Строителство Градът

2,859 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 28 (711), 18 - 24 юли 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Спортните зали Специални съоръжения Новата зала в София вече си има спонсор, ко- ето ще облекчи нейната по света и у нас издръжка. Тя ни изпраща в съвсем друго ниво по отношение организация- та на първенства от най- висок ранг. Вече получи- хме домакинство на едно от най-големите състеза- ния в световния женски тенис - Турнира на шам- пионките на WTA, или т.нар. малък „Мастърс”, взехме финалите на све- товната лига по волей- бол през 2012 г., светов- на купа по художестве- на гимнастика, съобща- ва министърът на спорта Свилен Нейков. Интересен пример за правене на бизнес е лон- донската забележител- ност, многофункционал- ната зала О2. Първона- чално създадена като Ку- пола на хилядолетието, по-късно превърната в спортна зала и открита през 2007 г. с капацитет 20 000 души, това е една от най-големите закри- ти арени на Стария кон- тинент. Година по-късно, през 2008 г., тя вече е обявена за най-натоварен спортен и културен комплекс в света - през същата годи- на от концерти и спортни мероприятия са продаде- ни над 2 млн. билета. Спортните зали са спе- циални съоръжения и ос- вен специфични особено- сти при строителството те имат много особености Спортна зала „Арена София“ и в начина на издръжка и маркетинга на предлага- ните услуги.28 стр. 10 28 > Николина Николова, член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“: Улесняваме разплащането за пътните проекти 9 771310 983000 Въвежда се нов контролен лист - еднакъв за всички обекти стр. 29 Спрените проекти могат да бъдат размразени Ключът e във възстановяването на доверието между кредитор и кредитополучател
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 юли 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАОсем проекта за развитие на туризма получават финансиране по „Регионално развитие“ Правителството отпуска 13 млн. лв. за отводняване на магистрала „Тракия“Осем проекта на Министерството на култура-та по приоритетна ос „Устойчиво развитие на С решение на Министерския съвет се пре-туризма“ на оперативна програма „Регионал- доставят целево от централния бюджет зано развитие“ на обща стойност 30 057 435 лева 2011 г. средства в размер на до 13.1 млн. лв.бяха одобрени от Министерството на регионал- по бюджета на Министерството на земеде-ното развитие и благоустройството за безвъз- лието и храните за предотвратяване на на-мездно финансиране от Европейския съюз. На водняване на прилежащите съоръжения истойност 15.8 млн. лв. най-много пари ще полу- насипи на строящия се лот 4 от магистра-чи проектът „Античен културно-комуникацио- ла „Тракия“, както и на околните земеделскинен комплекс „Сердика”, чиято реализация ще земи. Мотивите за решението са в необходи-превърне центъра на София в културно-турис- мостта да се осигури отводняването на окол-тическа дестинация. Безвъзмездно финанси- ните терени, през които преминава магистра-ране е предвидено и за „Плиска” (1.27 млн. лв.), за римската крепост „Сексагинта приста” (1.29 млн. лв), за „Николо- лата, за намаляване на щетите на земедел-пис ад Иструм” (1.93 млн. лв.), могилата Шушманец (1.11 млн. лв.), Червената църква край Перущица (2.30 млн. лв) и ските производители. Отсечката от Ямболза „Кръстата казарма” край Видин (1.5 млн. лв.), както и за историческия резерват „Трапезица“ във Велико Търново до Карнобат е с дължина около 47 киломе-(4.83 млн. лв.). Срокът за изпълнение на подкрепяните проекти е 24 месеца тра, изпълнител е сдружение „Тракия IV“.ИНФРАСТРУКТУРААПИ се подготвя за втория програмен период с 6 млн. лв. от Осигурени са 50 млн. За 60 дни ремонтират моста „Чавдар“техническата помощ на ОПРР лв. за пътя Ботевград - МездраАгенция „Пътна инфраструктура“ предвижда да стартира следващия програменпериод с повече от 500 млн. лева за рехабилитация на пътища, съобщи Лазар Ла- От държавния бюджетзаров, член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Предви- са осигурени 50 милионадено е да се кандидатства за 6 млн. лева от техническата помощ на ОПРР за чети- лева от необходимите 80ри вида дейности: планиране и технически проекти за следващия програмен пери- милиона лева за започва-од; създаване на модерна система за управление на пътищата; въвеждане на елек- нето на разширението натронни броячи по II и III клас пътища за трафика на автомобили; повишаване на пътя Ботевград - Мездраквалификацията на пътната администрация в Испания, Италия и Франция. След от- и превръщането на тозипускане на 2.5 млн. лева ще бъдат направени 150 електронни пункта за пътища II и участък от Е-79 във висо-III клас. Сега се подготвят и 58 пункта по първокласната и магистралната мрежа с коскоростен път. Това съ-1.5 млн. лева заемни средства от Световната банка. общи вицепремиерът и министър на финансите От 16 юли до 13 септември се забранява влиза-Строителството на кръстовището на две нива в „Младост“ Симеон Дянков при по- нето на пътни превозни средства в двете посо-започва през август сещението си във Вра- ки по източната част на моста - от ул. „Злетово“ ца. Останалото финанси- до ул.“Черковна“. Възложител на обекта е Сто-Строителството на кръс- ране за проекта ще бъде личната община. Изпълнител е Обединение „Ча-товището на две нива при привлечено по европей- вдар“ с водещ партньор „ГБС инфраструктурнобул. „Андрей Сахаров“ – ски програми или чрез строителство“ АД. Общата стойност на строи-бул. „Андрей Ляпчев“ за- заем. В момента по дъл- телно-монтажните работи е 1 752 207 лв. с ДДС.почва през август. Из- гоочакваното разшире- Строителните работи предвиждат отстраняванепълнителите представиха ние се извършва проце- на бетонното покритие, нова обработка по по-проекта за металното съ- дура по ОВОС и решени- върхностите на напречните греди, цялостно от-оръжение пред кмета на ето на Министерството страняване на всички пластове настилка до дос-София Йорданка Фандъ- на околната среда и во- тигане на стоманобетонната пътна плоча. Ще секова и зам.- кмета Любо- дите се очаква през ав- монтират нови отводнители и ще се извършимир Христов. Проектът за инженеринг (проектиране и строителство) на кръсто- густ. В средата на този подмяна на деформираните парапети. Ламари-вището е с бюджет над 8.8 млн. лв. Възложител е Столична община, а изпълни- месец там започват за- ната под плочата ще се обработи с антикорози-тели са Сдружение „Трейс виа“ с водещ партньор „Трейс груп холд“ АД и парт- дължителните археологи- онно покритие. Дилатационните фуги ще се под-ньор „Виа план“ ЕООД. Срокът за изпълнение е 360 календарни дни от издава- чески проучвания, а от- менят. Върху почистената и ремонтирана стома-нето на строително разрешение. Ще се построи ново транспортно трасе, което чуждителните процедури нобетонна пътна плоча ще се положи изравни-да бъде алтернатива на бул. „Александър Малинов“ и да създаде възможност за ще приключат до първо- телен бетон, хидроизолацията и асфалтобетон-връзка между кв. „Младост“ 1 и кв. „Младост“ 2, както и към южните територии то тримесечие на следва- на настилка. Предвижда се изграждане на новии центъра на София. щата година. тротоарни блокове. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 18 - 24 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ БРАНШАудиторен комплекс за 5.5 млн. лв. отвори врати в Семинар „Еврокод в практиката“ събра инженери и специалисти вМедицинския университет в Пловдив геотехниката Строителни инженери и специалисти в областта на геотехниката бяха гости на семинар „Ев- рокод в практиката“, който се проведе на 12 юни в хотел „Радисън“. Организатор на среща- та е компанията ИРМ ЕООД. „Въпреки че в България въвеждането на европейските стандар- ти тепърва предстои, някои инвеститори изискват сградите да бъдат проектирани според Еврокод въпреки оскъпяването“, отбеляза доц. д-р инж. Йордан Милев – водещ проектант на Йода ООД и дългогодишен преподавател в катедра „Масивни конструции“ на УАСГ. Него- вият екип представи именно такива проекти - реализирани съгласно Еврокод по изричното настояване на инвеститора. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕПремиерът Бойко Борисов и трима министри присъстваха на Община Видин с одобрени европроекти за 23 млн. лв.официалното откриване на модерен Аудиторен комплекс в Ме-дицински университет – Пловдив. Общата площ на изградения В рамките на един месец шесткомплекс е 2750 кв.м, което включва: цялостна реконструкция проекта на община Видин по-на старата сграда на Ректората на бул. „Васил Априлов” и обно- лучиха одобрение за финан-вяване на параклиса и прилежащия парк. Новооткритият ауди- сиране и реализация по ев-ториум разполага с две големи аудиторни зали, четири по-мал- ропрограми, съобщи кметътки аудитории и помощни помещения. Инвестираните средства на Видин Румен Видов. Обща-в проекта са на стойност над 5.5 млн. лв., включително за обо- та им стойност е над 23 млн.рудването на залите. Проектант е „РТ консулт”, а главен изпъл- лева. Сред проектите, получи-нител – „Бибов и Ко”. Реконструкцията на Ректората включва ли зелена светлина, са изграж-подмяна на съществуващата дървена покривна конструкция дането на регионалното депосъс стоманобетонова плоча, укрепване на основите и огражда- за отпадъци и за реализира-щите носещи зидове. нето на интегрираните плано- ве за градско развитие. Про-Депото за твърди отпадъци край Кърджали готово ектът „Изграждане на регио-частично до края на 2011 година нална система за управление на отпадъците в регион Ви-До края на годината депото за твърди отпадъци край Кърджа- дин“ е на стойност почти 20 милиона лева, обхваща всички 11 общини от област Видин и сели може да бъде завършено частично, стана ясно на работна реализира по програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“. Предстои да се обяви тръжна проце-среща между изпълнителите и експертите в общинската адми- дура за избор на изпълнител. Депото трябва да бъде изградено до 2013 година. Други 500нистрация в града. Според зам.-кмета Васил Бобеков е добре хил. лева ще бъдат вложени в проектиране на зони за отдих и строителство в община Ви-да се усвоят средствата от ЕС по програма ИСПА, а за догоди- дин с новия интегриран градоустройствен план, който се реализира по програма „Регионал-на да остане националното съфинансиране. Почти напълно за- но развитие“.вършени са подобект „Резервоар”, по-голямата част от клет-ка №1, готови са земните основи на пътищата. Работи се по ИМОТИстроежа на административната сграда и КПП. За другите подо-бекти се очаква окончателното решение по оптимизацията на Atrium придоби пълната собственост Heitman е в неизпълнение на заемапроекта, уточни Бобеков. Все още не е ясно как ще бъдат ре- върху замразения проект за мола „Форум за „Сити център София“дуцирани сумите и дейностите по проекта. „В обхвата му тряб-ва да останат и седемте общини в Кърджалийска област плюс София“ „Сити център София“ е в нарушение наИвайловград. Намалението в обема ще бъде в отпадането на Австрийската компания Atrium European Real Estate основните финансови съотношения попретоварните станции в най-близките на Кърджали общини – придоби пълната собственост в проекта за стро- кредитните си споразумения в размер 64Момчилград, Черноочене и Джебел”, каза Бобеков. ителството на търговския център „Форум Со- милиона евро с Уникредит банк Аустриа, фия“ от досегашния си партньор в България Multi което означава, че имотът на практика еВдигат нов храм в Стара Загора Development. Това е поредната сделка в България, под контрола на банката, показа финан- предизвикана от преструктурирането на инвести- совият отчет за 2010 г. на дружеството, циите на западноевропейски компании и фондо- собственик на имота, публикуван на 14 ве. Сделката ще стане чрез размяна на активи в юли. На практика банката може да поис- България, Турция и Полша и доплащане от страна ка по всяко време 64-те милиона евро, на Multi в размер 64 млн. евро, съобщава Atrium. които дължи „Аурига“ ЕАД, прекият соб- Тя ще донесе 15 млн. евро печалба за фирмата. ственик на търговския център с около Серия подобни продажби, някои от които завър- 24 хил. кв.м отдаваема площ. Нарушени шени, а други - пред завършване, придвижи ка- са и двете съществени изисквания по до- питаловия пазар за имоти в страната до повече говора за заема - за поддържане на съ- от 155 млн. евро в първото полугодие, след като отношение между нетекущата част наВ присъствието на областния управител Йордан Николов и Landmark Property Management S.A. и GE Capital и дълга (главницата) и стойността на молакмета на Стара Загора проф. Светлин Танчев беше положен ос- Avestus Capital Partners продадоха съответно „Ри- на 75% и между текущите приходи ответеният крайъгълен камък за изграждането на православен тейл парк Пловдив“ и „Мол София“ на лондонския имота и текущите задължения по заемахрам в квартал „Самара” на името на Св. Игнатий Старозагор- фонд мениджър Europa Capital. Atrium ще придо- (погасителни вноски до една година) наски. Кръстокуполната базилика ще бъде с размери 17х14 м, а бие пълната собственост върху проекта, за кой- 1.15. Доходът от наем е намалял с почтивисочината й ще надхвърля 12 м. Конструкцията е стоманобе- то съвместно дружество на двете компании по- 2 млн. лева до малко над 14 млн. най-вечетонна с каменни сводове и облицовка от бял врачански камък. лучи сертификат за инвеститор първи клас през заради почти петкратно увеличение наПроектът е дело на арх. Дилян Каменов. Грубият строеж ще се 2007 г. Парцелът от 180 декара се намира от юж- отписаните вземания, които изпълзяватизпълнява от старозагорската фирма „Аква вижън“. Староза- ната страна на околовръстното шосе, между жи- до почти 2.5 милиона лева. Оценката нагорският владика обяви още, че храмът ще бъде изграден из- лищния проект „Резиденшъл парк София парк“ и „Сити център София“ е потънала от 90.2цяло със средства от дарения, а стойността му е 200 хил. лв. офис сградата „Камбаните бизнес център“. до 78.3 млн. евро за година. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 юли 2011 г.ТРЕНД Според изследване на PricewaterhouseCoopers: Спортните мегасъбития създават много възможности в икономиката Инфраструктурата получава реален шанс за развитиеК ачеството на инфраструктурата в един ре- гион е от голямо значение за потенциала за развитие. Инвестирането в инфраструк- турни проекти, свързани с мащабни съби- тия, може да ускори икономическия рас-теж за десетилетия напред. Все повече градове ирайони се ориентират към публично-частно парт-ньорство, за да си осигурят достъп до финансира-не и за да намалят поетия риск. Преобразяващиятефект на една добре планирана поддържаща ин-фраструктура за големи събития като олимпийски-те игри или световното първенство по футбол имадълготрайно икономическо, демографско и соци-ално отражение върху целия район. Планиранетоот страна на властите - държава, регион или общи-ни, ще покаже как ще се отрази на инфраструкту-рата събитието, което може да даде тласък на ико-номиката за десетилетия напред.Това показва спе-циално изследване на PricewaterhouseCoopers. Спортните обекти в Сочи са само част от мащабното строителство атлетите, така и на зри- ното развитие. В града се струкция. В резултат на ни съоръжения, удвоява живот и ще помогне за телите. Неподходящо- построяват околовръст- игрите през 1992 г. Бар- капацитета на пекинско- преобразяването на Из- то планиране на инфра- ни шосета, които нама- селона се превръща как- то метро, завършва ви- точен Лондон, който до- структурата и послед- ляват значително трафи- то в туристическа, така сокоскоростната железо- сега е представлявал по- ствията от него могат ка, ремонтират се лети- и в топ бизнес дестина- пътна линия, подобря- малко развитата част на значително да изкривят ща, преструктурират об- ция. Годишните прихо- ва пътищата и построява града. представата за впечатля- ществения транспорт, ди само от туризма са се нови летища. Инвести- В същото време ня- ващо постижение. подобряват се зелените удвоили. Като допълне- циите, свързани с олим- колко дългосрочни Повече от 4 млрд. Основният въпрос е площи, обновяват теле- ние към почти 5-те ми- пийските игри, се равня- транспортни проекта садуши гледаха олимпий- комуникационната сис- лиарда долара, дадени ват на 15% от цялостни- оценени на 8 млрд. до-ските игри в Пекин през как визията за проекта тема и модернизират ка- от обществения сектор, те икономически капи- лара и въпреки че не саавгуст 2008 г. Световната съответства на дълго- нализацията. олимпийските игри при- таловложения от 2002 до пряко свързани с олим-публика настрои телеви- срочните нужди и цели. 2008 г. След игрите Пе- пийските игри, споредзорите си за атлетите, но Кой финансов под- кин се превръща в един сметната палата те са из- Ввсъщност видя страна- ход най-добре подхожда от най-добре предста- ключително важни. Тезита в една нова светлина на случая? Какви суми се очакване на повишено пазарно вилите се градове в све- проекти включват раз-и нейните постижения. предвиждат за поддръж- потребление по време на зимни- та в категорията на ин- ширяването на магис-Проучване от октомври ката на подобно съби- фраструктурата и с най- трала M25 около Лон-2009 г. от Марк Шпигел тие? Как ще протече въз- те олимпийски игри в Сочи през 2014 евтиния транспорт от дон и свързването на ня-от банката на Федерал- лагането на обществени постепенно 200 нови съоръжения ще всичките 21 световни кои железопътни линииния резерв в Сан Фран- поръчки? Какъв вид над- наберат сила, увеличавайки енергий- града в специална кла- с местоположението нациско и Андрю Роуз от зор трябва да съпътства сация. олимпийските съоръже-Университета в Кали- проекта? ния потенциал на градската електри- Същевременно се ния (West Coast Line ифорния разкрива, че до-макинстването на съби- Предоставянето на подходящ транспорт, об- ческа мрежа с 250% предвижда Лондон да похарчи около 15 млрд. Channel Tunnel Rail Link). 188-километровият око-тие като олимпийските ществени услуги, чис- долара за Олимпийския ловръстен път М25, вто-игри или първенство на та вода и канализация за парк в Източен Лондон рият най-дълъг в Европа,ФИФА може да увеличи хиляди спортисти и ми- Барселона изразход- вличат приблизително и за преустройството на е превърнат в публично-за постоянно търговски- лиони зрители на съби- ва 6 пъти повече капитал 7 млрд. долара парични целия район, включител- частен проект и е изця-те обороти с 30%. тия като олимпийските за инфраструктурата на средства в частния сек- но на транспорта, мосто- ло осигурен с частно фи- Щастливците с шанса игри не е никак лека за- спортни съоръжения и тор. вете, съоръженията и пе- нансиране.да бъдат домакини на та- дача. Но какво се случва поддържащи структури, шеходните алеи. Олим-кова събитие обаче тряб- с поддържащата инфра- отколкото за организи- Оптимална възвръщае- пийското село ще пре- Нови възможности за ин-ва да започнат да го пла- структура, когато турни- рането на самото съби- мост достави държавни и пра- веститоритенират много преди то да рът свърши и всички се тие. Четири пренебрег- Китай инвестира при- вителствени жилища Инвестирането в ин-се състои. Проектите за- приберат вкъщи? вани дотогава градски близително 40 млрд. до- за лондонските гражда- фраструктура предла-почват да се създават де- Барселона използ- зони са включени в пла- лара в инфраструктура ни след края на игрите. га многообразие от ико-сетилетие по-рано пред- ва олимпийските игри на за общоградски съо- само в периода от 2002 Доклад на британската номически и социал-вид факта, че успехът се през 1992 като катализа- ръжения, който позво- до 2006, за да се подготви сметна палата съобщава, ни изгоди за региона идължи на поддържащата тор за ускоряване на от- лява на строителите да за олимпийските игри. че Олимпийският парк възможност на чуждес-инфраструктура, нуж- давна поставени цели в разпределят средства- Страната построява 40 ще се превърне в про- транните инвеститори дана за участието както на сферата на урбанистич- та за цялостната рекон- нови стадиона и спорт- ект за устойчив начин на търсят нов пазар.
  5. 5. Строителство Градът, 18 - 24 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТРЕНДБразилия те игри в Сочи ще бъ- но ускорява хода на съ- Очаква се Бразилия дат изготвени 50 инфра- битията. Проект за раз-да вложи 83 млрд. долара структурни проекта. витие на инфраструкту-в инфраструктурата от Нова високоскоростна рата стартира през 20082009 до 2016, за да се под- железопътна линия ще г., а вложените в произ-готви за световното пър- превозва 8500 пътници в водство и разпределениевенство по футбол през час от брега до планин- на енергия, железопътен2014 г. и олимпийски- ския район за по-мал- транспорт и пристанищате игри през 2016 г. Вече ко от 40 минути. Енер- парични средства се рав-са регистрирани повече гийният потенциал на няват на 52 млрд. долара.от 1600 проекта, свърза- електрическата мрежа в В подготовката за светов-ни със световното, кое- града ще бъде увеличен ното първенство прави-то вероятно ще привле- 2.5 пъти. Те ще бъдат за- телството инвестира ощече около 3 млн. бразилци действани постепенно в 4 млрд. долара в инфра-и 600 000 чужденци. Но- очакване на по-голямо структурата, наблягай-вите проекти ще включ- енергийно потребление. ки на подобряването нават летища, пътища, об- 500 млн. долара вложе- пътищата, железопътна-ществен транспорт и ка- ния в телекомуникаци- та линия и летищата. Но-нализация. онната инфраструкту- вопостроеното летище Публичното-частната ра ще позволят цифрово с по-дълга писта за голе-инвестиция е разглежда- излъчване и мобилна ко- мите самолети е първо-на като най-добрия вари- муникация. то строено от 100 годиниант нова високоскорост- Русия е планирала и насам. Първенството ус-на железопътна линия на 16 стадиона в 13 града в кори и изграждането настойност 20 млрд. дола- очакване на световно- първата високоскорост-ра и ще служи и за двете то първенство по футбол на железопътна линия вспортни събития. Част- през 2018 г. По-голямата страната. Според Минис-ни инвеститори от Близ- част от огромните изис- терството на транспор-кия изток, Европа и Съе- квани инвестиции - 7724 та 80-километровата ли-динените щати са изяви- км пътища и 1930 км же- ния, свързваща Йоханес-ли интерес към инфра- лезопътна линия, ще бъ- бург и Претория, е единструктурните проекти. дат вложени на места, от най-мащабните про- Още по-неотложна е където инфраструкту- екти на страната.нуждата от подобрява- рата е слабо развита илине на бразилските лети- въобще не съществува, Инвестирането в инфра-ща за приемането на го- извън двата най-голе- структура - гаранция за Подготовката и провеждането на Лондон 2012 включва регенерация на огромниялемия брой посетите- ми града Москва и Санкт конкурентоспособност район на долината на река Лий, а също така и инфраструктурата в цял Източенли, които ще се стекат в Петербург. Инфраструктурата Лондонстраната. Както при организи- подсигурява икономиче- рането на всички големи ската и социалната осно- фраструктурно развитие пацитета му да приема от десет години. Постро-Сочи, Русия събития, предизвикател- ва за регионалния прос- като двигател за бизнеса чуждестранни пътници ените в Атланта обще- Руското правителство ство за Русия остава оси- перитет. Работниците доста преди самите игри. и добавило нова железо- жития, които помещава-в Сочи, където ще се гуряването на финанси- прекарват по-малко вре- В направената след съ- пътна връзка. Днес Сид- ли атлетите на олимпий-проведат зимните олим- ране, привличането на ме към и от работа, биз- битието оценка PwC съ- ни е един от градовете на ските игри през 1996 г.,пийски игри през 2014 частни инвеститори, за- несът задвижва по-бър- общи, че общественият предни позиции в кла- сега предоставят жилищег., активно търси учас- вършване на строежи- зо продуктите и достав- и частният сектор са ин- сациите за бизнес, поли- за 10 000 студенти. Пре-тие в публично-частни те навреме и осигуряване ките и цените на транс- вестирали приблизител- тика и качество на жи- връщането на търгов-партньорства. Градски- на подходящ план за по- порта спадат. Доклад на но 2 млрд. долара за съо- вота, понятия, в кои- ски площи в жилищни ете и регионалните управ- нататъшно използване. PwC от 2010 г. показа, че ръжения и инфраструк- то се включват градска- привлякло повече от 100ници предвиждат градът инфраструктурата е ди- тура, свързани със със- та оживеност, жилищ- 000 нови жители в цен-и целият Краснодарски Южна Африка ректно съпоставена с тезанията. Регионално- ното строителство, зеле- търа на града от 2000 г.край в Южна Русия на Южна Африка е тър- оживеността на даден ра- то строителство е завър- ните площи, качеството насам. Тези нови гражда-1609 км от Москва да се сила активно частно йон, което е икономиче- шено навреме и не е било на въздуха, управление ни представляват обра-превърнат в най-модер- участие в инфраструк- ско предимство. нужно поемането на на претоварването въ- тна на създалата се презния курорт в околността. турните проекти и най- Планирането на ин- дълг от още 2 млрд. дола- глеродния отпечатък на 70-те и 80-те години тен-Проектите включват из- вече частни инвестиции. фраструктурното наслед- ра. Новото строителство града. денция, когато около 100граждането на повече от Правителството предос- ство със сигурност е взе- и подобрения включват Бързото напредване с 000 жители се местят в354 км пътища и мосто- тавя стимул за чуждес- то сериозно под внима- подновяването на лети- проектите за транспор- предградията. 80 декараве, 201 км железопътна транните компании да ние по време на олим- щето в Сидни, постро- та и инфраструктурата в площ в покрайнините налиния, 22 тунела, почти участват в местния биз- пийските игри в Сидни. яването на нови магис- Мюнхен по време на под- градския център, която480 км газопровод, меж- нес. Световното пър- Това доказва докладът на трали и подобряване на готовките за олимпий- преди е била изоставенадународно летище, подо- венство по футбол през Министерството на фи- канализацията. ските игри през 1972 дава индустриална зона, сегабряване на телекомуни- 2010, което е първото го- нансите в Нови Южен Възобновяването на възможност на града да е едно от най-големитекациите. лямо събитие, проведено Уелс, който свидетел- летището за 1.5 млрд. до- ускори урбанистично- залесени пространства в За олимпийски- на континента, значител- ства за значително ин- лара почти удвоило ка- то си развитие с повече Съединените щати. Какъв подход е нужен към финансирането на инфраструктура Някои градове, до- од от 50 години напред, през 2000 г. мястото се мерява да изгради мо- и на магистрала М25 в сектор той е нямало дамакинстващи събития а транспортният про- превръща в преуспяващ дулни съоръжения за Лондон. бъде завършен успешно.от голям мащаб, вла- ект на Ванкувър - „Ка- жилищен квартал. световното първенство • Ангажирането на • Съдействие междугат много по-разумно нада лайн”, е част от ре- • Холистичният под- през 2022 г., след което обществения сектор в федералното правител-капитала си в инфра- гионалния план за гра- ход също може да пре- да ги разглоби и даде на дългосрочните спора- ство, държавното упра-структура от други. Как доустройство от десети- върне идеята в реал- развиващите се страни. зумения е от изключи- вление и местната властда бъде осигурена трай- летия. ност. Добре обмислени • Публично-частни- телно значение. Кога- е от голямо значениена следа? • Градското обновле- цели, ясен контрол и от- те партньорства пред- то частното финанси- при планирането и ин- • Поддържащата ин- ние предполага и дълго- четност, график и добра лагат допълнително фи- ране на магистрала М25 вестирането в инфра-фраструктура има най- трайни ползи. Уентуърф комуникация осигуря- нансиране, специализи- става несигурно, Ми- структурата на мащаб-добър ефект, когато е пойнт в Сидни е пред- ват успешното изпъл- рана инфраструктура и нистерството на транс- ни събития. Рио де Жа-част от дългосрочния ставлявал почти 5 кв. км нение. прехвърляне на риска. порта във Великобрита- нейро стана домакинплан за развитие на ре- мочурлива площ, на ко- • Дългосрочното пла- Пример за това са ви- ния влага 790 млн. дола- на олимпийските игригиона. Преди да стане ято са се намирали ня- ниране на стадиони, сокоскоростната транс- ра, за да спаси проекта. през 2016 чак след катодомакин на олимпий- колко предприятия, ин- особено когато ще за- портна система „Кана- В крайна сметка частни- трите нива на държавноските игри, Барсело- дустриални съоръжения емат големи простран- да лайн”, разширява- те фондове финансират и местно управление ус-на вече имала свой план и временен склад. След ства, е жизненоважно. нето на магистралата целия проект, но без на- пяват да осигурят нуж-за развитие за пери- олимпийските игри Катар например възна- Whistler във Ванкувър месата на обществения ните средства.
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 18 - 24 юли 2011 г.ИНВЕСТИЦИИ Паузата в инвестициите в молове приключва България се движи в съзвучие със следващата вълна на подем на проектите в Европа, докато предприемачите се опитват да вземат дял от възстановяващото се потребление Строителството на в момента в страна- сеца на годишна основа, на трети и четвърти тър- биниращи както атрак- то време на столичани,молове се движи от две та се строят малко над преди да започнат да да- говски център в строеж ции под покрива, така и които включват и по-го-основни сили: желание- 237 хил. кв.м отдаваема ват положителни резул- в столицата и вече рабо- такива на открито. лям брой ресторанти.то на търговците да на- площ в различни като тати от януари тази го- тят по втория и третия в Но в много от случаи- Открили, че българ-мерят място за стоките формат, мащаб и место- дина. В този период тър- Бургас. те решението, което из- ският потребител чес-си и на предприемачите положение проекти. За- говските площи на раз- „Предлагането, което глежда до голяма сте- то ходи в мола, за да гле-и инвеститорите да на- вършването им в идни- положение на компани- се подготвя, остава пре- пен сигурно, е и повече да тълпите и витринитемерят място за парите те година или две ще по- ите в сектора нарасна- дизвикателно с над 237 от традиционно, дори за от масата на някое кафе,си. Ентусиазмът и две- вдигне наличностите с ха повече от двукратно хил. кв.м търговски пло- търговски център: хра- предприемачите в бъ-те групи беше охлаждан 42%. Пазари като Со- с добавянето на молове деще ще му предложатв последните две години фия и Бургас ще се при- във всички градове с по- повече възможности даи въпреки това строежи-те пак са в подем, показ-ва последното проучванена консултантската фир- ближат като насища- не до Варна, Стара Заго- ра и Русе, в които и тър- говци, и предприемачи вече от 150 хиляди жи- тели, а в повечето - поне по два. П ри положение че икономически- ят ръст остава слаб, а налично- стите ще се разширят с поне по 25% в харчи, без да си купу- ва дрехи, обувки или нов лаптоп. „Понастоящем пазарът на търговскима Forton. вече страдат. Предизвикателни раз- Сърбия, Хърватия, Словакия и Румъ- площи е по-толерантен България не е изклю- Компанията наблю- мери към проекти с по-голя-чение. Паузата в рязане- дава леко подобрение в Сега очакваното пус- ния, „в краткосрочен план ще възник- ма развлекателна състав-то на лентите на търгов- оборотите на тримесеч- кане в експлоатация нат малко нови възможности” за стро- на част”, казва Forton.ски центрове приключ- на основа между април на забавени търговски Едно проучване на CBва в цяла Европа, показ- и юни и все пак продаж- центрове в Стара Заго- ителство на Балканския полуостров Richard Ellis във Велико-ва ново изследване на CB бите в тези обекти оста- ра (трети поред), Плов- британия показва, че вRichard Ellis - най-голе- ват приблизително 30% див (трети), Варна (чет- щи в строеж” по опреде- на. В Бургас ZBS искат началото на настоящотомия консултант за имо- назад в сравнение с пре- върти) и Плевен (първи) лението на Forton. да направят ресторант- десетилетие делът на хо-ти в света. дходната година. помпа очакванията за Това, което за пред- ска аркада - пасаж, пос- рата, които са се храни- Оборотите в търгови- ново предлагане, докато приемачите и консул- ветен на храните и на- ли по време на обиколкиНадигаща се вълна ята на дребно спадаха в строителите се готвят да тантите в такъв пазар питките, който ще даде на магазините, се е уд- По данни на Forton продължение на 20 ме- разположат техниката си може да е тежест, за ня- на посетителите на тър- воил от 20 на 40 на сто, а кои търговци е възмож- говския център Strand със застаряването на на- ност. Според CB Richard много повече от стан- селението претенции- Ellis разширяването на дартното бързо хране- те към храната са нарас- веригите се е препънало не за изгладнелите купу- нали. в липсата на подходящи вачи с пълни торби. От Със сигурност повече, места в последните две двата най-големи проек- но в никакъв случай ед- години, в които отва- та в София - „Парадайз накви, търговските цен- рянето на нови търгов- център” и „София саут трове ще търсят заоби- ски центрове се съкра- ринг”, вече загатнаха за колни пътища към джо- ти с 30% (2009 г.) и 36% гледки към Витоша, го- ба на потребителите, ко- (2010). Сега обаче поде- леми панорамни тераси ито вече започват да хар- мът в страни като Тур- и разнообразие от въз- чат повече. ция, Русия и Полша ще можности за свободно- Деян ТОДОРОВ ги изведе на бърза писта към някои от най-голе- Оборот в търговията на дребно мите и най-бързорастя- щи потребителски паза- ри в региона. Според CBRE обаче, при положение че ико- номическият ръст оста- ва слаб, а наличностите ще се разширят с поне по 25% в Сърбия, Хър- ватия, Словакия и Ру- мъния, „в краткосрочен план ще възникнат мал- ко нови възможности” за строителство на Бал- канския полуостров. Източник: Национален статистически институт. Сезон- В търсене на стабилна но изгладени данни. Не включват търговията с горива опора Казват, че количест- Новооткрита отдаваема вените натрупвания во- дят до качествени изме- търговска площ нения. Затова е твърде вероятно моловете да се разклонят в посоки, ко- ито още не сме виждали. Подхвърлените от пред- приемачите и консул- тантите идеи започват от „направи си сам” мага- зини за първи път в този формат до увеселителни тематични паркове, ком- Източник: Forton

×