ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 96                                             БРОЙ    О...
С Т Р.  2              ДЪРЖАВЕН      ВЕСТНИК                БРОЙ 96          ...
БРОЙ 96             ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК                 С Т Р. 3  2. представяне на год...
С Т Р.  4            ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК                БРОЙ 96кмета на общината, въз ос...
БРОЙ 96              ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК                С Т Р. 5  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  ...
С Т Р.  6           ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК               БРОЙ 96  3. да осигуряват бързо вна...
БРОЙ 96             ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК                С Т Р. 7места, като районът за тях...
С Т Р.  8            ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК               БРОЙ 96  2. между тях – от 10 до 2...
БРОЙ 96             ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК                 С Т Р. 9  Чл. 39. (1) Ежегодно ...
С Т Р.  10            ДЪРЖАВЕН     ВЕСТНИК               БРОЙ 96  (2) На лявата задна ча...
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Държавен Вестник
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Държавен Вестник

5,010 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Държавен Вестник

 1. 1. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 96 БРОЙ ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯВторник, 7 декември 2010 г. София Цена 0,80 лв. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ Народно събрание  Решение № 811 от 16 ноември 2010 г. Закон за допълнение на Закона за за изменение и допълнение на списъци здравното осигуряване 2 на защитените зони за опазване на природните местообитания и на ди- Закон за изменение и допълнение на вата флора и фауна и за приемане на Закона за физическото възпитание и Списък на защитените зони за опаз- спорта 2 ване на природните местообитания и Закон за ратифициране на Споразуме- на дивата флора и фауна 36 нието за заем между Република Бълга- рия и Банка Кредитанщалт фюр Виде- Министерство на образованието, рауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), младежта и науката проект „Техническа инфраструктура  Споразумение за научно-техническо 2010 – 2013“ 4 сътрудничество между Министер- Закон за ратифициране на Измене- ството на образованието, младежта ние № 1 на Финансовия договор между и науката на Република България и Република България и Европейската Министерството на образованието и инвестиционна банка (проект „Бълга- науката на Руската федерация 39 рия – Транзитни пътища V“) 4 Министър по управление на сред- Министерски съвет ствата от Европейския съюз Постановление № 278 от 30 ноем-  Рамково споразумение между пра- ври 2010 г. за приемане на Наредба за вителството на Република България условията и реда за осъществяване и федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на на дейностите, свързани с оръжията, Българо-швейцарската програма за боеприпасите, взривните вещества и сътрудничество за намаляване на ико- пиротехническите изделия и контро- номическите и социалните неравен- ла над тях във и от въоръжените ства в рамките на разширения Евро- сили на Република България 5 пейски съюз 41 Постановление № 279 от 30 ноем- ври 2010 г. за изменение и допълнение Агенция за ядрено регулиране на Наредбата за условията и реда за  Споразумение между Агенцията за избор, изпълнение и контрол на про- ядрено регулиране на Република Бъл- моционални програми за земеделски и гария и Дирекцията за радиационна хранителни продукти, приета с По- защита на Република Македония за становление № 34 на Министерския сътрудничество в областта на радиа- съвет от 2007 г. 17 ционната защита 77 Постановление № 280 от 30 ноември Министерство на регионалното 2010 г. за приемане на Устройствен развитие и благоустройството правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и ор-  Наредба за изменение и допълнение ганизираната престъпност към Ми- на Наредба № 2 от 2005 г. за проекти- нистерския съвет 30 ране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 78 Постановление № 281 от 1 декември 2010 г. за изменение и допълнение на Министерство на финансите нормативни актове на Министерския  Наредба за изменение и допълнение на съвет 34 Наредба № H-9 от 2009 г. за възстано- Постановление № 282 от 3 декември вяването на данъка върху добавената 2010 г. за предоставяне на допълнител- стойност на данъчно задължени лица, ни бюджетни кредити по бюджета на неустановени в държавата членка по Държавна агенция „Държавен резерв и възстановяване, но установени в дру- военновременни запаси“ за 2010 г. 36 га държава – членка на Общността 83
 2. 2. С Т Р. 2 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 96 ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за физи- ческото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 УКАЗ № 319 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124на Република България от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53, 55 и 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 П О С ТА Н О В Я В А М : на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 Да се обнародва в „Държавен вестник“ За- от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 отконът за допълнение на Закона за здравното 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 иосигуряване, приет от ХLI Народно събрание 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50на 23 ноември 2010 г. от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.) Издаден в София на 29 ноември 2010 г. § 1. Създава се чл. 50г: Президент на републиката: Георги Първанов „Чл. 50г. (1) Върху недвижими имоти – пуб- Подпечатан с държавния печат. лична или частна държавна или общинска Министър на правосъдието: собственост, с изключение на имотите – из- Маргарита Попова ключителна държавна собственост, може да ЗАКОН се учредява безвъзмездно право на строеж наза допълнение на Закона за здравното осигу- спортни федерации за изграждането на спортниряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 обекти и/или съоръжения. Правото на строежи 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от се учредява за срок не по-дълъг от 30 години.1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, Срокът започва да тече от датата на влизане50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 в сила на договора за учредяване правото наи 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и строеж.105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и (2) Спортната федерация по ал. 1 трябва да:105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 1. е лицензирана по реда на този закон ина Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от е упражнявала дейността си не по-малко от2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 4 години;42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58, 2. не е в производство по несъстоятелност 59 и 62 от 2010 г.) или ликвидация; Параграф единствен. В глава втора, раздел V 3. няма просрочени задължения към държа-се създава чл. 44а: вата или общините по смисъла на чл. 162, ал. 2 „Чл. 44а. Набраните от здравноосигурителни от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,вноски по този раздел приходи по бюджета наНационалната здравноосигурителна каса за установени с влязъл в сила акт на компетентенсъответната година се разходват само за осъ- орган, освен ако е допуснато разсрочване илиществяване на дейностите, посочени в чл. 24.“ отсрочване на задълженията; Законът е приет от 41-ото Народно събрание 4. няма просрочени задължения, произти-на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с офици- чащи от ползването на спортни обекти и/илиалния печат на Народното събрание. съоръжения – собственост на търговски дру- Председател на Народното събрание: жества с 50 или над 50 на сто държавно или Цецка Цачева общинско участие в капитала;9507 5. е осигурила финансиране и финансово обезпечена инвестиционна програма за изграж- УКАЗ № 320 дане на спортния обект и/или съоръжения и На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията поддържането и управлението им за периода,на Република България за който се учредява правото на строеж; П О С ТА Н О В Я В А М : 6. е представила идеен проект за изграждане Да се обнародва в „Държавен вестник“ За- на спортния обект и/или съоръжение по т. 5.конът за изменение и допълнение на Закона (3) Осигуряването на финансиране и финан-за физическото възпитание и спорта, приет от сово обезпечена инвестиционна програма поХLI Народно събрание на 23 ноември 2010 г. смисъла на ал. 2, т. 5 се доказва чрез: Издаден в София на 29 ноември 2010 г. 1. представяне на инвестиционна програма Президент на републиката: Георги Първанов от страна на спортната федерация с подробен Подпечатан с държавния печат. анализ и разчет на предвидените инвестиции, Министър на правосъдието: етапно изпълнение и информация за произхода Маргарита Попова на средствата;
 3. 3. БРОЙ 96 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК С Т Р. 3 2. представяне на годишен финансов отчет за учредяване право на строеж се определят вза предходната година от страна на спортната наредбите по чл. 8, ал. 2 от Закона за общин-федерация; ската собственост. 3. писмено заявено намерение за финанси- (9) При подадени две или повече исканияране от страна на източника, когато финанси- за учредяване право на строеж по ал. 1 с пре-рането е осигурено от международни спортни димство се класират кандидатите, които са:организации и/или от участие в международни 1. предложили финансово обезпечена инвес-програми за финансиране на спорта; тиционна програма за изграждане и поддър- 4. нотариално заверено копие от сключен жане на спортния обект и/или съоръжение сдоговор за финансиране между спортната феде- по-висока стойност;рация и български и чуждестранни физически 2. предложили инвестиционна програма заи/или юридически лица, когато средствата са изграждане на спортен обект и/или съоръже-предоставени по силата на сключения договор, ние, в които могат да се упражняват повече видове спорт;както и доказателства за финансови възмож- 3. представили данни за участие в националниности на лицата, които предоставят средствата. и международни състезания през последните (4) Правото на строеж по ал. 1 върху имо- 4 години преди подаване на искането.ти – публична или частна държавна собстве- (10) Въз основа на решение на Министер-ност, се учредява от областния управител по ския съвет, съответно на общинския съвет,местонахождението на имота въз основа на областният управител, съответно кметът нарешение на Министерския съвет. Решението на общината, издава заповед и сключва договорМинистерския съвет се приема въз основа на за учредяване на правото на строеж, в койтомотивиран доклад на министъра на физическото се посочват:възпитание и спорта, изготвен въз основа на 1. спортният обект и/или съоръжение;предложение на комисията по ал. 7. 2. срокът, за който се учредява правото на (5) Исканията за учредяване на безвъзмезд- строеж;но право на строеж по ал. 1 върху публична 3. срокът на строителство и въвеждане вили частна държавна собственост се подават експлоатация;до министъра на физическото възпитание и 4. инвестиционната програма;спорта. Подадените искания се оповестяват 5. редът за установяване на вложените ин-на интернет страницата на Министерството вестиции;на физическото възпитание и спорта и в един 6. условията за ползване на съоръжениятацентрален ежедневник в 7-дневен срок от пос- от спортните клубове, членове на спортнататъпването им. федерация, ученически и студентски спортни (6) В срок до два месеца от деня на оповес- организации и хора с увреждания, както итяването по реда на ал. 5 искания за учредя- условията за обществен достъп;ване на безвъзмездно право на строеж могат 7. основанията за предсрочно прекратяванеда подадат и други спортни федерации, които на договора извън посочените в ал. 13.отговарят на условията на ал. 2. (11) Спортната федерация, в чиято полза (7) Постъпилите искания се разглеждат в е учредено правото на строеж по ал. 1, се за-срок до един месец от изтичане на срока по дължава да построи и въведе в експлоатацияал. 6 от комисия, чийто състав и правила на спортния обект и/или съоръжение за срок не по-дълъг от 5 години, считано от датата наработа се определят с решение на Министер- влизане в сила на договора. Всички разходиския съвет. Комисията включва представител по планиране, проектиране, изграждане и въ-на Министерския съвет, на Министерството на веждане в експлоатация на спортните обектифизическото възпитание и спорта, на Минис- и/или съоръжения са за сметка на съответнататерството на регионалното развитие и благо- федерация.устройството, на областната и на общинската (12) За срока, за който е учредено правото наадминистрация по местонахождението на имота. строеж, спортната федерация, в чиято полза тоРедът и условията за разглеждане на искани- е учредено, няма право да го преотстъпва подята се уреждат с Правилника за прилагане на каквото и да е форма, както и да се разпореждаЗакона за физическото възпитание и спорта. с изградения спортен обект и/ или съоръжение. (8) Правото на строеж по ал. 1 върху имо- Правото на строеж или изграденият спортенти – публична или частна общинска собственост, обект и/или съоръжение не може да служисе учредява от кмета на общината въз основа за обезпечение на задължения на спортнатана решение на общинския съвет без търг или федерация или трети лица.конкурс и след получаване на становище от (13) Правото на строеж по ал. 1 се прекра-министъра на физическото възпитание и спорта. тява преди изтичането на срока, за който еРедът и условията за разглеждане на исканията учредено, от областния управител, съответно от
 4. 4. С Т Р. 4 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 96кмета на общината, въз основа на решение на ЗАКОНМинистерския съвет, съответно на общинския за ратифициране на Споразумението за заемсъвет, когато: между Република България и Банка Кредитан- 1. на спортната федерация бъде отнет или щалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майнне бъде продължен издаденият по реда на този (KfW), проект „Техническа инфраструктуразакон спортен лиценз; 2010 – 2013“ 2. нарушени са разпоредбите на закона илиусловията на договора за учредяване право на Член единствен. Ратифицира Споразумение-строеж; то за заем между Република България и Банка 3. в продължение на три години от учредя- Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфуртването на правото на строеж не е започнало на Майн (KfW), проект „Техническа инфра-строителство или когато в продължение на 5 структура 2010 – 2013“, подписано на 12 августгодини не е завършен спортният обект и/или 2010 г. в София.съоръжение. (14) Разходите по придобиване на соб- Законът е приет от 41-ото Народно събраниествеността от държавата или общината след на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с офици-прекратяване на договора са за сметка на алния печат на Народното събрание.спортната федерация. Председател на Народното събрание: (15) Когато спортната федерация е изпъл- Цецка Цачеванила задълженията си по договора по ал. 10, 9441след изтичането на срока тя може да канди-датства за ползване на същия имот по редана чл. 50б.“ УКАЗ № 322 § 2. В допълнителните разпоредби се правятследните изменения и допълнения: На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 1. Наименованието „Допълнителни разпоред- на Република Българияби“ се изменя така: „Допълнителна разпоредба“. П О С ТА Н О В Я В А М : 2. В § 1, т. 30 след думата „терени“ се добавя„общежитие за спортисти, административни Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-и складови постройки, обслужващи съответ- конът за ратифициране на Изменение № 1 наната спортна инфраструктура“, а след думата Финансовия договор между Република България„предназначени за“ се добавя „подготовка на и Европейската инвестиционна банка (проектсъстезатели и за“. „България – Транзитни пътища V“), приет от Законът е приет от 41-ото Народно събрание ХLI Народно събрание на 25 ноември 2010 г.на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с офици- Издаден в София на 29 ноември 2010 г.алния печат на Народното събрание. Президент на републиката: Георги Първанов Председател на Народното събрание: Цецка Цачева Подпечатан с държавния печат.9508 Министър на правосъдието: Маргарита Попова УКАЗ № 321 ЗАКОН На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията за ратифициране на Изменение № 1 на Фи-на Република България нансовия договор между Република България П О С ТА Н О В Я В А М : и Европейската инвестиционна банка (проект Да се обнародва в „Държавен вестник“ „България – Транзитни пътища V“)Законът за ратифициране на Споразумението Член единствен. Ратифицира Изменениеза заем между Република България и Банка № 1 на Финансовия договор между РепубликаКредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт България и Европейската инвестиционна банкана Майн (KfW), проект „Техническа инфра- (проект „България – Транзитни пътищаV“),структура 2010 – 2013“, приет от ХLI Народно подписано на 29 октомври 2010 г.събрание на 23 ноември 2010 г. Законът е приет от 41-ото Народно събрание Издаден в София на 29 ноември 2010 г. на 25 ноември 2010 г. и е подпечатан с офици- Президент на републиката: Георги Първанов алния печат на Народното събрание. Подпечатан с държавния печат. Председател на Народното събрание: Министър на правосъдието: Цецка Цачева Маргарита Попова 9509
 5. 5. БРОЙ 96 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК С Т Р. 5 МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 5. търговска реализация на излишни ОБВВПИ; 6. контрол върху дейностите с ОБВВПИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 Г л а в а в т о р а ОТ 30 НОЕМВРИ 2010 Г. ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОТЧЕТза приемане на Наредба за условията и реда НА ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕ-за осъществяване на дейностите, свързани с ЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯоръжията, боеприпасите, взривните веществаи пиротехническите изделия и контрола над Раздел Iтях във и от въоръжените сили на Република Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни България вещества и пиротехнически изделия Чл. 3. (1) Въоръжените сили придобиват МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОБВВПИ безвъзмездно по реда на Закона за П О С ТА Н О В И : държавната собственост или възмездно – чрез Член единствен. Приема Наредба за усло- закупуване при условията и по реда на Зако-вията и реда за осъществяване на дейностите, на за обществените поръчки и подзаконовитесвързани с оръжията, боеприпасите, взривните актове по прилагането му.вещества и пиротехническите изделия и кон- (2) Въоръжените сили придобиват възмезднотрола над тях във и от въоръжените сили на ОБВВПИ:Република България. 1. чрез закупуване от търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи разреше- Заключителна разпоредба ния за производство и търговия, издадени при Параграф единствен. Постановлението условията и по реда на Закона за оръжията,влиза в сила от деня на обнародването му в боеприпасите, взривните вещества и пиротех-„Държавен вестник“. ническите изделия (ЗОБВВПИ); Министър-председател: 2. от внос и/или трансфер от търговски Бойко Борисов дружества, притежаващи лиценз за износ, внос Главен секретар на Министерския съвет: и трансфер на оръжия, издаден при условията Росен Желязков и по реда на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна НАРЕДБА употреба и на правилника за прилагането му;за условията и реда за осъществяване на 3. чрез закупуване от чуждестраннидейностите, свързани с оръжията, боепри- лица – търговци, притежаващи съответни наци-пасите, взривните вещества и пиротехниче- онални разрешения за извършваните дейности.ските изделия и контрола над тях във и от Чл. 4. При предаване на ОБВВПИ на край- въоръжените сили на Република България ния получател от въоръжените сили продавачът Г л а в а п ъ р в а и получателят изготвят предавателно-приема- телен протокол, в който се вписват: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. калибърът, видът, количествата и фабрич- Чл. 1. (1) С наредбата се определят услови- ните номера на оръжията;ята и редът за осъществяване на дейностите с 2. калибърът, видът, количествата и произ-оръжията, боеприпасите, взривните вещества водствените данни на боеприпасите и пиротех-и пиротехническите изделия (ОБВВПИ) и ническите изделия;контролът над тях във и от въоръжените сили 3. видът, количествата и производственитена Република България, наричани по-нататък данни на взривните вещества.„въоръжените сили“. Раздел II (2) В случаите, когато дейностите по ал. 1 се Съхраняване и отчет на оръжия, боеприпаси,извършват във и от структури на въоръжените взривни вещества и пиротехнически изделиясили, които не са ведомства – самостоятелниюридически лица, тези дейности се извършват Част първаот Министерството на отбраната. Съхраняване на оръжия Чл. 2. Във и от въоръжените сили се осъ-ществяват следните дейности с ОБВВПИ: Чл. 5. (1) Оръжията се съхраняват в ото- 1. придобиване, съхраняване и отчет на пляеми и неотопляеми хранилища, които поОБВВПИ; своята конструкция и характер на оборудване 2. транспортиране на ОБВВПИ с автомоби- трябва да отговарят на следните изисквания:лен, железопътен, въздушен и воден транспорт; 1. да осигуряват правилното съхранение на 3. извършване на технически прегледи, оръжията;регламентни работи, обслужване, ремонт и 2. да са удобни за работа с оръжия, заизпитвания на ОБВВПИ; наблюдението им и да създават условия за 4. снемане от употреба, утилизация и уни- използване на средства за механизация нащожаване на излишни ОБВВПИ; товаро-разтоварните дейности;
 6. 6. С Т Р. 6 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 96 3. да осигуряват бързо внасяне и изнасяне Част вторана оръжията. Съхраняване на боеприпаси, взривни вещества (2) Хранилищата трябва да имат: и пиротехнически изделия 1. шкафове, пирамиди, каси, стелажи и други Чл. 14. Съхраняването на боеприпаси, взрив-съобразно съхраняваното имущество; ни вещества и пиротехнически изделия се 2. мълниезащитни устройства и подходящо извършва с цел поддържането им в постояннаелектрическо осветление; техническа изправност, годност за безопасно 3. инвентар, инструменти, канцеларски ма- дългосрочно съхраняване и готовност за бойнотериали и документация. използване по предназначение. (3) Специфичните изисквания за съхраняване Чл. 15. (1) Боеприпасите, взривните веще-на оръжията се определят с акт на министъра ства и пиротехническите изделия се съхраняватна отбраната. в специално определени складове и бази, а Чл. 6. В хранилищата се поддържа необхо- ремонтът и унищожаването на опасните таки-димият влаго-температурен режим, за което се ва – в специализирани места (цехове, полигониводи специален дневник. и подривни площадки), отговарящи на всички Чл. 7. (1) Оръжията, поставени в опаковъч- изисквания за взривна и пожарна безопасност.ни сандъци, се подреждат на фигури, като се (2) Съхраняването на боеприпаси, взривниоставят работни проходи и проходи за наблю- вещества и пиротехнически изделия се из-дение и преглед. вършва в специално проектирани и изградени (2) Сандъците се поставят с капака нагоре и закрити масивни (железобетонни или тухлени) отопляеми и неотопляеми хранилища от обва-се пломбират. Непълните сандъци се поставят лован надземен, полуподземен и подземен типнай-отгоре на фигурата и се обозначават. задължително отделно от всички видове оръжия, Чл. 8. Оръжия, монтирани на бойни машини имущества и материални средства при строго(самоходни шасита и прицепи), се съхраняват спазване на условията за съвместно съхранение.в парковия район на войсковата част. (3) Боеприпаси може да се съхраняват в Чл. 9. Устройството и оборудването на дежурните стаи и караулните помещения самопарковия район трябва да осигуряват удобно за осигуряване на регламентираните потребно-разполагане на оръжията, техническото им сти на лицата от денонощния наряд и караула.обслужване и ремонт, да позволяват бързото (4) Забранява се съхраняването на бое-им изнасяне, надеждната охрана, отбрана и припаси, взривни вещества и пиротехническипожарна безопасност. изделия под навеси, в котловани и на фигури Чл. 10. (1) При временно разполагане на на открити площадки от полеви тип освен ввойските в полеви условия се организират следните случаи:полеви паркове. 1. при товаро-разтоварни дейности от и на (2) Устройството и оборудването на полевия жп вагони, кораби и самолети; 2. при разполагане на войски в полевипарк се определят от характера на местността, условия;от атмосферните условия и от продължител- 3. при организиране на временни полевиността на времето за разполагане на войските складове.в дадения район. (5) Забранява се съхраняването на боеприпа- (3) Участъкът от местността, определен за си, взривни вещества и пиротехнически изделияполеви парк, трябва да осигурява безопасност в паркове и гаражи, натоварени или в клеткии скритост на разполагането, възможност за зад бойни машини и транспортни средства,организиране на охрана и бързото изнасяне както и в оръжейните стаи на подразделенията.на оръжията. По изключение това се допуска с разрешение Чл. 11. (1) Оръжията на подразделенията на министъра на отбраната.се съхраняват в специално определени места, Чл. 16. (1) Складовете и базите по начинаоборудвани с пирамиди, каси, маси и друг ин- на ползване са постоянни (стационарни) ивентар, осигуряващ правилното им съхранение временни (полеви).и поддържане. (2) По предназначение складовете и базите (2) Местата, определени за съхраняване на са войскови (раздавателни) и базисни.оръжия, трябва да са под непрекъсната охра- (3) Към войсковите се отнасят складовете на подразделенията, частите и съединенията,на и да изключват всякаква възможност за включително летищните, корабните и гарни-нерегламентиран достъп. зонните. Чл. 12. Оръжията се съхраняват обслужени (4) Към базисните се отнасят складовете ии в комплект с полагащите им се индивидуални базите на подчинение на структурите от опе-запасни инструменти и принадлежности. ративно и стратегическо ниво. Чл. 13. Оръжието на дежурните длъжностни Чл. 17. Складовете и базите за съхраняванелица може да се съхранява в дежурните стаи и на боеприпаси, взривни вещества и пиротех-караулните помещения при условия, осигуря- нически изделия са взриво- и пожароопасниващи техническата му изправност и опазване. обекти, които се изграждат извън населените
 7. 7. БРОЙ 96 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК С Т Р. 7места, като районът за тяхното разполагане Министерството на отбраната, Българскатаследва да отговаря на специфични изисквания армия и структурите на пряко подчинение напо отношение на вида на почвата, релефа на министъра на отбраната.местността, площта на района, лесното свърз- Чл. 22. (1) Боеприпаси, взривни вещества иване към националните пътна и жп мрежи, пиротехнически изделия се съхраняват комп-местоположението и отдалечеността им спря- лектно в щатна опаковка, наредени на фигури,мо важни граждански обекти, възможностите в пълно съответствие с изискванията за съв-за построяване на необходимите хранилища местно съхранение.и административни сгради, на охраната и от- (2) Изключение от изискванията на ал. 1браната и др. правят елементите извън комплекта и елемен- Чл. 18. (1) Складовете и базите се състоят тите за ремонт.от техническа и административна територия. Чл. 23. Разпределението на боеприпаси, (2) На техническата територия се разполагат взривни вещества и пиротехнически изделияхранилищата за съхраняване на боеприпаси, по хранилища и нареждането им на фигури севзривни вещества и пиротехнически изделия и извършват така, че да се осигурят необходимитесе извършват технически прегледи, обслужване, оптимални безопасни разстояния между хра-регламентни, товаро-разтоварни, транспортни нилищата, правилното съвместно съхраняване,и други работи. условия за извършване на товаро-разтоварни (3) На административната територия се работи с използването на средства за механи-разполагат административните, служебните зация, правилно проветряване, възможност заи битовите сгради, контролно-пропускателен контролиране на качественото и техническотопункт, противопожарна защита, гаражи, техни- им състояние, бързото изнасяне и др.чески работилници и хранилища за материални Чл. 24. Максималното количество бое-средства. припаси, взривни вещества и пиротехнически Чл. 19. (1) Складовете и базите се ограж- изделия, които могат да се съхраняват в еднодат с три реда телени огради с Г-образни бе- хранилище, се определя в зависимост от нор-тонни колове и бодлива тел, между които се мата на активното взривно вещество, изчисленаразполагат противопожарна защитна полоса по методиката за определяне на безопаснитеи охранителна полоса с осигурена 24-часова разстояния при взрив.въоръжена физическа охрана. Чл. 25. (1) Изстрелите с разделно-гилзово (2) На средната ограда се монтира пери- зареждане се нареждат със снарядите къмферната охранителна система и системата за външната ограда, а с бойните заряди – къмвидеонаблюдение. техническата територия. Чл. 20. (1) Хранилищата за съхраняване на (2) Реактивните изстрели се съхраняват вбоеприпаси, взривни вещества и пиротехнически хранилища, намиращи се в близост до вътреш-изделия се изграждат с твърда бетонна настилка ната ограда, насочени с челните си части вна пода, която да издържа натоварване, не по- безопасно направление.малко от 4 t/m2, и се оборудват с прозорци с Чл. 26. (1) Сандъците с боеприпаси, взривнирешетки, метални врати и естествена вентила- вещества и пиротехнически изделия се нареж-ционна система за поддържане на необходимия дат в хранилищата на фигури по номенклатуривлаго-температурен режим. и партиди с капаците нагоре, като се оставят (2) Хранилищата по ал. 1 следва да имат: работни проходи и проходи за наблюдение и 1. обваловане със землени валове – три- преглед.странно или четиристранно; (2) Сандъците от най-долния ред на фигурите 2. рампа с широчина 1,5 – 2 m, височина се поставят на дървени подложки. Подложките1,2 – 1,4 m и разположена по цялата дължина се поставят така, че фигурите да бъдат устой-на хранилището; чиви. Забранява се подложките да се заковават 3. работна площадка пред фронта на храни- към сандъците.лището с широчина не по-малко от 8 m; (3) Сандъците от външните редове на фигу- 4. тротоар около хранилището с широчина рите се поставят с маркировката към проходите.0,8 – 1,0 m, отводнителна канавка и подпорна (4) За устойчивост фигурите с височина надстена към вала; 1,5 m се укрепват на половината им височина 5. средства за противопожарна защита; или на две места с подложки от летви, наре- 6. инсталация за мълниезащита и защита от дени на една линия.статично електричество; (5) Боеприпасите, взривните вещества и пи- 7. електрическа, сигнално-охранителна и ротехническите изделия с цилиндрична опаковкапожароизвестителна инсталация от взривобез- се нареждат на фигури в редове, отделени междуопасен тип; редовете за устойчивост с дървени подложки. 8. телефонна линия за свръзка. Чл. 27. (1) Височината на фигурите не Чл. 21. Боеприпаси, взривни вещества и трябва да превишава допустимата височина запиротехнически изделия се предават и приемат дадения вид боеприпаси, взривни вещества иот определени длъжностни лица съгласно изис- пиротехнически изделия.кванията на Албума на първичните счетоводни (2) Между фигурите се оставят проходи:документи и счетоводния документооборот в 1. до тавана – не по-малко от 0,5 m;
 8. 8. С Т Р. 8 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 96 2. между тях – от 10 до 20 cm; Чл. 34. (1) Допускането до техническата 3. между различните номенклатури в една територия на складовете и базите, отварянетофигура – 10 cm. и затварянето на хранилищата, предаването (3) Отделните партиди се разграничават с и приемането в тях на боеприпаси, взривниеднообразни указателни стрелки. вещества и пиротехнически изделия се извърш- Чл. 28. (1) На всяка фигура с боеприпаси, ват съгласно Устава за войсковата служба въввзривни вещества и пиротехнически изделия Въоръжените сили на Република България.от една партида се поставя попълнен фигурен (2) Специфичните изисквания за съхранява-етикет от страната на работния проход. нето на боеприпаси, взривни вещества и пиро- (2) Във всяко хранилище и в отчетното технически изделия се определят от министъразвено трябва да има схема на разполагането на отбраната.на боеприпаси, взривни вещества и пиротехни-чески изделия, която след всяко предаване и Част третаприемане се актуализира. Отчет на оръжията, боеприпасите, взривните (3) На непълните сандъци от лицевата вещества и пиротехническите изделиястрана се нанася допълнителна маркировка„НЕПЪЛЕН“ и се залепва етикет със същия Чл. 35. Отчетът на ОБВВПИ във въоръже-надпис. Във всяка партида може да има само ните сили се води съгласно изискванията наедин непълен сандък, който се поставя на най- Албума на първичните счетоводни документигорния ред от страната на работния проход. и счетоводния документооборот в Министер- Чл. 29. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни ството на отбраната, Българската армия и ввещества и пиротехнически изделия задължи- структурите на подчинение на министъра нателно се пломбират. отбраната. (2) Отворените херметични кутии с боепри- Чл. 36. (1) В подразделенията, включител-паси и пиротехнически изделия задължително но до рота и приравнените, отделен отчет насе херметизират със смазка ПП 95/5 и пара- ОБВВПИ не се води. Водят се документи зафинирана хартия. контролиране на наличността им, за правил- (3) В един сандък се съхраняват боеприпаси ното им използване, съхраняване и опазване,само от една партида и с един теглови знак посочени в Устава за войсковата служба въвс изключение на унитарните изстрели, коитоможе да са с различни теглови знаци. Въоръжените сили на Република България. Чл. 30. (1) Практическите, халосните, лафе- (2) В складовете и базите на тактическо итопробните, инертните и учебните боеприпаси оперативно ниво, частите и съединенията, ре-и пиротехнически изделия се съхраняват в гионалните служби „Военна полиция“, както иотделни хранилища, а при недостиг на скла- в приравнените към тях, се води документалендова площ – в едно хранилище, но на отделна отчет на ОБВВПИ.фигура. На фигурните им етикети се изписва (3) В органите за управление на страте-с четлив надпис „ПРАКТИЧЕСКИ“, „ХАЛОС- гическо ниво и служби „Военна полиция“ иНИ“, „ЛАФЕТОПРОБНИ“, „ИНЕРТНИ“ или „Военна информация“ се води оперативен отчет„УЧЕБНИ“. на ОБВВПИ. (2) Снетите от употреба и забранени за Чл. 37. Ежегодно в началото на годинатастрелба боеприпаси, взривни вещества и пиро- всички отчетни нива изготвят отчетни донесе-технически изделия до сдаването им за утили- ния за движението през предходната година,зация се съхраняват временно в складовете и за техническото състояние и наличността къмбазите по чл. 16, ал. 4. На фигурите се поставя 1 януари на текущата година на ОБВВПИ,табела с надпис „ЗАБРАНЕНИ“. които се изпращат в старшата инстанция. (3) Специалните боеприпаси – запалителни, Редът, сроковете и начинът на попълване наосветителни и димни, се съхраняват постоянно отчетните донесения се определят ежегоднов складовете и базите по чл. 16, ал. 4. от министъра на отбраната/ръководителя на Чл. 31. Боеприпасите за стрелково въоръ- съответната структура.жение, ръчните гранати, подривните шашки и Чл. 38. (1) Ежегодно на всички отчетни нивакапсул-детонаторите се съхраняват в хранилища, се провежда годишно сверяване на наличности-намиращи се в близост едно до друго, оборуд-вани със сигнално-охранителни системи, позво- те и движението на ОБВВПИ. До оперативноляващи сигнализация при дежурния по военно ниво годишното сверяване се провежда прякоформирование или в караулното помещение. между личния състав на отчетните звена, а Чл. 32. В хранилищата се поддържа необ- на стратегическо ниво – непряко по отчетниходимият влаго-температурен режим, за което донесения. Редът, сроковете и план-графицитесе води специален дневник. за провеждането му се определят ежегодно Чл. 33. Хранилищата за съхраняване на бое- от министъра на отбраната/ръководителя наприпаси, взривни вещества и пиротехнически съответната структура.изделия се оборудват с необходимите книги, (2) На тактическо ниво в складовете, базите,инструкции, таблици, норми, канцеларско обо- частите и в приравнените към тях сверяванеторудване и инструменти. се извършва пряко на всеки 3 месеца.
 9. 9. БРОЙ 96 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК С Т Р. 9 Чл. 39. (1) Ежегодно до 30 септември на 1. оръжия се натоварват само в трюмовететекущата година се изготвя „Лимит за разхода на кораба; в изключителни случаи се допускана ракети, бойни и халосни припаси за бойна разполагането им на горните палуби, като сеподготовка през следващата учебна година“. вземат необходимите мерки за укрепване на (2) Лимитът за Българската армия се утвърж- фигурите и предпазването им от заливане с вода;дава от началника на отбраната, а лимитите за 2. преди натоварване корабните трюмовеструктурите на пряко подчинение на министъра се почистват от други товари, включителнона отбраната – от министъра на отбраната или остатъци от киселини, основи, нефтопродукти,от упълномощено от него длъжностно лице. негасена вар и др. (3) Редът за заявяване, осигуряване, раз- Чл. 46. Товаренето на оръжия на самоле-ходване и отчитане на лимитите по ал. 1 се ти (вертолети) се извършва от определениопределя за Българската армия с акт на начал- и инструктирани лица под непосредственотоника на отбраната, а за структурите на прякоподчинение на министъра на отбраната – от ръководство на командира на екипажа или наминистъра на отбраната. определено от него длъжностно лице от екипа- жа, който следи за правилното и равномерното Г л а в а т р е т а разполагане на опаковката спрямо центъра наТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯ, БОЕ- тежестта на самолета (вертолета).ПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИ- Чл. 47. Опаковката се поставя с капацитеРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С ВИДОВЕ нагоре на фигури без издадени сандъци и се ТРАНСПОРТ укрепва, за да не се допусне разместването є Раздел I по време на полета. Транспортиране на оръжия Чл. 48. (1) Охраната на транспортирането на оръжията се извършва от служба „Военна Чл. 40. (1) Оръжията се транспортират с полиция“.автомобилен, железопътен, воден и въздушен (2) Командирът (началникът) на съответ-транспорт, след като са подготвени за това, ното военно формирование/ръководителят насъгласно изискванията на техническата им съответната структура, транспортиращи оръжия,документация и при спазване на Наредба № 52 изпраща заявка до съответната структура наот 2002 г. за железопътен превоз на военни то- служба „Военна полиция“, в която се посочватвари, техника и войски (ДВ, бр. 64 от 2002 г.). видът на транспортните средства и оръжията, (2) Оръжията се транспортират опакованив щатна или в друга подходяща опаковка, като и предлага маршрут на движение. За форми-сандъците, в които са поставени, са укрепени рованията от Българската армия заявките сеи с пломбирани капаци. изпращат чрез видовете въоръжени сили, а за (3) Монтираните оръжия на бойни машини останалите структури от въоръжените сили – от(самоходни шасита и прицепи) могат да се техния ръководител.транспортират на собствен ход и без опаковка. (3) Служба „Военна полиция“ осигурява Чл. 41. Автомобилите, определени за транс- полицейски ескорт, съобразен с вида и особе-портиране на оръжия, трябва да са технически ностите на транспортните средства и превоз-изправни и да се натоварват, без да се преви- ваните товари, в 3-дневен срок от получаванешава тяхната товароподемност. на заявката по ал. 2. Чл. 42. (1) При транспортиране на оръжия (4) При транспортиране на ОБВВПИ сна собствен ход или с автомобилен транспорт железопътен транспорт охраната се органи-се назначава старши на автомобила, а когато зира от командира (началника) на военнотоса повече автомобили – и старши на колоната. формирование/ръководителя на съответната (2) Старшият на колоната (старшият на ав- структура, транспортиращи оръжия.томобила) контролира спазването на правилатаза движение и установените скорости. Раздел II Чл. 43. (1) Оръжията, с изключение на мон- Транспортиране на боеприпаси, взривни веще-тираните на бойни машини, се транспортират ства и пиротехнически изделияв закрити вагони, поставени в щатна опаковка Чл. 49. (1) Боеприпаси, взривни веществаили в сандъци, отговарящи на изискванията и пиротехнически изделия се транспортират сна чл. 40, ал. 2. (2) Монтираните на бойни машини оръжия автомобилен, железопътен, воден и въздушенсе транспортират укрепени на открити вагони. транспорт. Чл. 44. Товаренето и разтоварването на (2) Боеприпаси, взривни вещества и пироте-оръжия на транспортни средства се извършва хнически изделия се транспортират в изправнаръчно или с помощта на средства за меха- щатна опаковка.низация на товаро-разтоварните работи при Чл. 50. (1) Автомобилите, определени заспазване на съответните правила за безопасност транспортиране на боеприпаси, взривни веще-и инструкции за работа с тях. ства и пиротехнически изделия, трябва да са Чл. 45. При натоварване на оръжия на во- технически изправни, осигурени с искроулови-ден транспорт се спазват следните изисквания: тели и пожарогасителни средства.
 10. 10. С Т Р. 10 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 96 (2) На лявата задна част на каросерията се (3) Преди натоварване на вагоните се затва-поставя червен флаг с размери 40 x 40 cm, а рят прозорците и капаците им, а ключалкитена предната броня на автомобила се поставя на вратите, от които не се товари, се завързваттабела „ВЗРИВООПАСНО“. здраво. (3) Водачите на автомобилите се инструкти- (4) След натоварване на вагоните се из-рат преди тръгване за мерките за безопасност вършва проверка на натоварените количествапри превозване на боеприпаси, взривни вещества боеприпаси, взривни вещества и пиротехническии пиротехнически изделия. изделия и качеството на натоварването, след (4) Автомобилите се натоварват, без да се което вратите се затварят, ключалките им сепревишава тяхната товароподемност. завързват здраво и се пломбират. Чл. 51. (1) Сандъците с боеприпаси, взривни Чл. 55. (1) Вагоните, натоварени с бое-вещества и пиротехнически изделия се нареждат припаси, взривни вещества и пиротехническив каросерията на автомобилите както перпенди- изделия, се прикачват в последната четвърт накулярно, така и успоредно на движението им. влаковата композиция. Между тях и локомотива (2) Сандъците се подреждат така, че най- трябва да има най-малко 6 товарни вагона сгорният ред да бъде наравно с нивото на борда незапалими материали.или да го надвишава най-много с една трета (2) Когато във влаковата композиция има иот височината на сандъка. вагони със запалими материали, те се прикачват Чл. 52. (1) Дистанцията между отделните след вагоните с боеприпаси, взривни веществаавтомобили, превозващи боеприпаси, взривни и пиротехнически изделия и се разделят с най-вещества и пиротехнически изделия, трябва малко 3 вагона с незапалими материали.да бъде не по-малка от 100 m, а скоростта на (3) Маневрите на вагони с боеприпаси,движение – не по-голяма от 50 km/h извън взривни вещества и пиротехнически изделиянаселено място, до 40 km/h в населено място се извършват винаги с прикачен през 6 вагонаи до 70 km/h по магистрала. локомотив. (2) Старшият на колоната автомобили се (4) При продължителен престой в жп гаритенамира в кабината на първия, а въоръжена- вагоните с боеприпаси, взривни вещества ита охрана – в каросерията на съпровождащ пиротехнически изделия се отделят под охра-автомобил, който се движи след последния на на коловоз, намиращ се на не по-малко отавтомобил на колоната. 200 m от гаровите и други сгради. Чл. 53. При транспортирането на боеприпа- Чл. 56. (1) Изпращачите на ешелони сси, взривни вещества и пиротехнически изделия боеприпаси, взривни вещества и пиротехни-с автомобилен транспорт се забранява: чески изделия са длъжни в установения срок 1. натоварените автомобили да се зареждат с да уведомят едновременно отправната гара игориво или да се прелива гориво от резервоарана един автомобил в резервоара на друг, както получателите за транспортирането им.и да се извършват ремонтни дейности; (2) Получателите на боеприпаси, взривни 2. двигателите да се подгряват с открит огън; вещества и пиротехнически изделия следва да 3. съвместно превозване на боеприпаси, освободят вагоните 6 часа след уведомяванетовзривни вещества и пиротехнически изделия им за пристигането на ешелона на получава-и запалими течности; щата гара. При невъзможност получателят 4. пушенето в автомобилите или на разсто- осигурява надеждна охрана до окончателнотояние, по-малко от 25 m от тях; им извозване. 5. превозването на боеприпаси, взривни ве- Чл. 57. (1) При възможност в един вагонщества и пиротехнически изделия в ремаркета; се натоварват боеприпаси, взривни вещества и 6. спирането на отделни автомобили или пиротехнически изделия от една номенклатураавтомобилни колони в населени места; и една партида. 7. пътуването в лоши атмосферни условия (2) Боеприпаси, взривни вещества и пиро-(силни гръмотевици, бури, гъста мъгла и др.); технически изделия се натоварват комплектно. 8. превозването на хора в каросериите на (3) При натоварването в един вагон на някол-автомобилите и допускането на външни лица ко номенклатури боеприпаси, взривни веществапри спиране и почивка освен охраната. и пиротехнически изделия се спазват правилата Чл. 54. (1) Транспортирането на боеприпаси, за съвместно съхраняване и транспортиране.взривни вещества и пиротехнически изделия с (4) При натоварване надлъжните оси нажелезопътен транспорт се извършва с товарни изстрелите следва да са успоредни на осите наи по изключение със смесени влакове при спаз- вагоните (перпендикулярно на движението).ване на Наредба № 52 от 2002 г. за железопътен (5) Опаковката на боеприпаси, взривни ве-превоз на военни товари, техника и войски. щества и пиротехнически изделия се нарежда (2) Вагоните трябва да са закрити, изправни, плътно на фигури и се укрепва, за да не сечисти, с технически паспорт и с изключени допусне падане, разместване или удряне приспирачки. транспортирането.

×