Строителство Градът

2,825 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 25 (708), 27 юни - 3 юли 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ На 22 юни премиерът Бойко Борисов официално откри пречиствателната станция за отпадъчни води в град Хасково. Водещ изпълнител на обекта е „Строително-предприемачески холдинг” с управител Георги Георгиев (на снимката вдясно) Още – на стр. 10 Тема на броя: стр. 16 - 24 Готви се закон за ПЧП25 стр. 4 стр. 9 България: Капитал ТОП 100 Лот 4 на „Струма“ - последен магистрален търг за тази 25 > Ръст благодарение на година износа и строителството на Според плана за пътищата до 2020 целият аутобан следва да бъде готов до 2015 г. 9 771310 983000 инфраструктура стр. 26 Тридесет и шест града с интегрирани планове до 2013 г. Безвъзмездната финансова помощ за тяхната подготовка по ОП „Регионално развитие” възлиза на 21.3 млн. лв.
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 27 юни - 3 юли 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ИНФРАСТРУКТУРАФасилити мениджмънтът e от най-перспективните професии Ломско шосе обновено и отвореноНа 23 юни Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) от-беляза за първи път Световния ден на фасилити мениджмънта. Тозипразник е иницииран преди 3 години от GlobalFM и IFMA – две от све-товните асоциации по фасилити мениджмънт. БГФМА реши да се вклю-чи към световната инициатива чрез две събития – публична лекцияпред студенти от Софийския университет. Тошо Киров, председател наасоциацията, представи на студентите какво е фасилити мениджмънт -бизнес, насочен към управление на недвижимата собственост – от де-тайлите как функционират сградните инсталации, през това как изглеж-да сградата, какъв е комфортът на обитателите й вътре и др. Фасилитимениджърът не може и не трябва да е специалист във всяка област –строителство, архитектура, право и икономика, а трябва да може да ко-муникира добре с всички, изтъкна Мариела Беновска, зам.-председателна БГФМА. Според Горан Миланов, зам.-председател на асоциацията, стечение на времето компаниите разбират, че сградният фонд е един отнай-големите активи на компанията. Разходите за поддръжката на сгра- Днес откриват първия етап от новоизградения бул.”Ломско шосе”. Участъкът от бу-дите са може би най-голямото разходно перо след разходите за човеш- леварда е включен в строителните работи на лот 1 от етап II на проекта за разшире-ките ресурси. По думите на Бисера Иванова от УС на асоциацията това ние на метрото „жк Обеля - надлез „Надежда”, финансиран чрез оперативна програ-е една реална професия с много добра перспектива за развитие в Бъл- ма ”Транспорт”. В обновения участък от бул. „Ломско шосе“ попада трасето от кръс-гария, като от особено значение е да се обърне внимание на обитате- товището с ул.”Бели Дунав” до това с бул.”Хан Кубрат”.лите на сградния фонд и най-вече на наемателите. Над 1 млн. лв. разлика между Шест ценови оферти играят в търга заСеминар представи новите европейски изисквания за офертите за консултант на надзор на пътя Кърджали - Подковатърговия със строителни продукти магистрала „Струма“Изискванията на В Агенция „Пътна инфраструктура“новото европей- бяха отворени офертите на осемско законодател- от десетте участника в тръжнатаство, което про- процедура за определяне на изпъл-меня философи- нител на консултантска услуга въвята за „свобод- връзка с допълнителното проекти-но движение” ране и строителство на лот 1 от ав-на строителните томагистрала „Струма“ в отсечкатапродукти на ев- от км 305+220 до км 322+000. Бяхаропейския пазар, въвежда нови задължения на търговците на строител- отворени следните ценови офер-ни продукти, нови документи, които да придружават строителните проду- ти (без ДДС): ДЗЗД „АДО – Пи Ес Обектът обхваща отсечка от км 342+639.41кти на пазара, и нови изисквания към тях, бяха представени миналата сед- Консулт“ (564 500 лв.); „Пътконсулт до км 367+427 от път Е-85 (I-5) и пътна връзкамица на семинар, организиран от Българската асоциация за изолации в 2000“ ЕООД (490 000 лв.) без ДДС; „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 (рехаби-строителството (БАИС). Кристина Цалова, началник-отдел „Оценяване на ДЗЗД „Инфраструктура магистрал- литация и реконструкция – от км 342+639.41съответствието” в Министерството на регионалното развитие и благоу- ни пътища“ (269 400 лв.); „Пътин- до км 350+858,31 и ново строителство - от кмстройството, изтъкна, че министерството ще разчита на конкретна съв- вестинженеринг“ АД (479 398 лв.); 343+200 = 349+996 (от рехабилитацията) доместна дейност с асоциацията. В кратки срокове БАИС трябва да сформи- ДЗЗД Обединение „Струма 2011“ км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от кмра работна група, която да предложи по всеки един от стандартите за из- 0+000 до км 2+368)“. Бяха отворени оферти- (1 370 000 лв.); „Трансконсулт - БГ“олационни продукти характеристики, които задължително трябва да бъ- те на шест от десетте кандидати (без ДДС): ООД (445 000 лв.); ДЗЗД „Рафаиловдат декларирани. И в случай че е необходимо и нормативните актове го „Трафикконсулт БГ“ ЕООД, Аксаково (243 000 - Три Ес - Инженеринг“ (455 000 лв.);изискват, да се определят гранични стойности на тези характеристики. лв.); „Пътинвестинженеринг“ АД, София (198 Обединение „Т7 /Експрес/ Парт-Също така трябва да бъдат обвързани изискванията за деклариране или 304 лв.), „Рутекс“ OОД, София (670 777 лв.); нерс“ (477 000 лв.). Участникът „Ин-граничната стойност с изискване за нормативен акт. ДЗЗД Обединение „Подкова 2011“, София фраструктура магистрални пъти- ща“ е дал с 55.95% по-благоприят- (760 000 лв.); Обединение“Трансеко“, София Уточнение но предложение от средната стой- (219 880 лв.); ДЗЗД „Инфраструктура–Магис- В публикувано интервю с арх. Желязко Иванов на стр. 12, бр. 24 на в. ност на съответните предложения трални пътища“, София (189 000 лв.). Индика- „Строителство Градът“ е допусната неточност при неговото предста- в останалите оферти комисията ще тивната стойност за изграждането на проекта вяне. Правилното е: Арх. Желязко Иванов, член на УС на Камарата на ар- изиска от него подробна писмена е 32 млн. евро - 25.6 млн. евро от Кохезионния хитектите в България и зам.-председател на УС на Асоциацията за рено- обосновка за начина на неговото фонд и 6.4 млн. евро национално съфинанси- виране на етажната собственост. Редакцията се извинява на арх. Иванов образуване, уточняват от пресцен- ране. Прогнозната стойност в тръжните доку- и на всички засегнати длъжностни лица. търа на пътната агенция. менти е 52 млн. лева. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 27 юни - 3 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ОБЩИНИ ИНВЕСТИЦИИПредстои второ обсъждане на идейния проект за Пет фирми искат да строят ЕVN финализира изграждането наводоснабдяване на Пловдив от „Въча” инсталация за боклук в Силистра подстанция Царацово край Пловдив Офертите на пет фирми за изграждане Изграждане- на съоръжение за предварителна обра- то на новата ботка на битови отпадъци в Силистра стационарна бяха отворени в общината. Участници- електрическа те са: обединение „Станилов – ХУТСС“; подстанция на ДЗЗД Обединение „Силистра“; „Девня ЕВН България Трейд“ ООД; „Пътстрой – Варна“ ЕООД; Електрораз- „Екоинженеринг Антитраш за Силистра“. пределение Тръжната комисия има 3-месечен срок АД в индус- за разглеждане и класиране на оферти- триална зона те. Обществената поръчка е обособе- Пловдив-се-Областният експертен съвет, който заседава във връзка на в две позиции: съоръжение за пред- вер навлезе вс приемане на идейния проект за „Водоснабдяване на гр. варителна обработка на отпадъците, ко- етап на довър-Пловдив и прилежащите общини от каскада „Въча”, взе ре- ето ще има и линия за сепариране на шителни дей-шение да проведе второ заседание. Всички изразени мне- твърди битови отпадъци, и инсталация ности по сгра-ния и становища трябва да бъдат обобщени и писмено из- за компостиране на биоразградими отпа- дата. Вече епратени на възложителя - Министерството на регионалното дъци. Обектът се финансира от Минис- изградена за-развитие и благоустройството, който от своя страна в срок терството на околната среда и водите критата раз-до 1 август трябва да ги съгласува със заинтересуваните ми- чрез държавния бюджет. Стойността му пределителнанистерства, след което да ги предаде за допълване на фир- е 4.75 млн. лв. без ДДС. Съоръжението, уредба на под-мата-проектант „АЕКОМ” ООД. Основните забележки, из- за което са определени 30 дка в района станцията, а вразени от експертите по време на обсъждането, касаят ос- на Регионалното депо за твърди битови момента текатновно част „Водовземане”. Чрез проекта „Въча” ще бъдат отпадъци край Силистра, трябва да бъде строителни дейности по външните фасади на сгра-водоснабдени общо 22 населени места. Реализацията му ще завършено за 24 месеца след подписва- дата. В проект е инсталирането на цялостното обо-струва над 133 млн. лв. не на договора с изпълнителя. рудване на разпределителна уредба 20 kV (киловол- та) и монтажът на съоръженията като в откритатаИМОТИ разпределителна уредба е монтиран единият силовПродажбите на луксозни имоти скачат, докато купувачите се възползват от ниските им цени трансформатор 110/20 кV. Всички съоръжения 110 кV са доставени в България и предстои техният мон-Търговията с луксозни жилища в София расте с темпо, което може да удвои броя на сделките тази година спря- таж по график. Главен изпълнител на строежа и дос-мо миналата, докато купувачите се възползват от цени, с 40% по-ниски от тези преди три години, а продава- тавчик на оборудването е „Сименс България“. Упра-чите се опитват да се освободят от инвестиции, които днес тежат както на бюджетите, така и на балансите на влението на подстанцията, която се намира в зем-фирмите им. Специализираният брокер Unique Estates обяви, че очаква удвояване на покупко-продажбите до по- лището на село Царацово, община Марица, ще севече от 150 броя в края на годината. Управителят на фирмата Весела Илиева каза, че от началото й са записали извършва дистанционно чрез модерна система за55 продадени имоти и че оценява пазарния дял на фирмата на около 80%. Тя прогнозира, че сезонното оживле- телеуправление. Обхватът на действие на бъдеща-ние, традиционно за последните три календарни месеца, ще донесе с 15% повече сделки. На основа продава- та подстанция е районът на Северна индустриалнани по време на бума и в последната година от агенцията й имоти Илиева посочи, че ориентировъчният спад на зона Пловдив, както и северозападните села околоцените от върха е около 40%. В момента сделки за качествени имоти в Докторската градина, най-престижния града, като инвестицията на ЕВН България Електро-софийски район, се сключват на нива, започващи от 2500 евро на кв.м при 4500 евро по време на бума. Това са разпределение АД е за над 6.6 млн. лева. Предвиж-апартаменти в сгради с представителни и поддържани входове, задължително асансьор, обикновено на послед- да се съоръжението да бъде пуснато в експлоата-ните или поне високите етажи на сградите, с площи 200-250 кв.м. Причината за високите цени е, че такива ква- ция в края на 2011 г. Компанията има договор с НЕКдратури с подобни изложения почти няма. По думите на Илиева продавачите са хора и компании, които са па- подстанцията с мощност 32.5 MVA (мегаволтампе-зарували много в годините на бума, но сега се затрудняват да изплащат кредитите си или просто имат нужда от ра) да бъде включена към високоволтовата елек-пари в брой. Нормалното време за продажба е до шест месеца, ако са съобразили офертната цена с пазара. тропреносна мрежа на България.ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ БРАНШГерманският бизнес: България не полага Камарата на строителите във Варна - в собствена сградадостатъчно усилия за пестене на енергия В собствена сграда вече ще осъществяваВъпреки че България е енергийно най-неефективна- дейността си във Варна областното пред-та икономика в Европейския съюз и това е извест- ставителство на Камарата на строители-но отдавна, страната продължава да не полага дос- те в България. Тя е паметник на културата,татъчно усилия за пестене на енергия. Около това строена около 1900 г., на бул.„Приморски”мнение се обединиха представители на германски в непосредствена близост до Фестивал-компании, неправителствени организации и държав- ния и конгресен център и входа на Мор-ни експерти на форум за енергетика, организиран от ската градина. Камарата е инвестирала 500„Гьоте институт“ и „Дружество за Югоизточна Ев- 000 евро в покупката на имота. Още око-ропа“. Дори без отказ от ядрената енергия, целите ло 170 000 евро са вложени в реновация иза намаляване на парниковите емисии и пестенето оборудване. В триетажната къща са разпо-на енергия поставят на изпитание малка икономика ложени клуб на строителя, административ-като България, а все още малко се инвестира в ефек- на част и апартамент на последно ниво,тивност, смята президентът на Германско-българска- който се дава под наем. Общо 160 фирми членуват в момента в областното представителство на камара-та индустриално-търговска камара Бертрам Ролман. та във Варна, през 2009 са били 220. Кризата в бранша продължава, около 60% от фирмите в момента неПосланикът на Германия Матиас Хьопфнер припом- работят, коментира инж. Валентин Вълев, председател на областното представителство. Спадът в строи-ни, че досега цената е била решаваща за това какъв телството е около 12% спрямо 2010 г. и се дължи главно на курортното и жилищното строителство, ко-енергоизточник да използват домакинствата. ментира инж. Светослав Глосов, председател на КСБ, гост на официалното откриване. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 27 юни - 3 юли 2011 г.ТРЕНД България: Капитал ТОП 100 Ръст благодарение на износа и строителството на инфраструктура Повечето фирми вече са оптимизирали бизнеса и са на печалба Стоте най-големи като номер 100 ОЦК - Почти са запазили свои-български компании Кърджали, със 141 млн. те резултати електрора-са нараснали с 16% на лева. Поради ръст на це- зпределителните друже-фона на ръст на иконо- ната на медта сред чел- ства Е.ОН, ЧЕЗ и ЕВН.миката от 0.2% за 2010 ните компании вече е НК „Железопътна ин-г. Това е основното за- и „Аурубис“ - на трета фраструктура“ е на 45-аключение от анализа на позиция на мястото на позиция с 312 млн. лева.в. „Капитал“ „Топ 100“, НЕК, която вече е чет- От експлоатационни-официално обявен и върта. Поради фалит от те дружества „Софийскапубликуван миналата класацията вече отсъст- вода“ е на 86-а позицияседмица за пета поредна ва „Кремиковци“. Сред със 170 млн. лева.година. първите двадесет са още Най-голямата българ- Причините за ръста ОМВ, „Булгаргаз“, ЧЕЗ, ска строителна компа-са традиционно цитира- „Мобилтел“, БТК, „Наф- ния „Главболгарстрой“ ените за последните месе- текс Петрол“, „Кос- на 89-а позиция със 163ци увеличение на изно- мо България“, „Метро“, млн. лева пред компа-са с 33%, характерен фе- АЕЦ „Козлодуй“, „Сто- нии като „Сименс“ - 159номен за целия Европей- мана индъстри“, „Ка- млн. лева, 92-ро място,ски съюз на излизане от уфланд, „КиК електро- и „ТисенКруп-Юпитеркризата и особено важен никс“, „Петрол“. стомана“ - 145 млн. лева, Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев поздрави Симеон Пе-за работещите за екс- В първите сто вли- 97-ма позиция. шов, президент на класираната на първо място сред строителните компаниипорт фирми като мета- за „Трейс груп“ поради При транспортни- „Главболгарстрой“, на церемония в многофункционалната спортна залалургични, машиностро- добрите поръчки за ин- те фирми на първо мяс-ителни предприятия, фраструктурни обекти. то е „БДЖ холдинг“ с Строителитемеждународен транс- Повечето компании 424 млн. лева. Първи- Дпорт. Резултатите на ра- са увеличили своите ят концесионер на бъл- вадесетте фирми в строителната класация са познати и повечето са наботещите за вътрешния приходи и печалба. Кла- гарски летища „Фра- челни позиции и в годишната класация на Камарата на строителите впазар фирми са доста сираната на 16-а пози- порт“ със 78 млн. лева е България Топ 50 на основата на данни от официалния регистър на стро-по-слаби в резултат на ция „Стомана индъст- на 11-а позиция, столич- ителните фирми. Оборотите отбелязват намаляване за трета година подред.свитото вътрешно тър- ри“ има почти 710 млн. ният метрополитен бла- Свързаните предимно с инфраструктурата компании обаче са в непрекъс-сене, като в тази група са лева за 2010 г. при 497 годарение на строител- нат растеж - „Трейс груп“, „Строително-предприемачески холдинг“, „ГБС-и строителните фирми. млн. лева за 2009 г. ство на отсечките на ме- инфраструктурно строителство“, „Хидрострой“. Всички са успели да опти- Най-високият резул- Производителят на трото е на 15-а позиция мизират бизнеса си и са декларирали положителна рентабилност. Традици-тат по приходи в класа- санитарно оборудване с 44 млн. лева, който поцията традиционно дър- „Идеал Стандарт - Ви- тази причина отбеляз- онно класацията води „Главболгарстрой“ със 163 млн. лева, двадесета ежи „Лукойл Нефтохим“, дима“ регистрира 386 ва и най-голям ръст на „Галчев инженеринг“ с 25 млн. лева. От списъка отсъства българският клоннай-малко са били при- млн. лева при 355 млн. оборотите от 181%. на „Алпине Бау“ - изпълнител на язовир „Цанков камък“, които не са пода-ходите на класираната лева от миналата година. Николай ТОДОРОВ ли данни, за 2009 г. техният оборот е бил 207 041 хил. лева. СТРОИТЕЛСТВО Приходи Приходи Приходи Измене- Печалба/Загу- Печалба/Загу- Печалба/Загу- Рентабил-Позиция Компания (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) ние % ба (хил. лв.) ба (хил. лв.) ба (хил. лв.) ност % 2010 2009 2008 2009 2010 2008 2009 2010 1 2 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ 283138 212584 163656 -23,02 13762 10775 7397 4,52 2 5 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД 44197 96151 149185 55,16 4470 5556 13654 9,15 3 6 ПИ ЕС АЙ 43216 95571 121353 26,98 68 1462 196 0,16 4 7 ЕНЕМОНА 99576 90320 90854 0,59 8240 9988 4687 5,16 5 - СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ 32021 38278 88741 131,83 -1925 2336 2340 2,64 6 1 ТЕРНА АКЦИОНЕРНО ТУРИСТИЧЕСКО, ТЕХНИЧЕСКО И КОРА- 192628 227968 84194 -63,07 24020 20225 -226 -0,27 БОПЛАВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 7 8 ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО 56891 52063 80546 54,71 2375 2375 2601 3,23 8 3 БАЛКАНСТРОЙ 162956 112614 62013 -44,93 14210 2335 1073 1,73 9 10 ПЛАНЕКС 136243 79169 57794 -27,00 11124 5320 3323 5,75 10 - ХИДРОСТРОЙ 31285 47965 54979 14,62 2212 2308 2214 4,03 11 - КОМФОРТ 61313 70893 53150 -25,03 3789 15729 н.д. - 12 9 ХОЛДИНГ ПЪТИЩА 77194 63862 48524 -24,02 4354 -3826 1069 2,20 13 - СИЕНИТ ХОЛДИНГ 18854 83714 47784 -42,92 5076 4398 19968 41,79 14 - АРГОГРУП ЕКЗАКТ 32781 49936 37095 -25,71 1062 8828 893 2,41 15 - МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ 83851 56642 34540 -39,02 11002 16441 2424 7,02 16 - МИКС-КОНСТРЪКШЪН 50805 75739 32606 -56,95 90 169 93 0,29 17 - АБ 52454 43072 29581 -31,32 512 322 193 0,65 18 - АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 99820 81916 25654 -68,68 7916 8455 1176 4,58 19 - АКТОР АКЦИОНЕРНО СТРОИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО КЧТ 21126 95447 25628 -73,15 -226 19530 н.д. - 20 15 ГАЛЧЕВ ХОЛДИНГ 57846 41065 25282 -38,43 5706 1627 758 3,00 Средно за топ 20 1638195 1714969 1313159 -23,43 117837,0667 134353 63833 4,86
  5. 5. Строителство Градът, 27 юни - 3 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТРЕНД Европа Публичните инвестиции са недостатъчни за възстановяването Европейската строителна федерация призова за ограничаване на навлизането на пазара на компании извън Европейския съюз ползващи държавна помощ Брутният вътре- шен продукт на Ръст на БВП по държави за държавите в Ев- тримесечие ропейския съюз е нараснал с 0.8% за първото три- месечие на три- месечна база и с 2.5% в сравне- ние с Q4/2010. По- треблението бе- лежи ръст отЛуиза Тодини, председател 0.2%, брутнотона Европейската строител- капиталообразу-на федерация и председа- ване - с 1.2%, из-тел на съвета на директо- носът - с 2.2%. Врите на Todini Costruzioni* същото време САЩ отбелязват Ситуацията в стро- нарастване отителната индустрия 0.5% на БВП, а в Япония - намаля-в България, Испания, ване с 0.9%.Португалия или Ирлан-дия не е розова, а криза-та е далеч от своя край.Компаниите се борятда ограничат съкраще-нията. По данни на Евро-пейската строителнафедерация през 2010 г. еналице продължаващосвиване в сектора с още1.8%.Все пак има някои при-знаци на възстановя-ване. През 2011 г. спадът вдейността е много по-малък от най-лошатагодина - 2009 г. (-7.5%),и можем да видим, че Източник: Евростатновите жилищни стро-ители и нежилищнипроекти, които са най- 3. Инвестиции в ин- реализирани, а сред възможност на държа- Не на последно място публичните инвестициизасегнати, в момента фраструктура за устой- приоритетите на ев- ви извън Европейския затягането на финансо- преминават през периодвече са по-добре. чиво развитие в дълго- ропейските държави е съюз да навлизат и да вите регулации в банко- на сериозни ограниче- Лидери на възстано- срочен план. консолидиране на дефи- прилагат своите прави- вия и застрахователния ния поради фискални-вяването са Германия, Днес тези послания цитите и на публичния ла и да налагат дъмпинг, сектор имат за цел пре- те редукции, нараства-северните държави като имат все по-голяма чу- дълг, което често има за още повече че те полз- дотвратяване на риско- щото участие на частниФинландия, Швеция, ваемост, в резултат на резултат драстични съ- ват и държавна помощ, вете от бъдещи финан- дългосрочни инвестито-също и Полша. което строителството и кращения на вече обя- което самите европей- сови кризи. Въпреки че ри като застрахователни На фона на лансира- публичните нежилищни вени публични инвес- ски държави не мо- тези мерки са необходи- компании и пенсионнините от страните членки сегменти в почти всич- тиции. гат да прилагат поради ми, очакванията са тези фондове в реалната ико-и Европейската коми- ки държави членки са стриктните правила. нови правила да имат номика трябва да бъдесия пакети за улеснява- получили публично фи- Три фактора са клю- Тук трябва да бъдат кумулативен негативен напълно насърчавано.не на възстановяването нансиране, докато сг- чови за развитието на отнесени и въпросите, ефект върху финанси- Глобализацията щев реалната икономика радното саниране, осо- сектора: свързани с трансфера рането на реалната ико- бъде основна причина итри са основните стра- бено на частните проек- На първо място - гло- на работници в рамките номика. фактор за нарастващототегии: ти, получи макар и по- бализацията на стро- на корпорации от трети значение на възниква- 1. Бързо прилагане на скромен тласък благода- ителния пазар е факт, държави, като в случая Все по-скъпо ще става щите пазари и за увели-европейските и нацио- рение на серия данъчни който вече засяга не целта не е само осигуря- финансирането от бан- чаваща се конкуренцияналните планове за ико- насърчения и директни само големите компа- ване на висококвалифи- ките на пазарите.номическо възстановя- субсидии. нии и досега работещи цирани експерти. за предприемачи, иване Не трябва да забравя- на международните па- Второ - всички добре от застрахователите - в *Представяме речта 2. Действия за подо- ме, че повечето от пла- зари. съзнаваме критичната недвижими имоти и ин- на г-жа Тодини при от-бряване на сградната новете са недостатъчни Европейският пазар роля на климатичните фраструктурни проек- криването на годишнияенергийна ефективност, за осигуряване на реал- на обществени поръч- промени за общество- ти. Като цяло това ще конгрес на Европейска-генериране на нови ра- но и устойчиво възста- ки се оказа много по- то и промишлеността. доведе до риск за заду- та строителна феде-ботни места в кратко- новяване на икономи- отворен от пазарите на Повишаването на енер- шаване на двигатели- рация FIEC, 16 - 18 юни,срочен план и противо- ческата активност и ре- държавите - търговски гийната ефективност на те за икономическо въз- София. Заглавието и ак-действане на глобално- дица обявени мерки в партньори на ЕС, което сградите е основен при- становяване. центите са на редакци-то затопляне крайна сметка не бяха не е справедливо и дава оритет за Европа. Предвид факта, че ята
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 27 юни - 3 юли 2011 г.ИНВЕСТИЦИИ Инвеститорите в имоти вдигат темпото... с крак на спирачката Капиталите продължават да се вливат в региона на Централна и Източна Европа и продажбата на „Мол София” показа, че България не е изключение. Това обаче още не е възстановяванеТ ри, две, едно, нула... Инвестициите в не- движими имоти пак започват да текат към България. Радостта ще бъде прежде- временна за мнозина (продавачи), които чакаха този момент последните две и по-ловина години. Сделките, приключени от вторатаполовина на 2010 до момента, са движени основ-но от желанието на неколцина собственици, кои-то се освобождават от активите си, едва няколкокупувачи, които така или иначе са насочени къмрегиона, и длъжници, които не смогват да пога-сяват задълженията си. „Мол София”: сделка на годината (засега). GE Capital и Avestus Capital Partners излязоха от тази си инвестиция в България, като се възползваха от възхода на капиталовия пазар за имоти в Централна и Източна Европа Предпазливостта движването донесе и трус в гръцките финан- Properties пред „Строи- на Praktiker или магази- ток от приходи, откол-продължава да домини- действителни продаж- си отеква и в София: телство Градът”. ни за хранителни сто- кото с действителнотора европейските пазари. би (завършени и пред веднъж заради страхо- Вторият проблем е ки като „Пикадили” и състояние на пазара.”Инвеститорите стъпват завършване) в обем по- вете за икономическия страхът на инвести- Roda. При положение чевнимателно, обезпоко- вече от 155 милиона растеж, ако кредитира- торите, или казано по Джос Тромп, дирек- все още една трета отени от дълговата кри- евро само от начало- нето остане вяло, а лих- друг начин – възприя- тор на проучванията офис помещенията сто-за в Гърция и Ирландия то на годината. В смет- вите – относително ви- тието им за риска. CB и консултантския биз- ят празни, колкото ис потенциално опасни ката дори не влизат ня- соки, втори път (макар Richard Ellis отбеляз- нес на CB Richard Ellis добри сгради да има впоследствия за Порту- колко придобивания на и по-малко) заради тър- ват, че инвестициите в региона, казва пред София, това, което ка-галия и Испания, която собственост срещу дълг говските връзки меж- продължават да се раз- „Строителство Градът”, питаловите пазари виж-отгоре на това застра- от гръцки и австрийски ду България и Гърция и простират и като обем, че ако някои от по-мал- дат, е едно от най-висо-шава все още крехкия кредитори, най-извест- дела на гръцките инвес- и като география, но ките икономики също ките равнища на неза-икономически растеж ната от които е „Мол тиции на Балканите. остават все още в един виждат известно акти- етост в Европа. „Когатона континента. Варна” миналата годи- „Пазарите на Румъ- тип активи - първоклас- визиране, причината е един инвеститор купу- на. А последната про- ния и България започ- ни сгради. За инвести- не толкова в отделния ва офис сграда, е трудноПоходът към Източна дажба на „Мол София” ват отново да растат, торите това са преди пазар, колкото в това, че да пренебрегне периодаЕвропа се възобновява най-малкото напомни строителството отно- всичко нови (или но- инвеститорите купуват на незаетост, но в също- На този фон пред- за времената до 2008 г. во започва. Но инвес- воотдадени под наем) най-добрия продукт. то време се опитваме даставянето на региона Те са първите след една- титорите си представят, имоти, осигурени със „Това, което сега ги убедим да гледат от-на Централна и Източ- две години суша. че понеже те са близо до сравнително предви- виждаме, е, че някои въд развитието в опре-на Европа до момента Гърция и понеже Гър- дим паричен поток. С по-големи проекти с делени райони и да сее обнадеждаващо. Кон- С предпазливи стъпки ция преди беше много изключение на тран- по-високо качество за- съсредоточат само вър-султантската фирма CB Станалото до момен- силна в кредитния па- закциите, предизвика- почват да се търгуват, ху силни местоположе-Richard Ellis обяви, че та далеч не е обещание, зар, изводът е... че са ни от проблеми с креди- казва още Тромп. Също ния, които не са силноинвестициите са нарас- че ще последват и много по-рискови пазари... ще тите, такъв е случаят и така някои произвеж- повлияни от некачест-нали със 180% до 4.4 други. Пред възстановя- мислят, че България и в България. Продадени дащи приходи активи веното строителствомилиарда евро в първи- ването на инвестицион- Румъния са следващата са само търговски акти- като логистични обекти другаде”, казва Андрюте пет месеца на тази го- ните потоци има някол- Гърция. В действител- ви, които с изключение или малки портфейли Пиърсън, мениджърдина. За цялата 2010 г. ко препъникамъка. ност те няма да бъдат, на „Мол София” пред- от супермаркети с дъл- за България на консул-в региона са се влели 5 Единият е Гърция. но за съжаление това ставляват хипермарке- госрочни договори за тантската фирма Jonesмилиарда евро, 90% по- Докато банките от юж- би било възприятието”, ти и супермаркети и съ- наем се продават в сдел- Lang LaSalle (JLL придо-вече от 2009. ната ни съседка дър- казва Йън Чърч от ин- ответно имат за наема- ки с обратно наемане. би King Sturge, включи- България не е изклю- жат близо 1/3 от креди- вестиционната компа- тели големи междуна- Но това е повече свър- телно българския й биз-чение, след като раз- тите в България всеки ния London&Regional родни вериги от типа зано с конкретния по- нес – бел. ред.)
  7. 7. Строителство Градът, 27 юни - 3 юли 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ИНВЕСТИЦИИ „НПренареждане на пъ- те фокус и съсредоточа- България остават в дъ- ви, които като качест-зела ай-очевидната пречка е финан- ване. ното на списъка с важ- во са близки до първо- Оттук и третият про- Фридрих Вахерниг, ните им цели, особено класните, но не могат даблем: инвеститорите сирането както за инвеститори, който като член на съ- предвид това, че малци- се определят като таки-трябва да вземат заеми, които купуват сгради, така и за про- вета на директорите на ната инвеститори, които ва заради характеристи-за да купуват. А банке- ектното финансиране на един обект” Sparkassen Immobilien са си изградили солидно ки като местоположениерите няма да вложат па- участва в управлението за местните мащаби в регионален град (на-рите на акционерите си на портфейл от имоти присъствие (като GE пример големи търгов-в празни сгради. Финан- на стойност над 2 мили- Capital, единия от прода- ски центрове), предстоя-сирането все още оста- арда евро, казва: „И все вачите на „Мол София” що предоговаряне на на-ва ограничено до тесен пак, честно казано, ние например), изглеждат емите или малък размерспрямо размерите на па- сме малък играч и тряб- по-склонни да продават, на отделния имот (су-зара отрязък от имо- ва да внимаваме с капа- отколкото да купуват. пермаркети). „В извест-ти, на добри местополо- цитета и парите, с кои- Така че вторият прочит на степен инвеститори-жения, с доказани при- то разполагаме. Затова на направените инвес- те бавно се придвижватходи. „Най-очевидната сме строго съсредоточе- тиции в Югоизточна Ев- към инвестициите, кои-пречка е финансиране- ни върху страните и ин- ропа в последно време то изискват добавяне нато, както за инвестито- вестиционните цели, в показва, че, първо, част стойност, защото първо-ри, които купуват сгра-ди, така и за строителнипроекти”, казва АндрюПиърсън. „П азарите на Румъния и България започват отново да растат, стро- ителството отново започва. Но инвес- които имаме опит и в които основните ни ак- ционери също са актив- ни, така че да реализира- от тях са предизвикани от желанието на прода- вачите да приберат част от парите си, и второ, че качественият сегмент в крайна сметка е ограни- чен, добавя Тромп. Този сорт неща се вземат „Не е толкова лесно да ме взаимни ползи с тях.” търсенето е било при- предвид в пазар катосе купи имот с незаетост титорите си представят, че понеже те Благодарение на изграж- влечено от качеството Полша, но повечето отот порядъка на 80%. са близо до Гърция и понеже Гърция дането на търговския и на конкретни активи, а останалите пазари оста-Ако направим нещо по- преди беше много силна в кредитния офис комплекс „Сердика не от желанието на ин- ват много фокусиранидобно, което в известна център” сега България е веститорите непременно върху основни, първо-степен е възможно, ще пазар, изводът е... че са по-рискови част от важните пазари да влязат в региона. качествени активи.”трябва да отразим в це- пазари... ще мислят, че България и Ру- за Sparkassen Immobilien. „Има шепа чужди ин- Ако нещо е сигурноната разходите за стаби-лизацията. Ако са нуж- мъния са следващата Гърция. В дейст- Но както за Вахерниг, така и за останалите в веститори, които все още разглеждат Бъл- в пазар като този, то е, че инвеститорите вечени още две или три го- вителност те няма да бъдат, но за съ- този отрасъл ударение- гария, като последни- няма да подхождат такадини, тогава би тряб- жаление това би било възприятието” то е върху пазари, в кои- те сделки на Europa и безрезервно към Бълга-вало да орежем сериоз- то имат голямо съсредо- Bluehouse свидетелстват рия, както по време нано разходите по придо- точаване на активи. Ин- за това. Очакваме тази бума. За да продължибиването”, казва пред веститорите се въздър- група да нараства посто- притокът на капитали,„Строителство Градът” жат от новите географ- янно, но все още сме да- трябва или да се предло-Бруно Етенауер, главен ски ширини. леч от момента, в който жат висококачествениизпълнителен директор „Има критичен раз- България ще бъде край- активи, или икономи-на австрийската инвес- мер, който е важен за на точка, към която от- ката бързо да се върнетиционна фирма за имо- всеки в този бизнес. Да ново да започнве да гле- към по-високи темповети CA Immo. си в 10-12 страни е ху- да мнозинството от ин- на растеж, които да под- Освен това инвести- баво в презентации, но ституционалните инвес- крепят заетостта и дохо- Иторите имат нужда не като ефективност не е. титори”, казва Андрю дите от имотите.просто от финансира- нвеститорите стъпват внимател- Трябва да подходиш с Пиърсън. „Не мисля, че за еднане, а от заеми при лихви, но, обезпокоени от дълговата един и същи размах и за Такава е моментната нощ инвестиционнитекоито им позволяват да една, и за пет сгради. За- снимка на пазара. Това стратегии ще се проме-правят печалба. криза в Гърция и Ирландия с потен- това очаквам като цяло не значи, че тя няма нят и хората изведнъж Четвърто (но не и по циално опасни последствия за Порту- инвеститорите да се съ- да се променя с време- ще станат по-агресивнизначение), макар че про- галия и Испания, която отгоре на това средоточат в определе- то. Чехия например се е в инвестиционните сицесът на преустройство ни територии и вероят- включила към основни- решения. Но ще има по-на европейския отрасъл застрашава все още крехкия иконо- но да разменят активи, те двигатели на растежа смесени портфейли отна недвижимите имоти енапреднал, компаниите мически растеж на континента за да заемат съответно- то положение на пазара, на инвестициите в реги- она в първата половина защитни позиции и ня- кои по-интересни инвес-все още остават ориен- на който са склонни да от тази година, присъе- тиции, базирани на рас-тирани към сигурността развиват дейност”, казва динявайки се към звез- теж, които да подобрятза сметка на поемането Бруно Етенауер. дата на региона Полша възвращаемостта. Тована риск. В няколко ин- и Русия. по естествен път ще уве-тервюта на „Строител- От центъра към перифе- Джос Тромп от CB личи интереса към паза-ство Градът” инвести- рията Richard Ellis казва, че в рите на Югоизточна Ев-тори в последните сед- Докато това е така, Полша инвеститори- ропа”, казва Йън Чърч.мици наблягат на думи- периферни пазари като те вече гледат към акти- Деян ТОДОРОВ Пазар на инвестиционни имоти в Централна и Източна Европа Пазар на предпазливостта покупко-продажби на инвестиционни имоти в България от началото на 2011 г. (млн. евро) 56 100 Търговски центрове Търговски паркове, хипермаркети и супермаркетиИзточник: CB Richard Ellis. Q - тримесечие. *Инвестиционните обеми за Q2 2011 съдържат данни за месеците април и май

×