Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Брой 13 (696), 4 - 10 април 2011 г., цена 1.50 лв.                                    ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 4 - 10 април 2011 г.                                         ...
4   sg.stroitelstvo.info                                                ...
Строителство Градът, 4 - 10 април 2011 г.                                         ...
6   sg.stroitelstvo.info                                            Строител...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,232 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Строителство Градът

 1. 1. Брой 13 (696), 4 - 10 април 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ Над 300 участници събра конференцията за стратегическа инфраструктура Фотограф Мария Съботинова стр. 14-19 ТЕМА НА БРОЯ Интегрираните планове В България предстои да бъдат разработени интег- струменти на Европейския съюз през следващия пла- на социално-икономическото и устройственото плани- рирани планове за градско възстановяване и развитие, нов период 2014 - 2020 г. Прилагането на интегрирания ране и са съвкупност от свързани във времето и прос- насочени към устойчиво и трайно преодоляване на ви- подход в областта на градското развитие е в контекста транството проекти, действия и инвестиционни наме- соката концентрация на икономически, природни и на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градо- рения, които се прилагат в определени зони от терито- социални проблеми в 36-те града - центрове на агломе- ве и Декларацията от Толедо от неформалната среща риите на градовете. Те ще са фундаменталната рамка за рационни ареали. Те ще станат задължително изиск- на министрите, отговарящи за градското развитие. създаване на дългосрочни визии и стратегии за разви- ване при получаване на подкрепа от финансовите ин- Интегрираните планове се явяват пресечната точка тие и управление на българските градове и региони. стр. 21 стр. 22 Чрез публично-частно Окончателният план на Велико Търново влиза за партньорство ще одобрение в общинския съвет13 изграждат Индустриална стр. 24 зона Свиленград 13 > Стратегията Европа 2020 в България: Образование, енергийна ефективност и инфраструктура 9 771310 983000 стр. 28 Предлагат интегриран проект за спортен комплекс „Пловдив” Чрез публично-частно партньорство ще се търси подкрепа от JESSICA и ЕБВР за нов дублиращ гребен канал и за доизграждане на стадиона
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 април 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИИнфраструктурата е основен фактор за Столичната община получи средства за три Община Бургас и област Варна сикономически растеж за България метровлака най-прозрачни администрацииБългария дефинира инфраструктурата като основен фактор На тържествена церемония Фондацияза икономически растеж. Нашата цел не е само излизане от за прозрачни регламенти връчи за тре-кризата, а подобряване на условията за реализация на мла- та поредна година своя приз за прозрач-дите хора и по-добра бизнес среда. Това заяви заместник-ми- ност и партньорство в дейността на об-нистърът на финансите Боряна Пенчева на дискусия по по- ластните и общинските администрации вследния работен вариант на Националната програма за ре- четири категории. За втори път областна-форми на България (2011-2015 г.) в изпълнение на стратегия- та администрация на Варна получи отли-та „Европа 2020“. Европейската комисия дефинира пет „тес- чието в категорията „Най-прозрачна об-ни места“ пред икономическия растеж в ЕС. Това са публич- ластна администрация“. Общинската ад-ните финанси, финансовият сектор, пазарът на труда, бизнес министрация в Бургас бе отличена в кате-средата и административната ефективност, образованието и гория „Най-прозрачна общинска админи-системите за обучение, обясни Пенчева. страция“. В категория „Най-добра практи- ка за партньорство между областна адми-БЪЛГАРИЯ Правителството предостави по бюджета на Столична- нистрация и структурите на гражданскотоДо края на април ще заработи та община 11 млн. лв. за извършване на плащанията по общество за реализиране на прозрачност изработката и доставката на три метровлака, които са в действията на администрацията“ ста-ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ в експлоатация от края на миналата година. Средства- туетката получи областната администра-ТЕЦ „Ей И Ес - Гълъбово“ ще бъде въведена в търговска та са от резерва за непредвидени и неотложни разходи ция на Търговище. Областната админи-експлоатация до края на месец април тази година, обяви по Закона за държавния бюджет за 2011 г. Столичната страция на Стара Загора спечели в катего-изпълнителният директор на електроцентралата Рой Рийд. община е разчела по бюджета си за 2011 г. - 33.5 млн. рия „Най-добра практика за партньорствоДвата блока ще бъдат натоварени до 210 мегавата отнача- лв., с които ще съфинансира 25 на сто от стойността между общинска администрация и струк-ло, а до края на годината ще заработят на пълен капацитет на участъците за разширение на метрото по договора турите на гражданското общество за реа-от 235 мегавата. Направени са проби за работа при пълно за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от лизиране на прозрачност в действията нанатоварване на новата електроцентрала и те са успешни. оперативна програма „Транспорт“. администрацията“.Експерти от Европа и САЩ, както и български специалистиработят по пуска на електроцентралата, посочи Рийд, катодопълни, че причина за забавянето е технически проблем. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕОт тази седмица се очаква възстановяване на доставкитена лигнитни въглища от Мини „Марица-изток“. Започва началният подбор на проекти, които ще се финансират по Jessica Европейската инвестиционна банка старти- дидатите за фонд мениджъри трябва да ра-ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ра процедурата за избор на мениджъри на ботят с общини и частни предприемачи по 31.3 млн. евро, предоставени от Европейския идентифицирането на конкретните инвести-Производството на зелена енергия бележи ръст с фонд за регионално развитие за реализира- ции, които може да получат финансиране под67% през 2010 г. не на проекти в градовете, които подкрепят формата на заем, дялов капитал или хибрид- устойчивото им развитие, известна с името ни дългово-капиталови (мецанин) инструмен-С около 67 на сто е нараснало Jessica, стана ясно на представяне на иници- ти. Според финансовото споразумение меж-производството на електриче- ативата на 1 април. Кандидатите може да са ду българското правителство и ЕИБ 31.3 млн.ска енергия от възобновяеми банки или небанкови финансови институции, евро са за реализиране инициативата Jessicaизточници в страната през които трябва да предложат най-удачния спо- от бюджета на Оперативната програма „Реги-2010 г. спрямо 2009 г. Това се ред тях вариант за управление на средства- онално развитие“. С тях се осигурява начал-посочва в доклад на министъ- та, а също така и проектни предложения, ко- ният собствен капитал на два фонда за град-ра на икономиката, енергети- ито може да бъдат финансирани. Идеята е ско развитие – единият за София и другиятката и туризма за постигане- с предложенията да покажат възможност- за шестте останали най-големи града в Бъл-то на националните индика- ите си да започнат веднага работа, ако бъ- гария. Jessica е изключение от общите прави-тивни цели за потребление- дат избрани, а иначе впоследствие ще могат ла на ОПРР, по която може да се финансиратто на електрическа енергия, произведена от ВЕИ. Докумен- да идентифицират и в известна степен дори с безвъзмездна помощ само публични инвес-тът представя актуалното състояние на производството на да инициират нови проекти сами, стига те да тиции. Така се отваря и вратата за бизнесаелектроенергия от ВЕИ в България и анализира напредъка отговарят на условията. Трябва да са готови да получи директни ползи от еврофондовете,в постигането на националната индикативна цел на страна- до 23 май, когато е крайният срок за внася- особено предвид неспособността на общи-та - 11 на сто дял на произведената електроенергия от ВЕИ не на документите за конкурса. До 20 април ните да отговорят с инфраструктура на бумав брутното вътрешно потребление на електроенергия до Европейската инвестиционна банка ще отго- в строителството преди няколко години, ос-2010 г. Продължава тенденцията на намаляване на брутно- варя на въпроси по процедурата. Обявлени- тавил в наследство кални паркинги до скъпито вътрешно потребление на електрическа енергия, което ето е публикувано в държавния вестник на офис сгради и полусъществуващи улици меж-през миналата година е било с около 1.6 на сто по-малко. Европейския съюз. В периода до 23 май кан- ду новите жилищни блокове. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 4 - 10 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА ИМОТИБългарското дружество по големите И Forton ще отдава офиси в „Сердика център“ Увеличава се интересът къмязовири избра национален комитет наемане на партерни етажи заБългарското дружество по големите язови- ателиета и магазинири избра национален комитет от 19 човека на Завръща се интересът към пустеещитегодишното си събрание. В неговия състав са партерни помещения. От началото надоц. Димитър Тошев - председател, Димитър 2011 г. те са обект на засилен интересПопов и Милчо Иванов - зам.-председатели, от страна на наемателите, сочатДаниела Станкулова - секретар. наблюденията на „АДРЕС НедвижимиВ състава му са още доц. Чавдар Колев от имоти“. Активни са основноВТУ „Тодор Каблешков“, Пламен Никифоров представители на занаятчийските- МРРБ, Георги Станилов - „Станилов“ ЕООД, професии като обущари и шивачи,Тоньо Чолаков и Димитър Кисляков от кате- както и безработни, решили дадра „Хидротехника“ - УАСГ, Иван Марков - „Хи- проявят инициатива с откриванетодроелектроинвест“. на малки закусвални и кафенета.Част от проявата беше и научно-техническа Наблюдаваме зараждане на новаконференция на тема „Експлоатация на язови- вълна малък бизнес – хора, които сари“ в Дома на техниката в София. Сред теми- Forton International стана ко-ексклузивен консултант по отдава- готови с труд и амбиция да печелятте на представените доклади бяха технически нето на офис площите, разположени над търговската част на необходимите им средства за живот.паспорти на хидротехнически обекти и въз- „Сердика център“. Консултантската компания бе избрана от ин- Но техните финансови възможностиможност за създаване на воден кадастър, мо- веститора в проекта – австрийската Sparkassen Immobilien AG, са силно ограничени, поради коетониторинг на язовирните стени, термични про- за да подпомогне процеса по отдаване на офисите в условията активността в търсенето и огледитеблеми при строителството на язовирната сте- на активизиране на компании от различни браншове, сред ко- не води до ръст на ценовите нива –на на „Цанков камък“. Доц. Димитър Тошев ито IT и аутсорсинг секторите. Според Forton офис площите в напротив, цените продължават даизнесе информация за обсъдените въпроси SerdikaOffices са едни от най-функционалните в София. „Серди- са обект на сериозни преговори“,на 78-ото годишно съвещание на Междуна- ка център“ има 200 търговски обекта и 28 000 кв.м офис пло- коментира Цветелина Тасева,родния комитет на големите язовири през май щи на 8 нива. изпълнителен директор на АДРЕС.2010 г. в Ханой. През 2010 г. България с рекорден за Европа ръст на търговските площиДесет фирми са кандидати за Развитието на новите търговски центрове в Европа отчита рязък спад през 2010 г., който е най-значи-технически проект за ремонт на телният от 1983 г. насам, сочи доклад на Cushman & Wakefield, представен от Forton International. До-магистрала „Тракия“ като като цяло Европа отбелязва спад в общия обем новопостроени търговски центрове за 2010 г., за България изминалата година се характеризира с рекорден обем ново предлагане в сегмента – 346 300На 29 март бяха отворени офертите по про- кв.м отдаваема търговска площ, отчитат консултантите. „Европа регистрира най-ниските нива на ново-цедура за възлагане на обществена поръчка завършени търговски площи от 2004 г. насам, а в България отчитаме ръст от 475% спрямо нивата презза изработване на технически проект за ос- 2009 г. и като цяло увеличаване на общия обем търговски площи със 164%“, коментира Димитър Киф-новен ремонт (рехабилитация) на магистра- еров, мениджър търговски площи във Forton. „Така на практика България е страната в Европа с най-го-ла „Тракия“ в отсечката от София до Пловдив лям ръст в новото предлагане като процентно увеличение на общата търговскa наличност. Десет отот км 119+200 до км 133+600. В проекта се общо 165-те нови търговски центъра, открити през 2010 г., са в България“, допълва Киферов.включват и всички големи съоръжения и връз-ките на пътни възли: „Пловдив-запад“, „Плов-див-север“ и „Пловдив-изток“. Бяха отворени АРХИТЕКТУРАофертите на: „Трафикконсулт БГ“; „Пътпроект Португалски архитект получи тазгодишната награда „Прицкер“2000“; „Инжконсултпроект“; „Трансконсулт22“; „Илия Бурда“; „Виа План“; „Пътпроект“; Португалският архитект Едуарду Соуто де Моура е носителят на тазгодишната награда „Прицкер“. Откак-„Рутекс“; „Ню Ит и Инженеринг“; „Серинг“. то прави самостоятелна фирма през 1980 г., Соуто де Моура е създал над 60 проекта, повечето в родната Португалия, но също така и в Испания, Италия, Германия, Великобритания и Швейцария. Сред по-известни- те му постижения в Португалия са стадионът в Брага, кулата „Бурго“ в Порто, превърнатият в хотел-мана-Стартира тръжната процедура за избор стир „Санта Мария де Буро“ в Амареш, метрото на Порто, музеят „Паула Рего“ в Кашкаиш, както и търгов- ски центрове, училища, галерии, къщи и кино.на строител на отсечката Околовръстенпът - Гара Яна Списание „МА“ представя различни позиции в сферата на архитектуратаНа 30 март в Държавен вестник беше обна-родвано обявлението на обществената по- В началото на месец март излезе новото архитектурно спи-ръчка за избор на изпълнител за допълнител- сание „МА“. Основна цел на списанието не е коренна про-но проектиране и строителство на обект: „Ав- мяна на заобикалящата ни среда, а най-вече промяна натомагистрала (А2) „Хемус“ „СОП – Пътен въ- мисленето и начина, по който хората възприемат архитек-зел Яна“. Изграждането на участъка от км турата, казват неговите създатели. Основен модератор в0+000 до км 8+460 се финансира чрез опера- процеса на промяната са специалистите с иновативно ми-тивна програма „Транспорт“. Самата поръчка слене, но то не е насочено само към тесен професионаленподобно на тези за магистрала „Тракия“ освен кръг, а напротив – обяснява процесите и онова, което сестроителните и монтажни работи на автома- случва на архитектурната сцена на език, достъпен за всич-гистралния път включва и проектиране. Про- ки, тъй като архитектурата е комплексна наука, която за-гнозната стойност на обекта е 6.8 млн. лв. без сяга всички области на човешката дейност. РедакционниятДДС. Срокът за получаване на оферти или на екип е съставен от архитектите Тодор Атанасов, Ели Чакъ-искания за участие е до 16 юни, като самото рова и Ива Делова.отваряне ще се проведе на следващия ден. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 април 2011 г.ТЕМА Интегрираните планове - път към устойчиво градско развитие Съответствието с ин- модел на градското уп- ции и финансовият ин- първо до 4 януари 2011 ла на обособена градска плексното състояние натегриран план за градско равление – прозрачност струмент JESSICA. г., а после до 21 януари територия с определено жилищната среда – сте-възстановяване и раз- и партньорство между Тридесет и шест об- 2011 г. основно функционал- пента на изграденост ивитие ще бъде задължи- местните и регионални- щини – центрове на аг- Разработването и съ- но предназначение, със състоянието на техниче-телно условие за финан- те власти, бизнеса и об- ломерационни ареали, гласуването на интегри- сходни характеристики ска и социална инфра-сиране на проекти за ус- ществеността. са бенефициенти по от- раните планове за град- и състояние на физиче- структура (функция об-тойчиво градско разви- При изработване на ворената схема „Подкре- ско възстановяване и ската среда, социална и служване), качествата натие по линия на струк- интегрираните планове па за изработване на ин- развитие трябва да при- етническа структура на жизнената среда.турните и Кохезионния следва тегрирани планове за ключи до юли 2013 г. населението и характер • Зони с потенциал зафонд на ЕС за периода градско възстановяване Времевият хоризонт и структура на основни- икономическо развитие2014 - 2020 г. да се анализират всички и развитие“ на ОП „Ре- за тяхното прилагане е те фондове. Допуска се са градски територии Интегрираният под- градски системи, гионално развитие”. От- 2014 - 2020 г. и съвпа- определяне на зони за с преобладаващо пред-ход в градското обновя- да се дефинира прос- пуснатият финансов ре- да със следващия про- въздействие със смесе- назначение за производ-ване и развитие е въз- транствената структура, сурс е на стойност 21 500 грамен период на ЕС. но функционално пред- ствени и други бизнесприет в повечето евро- да се приоритизират и 000 лв., от които 18 275 Максималният размер назначение, които съ- дейности с функционал-пейски страни, защото определят зоните за на- 000 лв. са от Европей- на безвъзмездната фи- държат публични функ- ни, средови характерис-доказано оказва по-сил- меса, включително да се ския фонд за регионал- нансова помощ (95% от ции с висока обществена тики и състояние на тех-но и по-продължително вземе предвид влияни- но развитие (85%), 2 150 стойността на проекта) значимост. ническата инфраструк-структурно въздействие ето на хоризонталните 000 лв. съфинансиране за седемте големи гра- тура, които не удовлет-в сравнение с отделни- връзки между градове- от националния бюджет да: София, Пловдив, Ва- Зоните за въздействие воряват инвестиционно-те секторни мерки, кои- те в даден регион и да се (10%) и 1 075 000 лв. рна, Бургас, Стара Заго- са обединени в три гру- то търсене за развитието не решават комплекс- използват като потенци- собствен принос на об- ра, Русе и Плевен, е 950 пи от следните типове: на съществуващите и наните проблеми на гра- ал за развитие на проек- щините (5%). Процеду- 000 лв., а за останалите • Зона с преоблада- нови икономически дей-довете, свързани с ико- ти с надобщинско зна- рата стартира на 4 август 29 средноголеми града – ващ социален характер ности, както и свободниномическото развитие, чение. Възможните фи- 2010 г. По настояване на 475 000 лв. е градска територия с територии с такова пред-социалната интеграция, нансови източници за националното сдруже- В зависимост от ад- преобладаващи жилищ- назначение, определено сжилищната политика, реализация на интегри- ние на общините пър- министративния капа- ни функции. Призна- устройствените планове.опазването на околна- раните планове са струк- воначално определеният цитет и потенциала на кът за интегрираност на • Зони на публичнита среда. Този тип про- турните и Кохезионни- срок за подаване на про- съответния град за раз- тези зони е обхващане функции с висока об-екти са идеалната въз- ят фонд на ЕС, общин- ектните предложения – витие ИПГВР могат да на проблемите на оби- ществена значимост мо-можност да се изпробва ският и държавният бю- 1 ноември 2010 г., беше включват до три зони таването (функция оби- гат да бъдат – централнав действие устойчивият джет, частни инвести- удължаван на два пъти – за въздействие в смисъ- таване), отчитайки ком- градска част, централни
 5. 5. Строителство Градът, 4 - 10 април 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМАпешеходни зони и дру- Блок-схема Деница Николова, главен директор на дирекцияги зони с налична или на интегриран план за „Програмиране на регионалното развитие” ввъзможна концентра-ция на функции с пуб- градско възстановяване МРРБ:личен характер с висо-ка обществена значи-мост, зони с преоблада- и развитие До май ще приключиващ брой сгради с адми-нистративни и общест-вени функции, както и оценката на подадените проектиналичие на сгради – не-движими културни цен- на 36-те общининости. Признакът за ин- Дтегрираност при този еница Николова евид зони е обхващането главен директор нана широк набор от про- дирекция „Програ-блеми, свързани с физи- миране на регионално-ческите и експлоатаци-онни характеристики на то развитие“, МРРБ. За-публична среда, и тях- вършила е Университетаното отстраняване (ин- за национално и светов-женерни мрежи, благо- но стопанство в София,устрояване, озеленява- специалност „Финанси“не, обзавеждане, както исъздаване условия за из- със степен магистър пограждане на други обек- икономика. Има специа-ти, финансирани от дру- лизация „Управление наги източници, но част европейски структурниот комплексната интер- фондове“ от Институтавенция), ефектът от ко- по публична администра-ето ще засяга цялатаили значителни части от ция и европейска инте-градското население по грация, България.отношение качествотона живот, екологически-те и естетическите ка-чества на жизнената сре-да, привлекателността на Към настоящия момент проектните ще съвпадне по време с разработванетограда и условията да сти- предложения са в процес на оценка и не на областните стратегии за развитие,мулиране на икономиче- би могло да се направи анализ на пропу- общинските планове за развитие, как-ския растеж. ските и слабостите в представените то и оперативните програми за следва- За успешното прила- концепции за развитие на големите и щия програмен период 2007 - 2013. Многогане на плановете е не- средноголеми градове – центрове на аг- е важно общинските администрации даобходимо да бъде норма- ломерационни ареали, до 2020 г. осигурят необходимата оперативна ко-тивно уредено мястото Българските общини вече преминаха през ординация между екипите, работещи пона интегрираните плано- един кръг на дългосрочно планиране за различните документи.ве в системата от плано- периода 2007 - 2013 г. Макар и не всички, Предвидено е Министерството на реги-ви и стратегически доку- но голяма част от 36-те града – центро- оналното развитие и благоустройство-менти, да се определят ве на агломерационни ареали, разпола- то да одобри последователно избора навръзките в агломераци- гат и със сравнително актуални общи ус- зони за въздействие, както и самите ин-ите, ролите и отговорно- тройствени планове. тегрирани планове, което е възможностстите на общинските ад- По отношение на настоящите общин- за оценка на съгласуваността между от-министрации. ски планове за развитие Министерство- делните документи. Светла ДОБРЕВА то на регионалното развитие и благоу- Срокът за оценка на проектните предло- стройството отчита някои слабости, жения е до три месеца от постъпване- свързани преди всичко с желанието на то им в оценителната комисия. Това оз- Интегрираните планове за градско общините да включат почти всички сек- начава, че максималният срок за оценка тори и сфери на социално-икономическо- на проектните предложения за ИПГВР е възстановяване и развитие са то развитие, без да приоритизират сво- до 9 май 2011 г. Управляващият орган нанеобходимо условие за: ите нужди. ОП „Регионално развитие” си е поставил•по-ефективно усвояване на структурните фондове на ЕС От средата на програмния период 2007 за цел оценката да бъде приключена по-•изпълнение на Лайпцигската харта за устойчиви градове - 2013 г. обаче се забелязва малко по-раз- рано от този срок. Това обаче зависи и лично отношение при приоритизиране от количеството и естеството на евен-•привличане на инвестиции за ускоряване на растежа на нуждите. Ангажиментите, които об- туалните пропуски, които следва да бъ-•подобряване на планирането и развитието на градската среда щините вече имат по едновременно уп- дат отстранени от конкретните бене-задължително изискване за: равление на няколко проекта по линия на фициенти.•оптималното използване на наличните ресурси за развитие структурните и Кохезионния фонд, как- Конкретните бенефициенти следва да•рационалното времево и целево реализиране на инвестиционни проекти, както и то и въздействието на икономическата бъдат поканени за сключване на догово- тяхното устойчиво интегриране в градската среда криза, едно от израженията на която е ри в срок до 30 дни след влизането в сила намаляване на средствата за съфинанси- на решението за предоставяне на без-•прилагане на публично-частно партньорство ране на проекти, водят до по-висока дис- възмездна финансова помощ.•използване на финансовия инструмент JESSICA циплина при формулиране на най-важни- Изпълнението на плановете трябва да те приоритети и тяхното разпределе- следва план-графика за изпълнение и про- ние във времето. грамата за реализацията им, които под- Общини бенефициенти и финансиране Едно от основните изисквания към об- лежат на одобрение от страна на МРРБ.По Компонент 1: щините по схема „Подкрепа за интегри- Ефективното изпълнение на ИПГВР е от-Общини на 7-те големи града, центрове на агломерационни ареали: София, Плов- рани планове за градско възстановяване говорност на конкретната община, отдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. и развитие” е именно да синхронизират която зависи развитието на основния йМаксимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 950 000 лв. интегрираните планове не само с дейст- град до 2020 г. Има възможност част от ващи стратегически планови документи схемите за градско развитие по линия наПо Компонент 2: за интегрирано устойчиво регионално и структурните и Кохезионния фонд на ЕС29 общини на средноголемите градове, центрове на агломерационни ареали: местно развитие, секторни политики, за следващия програмен период да бъдатБлагоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник Смолян, Велико Търново, Добрич, програмни документи и устройствени адаптирани по такъв начин, че да обслуж-Ловеч, Петрич, Търговище, Велинград, Дупница, Лом, Разград, Хасково, Видин, схеми в рамките на определените зони ват максимално ефективно изпълнение- за въздействие, но и спрямо такива в то на интегрираните планове за градскоКазанлък, Монтана, Свищов, Шумен, Враца, Карлово, Пазарджик, Силистра, Ям- процес на актуализация. възстановяване и развитие, което щебол, Габрово, Кърджали, Панагюрище, Сливен Разработването на интегрирани плано- бъде придружено от съответните изис-Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 475 000 лв. ве за градско възстановяване и развитие квания и насоки.
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 4 - 10 април 2011 г.ТЕМА Проф. д-р арх. Веселина Троева, изп. директор на Национален център за териториално развитие за интегрираните планове за градско развитие и възстановяване: Обединяват ресурси и партньори за обновяване на градовете П Арх. Троева, по какъв роф. д-р арх. Веселина никационно-транспортна- начин интегрираните Троева има сериозен та и инженерно-техническа- планове за градско раз- професионален опит в та инфраструктура, в раз- витие и възстановява- градоустройственото пла- витието на мрежата от на- не (ИПГВР) ще подпо- ниране, градско възстано- селени места, в опазването могнат устройствено- на най-плодородните земе- то планиране на градо- вяване и интегрирано пла- делски земи, в съхраняване- вете? ниране. Била е ръководи- то на културните и природ-- Паралелно с работата по тел на екипи за общи гра- ни ценности, в изграждане-подготовка на документа- доустройствени планове и то на всички комплекси ицията за стартиране на без- градско планиране на го- обекти от национално зна-възмездната схема за Интег- чение в сферата на произ-рирани планове за градско леми градове и национал- водството, транспорта, ту-възстановяване развитие ни курорти. Получила е три ризма и отдиха.и съпътстващите експерт- национални награди от Съ- ГИС е онзи мощен инстру-ни дискусии бяха публику- юза на архитектите в Бъл- мент, който ще позволявавани и множество материа- гария за градско планира- най-бързо и точно в устрой-ли, посветени на същността не. Участвала е в повече от ствената схема да се отразя-на интегрираните планове, ват настъпили промени по-на финансовите механизми 20 международни проекта ради изменения на полити-за управление на средствата, на Световната Банка, USIA, ки и стратегии, поради из-на необходимите партньор- USAID, UNDP, UKKHF, Науч- черпване на капацитета вства, на добрите практики в ния Фонд на Швейцария, определени региони и зонистраните от ЕС. Бяха орга- както и програмите на Ев- или поради увеличаване нанизирани и редица конфе- рисковете от различно ес-ренции, дискусионни фору- ропейския Съюз: PHARE, тество, най-често повлияними и семинари, посветени INTERREG, FP6, COST, на локално равнище от не-на темата. ERASMUS and Leonardo da адекватна човешка намесаТрудно е да се добави нещо Vinci. Вицепрезидент е на Как ще се отрази на - Поради различието в сис- или от глобални тенденции.ново към вече многократ- AESOP (1996-1998), член ИПГВР липсата на На- темите за планиране в дър-но представените приори- на комисията за „Най-до- ционална комплексна ус- жавите - членки на ЕС, нор- Каква ще е взаимовръз-тети, изисквания, критерии тройствена схема, как- мално е да има различни ката между ИПГВРза оценка, легитимни дей- брата публикация по пла- то и на актуални общи формати и разбирания за и общинските плано-ности и участници. Пред- ниране“ и член на редак- устройствени планове в характера на подобен стра- ве за развитие, коитополагам, че вече е напълно торския съвет на журнала повечето градове? тегически документ. Основ- се нуждаят от акту-ясно, че интегрираните пла- „Планиране: теория и прак- - Националната комплексна ните критики към устрой- ализация за следващиянове за градско възстановя- тика“. От 15 февруари т.г. е устройствена схема като ва- ствените схеми и плано- програмен период 2014 -ване и развитие не подме- жен инструмент както за ре- ве през годините винаги са 2020 г.?нят общите устройствени изп. директор на Национал- гионалното развитие, така били насочени към тяхната - Чрез ИПГВР се дава въз-планове. Те нямат за цел да ния център за териториал- и за устройственото плани- „статичност“ – документи, можност за постигане наподпомогнат устройствено- но развитие. ране, няма толкова същест- които представят развити- някои от заложените в об-то планиране на градовете, вена роля за интегрираните ето на територията за прог- щинските планове за раз-а по-скоро да ускорят при- планове за градско възста- нозен период от 15-20 годи- витие цели чрез реализи-лагането на одобрените ус- новяване и развитие, както ни, без възможност за отра- ране на планирани мерки итройствени планове в онези общите устройствени пла- зяване на динамичните про- проекти, за които не е има-важни за градовете терито- нове. Безвъзмездната схема цеси на развитие във вре- ло финансов ресурс. Работа-рии, където пазарните меха- обаче предлага възможност мето. та по изготвянето на интег-низми са се провалили или за изготвяне на подробни Впоследствие на критика е рираните планове за градскоинтересът е незначителен и устройствени планове за из- бил подлаган и прогнозният възстановяване и развитиекъдето е необходимо да се браните територии, отгова- период, който в някои стра- ще подпомогне значителноконцентрират повече ресур- рящи на обявените крите- ни за подобни национал- актуализирането на общин-си, за да се постигне не самофизическо обновяване, но иикономическо съживяване,социално приобщаване, по- О сновните кри- тики към ус- тройствените схе- рии, когато няма актуален общ устройствен план. Най-важните задачи на об- щините в такава ситуация ни стратегически разработ- ки е от 30 до 50 години. Из- работването на Национал- на комплексна устройстве- ските планове за следващия програмен период именно чрез натрупания опит в об- щините при работа в про-добряване на качеството на ми и планове през са свързани с яснотата по на схема е немислимо без менените условия на новиоколната среда и на цялост- приоритетните зони за на- географска информацион- партньорства, нови схеми зания облик на градовете. годините винаги са меса и с добре систематизи- на система, но последната, финансиране и нови моделиВ този сложен процес на били насочени към раната актуална и точна ин- дори да бъде наречена гео- за градско развитие.взаимодействия и изграде- формация за бързо изгот- пространствена, не може дани партньорства за съчета- тяхната „статич- вяне и процедиране на тези замени устройствената схе- Според вас какви интер-ване и реализиране на це- ност“ – документи, планове, тъй като най-често ма. дисциплинарни екипилите на актуални политики, у нас това отнема половина- За да не бъде последна- от специалисти тряб-планове, програми и ини- които представят та от времето за творческа та само статична карта, тя ва да се заемат с подго-циативи от различни йе- развитието на тери- работа. трябва да отразява стиму- товката на ИПГВР?рархични равнища и секто- торията за прогно- латорите и ограничителите - Съставът на екипите за из-ри всъщност се развива ка- В ЕС се налага разби- за развитието на територи- готвяне на интегрирани-пацитетът в устройствено- зен период от 15- рането за Национална- ята и да показва потенциала те планове за градско въз-то планиране и се провоки-ра творческото мислене и 20 години, без въз- та устройствена схема не като статична кар- за развитие на различните функционални системи, об- становяване и развитие и изискванията за квалифи-предприемчивостта в нами- можност за отразя- та, а като геопростран- вързано с икономически- кацията и опита на участни-рането на иновативни под- ване на динамични- ствена информационна те стратегии и планове. Тя ците в тях ясно са разписа-ходи, схеми и модели за ко- система за устройство трябва да послужи за прос- ни в апликационните фор-ординирано управление на те процеси на раз- и развитие на терито- транствено и времево коор- ми. Естеството на дейности-дейността по устройство на витие във времето рията. Какво е вашето диниране на приоритети- те изисква да бъдат включе-териториите. становище? те в изграждането на кому- ни експерти от всички про-

×