Строителство Градът

2,576 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 10 (693), 14 - 20 март 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Общинска инфраструктура Много или малко Големите сметки на Довършването на ма- гистрала „Тракия” ще струва около 424 милиона лева. Тази година седемте големите градове най-големи града в Бълга- рия планират да похарчат почти два пъти тази сума за инвестиции. Това не са малко пари. Догодина може да се очакват още повече, защо- то ще продължи проекти- рането и кандидатстване- то за европейско финан- сиране. Ако се добавят и тези, които са ангажимент на държавата, както е око- ловръстното шосе на Со- фия, става ясно, че значи- телен дял от публичните инвестиции ще бъдат на- правени или от, или в пол- за на общините. При това са само най-големите се- дем. От друга страна, раз- пределението на инвести- циите все още е сравни- телно неравномерно. Най- големите се правят там, където проектите са узре- ли и са готови за финан- сиране. В същото време все още инфраструктур- ните нужди на значител- на част от българското на- селение тепърва трябва да бъдат посрещнати. За местните власти главно- то предизвикателство за- напред ще бъде как най- ефективно да превърнат малкото, което имат като приходи, в повече като инвестиции. стр. 24 Голямото завръщане Централна и Източна Европа пак се връщат на картата на инвеститорите в имоти, но някои рискове остават в сила10 стр. 28 Сдружаването е гордиевият възел пред санирането на 10 > жилищните блокове От организирането на собствениците и намирането на формула за финансиране 9 771310 983000 зависи усвояването на 63 млн. лв. и бъдещето на многофамилните сгради стр. 30 Обратно броене: остават 500 дни до 27 юли 2012 г. Лондон 2012 - най-зелената олимпиада досега
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 март 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИКОНОМИКАДо края на април ще бъдат съборени още 300 незаконни строежа Фалитите бележат Подписан е втори меморандум увеличение с 80% от за икономическо сътрудничество с началото на кризата Китай От началото на кризата в Бълга- Меморандум за разбирателство за иконо- рия фалитите на фирми са скочи- мическо сътрудничество между Минис- ли с 80%, а броят на компаниите терството на икономиката, енергетиката и в процедура по несъстоятелност туризма и китайската провинция Дзянсу. се е удвоил. Това се вижда от да- Документът беше подписан от заместник- нните на Агенцията по вписвани- министъра на икономиката, енергетиката ята. Ако през 2008 г., в края на и туризма Евгени Ангелов и генералния ди- която кризата се прояви за пръв ректор на Департамента по търговия на път, имаше 239 фалита, през ми- Дзянсу Джу Мин. Подобен документ ми- налата година заради невъзмож- нистър Трайчо Трайков парафира миналия ност да плащат и да покриват юни с Департамента по търговия на китай-До края на април ще бъдат премахнати още 300 незаконни строежа. Това съоб- задълженията си от Търговския ската провинция Джъдзян при визитата сищи министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев. Той припомни, че регистър са заличени 428 дру- в азиатската страна. „На всяко ниво има-досега са съборени 120 незаконни обекта, а още 1500 са в публичния регистър жества. През 2010 г. съдът е от- те нашето съдействие за привличане нана Дирекцията за национален строителен контрол. От проверката на 53 язови- крил производство по несъсто- повече китайски компании и инвестиции вра са издадени 760 акта за незаконно строителство. За да има събаряне, е необ- ятелност за 523 фирми, като се България, например в индустриалните ниходимо да бъдат направени заповеди за това. Колко от актовете ще се превър- увеличават случаите, в които са- зони“, заяви зам.-министър Ангелов. Кон-нат в заповеди за събаряне, ще стане ясно в края на април. По повод така на- мата компания подава искане за кретен проект, по който Министерствотореченото барбекю на Доган министър Плавнелиев изрази задоволство за раз- това. Статистиката на Агенцията на икономиката работи с Китай, е изграж-умното действие на фирмата „Делта Епсилон“, собственик на сараите на До- по вписванията показва, че сред дането на нова индустриална зона в Божу-ган, сама да събори незаконните си строежи. Министър Плевнелиев съобщи, най-засегнатите от кризата през рище край София. Партньор от българскаче предстоят проверки и по транспортните проекти. По този повод членът на миналата година са били строи- страна е „Национална компания индустри-управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров уточни, телните компании, туроператори- ални зони“. По проекта МИЕТ си сътруд-че пътят през Хаинбоаз ще се приема поетапно. До лятото Акт 16 ще получи те и фирмите от хранително-вку- ничи основно с провинция Джъдзян, ношосето през прохода без третата незаконна лента, която ще бъде узаконена до совата промишленост. той е отворен и за други компании.началото на 2012 г.Правителството предлага промени в Закона за железопътния ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТтранспорт Европейска номинация за проекта “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” Проектът “Демонстрационно об- новяване на многофамилни жи- лищни сгради” получи номинация за награда от Европейския съюз в конкурса „Устойчивата енергия на Европа”. Конкурсът на ЕС от- личава проекти с доказано значи- мо въздействие и с потенциал за мултиплициране в други държави по отношение на европейските приоритети, свързани с повиша-Правителството прие проект на закон за изменение и допълнение на Закона ване на енергийната ефективностза железопътния транспорт и предлага на Народното събрание да го одобри. и използване на възобновяемиЗаконопроектът цели хармонизиране на националното с европейското законо- енергийни източници. През тазидателство, прието в областта на железопътния транспорт в последните годи- година 303 инициативи се състе-ни, посочват от правителствената пресслужба. Част от допълненията са във зават за награда в шест катего-връзка с изпълнение на задълженията на България, произтичащи от Регламент рии. Само 27 от тях са избрани1371/2007/ЕО за правата и задълженията на пътниците, използващи железопъ- от ЕС за номинация. Проект „Де-тен транспорт. Целта е да се гарантират правата на пътниците, използващи же- монстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“ е сред пе-лезопътен транспорт, чрез въвеждане на ефективни, пропорционални и възпи- тте номинирани в категория „Жилищни сгради” редом с един проект от Ве-ращи санкции при нарушаване на разпоредбите на регламента. ликобритания, два от Франция и един от Испания. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 14 - 20 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА СЪБИТИЕОбявиха търга за лот 1 Долна Диканя - Дупница на „Софийска вода” инвести- ЕСРИ семинармагистрала „Струма“ ра 500 хил. лв. в „ГИС за интелигентно градоустройство“ жк „Надежда” На 11 март „Софийска вода” започна мащабен инвестиционен проект в жк „Надежда-4” в столицата на обща стойност близо 500 000 лв. Първа копка на обекта направиха прокуристът на дружеството Иван Иванов и инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда”. Предвижда се реконструирането на съществуващата водопреносна мрежа, кактоНа 9 март стартира търгът за избор на изпълнител за допъл- и изграждането на 560нително проектиране и строителството на автомагистрала метра нов уличен канал и”Струма”, лот 1 Долна Диканя - Дупница от км 305+220 до км водопровод по ул. „Марко бе темата на събитието, организирано от ЕСРИ България с322+000, разположен в областите Перник и Кюстендил. Дъл- Лерински”, ул. „Т. Теодоров”, любезното съдействие на БАГИС, Български съвет за устой-жината на трасето е 16.780 км, габаритът - 29 м, като от тях ул. „Днепър” и ул. „Еделвайс” Инвестиционната програма на чиво развитие, Съюз на урбанистите в България и с медийна-разделителната ивица е 3.50 м. Срокът за изпълнение на обек- та подкрепа на в. „Строителство Градът”. Професионалистита е 23 месеца. Прогнозната стойност е 100 млн. лева. Доку- „Софийска вода” през тази го- дина е за близо 42 милиона в сферата на градоустройството представиха своята визия заменти се купуват до 20 май включително. Оферти се предават интелигентни решения в областта. Форумът се състоя на 11 лева.до 15 часа на 30 май. Офертите ще бъдат отворени в 12.30 март 2011 г. в столичния хотел Шератон.часа в Агенция „Пътна инфраструктура“ на 31 май. Сред официалните гост-лектори бяха главният архитект на гр. Проекти за пречиствател- ни станции в три общини Ловеч Силвия Средкова и проф. д-р арх. Веселина Троева, из-Консултантът работи активно по проекта за третия пълнителен директор на Националния център за териториал-метродиаметър на София получиха зелена светлина но развитие. Чирпан, Айтос и Дряново Семинарът „ГИС за интелигентно градоустройство“ бе открит вече могат да започнат стро- от Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България, която ителство на ВиК мрежите и сподели визията на компанията за интелигентно градоустрой- пречиствателните станции за ство. Участниците имаха възможност да се запознаят с най- отпадъчни води. Това стана новите световни тенденции и добри практики в прилагане на възможно, след като през ми- Географски Информационни Системи за устройствено плани- налата седмица министърът ране, новостите в ЕСРИ ГИС технологията за по-бърза, лесна на околната среда и водите и ефективна работа, успешни проекти и практики в България. Нона Караджова подписа до- Събитието завърши с дискусия на тема „Предизвикателства говори за безвъзмездна фи- пред съвременното градоустройство в България и ползи от нансова помощ с кметовете ГИС”, където професионалистите в сферата на устройствено- на трите града. Общата стой- то планиране обмениха опит и полезна информация.Относно изграждането на трета линия на метрото (от кв. ност на проектите е 97 млн. Като лидер в сферата на геопространствените технологии и„Княжево“, през „Красно село“ и „Сердика“, центъра до кв. лв., осигурени от оператив- услуги в България, ЕСРИ България вече близо 15 години пре-„Васил Левски“) със средства от оперативната програма на програма „Околна среда“ и доставя цялостни ГИС решения в държавния и частния сек-„Транспорт“ общинското дружество „Метрополитен“ вече от държавния бюджет. Проек- тор, подпомага образованието и работи за устойчивото раз-има консултант, който активно разработва проекта. С него то тът на Чирпан е за 42 млн. лв., витие в множество сфери като кадастър, околна среда, инфра-ще може да кандидатства през следващия програмен период този в Дряново – за 25 млн. структура, здравеопазване, сигурност и вътрешен ред и др.след 2013 г. за европейско финансиране за третата линия. За лв., а в Айтос - 30 млн. лв. Три- От 1969, ESRI е световният ГИС лидер, чиято платформа сепродължаването на първия метродиаметър до летището и до те договора са по комбинира- използва от милиони потребители по света в публичния и„Бизнес парка“ и в момента има разговори с Европейската ко- ната процедура, разработена частния сектор. ESRI е единственият вендор, който предоста-мисия. „Метрополитен“ работи по проектирането на тези два за кандидатите с по-слаба под- вя пълно техническо решение за десктоп, мобилни, сървърниучастъка. готовка. и интернет платформи.ИНВЕСТИЦИИЯпонска компания иска да строи Нова спортна база изграждат в Бургаслогистичен център в Бургас Изграждането на модерна спортна база започна об-Нефтопреработвателна компания „Су- щина Бургас. Тя е в района на Минералните бани, домитомо кемикъл“ проучва възможности- новите квартали Ветрен и Банево, на мястото на ста-те за изграждане на логистичен център рата база на „Черноморец“, включваща игрище зав Бургас. Целта на японската компания футбол с естествена трева, обслужваща сграда с 35е чрез центъра да се осъществява тран- легла, ресторант и неизползвани досега площи. Всич-зитна връзка на продукцията й между ко изброено е амортизирано през годините. Проек-Азия и страните от Източна и Централна тът ще се реализира на етапи, като първият предвиж-Европа и от базите й в Северна Африка. да изграждане на открит плувен басейн (25 на 12.5 м)“Сумитомо кемикъл“ е една от най-голе- с обслужваща постройка и осигурена достъпност замите компании в областта на нефтопре- хора с увреждания. За реализацията на този етап Бур-работвателната индустрия в Азия с по- гас осигури средства в размер на 400 хил. лв., заложе-вече от 28 хил. служители и офиси в цял ни в бюджет 2011. Басейнът ще влезе в експлоатациясвят. още през това лято. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 март 2011 г.ТЕМА В какво Строителството и дълговете на общините инвестират Дълговете на всичките 264 общини в началото на 2011 г. възлизат на 193 млн. лева. Това е малко под критичния праг на задлъжня- лост, за какъвто се смята числото 200 млн. лева. Данните са из- несени от Националното сдружение на общините в България по време на общото събрание на 1 март. Те показват трудна ситуа- ция и напрегнат уморителен застой, защото парите ги няма. Вре- градовете ме за бартери и суапови сделки, но не в общините, не и сега. Ако изчислим по колко дълг средно се пада на община, числото, което се получава, е 375 хил. Седемте най-големи общини в България евро планират над 800 млн. лв. общи капиталови разходи тази година. Големите проекти са в транспортната и екологичната инфраструктура Това се равнява на почти С бюджети, които Разбира се, немалка парите? За повечето оче-последните две годинибяха бомбардирани от част от тези суми отива за проекти, свързани със видно са недостатъчно спрямо нуждите и же- 3,5 тристайни апартамента в София иликакво ли не – от спад в сградите, като например ланията. Но ако се спра-броя на сделките с имо- изграждането и ремон- вят добре с големите ин- 7 тристайни апартамента в страната.ти, намаляване на да- тите на детски градини в вестиции, най-вероятнонъчните приходи, срив София, които трябва да през следващите годинина продажбите на об- разрешат важен социа- те ще са повече.щинска собственост до лен проблем, както и зазаплахата от неразпла- благоустрояване – про- Как общините кърпятщане на пълния размер ектите за обновяване на пътища?на европейските субси- тротоари, детски пло- Взаимоотношениятадии при установяване щадки и други общест- между централния бю-на нередности, големите вени пространства се ре- джет и бюджетите на об-общини пак разполагат ализират тази година. щините за 2011 годи-с немалка огнева мощ на Другата голяма опора за на под формата на суб-строителния фронт. Се- инвестициите са тези за сидии за делегиранитедемте най-големи града канализация, пречиства- от държавата дейностипо население тази годи- телни станции и метро- възлиза на 1 791 646на планират да похарчат то на София. 300 лева. Трасферите заколективно поне 800 ми- Повечето общини от- местни дейности, в кои- Сравнимо е и съслиона лева за разплаща- читат увеличено използ- то попада и общата из-не по поръчки за стро- ване на европейски сред- равнителна субсидия, саителство, нови инвести- ства. Тези, които нямат 240 640 000 лева. Транс- 178 мционни проекти, про- големи обекти, тази го- ферът за зимно поддър- равнинна българска магис-ектиране и отчуждения, дина пак заделят пари жане и почистване на тралапоказва бързият преглед за проектиране, което общинските пътища ена бюджетите им. значи, че най-вероятно 14 052 500 лева. Целе- На някои места пари- следващата година ще вата субсидия за капи- или 500 мте намаляват – напри- видим още повече евро талови разходи е 90 210 рехабилитиран път по вре-мер Варна или Пловдив, по улиците на българ- 000 лева, като в това чис- ме на криза.другаде – като в София ските градове. ло попадат 20 млн. леваи Бургас, обаче те се раз- Като се изключат про- за екологични обекти иширяват много повече ектите, финансирани с 42.500 млн. лева за из-благодарение на включ- тези субсидии, се вижда граждане и основен ре- бликанската пътна мре- Републиканската път- литически или роднин-ването на метрото в обаче, че местните вла- монт на общински пъ- жа и надхвърлят 19 хил. на мрежа си има адми- ските пристрастия. Отпроектите, финансирани сти все още не могат да тища. км. Габаритите им са нистрация, има си и зве- това страдат хората в об-по оперативна програма осигурят самостоятел- Тези средства са раз- най-различни - от 6 до но „Пътни проекти“ в щините. Както републи-„Транспорт” и пилотния но дори не толкова го- пределени по всичките 9 м, с лоши геометрич- Министерството на ре- канските пътища си по-проект за интегрирания лемите инфраструктур- 264 общини. В този сми- ни характеристики, кри- гионалното развитие и лучаха своите приорите-градски транспорт на ни обекти. Тук желания- съл държавните пари, с вите са с малки радиуси, благоустройството, а об- ти, така и общинските сеБургас с пари от опера- та се разминават с дейст- които разполагат общи- виражите са с обратни щинските пътища си нуждатят от своите.тивна програма „Регио- вителността – всички ните за инфраструктура, наклони. И изискват по- имат общини с дълго- Дали няма управлен-нално развитие”. граждани искат по-мал- няма да им помогнат да вече грижи. Няма строй- ве и делегирани бюдже- ски резерв в областните Тези две общини ще ко дупки по пътищата, се справят с ремонт на на администрация, коя- ти. Случва се активен управи или в регионал-пишат най-дългите че- нови булеварди и кръс- пътища, които не са об- то да им отдели внима- кмет, силен кмет да на- ното ведомство? Даликове тази година. В Пле- товища или изградена новявани от 20 и повече ние. А делегираните бю- мери пари за общински общинските пътища невен също капиталови- канализация, но все още години. Защото общин- джети не подхвърлят път, но често изборът се нуждаят от свое коор-те разходи не са за под- основните пера са за ре- ските пътища отдавна са цели филии, а по-скоро кой да е той се прави не динационно звено, ко-ценяване спрямо населе- монт и обновяване. грижа на общините.Те трохи за пътната инфра- в съответствие с необхо- ето да ги подрежда понието. Много или малко са са почти колкото репу- структура. димостите, а според по- приоритети?
  5. 5. Строителство Градът, 14 - 20 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5ТЕМА Почти половината от столичния бюджет от 1.3 млрд. лв. - за инвестиции Данъци и такси няма да растат, европейските фондове ще компенсират с 324 млн. леваС толични- Общите приходи по бюджета за годината над Структура на разходите в % ят бюджет 1.3 млрд. лева. Данъците за 2011 г. е Други Общински съвети и таксите няма да растат, Общинска с най-голя- а увеличението на при- Платени лихви по 1,4 0,1 администрация ма инвести- ходите ще бъде за смет- заеми 1 Отбрана и сигурност 3,2ционна програма до- ка на 324 млн. лева от ев- Европейски програми 0,7сега - за капиталови ропейски програми като - бюджет текущи „Транспорт“, „Околна разходиразходи са предви- среда“, „Регионално раз-дени 624 млн. лв. От 0,1 витие“. От концесии се Образованиетях собствените сред- очакват 1.1 млн. лева, от 16,2ства обаче са по-мал- Специализирания об-ко от половината - 262 щински приватизацио- Здравеопазванемлн. лв., по оператив- нен фонд - 38 млн. лв. Прогнозата за да- 2,6ни програми са оси- нъчните приходи е 248 Социални дейностигурени 324 млн. лв. и млн. лв., от които от да- 238 млн. лева от при- нък върху недвижимитеватизационния фонд. имоти 88 млн. лв.Това са и средствата Инвестиционните БКС кредити от Европейската 13,6за инвестиции, раз- инвестиционна банка сапределени на няколко 131 млн. лева.основни групи обектикато метрото, изграж- Инфраструктурата -дане на канализация, много метрообекти, ка- Център за градска нализация и кръстовища Капиталови разходи мобилнострехабилитация и стро- на две нива Други дейности 6,9ителство на пътни съ- 47,9 През 2011 г. столич- Други дейности по по селскотооръжения, мерки за ното метро ще бъде фи- икономиката Ремонт на пътища Култура Туризъм стопанствоенергийна ефектив- нансирано със 77 млн. 0,2 2,1 1,9 0,01 0,1ност на обекти. лева. В края на 2008 г. стартира изграждане- вено предложение съ- на територията на район до края на 2011 г. са предлагат 2 млн. лева, а то на II метродиаметър финансирането за учас- „Овча купел”, канализа- предвидени 50.5 млн. 3.3 млн. лева - за реали- с участък „Пътен възел тъците „Обеля”- надлез ционни колектори в Су- лева, а за проектиране зиране на важни за дви- „Надежда” - пл.”Света „Надежда” и „Младост”- ходол - 5.06 млн. лв. Пла- на ВиК съоръжения - 4.3 жението в града пробиви Неделя” - бул.”Черни бул.”Цариградско шосе” нирано е строителство- млн. лева. и улици. връх”. Финансирането е да стане част от опера- то на канализация и в За ремонт и изгражда- През пролетта тряб- по оперативна програ- тивната програма. местностите Манастир- не на пътища са разчете- ва да започне изгражда- ма ”Транспорт”, за свое- За изграждане на ка- ски ливади-изток, Кръс- ни 50.76 млн. лв., от ко- нето на надлези на две то съучастие общината е нализация през 2011 г. това вада-изток и Гърдо- ито 40.3 млн. лв. заем от нива на обща стойност планирала 33.5 млн. лева. са предвидени 7.25 млн. ва глава. Европейската инвести- 42 млн. лева, от които за Поради липсата на дос- лева за четири главни ка- За завършване на во- ционна банка. годината са заложени за татъчно ресурси е напра- нализационни колектора дните проекти по ИСПА За проектиране се На стр. 6
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 март 2011 г.ТЕМАОт стр. 5 отделени за проекти зафинансиране13.274 млн. енергийна ефективност слева. Сред новото стро- финансиране основно поителство на улици са програма „Регионално СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦИ, МЛН. ЛЕВАоще продължението на развитие“. Обект Стойност Годишна задачабул. „А. Сахаров“ за 3.77 За реализация на ин-млн. лева, нов надлез по вестиционни дейности Три броя кръстовища на три нива 42.3 13.274ул. „А. Мицкевич“ за 9 за намаляване на кон- Продължение на бул. „А. Сахаров“ 3.77 3.77млн. лева, продължени- сумацията на енергия в Бул. „Т. Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „Луи Айер“ 15.4 11ето на бул. „Т. Каблеш- девет училища в райо- Нов надлез по ул. „А. Мицкевич“ 9 9ков“ от бул. „България“ ните “Илинден”, ”Сту-до ул. „Луи Айер“ с 11 дентски”, “Красно село”, Велосипедна инфраструктура 2 1.525млн. лева. “Връбница”, “Искър”, Транспортно решение спортна зала 1.2 1.2 Предвидени са 8.64 Нови Искър, “Възраж- Проучвателни и проектни работи 2.025млн. лева за основен ре- дане”, Слатина, Креми-монт на улици и мостови ковци са предвидени 5 Основен ремонт на главни булеварди, улици и мостови съ- 8.64 оръжениясъоръжения и 1.4 млн. млн. лева.лева за рехабилитация на За рехабилитация напътя до депо „Суходол”. детски площадки и зони За основен ремонт за обществен отдих, до-на трамвайни трасе- изграждане и рекон- ОБЕКТИ НА МЕТРОТО, МЛН. ЛЕВАта и контактна мрежа са струкция на пешеход- Обект Стойност Годишна задачапредвидени 2 млн. лева. ни подлези на територи- За отчуждаване на ята на район “Подуяне, Втори участък „Надежда“ - бул. „Черни връх“ - съфинансиране 483.375 33.5имоти по реализацията “Оборище”,”Средец”, Втори участък „Обеля“ - пътен възел „Надежда“ 203.84 24.55на различни инвестици- “Триадица”, “Сердика”, Метростанция 13 - МС 19 187 17онните проекти са зало- Слатина и “Витоша” са Довършване на трасе на трамвай 20 до бул. „Цариградскожени 21 млн. лева. предвидени 8.6 млн. лв. 2.2 шосе“ 5.149 За ново улично освет-Отпадъци и енергийна ление са разчетени 1 млн. Заместващо трамвайно трасе по бул. „П. Евтимий“ 1.8 0.109ефективност лв. в районите „Овча ку- Проблемът със сто- пел”, Банкя, „Витоша”,личните отпадъци не е „Триадица”, „Подуяне” ирешен от години. През „Младост”. РЕМОНТ НА БУЛЕВАРДИ И УЛИЦИ, МЛН. ЛЕВАтази година за работа по Продължава строи- Обект Стойност Годишна задачауправление на дейности- телството на детски гра-те по отпадъците на Со- дини с цел проблемът бул. „Драган Цанков“ 2.3 1.6фия са предвидени око- с недостига на места да бул. „Кл. Охридски“ от бул. „А. Ляпчев“ до СОП 2.2 0.22ло 112 млн. лева. Проек- бъде решен до 2013 г. За Транспортен възел „Надежда“ 12 2тът включва ново депо, тях през 2011 г. са отделе-инсталация за сепарира- ни 13 млн. лева, а за пър- Мост „Чавдар“ 2 2не и завод за преработка вото довършване на учи- Мостове при Сточна гара 0.48 0.48на отпадъците. Той обаче лището в жк „Стрелби- Мостове по ул. „Кокиче“ и ул. „Тимок“ над р. Иванянскаможе реално да старти- ще“ - 2.5 млн. лева. При 0.75 0.75 в р-н Банкяра, след като приключи благоустройствените ул. „Кумата“ и ул. „Нарцис“ - р-н Витоша 4 0.4процедурата по разглеж- обекти са включени из-дане и оценка на аплика- граждане на парк „Въз-ционната форма в Брюк- раждане“ - 1.16 млн. лева,сел. През 2011 г. за рабо- реконструкция на паркта по него ще се използва „Гео Милев“ и Южензаем от Европейската ин- парк - 8.8 млн. лева.вестиционна банка от 49 Изпълнението на сто- ОТПАДЪЦИ И ОКОЛНА СРЕДА, МЛН. ЛЕВАмлн. лв. личния бюджет за 2010 г. Обект Стойност Годишна задача Продължава изграж- в приходната част е към Проектиране и изграждане на завод за битови отпадъци 228.659 25дането на I етап от депо 94%. Общината се е раз- Проектиране и изграждане на инсталаци яза компостиране„Суходол” и мероприя- платила почти 100% с 40.857 8 на площадка Хан Богровтия за подобряване на фирмите доставчици и есоциалната и техническа събрала стари вземания Изграждане на депо за неопасни отпадъци м. Садината 31.882 14.154инфраструктури в Г. Бо- за над 71 млн. лв., стана Изграждане на 1-ви етап на депо Суходол 7.391 0.83гров, Д. Богров, Яна и кв. ясно при приемането на Строителен надзор на проект за изграждане на интегрира-Суходол. бюджета за 2011 г. в на- 12 2 на система от съоръжения за ТБО Над 37 млн. лева са чалото на февруари. Изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие“ и ОП 0.8 „Околна среда“ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ Общо 624 439 348 лв. Бюджетни средства 262 573 300 лв. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ОБЕКТИ, МЛН. ЛВ. По оперативни програми 323 866 048 лв. Обект Стойност Год. задача Столичен общински приватизацио- Корекция на р. Владайска от бул. Н.Петков до бул. Овча купел 8.945 1.054 38 000 000 лв. нен фонд Корекция на р. Владайска от бул. Овча купел до бул. Житница 1.9 0.73 Корекция на р. Владайска от ул. Дамяница до пл. Сред село 2.835 2.3 Процентно разпределение на Корекция на р. Владайска от ул. Първа българска армия до ул. Вод- 2 0.7 приходите в бюджета нянка Корекция на р. Драгалевска 2 1 Главен канализационен колектор от вододайна зона Бояна 1.863 0.35 Проекти по ИСПА 0.899 Проучвателни и проектни работи 4.3 бюджетни по европейски програми от приватизация
  7. 7. Строителство Градът, 14 - 20 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Йорданка Фандъкова, кмет на София: Метрото и колекторите са основата, върху която градим останалите обекти Й Г-жо Фандъкова, какво е орданка Фандъкова личната община? изпълнението на мина- е кмет на Столичната - Заложихме около 27 млн. логодишния бюджет? община от 23 ноември лева за поддържане на пъ-- 2010 г. беше трудна година 2009 г., като от 2005 до 2009 тищата за 2011 г. Ремонтите,за всички общини, за държа- г. е заместник-кмет по об- които миналата година на-вата и в международен план, правихме на бул. „Цар Бористака че София не прави из- разование, култура, спорт III“, „Цариградсдко шосе“,ключение от тях. Заложихме и превенции на зависимо- „България“ и „Ботевградскоантикризисни мерки, за да стите, през 2009 г . е депу- шосе“, сега ни позволява дапродължим реализацията на тат в 41-ото Народно събра- погледнем към вътрешнок-важните проекти. ние и за кратко - министър варталните улици и улицитеОбщо изпълнението на бю- с обществена значимост.джета за 2010 г. е 94%, кое- на образованието, младеж- Започва работата по подхо-то надмина заложените 90%. та и науката. Повечето й дите към спортната зала и поСобствените приходи от да- специализации са в област- кръстовището на 4-ти кило-нъци и такси са 86.84%. Да- та на образованието. метър.нъците от недвижими имо- По бул. „Копенхаген“, поти са събрани 91%, като тук който завършихме релсовияинтересното е, че имаме над път до „Цариградско шосе“16 млн. лева от несъбраните миналата година, тази щеданъци от предишни години. правим пътни платна. ТойУвеличаване на събирае- бизнес. в експлоатация бул. „Лом- свързва кв.“Дружба“ с бул.мостта на вземанията чрез ско шосе“ и участъка от бул. „Цариградско шосе“.контрол е една от посоките, Какъв бюджет заложи- „Черни връх“, които са свър- Предвидени за реконструк-в която продължаваме да ра- хте за 2011 г.? зани с наземните работи на ция са 12 кръстовища.ботим. Нисък е приходът от - Бюджетът за 2011 г. е 1 302 метрото. Избира се строител за бул.строителните разрешителни. 678 203 лева. Той е най-ви- През лятото ще завършим „Тодор Каблешков“ отКризата се отрази и на про- сокият на столицата досега и бул. „П.Тодоров“, който е за- бул.“България“ до ул. „Лиудажбата на общински имо- е с 20 млн. лева по-голям от творен заради изграждането Айер“ - важен участък за въ-ти, където приходите са едва миналогодишния. За 2011 г. на Десния Перловски колек- трешен ринг на София.20%. По тази причина имен-но по тези две пера заложих-ме по-ниски приходи.Сравнително ниско е изпъл- Т унелопробив- ната машина ще излезе при „Лъ- сме заложили над 300 млн. лева приходи от европейски проекти. Това ни позволя- ва общината да бъде от най- тор. Но за да бъдем коректни към гражданите на София, трябва да припомня, че про- дължава работата по канали- Казахте, че канализа- цията е много важна за София. Кои проектинението на приходите от гло-би и санкции. Това се дъл- вов мост“ в края на големите инвеститори в гра- да. Както през 2010 г., така и зацията на бул. „Костенски водопад“, на бул. „Гоце Дел- предстоят? - В инвестиционната програ-жи до голяма степен на мно- март. През май ще през 2011 г. основни инфра- чев“. Това е свързано с квар- ма на общината има над 10го тромавата и сложна систе-ма за събирането на глобите. стартира строител- структурни проекти са ме- трото и канализацията. тал „Манастирски ливади“. Правилото ни е най-напред инфраструктурни обекти в момента. Средствата за тезиНаложените глоби и санкции ството на надлез в Общо от бюджет за над 1.3 канализацията, след това ас- обекти са от различни из-са завишени, но правото на „Младост“ на буле- млрд. лева приходите от ев- фалтиране на улици. точници - от общинския бю-обжалване и възложеността ропрограми и проекти са над Така изграждането на метро- джет, от програма ИСПА, отнаказателни постановления вардите „Сахаров“ 324 млн. лева, капиталови- то и канализационните ко- оперативна програма „Окол-да се издават от кмета, от ра- и Ляпчев“. През ля- те разходи са над 260 млн. лектори са основата, върху на среда“ - 5 колектора вйонните кметове и от сто- лева и средства за капита- която градим и следващи- квартал Суходол, за които саличния инспекторат бави съ- тото ще завършим лови разходи от общинския те инфраструктурни обекти под-писани договори и пред-бираемостта. бул. „П.Тодоров“ приватизационен фонд - 38 – пътища, тротоари, ремонт стои изграждане. Общо наПредложихме на парламента млн. лева, които също са ин- на подлезите. Със строител- територията на общината сепромяна - завишени мини- вестиционен източник. ството на метрото и метро- изграждат обекти в районитемални глоби по фиш, които В общата картина на бюдже- станциите ще бъде извърше- „Витоша“, „Лозенец“, „Мла-се събират веднага и не могат та средствата за капиталови на и реконструкция на пеше- дост“, „Сердика“. На 11 мартда се обжалват. Това е посо- разходи са около половината ходни подлези като тези при започна работа по канализа-ката, в която работим. от целия бюджет и са в раз- НДК и музея „Земята и хо- цията на „Надежда“. Преди 5Трите антикризисни мер- мер на над 624 млн. лева. рата”. години четвърт от територи-ки са свиване на разходите за ята на София нямаше кана-администрация, изключите- Кога ще стартират и Агенция „Пътна инфра- лизация, сега с проекти смелен контрол върху разходи- кога ще бъдат завършени структура“ има ли анга- обхванали 90% от нея.те, осъществяване на евро- някои от най-важните жимент за поддържане През 2011 сме предвидилипейски проекти. обекти? на някои общински пъ- 11 идейни проекта в областтаОсигурихме добър бизнес - Тунелопробивната машина тища в София? на водоснабдяването и кана-климат за инвеститорите ще излезе при „Лъвов мост“ - Агенция „Пътна инфра- лизацията и проектираме 9- след като проучва някол- в края на март. Кръстовище- структура“ има отговорност инвестиционни за колекторко години възможностите то е включено в групата за да поддържа част от около- и пречиствателна станция вна Южната дъга на Около-връстното, ИКЕА реши дастъпи на нашия пазар, катов близост гръцки инвести-тори ще изградят там и го- Т рите антикри- зисни мерки са свиване на разходи- две нива с финансиране от ЕИБ. Проектът се разработ- ва и веднага след завършва- нето му ще започне строи- телството. връстното, например „Би- стришко шосе“. Опит- ваме се да работим заедно с АПИ. През март-април за- почва планираният ремонт район Кремиковци. С този проект ще кандидатстваме за еврофинансиране. Други проекти са помпена станция в Нови Искър, канализациялям мол. „Хюлет Пакард“ за- те за администра- През май ще стартира строи- на улиците в София. Надява- в местността Сливница, ра-почна създаването на своя ция, изключителен телството на надлез в „Мла- ме се отново да имаме добра йон „Люлин“, канализация вцентър в региона в София, дост“ на булевардите „Саха- координация с АПИ за тези „Модерно предградие“.което означава откриване- контрол върху раз- ров“ и Ляпчев“. За есента ос- участъци, които тя ще ре- Интервюто взето на 2000 работни места. Не ходите, осъществя- тавяме второто кръстовище монтира. Милена ВАСИЛЕВАслучайно миналата година на две нива - при телевизи-София беше избрана за най- ване на европейски онната кула. Кои са другите транс- Пълният текст чететедобрия град за правене на проекти През септември ще пуснем портни обекти на Сто- на www.stroitelstvo.info

×