Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
sg.stroitelstvo.info

                        Брой 11 (647), 22 - 28 март 2010 г.         ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г.                                         ...
4   sg.stroitelstvo.info                                           Строителст...
Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г.                                         ...
6   sg.stroitelstvo.info                                                ...
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Строителсво и Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителсво и Градът

2,270 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Строителсво и Градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 11 (647), 22 - 28 март 2010 г. Цена 1.50 лв. АРХЕОЛОГИЯ В СЪРЦЕТО НА СОФИЯ Остъклено покритие на Ларгото, открита и по- крита пешеходна зона, разположена под бул. „Мария Луиза“, над бъ- дещата метростан- ция 8, ще оформи ново- то пространствено ре- шение за центъра на Со- фия. Под тях ще бъде разкрита и експонира- на археологията. Това предвижда проект „Ан- тичен културно-кому- никационен комплекс „Сердика“, който ин- тегрира двете пеше- ходни и експозиционни пространства. По този начин част от централ- ната част на града, обя- вена за архитектурно- исторически резерват „Сердика - Средец“, по- лучава шанс със стро- ителството на метро- политена да стане дос- тъпна, да бъде видяна и да е част от съвремен- ния живот на столица- та. Възложители на раз- работката са Минис- терството на култура- та, Столичната община, „Метрополитен“, а про- ектанти - архитекти- те Славей Гълъбов, Ва- сил Китов, Красен Ан- дреев, Боряна Китова и инж. Християн Панчев. Още на стр. 25 Бургас е все по-близо до изграждане на интегриран градски транспорт През април общината подава апликационна форма в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Следва одобрение в Европейската комисия Седмица след официал- който заяви, че с голя- основен приоритет инфра- спънки. отпадъчните води от 48 900 на водоснабдителната и ка- ното откриване на новата ма доза сигурност ще бъ- структурата, която е и ос- Станцията вече обслуж- еквивалент жители, а по нализационната мрежа от- пречиствателна станция за дат отпуснати средства за новен акцент в бюджета на ва всички зони от квартал прогнозни данни за 2022 г. ново в „Меден рудник“. отпадни води в комплекс друг важен за града про- общината за настоящата „Меден рудник“ и предпаз- - от 56 850 еквивалент жи- На стр. 13 11 „Меден рудник“ Бургас ект - „Интегриран град- година. ва Черно море от замър- тели. беше зарадван от програм- ски транспорт“. Стъпки- Новата пречиствателна сяване с непречистени от- Всъщност общината 11 > ния мениджър на финан- те са в посока изпълнение станция е изградена по про- падъчни води. Тя е проек- може да се похвали с мно- совата инициатива „Джас- на общинския план за раз- ект „Събиране и пречист- тирана и изградена с тре- гобройните средства, при- пърс“ Жан Франсоа Биро, витие, който определя като ване на отпадъчните води тично стъпало и осигурява влечени по различни ев- на к-с „Меден рудник“ – пречистване, което изцяло ропрограми. Само по опе- 9 771310 983000 град Бургас“, финансиран покрива изискванията на ративна програма „Окол- по програма ИСПА. Стой- Европейската директива за на среда“ през последните ността й е 6.5 млн. евро и заустване на битови отпад- две години е спечелила 4 е един от малкото приме- ни води във водоприемни- мащабни проекта, един от ри за проект по тази про- ци, определени като чувст- който на стойност 17 млн. грама, приключил в срок вителна зона. Капацитетът лева, предвиждащ рехаби- и реализиран без особени й за 2010 г. е да пречиства литация и разширение на
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ОБЩИНИ Въвеждане на такса „задръстване“ не е Местната инициативна приложимо в София група в община Севлиево Това коментира заместник-кметът Любомир Хри- прерасна в сдружение стов на семинар, на който бяха представени добри Подпомагането на процеса практики от европейски столици по отношение уп- по планирането на стратегия равлението на мобилността. По думите му насто- за териториално развитие ящите и предстоящите промени в организацията на бе акцент на третия терито- движението заради строителството на втория лъч риален форум, който се про- на метрото не могат да изкарат автомобилите от веде вчера в община Севли- централната част, тъй като алтернативните маршру- ево. Форумът „Конкуренто- ти попадат в строителните участъци. способно териториално раз- витие – Планиране на стра- Правят зелени карти на Варна тегия за конкурентоспособ- 21 фирми кандидатстват да изграждат но териториално развитие“ Зелени карти с цел опазване и защитаване на зелените площи ще се проведе в рамките на про- подпорни стени във Велинград бъдат във Варна. В срок от три месеца всяка районна администра- екта на общината за сформи- ция трябва да подготви такава. Район „Младост“ вече има изработе- ране на местна инициатив- 21 фирми се явиха за участие в обявената от общи- на зелена карта и тя функционира много добре. На зелената карта на група, финансиран от Про- на Велинград малка обществена поръчка за направа ще бъдат описани всички междублокови пространства, детски пло- грамата за развитие на сел- на подпорни стени на 5 обекта. Съоръженията ще щадки, независимо дали описаната площ е общинска, държавна или ските райони. Местната ини- бъдат изградени по проект „Укрепване на свлачищ- частна. Изготвените карти, във вид на опорен план, ще станат част циативна група ще функцио- ни процеси в община Велинград“, финансиран по от Общия устройствен план на Варна. Повод за това стана реститу- нира под формата на сдруже- оперативна програма „Регионално развитие“. Стой- иран терен в кв. „Левски“ с детска площадка, за който е постъпило ние, приеха участниците във ността на обектите е 823 791.40 лв. искане за издаване на разрешение за строеж. форума. ГРАДОУСТРОЙСТВО Гражданите настояха за запазване на Общественото обсъждане на градинката в кв. „Красно село“ в столицата новия ОУП на Бургас е в края на Общественото обсъждане на плана за изменение на март плана за регулация и застрояване на терена (квар- След като преди месец стана ясно, че тал 312 от местност Красно село-Плавателен канал), част от заложените площи за озеленя- в който е разположена зелената площ в столичния ване на изток от града влизат в „Нату- кв. „Красно село“ до ХХ поликлиника, известна като ра 2000“ и трябва да бъдат оставени в градинка на Ковачки, премина с настояване на граж- сегашния си вид, от „Гео щрих“, предви- даните да се запази съществуващата зелена площ. диха увеличаване на зелените площи на Проектът ще бъде разгледан от експертния съвет запад, като с това териториите за урба- по устройство на територията към Столичната об- низация се намалиха с около 3600 дка. В щина. Какво ще стане, дали мнението на гражданите плановете влиза и изграждането на око- ще бъде взето предвид зависи от експертното ста- ло 10 нови екоцентъра около езерата новище. Окончателно решение по казуса ще има по- Мандра и Атанасовско, като с тях драс- литическият орган - общинският съвет. тично ще се увеличат зоните за гледане на птичи и животински видове. Три типа веломаршрути са заложени в ОУП Информационен център представя проекта за До края на годината ще е готов на София модернизация на ски зоната Алеко паркът на българските творци в Едните минават през парковете и са свързани с от- „Витоша ски“ отвори информационен център, за да може диха и почивката на столичани. Другият тип велоа- Централните софийски гробища обществеността да се запознае с проекта за обновяване на леи са по главните и второстепенните улици. Заложе- Петметрова ограда от жива зеленина туристическа, спортна и ски зона Алеко - общата концеп- ни са като алтернативен градски транспорт, с който ще огражда парка за българските тво- ция на проекта, планираната спортна и туристическа инфра- човек може да стигне по-бързо до работа, вместо да рци в Централните софийски гроби- структура и съоръжения, новостите за Витоша, методи за виси в задръстване. Последният тип маршрути са в ща. Това е заложено в идейния проект изграждане на инфраструктурата и управление на околна- големите жилищни комплекси „Люлин“ и „Младост“. за ново пространствено оформяне на та среда. На разположение на посетителите ще бъдат ин- Целта им е да се свържат жилищата с училищата, Алеята на българските творци в Цен- формационни материали и видеофилми, илюстриращи съ- детските градини, местата за развлечение. Бъдещи- тралните софийски гробища, който бе временните екощадящи методи за изграждане на лифтове и те трасета са обвързани и с вече изградените велоа- представен от министъра на културата планираните нови съоръжения. леи в Южния парк и около НДК. Вежди Рашидов. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Дежурен екип: Деян Тодоров, Маргарита Лозанова Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Откриха официално фериботния комплекс Никопол – Турну „Енел“ продава ТЕЦ Проучват Мъгуреле „Марица-изток 3“ възможността Министър-председателите на България и Румъния Бойко Борисов и Вече има заявен инте- за кръгово Емил Бок прерязаха лентата на дългоочаквания фериботен комплекс рес към дружеството, кръстовище при Никопол – Турну Мъгуреле. Обектът е на стойност 6.2 млн. евро и е съобщи главният из- НДК в София финансиран по финансов меморандум на програма ФАР за трансгра- пълнителен директор нично сътрудничество. Главен изпълнител на обекта е „Холдингово на компанията Фулвио Предвижда се да бъде изградено дружество Пътища“ АД, а строителният надзор е изпълняван от „Пъ- Конти. „Причината е, кръгово кръстови- тинвест инженеринг“ АД - София. Проектът е огледален от румънска не че не сме доволни, ще при НДК на сто- страна с граничен контролно-пропускателен пункт Турну Мъгуреле. напротив, централата личните булеварди е прекрасна, но имаме „България“, „Черни само един актив в Бъл- връх“, „Фритьоф гария и не успяхме да Нансен“ след отпадане на трамваите във връзка с из- го интегрираме в ком- граждането на метрото. Изготвени са пет варианта на панията“, обясни Кон- предварителен транспортно-комуникационен проект. ти. Според източници, В момента се прави анализ с помощта на компютърно микромоделиране на кръстовището от екип с ръково- близки до „Енел“, истин- дител инж. Тодор Тодоров. ската причина друже- ството да се раздели с централата са дългове- През май 2011 г. се очаква Акт 16 за магистрала те на компанията. „Люлин“ Турският консорциум „Мапа Ченгиз“ е увеличил претен- По 8 км на месец циите си за магистрала „Люлин“ на 73 млн. евро допъл- трябва да се нително, а МРРБ е склонно да даде 41 млн. евро, съоб- щи министърът на регионалното развитие Росен Плев- изграждат, за да нелиев. Магистралата трябва да бъде въведена в експло- приключи навреме атация с Акт 16 през май 2011 г., за да може да тече ед- ногодишният гаранционен срок. Едва след това обектът проектът по ИСПА в се смята за окончателно приключен и няма риск да загу- Шумен бим европейското финансиране, обясни Плевнелиев. Крайният срок е 23 де- България започва изграждане на инфраструктура за кември 2010 г., съобщи С 2 години се удължава срокът за усвояване на пространствени данни зам.-кметът по строител- заемните средства за Дунав мост 2 ство и екология на об- Парламентът прие на второ четене Закона за достъп до простран- щина Шумен инж. Иван Народното събрание ратифицира изменението на финан- ствени данни. С въвеждането на директивта в националното законо- Йонков. Активната рабо- совия договор между България и Европейската инвести- дателство на България, както и в другите държави - членки на Евро- ционна банка по проекта за нов мост над р. Дунав. С из- та по подмяната на во- менението се удължава срокът за усвояване на заема до пейския съюз, ще бъде създадена мрежа за обмен на информация и допреносната и канали- 15 март 2011 г. с цел оптимално използване на средства- услуги по точно определени 34 тематични области между национал- зационната система на та. Срокът на изплащане се променя от 17 години на 14 ните инфраструктури на пространствени данни при оперативна съв- Шумен ще започне от години и 6 месеца, което ще доведе до увеличаване на местимост и стандарти, определени от Европейската комисия. 22 март, заяви Йонков. размера на погасителните вноски. ИНВЕСТИЦИИ Jones Lang LaSalle: По-малко от 25% от кредитополучателите знаят Евентуално съживяване Инвеститорите са Възстановяването правата си, сочи проучване на световната търговия привлечени от стабилния на европейските Само 23% от потребителите смятат, че познават добре права- ще подкрепи наемите за пазар на индустриални инвестиции в имоти та си, когато теглят кредит. Това показва социологическо из- складове тази година имоти в Европа следване, което бе представено на кръгла маса, посветена на е в ход, но ще е Eвропейския ден на потребителя и добрите практики при по- Спадът в икономическа- Преките инвестиции в имоти ограничено требителските кредити. Доверието на клиентите е предпос- та активност повлече надо- с индустриално предназна- тавка за успешно развитие на всеки бизнес проект, затова е лу и наемите на индустриал- чение в Европа са възлезли Глобалната консултантска ните площи по целия свят на 6.2 милиарда евро 2009 г., фирма за имоти потвър- добре да се обсъждат и споделят добрите практики с потре- бителите, каза Илиана Иванова, депутат от Европейския пар- така, както и в офис секто- с 26% по-малко от предход- ди прогнозата си от нача- ра, в безпрецедентен по своя ната, обяви консултантската лото на годината, че ин- ламент и член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите към ЕП. географски обхват спад, по- фирма Jones Lang LaSalle. На- вестициите в недвижима собственост в Европа ще каза изследване на консул- малението обаче е било по- се увеличат с между 20 и тантската фирма Cushman & малко от средното за всички 30% през 2010 от 69.2 ми- През 2010 г. намаляват вноските по жилищните Wakefield. За първи път всич- класове инвестиционни имо- ки основни световни региони ти, които включват още ком- лиарда евро през 2009, но кредити са се сблъскали с намаление плекси от апартаменти под предупреди, че възстано- вяването ще бъде ограни- Февруари отбелязва ръст на усвоените ипотечни кредити. на наемите за многофункцио- наем, офис сгради, търговски чено. Причината обемите По данни на „Кредит център“ повишението спрямо януари е нални складови и логистични центрове и хотели. Инвести- да отчетат постепенно, а 9%. Тенденцията е резултат от активното предлагане на нови помещения. Консултантите ционната активност се е въз- не рязко възстановяване, кредитни продукти и доброто медийно представяне на нови- отбелязват, че индустриални- становила във втората по- смятаме ние, ще бъде про- те предложения за жилищно кредитиране. По-голям е и бро- те наеми са ключов индика- ловина на 2009 г., след като дължаващият фокус на ин- ят на запитванията, но част от потребителите все още проя- тор за представянето на ши- обемите са нараснали с 60% веститорите върху тясна вяват плахост и предпочитат по-малки суми и по-кратки сро- роката икономика, тъй като спряло първите шест месе- ниша от консервативни, ге- кове. През февруари се увеличи броят на активните предлож- са тясно свързани с търсене- ца и са били само 5 на сто нериращи приходи активи ния от страна на банките. Лихвите продължиха да падат, като то за индустриална продук- по-малко в сравнение със съ- с много малко изключения. зпочват да доближават нивата преди кризата. ция и потребителски стоки. щия период на 2008.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. ИНТЕРВЮ Димитър Маргаритов, директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Като председател на оценителната комисия за лот 2 на магистрала „Тракия“ Димитър Маргаритов отвори кашоните с тръжните предложения на участниците в процедурата за изпълнител Промените в Закона за обществените поръчки облекчават процедурите Офертите ще се подават в три плика - административни данни, техническа оферта и цена Д имитър Маргаритов е завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в отделите за управление на собствеността и обществените поръчки Г-н Маргаритов, вие бяхте председа- тел на оценителната комисия на лот 2 на автомагистрала „Тракия“. Как ще коментирате тръжната процеду- спиране на изпълнението. И по двете спи- рането на изпълнението вече е отхвърлено от Комисията за защита на конкуренцията. Произнасянето по същество от комисията на Министерството на външните работи и Министерство- ра за тази голяма обществена поръч- предстои, като има юридическа възможност то на образованието и науката. Като ръководител от 2009 ка? двете жалби евентуално да бъдат обединени г. на дирекция „Обществени поръчки“ в Министерство- - Процедурата за автомагистрала „Тракия“ в едно производство. При отрицателно ре- то на регионалното развитие и благоустройството той е беше проведена много успешно при сил- шение жалбоподателите могат да обжалват председател на оценителната комисия за лот 2 на магис- на конкуренция. Беше получена доста ни- пред Върховния административен съд - как- ска цена, впоследствие добре обоснована и то мярката „спиране“, така и по същество. трала „Тракия“. защитена. Сега очакваме правораздавател- Обжалването се извършва по специалния ните органи да си свършат работата, докол- ред за обжалване в Закона за обществените кото има обжалване на процедурата, за да поръчки, въведен от 2006 г., с който Коми- може в съвсем разумен срок да се сключи сията за защита на конкуренцията стана ор- договор за изпълнението на този лот. ган на правораздаването, а Върховният ад- Очакваме до два месеца да бъде приключе- министративен съд - втора инстанция. До- но всякакво съдебно производство, незави- тогава делата се гледаха на първа инстан- симо от това дали ще бъде обжалвано ре- ция от районните и на втора - от окръжните шението на Комисията за защита на конку- съдилища, което водеше до забавяне. Изме- ренцията пред Върховния административен ненията в Закона за обществените поръчки съд. Все още сме в рамките на допустимия запазват този институционален ред. Това е времеви срок. разумен ред, защото обществените поръч- В момента процедурата за избор на изпъл- ки са инструмент за управление на админи- нител по Закона за обществените поръч- страцията за решаване на определени зада- ки е приключила - комисията е разгледала чи в оперативен, често бърз порядък. офертите, предложила е решение на възло- жителя, той се е произнесъл, че имаме из- По отношение на възможностите за бран изпълнител. Обаче имаме две жалби - обжалване как ще коментирате пред- от класираната на второ място Terna и от ложените промени в Закона за об- недопуснатата Strabag, и двете с искане за ществените поръчки?
 5. 5. Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 - Целта е повече оперативност и до- бре работещ механизъм за разглеж- дане на жалби от съответните учас- тници, които по някаква причина са Н ова възможност е при формален пропуск в да- цедурата „договаряне“ чрез съгласу- ване с агенцията. Какви са слабостите при про- цедури по „Регионално разви- ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ дена оферта участникът недоволни от действията на възло- тие“ например? засилва се жителите, който да предотврати бло- да не бъде отстранен, а да - Моето впечатление е, че когато предварителният контрол върху киране на процесите за възлагане местните власти провеждат общест- и съответно дейностите на админи- може да допълни липсата - вени поръчки, обикновено притесне- процедурите за доставки и услуги, страцията. В момента юридическият например не е приложил ко- ни да не „изпуснат финансирането“, финансирани със средства от ев- ред е работещ и затова той се запаз- бързат да провеждат процедури на ропейските фондове, на стойност, ва като подход. пие от съдебната регистра- договаряне. И то не защото трябва равна или над 1 млн. лв. Вече има натрупана добра институ- ция или една от декларации- някой точно да бъде избран, а защо- ционална практика. Дилемата при то няма време, и намират причина - промените беше дали администра- те за конфликт на интереси съществуващ спешен голям проблем тивните съдилища да гледат тези и непреодолима сила. дела, но предложението е Комисията При откритите процедури няма голе- за защита на конкуренцията да бъде ми проблеми, вече има администра- първа инстанция. тивен капацитет. Трябва да бъдат улеснени админи- премахва се Какви са основните промени в стративните изисквания. Например ограничението за сключване на до- закона? сега трябва да се декларира от всич- говори за услуги за период, по-дъ- - Те са свързани с процеси на транс- ки управляващи компанията участ- лъг от 4 г., за да се осигури възмож- пониране на европейското законода- ник или кандидат лица, че нямат кон- ност за дългосрочно финансиране телство. Има някои специални пра- фликт на интереси. Това е особено вила, които са свързани с недействи- трудно при големите международ- телност на договора - например ако ни компании, които трябва да по- той е сключен преди изтичане на сро- дадат оригинални подписани декла- ка за обжалване. Ако обаче общест- рации. Имаме предложение това да веният интерес е наложил това да се бъде променено и да подават такива случи, има такава възможност, дока- то сега това е забранено до изтичане декларации само представляващите дружеството по Търговския закон. В премахва се на срока за обжалване. Новият ре- момента често компаниите отделят изискването за представяне на жим ще допуска някои регламенти- толкова време за подготовка на по- обезпечение при искане за налагане рани изключения - например спеш- добни документи, колкото и за под- на временна мярка „спиране на про- ност и наложителност на поръчка- готовката на документите по съще- цедурата“ та, но ако те не са добре обоснова- ство. ни, възложителят ще понесе санкции Имаме и други предложения за изме- и глоби. Обществените поръчки ще нения - например законът в момента следват логиката на бизнеса. забранява да казваме коя е банката, Нова възможност е при формален дала референции, или пък причините И пропуск в дадена оферта участни- маме и други предложе- за отстраняване, или по отношение кът да не бъде отстранен, а да може да допълни липсата - например не ния за изменения - напри- прецизиране на забраната за разде- ляне на отделни поръчки. Надява- въвежда се нов образец на обявление за добро- е приложил копие от съдебната ре- ме се те да бъдат възприети след об- гистрация или една от декларациите мер законът в момента за- съждане. волна прозрачност, при спазване на за конфликт на интереси. Разглеж- бранява да казваме коя е бан- Преди време имаше оплакване изискванията му не може да се иска дането на офертите ще става на три от фирмите, че често основ- обявяване на договора за недей- фази, а самите оферти ще съдържат ката, дала референции, или ните елементи в поръчката не ствителен на по-късен етап документите, поставени в три плика. пък причините за отстраня- са в текста на обявлението, а в Първата е оценка на административ- документите, които трябва да ното съответствие, втората е техни- ване, или възможност за раз- бъдат купени преди това? ческата оценка, третата е отваряне - Този проблем вече не съществува на цената. деляне на отделни поръчки при нас. Всички документи по по- ръчките на министерството са в ин- Има ли особености при възлага- нето на поръчки, когато общи- тернет. Преди време наистина зако- нът казваше, че цената на докумен- въвежда се ните работят по европейски тите не трябва да надвишава разхо- възможност за налагане от орга- проекти? дите за тяхното подготвяне, и може- на по обжалване на имуществени - От присъединяването на Бълга- ше да се спори за разходите за подго- санкции, които са 3 или 10 на сто от рия към Европейския съюз правила- товката им, например калкулирането стойността на сключения договор та бяха уеднаквени. Дотогава има- на участието на консултанти. След ше различни процедури, например промени в Закона за обществените по ФАР, със специален ред, уреден поръчки преди година бяха въведени с подзаконови нормативни актове и европейските изисквания, че цената по-особени процедури при избор на не може да бъде повече от стойност- изпълнители. та на копирането на документите, и В самия Закон за обществените по- ръчки също има известни разлики по това трябва да се спазва. въвежда се отношение на това дали една про- Как ще коментирате Регла- задължението възложителите да цедура е финансирана с европей- мент ЕО 1177/2009 от 30 ноем- публикуват информация за догово- ски средства. Много важен момент ври 2009 г., в сила от 1 януари рите, възложени без провеждане на е предварителният контрол, който е т.г., за изменение на прагове- процедура задължителен в случая. Всяка про- те? цедура, преди да бъде реализирана, - Праговете засега в закона не се преминава през предварителен кон- променят, така че транспонирането трол. Впоследствие при провежда- на директивата в нашето законода- нето й има постоянен мониторинг в телство все още предстои. схемата до края, така че управлява- щият орган да следи нещата. Преди Как се отразява кризата при допуска се комисията да се произнесе за избор на изпълнител, това трябва да бъде съгласувано. С поред европейските из- исквания цената на до- обществените поръчки? - В някои процедури се явяват мно- го повече участници, отколкото пре- сключване на договор преди решава- не на споровете по жалби срещу ре- При бюджетното финансиране също кументите не може да бъде ди. Има много добри поуки, напри- шения на възложителя по изключе- има възможност за включване в ко- мер за начините, по които различни- ние след произнасяне на Комисията мисията на външни експерти, които повече от стойността на те участници разчитат изискванията, за защита на конкуренцията и Вър- Агенцията за обществените поръчки копирането им. Всички доку- които според нас са били ясно напи- ховния административен съд, при набира в своя публична база данни, сани. Това ни помага да пишем още така че възложителят да има корек- менти за участие в поръчки- по-точно изискванията. защита на важни държавни или об- тив. Тук обаче предварителният кон- Интервюто взе трол е задължителен само при про- те на МРРБ са в интернет Николай ТОДОРОВ ществени интереси
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 март 2010 г. ТРЕНД За разлика от България: Глобалната икономика се подобрява през 2010 г. Условията ще останат трудни, но по-добри от 2009 г. П ерспективите пред глобалната икономика ще се подобрят през 2010 г., Очаква се нарастване на по-малките пазари в Африка и Близкия изток. В водеща роля ще имат новите азиатски пазари. Възстановяване ще има Африка става дума предимно за Северна Африка и по-специално богатите и в част от Южна Америка, Африка и Близкия изток, като условията ще на петрол държави. Най-големият пазар тук е Алжир благодарение на амби- останат трудни, макар и по-добри от 2009 г. Това коментира Крис Слейт от ин- циозните планове за изграждане на различни инфраструктурни обекти - от формационната и аналитична група KHL. пътища до къщи, училища и болници. Очаква се слаб растеж от 1% на глобалната строителна продукция през 2010 Подобно на Европа в Северна Америка ще има общо намаление на строи- г. по данни на IHS Global Insight след спад от 4.9% през 2009 г. Най-голямото телните обеми до -5%. От положителната страна отскачането ще бъде доста подобрение през следващата година ще бъде в Азия с лидери Китай и Ин- силно през 2011 г. в резултат на натрупаното търсене по време на строител- дия. Китай се очаква да представи най-високия растеж от всички строител- ната рецесия. ни пазари през 2010 г. - по оценки на IHS Global Insight от +10.8%. Страната в В Европа строителната продукция се очаква да намалява през 2010 г. след момента е втората след САЩ по обем на строителни работи. спад между -8% и -10% през 2009 г. Намалението през тази година не се оч- Южна Америка също ще има увеличение през следващата година, макар и аква да бъде толкова сериозно - между 2 и 4%. Най-силно засегнатите паза- по-малко в сравнение с Азия. Най-големият пазар в региона е Бразилия, ко- ри ще продължат да бъдат Ирландия, Испания и Великобритания, в Източ- ято преминава леко през кризата благодарение на силните публични финан- на Европа, части от Скандинавия и Германия ще има минимални спадове и си и засилените инвестиции за обществени жилища и инфраструктура. малък растеж. САЩ, КИТАЙ И ЯПОНИЯ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Най-добрите възможности пазар за 2009 г. от 903 млрд. долара имат Борба с кризата с нова стратегия за общаващ растеж - повишаване на заетост- в строителството най-добрия рисков профил и най-голе- растеж и развитие - Европа 2020 та, обучение и борба с бедността. Според изследването IHS Global мия размер, но малък процент на нара- Представеният преди седмица нов десе- Кризата разкри фундаментални пробле- Insight Global Construction Outlook де- стване. За разлика Китай с обем на па- тгодишен план за растеж и развитие на Ев- ми и неустойчиви тенденции, с които тряб- сетте най-големи пазара съставят око- зара 819.5 млрд. долара и Япония - 552.2 ропейския съюз трябва да помогне за из- ва да се справим, коментират експерти от ло 70% от строителните обеми в света. млрд. долара, имат много по-висока рис- лизане от кризата и да подготви икономи- ЕС пред Reuters. Анализ на глобалната ситуация показва, кова оценка, но са най-високо оценени ката на съюза за следващото десетилетие. В документа са фиксирани инвестици- че САЩ, Китай и Япония са най-голе- по ръст и пазарни възможности. Той ще кооординира националните поли- ите в изследвания в ЕС, нива на заетост, мите пазари. Методиката на IHS Global Петте най-големи строителни паза- тики в икономическия растеж и заетостта, растеж и енергийна ефективност и коор- Insight измерва трите основни индикато- ра по размер са САЩ, Китай, Япония, за да бъде избегнат рискът от нова криза. динирани политики за климатичните про- ра - пазарен ръст, размер и строителен Индия и Испания. Петте най-бързо на- Три са ключовите стимулиращи еле- мени. риск. растващи пазара са Китай, Индия, Па- мента - интелигентен растеж чрез насър- Целта е повишаване на заетостта в Ев- Индексът за размера на пазара включ- нама, Бангладеш и Индонезия. Най-ни- чаване на познанията, иновациите, обра- росъюза до 75% и ръст на средствата за ва не само най-големите пазари в момен- сък е рискът в САЩ, Канада, Сингапур, зованието и цифровото общество, устой- изследвания до 3% от БВП на съюза. та, но и най-бързо нарастващите пазари Хонконг и Япония. Най-рискови са Ек- чив растеж чрез по-ефикасно използване Делът на енергия от възобновяеми из- с по-високи степени на риск. Например вадор, Венецуела, Иран, Боливия и Ар- на ресурсите при производството и увели- точници трябва да се увеличи до 20%, а САЩ с прогнозен обем на строителния жентина. чаване на конкурентоспособността и при- потреблението да се оптимизира с 20%. CONSTRUCTION EUROPE BAROMETER - ФЕВРУАРИ 2010 Г. Положително развитие Прогнозите за бъдещите перспективи на европей- ския строителен сектор са най-оптимистични от 2007 г. според резултатите от февруарското издание на CE Barometer. 53.2% от участниците са коментирали, че очакват по-силна активност след година. Последният път с такъв висок резултат е бил през юли 2007 г. 3.9% от участниците са декларирали по-висока активност през февруари в сравнение с януари. Стрелката на барометъра вече започва да сочи в посока „строителен бум“. Барометърът само посоч- ва движението на пазарите и усещането на участници- те за промяната им, като не дава конкретни индикации колко точно нараства или спада дейността. Прогнози: Новият бизнес цикъл С ледващият бизнес цикъл ще се характери- зира със значителен ръст на работите при промяна на предназначението и санирането на стари сгради и фокусът ще се измести повече върху технологичното съдържание, отколкото ес- тетически. ФАКТОРИ ЗА РАСТЕЖ: • проекти на основата на публично-частно парт- ньорство • технологични иновации Мегапроекти като Tameer Towers в Абу Даби осигуряват работа за фирмите в Близкия изток. Проектът на • социални проекти снимката включва 73-етажна търговска кула с височина 300 метра, четири жилищни блока, седемзвезден лук- созен хотел, търговски площи и частно яхтено пристанище. Проектът е на международното бюро Gensler, • интеграция на строителство и услуги срокът за завършване е 2011 г. • по-силно влияние на международните пазари

×