Брой 2 (685), 17 - 23 януари 2011 г., цена 1.50 лв.                            www.stroitelstv...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 17 - 23 януари 2011 г.                                        ...
4   sg.stroitelstvo.info                                              Стро...
Строителство Градът, 17 - 23 януари 2011 г.                                        ...
6   sg.stroitelstvo.info                                           Строителст...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

1,309 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Строителство Градът

 1. 1. Брой 2 (685), 17 - 23 януари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Енергийната ефективност Изход от в жилищните сгради лабиринта Какво ни чака Дълъг лабиринт с мно- го коридори без изход: енергийното обновява- не на съществуващия жи- зад ъгъла лищен фонд все още из- глежда в задънена улица. И все пак не съвсем. Проектът „Демонстра- ционно обновяване на многофамилни жилищ- ни сгради“ завърши са- нирането на 28 блока и ще приключи други 22. И даде доказателство, че ко- гато има целенасочени усилия, резултатите може да ни чакат зад ъгъла. Нещо повече, проек- тът показа, че санирането не е толкова скъпо (дори) с оглед на днешните цени на жилищата и растящите цени на енергията. Както и че усвояването на сред- ствата по оперативна про- грама „Регионално разви- тие“ за жилищна полити- ка е напълно възможно. А отвъд тези цели може да се окаже, че е постиг- нал и повече: обединява- не на усилията на собстве- ници с различен социален статус и финансови въз- можности за инвестиции и поддръжка на етажната собственост. стр. 14 стр. 19 Според The Wall Street Journal и Heritage Пътната агенция обяви търга за Кърджали - Подкова Foundation: Прогнозната стойност на обекта е 52 млн. лева. Бюджетът, заложен за него в България в средата на оперативна програма „Транспорт“, възлиза на 32 млн. евро класация за икономическа2 стр. 22 свобода02 > Концепция за новия Закон за обществените поръчки предлага: Премахване на наредбите за малките поръчки и за конкурсите в проектирането9 771310 983000 стр. 24 И Сливен ще има мол Макар и неголям по размери, търговският център ще предложи пълния микс от търговия и развлечения
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 17 - 23 януари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАБългария е последна по управление на отпадъците Китайски инвеститори проявяват интерес към Кабинетът български енергийни проекти разреши Представители на една от трите най-големи китайски подготовка на ПУП енергийни корпорации - Китайската национална електри- за магистрала ческа корпорация (CNEEC), са заявили интерес за учас- „Марица“ тие в проекти в енергийния сектор в България. На среща с вицепремиера Симеон Дянков и министъра на иконо- Министерският съвет миката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков китайски- разреши проектира- те представители са обсъдили възможностите за участие нето на подробен ус- на енергийната компания в крупни и по-малки енергийни тройствен план - пар- проекти в България. целарен план за из- граждане на магистра- лата „Марица“, Оризо- АПИ поема одитите на пътните во - Капитан Андреево, от км 114+000 до км инфраструктури 117+345.10, с който се Правителството одобри проект на закон за изменение и засягат общо 252 591 кв.м земеделска земя, допълнение на Закона за пътищата, с който се въвеждат разположени в земли- основните изисквания от Директива 2008/96/ЕО за уп- щето на с. Капитан Ан-България е на едно от първите места в Европа по прилагане на природозащитни равлението на безопасността на пътните инфраструкту- дреево, община Сви-политики - опазване на биологичното разнообразие и включване на територии в ри. В изпълнение на директивата на Агенция „Пътна ин- ленград, област Хаско-„Натура 2000“, но в същото време е на незавидното последно място по управле- фраструктура“ се възлага планирането и възлагането на во. Изграждането нание на отпадъците, коментира министърът на околната среда и водите Нона Ка- оценки на въздействието върху пътната безопасност и пътната отсечка от 3.4раджова при представянето на данните за България в доклада „Европейска околна на одити за пътна безопасност на съответния етап от км в рамките на Вто-среда - състояние и перспективи 2010“ (SOER). Докладът обобщава информация планирането, инвестиционното проектиране при предва- рия проект за улесня-за състоянието, тенденциите и перспективите пред околната среда в 32 държави рителното въвеждане в експлоатация на пътя и при него- ване на търговията иот Европа. България държи средно ниво спрямо европейските държави по пока- вата начална експлоатация. Също така АПИ ще одобрява транспорта ще свържезател отделяне на емисии парникови газове, българската икономика обаче е сред план за пътна безопасност и докладите на одиторите за изградения участък оттези с най-висока енергийна интензивност, а е налице и пряка зависимост между пътна безопасност и ще взима съответните решения за магистралата с гранич-ръста на брутния вътрешен продукт и отделянето на отпадъци от опаковки. всяка конкретна пътна инфраструктура. ния пункт.ОБЩИНИ„Асарел-Медет“ ще инвестира в Седем пешеходни подлеза в София ще бъдат ремонтирани През 2010 г. Враца естроителството на спортна зала в през 2011 г. реализирала проектиПанагюрище за 1 млн. лв.Предвижда се многофункционалната спортна зала да През 2010 г. в община Врацабъде изградена в градския парк, в близост до езерото, са разработени общо 20 проек-което също да се превърне в атракцион. Според догово- та, съобщи кметът на общинатарените условия на публично-частното партньорство об- д-р Костадин Шахов. От всички-щината ще участва в учреденото дружество с апорт на те инициативи вече реализира-терена за залата, а „Асарел-Медет“ ще бъде основният ни са 8, които са на обща стой-инвеститор. Намеренията са проектирането да приклю- ност 1 млн. лева. Към моментачи до края на тази година, през следващата да започне в оценителна комисия са ощестроителството и през 2013 г. залата да бъде открита. 6, от тях за 2, които са от месец декември 2009, все още се чака резултат, а нови 4 са в процесАсоциация по ВиК бе учредена в Плевен на подготовка. От всички про- екти, с които общината е канди-С пълно единодушие държавата в лицето на областния Столичната община започва проверка на подлезите за наличието на учас- датствала, към момента са от-управител Иван Новкиришки и кметовете на Плевен, Бе- тъци, които могат да създадат проблем за пешеходците. В проекта за бю- хвърлени само 2. Общо 1.315лене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Ис- джет за 2011 г. са предвидени средства за ремонт на 7 пешеходни подле- млн. лв. ще получи общинатакър, Левски, Никопол, Пордим и Червен бряг учредиха за, част от които са разположени по бул. „Цариградско шосе“, между Ор- по пилотен проект за изграж-Асоциация по ВиК в Плевен. Тя е двадесет и четвъртата лов мост и хотел „Плиска“. При ремонтните работи се предвижда в под- дането на два центъра от семе-в страната. Асоциацията се създава по силата на Закона лезите да бъдат монтирани камери за видеонаблюдение и изграждане на ен тип и защитено жилище заза водите, според който водните организации стават ос- ново осветление. През февруари ще започне реконструкция и доизграж- деца, настанени в социални до-новен орган на управление и планиране развитието на дане на два подлеза, включени в проект, съфинансиран по оперативна мове, съобщи кметът Шахов.водоснабдителните и канализационни системи. Според програма „Регионално развитие“ - на бул. България при жк Бокар и на Проектът се финансира от опе-нормативния документ цялата водна инфраструктура ще кръстовище бул. Ситняково - бул. Ботевградско шосе към жп гара По- ративна програма „Регионалнобъде собственост на държавата или общините. дуяне. развитие“. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bge-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Деян Тодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bgРегионални офиси: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 17 - 23 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ИМОТИ&ИНВЕСТИЦИИБългария настоява базисната инфраструктура да 70% от площите в Европейския търговски център вече са заетиостане в целите Европа 2020 за по-слабо развитите Европейският търговски център привлече световния фармацевтичен концерн Pfizer за свой наема-страни тел. Фармацевтичната компания е една от осемте български и международни фирми, които в края на 2010 г. наеха общо 8000 кв.м в сгради на центъра. Чрез новите договори заетостта на центъра,България настоява за специален географски фокус на кохезион- който привлича все повече наематели с отличната си локация и десетките удобства за работещи-ната политика по отношение на по-слабо развитите страни. Това те в комплекса, достига 70%. Освен Pfizer офиси в ЕТЦ са наели BSH Bosch und Siemens Hausgerеteказа министърът по европейските въпроси Томислав Дончев, кой- GmbH, „Булметикс“, адвокатска кантора „Захариев и Методиев“, EurotechServices, Playtech, Safechargeто отчете в парламентарната еврокомисия изпълнението на се- и CSMS.демте оперативни програми. В свитите цели на Европа 2020 оста-ват насоките въвличаща икономика, зелена икономика и икономи-ка, базирана на знанието. Но ако кохезионната политика се фоку- Жилищният кредит ще потече по-осезаемо през 2011 г.сира върху този по-малък пакет цели, какво ще стане с базисна-та инфраструктура – пътища и железници, в по-слабо развитите Настоящата година ще донесе действителен ръст на жилищното кредитиране, прогнозира кредит-страни, попита Дончев. По думите му те не са отразени в обнове- ният посредник „Кредит център“. Изпълнителният директор Тихомир Тошев го определя като „вни-ната стратегия Европа 2020 и страната ни настоява за добавяне в мателен, но устойчив“ в отчет на дружеството за миналата година. Според фирмата 2010 е донеслатях на базисната инфраструктура за част от страните. Министър понижение на лихвите и стабилизиране на пазара. Въпреки това средният размер на жилищните за-Дончев съобщи още, че се готвят промени, които ще позволят на еми е паднал със 7% до 33 740 евро. Търсенето се е движело между 20 40 хил. евро, а на пазара саевропейската администрация да спре цялото финансиране от Ко- се завърнали младите семейства, купували първия си дом. Всичко това е отражение на постепенно-хезионния фонд, ако страната има бюджетен дефицит, по-голям от то отваряне на банките към клиентите, ниски цени на имотите, но и ниско потребителско доверие,лимита. Идеите за спиране на парите се разпростират и върху фи- което приема формата на страх от поемане на задължения и покупки при възможно най-ниските бю-нансирането на Общата селскостопанска политика. джети.ИНФРАСТРУКТУРАПодписаха договора за рехабилитация на пътя Пред завършване е пробивът на ул. „Бяла черква“ в СофияАсеновград – СмолянАгенция „Пътна инфраструктура“ и сдружение „Родопи II-86“, вкоето участват „Трейс груп холд“ и „Виастройинженеринг“ ООД– Смолян, подписаха договора за рехабилитацията на обект Лот14, „Транзитни пътища V“, Път II-86 „Асеновград – Смолян“ от км27+700 до км 76+306,70“. Строителните работи ще стартират на1 април 2011 г. Предвижда се рехабилитация на път с обща дъл-жина 49.606 км. Проектът включва усилване на съществуващатанастилка чрез асфалтово пренастилане, осигуряване на ново и по-добряване на съществуващото пътно отводняване, реконструк-ция на подпорни и декоративни стени, ремонтни работи и под-мяна на хидроизолацията на 12 съоръжения, възстановяване наосветлението на тунели, реконструкция на ТТ кабели, предпазнаограда и парапет, вертикална сигнализация и хоризонтална мар-кировка и т.н. със средства, осигурени от националния бюджет изаем от Европейската инвестиционна банка.Отвориха цените за консултант на надлез „Владимир Фотограф Мария СъботиноваПавлов“ в Бургас До дни ще бъде отворен пробивът на ул. „Бяла черква“ в столицата. Обектът е на обща стойност 1На 13 януари в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 232 050 лева, като за 2011 г. Столичната община е осигурила 350 000 лв. собствени средства. Подценовите оферти на участниците в процедура за определяне на улицата минава участък от изграждащия се в момента Десен перловски канализационен колекторизпълнител на консултантска услуга във връзка с рехабилитация (II етап по ул. „Бяла черква“ от бул. „Петко Каравелов“ до бул. „П. Ю. Тодоров“). Канализационнотона надлез „Владимир Павлов“ на път I-9 (Е- 87) при км 238+125. От съоръжение е част от Интегрирания проект за водния сектор на София, финансиран по програмаценовите предложения на шестте участника две са с 30% по-ни- ИСПА на Европейския съюз.ски от средната на участниците. Това налага комисията да поискаобяснение за предоставената оферта. От останалите четири една Задействана е процедурата за строителството на далекопровода Айтос – Слънчеве двойно по-висока от три от офертите. След като поиска разясне-ния за цените комисията ще предложи изпълнител. Цени на учас- брягтниците в търга: „Деомит“ ЕООС, Варна - 32 175 лв.; „Трафик кон- Проектът на парцеларния плансулт“, Варна - 32 478; „Трансконсулт БГ“, София - 37 125 лв.; „Три на трасето на далекопроводаЕс“, София - 45 340 лв.; „Пътконсулт 2000“, София - 58 350 лв.; „Пъ- Айтос – Слънчев бряг-запад етинвестинженеринг“, София - 78 511 лв. окончателно завършен. Това съ- общи изпълнителният дирек- тор на НЕК Красимир ПървановНад 1 млн. лв. е осигурила АПИ за пътна безопасност на среща с областния управи- тел на Бургас Константин Гре-1 050 000 лева са осигурени от Агенция „Пътна инфраструктура“ бенаров. Планът е входиран заза обезопасяване на пътни участъци с висока концентрация на съгласуване в общините Айтос,пътнотранспортни произшествия. Това съобщи на брифинг в Бур- Бургас, Поморие и Несебър,гас председателят на управителния съвет на агенцията Божидар както и във всички заинтересу-Йотов. Той даде пример с път II-99 Бургас – Созопол, където бла- вани ведомства, допълни Пър-годарение на тези средства вече е приключило монтирането на ванов. По думите му поради го-предпазна еластична ограда в участъка между Атия и Созопол. лемия брой засегнати собственици на земи от НЕК ще подадат искане в Министерския съвет дале-Йотов коментира пред медиите актуални пътни проекти на тери- копроводът да бъде обявен за обект с национално значение. Ако има решение на Министерския съ-торията на Бургаска област, като уточни, че рехабилитацията на вет, ще се съкратят значително сроковете по процедурата за изграждане на далекопровода, смятатпътя Бургас – Малко Търново се изпълнява по график. от НЕК. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 17 - 23 януари 2011 г.ТЕМА Жилищното саниране! Скоро Консултанти актуализират националната програма за обновяване на жилищните сгради Фотограф Мария СъботиноваП роблемите с жилищните сгради се преди в държавата и об- ни както по промишлен пълнението на общите виждат с просто око. Натрупванията са станали такива, че цената на при- веждането на нашата градска среда в нормален вид става от година на годи- щините няма ресурс за такава мярка като обо- собяване на урегулиран поземлен имот към все- ки блок. способ, така и за моно- литни обекти. Най-уязвими са и най-тежък е проблемът в панелните комплекси, части. Гражданите по- емат 80% от строител- но-монтажните работи за собственото им жи- лище. Тази схема ра- И ндикатив- ната про- грама на опера- на по-скъпа. До момента няма напра- Финансовата помощ при които рискът от боти великолепно, но е тивна програ-вено сериозно изчисление на сумата, която е не- от държавата е двадесет превръщането им в гето много трудна за адми- ма „Регионал- процента, но ползвате- е голям, а самите кон- нистриране, свързана е но развитие“обходима в десетгодишен период, за да се при- лят реално не я получа- струкции технологич- с много калкулации, введат сградите във вид, издържан естетически, ва, защото често работи но имат нужда от пери- една количествена стой- включва двекакто и конструктивно да отговаря на модерните с изпълнители от сивия одично укрепване и са- ностна сметка има мно- мерки - за са-европейски изисквания. сектор и така или ина- ниране. Ако в рамките го сметки. При демонс- че не плаща ДДС, а ако на следващите 15-20 го- трационни проекти мо- ниране на жи- работи на светло, тряб- дини това не се случи, жем да си го позволим, лищния фонд ва да плати данъка и не след това е твърде въз- но за 500 и повече сгра- може да почувства об- можно според един пе- ди няма достатъчно ка- и за социални лекчението. Това ко- симистичен сценарий пацитет. жилища, бене- ментира Теодор Илиев, да дойде момент, когато Най-трудно е контро- В момента се подгот- ството на регионалното ръководител на отдел с изцяло администра- лирането, защото про- фициенти щевя актуализация на На- развитие и благоустрой- „Жилищна политика“ в тивни мерки да се стиг- цедурите ще бъдат ор- бъдат сдруже-ционалната програма за ството са след актуали- Министерството на ре- не до събарянето и по- ганизирани от професи-обновяване на жилищ- зацията структурата й гионалното развитие и строяването наново на онални фирми, но ня- нията на соб-ните сгради в България, да остане същата. благоустройството. тези панелни компле- кой трябва да организи- ствениците идоговорът беше склю- Тя обаче на практика Едно от малкото кси. Това ще излезе из- ра и контролира целия общините. Почен на 12 ноември с из- не работи в досегашния неща, които се правят в ключително скъпо как- процес. Самият контролпълнителя „Сан консул- си вид по отношение областта на жилищната то на държавата, така и ще бъде възложен по европейскитетинг“. След съгласува-не с всички министер- на мерките за саниране с финансиране от дър- политика, е на самите собственици, много повече, откол- програма за техническа помощ, но е добре са- проекти обачества тя ще бъде приета с жавния бюджет. При- съвместният проект с кото ако предприемат мата професионална ад- сумите ще бъ-решение на Министер- чината е във възприет- Програмата на ООН за тези мерки сега, смята министрация да следи дат изплащаниския съвет. ия модел за финансира- развитие Теодор Илиев. процеса. А нямаме ад- В периода от края на не, който освен всичко по който до момента са Финансирането на министративен капаци- след завършва-социализма до приема- друго засяга само чети- завършени и обнове- проекта с Програма- тет - в Министерството не и приеманенето на националната рите големи града - Со- ни 27 сгради заедно с та на ООН за развитие на регионалното разви-стратегия и програма не фия, Пловдив, Варна и околното пространство. (ПРООН) е по между- тие и благоустройство- на обекта - око-е имало жилищна по- Бургас, и само панелни- Сега се работи по тръж- народно споразумение то в отдела за жилищна ло 50% директ-литика дори на хартия. те им комплекси. ната документация и и е специално осигуре- политика работят двамаСъществуващата про- Програмата беше об- актуализация на някои но. При него се финан- души. При изготвяне- на помощграма от 2005 г. е добре вързана с една много данни от предната го- сира 100% от обслед- то на сега действащатаструктурирана, затова и скъпа мярка - преструк- дина за други 23 сгради ването и от проектира- програма се е предпола-изискванията на възло- туриране на панелни- в цялата страна. Става нето на цялостното са- гало, че всичко ще ставажителите от Министер- те комплекси. И сега, и дума за сгради, строе- ниране, както и от из- бавно и полека
 5. 5. Строителство Градът, 17 - 23 януари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Енергийна Жилищни сгради по видове конструкции ефективност ли? По официални данни външните ограждащи еле-менти на сградите имат реални коефициенти натоплопреминаване, които са 3 – 5 пъти по-високи всравнение с нормите за ново строителство, въведенипрез 1999 г. В 80 на сто от съществуващия сграденфонд сутерените и таванските плочи са без топлин-на изолация. Недобрата топлоизолация на външните огражда-щи конструкции е причина за увеличени топлиннизагуби, като през остъклените повърхности - про-зорци и остъклени балконски врати, те понякогадостигат до 50 на сто от общите топлинни загуби. Най-големи проблеми се очертават в сградите,строени по едропанелна технология, които са 18 900и са разположени в 120 жилищни комплекса в стра-ната. В тях се намират 707 441 жилища, обитаваниот над 1.77 млн. души. 83 на сто от панелните жи-лища са разположени в областните центрове, като вредица големи градове панелните жилища предста-вляват около 50 на сто от целия жилищен фонд. Редица експертни оценки и анализи показват, че Стоманобетонниоколо 10 на сто от панелните жилищни сгради сенуждаят от неотложен ремонт на вътрешните инста-лации и на хидроизолацията на покрива. Тухленис нарастващи всяка го- сумите ще бъдат изпла- гофамилни сгради. ството ще бъдат защи- ето имат някаква не-дина суми от бюджета. щани след завършва- тени - те няма да бъдат движима собственост 91% В момента финансо- не и приемане на обек- За да бъде улеснен про- заобикаляни, ще имат за разлика от разви- от жилищниявата ситуация е такава, та. Става дума за около цесът на регистриране право да обжалват и др. тите западноевропей-че е абсолютно невъз- 50% директна помощ, на сдруженията В момента обаче не е ски страни. Ако започ- фонд е с масивнаможно да бъдат отпус- а механизмите трябва в момента се подгот- ясно кой носи отговор- не строителство на со- стоманобетонна илинати средства от цен- да бъдат уточнени - или вят промени в Закона за ност, кой може да поема циални жилища в Со- панелна конструкциятралния бюджет за на- през Фонда за енергий- управление на етажна- задължения, кой може фия, на първо място щеционалната програма, на ефективност, или по бъде свободният жили-така че санирането ще подобие на САПАРД с щен пазар, друг въпросбъде само по европей- банки. е къде да бъдат тези жи-ски проекти. В процесна обсъждане сакритериите по мярка-та за саниране на про- Организирането на собствениците на жи- лища в сдружения тряб- ва да бъде направено по законов ред, който сам З а да бъде улеснен процесът на ре- гистриране на сдруженията, в мо- мента се подготвят промени в Закона лища - в големите гра- дове ли, които са пре- населени, или в изоста- налите райони, където обаче всеки си има жи- 20%грама „Регионално раз- по себе си е добре раз- за управление на етажната собстве- лище и дори се увели- от жилищата са ввитие“ писан в закона, но не се ност за намаляването на изискуемото чава броят на необита- панелни сградикоято ще стартира през познава. На първо мяс- емите жилища.2011 г. Индикативната то се изисква съгласие мнозинство, което да бъде 67% или Според Илиев припрограма включва две между съсобственици- 75% проектите на жилищамерки - за саниране на те, което е проблем на за роми досега подхо-жилищния фонд и за психологическо ниво. дът е бил „на парче“, а есоциални жилища, ко- За съгласието админи- та собственост, които са да влиза във взаимоот- необходим комплексенято може да бъде прех- страцията или консул- минали на предварител- ношения с други субе- подход - инфраструкту-върлена под някаква тантската фирма могат но съгласуване между кти. Сегашните общи рен, образователен, со-форма към социалното да помагат, но не могат министерствата и пред- събрания дори не мо- циален. Необходима е 50%министерство. Бенефи- да го осигурят сами. стои проектът да бъде гат да открият банкова инфраструктура за ра- от панелния фонд,циенти ще бъдат сдру- По процедурите на внесен в Министер- сметка. йона, адекватно обра- или 350 хил. жилища,женията на собствени- собствениците ще им ския съвет. Една от про- Експертите имат не- зование, програми заците. трябва професионална мените е намаляване- съгласия и спорове по интегриране в трудова са разположени в По европейските помощ от експерти, ко- то на изискуемото мно- отношение на европей- среда, и др., които често градовете София,проекти обаче за разли- ито ги познават и раз- зинство - спорът е дали ската мярка за социал- са приоритет на социал- Пловдив, Варна,ка от демонстрацион- бират от професионал- да бъдат 67% или 75%. ни жилища - в Бълга- ното министерство. Бургасния проект с ПРООН но управление на мно- Интересите на малцин- рия 85% от населени- Николай ТОДОРОВ Процентно разпределение на жилищния фонд по период на построяване
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 17 - 23 януари 2011 г.ТЕМА Цвета Наньова, главен консултант на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”: Санирането няма да мине без професионален мениджър Финансиране за енергийно обновяване на блоковете има, въпросът е в организацията Ц Госпожо Наньова, като вета Наньова е главен но там, където те се пра- практик каква е оценка- консултант на проек- вят, ще се учредяват парце- та ви за реалното със- та „Демонстрацион- ли към блоковете. Но зара- тояние на енергийната но обновяване на многофа- ди реституираните терени ефективност на много- милни жилищни сгради“, не остана място и законода- фамилните жилищни телството е така направено, сгради в България? който се осъществява от че това, което се получа-- Сградният фонд е с ни- Програмата на ООН за раз- ва като актив, не служи заска енергийна ефективност. витие и Министерството на нищо. Не съм голям опти-Но може да се каже, че най- регионалното развитие и мист, че много от хората щеуязвими са сградите, стро- благоустройството. Целта вземат терени, които няматени по индустриален спо- практическа стойност. Ос-соб, в периода между 60-те на инициативата е да опре- вен това всеки урбанист щеи началото на 90-те години дели и установи устойчив ви каже, че е кощунство дана миналия век, познати в модел за обновяването на се заграждат терените, за-основни си видове като па- жилищния фонд в Бълга- щото там липсват публичнинелни или ЕПК. Обаче, ко- рия, като покаже и помогне пространства.гато са приложени при тях, за коригирането на пропус-мерките за енергийна ефек- Какви са изискваниятативност са много по-ефи- ки в законодателството или за строително качест-касни, отколкото при ту- организацията на работа- во на работите прихленото строителство. та по него. Като ръководи- проекта? Къде трябваПроблемът засяга предим- тел на проекта госпожа На- да се поставят целите?но областните центрове и в ньова има практика с обно- - В заданието сме заложи-по-голяма степен големите ли постигането на мини-градове. Около 60% от насе- вяването на 28 вече завър- мално изискуемите стан-лението в тях живее в такъв шени проекта за повишва- дарти, валидни към момен-тип строителство. Това са не на енергийната ефектив- та. След последите променинад два милиона души. ност в етажна собственост най-често се предписват по-От друга страна, тухлено- и още 22 в процес на из- дръжка, процес, който про- просто защото няма дос- дебели изолационни плос-то строителство, основно пълнение. Очаква се натру- дължава и до днес. татъчно интерес хората да кости. След като имаме тех-в центровете на градове- живеят в тях. ническите спецификации,те, е или еднофамилно, или паният в реализирането на Как действахте в слу- които залагаме при избо-е строено по кооперати- проекта опит да послужи за чаите, в които се на- Имали ли сте проек- ра на изпълнител, извърш-вен способ. Обитателите му широкомащабни действия тъквате на неизползва- ти, при които етаж- ваме троен контрол. Без за-в много по-голяма степен по Националната програма ни жилища? ната собственост има конът да го изисква, наема-имат нагласата да се орга- за обновяване на многофа- - Ако в блок с 24 апартамен- собствени източници ме независим техническинизират, за да постигнат ре- та един е празен, това не на приходи и как това контрол, който следи коли-зултат по отношение на ре- милните жилищни сгради, а е кой знае какъв проблем, помага за финансира- чество и качество на влага-новацията или поддръжка- преди това - и практическо- при положение че тази дей- нето? Може ли енер- ните материали. Втори пътта. За разлика от тях в сгра- то приложение на Опера- ност се субсидира и мно- гийната ефективност имаме технически лица отдите, строени по индустри- ция 1.2 „Жилищна полити- зинството е убедено в пол- да се финансира с пре- проекта, които извършватален способ в периода пре- ка“ по Оперативна програ- зата. Нашето предложение структуриране на квар- надзор. Третият надзор е отди 1989 г., е изградена мно- ма „Регионално развтие“. беше, ако не може да се на- талите чрез осигуря- етажната собственост: ощего разнообразна смесица от мери собственикът или има ване на терени за до- при подписването на дого-обитатели. Хората са били социално слаби (преценка- пълнително застроява- вора поставяме изискванепринудени да живеят там, та за последното оставихме не или други форми на да предоставят техническиимат различни икономиче- на техните съседи), изобщо, приходи от прилежа- грамотно лице, което ниески възможности и социа-лен статус. Оттук произти-ча голямото препятствие:те трудно се организират.Проблемът в голяма степен П риложени при сградите, строе- ни по индустриален ако няма кой да финансира мерките за дадения апарта- мент, останалите солидар- но да разделят 50% от цена- та, докато проектът поеме щите имоти? - Икономическите активи на етажната собственост в масовия случай – индустри- алното строителството, къ- да одобрим, за да контро- лира обекта. Собственици- те трябва да му плащат, за да знаят, че това е човекът, който ще ги представля-е създаден от държавата и способ, в периода останалата половина. В съ- дето има такива, могат да ва, подписва всички актоветова се признава в Европей- между 60-те и нача- щото време за тези жилища служат като добър резерв и приема работата от име-ския съюз. От една страна, изпълняваме само топло- за самата етажна собстве- то на блока. Не бих каза-самото строителство и про- лото на 90-те годи- изолация, без смяна на до- ност и като такъв да пос- ла, че не сме имали пробле-ектите са много по-уязви- ни на миналия век, грамата. В бъдеще специал- лужат като обезпечение по ми, още повече че фирми-ми. Панелите практичес- но по отношение на соци- заем. Това може да са дохо- те имат малко опит и другики са вечни, но са с метал- познати в основ- ално слабите това трябва да ди от общо помещение или нагласи. Като чуят, че иматни сглобки, а те, оставени ни си видове като има политическо решение и клетка на мобилен опера- субсидия, и си представятбез изолация, стават по-по- панелни или ЕПК. евентуално еднократна по- тор. Хората в такива бло- един общински обект, до-датливи на корозия и съот- мощ така, както сега те по- кове имат много по-голя- като тук всеки се пазари заветно остаряване. По време Мерките за енер- лучават субсидии за ото- ма готовност за инвести- стотинките. В нашите про-на социализма държаватане е изисквала организация гийна ефективност пление. Там, където вече има мно- ции, защото тези приходи им помагат. И все пак суми- екти с осигуряването и на независим контрол, и нана поддръжката на общите са много по-ефикас- го празни апартаменти, по те са ниски. контрол от страна на соб-части (вероятно и съзнател- ни, отколкото при правило и финансовите Интегрираните планове за ствениците, нещата се случ-но, за да не се създава така- проблеми на хората са мно- градско възстановяване и ват. Като цяло нямаме недо-ва форма на гражданско об- тухленото строител- го по-съществени. Може би развитие разрешават да се волни.щество). Тези сгради са ос- ство изобщо няма смисъл тези правят подробни устрой- Интервюто взетавени на самотек, без под- блокове да се обновяват ствени планове и вероят- Деян ТОДОРОВ

×