктура за под- влението на ВиК инфра- ство във ВиК сектора. изключение, а норматив- обсъдена, съобщи някол- държане на неговото ка- структурата, подготвяна Това става след изгот- ната база - неясна за при- ко пъти министърът на чество, общините ще бъ- от експерти на Минис- вения от корпорацията вличането на частни ин- околната среда Нона Ка- дат обединени в асоци- терството на регионал- анализ за най-подходя- вестиции. раджова ации, а ролята на ВиК ното развитие и благоу- щото дружество за пуб- Изпълнението на опе- В момента се правят дружествата да бъде сто- стройството.Водна Стратегия ВиК регионал- ВиК мастер Дългосрочна и Бизнесстратегия за ВиК ни мастер планове за краткосрочна планове на ВиКизготвя се от консорциум концепцията се изготвя от планове градове над инвестицион- операторите„Водна стратегия 2010“ след екип на Министерството на Министерството на регионал- на основата на всичкиобществена поръчка на Ми- регионалното развитие и 10 хил. жители на програма ното развитие и благоустрой- изработени за по-големите за първия 5-годишен период предходни документинистерството на околната благоустройството ството провежда процеду- градове по ИСПА проект за - изработването им ще бъдесреда и водите ра за изработване с пари от техническа помощ възложено от водните асо- Световната банка циации
 5. 5. Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Втори дубъл: ВиК мастерпланове - между стратегията и инвестиционните програми След процедура през 2009 г. отново се провеждат търгове за консултанти, които да напишат генералните планове за цялата страна Два търга за консул- за развитие на общин-тантски услуги за ге- ската инфраструктура. Язовири за водоснабдяване, обем, млн.куб.мнерални ВиК планове, Изработването на ге-или т.нар. мастерплано- нералните планове щеве, бяха обявени в края подпомогне установява-на миналата година и в не на конкретните нуж-началото на тази. Ста- ди и препоръки за из-ва дума за пакети от по- пълнение на техниче-ръчки за изработване ските изисквания на ев-на регионални генерал- ропейските директиви.ни планове за водоснаб- Очаква се те да увеличатдяване и канализация инвестициите както посъответно за Източния линия на европейски-регион и за Централния те фондове, така и чрезрегион. До края на ме- други източници.сеца се очаква да стар-тира и процедура за За- За какво служат гене-падния регион, общи- ралните плановеят брой на обособените ВиК мастерплановететеритории е 51. Срокът се изготвят за перспек-за заявленията за Цен- тивен период от 25 го-тралния регион беше до дини и са регламенти-24 януари, а за Източ- рани от нова глава в За-ния - 8 декември. кона за водите след по- Генералните планове правките от септемвридават ясна картина как- 2009 г., когато в негово е състоянието на во- беше добавен ВиК раз-дния сектор в градове- дел вместо дълго под-те и коя част от ремон- готвяния и междуве- на екологична оценка ските GRONTMIJ, CARL 10 000 жители, сред ко- Със средствата ще сета или новото строител- домствено съгласуван по Закона за опазване BRO, австрийската ILF, ито са Бургас, Габрово, финансира изготвяне-ство е най-наложител- специален закон. на околната среда, раз- френската SEURECA, Кюстендил, Русе, Сли- то на около 50 генерал-на, което е добра основа Планирането на раз- глеждат се и се съгласу- подготвила мастерпла- вен, Враца, Перник, Ви- ни плана на системи закакто за интегрирани- витието на ВиК систе- ват със съответната ба- нове на седем българ- дин, Пловдив, Добрич, водоснабдяване и кана-те водни проекти, така мите и съоръженията сейнова дирекция за уп- ски града с финансира- Ямбол, Велико Търно- лизация, довършванетои за всякакви други дей- се извършва чрез един равление на водите и с не по програма ИСПА, во, Кърджали и др. Тези на три язовира - „Луданости в сектора. регионален генерален областните съвети за френските SOGREAH документи всъщност са Яна“ (Панагюрище), Плановете са тър- план за дадена обосо- развитие. и ВСЕОМ, британска- втори етап и би трябва- „Нейковци“ (Трявна) иговете да приключат бена територия и още та Моtt Маcdonald, из- ло да бъдат изготвени „Пловдивци“ (Мадан,до средата на година- колкото са необходими Точно преди две години вестна повече с участи- на основата на регио- Рудозем), и рехабилита-та, предквалификаци- генерални планове на В началото на 2009 г. ето си в пътни проек- налните планове, по ко- ция на четвърти - „Сту-ята най-вероятно ще агломерации над 10 хил. бяха обявени процеду- ти в България, герман- ито сега тепърва ще се дена“ край Перник, ивключва от четири до жители. ри за избор на консул- ската KOCK CONSULT. работи. пречиствателните стан-осем фирми. Изпълне- Регионалният план танти, които да подгот- От българските консул- ции към тях. За язови-нието ще отнеме 17 ме- съдържа анализ на със- вят ВиК мастерплано- танти тогава участваха Вторият воден заем от рите са предвидени око-сеца, така че стратегиче- тоянието и нуждите на вете за 49 региона и 41 като партньори „Хидро- Световната банка ло 52 млн. евро. Очак-ските документи може ВиК системите и съоръ- града над 10 хил. жите- проект“, „Аркадия ин- През 2009 г. Светов- ванията бяха строител-да бъдат готови след женията, на цената и ка- ли. Те бяха организира- женеринг“, „Аквапарт- ната банка предостави ните работи да започнатоколо две години. чеството на предоставе- ни в шест лота според нер“, „Рутекс“, „Дикон втори „воден“ заем от през 2009 г. и да при- Търгът вече се прове- ните ВиК услуги и прог- регионите за планира- груп“, „Енергопроект - 81 млн. евро по проект ключат до 2015 г. Язо-де веднъж през 2009 г., ноза за развитие на ус- не. Целта беше до среда- Хидропауър“, „Плеяда - „Развитие на общин- вирите имат изготвенино беше спрян от ново- лугата с цел удовлетво- та на годината процеду- независими експерти“, ската инфраструктура“. екологични и социал-то правителство заедно ряване на потребители- рите да приключат, след „Делфин проект еко- Стойността на проек- ни анализи, а след катосъс спирането на проце- те, намаляване на загу- което за около една го- техника“. та е 101 199 375 евро. От през март 2009 г. бешедурите за пречиствател- бите на вода и осигуря- дина те да бъдат напи- С техническа помощ тях 81 млн. евро са заем публикувана покана заните станции. ване на добро качест- сани. по програма ИСПА, ръ- от банката, а останалата търг за консултантски Консултантите тряб- во при социална поно- В процедурите кан- ководена от Министер- част от сумата е от дър- услуги и през май 2009ва да предоставят ин- симост, мерки по съби- дидатстваха 30 фирми ството на околната сре- жавния бюджет. Заем- г. бяха приети оценки-формация за своя ця- ране, отвеждане и пре- и консорциуми от цяла да и водите, вече бяха ът трябва да бъде пога- те за въздействие върхулостен опит, човешки чистване на отпадъчни- Европа, някои от тях с проведени тръжни про- сен между 2017 г. и 2028 околната среда на три-ресурси, годишен обо- те води. Той предвиж- български партньори. цедури за изработва- г., той е част от Страте- те язовира, процедуритерот за последните три да още дългосрочна ин- Сред участниците бяха не на 27 мастерплана и гията за партньорство с бяха замразени.години, опит в подоб- вестиционна програма испанската ЕPTISA, дат- модели за градове над България до 2009 г. Николай ТОДОРОВни проекти и в региона, и краткосрочна инвес-план за реализация и тиционна програма за Водопреносна мрежа и тръбиосигуряване на качест- първия 5-годишен пе-вото и др. Те ще бъдат риод, въз основа на кои-избрани в съответствие то ВиК операторите щес процедурите в ука- трябва да изготвят сво-занията на Световната ите бизнес планове.банка „Избор и наема- Мастерплановете бине на консултанти от за- трябвало да се изготвятемополучатели на Све- от асоциациите по ВиК,товната банка“ (послед- които засега не функци-ното издание) чрез ме- онират, защото устрой-тода QCBS (Quality-and ственият им правил-Cost-Based Selection). ник и типовият дого- Финансирането е вор с ВиК операторитечаст от заема от Светов- още не са готови. Предината банка по Проекта приемането те подлежат
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 24 - 30 януари 2011 г.ТЕМА Проф. дтн инж. Румен Арсов, председател на Българската асоциация по водите (БАВ): Очакваме стратегическото програмиране на ВиК сектора БАВ вече не възразява срещу промените в Закона за водите и ВиК асоциациите - само да се върви бързо напред ППроф. Арсов, в момента се роф. дтн инж. Румен системите.изготвят водната страте- Арсов е завършил При подготвяне на измене-гия, стратегията за ВиК, ВИАС, сп. „ВиК”, със нията и допълненията в За-провеждат се търговете за кона за водите в края на 2008изработване на генералните специализации в Холандия г. Комисията по регионалноВиК планове с финансиране и Италия. Председател на развитие към Народното съ-от Световната банка. Как Българската асоциация по брание се обърна към БАВсе е развивал досега водният водите от 2010 г., член на за становище по подготвя-сектор? Висшия екологичен съвет ните промени. Тогава ние в- Наистина в момента успо- официално писмо заявихме,редно със стратегията за во- към МОСВ и на Научния съ- че планираните ВиК асоци-дите, която се отнася за ре- вет на Института по водни ации са едно ненужно меж-сурса вода и се готви от ми- проблеми към БАН, на Меж- динно държавно-общин-нистерството на околната дународна асоциация по ско звено със своя админи-среда, в регионалното ми- водите - IWA, координатор страция, в подкрепа на коетонистерство се подготвя и за България на Междуна- бяха приведени и съответни-стратегия за управление на те аргументи. При определе-ВиК сектора. Това са взаим- родния център за изследва- ни, добре известни условияно допълващи се документи. ния и обучение под егидата общините могат да бъдат бе-Има индикации, че е нали- на ЮНЕСКО, член на още нефициенти по европейски-це политическа воля за сери- редица други български и те фондове и програми и безозни реформи и развитие в международни специали- тях. Днес вече БАВ не възра-този сектор. зява срещу промените в За-В България още от края на зирани организации. Участ- кона за водите и становище-90-те години на миналия век ник в голям брой изследо- то ни е процесите да продъл-има приети две национал- вателски проекти и проекти жават, само и само да се вър-ни стратегии, изготвени от на пречиствателни станции ви бързо напред. НадявамеМРРБ - една за приоритетно за отпадъчни води. се с новата стратегия, под-изграждане на канализаци- готвяна от МРРБ, да бъде оп-онни мрежи за населени мес- ределена нова, по-ефикасната с 2 до 10 хил. и над 10 хил. Как се управляват в момен- дите - какво е състоянието на законова и нормативна рам-еквивалентни жители и вто- та водите в България? Ну- водните ресурси, какво ще се ка относно структурата и уп-ра - за пречиствателни стан- жен ли е единен орган за уп- случва с тях и т.н., за да може равлението на ВиК секто-ции за отпадъчни води за съ- равление на водите и специ- всяка една инфраструктурна ра у нас в съответствие с но-щите населени места. Про- ален закон за ВиК? система във водния сектор вите икономически реално-грамите бяха много подроб- - У нас има изготвена и при- да планира как да управлява сти и световните стандарти.ни, включително с отчитане ета стратегия за водите от своя наличен ресурс. БАВ винаги е настоявала ина необходимото финансо-во обезпечение, но те не бяхаизпълнени последователно.По време на предишнотоправителство започна про- Б ългария е на пето място от- зад напред в Евро- 2004 г., която не е отменена и до голяма степен е актуална и днес. Може би тя ще бъде използвана от екипа, който в момента разработва нова- Преди време Българската асоциация по водите (БАВ) излезе със специално стано- вище, че трябва да има еди- нен орган за управление на за приемането на специален закон за ВиК. Той е изгот- вен отдавна, може да се акту- ализира, като например гла- ва 11 от Закона за водите даектирането на малки пре- пейския съюз по во- та стратегията, възложена от водите, вместо това да се из- се прехвърля и към бъдещиячиствателни станции в отда- дни ресурси на гла- МОСВ. вършва от пет министерства. закон за ВиК.лечени райони, вместо да сестартира най-напред с голе- ва от население- В момента всяко ВиК друже- ство оперира съгласно из- Това е стара идея, която оба- че и досега не е изследвана България богата ли е на во-мите. Новото правителство то. След нас са само готвен собствен бизнес план, как точно ще работи в наши дни ресурси, как се развиваспря тази дейност, включи- Малта, Кипър, Пол- който се координира с общи- условия, въпреки че функ- секторът в сравнение с дру-телно и търговете за изгот- ните и се одобрява от Дър- ционира в различни страни. гите държави?вяне на генералните схеми, ша и Чехия жавната комисия за енергий- В момента за БАВ е по-ва- - България е на пето мяс-с оглед ревизия на тази по- но и водно регулиране. Ня- жно работата с развитието то отзад напред в Европей-рочна практика. Проверката кои от тези дружества раз- на сектора да напредва кол- ския съюз по водни ресур-обаче продължи твърде дъл- глеждат състоянието на ВиК кото може по-бързо, за да се си на глава от населението.го и доста време за тези про- системите на дадената те- навакса значителното изо- След нас са само Малта, Ки-цедури дори не се говореше. ритория в перспектива и са ставане. пър, Полша и Чехия. Въпре- МЕдва наскоро бяха обявени привлекли европейско фи- Преди време на МОСВ бяха ки това нашите водни ре-повторно търговете за изгот- ного обича- нансиране за т.нар. интегри- възложени и инвестиционни сурси са достатъчни, ако севянето на генералните схеми. ме да се срав- рани водни цикли, като ВиК функции, свързани с изграж- използват разумно и ефек-Според пътната карта, раз- дружествата в Бургас, Русе, дане на ВиК инфраструктур- тивно. Те имат неравномер-работена от МОСВ, пър- няваме с Румъния, Габрово, Враца и др. Но като ни обекти - пречиствателни но пространствено разпре-во трябваше да се подгот- но нашите съседи цяло в момента няма изгот- станции за отпадъчни води деление - североизточнатави стратегия за водите, по- решиха въпросите вени генерални планове за и канализационни мрежи. част на страната е доста по-сле асоциациите по ВиК да развитие на ВиК системи- Според БАВ министерство- суха и разчита на подземнивъзложат разработването на с трансфера на соб- те на т.нар. обособени тери- то трябва да се съсредоточи води за водоснабдяване, кои-генералните схеми за съот-ветните обособени терито- ствеността на ВиК тории. Навремето развитието на во- върху управлението и кон- трола на ресурса вода, а тези то са дълбоки и експлоатаци- ята им е свързана с разход нарии, които да са готови до активите още преди дния сектор се регламенти- инвестиционни функции много енергия.юни 2011 г., след което след-ва изработването на регио- 10 години и сега там раше от т.нар. Единен во- достопански план, който бе да преминат към министер- ствата, които контролират Интервюто взе Николай ТОДОРОВнални схеми по общини и на ВиК секторът се раз- актуализиран периодично. развитието и експлоатация-финансови планове - до юни вива добре Сега това ще бъде една от за- та на съответната водна ин- Пълният текст2012 г. дачите на стратегията за во- фраструктура - МРРБ за ВиК на www.stroitelstvo.info

×