Строителство Градът

1,781 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 39 (674), 18 - 24 октомври 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Очаквайте: Кога ще ги стигнем французите? реформа Водоснабдяването канализацията във Фран- ция са общодостъпни и с добро качество. Характер- и във водния но за сектора е високият процент на частно учас- тие с договори за конце- сия и дългосрочно отда- ване (gestion déléguée). сектор Загубите на вода - 26%, са високи в сравнение с Ве- ликобритания - 19%, и Германия - 7%. ВиК и пречистването са отговорност на общи- ните. Много местни общ- ности са създали асоци- ации с цел реализиране на икономии от мащаб. Общините и общински- те асоциации често от- дават водоснабдяване- то и/или канализацията и водопречистването на частния сектор чрез раз- лични форми на публич- но-частно партньорство (affermage). В момента в България се създават водни асоци- ации, а министерството на регионалното разви- тие, което отговаря за уп- равлението на ВиК техни- ческата инфраструктура, търси подходящия модел за сектора. стр. 17 стр. 20 Любомир Христов, заместник-кмет Инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на по транспорта и транспортните „Метрополитен” ЕАД комуникации на Столичната община До ноември ще има Апликационната форма за два участъка 39 решение за кръстовищата от метрото - готова до ноември стр. 27 39 > на две нива Refresh за Археологическия музей в Пловдив 9 771310 983000 стр. 30 Има ли място инвестиционното проектиране в процеса на усвояване на европейските фондове?
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info СЪБИТИЕ Изложба в парламента представя творчеството на Колю Фичето Българският икономически форум ще изяснява приоритетите на страната Председателят на парламента Цецка Цачева откри в Народното събрание Целите на България в момента са общи, а приорите- фотоизложба „Творчеството на въз- тите – хаотични, в резултат на което страната не е рожденския първомайстор Никола Фи- способна да използва възможностите, предоставе- чев“. Експозицията е част от прояви- ни от оперативните програми, финансирани със сред- те, с които се отбелязват 210 години от ства на Европейския съюз. Това заявиха организато- рождението на Колю Фичето, и включ- рите на Българския икономически форум, който ще ва 20 фотографии, свързани с негово- срещне бизнеса с правителството на 24 и25 ноември то творчество. Колю Фичето е нашият в Националния дворец на културата. Две от деветте всепризнат строител и архитект, насле- теми ще привлекат вниманието върху проблемите на дил българските възрожденски тради- усвояването на европейските средства и планиране- ции, умението на българските майстори то им за следващия бюджетен период след 2014 г., а и създал класическата национална ар- други две – за управлението на отпадъците и пътни- хитектура, заяви Цецка Цачева, която е те проекти, са до голяма степен обвързани с наложе- патрон на изложбата. ни от Европа политики и предложени от съюза въз- можности за безвъзмездно финансиране. Пътните проекти на страната ще бъдат дискутирани на кръг- ла маса, организирана от „Градът медиа груп” (вест- ник „Строителство Градът”). Главна цел на форума е да подпомогне дебата за прецизирането на приорите- тите в икономическите политики на България и така да подпомогне инвестициите. Преките чуждестранни инвестиции са спаднали от 2 милиарда евро минала- та до едва 700 милиона евро в първите седем месеца на тази година, посочи председателят на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Управле- нието на отпадъците и зелената енергия ще са други от темите на събитието. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИ Уволняват шефовете на ДНСК и на митница Повишават качеството НАП и Столичната община ще обменят данни за Свиленград на живот в райони по имоти по електронен път По настояване на министър-председателя Бойко Борисов на- границата с Турция Всеки имот, отговарящ на определени рискови критерии, за кой- чалникът на ДНСК инж. Иван Симидчиев и началникът на мит- Меморандум за разбирател- то е издадено разрешение за строеж в рамките на Столична- ница Свиленград Стефан Марашев са освободени от длъж- ство по Програмата за тран- та община, и данни за неговите собственици ще бъдат подава- ност. Уволненията са във връзка с незаконно строителство в сгранично сътрудничество меж- ни по електронен път до Националната агенция за приходите от забранената за застрояване зона на язовир „Ивайловград“, не- ду България и Турция по Ин- началото на следващата година. За това се договориха изпълни- упражняване на необходимия контрол в рамките на техните струмента за предприсъеди- телният директор на НАП Красимир Стефанов и главният архи- правомощия и злоупотреба с обществено доверие. „В този ка- нителна помощ подписаха ми- тект на столицата Петър Диков. Спешно е необходимо Столич- зус ние виждаме едно по-дългосрочно бездействие, което е нистърът на регионалното раз- ната община да изгради вътрешен механизъм за контрол, който продължавало доста години от страна на ДНСК“, заяви минис- витие и благоустройството Ро- да следи дали всички имоти, за които е издадено разрешение за тър Плевнелиев. Той съобщи, че започва бърза процедура за сен Плевнелиев и генералният ползване, са надлежно обявени в общинските отдели за местни разрушаване на 45-те незаконни къщи. секретар по въпросите на Ев- данъци и такси, посочи Петър Диков. Това ще прекрати масова- ропейския съюз на Турция по- та практика жилищата да не се декларират, като по този начин сланик Волкан Бозкър. Общи- се избягва плащането на данък сгради и такса смет. Над 1 млрд. лв. са необходими на НЕК за включване ят бюджет на програмата за периода 2007 – 2011 е 21 748 на зелени източници към мрежата 998 евро, като от тях 18 486 Общинският съвет в Несебър одобри развалянето на 648 евро са от ЕС и 3 262 350 Проекти за изграждане на около 1400 мегавата мощности, евро са национално съфинанси- сделката със земя за делфинариум предимно във ветрови и фотоволтаични енергопаркове, имат ране от двете държави. Сред- подписани предварителни споразумения за присъединяване ствата ще бъдат изразходва- Общинският съвет в Несебър одобри развалянето на сделка- към електропреносната мрежа и предстои да бъдат присъе- ни за изпълнение на проекти в та с „Феста холдинг“ за строеж на делфинариум в стария град, динени. За присъединяване на тези мощности ще трябва да три български области - Бургас, съобщи местната администрация. Точката бе включена в днев- се разшири и рехабилитира мрежата, което ще струва около Ямбол и Хасково, и две провин- ния ред на общинските съветници по предложение на кмета 1.1 млрд. лева. Това заяви председателят на Български енерги- ции на турска територия - Едир- на града Николай Димитров. След многогодишни спорове хол- ен форум Иван Хиновски, който представи анализ, направен по не и Къркларели. Приоритет- дингът се съгласи на това, при условие че общината му вър- поръчка на Националната електрическа компания. Този анализ ните оси по програмата са ус- не платените близо 5 млн. лв. за терена от 23 декара в стария показва, че рехабилитацията на мрежата и присъединяването тойчиво социално и икономиче- град. Общинският съвет одобри погасителен план за възстано- на тези мощности може да се извърши в рамките на четири- ско развитие и подобряване ка- вяване на сумата на „Феста холдинг“. Парите ще бъдат пред- пет години. чеството на живот. видени в бюджета на общината за следващата година. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Деян Тодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Регионални офиси: Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Банкова сметка Икономедиа АД: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 www.stroitelstvo.info ОБЩИНИ ИНФРАСТРУКТУРА Транспортното министерство спря общия устройствен Белослав стартира Асоциацията по пътна безопасност раздаде награди. план на Варна проект за подобряване Призът за медии взеха „Индекс Пътища“ и „Строителство на градската среда по Градът“ ОПРР На 13 октомври, четвърти Ев- Проектът „Белослав – про- ропейски ден за пътна безо- мяна на физическата и жиз- пасност, половингодишната нената среда за жители- Българска браншова асоциа- те му, привлекателен за ту- ция “Пътна безопасност” раз- даде първите осем награди. ристи и инвеститори“ е на Призът за медия взеха сп. ”Ин- стойност 5 284 233 лв. Сро- декс Пътища” и в. ”Строител- кът за изпълнението му е ство Градът” за принос по те- 18 месеца. Сред обектите, мата. Председателят на УС на включени в проекта, са: ре- Българска браншова асоциация конструкция на градския “Пътна безопасност” Николай площад „Възраждане“ и Иванов връчи на Божидар Йо- Мотивите на ведомството са, че той не е съобразен с планове- прилежащите му пешеход- тов, председател на УС на Аген- те за развитие на пристанището и летището. Основните спорни ни алеи, централната град- ция „Пътна инфраструктура”, наградата в категория „Представи- точки са предлаганата в предварителния проект за ОУП „коса“ ска улица и създаване на тел на държавната администрация”: „Въпреки трудната финан- писта на аерогарата, която според министерството е неизпълни- паркоместа; цялостно об- сова година усилията на г-н Йотов и ръководената от него пътна ма технически, и преместването на предвиждания контейнерен новяване и аранжиране на агенция бяха подкрепа и личен принос в борбата за намаляване терминал на брега на Варненското езеро. Общината се беше до- централния градски парк на броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия, мотива- говорила с предишното правителство да преструктурира приста- гр. Белослав, създаване на цията ни се корени в неговата воля за провеждане на специали- нищните територии с терминал за круизни кораби, яхтени прис- седем междублокови прос- зирани търгове за текущ ремонт и поддръжка относно пътните танища и зони за почивка, но сега Министерството на транспор- транства с необходимото ограничителни системи, вертикална сигнализация и хоризонтална та твърди, че идеята не отговаря на генералния план на порта детско оборудване, рехаби- маркировка. Божидар Йотов обясни, че компонентите, касаещи и на стратегията за развитие на пристанищата. В отговор авто- литация на паркинг и част пряко пътната безопасност, а именно стоманена предпазна огра- рите на плана разпространиха документите, на които се основа- от непосредствено свърза- да, пътни знаци и пътна маркировка, ще бъдат отделени от тър- ват двете идеи, заложени в проекта за ОУП на града. Министер- ната улична мрежа; подо- говете за текущ ремонт на републиканската пътна инфраструк- ството твърди и че е предложило експертна помощ на община- бряване достъпността до тура и в изключително кратки срокове ще се проведат специали- та в изработването на плана, която е била отказана. На практика градската среда за хората в зирани търгове за изработка, доставка и монтаж на стоманени становището на министерството отрича правото на града да се неравностойно положение; предпазни огради, пътни знаци и пътна маркировка за обекти от развива, ние трябва да кажем на инвеститорите изобщо да не си въвеждане на енергоефек- републиканската пътна инфраструктура. Сключването на центра- правят труда да идват тук, опонира кметът Кирил Йорданов. тивно улично осветление. лизирани договори със специализираните в отделните области фирми ще доведе до спазване на всички европейски норми, БДС стандарти и нормативни документи. За местна власт награда по- ИНВЕСТИЦИИ лучи Йорданка Фъндъкова, кмет на София. За проектант и кон- султант призовете грабнаха инж. Петко Табаков, инж. Валентин Raiffeisen Bank Фасилити мениджмънтът все още се смята за излишен Зарев, председател на секция “Проектиране и строителен над- купува „Мол По-малко от 20% от сградите у нас се поддържат професионално, зор” в Камарата на строителите в България. В категорията препо- давател и представител на МВР бяха наградени съответно проф. Варна“ обединиха се участници в конференция за фасилити мениджмънт. д-р инж. Иван Трифонов от катедра “Пътища” на УАСГ и инспек- Сергей Койнов от консултантската фирма Forton отбеляза, че 80% тор Йонко Тончев, началник-сектор “Пътна полиция” в ОДМВР – Представител на от собствениците на офис сгради ги поддържат собственоръчно, Бургас. За цялостен принос награда получи инж. Алекси Кесяков, Raiffeisen Bank лъжейки се, че трябва да печелят от таксите и че наемането на про- секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по International е потвър- фесионалисти е излишен разход. проблемите на безопасността на движението по пътищата. дил пред изданието PropertyEU, че австрий- ската банка ще придо- Слабо търсене държи проектите за индустриални паркове бие „Мол Варна“. Тя е кредитор на собствени- във фризера ка на търговския цен- тър с 33 хил. кв.м брут- Компаниите, които търсят големи обеми индустриални площи, са за на отдаваема площ - Червената книга на изчезващите видове в България, което държи шотландската фамил- големите проекти за индустриални паркове замразени. Наемите на на строителнопредпри- топ обекти в София са паднали с 33% от пиковите до 4 евро на кв.м емаческа компания месечно, показва проучване на консултантите Forton International. Miller Developments, ко- ято го придоби от вар- „Биовет“ ще строи завод в Разград за 25 млн. евро ненския предприемач и Производителят на фармацевтични и ветеринарномедицински про- При получаване на наградата г-н Божидар Йотов приветства асо- търговец Красимир Узу- дукти „Биовет“ ще реализира проекта за година и ще открие 220 циацията и благодари за направеното дарение на пътя между Со- нов за 120 млн. евро. работни места. зопол и Приморско Инициатива за възстановяване на музея на Колю Фичето в Дряново Организатори: община Дряново и националният конкурс „Сграда на годината“ Дарител: Камара на строителите в България С пряк ангажимент на: арх. Димитър Кръстев „Виа строй инженеринг“ ООД „Трейс холдинг“ АД „Димас“ АД, Габрово „Главболгарстрой“ АД „Станилов“ ЕАД „Инжпроект“ ООД „Галчев инженеринг“ АД „Старт инженеринг“ ООД „Биад-С“ ООД „Мидия“ ООД „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД Дарителска сметка в Централна кооперативна банка – клон Габрово IBAN: BG12 CECB 9790 3168 119101 За повече информация: www.stroitelstvo.info
  4. 4. ТЕМА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. Водният сектор - най-доброто все още предстои Според министерството на регионалното развитие най-напред трябва да се реформира системата и да се намери правилният модел В сравнение с телекомуникациите ВиК сек- Промяната в сис- торът изглежда съвсем нереформиран за темата за управле- ние на техническа- последните 15 години. Доходите на насе- та инфраструкту- лението не позволяват повишаване на та- ра трябва да оси- рифите, откъдето да се получат средства гури ниски загуби и за инвестиции, и затова те идват чрез преразпре- качество на добра цена делението на бюджета през капиталовите разходи на министерството на регионалното развитие, ко- ето отговаря за управление на ВиК техническата инфраструктура. Ефективността на работа и огра- ничаването на загубите на вода не бяха от пър- востепенно значение преди 1990 г., тази практи- ка продължи през годините и досега те са си над 60%. Европейският съюз продължава да критику- ва страната за рисковете за околната среда, свър- зани с качеството на водата и заустването на не- пречистени отпадъчни води. Високите експлоата- ционни разходи и големите количества подадена, но незаплатена вода продължават да гарантират финансови затруднения на водните оператори. Освен всичко друго ството водата е универ- обслужват по-окрупнени Скоро се очаква анализът Някои от проблемите течовете в тръбите могат сално благо и задълже- райони, например с раз- и препоръка на експерти да причинят прониква- ние на държавата е да го мера на областите, кои- от Международната фи- • Разпиляване на собствеността не на замърсени подпоч- осигури на всеки - чис- то да имат повече потре- нансова корпорация от • Размиване на отговорностите между ин- вени или канализацион- та, прясна и в достатъч- бители и така да имат по- групата на Световната ни води, което се случва но количество. За да ста- голям капацитет и при- банка за избора на район ституции и различни планове за сектора при падане на налягане- не това обаче, е необхо- влекателност за инвести- в страната от шест вече • 70% от тръбите са за подмяна то или обезводняване на дим анализ на сега дейст- ции. подбрани ВиК оператори • Дългогодишна липса на инвестиции и тръбите. Факт е, че близо ващия модел и неговата А желаещи частни и райони. 500 000 български граж- промяна, което в момен- партньори вече има. Де- Въпреки че разходите поддръжка дани нямат 24-часов дос- та се и прави. Става дума сет години след първата за предоставяне на ВиК • Райони с режим на водата тъп до вода. за гарантирано осигуря- водна концесия в столи- услуги с добро качество Това са някои от за- ване на пречистена вода цата дружеството конце- са високи, като член на • Сериозно изоставане в строителството на ключенията, които екс- от държавата до грани- сионер беше придобито Европейския съюз Бъл- пречиствателни станции пертите редовно комен- ците на населените места от световния лидер Veolia гария е поела задължение тират по повод на секто- на единна цена, откъдето Water, които от няколко да изпълни изискванията европейски страни, като нието е около 2300 - 2500 ра на водоснабдяване и започва работата на опе- години очакват пилотния на директивите в облас- в зависимост от влаж- куб. м, с което страна- канализация в България. раторите. Те пък е добре проект за публично-част- тта на околната среда. ността се събират между та се нарежда сред петте Според Министер- да бъдат поне два пъти но партньорство с водо- Страната ни е по-бе- 9 и 24 млрд. куб. м вода. най-бедни на вода в Ев- ството на регионалното по-малко от досегашните снабдително дружество дна на водни ресурси в Средното годишно коли- ропа заедно с Полша, Че- развитие и благоустрой- около 50 дружества и да в друг район на страната. сравнение с останалите чество на глава от населе- хия, Белгия и Кипър. Коеф. на събираемост на вземанията на някои ВиК Средна цена на питейна вода дружества с държавно участие, дек. 2009 г. с пречистване, лв. 1,2 2 1,8 1 1,6 1,4 0,8 1,2 0,6 1 0,8 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0 0 Очаква се бъдеще цената да зависи повече от мениджмънта на системата, а не от разходите за добив Източник: МРРБ
  5. 5. Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Случай от практиката Инвестиции на някои ВиК дружества, млн. левове П ървият воден концесионер в България - „Софийска вода“ АД, оперира водопровод- на мрежа от над 4 хил. км, като има доста водопроводи, за които няма информация. Кана- лизационната мрежа е 1500 км, което е показа- телно за нейното ниво на изграденост. По думи- те на Иван Иванов, изп. директор на „Софийска вода“, анализ на водопроводната мрежа показ- ва, че 70% от нея трябва да бъдат подменени, а необходимите средства са над 1.5 млрд. лева. С инвестициите от миналата година бяха подме- нили едва 0.5% от водопроводите. СТАТИСТИКА Водоснабдителна мрежа 72 хил. км Язовири за питейно водоснабдяване 52 Помпени станции 3560 Водоеми 6000 Пречиствателните станции за отпадъчни 62 води Въпреки това положе- се обезпечават. Повиша- турата за питейни и от- ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЯКОИ ВИК ДРУЖЕСТВА) ние обаче само 8-10% от ването на събираемостта падъчни води, включи- С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ, ДЕК. 2009 Г. ресурсите се оползотво- може да стане с помощта телно ПСОВ, за рекон- ряват за питейни и би- на участието на частния струкция и разширяване Добита и подадена Инкасирана Загуби на тови нужди. В по-голя- сектор в процеса. на канализационни сис- вода, млн. куб. м вода, млн. куб. м вода, % мата част от населените В Западна Европа 2-4% теми. Благоевград 27.3 11.28 58,69 места в страната са из- от мрежата се подменят По програма „Реги- градени централни во- всяка година. В Бълга- онално развитие” като Бургас 103.1 70.62 31,57 доснабдителни системи, рия числото е по-мал- част от интегрираните Варна 68.1 25.14 63,13 общо над 5000. Състоя- ко от 1%, а неотчетената планове за развитие мо- нието на канализацион- вода се оценява на около гат да бъдат включени В. Търново 42.7 12.6 70,55 ните системи в населе- 60% от производствения проекти за изграждане и ните места е незадоволи- обем. Общата дължи- рехабилитация на водо- Плевен 25.9 12.26 52,69 телно. Повечето от тях са на на водоснабдителна- снабдителни мрежи в на- Пловдив 84.2 33.45 60,32 строени през 60-те и 70- та и водоразпределител- селените места. те години на ХХ век. Над ната мрежа е 70 620 км, Програмата за разви- Русе 22.8 13.2 42,27 20% от тях са амортизи- а азбестово-циментови- тие на селските райони Смолян 9.6 4.86 49,3 рани и се нуждаят от ре- те тръби, които предста- също дава възможност конструкция, а повечето вляват 70% от мрежата, за изграждане на обекти Стара Загора 32.9 15.31 53,46 имат нужда от разширя- са в много лошо състо- на канализацията и пре- Хасково 13.9 6.4 54,11 ване и подмяна. яние. чистването за малки и Според някои от до- средни населени места. Шумен 14.2 7.53 49,6 Цената на водата - ни- сегашните анализи и из- Ямбол 23.5 5.83 75,25 ска, техническите загу- числения за рехабилита- Качеството на ВиК ус- би - високи, а тръбите ция на водоснабдителна- лугите трябва да се подменят та инфраструктура в на- се определя от фактори ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЯКОИ ВИК ДРУЖЕСТВА Поради икономиче- селените места са необ- като контрол от собстве- С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ КЪМ ДЕК. 2009 Г. ските затруднения през ходими 2.832 млрд. евро ниците, създаване на сис- последните петнадесет за нови водоизточници и теми за управление, на- Обща Ба- ДМА, Сред- Сред- Рентабил- години ВиК дружествата водоснабдителна инфра- личие на достатъчно во- сума на ланс, хил. носписъ- на месеч- ност на приходи- хил. лв. чен със- на работна продаж- не бяха способни да от- структура, включително дни ресурси, технология те, хил. лв. тав, бр. заплата,лв. бите, % делят ресурси за експло- язовири, пречиствател- за транспортиране на во- лв. атация и поддръжка, ко- ни станции за питейни дата до потребителите и, ито се очаква да достиг- води, водоснабдителни разбира се, изграждане Благоевград 11832 415 14329 481 583 6,865 нат 0.70 евро/куб. м през мрежи - 1.137 млрд. евро, на инфраструктура. Осо- Бургас 45831 1590 59795 1169 598 3,89 2014 г. за събиране и третира- бено важни са големина- Решение на този про- не на отпадъчни води - та на дружествата и бро- Варна 52408 2681 54304 1542 791 6,023 блем е увеличение на та- 2.962 млрд. евро. ят на обслужваните по- В. Търново 16583 225 21175 676 581 1,577 рифите, което ще осигу- От обновление се нуж- требители, които опреде- ри повече средства за екс- даят 42 пречиствателни лят капацитета за акуму- Плевен 19119 221 19482 852 576 1,306 плоатация и поддръжка. станции за питейни води лиране на финансови ре- Пловдив 44904 615 50480 1181 707 1,689 Степента на събираемост и около 3500 помпени сурси за поддръжка и ре- е 75-80%, но трябва да станции в страната. конструкция на същест- Русе 18527 1838 45463 511 744 11,097 бъде повишена на фона Кана лизационната вуващата инфраструкту- на технологични загу- мрежа обслужва само ра. С поправките на За- Смолян 8000 1581 10612 305 435 24,192 би от 40% и общи загуби 3.8 млн. души, или мал- кона за водите и създава- Стара Загора 28240 570 33754 770 585 2,429 от над 60%. Задължени- ко по-малко от 50% от нето на водните асоциа- ята към дружествата са населението. При обща ции има възможност за Хасково 12738 33 13675 497 525 0,267 основно от публичните дължина около 9000 км промени и осигуряване Шумен 15468 110 18904 473 676 0,99 институции, сградите на голяма част от тръбите на по-големи райони на централната и местната вече се нуждаят от обно- обслужване с повече по- Ямбол 8470 64 5645 386 550 0,807 изпълнителна власт и на вяване. требители. производствения сектор, Един от начините за Общият брой на ВиК София, Стара Загора, Ха- Монтана, Перник, Русе, во, Брезник, Велинград, част от които са публич- търсене на финансов ре- дружествата в страната сково, Ямбол. Силистра, Сливен, Тър- Дупница, Кресна, Кова- ни, и по-малък дял от на- сурс е по оперативна е 54. Част от тях са дър- Други са с 51% дър- говище, Шумен, Велико чевци, Кубрат, Панагю- селението. Съгласно сче- програма „Околна сре- жавна собственост като жавно и 49% общин- Търново. рище, Петрич, Пеще- товодните стандарти в да”, чийто приоритет 1 Благоевград, Бургас, Ви- ско участие - Варна, Вра- Със 100% общинско ра, Ракитово, Сандан- България обаче просро- предвижда над 1.2 млрд. дин, Добрич, Пазар- ца, Габрово, Димитров- участие са дружествата в ски, Свищов, Севлиево, чените плащания не се евро за подобряване и джик, Плевен, Пловдив, град, Исперих, Кърджа- Батак, Белово, Беркови- Стрелча. отписват и тези загуби не развитие на инфраструк- Разград, Смолян, област ли, Кюстендил, Ловеч, ца, Ботевград, Брациго- Николай ТОДОРОВ
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 октомври 2010 г. ТЕМА Реформата да започне от законовата рамка и регулацията В момента се разработва поредната страте- гия за водния сектор. Тя трябва да бъде готова до края на годината след прове- дена обществена поръчка през лятото въз основа на задание, което според ня- кои не е получило широко обсъждане. След раз- работването й тя ще бъде подложена на широко публично обсъждане. След внасянето и одобря- ването й в Министерския съвет и Народното съ- брание ще бъдат разработени закони и подзако- нови актове. Фотограф Мария Съботинова Документът се изготвя ването и канализацията в ето на сектора в момента и ка асоциациите ще станат но ниво, отговорностите на правителството да ре- от МОСВ, което по закон страната отговаря МРРБ, на перспективите за раз- възможни благодарение на на държавата и общините формира сектора може да отговаря за управлението което не участва в подго- витие. добавянето на нов раздел в при избора на доставчици бъде улеснено от подгот- на водата като ресурс, ко- товката на дългосрочния Сформирането и нача- Закона за водите през 2009 на ВиК услуги и контро- вяната промяна на Зако- личество и качество, водо- документ. лото на функциите на во- г. То имаше за цел да бъде ла върху тяхната дейност. на за концесиите със съз- пречистване и заустване Според някои експерти дните асоциации също по- прехвърлена собственост- Част от експертите обаче даване на специален раз- на отпадъчните води и др. водната стратегия не тряб- ражда много очаквания. та на ВиК инфраструкту- продължават да настояват дел за ПЧП, който да уле- Качественото широко об- ва да се изработва пре- След дългогодишна под- рата като публична дър- за отделен закон. сни частната инициати- съдено и съгласувано за- ди да бъдат готови мастер готовка на специален За- жавна и общинска, а също Привличане на частния ва и участието на бизнеса дание би осигурило добър плановете. Те биха мог- кон за ВиК и дори него- така да бъдат дефинирани сектор възможно най-ско- в управлението на водния краен резултат. А за упра- ли да дадат информация- вото внасяне в Министер- формите на управление и ро чрез добри практики и сектор с по-добри и ефек- влението на водоснабдя- та и основата за състояни- ския съвет в крайна смет- оператори на регионал- демонстриране на волята тивни практики. СЕГА ДЕЙСТВАЩИТЕ СТРАТЕГИИ Държавната гаранция Национална програма за Осигуряването на на- населени места с над 10 Нейните основни цели •Според европейските изисквания Дър- изграждане на пречис- селените места с канали- 000 жители. са анализ на състояние- жавната комисия по енергийно и водно твателни станции за пи- зационни системи и пре- то на ВиК мрежите, по- регулиране има за задача да гарантира тейни води чистването на отпадъч- Стратегия за управление добряване качеството на покриване на разходите за доставка и Документът от 2000 г. ните води преди зауства- на водоснабдяването и ВиК услугите и съответ- е разработен от МРРБ и нето им е национален и канализацията ните мерки с определяне третиране на питейните и отпадни води, предвижда изграждане европейски приоритет, През март 2004 г. пра- на необходимите инвес- както и осигуряване на необходимите на необходимите станции за реализацията на кой- вителството прие Стра- тиции, които се оценяват инвестиции за развитие на сектора. в населените места и за- то още през 1999 - 2001 г. тегия за управление на на над 10 млрд. евро. вършване на голям брой МОСВ и МРРБ разработ- водоснабдяването и ка- Основните приорите- •Комисията одобрява предложените от системи за допълнително ват две програми: нализацията с цел иден- ти са рехабилитация на дружествата инвестиционни планове и количество вода. Част от •Национална програма тификация на пробле- инфраструктура в насе- доказаните увеличения на цената. проектите са стартирали за приоритетно изгражда- мите и финансов план за лените места, изграждане и поради липса на сред- не на градски пречиства- инвестиции и рехабили- на нови водоизточници •Досега дружествата нямаха право да ства не са завършени. телни станции за отпад- тация. В момента се под- и съоръжения, включи- ни води в населени места с готвя нова подобна про- телно язовири, пречис- калкулират амортизационни разходи на Национална програма за над 10 000 жители. грама до края на година- твателни станции за пи- извънбалансовите активи в цената на во- изграждане на пречис- •Национална програ- та. Финансовите нужди тейни води, водоснабди- дата, след поправката обаче те могат да твателни станции за от- ма за изграждане на ка- вече са оценени веднъж телни мрежи, събиране го правят. Не е ясно обаче как след 20 го- падъчни води и канали- нализационни мрежи и в доклад на Световната и пречистване на отпад- зационни системи довеждащи колектори в банка от 2005 г. ни води. дини тези средства ще осигурят възста- новяване и инвестиции в инфраструкту- рата. Има различни предложения - като ЗАКОНИТЕ например създаване на специализиран Закон за водите те места публична държавна соб- ране, строителство и екс- общински фонд, където да се събират Регламентира основ- •Министърът на земе- ственост плоатация на публичната средствата. ните принципи и прави- делието и горите - за хид- •Кметовете - дейност- инфраструктура в населе- ла за управление на води- ромелиоративни системи ите по експлоатация, из- ните места. •Според експерти оптималното решение те и въвежда басейновия и съоръжения и за пред- граждане, реконструкция Закон за регулиране на може да бъде набиране на средствата в принцип за управление. пазване от вредното въз- и модернизация на вод- ВиК услугите специален национален фонд, който да се Отговорностите на ин- действие на водите извън ностопански системи и В сила от 20 януари ституции са разпределе- границите на населените съоръжения - общинска 2005г., дефинира основ- контролира от държавата и да се използ- ни: места собственост ните принципи за ико- ва целево. •Министърът на реги- •Министърът на ико- номическо регулиране на оналното развитие и бла- номиката и енергетиката - Законът за устройство на сектора, правилата за кон- •С оглед на новата водна стратегия и под- гоустройството - за ВиК за хидроенергийни систе- територията трол на качеството на ВиК готовка на поправки в Закона за водите системи и съоръжения ми и обекти Определя принципи- услугите, определяне на мнозина експерти настояват за засилва- на населените места и за •Министърът на окол- те и правилата за плани- цените, като с него се съз- предпазване от вредно- ната среда и водите - за рано развитие на населе- дава и държавна комисия не на капацитета, разширяване на функ- то въздействие на водите водовземните съоръже- ните места и регламенти- за регулиране на ВиК ус- циите на водния регулатор и дори обосо- в границите на населени- ния за минерални води, ра правилата за проекти- лугите. бяването му в самостоятелен орган.

×