Строителство Градът

2,219 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,219
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. 9771310983000>23 2323 Брой 23 (706), 13 - 19 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info Управление на отпадъците ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР 3561 хиляди тона са общо образуваните бито- ви отпадъци в България през 2009 г., сочат данните на националната статис- тика. Средно всеки граж- данин на страната е гене- рирал 470 кг битов отпа- дък. Пак през същата го- дина събраните битови отпадъци на човек от об- служваното население са най-много в областите Перник (1790 кг/човек/го- дишно) и Пазарджик (760 кг/човек/годишно). Точно там обаче няма съвремен- ни депа за отпадъци. Общо събраните би- тови отпадъци на депа и временно съхранява- ни за 2009 г. са 3692 хиля- ди тона, или с 9.6% пове- че от 2008 г. От тях 3421 хиляди тона са депонира- ни, 265 хил. тона времен- но съхранени (формира- ни основно на територи- ята на Столичната общи- на) и едва 6000 т са преда- дени за рециклиране (поч- ти 0.18%). Изводът е един – Бълга- рия е може би единствена- та държава в Европейския съюз, която не рециклира боклука си, а го депонира в депа и сметища. Общо за Европейския съюз 24% от отпадъци- те се рециклират, 18% се компостират, 20% се из- гарят, а 38% се депонират. А според последната ди- ректива на ЕС до 2020 г. най-малко 50% от битови- те отпадъци трябва да се рециклират. Ние все още сме на етап изграждане на модерни депа за отпадъци. До 2013 г. А след това – целенасочена полити- ка за налагане на раздел- ното събиране на бито- ви отпадъци, развитие на рециклираща промишле- ност, строителство на за- води за преработка на от- падъци и преоценка на от- падъците като алтерна- тивни горива. Днес - депа за отпадъци. Следваща цел - рециклиране стр. 4 Търсят се... добри инвеститори България се опитва целенасочено да привлече капиталите, които ще осигурят стабилност на икономическия растеж стр. 8 Звездите сред хотелите Пазарът пак става интересен за инвеститорите и международните вериги ще се опитат да се възползват стр. 10 Рекорден брой оферти за строителството на 17 км от магистрала „Струма“ Очаква се договорът за строителство да бъде сключен в началото на август, а изпълнението да стартира най-късно в началото на септември 2011 г. ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ WWW.MAPEI.COM Къде отива боклукът? Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци - Созопол Изпълнител: Консорциум „WALTER-HEILIT SS“, София с партньори WALTER-HEILIT Verkehwegebau GmbH, „Станилов“ ЕООД и „Старт Инженеринг“ АД
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. www.stroitelstvo.infoСЕДМИЦАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ Издава:Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail:vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg ДеянТодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558, e-mail:office@thecitymedia.bg Регионални офиси: Пловдив: тел.032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail:str_office@press.bg Варна: тел.052/63 22 52, 0897/846279, e-mail:varna@thecitymedia.bg Плевен: тел.064/800 474, e-mail:pleven@thecitymedia.bg Редакционен екип: НиколайТодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg МиленаЧервенова - зам.главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55;850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558 Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg ТаняТрифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Абонамент:02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail:abonament@economedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900 Около язовир „Ивайловград“ има най-много незаконни строежи За една година ще премахнем 1200 незаконни обекта - 800 вече са премахнати и в следващите четири месеца ще пре- махнем още 400. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на съв- местен брифинг с министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Плевнелиев припомни, че в края на януа- ри е завършил първият етап на съвместните проверки на 53 големи язовира в страната, а наскоро - и последващи- ят втори етап за проследяване на изпълнението на пред- писанията на контролните органи. При 27 от язовирите не са констатирани нарушения с незаконни постройки. Общо проверените обекти са 1461, като от тях незаконните по- стройки са 748. Издадени са 527 заповеди за премахване на незаконни строежи. Водач в класацията на язовирите с най-много незаконни обекти е язовир „Ивайловград“, къде- то от общо 195 проверени обекти 169 са със заповеди за премахване, посочи министърът. Следват язовирите „Кър- джали“ със 130 незаконни обекта от 159 проверени, как- то и язовир „Искър“ със 110 незаконни от проверени 329 строежа. Участниците в „Набуко“ подписаха споразумението за подкрепа на проекта На 8 юни в турския град Кайсери министърът на икономи- ката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа спо- разумението за подкрепа на проекта „Набуко“. Споразу- менията представляват двустранни договори между ком- паниите - акционери в проекта, и правителствата на всяка от транзитните държави - Австрия, България, Унгария, Ру- мъния и Турция. „С това ние днес казваме „да, проектът „Набуко“ ще се случи“, заяви Трайков. Със споразумение- то за подкрепа на проекта е финализирана правната рам- ка на „Набуко“. Документът установява благоприятен ре- гулаторен транзитен режим по законодателството на ЕС и Турция, защита на газопровода от потенциално дискрими- национно законодателство и законова и административна подкрепа за по-нататъшно осъществяване на проекта. Тръ- бопроводът с дължина около 3300 км ще пренася приро- ден газ от Каспийския регион и Близкия изток през Турция, България, Румъния, Унгария и Австрия до австрийския га- зов център „Баумгартен“, а оттам – и за страните от Цен- трална и Западна Европа. Третата Sofia Design Week: Дизайнът е навсякъде „Дизайнът е навсякъде“ (Design Is All Around) е мотото на тазгодишното, трето поред, издание на фестивала Sofia Design Week, което започна на 10 юни и ще продължи до 18 юни. Програма- та на фестивала, организиран от списание „Едно“ и фондация „Америка за България“, е част от културния календар на Столичната община и е по инициатива „София - Европейска столица на културата 2019 г.“. Идеята на организаторите е, освен да вдъхновяват посетителите си, да съ- берат и добри и нови идеи, свързани с дизайна. По този повод повече от 10 столични галерии и изложбени пространства, улиците, паркът, барове и кафенета ще приютят рекорден брой съ- бития от Sofia Design Week 2011. „Български морски флот“ ще концесионира терминала „Бургас-изток 2“ Министерският съвет опреде- ли „Параходство Български мор- ски флот“ АД за концесионер на „Пристанищен терминал Бур- гас-изток 2“. Срокът на концеси- ята е 35 години. Концесионерът се задължава да заплаща 80 на сто от размера на погасителни- те вноски по заема на България към Японската банка за между- народно сътрудничество. Пред- видените инвестиции за сро- ка на концесията са в размер на 100 310 260 евро. Освен тях концесионерът ще извърши до- пълнителни вложения в обекта в размер на 13 930 000 евро. Со- циалната програма предвижда броят на заетите на пристанищ- ния терминал да бъде поддър- жан на 288 души, колкото е тех- ният брой в момента. До две седмици започва цялостен ремонт на Дунав мост Това обяви министър-председателят Бойко Борисов в Русе през изминалата седмица. На срещата с румънския му колега Емил Бок е постигнато споразумение да бъде ремонтирана и друга- та част на съоръжението, за която носи отговорност северната ни съседка. Рехабилитацията на Дунав мост ще продължи око- ло два месеца. На срещата си в Букурещ двамата премиери са коментирали и темата за свалянето на таксите за преминаване на съоръжението и от румънска страна. За тази седмица е до- говорена среща между българския и румънския финансов ми- нистър. От наша страна вече се обмисля намаляване на такси- те и за останалите транспортни средства, след като от 1 юни налогът за леките автомобили и микробусите стана 2 евро. Оч- аква се съответна реакция и от румънска страна. „Софийска вода“ инвестира в шест нови обекта Столичният общински съвет гласува станови- ще по предложението за корекция на бизнес плана на „Софийска вода“ до 2013 г. Това стана по искане на Столичната община, която иска шест канализационни обекта да бъдат вклю- чени в инвестиционната програма на друже- ството за 2012 и 2013 г. Обектите са с готова проектна документация. Това са третият етап от строителството на канализация в местност Сливница - от ул. „Минск“ до ул. „Луи Пастьор“, вторият главен канализационен колектор в кв. „Модерно предградие“, четвъртият главен канали- зационен колектор в кв. „Горубляне“, вторият етап от главния канализационен колектор в мест- ност Кръстова вада, продължението на главния канализационен клон в кв. „Симеоново“, както и връзката с левия владайски колектор по ул. „Ливада“, за който „Софийска вода“ трябва да изготви работен проект. От общината искат общият размер на инвестициите от 240 млн. лв., предвиден в утвърдения и действащ бизнес план на „Софийска вода“ за 2009-2013 г., да се запази.
 3. 3. 3sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. www.stroitelstvo.info ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ОБЩИНИ ПРОЕКТИ ИНВЕСТИЦИИ Europa Capital тласна нагоре пазара с покупката на „Мол София“ за над 100 млн. евро Europa Capital обяви, че има споразумение за покупката на „Мол София“ за над 100 милиона евро, с което ще изтлас- ка силно нагоре обема на инвестиционния пазар. Но въз- становяването може и да не продължи безусловно зана- пред, след като тази сума се добави към сделките за близо 56 млн. евро от началото на тази година. Продавачите на „Мол София“ - крилото за инвестиции в имоти на американ- ския индустриален концерн General Electric и ирландската частна инвестиционна фирма Avestus Capital Partners, се ос- вобождават от този актив при втория опит, след като сдел- ката им с германския фонд мениджър Degi пропадна във втората половина на 2008 г. По неофициална продажната цена нивото на доходност няма да донесе печалба на про- давачите или поне тя няма да е съществена. През 2009 г., откогато е последният публикуван финансов отчт, имотът е направил оперативна печалба от 13.9 милиона лева и над 10 милиона лева печалба преди данъци. Приходите от на- еми са били малко под 25 милиона лева. Те идват от почти 24 хил. кв.м отдаваема търговска площ и 10 400 кв.м офи- си. Сред наемателите са супермаркет „Пикадили”, „Техно- маркет” и киносалоните „Синема сити”, модни марки като Esprit и Terranova или спортните Intersport, заведения за бързо хранене и ресторанти като Happy, както и Deloitte в офис частта. GE и Avestus (по-рано Quinlan Private) купиха търговския център на два етапа със завършването на стро- ителството му през 2006 г. от израелската верига киносало- ни Cinema City и строителната компания Aviv. Те бяха част от вълната инвеститори, които придобиха първите съвре- менни инвестиционни имоти в България, много от които с целта да ги препродадат с печалба след периода на първо- началната стабилизация на активите в първите година-две от дейността. Кризата попречи на много подобни плано- ве. Сделката се финансира от унгарската банка ОТР и бъл- гарското й поделение Банка ДСК, които осигуряват финан- сиране на мола от построяването му. Правната кантора CMS Cameron McKenna и консултантът по недвижими имо- ти CB Richard Ellis / MBL са съветвали Europa Capital по сдел- ката. Пазарът се задвижи след двегодишен застой. По-ра- но тази година Europa Capital обяви, че купува „Ритейл парк Пловдив” за сметка на източноевропейския си фонд в сдел- ка за сумата 20 млн. евро. От началото на годината гръцки- ят фонд мениджър Bluehouse придоби няколко хипермарке- та в отделни сделки (някои още не са приключили) на обща стойност 35.7 млн. евро. Силният обем може да подведе всеки, който се надява на бързо възстановяване. Няколкото имота, които смениха или за които стана ясно, че ще сме- нят собствениците си, са били обект на дълги преговори, а купувачите остават само две инвестиционни фирми, които кризата завари в момент, в който бяха подготвили значите- лен капитал за инвестиции. Тръгват плащания за водни проекти и сметища Правителството даде съгласие за извършване на плащания за 2011 г. по договори, сключени по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд и управлявани от Министерството на околната среда и водите. Проектите, по които ще бъдат извършени плащанията, са 13 - за водните цикли на София, Смолян, Балчик, Шумен, Кюстендил и Сливен (при условие че ЕК удължи срока на ва- лидност на разходите по него до края на 2011 г.), за изграждане на пет регионални депа за бито- ви отпадъци в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол, на пречиствателни станции за от- падни води в Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец, в Пазарджик, Търговище, Ловеч, Севлиево и Попово. Още 7 болници получават пари по програма „Регионално развитие“ 280 млн. лв. ще се влеят през следващите 24 месеца в системата на здравеопаз- ването. Това заяви министъ- рът на регионалното разви- тие и благоустройството Ро- сен Плевнелиев в Алексан- дровска болница при под- писването на договори по схемата „Подкрепа за ре- конструкция, обновяване и оборудване на държавни ле- чебни и здравни заведения в градските агломерации“ от оперативна програма „Регионално развитие“. Безвъзмездната фи- нансова помощ в размер на 65 млн. лв. се предоставя за ремонт, реконструкция и обновяване на сградите, подобряване на достъпа на хората с увреждания и закупуване на линейки, високотехно- логично медицинско оборудване и апаратура за ранна диагностика и лечение на онкологични за- болявания. Средства ще получат: болница “Света Марина” във Варна, УМБАЛ „Александровска“ в София, МБАЛ – Благоевград, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали МБАЛ „Д-р Братан Шу- керов“ в Смолян, МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен и МБАЛ - Бургас. IBM създава информационен център за градската инфраструктура Intelligent Operations Center ще интегрира и анализира информация- та в градовете, в които се осъществяват проектите Smarter City. Центърът ще предоставя информация на градските власти с цел предотвратяване на про- блеми, свързани с град- ската инфраструктура, по- вишаване на обществена- та безопасност и т.н. Гло- балното предизвикател- ство „Интелигентен град“ за България започна през март 2010 г. Това e 3-го- дишна инициатива за кор- поративно гражданство на IBM, която дава шанс на 100 града в света да бъ- дат управлявани интели- гентно, като така помогне на градовете да се научат как да използват и анали- зират огромното количе- ство информация, генери- рано в тях. Довършителните работи по многофункционалната спортна зала в Русе стартират през 2012 г. През есента се очаква да започнат довършителните работи по спортната зала в Русе. Сградата е с разгъната застроена площ от 26 000 кв.м. Тя е с шест надземни и два подземни етажа. За- лите са съобразени със специфичните изисквания на между- народните федерации, което ще позволи в тях да се провеж- дат големи състезания. Предвидено е пространството да се използва не само за спорт, а и за изложби, конференции, теа- трални постановки, телевизионни предавания и други културни събития. Изгражда се и шоурум, който осигурява възможност за провеждане на самостоятелни изложби и презентации. Про- ектът е публично-частното партньорство между общината и дружеството „Проект Русе” АД, в което участват компаниите „Приста ойл“, „Денси строй“ и община Русе.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Търсят се... добри инвеститори България се опитва целенасочено да привлече капиталите, които ще осигурят стабилност на икономическия растеж Докато България из- разходва повече усилия и пари от когато и да било да убеждава чуж- дите инвеститори, че е добро място за бизнес, за първи път ще бъде направен опит те да имат ясен адрес: потен- циално заинтересувани- те глобални компании в области като инфор- мационни технологии, здравеопазване, фарма- ция и биотехнологии и зелени индустрии. Българското прави- телство е решено да из- ползва следващия при- лив на преки чуждес- транни инвестиции, за да засили износа и да спечели позиции в от- расли, в които страна- та вече има конкурент- ни предимства или кои- то се очаква да подхра- нят следващия период на растеж. „Лично аз вярвам, че за да растем, трябва да знаем къде отиваме и как се вписваме в све- товната икономика”, за- яви заместник иконо- мическият министър Евгени Ангелов. Думите му прозвуча- ха на конференция на Американската търгов- ска камара в България (AmCham) за подсил- ване на българо-аме- риканските икономи- чески отношения пред слушатели като ръково- дителите на компании като Hewlett-Packard, Microsoft, Johnson Controls, Amgen, AES, Dundee Precious Metals и др. Те маркират два- та основни момента в политиката, прокарва- на от правителството в последната година и по- ловина: определяне на перспективни отрасли и съсредоточаване на усилията за създаване на условия и стимули за развитието им. Преките чуждестран- ни инвестиции спадна- ха от малко над 9 мили- арда във върховата 2007 г. до едва малко над 1.6 млрд. евро минала- та, увреждайки иконо- мическия растеж. Де- лът им в брутния вътре- шен продукт намаля от 29.4 до 4.5 на сто. Дока- то двигателят на иконо- миката се премести от тях към промишленото производството и изно- са, БВП намаля с 5.5% през 2009 и се стабили- зира с едва 0.2 на сто ръст миналата. България не е изклю- чение. ПЧИ в света ми- налата година са били едва половината от раз- мера им през 2007, а в Европейския съюз – едва една трета. Спадът подклажда конкурен- цията между отделните страни в привличане- то им. Част от програ- мата на конференция- та на AmCham включ- ваше представяне на инвестиционните въз- можности в Съединени- те щати. Това е знак, че политиката в най-голе- мия източник на капи- тал поставя за основен приоритет привлича- нето на инвестиции ус- поредно със защитата на американските капи- таловложения зад гра- ница. Състезанието ще бъде подкрепено и от постепенното увелича- ване на инвестицион- ните потоци с възобно- вяването на глобалния икономически растеж, което се отразява и на България. „От началото на годината се забеляз- ва съживяване на паза- ра най-вече по отноше- ние на чуждестранните инвестиции”, каза гене- ралният мениджър на „Ърнст и Янг България” Юлиян Михов. Интере- сът е в областта на про- изводството, машино- строенето, технологии- те и услугите и търгови- ята на дребно. Избирателен подход Новото е отраслова- та специализация и из- бора на приоритети. „Всички малки, отво- рени икономики пра- вят това”, добави Евге- ни Ангелов. Макар че винаги привличането на чужди инвестиции е било цел пред България, стра- тегия за първи път ще сложи конкретна рамка какви точно инвестито- ри биха й били необхо- дими. Това е отговорът на бурното развитие на икономиката в периода до 2008 г., което беше водено от силен приток на капитали в т.нар. не- търгуеми сектори, то- ест свързаните с мест- но потребление търго- вия на дребно, недви- жими имоти или фи- нансови услуги. Той на- руши равновесието в икономиката до степен, че отвори пропаст меж- ду вноса и износа, дос- тигнала почти една чет- върт от брутния вътре- шен продукт през 2007- 2008 г. и запълнена за сметка на задлъжнява- нето на фирмите и до- макинствата. „За да продължим да растем оттук нататък, трябва да мислим из- бирателно за инвести- торите”, каза Ангелов, който отговаря за ико- номическите полити- ки и стратегии и евро- фондовете в министер- ството. Изгряващи звезди Стратегията за при- вличане на чужди ин- вестиции, която се пра- ви от специалисти на базата на изследва- не на консултантите A.T.Kearney, набелязва шест големи отрасъла, които имат размер, кон- курентоспособни са и могат да подкрепят раз- витието (виж инфогра- фиката на стр. 5). Представяне на стра- ната в Съединените щати, организирано от Американската търгов- ска камара през май, е показало, че чужди- те инвеститори са пока- зали силен интерес към отрасли като енергети- ката, изнасянето на биз- нес процеси и миннодо- бивната промишленост. „Минната индустрия е изгряващата звезда на българската икономика, каза Алекс Нестор, ди- ректор „Корпоративни и външни отношения” в Dundee. Експерти твърдят, че отрасълът, който и сега дава 5% от брутния въ- трешен продукт на Бъл- гария, може да нарасне четирикратко в следва- щото десетилетие. Роман Василев, уп- равител на технологич- ната компания Johnson Control Electronics, по- сочи, че стойността, ко- ято България предла- га на инвеститорите, и в момента се разпознава от тях, що се отнася до отрасъла, в който той работи – изследовател- ска и развойна дейност. „Има искри навън, кои- то можем да превърнем в пламъци”, каза той. Възможности може да се намерят и извън приоритетните отрасли. Инфраструктурата, ко- ято се разглежда като недостатък, се посочва като фактор за привли- чането на инвестиции в развитието на стратеги- чески проекти. Основа- нието е, че веднъж стъ- пили на българска поч- ва, инвеститорите може да се насочат към раз- ширение на дейности- те си. Които и приорите- ти да се посочат, е факт, че България започва да търси по-фокусира- но мястото си в новата икономическа среда. ДеянТОДОРОВ Източник: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Европейски приоритети * Mechatronics – съ- четание от маши- ностроене, елек- троника и инфор- мационни техноло- гии, един от бързо растящите секто- ри в Австрия
 5. 5. 5sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма: Трябва да влезем в положението на всеки отделен инвеститор Атанас Гаров, вицепрезидент на Американската търговска камара в България: Изключително важно е бързо да постигнем единство в приоритетите си Стратегията е дълго- срочен документ, но какви са краткосроч- ните ви цели, господин Ангелов? - В някои части тя е започ- нала да действа. Стремим се парите по оперативна програма „Конкурентос- пособност” да бъдат на- сочени към: целевите ин- дустрии, технологични паркове, инфраструкту- ра за иновации и т.н. Мно- гото пари по проекта на Българската агенция за инвестиции за популяри- зиране на предимствата на България ще се насочат към инвеститори, които искаме да привлечем. Какви са критериите за успех в следващите 12 до 24 месеца? - Те не зависят само от нас, а и от това какво се случва в глобалната ико- номика. Това, което пра- вим и трябва да правим, е да се опитаме да влезем в положението на всеки поотделно. Вече има два- ма-трима, които са реши- ли да инвестират на тази база. Инвеститорите имат бизнес и искат дър- жавата да се погрижи за тях, като им даде правил- ната информация, за да вземат решение. Подгот- вяме и структурна промя- на, за да може да се пови- шат правомощията на хо- рата, които се занимават с техните проблеми, вклю- чително промяна на Бъл- гарската агенция за инвес- тиции. Конкуренцията за при- вличане на инвестиции е много по-силна. Как се решава този про- блем в политиката ви? - Не можем да си позво- лим да сме пасивни. Има- ме естествени историче- ски преимущества като фискалната стабилност. Сега трябва да направим последната стъпка. България има доста кон- курентни предимства и на фона на Централна и Източна Европа, и в по- глобален мащаб, включи- телно в отделни индус- трии, които имат голям потенциал. Конкурира- ме се с големи пазари, но по-малкият размер има и предимства: много по- лесно се достига до всич- ки нива – бизнес, адми- нистрация, неправител- ствен сектор. Нещо, което промотира- ме в САЩ, е, че е хубаво България да се разглежда в контекста на много по- големия европейски па- зар. От България можеш да правиш бизнес с всич- ки пазари в Европа. Друго от големите ни предимства е, че Бълга- рия се намира в центъ- ра на регион, който е по- следната граница с огро- мен потенциал за бързо развитие в дългосрочен и средносрочен план. Макроикономически- те предимства са ясни и това не трябва да се забравя. Това не е един- ствената причина, зара- ди която един бизнес би инвестирал, но е нещо, което е абсолютно не- обходимо - бизнесът да знае, че влиза в стабил- на среда макроикономи- чески и правно и полити- чески. Не рисуваме само розо- вата картина. Казваме и върху какво има да се ра- боти, но това също е по- тенциал за инвестиции, например в инфраструк- турните проекти, къде- то може да се прави съв- местна дейност между български и американски фирми. Изключително важно е скоро да постигнем единство какъв е фоку- сът ни и също така да има конкретни стимули за постигане на възприе- тите приоритети. Източник:Министерствонаикономиката,енергетикатаитуризма Приоритетните сектори за привличане на инвестиции
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. ТРЕНД Изследване на „Уникредит“ за богатството на домакинствата в България: Потребителите ще останат предпазливи към заемите Ипотечното кредитиране ще се увеличава по-бързо и постепенно ще печели основен дял Ръстът на банкови- те депозити е доприне- съл най-много за увели- чението на богатството на домакинствата през 2010 г. Въпреки кризата българските семейства са успели да увеличат финансовите си активи със значителните 12%. Това пише в последния анализ на „Уникредит“ за финансовото богат- ство на домакинствата в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в частта за България. През последните ме- сеци домакинствата с по-големи депозити са продължили да увели- чават размера им, до- като тези с по-малки спестявания са ги из- теглили, което води до значителна концентра- ция на спестяванията сред малка група дома- кинства. В края на ми- налата година 68% от всички спестявания са държани в само 4.8% от общия брой банкови сметки на граждани. Това е ефект от на- растващата инфлация – индексът на потреби- телските цени нарас- на с 5.6% годишно през март при покачващи се цени на храните при дял от 36.5% от всички разходи за храни и на- питки. Други показатели за влошаващите се фи- нанси на средното до- макинство са намалява- щите доходи на глава от населението със спад от 3.7% годишно през чет- въртото тримесечие на 2010 г. и ръст на безра- ботицата над 10%. Депозитите - най-пред- почитани И през следващи- те две години бълга- рите ще продължат да спестяват в депозити, прогнозира Милен Ка- сабов, старши иконо- мист на Уникредит Бул- банк. В обозримо бъде- ще банковите депози- ти би трябвало да раз- ширят доминиращата си роля. В края на годината те са съставлявали 73 на сто от финансовото богатство на домакин- ствата и очакванията са този процент дори да се увеличи минимално през годината. Причините за пред- почитането им е, че са безрисков финансов инструмент, който бла- годарение на конкурен- цията предлага все по- привлекателна доход- ност. Нарастване на фи- нансовите активи през 2010 г. има и благода- рение на пенсионни- те фондове. Стабилни нови потоци от задъл- жителни вноски заед- но с подобрената до- ходност от инвестира- ните активи са дове- ли до ръст от над 26%. Прогнозите на иконо- мическия екип на „Уни- кредит“ са, че активи- те в пенсионни фондо- ве вероятно ще увели- чат дела си в портфей- ла на българските до- макинства, а ръстът им ще бъде в известна сте- пен засегнат от частич- ната национализация на една от схемите. Инвестициите в ак- ции и колективни схе- ми ще се увеличат в по-малка степен. Два- та компонента и сега са със сравнително по-ма- лък дял в общите акти- ви, но със значителен ръст през 2010 са акти- вите в колективни ин- вестиционни схеми, ре- гистрирани в чужби- на, които нарастват с над 50%, поради силно- то представяне на чуж- дестранните финансови пазари и инвестициите в държавни ценни кни- жа, които се увеличават с над 13% поради въз- приемането им като по- сигурна инвестиционна алтернатива. Други инструмен- ти като регистрираните в страната колективни инвестиционни схеми, директните инвестиции в публично търгувани акции и корпоративни- те облигации са претър- пели двуцифрен спад основно поради значи- телни нетни изтегляния на средства и слаби ре- зултати на местния фи- нансов пазар. Предпазливост в за- емите След години на бър- зо натрупване на задъл- жения и коефициент на задлъжнялост - съотно- шението на финансо- вата задлъжнялост към финансовите активи на домакинствата, прибли- жаващ 70% през 2008 г., тенденцията се прео- бърна през следващите две години, като съот- ношението се понижи до текущите нива - бли- зо до 55%. Обемът на банковите ипотечни кредити на- расна в последната го- дина поради нараства- щи кредити в евро, до- като банковите потре- бителски кредити на- маляха заедно с по- треблението. Кредити- те от небанковите ин- ституции нарастват в сравнение с ипотечни- те и по отделни видове. Най-значителни спадо- ве регистрираха овър- драфтите от банки и лизинговото финанси- ране, като по-висока- та цена и редуцирано- то търсене на финанси- ране за покупка на ав- томобили имаха своя- та роля в ситуация на ограничени финансови възможности на дома- кинствата. Прогнозите Прогнозите са ръс- тът в задлъжнялост- та на домакинствата да се завърне постепенно към положителни стой- ности, но значително по-умерен в сравнение с предкризисния пери- од. Става дума за стой- ности вероятно под ръ- ста в активите. Ипотеч- ното кредитиране би трябвало да се увелича- ва по-бързо от потре- бителското и постепен- но да печели основен дял сред всички видове задължения. Домакинствата ще останат предпазливи в своите финансови ре- шения и потребител- ско поведение в кратко- срочен до средносрочен план в среда на високи нива на безработицата, бавен ръст на доходите, по-високи цени на хра- ните и горивата и паси- вен пазар на недвижи- мите имоти. Общо богатство и дълг на домакинствата, хиляди левове Дял във финансовите задължения на домакинствата Финансови активи, дълг и коефициент на задлъжнялост на домакинствата, млн. левове, % Продажби на дребно (годишен ръст) и безработица, % Източник:УникредитБулбанкИзточник:УникредитБулбанкИзточник:УникредитБулбанкИзточник:УникредитБулбанк
 7. 7. 7sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. ТРЕНД Експертите преду- преждават, че строител- ният сектор може да по- тъне в още по-дълбока рецесия, след като бро- ят на неспособните да изплатят дълговете си фирми се е увеличил с почти 1/5 през послед- ното тримесечие. Това е първото нарастване през изминалите две години. Това пише в статия бри- танският вестник „Гар- диън“. Според счетоводна- та фирма „Уилкинс Ке- неди” неплатежоспособ- ността в сектора е ско- чила с 19%. Броят на британските строител- ни компании, които не могат да платят своите дългове, се е увеличил от 796 през последните три месеца на 2010 г. до 948 през първото тримесе- чие на тази година. Това е първото триме- сечно покачване на про- центите в сферата на не- платежоспособността от 2009 г. насам и опасени- ята от нов продължите- лен спад в сектора про- дължават да бъдат под- клаждани. Данните со- чат, че броят на фалира- лите строителни компа- нии значително намаля- ва на всяко тримесечие от началото на 2009-а, когато те са били 1209, и Великобритания потъва в рецесия. До 2007 г. заедно с фи- нансовите услуги строи- телството се е развива- ло като ключова индус- трия. Докато банките и ос- таналите бизнеси са ус- пели да се възстановят през последните две го- дини, строителните ком- пании продължават да съкращават работна ръка и да регистрират ниска активност на биз- неса. И въпреки че ико- номиката в световен ма- щаб се разраства според правителствени данни, строителството се е сви- ло значителното за по- следното полугодие. Очаква се окончател- ните данни за май да по- кажат признаци на въз- становяване, макар и едва забележимо, в стро- ителството, след като компаниите за недвижи- ми имоти отчетоха си- лен интерес към офис сгради в Лондон и юго- източната част на стра- ната. Според друго проуч- ване на Института по продажби и доставки на- емането на мениджъри в строителните фирми е намаляло до 53.3 пункта през април от 56.4 през март, доближавайки се все повече до 50-те точ- ки, които делят разши- рението от свиването на фирмите. Строителната ин- дустрия е в ход от голе- ми проекти в сферата на публичния сектор, но правителството вече на- малява драстично тех- ния брой като част от въведените строги мер- ки. Отменянето на про- грами за развитие на об- ществения сектор като „Училища за бъдещето” е довело до това увели- чение в броя на фали- ралите фирми. Прави- телството рязко е нама- лило разходи в областта на инфраструктурата, за да балансира недостига, но по този начин тлас- на строителния сектор към още по-дълбок спад. Финансовият стимул в началото на рецесията включваше големи ин- фраструктурни проекти, които да държат строи- телната индустрия над водата, но техният брой вече намалява. Въпросът е колко бързо строител- ството в частния сектор ще успее да излезе от застоя, създаден от обществе- ния сектор. Засега това не се е случило. Експертите изчис- ляват, че разходите на частния сектор за стро- ителство представля- ват 40% от цялостния оборот на индустрията. Правителството е твър- до решено да намали тези разходи наполови- на, разпределяйки по- вече от 90 млрд. лири за периода от 2011 до 2014 година. Проучване на Barbour ABI разкрива, че стойността на награде- ните за строителни про- екти договори е падна- ла от 36.4 млрд. лири за 2010 на 21 млрд. лири за тази година. И въпреки че банки- те не успяват да изпъл- нят целите си за отпуска- не на заеми през първи- те три месеца на година- та, отпускането на заеми рязко спада с повече 2 млрд. лири от предвиде- ното в последно време. Ситуацията започва да се прояснява. В същото време спо- ред Британската органи- зация на производители- те, въпреки че кредитни- те разходи остават висо- ки, отпускането на заеми на малки и средни пред- приятия се е подобрило през второто тримесечие на годината. Проучване на организацията на 500 фирми показва, че бро- ят на малките фирми, регистрирали нови кре- дитни линии за измина- лите два месеца, е равен на броя на фирмите, от- чели спад. Подобно подобрение се забелязва и сред сред- ните по големина пред- приятия. За съществува- нето на кредитни улес- нения процентът на фирмите, отчели спад, е намалял от 11% на 7%. Все пак непрестан- но покачващите се цени остават предизвикател- ство. Докато малък брой компании съобщават за нарастващ процент на взетите заеми, 22% де- кларират увеличение в общата стойност на кре- дитите за последните два месеца. По новите кре- дитни линии този ба- ланс е 28%. Според Лий Хоп- ли, главен икономист на Британската организа- ция на производителите, за първи път след края на рецесията произво- дителите съобщават за подобрен достъп до фи- нансиране. „Надявам се това да доведе до добри резултати при отпуска- нето на заеми през след- ващите месеци. Но но- вите кредити само част от пътя, който трябва да бъде извървян, има нуж- да и от доказателства като спад на цените.“ Осигурителните дру- жества имат достъп до така необходимото фи- нансиране, а развитието е жизненоважно за въз- становителния период. Както във Великобри- тания, така и в останала- та част на Европа са не- обходими доказателства за устойчиво развитие, преди да може да се на- прави заключението, че действията на банките и правителствата дават ре- зултат, че реалното по- добрение е в ход и няма нужда от допълнителни мерки. Неплатежоспособността в европейския строителен сектор е нараснала с 1/5 Специалните антикризисни програми вече престават да действат
 8. 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. ИНВЕСТИЦИИ Звездите сред хотелите С откриването на два нови хотела в след- ващите две години, ко- ито носят отличител- ните знаци на между- народни вериги, Со- фия дава знак, че този сектор на недвижи- мите имоти се връща на мода за инвестито- рите. Но появата на Garden Inn, марка на „Хилтън”, близо до „Летище София”, във втората половина на тази или в началото следващата година и на Novotel на бул. „Ца- риградско шосе” око- ло 12 месеца по-късно може да озадачи всеки, който знае, че общи- ят спад в заетостта и средните цени е препо- ловил прихода на на- лична стая (RevPAR) между 2007 и 2010 г. Как може да има пазар за нови обек- ти, след като консул- танти като HVS отчи- тат, че цената, на коя- то би могла да се про- даде една стая висо- ка категория, е падна- ла с почти 40% между 2007 и 2010 г.? „София все още има нужда от известен брой хотели, основно на средно па- зарно ниво, тоест че- тири звезди”, казва в интервю за „Строител- ство Градът” Фреде- рик льо Фишу, мени- джър „Хотелски биз- нес” за Централна и Източна Европа в кон- султантската фирма Cushman&Wakefield. Льо Фишу не е про- пуснал срива на при- ходите на хотелите, но посочва, че според фирмата за секторни проучвания STR Global възстановяването е за- почнало миналата го- дина и е продължило и в първото тримесечие на 2011 г. Приходът на стая се е повишил с 4% миналата година до 40 евро и според HVS. За това са допринес- ли както сравнително малкото нови откри- вания или присъеди- нявания на независи- ми хотели към вериги- те, така и началото на икономическото въз- становяване. Инвести- торите и мениджърите имат повече предвиди- мост за бизнеса. Стара слава Според Льо Фишу едно от обясненията е, че повечето високо- категорийни хотели са стари, затова новите обекти от среден клас могат да успеят по-до- бре да се възползват от пътуващите бизнесме- ни или появяващите се спорадично туристи. „Има място за добър, нов петзвезден хотел в идеалния център на града”, казва консул- тантът. Малък бум Зад малкия бум в строителството на нови хотели може да се крие още една причи- на. Доскоро предпри- емачите страняха от тях, защото офис сгра- дите, които обикнове- но са алтернативен ва- риант за строителство на същите местополо- жения, им предлагаха стабилността на дъл- госрочните договори и високи приходи от наем при по-ниски ин- вестиции. Днес, в па- зар, в който незаетост- та приближава една трета от наличности- те, а наемите са с пове- че от една трета по-ни- ски в сравнение с тези отпреди три години, хотелите, които имат разнообразни източ- ници на приходи и гъ- вкаво ценообразуване, изглеждат разумен ва- риант. Международните вериги, чийто бизнес е да експлоатират имо- тите в полза на соб- ствениците им, пък виждат шанс да влязат на пазар, от който дъл- го време страняха само заради неспособност- та си да намерят про- ект според изисквани- ята им. Accor, собстве- никът на Novotel, на- пример търси в про- дължение на години подходящото място за влизането си като опе- ратор в България (пло- вдивският е на фран- чайз). Последна спирка Но възходът в раз- витието на веригите и новите проекти далеч няма да бъде безкраен. В крайна сметка един пазар може да понесе ограничен брой хоте- ли, особено ако разчи- та само на бизнес пъ- туванията. По думи- те на Льо Фишу нецен- тралните местополо- жения и в частност ра- йонът около летището най-вероятно са пре- минали границата. „От летището до центъра имаме „Гар- дън ин”, „Новотел”, „Метрополитън”. Смя- там, че тази зона е вече доста наситена”, каз- ва консултантът. „Ако погледнем Прага, коя- то има два хотела, раз- положени в близост до терминала, ще видим, че те не се представят много добре... Хора- та не са склонни да ос- тават в хотела на лети- щето, защото отнема само 30 минути, за да се стигне от аерогарата до историческия цен- тър. Ситуацията в Со- фия е същата – хората предпочитат да бъдат на по-оживени места, вместо да остават в хо- тела на летището.” ДеянТОДОРОВ Пазарът пак става интересен за инвеститорите и международните вериги ще се опитат да се възползват Обем и насищане на пазара на хотели: София и Европа Източник: Eurostat, Cushman & Wakefield Hospitality Развитие на хотелския сектор на база придохи от отдаване стаи (RevPAR) Източник: STR Global Цени на хотелите в София (2007-2010 г.) Цени на хотелите в София (прогноза) Източник: Cushman & Wakefield Hospitality Новооткрити хотели (2008-2011 г.) Развитие на хотелския сектор – март 2010 – март 2011 Източник:STRGlobal Даннитесеотнасятсамодовисококатегорийнихотели(четири-ипетзвезд- ни).Източник:HVS,2011EuropeanHotelValuationIndex. Фредерик льо Фишу
 9. 9. 9sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. ИНВЕСТИЦИИ Дори на фона на първи- те наченки на възста- новяване на икономики- те и пазарите на имоти в Централна и Източна Европа гласовете, че фи- нансирането на недви- жима собственост ще остане трудна задача, са силни. Какво ни очаква в действителност, госпо- дин Уилкинсън? - Преди всичко финансира- нето в Централна Европа е и беше възможно и по вре- ме на кризата. Но е невъз- можно при условията и на нивата, които видяхме през 2007 и 2008 г. Добри проек- ти, с добри наематели и умес- тно ниво на собствен капи- тал могат и ще продължат да бъдат финансирани. Зависи с какво сравняваме. Ако срав- няваме със (ситуацията) от- преди десет години, е по-лес- но да се финансира, ако е от- преди три години, е много по-трудно. Какво е уместното рав- нище на собственото участие на инвестито- рите в настоящия па- зар? - Ако погледнете какво се случи на банките и на ин- веститорите, които праве- ха сделки с 15-20% собствено участие в миналото, ще ви- дите, че нито инвеститорът, който е изгубил всичко, нито банката, която е изгубила много, са щастливи. Затова мисля, че 35% собствен капи- тал е нивото, което трябва да се търси в повечето сделки. Приключиха ли наис- тина тези времена или просто се намираме в по- редната фаза от бизнес цикъла при финансиране- то? Дали нивата отпре- ди няколко години може да се върнат в средносро- чен период, или върху па- рите ще тежат относи- телно нови фактори, на- пример променящите се банкови регулации? - Няма смисъл да предпола- гаме какво може да се случи след три или след пет години. По-важното е какво става сега: добрите проекти се фи- нансират, а лошите – не. Това е значително подобрение за пазара, защото означава, че преминаваме на много по-ус- Ричард Уилкинсън, член на борда на директорите на Erste Group Immorent: Финансираме добрите проекти, лошите - не Нашата отговорност е да подпомогнем модернизирането на инфраструктурата, бизнес и жилищния сграден фонд като една от ключовите задвижващи сили на процеса на догонване между Източна и Западна Европа тойчиво ниво на развитие. Професионалните предпри- емачи винаги са били спо- собни да сглобят добър про- ект – както в добри, така и в лоши времена. Кризата от последните две-три години не е променила неговите със- тавки. Но пък промени оценки- те, наемите, изисква- ното капиталово учас- тие на инвеститорите в проектите, както и лих- вите. Така някои проек- ти, които бяха добри, се оказаха незадоволителни в новите условия. - Пазарът изисква повече си- гурност, отколкото в мина- лото. Без съмнение имаше твърде много спекулативно кредитиране през 2007-2008 г. Но ние винаги сме били консервативни. Erste Group съществува от повече от 190 години и бихме искали да продължи да съществува и следващите 190 години. По време на бума често не пра- вехме бизнес, защото дру- ги хора искаха да кредити- рат значително по-агресив- но. Сега за нас стана по-лес- но, защото пазарът се върна към стабилност. Как се промени пози- цията на Erste Group Immorent от края на ми- налата година предвид разместванията на па- зара и настъпилото пре- структуриране на бизне- са ви? - Целта беше да подобрим качеството на услугите и да адресираме факта, че пазари- те ще бъдат по-малко дина- мични в бъдеще, отколкото в годините 2007-2008 г. Ис- кахме да се възползваме от пълното ни познание за биз- неса с недвижими имоти, ко- ето не правехме при старата структура. Това не промени нищо нито в съществуващия портфейл, нито в рисковия ни апетит. Спряхме вътреш- ната конкуренция и вече не подхождаме към клиента от три различни ъгъла, а само от един. Нашата отговорност е да фи- нансираме модернизирането на инфраструктурата, бизнес и жилищния сграден фонд като една от ключовите зад- вижващи сили на процеса на догонване между Източна и Западна Европа. Във всеки пазар, към който погледнем в централно- и източноев- ропейския регион, виждаме значителен дългосрочен по- тенциал за развитиеq незави- симо дали става дума за офи- си, хотели, жилища или дру- ги активи. Ако се спрем спе- циално на жилищния пазар, ще видим, че повече от 50% от сградния фонд са постро- ени между 1905 и 1990 г. Това говори за огромно количе- ство насъбрано търсене за съвременен, привлекателен жилищен фонд в региона. Бизнес стратегията ни по съ- щество беше последователна преди, по време и след криза- та. Винаги сме били способ- ни да финансираме инвести- ции с високо качество. Нико- га не ни се е налагало да вър- нем клиент с добър проект. Стратегията на бизнеса вина- ги е била и ще продължи да бъде да финансираме преу- стройството и развитието на региона, било в бизнес или жилищните имоти или мо- дернизирането на хотелския отрасъл в някои страни на основата на консервативни и устойчиви предвиждания. Днес пак бихме искали да на- правим най-добрите сделки, с най-добрите предприемачи и в най-добрите пазари. Най-големият ни бизнес е кредитният. В повечето па- зари той заема между 75 и 85% от целия пазар на фи- нансиране. Лизингът винаги е по-малък във всеки пазар, защото той не е подходяща финансова структура за ред клиенти. Но оставаме пре- ди всичко финансова инсти- туция с известен капацитет за реализиране на собствени проекти. Какво е възприятието за риска в региона на Юго- източна Европа в момен- та – България, Румъния и Сърбия? Как се е про- менило от миналата го- дина насам и как се срав- нява с ядрото на цен- тралноевропейските па- зари – Полша, Чехия, Словакия? - И трите пазара са на значи- телно по-ранен етап в разви- тието си от страни като Че- хия или Полша. Това означа- ва, че възможностите в тези три страни са малко по-го- леми, защото в момента има по-малко строителство. Ако направим правилния проект с правилния предприемач, сме способни да управлява- ме риска, който поемаме. На- шият бизнес е свързан с пое- мането на риск и работата ни е да сме прави много по-чес- то, отколкото да грешим. Ус- пяхме да го направим в по- следната фаза и се надява- ме да го направим и в следва- щия етап от икономическия цикъл. Интервюто взе Деян ТОДОРОВ Р ичардУилкинсън е член на борда на ди- ректорите на Erste Group Immorent, структура- та, която от началото на го- дината обедини корпоратив- ното кредитиране за недви- жими имоти на австрийска- та Erste Bank с лизингово- то й крило в този отрасъл – Immorent. Компанията стъп- ва на основите на повече от 190-годишната спестовна банка Erste, която в момента е един от водещите достав- чици на финансови услуги в Централна и Източна Евро- па. Erste Group Immorent уп- равлява портфейл на стой- ност над 13 милиарда евро, който включва както кре- дитни, така и лизингови ак- тиви, от 12 офиса в региона, включително в София. В България компанията е пре- доставяла и лизинг, и кре- дити както за строителни проекти, така и като рефи- нансирания на съществува- щи активи. Има и три собст- вени проекта – две офис сгради в центъра на София и жилищен комплекс в по- крайнините на града. Въз- питаник на London School of Economics,Уилкинсън е в групата Erste от 1989 г., а от 2007 г. оглавява бизне- са й с имоти и лизинговия й бизнес. Във всеки пазар в региона, към който погледнем, виждаме значите- лен дългосрочен потенциал за раз- витие, независимо дали става дума за офиси, хотели, жи- лища или други ак- тиви
 10. 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 13 - 19 юни 2011 г. ИНФРАСТРУКТУРА Рекорден брой учас- тници – 19, подадоха оферти за участие в об- ществената поръчка за определяне на изпъл- нител за допълнител- но проектиране и стро- ителство на АМ „Стру- ма”, лот 1 Долна Ди- каня – Дупница, от км 305+220 до км 322+000. Досега най-голям брой подадени оферти - 14, имаше за лот 2 на магис- трала „Марица”. В конкурса се забе- лязва тенденция към разширяване на пали- трата от международ- ни фирми, които искат да строят магистрали в България. По думите на министъра на регио- налното развитие Росен Плевнелиев присъстви- ето на големи европей- ски компании и рекорд- ният брой - 19 подаде- ни оферти - показват, че състезанието е изклю- чително конкурентно. Очакванията на минис- тър Плевнелиев са дого- ворът за строителство да бъде сключен в нача- лото на август, ако няма обжалвания, и изпълне- нието да стартира най- късно в началото на сеп- тември 2011 г. В тази връзка срокът за рабо- та на комисията за из- бор на изпълнител е съ- кратен и вместо обичай- ните 45 дни тя ще тряб- ва да вземе решението за 30 дни. Строителството на лот 1 на автомагистра- ла „Струма” ще се осъ- ществи по оперативна програма „Транспорт”, която се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Про- гнозната стойност за из- пълнението на участъка с дължина 16.780 км е 68 млн. евро (4 млн. евро/ км) за срок от 23 месеца. За първи път на лот 1 на АМ „Струма” се предвижда изгражда- нето на специален над- лез за безпрепятстве- но придвижване на меч- ки. Част от проекта са и специални ограждения по протежение на ма- гистралата, които имат за цел опазване на по- пулацията на зайците в региона. Тези мерки се взимат във връзка с из- пълнението на европей- ските норми и световни- те стандарти за опазване на околната среда. Пак във тази връзка освен направената оценка за въздействие върху окол- ната среда (ОВОС) при вече изградена магис- трала е необходимо да се подготви и ОВОС при изпълнение на строи- телните работи. Пред- стои възлагането на из- работването на такава оценка. За трасето на участък Дупница - Благоевград - Сандански (лот 2 и лот 3) предстои да се направи ОВОС с оглед строител- ството на самата магис- трала. За изграждането на магистрала „Струма” е предвидено сложно ту- нелно преминаване през Кресненското дефиле. Това ще бъде уникално за България съоръжение с дължина 13.3 км, с ко- ето се избягва премина- ването през защитените зони от „Натура 2000“ и застрашаването на цен- ни растителни и живо- тински видове. Проектът на лот 4 „Сан- дански – ГКПП Кулата” е одобрен от управлява- щия орган и процеду- рата трябва да стартира до дни, съобщи още ми- нистър Плевнелиев. Той призна, че пускането на търга за отсечката изо- става от графика с два месеца, тъй като трасе- то, за което е направена оценката за въздействие върху околната среда, впоследствие е проме- нено и не съвпада с тази оценка. Рекорден брой оферти за строителството на 17 км от магистрала „Струма“ Очаква се договорът за строителство да бъде сключен в началото на август, а изпълнението да стартира най-късно в началото на септември 2011 г. Т ръжната процедура за избор на изпълнител за лот 1 е обявена на 9 март, като 50 фирми за- явяват интерес чрез покупка на тръжната до- кументация. Срокът за подаване на документи бе удължен поради допусната грешка в конкурсна- та документация. До 15 ч. на 7 юни - краен срок за подаване на оферти след промяната, са подадени 19 оферти за участие. Отварянето на техническите оферти се състоя на 8 юни, в Агенция „Пътна ин- фраструктура”.Пътната агенция е бенефициент на оперативна програма „Транспорт”,по която се фи- нансира изпълнението на обществената поръчка. Прогнозната стойност за изпълнение на общест- вената поръчка е 100 млн. лв. без ДДС за срок от 23 месеца. Няколко дни по-рано, на 3 юни 2011 г., бяха отворени офертите за консултант на лот 1 на автомагистрала „Струма“ Долна Диканя – Дупни- ца. Десет фирми са заявили участие в търга. ЛОТ № Участък Дължи- на Индикативна стойност Индикати- вен срок Финансиране ЛОТ 1 „Долна Диканя - Дупница“ 16,8 км 68 млн.евро 2013 г. ОПТранспорт ЛОТ 2 „Дупница - Благоевград“ 34 км 129 млн.евро 2014 г. ОПТранспорт ЛОТ 3 „Благоевград - Сандански“ 67,5 км 900 млн.евро 2015 г. ОПТранспорт ЛОТ 4 „Сандански – ГКПП Кулата“ 15 км 53 млн.евро 2013 г. ОПТранспорт Общо: дължина 133.3 км стойност 1.150 млрд.евро УЧАСТНИЦИТЕ №. Участник 1. ДЗЗД „Макс Бьогел Инжстрой“: „Макс Бьогел Бауунтернремунг Фервалтунгс“ ООД - Германия „Инжстройинженеринг“ ЕООД - Варна 2. „Сочета Италиана Пер Кондоте Д'Акуа“ АД - Италия 3. „Джей - Енд - Пи - Авакс - С.А.“ - Гърция 4. Обединение консорциум „Струма 1“ „Импреза“ АД - Италия „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД - София „Пътстрой 92“ АД - София 5. STFA АД,Турция 6. Обединение „ЕХП Струма“ „Евроасфалт строителство и услуги“ ООД - Унгария „Идепито“ АД - Унгария „Път инжгенеринг“ ЕООД - Пловдив 7. „Чи. Ем.Чи. Акмар Джойнт Венчър“ „Кооператива моратори и чементисти ди Равена“ - Италия „Асочиационе Кооператива Муратори Е Аффини“ Равенна Кад - Италия 8. „Доуш Инкшаат ВеТиджарет“ АД -Турция 9. „Актор“ - Гърция 10. „Сдружение „Пътища Струма 2011“ „Аксиона инфраструктурат“ АД - Испания „Пътностроителна техника“ - София 11. Консорциум „Струма I Копаса Ортис“ „Копаса“ АД - Испания „Ортис строителство и проекти „ - Испания 12. Сдружение „Автомагистрала Струма 2011, гр. Монтана“ „Порр Технобау унд Умвелт Акциенгезелшафт „ - Австрия „Пътинженеринг - М“ - Монтана 13. Сдружение „Салваторе Матарезе АД Клаудио Салини Гранди Лавори АД“ „Сдружение Салваторе Матарезе“ АД - Италия „Клаудио Салини Гранди Лавори“ АД - Италия 14. Обединение „Струма коридор 4“ ДЗЗД „Трейс Груп Холд“ АД - София „СК - 13 Пътстрой“ АД - Перник „ Конструктор – Инженеринг АД“ - Хърватска 15. „Алпине бау“ ГБМХ 16. Сдружение „Текнис - ИПС“ ДЗЗД „Интегрирани пътни системи“ АД - София „Текнис“ АД - Италия 17. Консорциум Струма, гр. София „Лена енженария конструшоит“ АД -Португалия „ИСА - 2000“ ЕООД - София „Агромах“ ЕООД - Благоевград 18. Консорциум „Азвирт“ ПМВ „Азвирт“ ООД - Азербайджан „Пътища и мостове“ ЕООД - Варна 19. „Конструксионес Рубау“АД - Испания На 8 юни в присъст- вието на министъ- ра на регионалното развитие и благо- устройството Ро- сен Плевнелиев и УС на АПИ – предсе- дателят инж. Сер- гей Михалев, как- то и членовете Ни- колина Николова и инж. Лазар Лазаров, стартира процеду- рата по отваряне на офертите. Това стана в присъстви- ето на представи- тели на участници- те в търга и на ме- диите.

×