Строителство Градът

1,767 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 8 (691), 28 февруари - 6 март 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Пристанища и концесии В очакване на новия закон Готови ли сте за ПЧП За строителството на модерна инфраструктура е необходимо време, дълго- срочен подход и осигуря- ване на стабилни финан- сови потоци. Реализира- нето на инфраструктур- ни проекти чрез публич- но-частното партньорство е възможност за създава- не на условия за използ- ване на опита на частния сектор. Това пише в приета- та от министерството на транспорта Стратегия за развитие на граждански- те летища за обществе- но ползване, пристанища- та за обществен транспорт с национално значение и железопътните гари на Ре- публика България до 2013 г. Документът очертава намеренията за привлича- не на частния сектор към изграждане и експлоата- цията на обекти от наци- онално значение в транс- портната инфраструктура и е фокусиран върху „най- важната форма на ПЧП - концесията“. А защо не и единстве- ната в България до момен- та форма? След като сме- сените дружества с частен партньор по Търговския закон май не са ПЧП. Скоро това няма да бъде така. Работна гру- па към Министерския съ- вет под егидата на вице- премиера Симеон Дян- ков подготвя специален закон, а не допълнение към Закона за концесии- стр. 18 те, каквито бяха първона- чалните планове. Той ще Метрото очаква решение за трето включва най-доброто от световния опит и разно- еврофинансиране още тази година8 образни форми на ПЧП. На 22 февруари управляващият орган на оперативна Предстои проектът в ра-08 > програма “Транспорт“ и „Метрополитен“ ЕАД подписаха ботен вариант да бъде об- съден публично и до лято- договор за 250 млн. евро за втория етап от проекта то да бъде внесен в Народ- ното събрание.9 771310 983000 стр. 20 Банско и Разлог се обединиха за обща туристическа локализация Пирин Двата общински съвета отправят искане за промяна на плана на управление на Национален парк „Пирин“
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 28 февруари - 6 март 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ОБЩИНИСтопанската камара прогнозира ръст на фалитите Втора инстанция потвърди глобата за собственика на Захарна фабрикапрез 2011 г.През 2010-2011 г. се очаква нарастване на броя на фалити-те заради влошеното финансово състояние на предприяти-ята от нефинансовия сектор и увеличението на лошите кре-дити, което ще доведе до увеличаване на задлъжнялосттана предприятията. Това съобщи на пресконференция замест-ник-председателят на Българската стопанска камара КаменКолев. По думите на изпълнителния председател на БСК Бо-жидар Данев тази година се очаква да има прекратяване надейности в строителството, голяма част от фалитите ще сав търговията, услугите, транспорта. Общият размер на за-дълженията на предприятията от нефинансовия сектор през2009 г. е близо 157 млрд. лева, спрямо 2008 г. има прирастна дълговете от 6%, или 8.9 млрд. лева. Това надхвърля с над100% обема на БВП. Собствениците на бившата Захарна фабрика в София - „Ти Ей Би Риъл Естейт“ ЕООД, трябва да заплатят на Столичната община глоба в размер на 50 хил. лв. Софийският административенИНВЕСТИЦИИ съд е препотвърдил решението на районния съд, който намали глобата в наказателното поста-Двата български завода на „Идеал Стандарт новление, издадено срещу гръцката фирма от кмета на София, който разпореди глоба от 100 хил. лева. До санкциите срещу управителя на фирмата Ефстратиос Катсалис се стигна, следИнтернешънъл“ в Севлиево се обединиха в като през ноември 2009 г. двама мъже, извършващи кражба на чугунени колони от вътреш-компанията „Идеал Стандарт - Видима“ АД ността на сградата, загинаха след причиненото от тях срутване на покривната конструкция. Сградата на Захарна фабрика е построена от белгийски инвеститори през 1898 г. и е обявенаДвете севлиевски подразделения на „Идеал Стандарт Ин- за паметник на културата от национално значение през 1986 г. Тя е един от най-ценните памет-тернешънъл“ завършиха своето обединяване в една компа- ници на индустриалното строителство у нас.ния на 31 януари. От 1 февруари. двата завода „Идеал Стан-дарт България” ЕАД и „Идеал Стандарт – Видима” АД носятимето „Идеал Стандарт - Видима” АД. Целта на обединяване- Бургас започва проект на Общините могат да печелят от производство нато е да се опрости юридическата структура на компаниите център за детско развитие и биогаз от отпадните водив България и да се улесни синхронизирането на вътрешните родителска подкрепапроцеси. Сливането на двете дружества в едно ще засили па- Местните общности имат двойна полза от изгражданетозарните позиции на компанията като един от големите бъл- Община Бургас спечели европей- на пречиствателни станции с технологии за преработка нагарски работодатели с над 3300 служители и значим българ- ски средства за изграждане на утайките и на отпадъци от хранително-вкусовата промиш-ски производител. общностен център за ранно дет- леност. С произведения от тях биогаз може да се поддър- ско развитие и родителска подкре- жат домакинствата в малки населени места или квартали па „Надежда“. Те идват по проект на големи градове, както и да се продава електроенергияНамаляват разрешителните за строеж, отчита за социално включване към Ми- директно на разпределителните дружества. Този модел за управление на отпадъчните води е широко разпространенНационалният статистически институт нистерството на труда и социална- та политика. Привлеченото безвъз- в Швеция и няма пречки да се приложи и в България, сти-През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администра- мездно финансиране е в размер на га да се използват грантовите схеми по европейски про-ции са издали разрешителни за строеж на 1152 жилищни 2 670 000 лв., а общата стойност грами, както и финансиране от ЕБВР или други източни-сгради с 2705 жилища в тях и с 377 727 кв. м разгъната за- на проекта е над 3 млн. лв. По-голя- ци. Това заяви Майкъл Пар от дружеството „Грийн Карбонстроена площ (РЗП), на 52 административни сгради/офиси с мата част от тази сума е предвиде- Лайт“ по време на кръгла маса в Института за икономиче-30 940 кв.м РЗП и на 1108 други сгради с 609 019 кв.м РЗП. на за строителството на нова дет- ски изследвания на БАН на тема „Икономически аспектиСпрямо предходното тримесечие издадените разрешителни ска градина в комплекс „Меден руд- на водоползването и ускоряване финансирането на проек-за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.1%, жилища- ник“ със 120 места, което ще запо- ти“.та в тях - с 20.6%, и застроената им площ - с 14.9%, а на ад- чне през лятото. Целевата група наминистративните сгради - със 7.1% и съответната им РЗП - с проекта са децата от 0 до 7 години Варна е усвоила 42 млн. лв. по европрограми11.9%, показват данните на Националния статистически ин- и техните родители. За тях ще бъ-ститут. В сравнение с четвърто тримесечие на 2009 г. изда- дат осигурени услуги, предоставя- От септември 2008 г. досега община Варна е усвоила пове-дените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са щи им знания и умения за семеен че от 42 млн. лв. по оперативните програми, съобщи кме-по-малко с 14.2%, а жилищата в тях - с 31%. Административ- живот и позитивно родителство, тът на града Кирил Йорданов. По думите му за съфинан-ните сгради намаляват със 17.5%, а другите видове сгради отговорно поведение към себе си сиране на проектите са били осигурени близо 1.4 млн. лв.- с 3%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради - с и околните, подобряване готов- В момента има подготвени проекти на обща стойност 20126.4% и на другите сгради - с 18.3%, докато при администра- ността на децата за включване в млн. лв., допълни Йорданов. По-голямата част от тях вечетивните се наблюдава увеличение със 7.0%. образователната система. са внесени за разглеждане и одобрение. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 28 февруари - 6 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРАРосен Плевнелиев пред бизнеса: Не става БДЖ се присъедини към Приключи успешно първият етап от интегрираниясамо със стратегия, трябват и проекти Европейската харта за пътна воден цикъл на Троян безопасностАмбициозният план на Министерството на регионал-ното развитие и благоустройството за изграждане „Български държавни железници“на пътната инфраструктура в България ще се сблъс- ЕАД официално подкрепи и подписака с действителността на ниската степен на подготов- Европейската харта за пътна безопас-ка на конкретни проекти. Това стана ясно на среща на ност. На събитието присъстваха ми-министър Росен Плевнелиев с представители на ком- нистърът на транспорта Александърпании - членки на Камарата на работодателите и ин- Цветков, както и представители на Ев-дустриалците. Приоритетите за развитието на пътна- ропейската комисия и на 27 българ-та инфраструктура до 2020 г. включват изграждане- ски компании, които също се присъе-то или довършването на седем магистрали, седем ско- диниха към инициативата. С подпис-ростни пътя с по две ленти във всяка посока, нови два ването на хартата БДЖ публично семоста над река Дунав и тунел под Шипка. „Нямаме ангажира с конкретни инициативи, це- Община Троян завърши проект по оперативна програманикакви проекти. Проектната готовност е нулева. Са- лящи да повишат информираността „Околна среда“ - „Изпълнение на първи етап на интегриранмият аз съм притеснен дали не надувам един балон“, на всички участници в превоза на път- проект за водния цикъл на Троян“ на стойност 7 882 381 лева.беше откровен министърът в отговор на въпрос, по- ници с железопътен транспорт по от- Това съобщи кметът на града Минко Акимов на конференцияставен му от бизнеса. Той съобщи обаче, че ще се из- ношение на правилата и условията за за отчитане на дейностите и резултатите по проекта. Извър-пробва вариант за структурна промяна в начина на безопасност по време на пътуване. шените дейности са проектиране и изграждане на пречис-иницииране и реализиране на ключови инфраструк- Европейската харта за пътна безопас- твателна станция за отпадни води в Троян - II етап, биологич-турни проекти, която ще разтовари бюджета и служи- ност е създадена през 2004 г., като но пречистване и изграждане на канализация на града - часттелите на Агенция „Пътна инфраструктура“ в столица- част от мерките за борба с войната от главен колектор. По думите на Акимов това е най-големиятта и ще даде повече инструменти в ръцете на област- по пътищата и с цел да намали напо- проект на общината. До момента са спечелени 14 проекта заните управители да работят с местните пътни упра- ловина жертвите на пътно-транспорт- над 33 млн. лева, други три са в процес на подготовка, а тривления. ни произшествия в Европа. са внесени и чакат оценка.ПРОЕКТ ИМОТИСтартира най-голямото възлагане по проекта за Откриването на „Мол Плевен“ се отлага за 2012 г.обновяване на Античния стадион в Пловдив По инициатива на основния наемател в „Мол Плевен“ – хипермаркет „Карфур“, откриването на търговския център се отлага за пролетта на 2012 г. Инвеститорът „Аладин“ ЕООД се е съо- бразил с искането и е подписал анекс към договора си с френската верига. Плевен винаги е бил част от плановете ни за експанзия в България и тук „Карфур“ ще отвори магазин в различен формат от вече познатите в останалите градове. Изчаквахме подемът на икономиката в стра- ната да стане факт, за да сме сигурни, че това начинание ще бъде успешно, коментира новият изпълнителен директор на „Карфур България“ Кристиан Шарита. „Мол Плевен“, който по план трябваше на бъде открит на 8 март тази година, е разположен на пет нива - два подземни пар- кинг етажа и три надземни нива, на които се намират четири кинозали, детски център, ресто- ранти и заведения за хранене. Общата застроена площ на мола е над 47 хил. кв.м. Дружества със специална инвестиционна цел се обединиха в асоциация На 16 февруари официално бе регистрирана Асоциация на дружествата със специална инвес- тиционна цел – АДСИЦ. Учредители на асоциацията са „Агро Финанс“ АДСИЦ, „Адванс Тера- фонд“ АДСИЦ, „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, „Фонд Имоти“ АДСИЦ, „И Ар Джи Капитал - 3“ АДСИЦ, „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, „ПАРК“ АДСИЦ, „Софарма Имоти“ АДСИЦ, „Фонд за Недвижими Имоти България“ АДСИЦ и „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ, като се планира развитие чрез асоцииране на нови членове. На учредителното събрание бе оп- ределен петчленен управителен съвет, като за председател на асоциацията бе избран МанюСтартирана е процедурата по избор на изпълнител за възла- Моравенов, изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на „Феърплейгане на строителните и консервационни дейности по проекта Пропъртис“ АДСИЦ.за обновяване на Римския стадион в Пловдив, съобщи област-ният управител инж. Иван Тотев. Продажбата на тръжните до-кументи започна на 25 февруари и ще продължи до 10 март Повече от половината площи в „Полиграфия офис център“ са заетивключително. Кандидатите могат да подават ферти до 17 март, Над 50% от площите в „По-а на 18 март офертите ще бъдат отворени. Проектът „Антич- лиграфия офис център“ веченият стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и град- са заети. Сред най-новите на-ско обновяване“ се осъществява с финансовата подкрепа на ематели са Главното консул-Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механи- ство на Швеция, Шведскиязъм на Европейското икономическо пространство. Реализаци- търговски съвет и Скандинав-ята му е от изключителна важност за Пловдив, тъй като ще се ската търговска камара. Fortonпромени изцяло визията на централна част на града. Антични- International също е един отят стадион е пресечна точка на всички културни коридори в новите наематели в офис цен-Пловдив. Този проект е част от една дългосрочна стратегия за търа и планира да се премес-популяризиризане на града като притегателно място за посети- ти в него през следващия ме-тели и център на културно-историческия туризъм в България, сец.категоричен е Иван Тотев. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 28 февруари - 6 март 2011 г.ТЕМА Пътищата - само с Законът ще оправдае очакванията за по-евтини и европари, другите качествени публични услуги обекти - може и с ПЧП • изпълнението от частния партньор на всички или на пове- ването, затвори, спорт- ни обекти, социални жилища, и др. Концесиите не са достатъчно гъвкави и чето от етапите на из- пълнението на проек- • реализирането на благоустройствени или подходящи и няма да останат единствената та – проектиране, стро- ителство, управление, устройствени проек- ти за определени те- форма за партньорство с бизнеса поддържане на обект ритории за обитаване, на инфраструктурата за отдих и туризъм, за или по предоставянето бизнес паркове и др. на услуга от обществен • създаване, внедря- интерес ване и поддържане на • финансирането на иновационни проду- проекта да бъде изцяло кти, свързани с предос- Росен ЖЕЛЯЗКОВ, главен от/или с участието на тавяне на услуги или секретар на Министер- частния партньор за извършване на дей- ския съвет и ръководител - срокът за изпъл- ности от обществен на работната група, която нение на договора за интерес изработва проекта на За- ПЧП да бъде относи- • „безплатните” за кон за публично-частното телно дълъг - от 3 до потребителите обек- партньорство 35 г. ти на техническата ин- • рисковете и съот- фраструктура като ав- Проектът на Закон ветстващите им отго- томагистралите без за публично-частното ворности да се разпре- ТОЛ-такса, за текущо и партньорство (ПЧП) делят при спазване на зимно поддържане на се изработва от меж- принципа „поемане на пътища, за управление дуведомствена работ- риска от партньора, и поддържане на жп на група с участието на който може по-добре гари и обекти на жп експерти от админи- да го оценява, управля- инфраструктурата, за Концесии за пътища страцията на Минис- ва и контролира”. събиране, депониранев България не се пред- Сключени концесионни терския съвет, Минис- Като резултат от и преработване на би-виждат, поне засега. За договори за терството на финанси- прилагането на Закона тови отпадъци и др.тях трябва да плаща бю- те и Министерствотоджетът и потребители- инфраструктурни обекти на транспорта, инфор-те, строителството им ще 1. Летище - Варна, и летище - Бургас мационните техноло-се извършва вместо товас европейски средства.Това коментира последнопред събранието на Кон-федерацията на индус- 2. Пристанищен терминал Видин север и фериботен комплекс 3. Пристанищен терминал Леспорт 4. Пристанищен терминал Балчик гии и съобщенията. Целта на законопроекта е да се създаде правна рамка на ПЧП К ъм момента е разработен пред- варителен вариант на Закон за ПЧП, който предстои да бъде предос-триалците в България по 5. Пристанищен терминал Свищов в съответствие с евро- тавен за обществено обсъжданеразлични поводи минис- 6. Пристанищен терминал Сомовит пейското разбиране итърът на регионалното 7. Пристанищен терминал Оряхово практика, включител-развитие Росен Плевне- 8. Ски-зона с център Банско но със законодателнаталиев. Според европейски- практика в някои дър- за ПЧП се очаква: Законът ще даде въз-те стратегии жп проекти 9. Водоснабдяване на София - „Софийска вода“ жави - членки на ЕС, с • преодоляване на можност ПЧП да сев никакъв случай няма да цесии“, и съдържа реал- сии за услуги и за добив, която да се запълни съ- бюджетния недостиг, прилага и за всичкисе правят чрез публично- ни данни от 2006 г. насам. а по обявител - общин- ществуващата законо- пред който са изправе- други договори за услу-частно партньорство и в До момента са сключени ските концесии. Те обаче ва празнота. ни както органите на ги от обществен инте-България те също ще се девет инфраструктурни са предимно за по-мал- ПЧП ще се определи държавната и на мест- рес, при които с огледреализират чрез евросуб- концесии. Думата „един- ки обекти - пазари, пар- като дългосрочно дого- ната власт, така и пуб- на социалната поноси-сидии. ствен“ е неотделима за кинги, автобусни спир- ворно сътрудничество лично-правните орга- мост на цената на услу- ПЧП обаче е се оказ- много от тях - „Фрапорт“ ки. Процедурите за по- между един или повече низации, в които посо- гите публичният сек-ва много подходящо за с единствената концесия крупни обекти - стади- публични партньори и чените органи прите- тор ще поеме част отводния сектор и затова на летищата във Варна и они, спортни комплекси, един или повече частни жават преобладаващо разходите.продължава да се очак- Бургас, „Веолия“ е един- картинг писти, кортове и партньори за удовлет- участие или контрол В съответствие с до-ва продължението от из- ственият воден концеси- басейни, са по-скоро из- воряване на публични • създаване на реал- кументите на европей-работеното от Междуна- онер в страната със „Со- ключение. потребности чрез реа- ни условия за привли- ските институции За-родната финансова кор- фийска вода“, ски зона Концесиите обаче нито лизиране на проект за чане на частни парт- конът за ПЧП ще раз-порация проучване за „Банско“ и „Юлен“ също са единствената форма финансиране, проек- ньори в области, които граничи и ще опреде-най-подходящо за пуб- е уникален случай, 5 на ПЧП, нито пък са дос- тиране, строителство, традиционно са в сфе- ли специфичните пра-лично-частно партньор- пристанища и ферибот. татъчно гъвкави и под- поддържане или упра- рата на отговорност на вила за двете форми наство дружество за ВиК ус- На различен етап от ходящи. Това заключа- вление на обект на тех- публичната власт, с ко- ПЧП – договорно и ин-луги в България. процедурите за предоста- ват експертите по разли- ническата или на со- ето ще се осигури из- ституционализирано. В социалната инфра- вяне на концесия за стро- чен повод, като изтъкват циалната инфраструк- ползването на частните Договорното ПЧПструктура обаче ПЧП ителство или услуга са различни техни неудоб- тура и за извършване ресурси, знания, уме- ще се определи катосъщо намира широко още 12 инфраструктурни ства, довели до решение- на дейност от общест- ния и опит в полза на концесия за строител-приложение в развитите обекта в страната, в това то за създаване на специ- вен интерес при опти- обществения интерес. ство, концесия за услу-държави и все още не съ- число летища, жп гари, ален закон. Той трябва да мално разпределение ПЧП ще бъде прило- га и партньорски до-ществува в България. пристанищни термина- бъде приет до лятото и да на ресурси, рискове и жимо за: говор. Концесията за Националният конце- ли, един хидрокомплекс отвори възможности не възнаграждения между • всички обекти на строителство и кон-сионен регистър в Бъл- и други. само за инфраструктура, партньорите. техническата и социал- цесията за услуга без-гария се поддържа от ди- При справка в наци- но и за образователни, со- ната инфраструктура, спорно са видове дого-рекция „Икономическа и оналния регистър впе- циални и здравни обекти, Предвижда се като ос- вкл. за болници, учи- ворно ППЧ, тъй катосоциална политика“ - от- чатление прави големи- както е в Западна Европа. новни характеристики лища, детски градини, отговарят на основни-дел „Инвестиции и кон- ят брой - по вид - конце- Николай ТОДОРОВ на ПЧП да се определят: сгради на праворазда- те му характеристики.
  5. 5. Строителство Градът, 28 февруари - 6 март 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА ›Законът за концесиите и ЗОП донякъде ограничават възможностите Причините за прие- от 4 години за изпълне- те, при които частният досегашната практика частния партньор, която за концесиите.мането на Закон за пуб- ние на обществени по- партньор (концесионе- концесията да се прила- се допуска от ЗК след из- Към момента е разра-лично-частното парт- ръчки за услуги, част от рът) възстановява на- га само за така наречени- мененията му през 2008 ботен предварителен ва-ньорство са обусловени които са за управлени- правените от него раз- те „самофинансиращи” г., е откритата процеду- риант на Закон за ПЧП.от факта, че: ето и поддържането на ходи по строителството, се проекти като приста- ра. От всички европей- Същият ще бъде пре- Законът за общест- обекти от обществен ин- управлението и поддър- нищни терминали, лети- ски институции се при- доставен за широко об-вените поръчки (ЗОП) терес, създава пречка за жането на обекта или по ща, туристически обек- знава, че тази процеду- ществено обсъждане наи Законът за концесии- ефективното използва- предоставянето на услу- ти, морски плажове, во- ра не е най-подходяща- местната власт, както ите (ЗК), макар да съот- не на възможностите на гите от обществен инте- дни обекти, а от общи- та за предоставяне на на работодателските иветстват напълно на ев- частния сектор. Законът рес чрез получаването на ните – най-вече за спорт- концесии и за възлагане др. организации на биз-ропейското законодател- за обществените поръч- приходи от преките по- ни и търговски обекти. на комплексни и слож- неса и на експерти. За-ство, в определена сте- ки не съдържа и правила требители на услугите. При самофинансиращи- ни обществени поръчки конопроектът ще се пуб-пен ограничават въз- за прилагане при изпъл- Възможността за „допла- те се проекти приходите поради липсата на гъв- ликува за запознаване иможностите на държав- нението на обществени щане” (съфинансиране) от експлоатацията (из- кавост и поради това, че обсъждане от обществе-ните и общинските ор- поръчки на придобилата от страна на публичния ползването на обекта по не позволява избора на ността на интернет стра-гани да обединяват въз- гражданственост фигура партньор с цел постига- предназначение) са дос- най-добрия частен парт- ницата на Министер-можностите си с тези на на институционализи- не на социално прием- татъчни за покриване на ньор в случаите на прав- ството на финансите ичастния сектор за мак- раното публично-частно лива цена при високо ка- разходите за строител- на или финансова слож- на страницата за конце-симално удовлетворява- партньорство (ИПЧП), чество на предоставяни- ството, управлението и ност или при обективна сиите на Министерскияне на обществените по- която се състои в създа- те услуги е силно огра- поддържането на обекта невъзможност на пуб- съвет. Всички полученитребности. ването на смесени пуб- ничена в ЗК. Законът за на концесията. личния партньор ясно предложения от общест- лично-частни предприя- концесиите допуска само Извън приложното поле да определи техниче- веното обсъждане щеЗаконът за обществени- тия за изграждане и екс- в два случая съфинан- на концесията ските спецификации на бъдат обобщени и ана-те поръчки плоатация на строежи сиране на строителство- остават всички обекти обекта или на услугата лизирани. Предвижда сене съдържа правила за или за извършване на то или на разходите по на техническата и соци- от обществен интерес. провеждане на кръглавъзлагане на комплекс- услуги и дейности в об- предоставянето на услу- алната инфраструктура Поради тази причина в маса, на която да се об-ни обществени поръч- ществен интерес. гите – за възстановяване и услугите или дейности- страните - членки на ЕС, съдят и предложат ре-ки, които да съчетават на обекта на концесия- те от обществен интерес, все по-често се използ- шения на спорните въ-строителството на обек- Законът за концесиите та след случай на непре- при които или няма пре- ва процедурата на със- проси, установени прити на техническата и со- стриктно се придържа одолима сила и за пости- ки приходи, или прихо- тезателния диалог, коя- общественото обсъжда-циалната инфраструкту- към определенията за гане на социално прием- дите са недостатъчни за то е най-приложимата не на закона. Окончател-ра с тяхната последваща концесия за строител- лива цена на услугите от покриване на разходи- при публично-частните ният проект на Закон заексплоатация, свърза- ство и концесия за услу- обществен интерес, но те по осигуряване на ин- партньорства. За разли- ПЧП, ще се предложи зана с предоставяне от из- га Директива 2004/18/ само в случаите, когато фраструктурата или на ка от установената прак- одобряване от Минис-пълнителя на услуги от ЕО и Директива 2004/17/ тази цена се определя с услугата. тика в страните от ЕС терския съвет и приема-обществен интерес. Въ- ЕО. Концесията се огра- нормативен акт. Единствената проце- състезателният диалог не от Народното събра-веденото ограничение ничава само до случаи- Това е и причината в дура за определяне на не може да се използва ние през месец юни. ›Въвежда се нов вид ПЧП - партньорски договор Новият вид публич- лизиране на проекта. За- ска собственост, на част- ности за прилагането на е ирелевантно, тъй като публичния орган. Въ-но-частно партньорство, конопроектът ще пред- ни субекти (наем, арен- ПЧП. директивите в облас- преки че финансиране-който се въвежда със за- види възможността пуб- да, право на строеж, пра- При партньорския до- тта на обществените по- то се извършва или оси-конопроекта, е парт- личният партньор да съ- во на ползване и др.) с говор изборът на част- ръчки определят, че вся- гурява от частният парт-ньорският договор. Като финансира или да оказва възлагането на една или ния партньор ще се из- ко строителство, което се ньор, обективната липсатакъв ще се определи финансова подкрепа при няколко от дейности- вършва при условията, възлага от публичен су- на възможност за полу-всеки договор, който съ- реализирането на проек- те по финансиране, про- определени в Закона за бект, е обществена по- чаването на приходи отдържа основните харак- та при спазването на оп- ектиране, строителство, ПЧП и по реда на ЗОП. ръчка или концесия. трети лица предопределятеристики на ПЧП и при ределени условия и ред. поддържане или упра- Този правен ред е предо- Основният разграни- необходимостта запла-който частният парт- С цел създаване на пред- вление. В тези случаи ще пределен от предмета на чителен критерий е фор- щането на строителство-ньор не получава при- поставки за спазване на се прилагат разпоредби- партньорския договор – мата на възнагражде- то, управлението и под-ходи от потребителите принципите, произтича- те на Закона за публич- строителство на обект на нието: при обществена- държането на обекта дана услугите или от дру- щи от Договора за Евро- но-частното партньор- инфраструктурата или та поръчка – плащане от се извършва от публич-ги трети лица във връзка пейската общност, зако- ство. По този начин, ос- извършването на дей- страна на публичния ор- ния орган. Налице е от-с дейността от общест- нопроектът ще опреде- вен че се създават усло- ност от обществен инте- ган, а при концесията – ложено и разсрочено въввен интерес, вкл. в слу- ли, че публичният парт- вия за провеждането на рес. Обстоятелството, че правото на лицето, из- времето плащане, коеточаите, при които полу- ньор може да съчетае за- съобразена с европей- финансирането на стро- вършило строителство- е поставено в зависимостчаваните приходи са не- коноустановена форма ското законодателство ителството се извършва то, да експлоатира стро- от качеството на обектадостатъчни за покрива- за предоставяне на имо- процедура, се разширя- изцяло или преобладава- ежа или от това право и или на дейността от об-не на разходите по реа- ти - държавна и общин- ват и правните възмож- що от частния партньор, доплащане от страна на ществен интерес. ›Липсата на нормативна база доведе до създаване на общински наредби Липсата на правила ция. Без да се отчитат из- 49 от Договора за Евро- прозрачни процедури се турата чрез провеждане- След 5-годишнотоза реализиране на ПЧП искванията на правото пейската общност (ДЕО). създават смесени публич- то на процедури, които прилагане на двата зако-доведе до активизиране на ЕС, чрез прилагане на Така например, при- но-частни дружества, на не осигуряват спазването на в българското обще-инициативата на местна- общински наредби или в кривайки се зад етикета които се възлагат пряко на посочените принци- ство и най-вече на мест-та власт и до приемането противоречие с действа- „публично-частно парт- дейности – обект на кон- пи, а в определени случаи но ниво се очертава необ-на редица общински на- щата нормативна уред- ньорство”: цесия или на обществена са в пълно противоречие ходимост от преосмисля-редби. ба се установи практи- • се извършва из- поръчка, без да се прила- с правилата на Директи- не на установените зако- Значителната част от ка етикетът „публично- бор на частен партньор, гат съответните закони ва 2004/18/ЕО, Директива нови форми за възлаганетези наредби позволя- частното партньорство” предложил „инвестици- • се използват законо- 2004/17/ЕО и чл. 43 и чл. на комплексни поръчкиват при определяне на да се поставя на всички онна инициатива”, без установени форми за уп- 49 от ДЕО за изграждане и експло-частния партньор да не сделки, с които се избяг- провеждане на процеду- равление и разпореж- • се възлагат общест- атация на обекти на тех-се спазват изискванията ва или заобикаля прила- ра, чрез преки прегово- дане с общинската соб- вени поръчки за строи- ническата и на социал-на правото на ЕС за пуб- гането на ЗОП и ЗК, съ- ри, като на практика се ственост като наем, пра- телство или за услуги в ната инфраструктура сличност и прозрачност ответно се нарушава пра- утвърждава правилото во на ползване, право на нарушение на ЗОП чрез крайна цел предоставя-на процедурите, за рав- вото на ЕС - Директива на „първият по време е строеж и др. за възла- квалифицирането им не на услуги или извърш-но третиране и за недо- 2004/18/ЕО, Директива пръв по право” гане на строителство на като публично-частно ване на дейности от об-пускане на дискримина- 2004/17/ЕО и чл. 43 и чл. • без ясни правила и обекти на инфраструк- партньорство. ществен интерес.

×