Брой 6 (689), 14 - 20 февруари 2011 г., цена 1.50 лв.                           www.stroitelstvo...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 14 - 20 февруари 2011 г.                                       ...
4     sg.stroitelstvo.info                                              ...
Строителство Градът, 14 - 20 февруари 2011 г.                                       ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

1,940 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,940
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. Брой 6 (689), 14 - 20 февруари 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Устойчива архитектура Зелената вълна в действие Зелена икономика, зе- лена енергия, зелени тех- нологии, зелени работни места, зелени коли, зеле- на архитектура… Вълната на зелено- то мислене става все по- дълга и по нея сърфи- рат все повече хора на път към устойчивост и в битка с климатични- те промени, природните бедствия и бедността. Макар в България все още разглеждани по ско- ро теоретично, зелени- те сгради постепенно си пробиват път и колкото по-бързо той бъде про- каран, толкова по-бързо страната ни ще може да се приобщи към днев- ния ред на Европа – net- zero сгради. Зад словосъчетание- то зелена сграда обаче не се крие само пестелива на енергийна консума- ция къща. Философията е много по-широкоспек- търна и включва и енер- гията, която е била необ- ходима за построяване- то на сградата, енергията за произведените и вло- жените в нея материали, енергията за транспорта на тези материали… И така нещата стигат чак до края на жизнения цикъл на сградата и ней- „Софарма Бизнес Тауърс“, София ното рециклиране. стр. 14 стр. 17 Италианска обсада в За „Тракия“ са платени 45 млн. лева, има сертификати за железопътния сектор още 15 млн. лева След старта на проекта Пловдив - Бургас Построени са една четвърт от лот 2, една пета от лот 3 и една осма от лот 4 на6 голям интерес към Септември - Пловдив магистрала „Тракия“06 > стр. 24 Прогноза на Центъра за икономическо развитие: Икономически ръст до 3% през 2011 г., разчитаме на9 771310 983000 европрограми стр. 26 Инвеститорите ще стъпват внимателно сред европейските пазари на имоти
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 февруари 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАБДЖ ще получат Пристанищният терминал Бургас-изток 2 ще бъде предложен за концесия Променят устройствените140 млн. лв. заем за правилници на триоздравяване министерства зарадиПравителството одобри про- Закона за подземнитеект на закон за предоставяне богатствана помощ за оздравяване на„Холдинг Български държав- Измененията се налагат от вли-ни железници“ ЕАД. С него зането в сила на Закона за изме-на дружеството чрез Българ- нение и допълнение на Законаската банка за развитие се за подземните богатства, с кой-осигурява заем от централ- то се регламентира единен ор-ния бюджет в размер до 140 ган по управлението им – Ми-млн. лв. Средствата са целе- нистерството на икономиката,ви и подлежат на възстановя- енергетиката и туризма. Предос-ване. Мярката за държавно тавянето на права за подземниподпомагане може да приеме богатства до този момент бешеформата или на заем, предос- разпръснато в три ведомства -тавен от държавата, или на Основната цел на концесията е чрез привличане на частния бизнес в стопанисването на на икономиката, енергетиката идържавна гаранция по заем. терминала да се направят инвестиции в развитието на пристанищната инфраструктура и туризма, на регионалното раз-Има и изискване заемът да модернизация на техническите съоръжения и оборудване, да се приведат технологията, витие и благоустройството и набъде със срок от шест месе- организацията на работа и техническата осигуреност в съответствие с европейските стан- околната среда и водите. Основ-ца, считано от изплащането дарти, както и да се постигне съотношение на качество и цена на услугата, съпоставими с ната дейност се поема от дирек-на първия транш, и с лихвен конкурентните пристанища/терминали от региона. Предлага се максималният срок на кон- ция „Природни ресурси и конце-процент от 5.15%. цесията да бъде 35 години. сии“ в МИЕТ.БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОБългарско-украински консорциум ще бъде Един кандидат се яви за Започва дискусия на пътната карта за реформа наконсултант по проекта „Южен поток“ „Кремиковци“, но се отказа ВиК сектора заради грешка Само една оферта бе подадена на третия поред търг за активите на „Кремиковци“. Офертата на „Вик- тори комерс“ ЕООД с регистра- ция в Шумен бе за 396 млн. лв. - с 1 млн. лв. над началната цена. Про- цедурата придоби неочакван об- рат, след като се оказа, че Българ- До края на месеца изпълнителят на проекта за национална ската банка за развитие, която об- водна стратегия ще представи целите за развитие на воднияБългарският енергиен холдинг и „Газпром“ избраха служва процедурата по несъсто- сектор, които ще бъдат представени за мнение от браншаконсорциума между украинската компания ОАО ятелност, не е приела превода от и обществеността. Това коментира министърът на околната„Южниигипрогаз“ и регистрираното в България дружество Росбанк на стойност 20.256 млн. среда Нона Караджова по време на втората годишна конфе-„Газтек БГ“ АД за изпълнител на прединвестиционно евро - сумата, изисквана като за- ренция „Инфраструктура и услуги във водния сектор“ в сто-проучване за българския участък от проекта „Южен поток“ датък в размер на 10% от оценка- лицата. Пътната карта за реформата и управлението на ВиКслед проведена открита процедура. Изпълнителят трябва да та на обособената част. Синдикът сектора е разпратена до водните оператори, до представите-проучи техническата, правната, екологичната, финансовата на комбината Цветан Банков зая- лите на държавната комисия за енергийно и водно регулира-и икономическата осъществимост на българския участък ви, че не може да приеме оферта не и до Европейската банка за възстановяване и развитие заот газопровода „Южен поток“ с оглед обезпечаването без документ за платен задатък. коментар и дискусия. В момента в МОСВ и МРРБ вече се об-доставките на природен газ за Централна и Южна Европа. Георги Манчев, собственик и упра- съждат различни модели за икономическа регулация на сек-Проектът „Южен поток“ има за цел да диверсифицира вител на компанията, реагира, като тора, които ще започнат с промени в Закона за водите, а ра-пътищата за доставка на природен газ от Русия към Европа обяви, че се отказва от процедура- ботна група към министерството на регионалното развитиечрез заобикалянето на Украйна. България се присъедини та и от участие. Той обясни ситуа- подготвя стратегия за управление на ВиК инфраструктурата,към проекта през 2008 г. цията с грешка. стана ясно още на форума Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 14 - 20 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ОБЩИНИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТНово училище отваря през септември в кв. „Стрелбище“ в София София предвижда безплатно паркиране на електромобили В новата стра- тегия за парки- ране е заложе- но електромо- билите да пар- кират безплат- но в центъра на столицата, съобщи кме- тът на София Йорданка Фан- дъкова, която участва в меж- дународната конференция „Електромобилите - предизвикателства на новата мобилност“. По думите й об- щината имала принципна договорка с електроразпределителното дружество да изгради мрежа от зарядни станции в София. Експерти на кметството са изготви-Столичната община ще предложи сградата на новоизграждащото се учи- ли и карта с най-подходящите места за тяхното монтиране. Фандъкова посочилище в жк „Стрелбище“ да се ползва от Втора английска гимназия. Това съ- също, че общината има готовност да разработи стратегия за стимулиране наобщи кметът на София Йорданка Фандъкова, която посети строителни- употребата на електромобили в столицата. Мислело се и по варианта част отте дейности, възобновени след повече от 20 години. Общината е предви- служебните автомобили в кметството да бъдат заменени с коли на ток.дила общо 2.7 млн. лв., за да завърши и обзаведе сградата, в която ще има20 класни стаи, спортна зала, библиотека, стол и външни площадки за раз-лични видове спорт върху общо 10 декара. Фандъкова посочи, че през юни ИНФРАСТРУКТУРАсградата ще бъде готова, а до септември ще бъде обзаведена, за да бъде Строителите на лот 4 на магистрала „Тракия“:използвана за новата учебна година. Проблем са подпочвените водиБургас планира изграждане на Община Крумовград ще строи С около един месец по-рано от планираното приключи петият етап от строител- ството на лот 4 от автомагистрала „Тракия“ между Ямбол и Карнобат, съобщичетвърта спортна зала парк в бивша казарма Данчо Кълвачев, представител на изпълнителя на обекта - сдружение „Тракия IV“.Община Бургас разработва проект До края на февруари ще започне Според него работният проект за около 28 км от трасето, което е с обща дължи-за модерна спортна зала на място- строителството на най-големия парк на 47 км, се разминава с действителността. По думите му има неточни измерва-то на бившата 17-а Черноморска ме- за отдих в Крумовград. Той ще е раз- ния на характера на почвите и на подземната структура, не са отразени настъпи-ханизирана бригада в началото на положен на площ над 20 декара в лите промени през последните години. В проекта липсват 40 напоителни каналаграда, наричана от местните жите- централната зона на закритото во- и три водопровода, които пресичат трасето на магистралата, както и карта на из-ли Дивизията. Теренът бе предоста- енно поделение в града. Първата градената дренажна система на някои места. Особено проблемен е богатият навен за управление на общината от фаза на проекта за изграждането на подпочвени води район около стралджанските села Маленово, Палаузово и Во-Министерството на отбраната през парка трябва да приключи до 31 де- деничане, а също и земите по течението на реките Мочурица и Мараш, посочи2010 г. На мястото на бившата воен- кември. Най-голямата атракция ще Кълвачев.на дивизия ще бъде изградена цяла бъде фонтан с водна каскада. Пред-зона за обществен достъп, като стои и обновяване на дървеснитечаст от нея ще бъде и ултрамодер- насаждения. Основно ще бъде рес- Метротунелът между „Младост“ и „Цариградско шосе“ е готовна спортна зала с 3000 места. Тя тавриран и намиращият се там па- В срок бешеще носи името „Арена Бургас“ и ще метник на загиналите във войните. пробит дву-приема европейски и световни съ- Проектът за реконструкция, обновя- пътният тунелбития. „Арена Бургас“ ще бъде чет- ване и доизграждане на парка в Кру- от отсечка-въртата спортна зала в града след мовград е на стойност 1.4 млн. лева та на метро-“Младост”, баскетболната “Бойчо и е по европейската програма „Об- диаметър I,Брънзов” и “Никола Станчев” в жк новяване и развитие на населените свързващ ме-„Меден рудник“. места“. тростанция 13, „МладостИНВЕСТИЦИИ I“ (кръстови- ще на бул.„Тошиба“ с планове за представителство в България „Андрей Са- харов“ и ул.България ще е втората европейска страна след Великобритания, в която „Йерусалим“), с метростанция 19 (бул. „Цариградско шосе“, при „Интер експокорпорацията „Тошиба“ ще открие скоро свое регионално представител- център“). Изпълнител на метроучастъка е обединение „Метро Младост“ („Ад-ство за операции с Централна и Източна Европа, Близкия изток и Северна вал“ АД, „Стройинжект“ АД, Пи Ес Ай АД, „Трейс – София“ ЕАД), а проектант наАфрика. Това стана ясно на среща между министъра на икономиката, енер- тунела – доц. д-р Виктор Ташев. Всяка от тунелните тръби е с дължина по 365гетиката и туризма Трайчо Трайков с представители на японския концерн, метра и сечение от по 35 кв.м. Сложността при изпълнението на съоръжение-които представиха нов тип батерии за различните видове електрически пре- то се определя от лимитираното земно покритие над тунелите и непрекъснатиявозни средства и висока степен на устойчивост и издръжливост при големи трафик по булевардите. Изборът на метод за изпълнение – Новоавстрийски ту-температурни разлики. Наскоро станаха известни плановете на компанията нелен метод, е единственото решение, приемливо за градската среда, тъй катода построи 10-мегаватова фотоволтаична централа край Ямбол. Друг неин чрез него не се нарушават транспортните потоци, посочват строителите. Пред-проект у нас е съвместно производство за компоненти и асемблиране на стои изграждането на отбивката по посока „Бизнес парк Младост“ като двупъ-инвертори за енергийни системи. Те ще се изнасят на европейския пазар. тен тунел. www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 февруари 2011 г.ТЕМА Устойчивото строителство: от думи към дела Екологичната архитектура си пробива път в България. Ето какво трябва да знаете за нея Соларна термална отоплителна Сгради с нулево нетно потребление система: Ветроенергийна система: Сградите с нулево нетно потребление, които ге- Слънчеви колектори на покрива подгря- Вятърни турбини на покрива. нерират цялата енергия, която потребяват, са все ват водата, която се използва за подово по-популярни и по-достъпни. Те използват специ- отопление в дома. фични техники за произвеждане на енергия и на- маляване на своето въздействие върху околна- Фотосоларна та среда. електрическа енергия. Ето някои техни особености: Пасивно соларно проектиране: Използване на Природни облицовки: южното изложение за максимална слънчева то- Боя със соеви продукти, килим плина през зимата и запазване на къщата по- на основа на царевични стъб- хладна през лятото. ла, дървен материал и дограма със сертифициран произход. Изолирани стенни панели Енергийно- ефективни прозорци и врати. Подготовка на терена: Всички дървета са прерабо- тени на стърготини, всички изкопани материали са из- ползвани за насипване на Камък: пътища и почвена покривка. Използване на местен Строителните отпадъци са камък за облицовките. сортирани и рециклирани. Бетонът: Рециклиран цимент с Рециклиране на битовата използване на въглищна вода: пепел и бетон от строи- Водата от мивките, душовете и съ- телните отпадъци. домиялните машини се събира и Геотермално отопление и охлаждане: използва за тоалетните и напоя- Вентилационна система за отнемане и възстано- ване. вяване на топлината. Геотермални топлинни пом- пи, които използват температурата на земната кора за отопление и охлаждане на дома. Ако за някокого ус- оналистите и общество- с последователно отно- ки тези индивидуални в момента се разработ- тат специалистите. От-тойчивото развитие в то, а буквално. Още тази шение не само към опаз- мерки вече са облечени в ва от работна група, во- тук нататък ще е необ-сградния фонд е изглеж- година България ще има ването на средата, но и международни стандар- дена от Министерството ходим само ясен и еко-дало като неопределена едни от първите истин- към осигуряването на ти, разработени от част- на регионалното разви- логично устойчив под-цел на природозащит- ски примери за зеле- здравословни условия за ния сектор, които удос- тие и благоустройството ход в процесите на ин-ниците, чието изпълне- ни сгради като „Софар- обитателите на сградите. товеряват екологична- (повече в интервюто на вестиционното проек-ние ще струва скъпо и ма бизнес тауърс” и „Ли- Това е така и защото та ефективност на про- стр. 12). Независимо и тиране и строителство-при неясен и несигурен текс тауър” или „София вече са налице решени- ектите и в същото вре- паралелно се приспосо- то, както и достатъчнорезултат, имаме новина: еърпорт център”, по- ята за всеки етап от из- ме дават указания при бяват и други стандарти стимули. Що се отнасяустойчивите сгради по- строени не по правител- граждането на техноло- строителството на нови за зелени сгради, така че до последното, пазарътследователно си проби- ствена или научноизсле- гията: високоефектив- сгради. да отговорят на българ- вече ги създава. Послед-ват път на пазара. Освен дователска програма, а с ни дограми, стъклопа- Арх. инж. Георги Ко- ските условия, свързани но проучване на непра-това те вече са кауза за цел пазарно позициони- кети и уплътнения, вра- ларов, председател на със законодателството в вителствената организа-голяма част от строител- ране, защита на по-ви- ти и прозорци, фасад- управителния съвет строителството, клима- ция Urban Land Instituteната индустрия, в поли- соки наемни нива и па- ни и покривни топло- на Българския съвет тични, сезмични и други и бизнес консултантатиките на Европа и Бъл- зарна стойност. Дори да изолации, климатични за устойчиво развитие особености. PricewaterhouseCoopersгария и фактор за избо- не са сертифицирани, и вентилационни сис- (Bulgarian Green Building Двата процеса – на показва, че за все повечера на все повече купу- нови проекти ще ги пос- теми, базирани на ес- Council), казва, че през развитие на технологи- предприемачи и обита-вачи или наематели на ледват във ваканцион- тественото движение на ноември предстои да ите и на знанията за зе- тели на недвижими имо-имоти. ния и жилищния сектор, въздуха и на възобно- бъде въведен и българ- леното строителство, ще ти зелените сгради се При това не само в като ще утвърдят тен- вяеми източници на то- ски стандарт за устойчи- дадат тласък на пазарна- възприемат като необхо-съзнанието на професи- денцията за архитектура плинна енергия. А всич- во строителство, който та трансформация, смя- димост.
 5. 5. Строителство Градът, 14 - 20 февруари 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Всяка сграда може да стане пасивна За да се получи това обаче, трябва да се се използват суперизолации, отлични прозорци със съответния сертификат, доказващ постигането на Uw под 0.8 W/m2K, и вентилационни системи с рекуператор при разлика в налягания- та на въздуха вътре и вън от 50 Pa. При конвенционални- те сгради няма такива изис- квания. Компонентите на пасивна- та сграда Цялостната топлоизола- ционна обвивка на сграда- та – фасадите, стените, по- енергия за кривът, прозорците, врати- домашно ползване те, както и връзките между вентилация тях. U-стойностите на топ- лоизолационните материа- подгряване на вода ли, съставящи ограждащата конструкция, трябва да са не отопление по-големи от 0.15 W/m2K.Анатоли ПАВЛОВ, Контролираната вентила-мениджър на „Рейнарс ция също е неизменна часталуминиум България“ от пасивната сграда. Пресен въздух се подава към вся- Пасивни или конвенцио- ко помещение, а отработе- традиционнанални сгради. Каква е разли- ният въздух се отвежда през сграда стандарт- ниское-ката помежду им? Най-об- сервизните помещения. Из- на нова нергийна пасивнащо отговорът е: разликата хвърляният от сградата въз- сграда къща къщае, че при пасивните сгради дух отдава енергията си нане се предвижда отопление. постъпващия пресен въздухНе са необходими радиатори чрез топлообменник с КПДили други отоплителни уре- над 80%.ди и съоръжения. При па- Важни са също форма-сивните сгради има стрикт- та на сградата, ориентаци- Прозорците трябва да са изпълнен и топлоизолиранни изисквания за максимал-но допустимо потреблениена енергия. Общото потреб-ление за всички нужди да нее повече от 120 KWh/m2 го- ята й – по възможност да е южна, да не е засенчена от съседни сгради, прозорците да са преобладаващо на юж- ната фасада. Не на последно с цялостен коефициент на топлопреминаване на рам- ката и стъклопакета Uw, не по-висок от 0.8 W/m2K. За целта трябва да се използват перфектно, топлозагубите ще са достатъчно големи, за да доведат до надвишаване на нормативната консума- ция на енергия. Тоест къща- 4 0% от общото потребление на енергия в Ев-дишно. В това число специ-фичната нужда от енергия за място изисква се и външна слънцезащита на остъкле- тройни стъклопакети с ко- ефициент Ug = 0.6 W/m2K та вече няма да е пасивна. ропа са пада наотопление и вентилация да ните части, за да се предпази или дори Ug= 0.5 W/m2K, От конвенционална към па- сградитене надхвърля 15 kWh/m2 го- сградата от прегряване през каквито съвременните тех- сивна - възможно ли е?дишно. Освен това въздухо- топлите дни. нологии позволяват да бъдат Да, може. Трябва да се ре-непроницаемостта на сгра- произведени. Коефициен- новира, като се „опакова”дата не може да е по-голя- Ролята на стъклата и догра- тът на топлопреминаване на изцяло с материали, серти-ма от 0.6 пъти нейния обем мата профилната комбинация Uf фицирани от Passive House (каса, крило и уплътнения Institute в Дармщад. Да се В края на между тях) също трябва да климатизира съгласно стан- 2010 годи- на Reynaers пусна на па- зара CS104 - новата бъдe много нисък. Тук е мяс- тото да споделя, че в края на 2010 година Reynaers пусна на пазара CS104 - новата си дарта за пасивни къщи. Да се подмени дограмата. Ако обаче става въпрос за пре- връщането на многофамил- Н ай-ефикас- ният начин за намаляване си систе- система за врати и прозор- ни жилищни сгради в пасив- ма за врати ци, подходящи за пасивни ни, то към момента в Бъл- на енергийните и прозорци, подходящи къщи. С безпрецедентния в световен мащаб коефициент гария това звучи утопично. Изпълняваното саниране на нужди на сгра- за пасивни къщи Uf = 0.88 W/m2K, тази ино- вативна разработка на „Рей- части от сгради или дори на цели сгради се извършва с дите е намалява- нарс алуминиум“ е най-до- най-евтините и нискокачест- нето на използ- брата алуминиева система с прекъснат термичен мост, вени материали, без необ- ходимата по пасивния стан- ването на енер- пускана някога за масово дарт вентилационна система гийята за отопле- производство в света. В съ- и т.н. За да бъде санирането четание с троен стъклопакет по стандарта пасивна сгра- ние за пасивни къщи системата да, сградата трябва изця- Reynaers CS104 постига Uw = ло да се реновира съгласно 0.77 W/m2K. този стандарт. Да се използ- В допълнение към CS104 ват суперизолации, отлич- „Рейнарс“ вече разработи и специален детайл за топло- изолиране на монтажна- та връзка на дограмата със сградата. Тази тънкост е от ни прозорци със съответния сертификат, доказващ пос- тигането на Uw под 0.8 W/ m2K, вентилационни систе- ми с рекуператор и изобщо 4 0% от загуба- на на топлин- на енергия идва изключително значение, за да се постигне стандарт за всички мерки, изисквани от стандарта, да бъдат спазе- от прозорци- пасивна къща. Ако конта- ни до една, а не заобиколени. те или пропуски ктът между дограмата и кон- струкцията на сградата не е Едва тогава ще се усети раз- ликата. около тях
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 14 - 20 февруари 2011 г.ТЕМА Устойчивият проект в 100 въпроса Устойчивото строителство иска внимание, високи технологии и прецизно изпълнение тор на емисии и най-го- от положителния ба- бират от комплексността ти. Това може да стане Градоустройствена лям енергопотребител. ланс на техните фондове. на тази материя. Лично с много дисциплинира- идея, локален социален Сами разбирате значи- Това е движещата сила ме радва обаче задълбо- но и иновативно използ- и икономически ефект. мостта на постигане на през последните 20 го- чаващият се интерес на ване на ресурсите, които Енергоефективна фаса- мащабни реформи точ- дини. Именно „пазарна- водещи производители, средата генерира и хар- да от ново поколение. но в тази област. Тези ре- та икономика“ е причи- специализирани медии и чи. Един от тези ресур- Интегриран дизайн. Ди- форми трябва да станат ната за слабия, по-скоро форуми, както и промя- си е съзнанието и съпри- намично управление масови. За да се постигне научнопопулярен инте- ната на политическото часността на местното на системите. Взаимно това обаче, са необходи- рес към идеологията на съзнание. общество. Става въпрос поддържащи се функ- ми сериозни реформи в устойчивото строител- Териториите, град- за нов вид култура и съз- ции. Мащабен зелен по- политическото съзнание, ство, което е по-скъпо, ските обществени прос- нание, дори ако щете - крив, зелени стени и во- законодателство, бизнес иска много повече вни- транства и изобщо сре- отговорност към ресур- дни елементи в интерио- и култура. мание, високи техноло- дата за обитаване би мо- сите. рите.Решения за пасивнаАрх. Димитър ПАСКАЛЕВ Инвеститорите се ин- гии, комплексен инжене- гла да се превърне в ус- Какво постигнахме в вентилация. Изключи- тересуват от печалба- ринг и прецизно изпъл- тойчива икономическа проекта „Софарма Биз- телно високо качество на Средата за обитаване та, от сроковете за връ- нение. Малко инвести- система от взаимно под- нес Тауърс“ и с какви вложените инсталации ие най-големият генера- щане на вложенията, тори и проектанти раз- помагащи се елемен- технологии? материали. ИНТЕГРИРАН ДИЗАЙН И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 1. Използвани ли са ежа и поддръжката на сградата/сградите позво- варя ли на проектнитеинтегрирано планиране сградата. лява ли бъдещи промени намерения на възложи-и дизайн, постигани чрез 4. Балансирано ораз- в конфигурацията (до- телите и проектантите?съгласуване на важни- меряване на инсталации- строяване) им при смя- Проектантите на сграда-те решения между всич- те за отопление и венти- на на ползвателите или та извършвали ли са ав-ки участници в инвести- лация за по-ефективно предназначението? торски надзор на реали-ционния процес (възло- работеща сграда. 7. Конструкцията поз- зираната сграда в годи-жител, проектанти, стро- 5. Пресметната ли бе волява ли икономична ните след въвеждане й вители и подизпълните- цената на енергията и во- деконструкция, разгло- експлоатация (buildingли, снабдители, наемате- дата, които ще бъдат из- бяемост и повторно из- commissioning)?ли и др.)? ползвани по време на ползване на елементи? 10. Монтирани ли са 2. Образуван ли е и жизнения цикъл на сгра- 8. Използван ли е ав- измерващи устройства,действал ли е по време дата? Също така пре- торски надзор по време които да проследяват ина целия проект екип за телството (както и под- вода, материали и опаз- сметната ли бе цената на самото строителство, оптимизират използ-интегрирано управление дръжката) на сградите? ване на околната среда. на вложените устойчиви за да се гарантира ка- ването на енергия и дана проекта във всички 3. Поставяне на край- Тези цели трябва да бъ- технологии спрямо жиз- чеството? сравняват отчетените ре-етапи на планирането, ни цели в проекта относ- дат съблюдавани по вре- нения цикъл на сградата? 9. По време на експло- зултати със заложените впроектирането и строи- но: разхода на енергия, ме на създаването, стро- 6. Разположението на атацията сградата отго- проекта? ПАРЦЕЛ И СИТУИРАНЕ 11. Избраното място товолтаични системи? лолистни дървета на под- нализационни системиза строеж възможно най- 16. Комбинирани ли са ходящите места, за да (Банско)?близо ли е до потребите- сградите със сходно пред- блокират неблагоприят- 30. Използвани ли салите, за да намалите нуж- назначение където е въз- ните зимни ветрове, до- земните насипи до/наддата от енергия за транс- можно? Избягвайте да веждащи до нежелано ох- сградата, за да се сведе допорт? проектирате множество лаждане? минимум загубата на то- 12. Парцелът в бли- малки сгради. 21. Избраните нови зе- плина от сградите и да сезост ли е до обществения 17. Съобразили ли сте лени видове (дървета, извлече полза от термал-транспорт, както и до ве- се с вероятността от бъ- храсти) подходящи ли са ните свойства на земна-лосипедни алеи, за да има дещи разширения, пре- за климатичните условия та маса?възможност да се намали устройства или проме- на парцела, за да се нама- 31. Сведени ли са доизползването на лични ни на предназначението ли нуждата от поливане, минимум големината наавтомобили? при разработване на кон- използването на пести- вода за напояване? улици ориентирани ли територията за паркинга 13. Избраното място струкцията на сградата? циди и скъпата им под- 25. Избраното място са да преминават от из- и гаражите?за строеж подходящо ли е 18. Намалена ли е мак- дръжка? леснодостъпно ли е за об- ток на запад, така че да е 32. Предвидено ли еза функциите на сградата симално застроената 22. Ако има нужда от ществен превоз и насър- улеснено сградите да бъ- място за колела и душ по-и намалява ли до мини- площ (стъпката на сгра- допълнително напояване, чава ли използването на дат ситуирани правилно? мещения или съблекалнимум вредите за околна- дата), за да се запазят съ- монтирани ли са систе- алтернативни начини на 28. Използвани ли са в сградата (където е при-та среда? ществуващите природ- ми за капково напояване придвижване (пеша, ве- водопропускливи паважи ложимо)? 14. Запазени ли са мак- ни дадености и да се оси- вместо използването на лосипеди, електроавто- и настилки, зелени по- 33. Монтирана ли есимално съществуващите гури максимално откри- пръскачки? мобили, каруци и др.)? криви, за да се задържа в система за събиране надървесните видове и при- та озеленена площ около 23. Проектиран и из- 26. Строено ли е преди парцела водата при поро- дъждовна вода и за пов-родни дадености (дерета, сградата? пълнен ли е план за кон- на избрания парцел и има ен дъжд и да не задръства торното й използване (заскали и др.)? 19. Засадени ли са ши- тролирането на ерозия- ли вече изградени кому- обществената канализа- напояване или за тоалет- 15. Разположена ли е роколистни дървета, за та и седиментите на обек- нални услуги до парцела ционна система? ните например)?сградата с дългата страна да пазят сянка на южното та по време на строител- (ток, вода, газ), което ще 29. Проектирани ли са 34. Помислено ли какпо ос изток – запад, съ- остъкление през лятото, ство, за да бъдат задър- намали негативния ефект „сухи езера” или специал- да се намали „светлин-ответно с лице към юг – а през зимата да позволя- жани на мястото седи- върху природата? ни зони, където да се за- ното замърсяване” (свет-за подходяща слънчева ват слънчева светлина да ментите? 27. Когато позицио- държа при буря дъждов- линно разсейване, коетосветлина, дневна светли- влиза в сградата? 24. Взети ли са мерки нирате различни сгра- ната вода и да не се пре- се губи в пространство-на в помещенията и фо- 20. Засадени ли са иг- за намалено използване ди в един парцел, новите товарват общинските ка- то)?

×