Брой 4 (687), 31 януари - 6 февруари 2011 г., цена 1.50 лв.                       www.stroitelstvo....
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.                                    ...
4    sg.stroitelstvo.info                                             Строи...
Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.                                    ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.                                    ...
8     sg.stroitelstvo.info                                              ...
Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.                 sg.stroitelstvo.info  9БЪЛГАРИЯ 2020 ...
10   sg.stroitelstvo.info                                             Стро...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,391 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 4 (687), 31 януари - 6 февруари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Приоритети Priority Като стартира ра- бота по Transtools 2020 през 2003 г., Евро- пейският съюз инве- стира много средства в европейски мо- дел за прогнозиране на транспорта, чрез който да се кориги- рат различни стра- тегии. В третия си етап, който старти- ра на 1 януари тази година, за България той се разработва на ниво 28 области. Екс- перти от 12 европей- ски фирми пък по- пълват базата данни чрез проекта ETPIS (Екuropean Transport Policy Information System) с брой на превозни средства, количества стоки по пътища, железни- ци, пристанища, ле- тища от област в об- ласт - входящ и изхо- дящ трафик. Такова проучване би казало най-точно кое е най- важно. Сега страната ни обаче разпола- га с Общия генера- лен план за разви- тие на транспорта в България, разделена на осем области. Той е основен документ, на който стъпиха ав- торите на приори- тетите за развитие на пътните проекти 2020. Оттук нататък стр. 14 стр. 16 остават само малки Според The Wall Street Journal и Heritage промени в подред- За разлика от България: Размразяват рехабилитацията бата на скоростни- на над 1300 км пътни проекти те трасета, работа по В Европа - спад на стратегия за поддър- жането на същест- инфраструктурното стр. 184 вуващите пътища и строителство Зелена светлина за интегрирания градски въпросът за единна-04 > през 2011 г. транспорт на София та транспортна по- литика. Вероятно не Проектът надхвърля 63 млн. евро, кандидатства за европари в тази подредба, а в по „Регионално развитие“ и се съфинансира със заем от рriority ред.9 771310 983000 Европейската банка за възстановяване и развитие стр. 26 Свършва ли голямата промоция при жилищата?
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА БЪЛГАРИЯПриключи набирането на оферти за мениджъри на Николай Михайлов получи наградата на фондация „Буров“ за индустриалнофондовете по Jeremie управлениеЕдинайсет кандидатури бяха подадени в процедурата за избор На официална церемо-на мениджър за гаранционния фонд. Офертите за мениджъри ния на 27 януари пред-на фонда за компании в етап на растеж growth equity са осем. седателят на съвета наЗа мениджър на mezzanine фонда ще се състезават общо три директорите на „Трейскандидатури. Очаква се избраните мениджъри да осигурят груп холд“ АД Нико-част от необходимия капитал за трите инструмента. Така сре- лай Михайлов бе удос-щу гаранции от 74 млн. евро избраните банки трябва да осигу- тоен с наградата „Бу-рят преференциални кредити за малки и средни предприятия в ров“ за индустриалноразмер на 370 млн. евро. управление. За 9-месе- чието на 2010 г. финан- совите резултати наДепутатът Николай Пехливанов иска професионални „Трейс“ показват наддомоуправители в етажната собственост 7 пъти увеличение на печалбата до 11.8 млн.Депутатът и заместник-председател на Комисията по регионал- лв. и 65% скок на про-но развитие в парламента Николай Пехливанов предложи уп- дажбите, които дос-равителите на сгради в режим на етажна собственост да могат тигнаха близо 186 млн.да бъдат търговски дружества, които се занимават професи- лв. В резултат акциитеонално с тази дейност. Ако бъдат приети новите разпоредби, на компанията на фон-фирмите ще получат права по избора на изпълнители на дей- довата борса поскъпнаха с над 30%. Носител на приз „Буров“ за финансово управление еностите по поддръжка и ще събират определените от общо- председателят на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие“то събрание индивидуални такси за общи разходи като сметки Даниела Петкова. Фондация „Атанас Буров“ е създадена през 1992 г. за съхранение и раз-за осветление, асансьори, почистване, текущи и неотложни ре- витие на българските банкерски традиции, за подпомагане и развитие на банковото и фи-монти. нансовото дело в България, за обучение, квалификация и специализация на кадри.Предлагаме на Япония да инвестира в пристанищна ОБЩИНИинфраструктура Столичната община защитава специално място за столиците в бъдещите програми на Евросъюза Дни преди изтичането на крайния срок за представянето си в дебата за политиката по сближаване на Европейския съюз, който има значение за обема и начина на разпределе- ние на еврофондовете в бъдеще, Столична община представи позицията си, че трябва да получи специално място в процеса, а не както досега - да бъде приравнена на останали- те общини и региони. Визията на местната власт, защитена от кмета Йорданка Фандъко- ва, общински съветници и неправителствени организации, е, че големите градове и осо- бено столиците заслужават внимание, тъй като предоставят услуги и на околните населе- ни места, и на национално ниво. Това означава и възможност градът и неговият непосред- ствен район на въздействие да бъде отделен от сегашния Югозападен район на планира- не и евентуално да получи думата в изработването на собствена оперативна програма, да защити финансирането й, да подбере критериите и конкретните проекти, които ще полу-Японски инвестиционни компании обмислят възможностите за чат европейски помощи в периода 2014-2020 г.транспортиране на свои стоки през български черноморски идунавски пристанища и изграждане на съответни логистичницентрове и инфраструктура. Това стана ясно по време на по- Община Русе дава на концесия 260 спирки на градския транспортсещението на премиера Бойко Борисов в Япония. „Въвели смепривлекателен инвестиционен и данъчен режим и предоста- Община Русе ще проведе процедура по предоставяне на концесия за изграждане и екс-вяме преференции на фирмите, които инвестират в производ- плоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт. Срокът на концесията ества“, подчерта Борисов. Японски компании проявяват интерес 15 години. Обект на концесията са части от имоти, публична общинска собственост, вър-и към проекти в сектора на възобновяемите източници, произ- ху които са разположени спирките, и са разделени на два относително равностойни паке-водство на хибридни и електрически автомобили, изграждане- та, като всеки поотделно представлява обект на концесия. Документите за кандидатстването на „интелигентни“ енергийни системи в България. трябва да бъдат подадени до 14 март, а на 23 март ще бъдат отворени офертите. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bgРегионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bgПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАМетрото и жп линията По закрит способ ще се изпълняват 800 м канализационен колектор Сливен ще тегли новПловдив - Бургас ще получат по бул.“Тодор Каблешков“ общински заем за воднаеврофондове преди одобрение инфраструктураот Брюксел Общинският съвет в СливенПравителството даде съгласие упра- гласува предложението навляващият орган на оперативна про- кмета Йордан Лечков за те-грама „Транспорт“ да подпише дого- глене на нов общински заемвори за предоставяне на безвъзмезд- в размер на 6.1 млн. евро.на финансова помощ на Национална Срокът на заема е 10 години.компания „Железопътна инфраструк- Обезпечението е запис на за-тура“ и на „Метрополитен“ ЕАД. повед, подписана от кмета наСредствата са за своевременната ре- общината, а изискването къмализация на рехабилитацията на же- банковите институции, кои-лезопътната линия Пловдив - Бургас то ще се кандидатират за из-и за завършване на втория етап от пълнители, е да предложатпроекта за разширение на метрото максимален лихвен процентв София. Одобрение и за двата про- не повече от 6.2 към момен-екта от страна на Европейската ко- Използването на този метод се налага поради голямата дълбочина на колектора, та на обществената поръчка,мисия се очаква към средата на 2011 който в по-голямата си част е с дълбочина 7.50-8 м от терена. При закрития спо- съобщават от община Сли-г. Същевременно предвид големия соб не се нарушава пътното платно - изкопи се правят само в местата на стар- вен. Предвижда се най-голяма-обем и продължителност на извърш- товите и приемни шахти. Машината за полагането на тръбите е австрийска, а та част от заема – 3 579 043ваните дейности реализацията им капацитетът й е по 10 метра тръби на ден. Канализационният колектор започ- евро - да идат за дофинанси-трябва да стартира преди одобрени- ва от заустване в десен Владайски колектор на ул.“Коломан“, преминава по бул. ране на проект „Интегрирането от Брюксел, за да може да завър- „Овча купел“, пресича бул. „Цар Борис III“ и по бул.“Тодор Каблешков“ достига до проект за водния цикъл на гр.ши успешно по график. бул.“Бъкстон“. Общата му дължина е 821 м, а на отливния канал - 311 м. Сливен – фаза II“.ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ИНВЕСТИЦИИРусе се включи в „Иновационен парк София“ ще се намира в Бизнесът оптимизира логистиката си, наемите са вмеждународен проект за Студентски град застойенергийна ефективност в Има подписан меморандум с Университета по архитектура,социални жилища строителство и геодезия, чрез който университетът предос- тавя терен от 20 декара за изграждането на „ИновационенЗам.-кметът на Русе Атила парк София“. Това обяви пред „Строителство Градът“ упра-Минев подписа споразуме- вителят на Greenworks арх. Андрея Момерин. Проектът ение по международен про- съвместна инициатива на консултантската компания DICON,ект БЕКА (Balanced European УАСГ, компанията за устойчиво развитие Greenworks и бри-Consernation Approach – танската компания BRE Global, създател на сертификатаBECA). Целта е да се оптими- BREEAM. Теренът се намира в Студентски град, на бул. „Кли-зира потреблението на то- мент Охридски“, в близост до Националната спортна акаде-плинната енергия и водата в мия. В единия му край има съществуващи сгради, собстве-социални жилища. Ще бъде Ползвателите на логистични площи все още са в настрое- ност на УАСГ, които е възможно да бъдат демонстрационноразработена методика за на- ние за оптимизация, показва последното проучване на кон- обновени в рамките на проекта. Очаква се до края на фев-маляване консумацията на руари да бъде готова концептуалната част на проекта, съоб- султантската фирма за имоти GVA Sollers Solutions. Вслед-енергия и вода в два жилищ- щи още арх. Момерин. По думите му се обсъждат варианти ствие на това номиналните наеми за висококачествени пло-ни блока. Проектът ще про- как да бъде финансиран проектът - дали изцяло с частни ин- щи са били относително стабилни на около 4.7 евро на кв.мдължи 3 години, а общата му вестиции, или да се кандидатства за финансиране по опера- месечно за София и 4 евро във Варна. Според GVA Sollersстойност е 2.7 млн. евро. тивна програма „Конкурентоспособност“. ефективните наеми са били 5-10% под офертните, докато собствениците са се борили за подписите на клиентите си. Очаква се те да бъдат в застой тази година. КонсултантитеEVN Bulgaria се включи към споразумението за енергийна ефективност погнозират, че те ще намалеят с около 3%.Изпълнителният директор наАгенцията за енергийна ефек-тивност и регионалният мени- СВЯТджър на EVN Bulgaria Йорг Зол- Зелена революция в Пекин: трафикът влиза подфелнер подписаха споразуме- земятание за предоставяне на енер-гийни услуги и извършване на В китайската столица бе обявена зелена революция, пишедейности и мерки за енергийна италианският вестник „Република“. Градските власти пред-ефективност от търговците с виждат да вкарат под земята движението на автомобилитеенергия. Документът обхваща и камионите, работещи с течно гориво. Надземната част наАЕЕ, „ЕВН България Електро- Пекин ще остане достъпна само за пешеходците, колоезда-снабдяване“ АД и „ЕВН Бълга- чите и транспорта с нулеви нива на замърсяване и шум. Щерия Топлофикация „ ЕАД. Иде- се появят нови паркове, а за дълги разстояния пътницитеята е двете страни да съдейст- ще се качват на скоростни влакове, обясни кметът на градават за намаляване на крайното Го Дзинлюн. Зелената революция в Пекин ще започне съспотребление на енергия. строителството на 26 тунела. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.ТЕМА„Стратегически инфраструктурнипроекти“ - новата държавна компанияТя ще е подчинена нарегионалния министър, щесе финансира от оперативнапрограма „Транспорт“, накоято ще бъде и краенбенефициент за три проекта- магистралите „Хемус“, Фотограф Красимир Юскеселиев„Струма“ и „Черно море“Втори бенефициент на период. При посещени- Сега МРРБ е управля- не да отговаря за това, за След два месеца страте- ва да се разпределят пра-еврофондовете за пъ- ето на мисия на Евро- ващ орган по оператив- което и сродните й аген- гията следва да влезе в вилно.тища предложи минис- пейската инвестицион- на програма „Регионал- ции в други страни - за Министерския съвет затърът на регионалното на банка преди десети- но развитие“. Според обследване, за поддър- обсъждане и одобрява- Сега България има поразвитие и благоустрой- на дни стана ясно, че фи- министър Плевнелиев жане, ремонт и рехаби- не. След още два месеца 3.8 км магистрали наството Росен Плевнели- нансовата институция регионалното ведомство литация на пътищата. тя следва да достигне до 1000 кв. км площев сред представените на ще предостави заемни ще стане междинно зве- парламента и едва тога- което я нарежда на по-24 януари приоритети за средства за българското но и по ВиК проекти. Според графика през ва да се превърне в офи- следно място в Европа.изграждане на пътната съфинансиране на трите Пътната агенция и дър- тази година циален документ. Очак- Ако до 2020 г. похарчиинфраструктура на Бъл- сложни аутобана. жавната компания няма ще стартира строител- ва се и промяна в запла- около 5 млрд. евро и отгария до 2020 г. за пъти- Създадената с промени в да се конкурират, а ще ството на „Марица“, щането на експертите в 410 км магистрали стра-щата с общоевропейско Устройствения правил- работят паралелно. Път- „Струма“, 8.5 км от „Хе- пътната агенция, което ната има 1300 км ауто-и национално значение. ник на Министерството ната агенция ще работи мус“ в частта от Софий- да съответства на възна- бани, тогава този пока-Държавната компания на регионалното разви- по четирилентовите пъ- ски околовръстен път до гражденията в регионал- зател ще стане 11.7 км на„Стратегически инфра- тие и благоустройството тища и стартиралите ма- Гара Яна, а със спестени- ното министерство. 1000 кв.км.структурни проекти“ ще (МРРБ) от 30 декември гистрали, а компанията - те средства от „Транзит- Министър Плевнелиев Милена ВАСИЛЕВАбъде сформирана с про- 2010 г. дирекция „Пътни по новите три магистра- ни пътища 5“ от проекта потвърди, че сега най-ва-мени в Закона за пъти- проекти“ ще подпомага, ли. Министър Плевнели- за пътния възел Бургас жни са парите за проек-щата през май и ще е координира и контроли- ев не се ангажира с бъде- - Созопол/Средец - 7 км тиране и затова те след-подчинена директно на ра Агенция „Пътна ин- щето на компанията. Не от „Хемус“ от Белокопи-министъра на регионал- фраструктура“ по отно- е ясно дали тя ще се за- тово до Шумен. Ще стар- Министър Плевнелиев представи:ното развитие и благоу- шение на изпълняваните пази като инвестицион- тира и част от западната • седемте скоростни пътя Видин - Ботевград, Русестройството. Според ми- проекти по оперативна ното звено в сектор пъ- дъга на Околовръстното.нистър Плевнелиев тя програма „Транспорт“ и тища. За пътната аген- Ще продължи строител- - ГКПП Маказа, Русе - Шумен, ГКПП Гюеше-ще бъде обектова компа- ще се подготвя за меж- ция е ясно, че ще завър- ството на „Тракия“. Ще во - София, “Рила”, Дуранкулак - Варна, Пловдив -ния и ще заработи през динно звено по пътните ши новото строителство завърши строителството Асеновград2014 г. проектно целево проекти за периода 2014 и постепенно ще започ- на „Люлин“. • тунела под връх Шипкасамо за осъществяването - 2020 г.на проектите „Струма“, Гъстота на магистрали и • хода на седемте магистрали „Люлин“, „Тракия“, „Ма-„Хемус“ и „Черно море“. Така дирекция „Пътни скоростни пътища през 2010 г. рица“, София - Калотина, „Струма“, „Хемус“ и „ЧерноКомпанията ще се със- проекти“ море“, в която се включва и обходът на Варна и дъл-тои от български и чуж- в МРРБ заедно с пътна-дестранни експерти като та агенция ще бъдат две- жината й от 95 км ще стане 110 км в км наЕвропейската инвести- те междинни звена за • бъдещите два моста на р. Дунав - при Оряхово Бекет 1000 кв.кмционна банка, „Джас- използване на европей- и Силистра - Кълъраш, за които през тази година щепърс“. Изградените пъ- ски средства за пътищатища ще бъдат предаде- по оперативна програма стартира предпроектно проучване.ни след това за експлоа- „Транспорт“. Световната Екипът, разработил приоритетите, очаква бизне-тация на Агенция „Път- банка ще подпомага дей- сът, експертите и обществото да дадат своето ста-на инфраструктура“. ността на пътната аген-Чрез нея ще бъдат усвоя- ция, а Европейската ин- новище по това дали именно тези проекти са при-вани средства за пътища вестиционна банка - на оритетни, за да бъдат похарчени за тях парите напрез втория програмен бъдещата компания. българските и европейските данъкоплатци.
 5. 5. Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5БЪЛГАРИЯ 2020 ТЕМАПриоритети за изграждане на пътната инфраструктура наРепублика България до 2020 г. за пътищата с общоевропейскои национално значение Кълъраш Видин Коридор 4 Силистра Коридор 9 Калафат Бечет Румъния Джурджу Русе АМ „Хемус“ АМ Калотина-София Варна Коридор 10 АМ „Черно Коридор 8 Сърбия море“ АМ „Люлин“ Коридор 8 АМ „Тракия“ Бургас Пловдив Коридор 8 АМ „Марица“ АМ „Струма“ Македония Турция магистрала в експлоатация Коридор 4 магистрала в строеж Приоритети за изпълненине магистрален проект Коридор 4 проект за скоростен път Гърция Маказа Коридор 9 Автомагистрали Скоростни пътища Мостове Тунели през1. АМ “Струма” 1. СП ”Видин-Ботевград” над река Стара2. АМ “Марица” 2. СП “Русе-ГКПП Маказа” Дунав планина3. АМ “Калотина-София” 3. СП ”Русе-Шумен”, 1. „Силистра - Тунел под прохо-4. АМ “Хемус” 4. СП “ГКПП Гюешево-София” Кълъраш“ да „Шипка“ (по5. АМ “Черно море” 5. СП “Рила” 2. „Оряхово - трасето на СП6. АМ “Тракия” 6. СП “Дуранкулак-Варна” Бекет“ „Русе-Маказа“)7. АМ “Люлин” 7. СП “Пловдив-Асеновград” Фотограф Мария Съботинова
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.ТЕМА БЪЛГАРИЯ 2020 Автомагистрални проекти до 2020 г. Автомагистрала “Тракия” • Част от коридор № VIII и от югоизточната мултимодална ос на ТЕN-T (трансевропей- ската транспортна мрежа). Стратегически участък за връзката “Адриатика - Черно море” • Ключова роля за икономическото развитие на Южна България, т.е. за 3 от 6-те ра- йона на развитие от ниво 2 по NUTS 1. Свързва 4 от 6-те най-големи града • Принос към развитието на интермодалността, осигурявайки комуникация на Цен- трална и Източна Европа с Азия и Близкия изток чрез пристанище Бургас Лот № Участък Дължина Цена Срок Финансиране Лот 2 “Ст. Загора - Нова Загора” 31,8 км € 71.2 млн. 2012 г. ОП Лот 3 “Нова Загора - Ямбол” 35,7 км € 69.1 млн. 2012 г. „Транспорт“ Лот 4 “Ямбол - Карнобат” 49,1 км € 107,8 млн. 2012 г. Общо: 116,6 км € 248,1 млн. Автомагистрала “Марица” • Част от коридор № IX и от югоизточната мултимодална ос на ТЕN-T, определена от ГВР II на ЕК през 2005 г. Автомагистрала “Люлин” • Принос за развитието на външнотърговските отношения на ЕС, осигурявайки ос-• Важна пренасочваща функция; Ефективна връзка за международните транспортни новна транспортна комуникация на Централна и Югоизточна Европа с Азия и Близ- потоци по направленията на трансевропейските коридори: X, IV и VIII кия изток• Естествено продължение на АМ “Струма” • Принос за развитие на трансграничното сътрудничество в граничните региони на• Силен екологичен ефект за столицата България, Турция и Гърция • Ускорява процесите на кохезия на районите от ниво 2 – Южен-централен и Югоиз- СТРОИТЕЛСТВО НА 1 ЛОТ: точен“София /СОП/ - Перник /ПВ Даскалово/” • Учяастък: „Харманли – Свиленград – ГКПП Капитан Андреево“ Дължина: 19,5 км УЧАСТЪК: „ЧИРПАН - ХАРМАНЛИ“ - ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ 2010 Г.; ПРЕДСТОЯЩО СТРОИТЕЛТВО 2011 Г.Стойност на договора: € 185 млн. Лот № Участък Дължи- Индик. Инд.Очакван пуск: 15 май 2011 г. Финансиране на цена срок Лот 1 Чирпан - Димитровград 31,4 км € 104 млн. 2013 г. ОП „Транспорт“ Автомагистрала “Струма” Лот 2 Димитровград - Харманли 34,2 км € 105 млн. 2013 г. ОП „Транспорт“• Приоритетен проект №7 за ЕК – част от пътна ос „Игуменица/Патра - Атина - София - Будапеща“, съгл. решение № 884/2004/ЕО• Основен структурен участък за трансевропейски транспортен коридор № IV УЧАСТЪК: „ХАРМАНЛИ – СВИЛЕНГРАД – ГКПП КАПИТАН АНДРЕЕВО“• Интермодалност – „река – път – море“ - стратегическа връзка за пристанищата в въведени в екплоатация на 30,3 км българския участък на р. Дунав, както и за балтийските пристанища с пристанище 01.10.2010 г. Солун на Егейско море в строителство 10,7 км € 19 млн. 18 мес. Държавен бюджет• Трансгранично сътрудничество и принос към развитието на регионалните връзки за предстои строителство 2011 г. 3,3 км € 10,5 млн. 18 мес. Световна Банка районите с най-влошен достъп до областен център в БългарияЛот № Участък Дължина Индик. цена Инд. срок Финансиране Автомагистрала “Калотина-София” • Част от трансевропейски транспортен коридор № X и от югоизточната мултимодалнаЛот 1 „Долна Диканя - 16,8 км € 68 млн. 2013 г. ОП „Транспорт“ ос на ТЕN-T, определена от ГВР II на ЕК от 2005 г. Дупница“ • Осигурява една от най-преките международни пътни връзки на страните от Централ-Лот 2 „Дупница - Благо- на и Западна Европа с Азия и Близкия изток и същевременно на България и Гърция с 34 км € 129 млн. 2014 г. ОП „Транспорт“ евград“ Централна и Западна ЕвропаЛот 3 „Благоевград - • Важна дистрибутивна функция за международните транспортни потоци по направле- 67,5 км € 900 млн. 2015 г. ОП „Транспорт“ Сандански“ нията на транс-европейските коридори: X, IV и VIIIЛот 4 „Сандански – ГКПП • Принос към трансграничното сътрудничество и важен екологичен ефект за столицата 15 км € 53 млн. 2013 г. ОП „Транспорт“ Кулата“ Лот № Участък Дължина Индик. цена Инд. срок ФинансиранеОбщо: 133,3 км € 1150 млн. Лот 1 “ГКПП Калотина 50 км € 150 млн. 2015 г. - СОП” Автомагистрала “Хемус” Възможен• Главна пътна комуникация в Северна България - пряко стратегическо значение за Лот 2 “Западна дъга на източник на 8,6 км € 80 млн. 2013 г. СОП” финансиране: развитието на 43,7% от територията на България (3 от 6-те района на развитие от ОП „Транспорт“ ниво 2 по NUTS), както и за 37,5% от населението й Лот 3 “Северна ско- 16,4 км € 175 млн. 2014 г.• Приоритетен проект по Дунавската стратегия ростна тангента”• Осигурява стратегически, национални и международни връзки, свързващи София с Общо: 75 км € 405 млн. Варна, както и връзка между трансевропейските транспортни коридори IV и IX Автомагистрала “Черно море” Предстои решение на ЕК през 2011 г. за евентуално включване • Част от трансевропейски транспортен коридор № VIII на TEN-T мрежата на АМ „Хемус“ в ревизираната ТЕN-T мрежа! • Съществен принос за връзката „Адриатика - Черно море“ с потенциал за комбинира- ните превози№ Участък Дължина Индикатив- възможен срок Възможен начин Инд. период/ • Силен екологичен ефект за крайбрежните региони и принос за икономическото раз- на цена на финансиране витие на Югоизточен и Свероизточен район от ниво 2 по NUTS1 “СОП – Гара Яна” 8,5 км € 32 млн. 2012 г. ОП „Транспорт“ • Потенциално значим участък за международното сътрудничество в областта на из-2 “Ябланица - Боаза” 8,5 км € 60 млн. 2014 – 2020 г. граждането на Черноморски магистрален пръстен ОП „Транспорт“/3 “Боаза - В.Търново” 135 км € 690 млн. 2014 – 2020 г. № Участък Индик. Индик. Индикати- Възможен начин концесия/заем/ държ. бюджет дължина цена вен период на финансиране4 “В.Търново - ПВ 127 км € 475 млн. 2014 – 2020 г. Белокопитово” 1 „Бургас - Варна“ 95 км € 400 млн. 2014–2020 г. ОП „Транспорт“5 “ПВ Белокопитово - 2 „Обходен път на 7 км € 25 млн. 2011 – 2013 г. Държ. бюджет 15 км € 50 млн. 2014–2020 г. ОП „Транспорт“ Шумен” гр. Варна“Общо: 286 км € 1282 млн. Общо: 110 км € 450 млн.
 7. 7. Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7БЪЛГАРИЯ 2020 ТЕМА Проекти за скоростни пътища до 2020 г. Скоростен път “Видин - Ботевград” • Структурен участък от трансевропейски транспортен коридор № IV и от пътната ос „Игуменица/Патра - Атина - София - Будапеща“, определена за Приоритетен проект №7 на ЕС –съгл. решение № 884/2004/ЕО • Следва да осигури висококачествена връзка между АМ „Хемус“ и моста на р. Дунав „Видин - Калафат“ • Принос за интермодалност на превозите, за трансгранично сближаване на регио- ните, за развитието на Северозападен район от ниво 2 по NUTS Изградени участъци: Враца - Мездра (10км., габарит: Г20) Мост на р. Дунав „Видин - Калафат“ и прилежаща пътна връз- Участъци в процес на изграж- ка до РП I-1; Дължина: 9,6км; Стойност: € 155 млн. ; Индик. дане: срок: 2012 г. Обходен път на Видин; Видин - Димово - Бела - Ружинци Участъци за доизграждане: -Монтана; Обходен път на Монтана; Монтана-Враца; Обходен път Враца; Мездра-Ботевград Обща дължина на участъците за прибл. 185 км (реконструкция на 106 км и ново строителство доизграждане на 79 км; всички до габарит Г20) Прогнозна стойност прибл. € 330 млн. Прогнозен период на реализация: Скоростен път “Русе - Маказа” 71 км. в периода 2007-2013 г. включени в ОП „Транспорт“, инд.стойност € 152 млн.• Важен структурен участък от трансевропейски транспортен коридор № IX , свързващ 114км. в периода 2014-2020 г. включени в ОП „Транспорт“, инд.стойност € 178 млн. направлението Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България• Разгръща потенциала на Северна България за транзитния трафик; осигурява връзка- та между Дунав мост и автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ Скоростен път “Русе - Шумен”• Принос за интермодалност на превозите, осигурявайки трасето от и към пристанище • Подобряване на транспортните комуникации между р. Дунав и Черно море, респек- Александруполис и пристанище Русе, на р. Дунав - коридор № VII тивно между международните пристанища Варна и Русе• Извеждане на транзитния трафик извън населените места, повишаване на пътната • Осигурява оптимизиране на връзка между пресечната точка на трансевропейските безопасност, чистота на въздуха в населените места и др. транспортни коридори № IX и VII – Русе, с коридор VIII при Варна, допълвайки на- правлението през АМ “Хемус”; подобрява кохезията между главните полюси на рас- (на РП I-5) “Русе - Бяла - В.Търново - Габрово - Казанлък - Стара Загора - теж в североизточната част на страната - Русе и Варна и вторичния - ШуменТрасе Димитровград - Хасково - Кърджали- ГКПП Маказа”; включително 3,2 км. • Насърчава трансгранично сътрудничество чрез връзка през Дунав мост Русе-Гюр- тунел под връх Шипка гевоОбща дължина за прибл. 261 км. (253 км - реконструкция и ново строителство, 8 км- рехаби-доизграждане литация) Предстои решение на ЕК през 2011 г. заПрогнозна стойност прибл. € 542 млн. евентуално включване в ревизираната ТЕN-T мрежа!Прогнозен период на реализация: Трасе Е70; републикански път I-2“ Русе – Шумен” в периода 2007-2013 г., включени в ОП „Транспорт“, инд.стойност € 82 млн.55 км Проектен габарит Г20 за цялото трасе (36 км ново строителство и 19 км рехабилитация)206 км. в периода 2014-2020 за вкл. в ОП „Транспорт“ инд.стойност € 460 млн. Дължина прибл. 105 км Прогнозна стойност прибл. € 200 млн Възможен източник на финансиране ОП “Транспорт” Скоростен път “Гюешево - София” Прогнозен период на реализация за вкл. в периода 2014-2020 г. на ОП „Транспорт“• Част от коридор № VIII и от връзката „Бари/Бриндизи - Дюреш/Вльора - Тирана - Ско- пие - София - Бургас/Варна“ на югоизточната мултимодална ос на ТЕN-T. Стратегиче- ски участък за връзката Адриатика - Черно море Скоростен път “Варна - Дуранкулак”• Осигурява връзка на достъп на страните от Западните Балкани до пристанищата на • Усвояване на туристически потенциал в северната част на Българското черноморско Черно море – Варна и Бургас, и обратно крайбрежие. Кохезия между големите туристически центрове на Североизточна Бъл-• Трасето свързва двете балкански столици Скопие и София като главни полюси на раз- гария и Южна Румъния витие, така и някои вторични полюси на развитие като Перник и Кюстендил; трансгра- • Естествено продължение на коридор № VIII от ТЕN-T мрежата и на АМ „Хемус“, и нично сътрудничество връзка с еквивалентна мрежа в Румъния. Насърчава интермодалността чрез осигуря- ване на качествена връзка до Констанца в Румъния - бъдеща връзка с високоскорост-Трасе (РП I-6) “ГКПП Гюешево–Кюстендил–Радомир–Перник–София” на жп линия към Централна и Западна ЕвропаПроектен габарит Г20 за цялото трасе • Принос за развитието на дунавските региониДължина прибл. 85 км.Прогнозна стойност прибл. € 220 млн. Трасе Варна – Каварна – ДуранкулакВъзможен източник на финан- Проектен габарит Г20 за цялото трасе (реконструкция и ново строителство) ОП “Транспорт”сиране Дължина прибл. 110 кмПрогнозен период на реализация 2014-2020 г. за ОП „Транспорт“ Прогнозна стойност прибл. € 200 млн Потенциално възможни източници ОП “Транспорт” в периода 2014-2020г., Държавен бюджет, на финансиране държавен инвестиционен заем, концесия Скоростен път “Рила”• Представлява далечен южен обход на София; преструктурира международния тран- зитен трафик между АМ „Струма“, АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и СП „Гюешево - София“ Скоростен път “Пловдив - Асеновград” извън пределите на София • Осъществява връзка за транзитния трафик от и за АМ „Тракия“ през околовръстния• Стратегическа връзка между коридорите № VIII и IV на ТЕN-T мрежата. път на гр. Пловдив от и за направленията „Пловдив - Асеновград – Смолян“ и „Плов-• Значение за „разгръщане потенциала“ на планинските региони и за развитие на ту- див - Асеновград – Кърджали“ ризма; интермодалност при пътникопотоците чрез връзката през АМ „Тракия“ с лети- • Повишава достъпността за населението от Централните и Източните Родопи до глав- ще София ния полюс на развитие в Южен централен район - гр.Пловдив Предстои решение на ЕК през 2011 г. за евентуално • Принос за развитие на трансграничното сътрудничество по направлението от и към включване в ревизираната ТЕN-T мрежа! Гърция през бъдещият ГКПП Рудозем - Ксанти “Кюстендил – Дупница (ПВ с АМ „Струма“) - Самоков - ПВ Богоро- Трасе РП II-86 ; “Пловдив-Асеновград”Трасе: дица - разклонение 1 - АМ “Хемус”/разклонение 2 - АМ “Тракия” Проектен габарит Г20 за цялото трасе (реконструкция на съществуващите участъци сПроектен габарит Г20 за цялото трасе (ново строителство) различни габарити Г10,5/ Г14 / Г20)Дължина прибл. 143 км Дължина прибл. 25 кмПрогнозна стойност прибл. € 420 млн. Прогнозна стойност прибл. € 40 млн.Потенциално възможни из- ОП “Транспорт” в периода 2014-2020 г., държавен бюджет, държа- Потенциално възможни из- ОП “Регионално развитие” за периода 2014-2020 г./ държавен бю-точници на финансиране вен инвестиционен заем, концесия точници на финансиране джет/заем
 8. 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.ТЕМА БЪЛГАРИЯ 2020 Повишаване на достъпността до Развитие на общия брой МПС в Р. България по видове областните центрове Състояние преди реализация на проектите за изграждане на автомагистрали и скоростни пътища Броят на българските тежкотоварни автомобили е нараснал двойно - от 146 хил. през 1990 г. до 291 хил. през 2009 г. Превозени пътници по видове обществен транспорт за периода 2003 - 2009 г.Колкото повече са жълтите зони на картата, толкова по-недостъпни са населе-ните местаСъстояние след реализация на проектите заизграждане на автомагистрали и скоростни пътища 66% от пътникопотоците се осъществяват чрез автомобилния транспорт, в частност - от автобусния Състояние на настилката на републиканските пътища по години в % от общата дължина (1984 - 2009 г.)Колкото повече са оранжево-червените зони на картата, толкова по-бързо се Ако през 1984 г. 88% от пътищата в България са били в добро състояние, сега 58%стига до тези населени места от тях са в лошо и средно състояние Обща дължина / Изградени до Изградени Сума до В процес на изграж-Автомагистрала Начало на реализация на проекта проектна/ (км) 1989 г. (км) 1990-2009 г. (км) 2009 г. (км) дане през 2010 г. (км)„Тракия“ 361,6 1971г. - постановление 239 на МС 135 110 245 116,6„Хемус“ 433 1971г. - постановление 239 на МС 108 39,6 147,6 -„Марица“ 117 Договор за строителство от 08.08.1979 г. - 3 3 41,1„Черно море“ 103 1971г. - постановление 239 на МС 7,9 - 7,9 -„Люлин“ 19 Договор за строителство от 08.08.2006 г. - - - 19,5„Струма“ * 156 Договор за строителство от 29.11.2001г. - 17,5* 17,5 -„Калотина - София“ 75 - - - -Сума (км.) : 1264,6 - 250,9 170,1 421 177,2
 9. 9. Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9БЪЛГАРИЯ 2020 ТЕМА Превозени товари по видове транспорт за периода 2003 - 2009 г.64% от товарите в България се превозват по автомобилните пътища РПМ на Р. България видове пътища в км и % от общата дължинаГъстотата на РПМ в България е съпоставима със средната гъстота, характерназа страните - членки на ЕС, но по отношение на гъстотата на автомагистралитеи скоростните пътища България е на последно място Инвестиции в републиканската пътна мрежа на Р. България по години 2001 - 2013 г. и по основни дейности - рехабилитация и ново строителство(млн. лв.)За 2011-2013 г. се предвиждат по 1,2 млрд.лв. инвестиции в пътища на година Развитие на общия брой МПС в Р. България 1990 - 2009 г.През 2009 г. се движат 1 млн. български автомобили повече, отколкото през 1990 г.
 10. 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 31 януари - 6 февруари 2011 г.ТЕМА БЪЛГАРИЯ 2020 Посланици на Европейския съюз: Напълно подкрепяме усилията за развитие на инфраструктурата Посланиците от Ев- Това заяви след сре- нове, намерения и раз-ропейския съюз под- щата с екип на Минис- витие на инфраструк-крепят усилията на терството на регионал- турата и европейски-България за развиване ното развитие РРБ г-жа те проекти в страната.на инфраструктурата Юдит Ланг, посланик В бюджета от 1.6 млрд.в региона и плановете на Унгария, която в мо- лева на агенция „Пъти-за развитието на раз- мента председателства ща“ и МРРБ за 2011 г.лични проекти. Бъде- Европейския съюз. над 1 млрд. лева сЀ

×