строителство градът

2,717 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,717
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

строителство градът

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 18 (654), 10 - 16 май 2010 г. Цена 1.50 лв. Фотограф Мария Съботинова Започна строителството на магистрала “Тракия” В средата на 2012 г. – три аутобана и метрото в София, обеща премиерът На 3 май премиерът строителен надзор “Пътин- че е отхвърлена жалбата на на структура”, каза минис- ни проекти. ”Разработваме Бойко Борисов даде старт вестнинженеринг” не встъ- обединение „Национални тър-председателят Бой- схема и за магистрала “Хе- на строителството на лот 2 пи в ролята си. транспортни оси“ за спира- ко Борисов. В този пери- мус”, каза още премиерът. Стара Загора – Нова Загора Временен надзор обе- не на процедурата за стро- од строителството на два Тази година вероятният от магистрала “Тракия”. Тя ща да наложи премиерът, ителен надзор на автомаги- лота на “Струма” (лот 1 старт за строителни тър- 18 е с дължина 31.8 км и тряб- ако този процес се забави, страла „Тракия“, лот 2. Долна Диканя – Дупница и гове е за магистрала “Ма- ва да бъде завършена за 25 но ден по-късно, на 4 май, Домакин на тържество- лот 4 Сандански - Кулата) рица”. За три от четири- 18 > месеца. Поради обжалване от Комисията за защита на то беше „Трейс груп холд“ ще бъде стартирано, а за те лота на аутобана: лот 1 на процедурата избраният конкуренцията съобщиха, и партньорите му в „Ма- кресненския (лот 3 Симит- Оризово - Димитровград гистрала Трейс“, изпъл- ли - Сандански) ще започне от км 5+000 до км 36+400, нител на 32-километрова- проектиране. лот 2 Димитровград - Узун- 9 771310 983000 та отсечка за 137.868 млн. Премиерът прибави и джово от км 36+400 до км лева. новите приоритети - Се- 48+600 и лот 3 Узунджово “В средата на 2012 г. верната скоростна танген- - Поляново от км 48+000 магистрала “Тракия”, “Лю- та (16 км) и лот 0 на “Тра- до км 60+300 се очакват лин”, “Марица” и метро- кия” от София до Ниш (50 търгове съответно през ав- то на София ще им го пре- км), за които в същия пе- густ, октомври и ноември. доставим като транспорт- риод ще бъдат подготве- Още по темата на стр. 5
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 10 - 16 май 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Светлана Боянова До 30 септември МТСП приема заявления ДНСК е проверила е новият зам.- за неразплатени дейности по „Красива България“ строителния надзор на министър на 209 обекта земеделието Шест наказателни постано- Министър-предсе- вления са издадени на юри- дателят Бойко Бо- дически лица, упражняващи рисов назначи Свет- строителен надзор в рамки- лана Боянова за за- те на проверка на Дирекци- местник-министър на ята за национален строите- лен контрол за първите три земеделието и хра- месеца на годината. Извър- ните. Тя заема мяс- шени са 209 проверки за тото на Преслав Бо- изпълнение на задължения- рисов, който подаде та на лицата, упражняващи оставка на 30 април. строителен надзор, като са От февруари 2008 г. проверени 199 юридиче- досега Боянова е из- ски лица и еднолични тър- пълнителен дирек- Фирмите и общините могат да кандидатстват до 30 септември пред социалното министерство говци, извършващи оцен- тор на Асоциацията за получаване на дължимите им суми за извършени, но неразплатени дейности през 2009 г. по ка на съответствието на ин- на земеделските про- проекти, финансирани по „Красива България“ и по Социално-инвестиционния фонд. Задълже- вестиционните проекти или изводители в Бълга- нията са възникнали и начислени до 31 декември 2009 г. и не са погасени към 31 март 2010 г. упражняващи строителен рия. Те са на обща стойност от 23 млн. лева. надзор. ОБЩИНИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Представиха проект за нов Кметовете заплашиха с нови дългове Заражда се нов „балон“ - в областта на ВЕИ туристически символ на София към бизнеса Проектът „София - мъдрост в действие“ е дело на Общините ще увеличат дълговете си към фирмите, а по- Съни Сънински и Стефани Рачева. Конструкцията, малките може да изпитат сериозни затруднения изобщо чийто макет бе представен миналата седмица, ще да функционират, ако държавата съкрати субсидиите за е разположена на площ от 100 кв.м, като акцен- тях с 20%. Това обявиха от Националното сдружение на тът в нея ще е върху четирите храма - източнопра- общините в България след среща с финансовия минис- вославна църква, джамия, синагога и католически тър Симеон Дянков. В числа 20-процентното съкраще- храм. Реализацията на проекта под патронажа на ние означава 182 млн. лв. по-малко за общините. Наме- кмета на София Йорданка Фандъкова ще е без фи- рението на правителството е да съкрати всички разхо- нансов ангажимент от общината, като средствата ди на администрацията, включително и тези за местните ще се събират от спонсори и дарители. власти, за да спести 900 млн. лв. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Кметът на Благоевград утвърди избора на изпълнител на ремонт на социална инфраструктура Пет социални институции в община Бла- гоевград ще бъдат ремонтирани по про- ект, финансиран от ОП “Регионално раз- витие”. “Диана – 7” ООД ще изпълнява реконструкцията на сградата на Дневен център за възрастни с увреждания „Зо- Българската икономика е дебалансирана заради рница”. ЕТ “Маргарита – П-Петрун Кос- развитието само на строителния сектор през тадинов” е избрана за изпълнител на ре- последните години, а сега се готви нов „балон“ конструкцията на Дома за стари хора от спекулативни инвестиции в изграждане на „Свети Мина” в с. Падеш и на филиала мощности от възобновяеми енергийни източ- на дома в Благоевград, както и на Днев- ници, заяви председателят на Българската сто- ния център за деца и младежи с увреж- панска камара Божидар Данев. Според анализ дания „Зорница”. Центърът за настанява- на БСК в областта на ВЕИ се привлича спекула- не от семеен тип ще бъде реновиран от тивен капитал заради привилегиите, които се “Алекс Строй” ООД . дават при изграждане на такива мощности. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 10 - 16 май 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Шест фирми са кандидати за консултант Започва скоростно изграждане на 43 км Асоциация ще подпомага държавата в на пътя Асеновград – Смолян водопровод в Димитровград борбата за намаляване на катастрафите Шест фирми са подали оферти за участие в откри- Консорциумът от български фирми „Екострой Дими- та процедура за определяне на консултант по изпъл- тровград“ ще ремонтира и построи нова водопро- нението на рехабилитацията на лот 14 от „Транзит- водна мрежа от 43 км на левия бряг на Марица в Ди- ни пътища V“. Това са: ДЗЗД „Региони“, София; „Ру- митровград за 93 дни. Договорът за строителството текс“ ООД, София; „Пътинвест-инженеринг“ АД, Со- на стойност 2.037 млн. евро бе подписан във втор- фия; „Трафикконсулт БГ“ ЕООД, Варна; Обединение ник с дирекция ИСПА към МРРБ. Строителят ще „Софинвест-Градиакт консулт“, София; „Т7-консулт“ трябва да проектира и ремонтира съществуващата ЕООД, Пловдив. Ремонтът на път II-86 „Асеновград- водопроводна мрежа в 5 квартала на Димитровград Смолян“ с дължина 46.606 км ще бъде изпълнен от с приблизителна дължина 33 км и около 1500 сград- сдружение „Родопи II-86“. ни отклонения. Предвидено е и проектиране и из- граждане на нови водопроводи с дължина от около 10 км. До 20 юни ще е готов мостът над река Суходолска Силен интерес към търга за консултант на лот 8 от пътната схема на „Регионално развите“ Лот 8 включва рехабилитация на отсечки от пътя Елхово - Пчела - Скалица с обща дължина около 36 км. Оферти подадоха: „Трафикконсулт-БГ“ ЕООД, Българска браншова асоциация пътна безопасност. Варна; „Пътинвест-инженеринг“ АД, София; „Ру- Това е името на новоучреденото на 4 май сдруже- текс“ ООД; Обединение „Ен Ар – Градиакт консулт“; ние с нестопанска цел, сред чиито задачи са да „Трансконсулт-БГ“ ООД; Обединение „ГИД консулт обедини и координира фирмите, производителите, – Пловдивинвест“; „Арнаудов консулт“ ЕООД; „Три- доставчици и изпълнители на пътни принадлежнос- ЕС“ ЕООД; Обединение „Ес Жи Ес – СН“; „Пъткон- ти за обезопасяване на националната пътна мре- султ 2000“ ЕООД. жа. Сдруженето ще подпомогне усилията на дър- жавата и обществото за намаляване броя на жерт- вите по пътищата, броя на катастрофите, както и Шестима са кандидатите за консултант на броя на пострадалите при пътно-транспортни про- До 20 юни ще е готов мостът над река Суходолска, лот 7 от пътната схема на ОПРР изшествия. Членове на управителният съвет на но- който ще свързва жк „Триъгълника“ с жк „Надежда“, восформираната асоциация са Николай Иванов, уп- съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. Про- Лот 7 включва рехабилитация на отсечки от пътя равител на “Юпитер 05” ООД, Никола Шамаранов, ектът предвижда и изграждане на продължението Добрич – Генерал Тошево и Шумен – Девня – управител на “Микони” ООД, Живко Вълчанов, из- на ул.“Чудотворци“ северно от ул.“Захари Стоянов“ Ветрино - Векилски с обща дължина около 27 км. пълнителен директор на “РУД-Варна” АД, Димитър в съответствие с действащия устройствен план. От Оферти подадоха: „Трафикконсулт- БГ“ ЕООД, Ва- Атанасов, изпълнителен директор на “Пътна сиг- фирмата строител „Щрабаг“ обясниха, че от 10 май рна; „Пътинвест-инженеринг“ АД, София; „Рутекс“ нализация и съоръжения” ЕАД, Иван Иванов, из- започва поставянето на десетте 16-тонни греди, вър- ООД, София; „Три –ЕС“ ЕООД; Обединение „Ес пълнителен директор на “Пътностроителна техни- ху които ще се изгради мостът. Джи Ес-СН“, София; „Пътконсулт 2000“ ЕООД. ка” ЕАД. ИНВЕСТИЦИИ СВЯТ „Прайм пропърти“ стартира нов Нови 2000 кв.м са наети 70 млн. посетители очаква проект в столичния кв. „Редута“ в Европейския търговски център „Експо 2010“ в Шанхай Фондът „Прайм пропърти БГ“ е заку- Световното изложение в Шанхай отвори вра- пил парцел с площ 384 кв.м на около ти на 1 май с пищна церемония. Организато- 50 метра от мол „Сердика център“. В рите на „Експо 2010“, което ще продължи до момента се разработва идейният про- 31 октомври, очакват 70 милиона посетители. ект на сградата и се определя точният Павилионите на 189 страни и повече от 50-те размер на вложението. Инвестицията международни организации са разположени на ще бъде направена изцяло със собст- площ от 5.3 кв.км на двата бряга на река Хуан- вени средства на дружеството. Пла- пу. „Експо 2010“ е най-скъпото изложение в ис- новете на компанията са проектът да торията: според китайски медии разходите по бъде завършен в рамките на 1 година. организацията са достигнали 58 милиарда до- лара. България участва с щанд с площ 324 кв.м в общ европейски павилион. Темата на българ- По-добри условия за кредитиране ското представяне е „Град със споделено на- следство“. дават тласък на инвестициите в имоти в Европа Фостър и Хадид отпаднаха от конкурс Известно подобрение в достъпност- та до кредити е дало тласък на сдел- за онкоцентър за 120 млн. лири ките с недвижима собственост с го- Заха Хадид и студиото на Норман Фостър лям размер в първото тримесечие на Foster + Partners отпаднаха от конкурса за про- годината, показва проучване за Евро- ектиране на онкоцентър с площ 12 500 кв.м па на глобалния консултант за имоти към болницата „Гай и Сейнт Томас“ в Лондон. Cushman&Wakefield. По-добрите усло- Офис комплексът Европейски търговски център привлече още Във втората фаза на състезанието списъкът с вия по финансирането са съчетани с три водещи международни компании – Alcatel-Lucent, Samsung кандидатите за дизайн и строителство на 11-ет- желанието на някои инвеститори бързо Electronics и Special Events Group. Наетата офисна площ общо ажната сграда бе намален от 9 на 6. Конкурсът да вложат капитала, който имат на раз- от трите компании е 2000 кв.м. Партньорството с трите компа- за здравния център на стойност 120 милиона положение, преди да е започнало осе- нии носи добавена стойност на бизнеса на всяка една от стра- лири е обявен от Кралския институт на британ- заемо възстановяване на икономики- ните, коментира Таня Косева-Бошова, изпълнителен дирек- ските архитекти. Проектът е част от разработ- те, като избегнат силната конкуренция, тор на ЕТС. Най-големите наематели на офисния комплекс са ването на мастерплан за преустройство на част характерна за сегмента на малките до Vivacom и „Карфур“ със съответно 23 000 кв.м. и 6700 кв.м. на- от района на Лондон бридж на стойност 350 средни по размер активи. ета площ. млн. лири.
  4. 4. ИНФРАСТРУКТУРА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 10 - 16 май 2010 г. „Тракия“ под светлините на прожекторите Цяла България научи и използва понятието лот След 24 месеца меж- транспортни оси“ - Вар- археологията - също, има ду кръговото преди Ста- на, обжалва. До 10 дни (до строително разрешение. НЯКОИ ОСНОВНИ ра Загора до подножието 11 май според председате- ВИДОВЕ РАБОТИ на Нова Загора ще се по- ля на УС на Агенция „Път- Проектантите - яви 31.8 км магистрала за на инфраструктура“ Божи- „Пътпроект“, не бяха Около 8 млн. 137.868 млн. лева. Това е дар Йотов) се очаква реше- поканени на тържеството, куб.м земни работи вторият лот (група пътни нието на Комисията за за- но дойдоха да видят това, или жп отсечки или обосо- щита на конкуренцията. То което са направили в пери- бена позиция от участъци) се случи на 4 май, ден след ода 1999 - 2001 г. за година на „Тракия“, който ще бъде копката. КЗК се произне- и половина. изпълнен от Обединение се по искането на Обеди- „Трасето започва от 19 „Магистрала Трейс“. Име- нение „Национални транс- това място (кръговото пре- мостови съоръжения то подсказва две неща. портни оси“ за спиране на ди Стара Загора) с пътен Първо, че ще се строи процедурата за строите- възел пълна детелина, каза магистрала с гарабит А-29, лен надзор на лот 2 на ав- инж. Румил Гърнев, главен по две ленти за движение във всяка посока 2х3.75 м, томагистрала „Тракия“ и го отхвърли. Определени- поректант на „Пътпроект“, и завършва при Нова Заго- “Когато става въпрос за парите на данъкоплатците в Европа, ние сме в пъти по-пестеливи на европейските Един водещи ивици 0.75 м, ава- ето подлежи на обжалва- ра. Изискванията към про- пари“, каза премиерът Бойко Борисов преди копката пътен възел при рийни ленти във всяка по- не пред 3-членен състав на ектирането се увеличаваха на лот 2 на „Тракия“ Фотограф Мария Саботинова пресичането на сока 2х2.50 м, банкети 2х Върховния администрати- и ние се съобразявахме с „Тракия“ с път I-5 1.25, средна разделителна вен съд в 7-дневен срок от тях, като правехме поиска- ивица, съставена от 3.50 м съобщаването му на стра- ните от нас актуализации - Стара Загора - и осово натоварване 11.9 т ните. По твърденията в парцеларни планове на га- Хасково на ос. жалбата за извършени на- зопроводи например“. Второто е името на воде- рушения в процедурата за Когато стана дума за щия партньор в сдружение- възлагане на обществена- то „Трейс груп холд“. Парт- ньори са „Пи Си Ай“АД та поръчка и незаконосъо- бразност на решението за коловозите по пътищата министърът на регионално- Една - Стара Загора, „СК-13 класиране на участниците то развитие и благоустрой- етапна връзка на Пътстрой“ АД - Перник, и определяне на изпълни- ството Росен Плевнелиев магистралата с път „Пътно строителство“АД тел КЗК ще се произнесе каза, че в новите договори III-534 Нова Загора - - Добрич, и „Виастрой в законоустановения срок, за строителство на пътища инженеринг“ООД. съобщиха от антимоно- ще се включват и клаузи за Раднево Преминахме през доста полния орган. До оконча- качеството на асфалта. Той трудности и проблеми, на- телното решаване на спора каза още, че иска да се про- трупахме опит и ще спазим ще бъде назначен временен мени практиката на лошите „Нищо не може да започне, ако Господ не го е благосло- КОНСТРУКЦИЯ НА сроковете и цената, каза по надзор и строителството на проекти ще бъде договоре- вил“, каза старозагорският митрополит Галактион, ПЪТНАТА НАСТИЛКА време на първата копка на „Тракия“ ще може да запо- но всичко - от обща стой- който изпълни водосвет ОТ 70 СМ магистрала „Тракия“ на 3 чне без проблеми, обясни ност на обекта до качество- АСФАЛТОВИ РАБОТИ май председателят на съ- Божидар Йотов. то на асфалта. вета на директорите на „Трейс груп холд“ Николай „Национални транс- портни оси“, Варна, пред- Новите правила в про- ектирането ще засегнат 4 см Михайлов. ложи цена с 30% по-ниска вида и обхвата на проекта, износващ пласт Очаква се като подиз- от средната на останали- а вероятно и системата на от сплит мастик пълнители при строител- те участници и трябваше строителство. асфалт ството на лот 2 на „Тра- да я обоснове. Решението кия“ да се включат 10 ком- на пътната агенция показа, Сроковете пании. В първия период на че обосновката не е била Пътната агенция и ре- подготовка до издаване на приета. Какви са мотиви- гионалният министър Ро- Протокол акт 2 за строи- те на двете страни може да сен Плевнелиев ще носят 6 см телна линия на обекта ще стане ясно след обжалва- лична отговорност срокът биндер (неплътен) бъдат докарани необходи- нето. Адвокат на „Нацио- на строителство да не бъде мите строителни машини. нални транспортни оси“ е удължен с нито един ден, а Пътната агенция ще осъ- Младен Червеняков, бивш цената да не бъде увеличе- Това са хората, които ще строят магистралата. От ществява 24-часов монито- министър на правосъдие- на с нито един лев. Качест- тяхно име дадоха обещание политиците ринг на обекта. До 30 дни то в кабинета „Виденов“ и вото на строежа на отсеч- 12 см от подписването на догово- бивш депутат от БСП. ката е гарантирано, защо- битумизирана основа ра ще бъде изплатен аванс то пътната агенция ще уп- от 5% на фирмата изпъл- Апликационната форма ражнява 24-часов контрол нител, а до края на година- все още е в ръцете на на обекта, каза по време та ще бъдат усвоени около „Джаспърс“. След това за- на първата копка премиер- ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ 30-35% от стойността на минава за Брюксел и сро- ът Бойко Борисов. Той на- обекта, стана ясно по вре- кът там за нейното одобре- прави сравнение с цени- 20 см ме на подписването на до- ние е от 6 до 9 месеца. За- те на магистралите в Евро- циментостабилизи- говора между възложителя това правителството взе па, като се позова на „Ин- раща основа и изпълнителя преди десе- преди 15-ина дни решение декс Пътища“ и проучване- тина дни. за осигуряване на финан- то на списанието за стой- сиране за аутобана от бю- ността на километър ауто- Строителният надзор джета. Както се изразяват в бан по трасето на коридор Пътната агенция излъ- правителството, магистра- 4, по който минават и част Множествата, които присъстваха на старта на ма- 28 см чи за строителен надзор лата е двойно подсигурена. от най-оспорваните магис-гистрала „Тракия“, придойдоха от парламента, об- пътна основа от „Пътинвестинженеринг“. Вече е известно, че от- трали на нова Европа. ластните и общинските управи, фирмите, училищата, трошен камък Обединение „Национални чужденията са завършени, Милена ВАСИЛЕВА вестниците и телевизиите
  5. 5. Строителство Градът, 10 - 16 май 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ПЪТИЩА Готов е проектът за комуникационния пробив „Модър-Царевец” в Пловдив Необходимите за реализацията 14.5 млн. лв. се очакват от държавата на два транша през 2010 г. и 2011 г. Готов е технически- „Модър - Царевец“, като неринг” ООД – София, с км 0+594.00 пресича ул. ка (виж таблицата). която има изготвен техни- ят проект за пряка транс- усвояването им е предви- управител инж. Красимир „София“ с подлез с от- В проекта са предвиде- чески проект в част „Же- портна връзка между пло- дено на два транша - 3.8 Бояджиев и главен проек- вори 2х8.75 м. Обектът ни три вида съоръжения лезопътна”. Укрепването вдивските райони „Южен” млн. лв. през 2010 г. и тант инж. Красимир Кал- свършва при км 0+760.00 (виж каре) съобразно ге- на изкопа ще се осъщест- и „Западен”. Новата пътна 10.7 млн. лв. през 2011 г., чев. при пресичането му с бул. оложките и хидрогеолож- ви с изливни пилоти ф60. отсечка с дължина 760 м съобщи директорът на ка- Новопроектираното „Хаджи Димитър”. ките особености. Изготвени са проекти за ще свърже улиците „Мо- питалното строителство трасе започва от кръсто- За осигуряване на При строителство- реконструкция на ВиК дър” и „Царевец” с подлез инж. Тошо Пашов. Точна- вището на ул. „Модър” с връзка на главното тра- то на жп подлеза при км мрежата, електропрово- под двойната жп линия та стойност на проекта по бул. ”Коматевско шосе” се с прилежащите жилищ- 0+543.32, пресичащ жп ди за високо и ниско на- София - Пловдив и бъде- количествено-стойност- (район „Южен”) и свърш- ни квартали е предвиде- линията в междугарието прежение, телефонни ли- щата Южна тангента на ни сметки е 14 989 641.95 ва на кръстовището на ул. но изграждане на локал- Тодор Каблешков – Плов- нии и газопроводи, както града. Комуникационни- лв., но при предстоящи- „Царевец” с бул. ”Хад- ни пътни платна за движе- див, ще се наложи изграж- и за осветление на подле- ят пробив е сред приори- те тръжни процедури за жи Димитър” (район „За- ние. При км 0+340.00 вдя- дане на временна жп вари- за с НЛВН 150W. тетните инфраструктурни строител и надзор се оч- паден”). Цялата му дъл- сно се предвижда локал- анта с дължина 355 м, за Светла ДОБРЕВА обекти на община Плов- аква цената да падне, така жина е 760 м. При км но платно с габарит 8.00 див. Неговата реализация че да не се налага дофи- 0+324.00 се пресича с ул. м за връзка на главното Съоръжения трябва да се осъществи в нансиране от общинския „Колхида” на ниво, а на направление с ул. ”Перу- • Подпорни стени с височина от 2 до 4 м за учас- рамките на постигнатата бюджет, увери инж. Па- км 0+518.24 - с бъдещата ника”. Движението ще се тъците, където нивото на подпочвените води е през 2009 г. договореност шов. Техническият проект „Южна тангента” на дол- извършва еднопосочно, между община Пловдив вече е изпратен за одобре- но ниво, където е предви- като влизането ще става по-ниско. и Министерския съвет за ние в Министерството на дено изграждане на под- от ул. ”Модър”. За осигу- • Съоръжения тип „вани” с U-образен профил, къ- финансова компенсация в финансите и веднага след лез с отвори 2х11.50 м. ряване достъпа на живее- дето нивото на настилката на главното направ- размер на 26 млн. лв. сре- получаване на потвърж- На км 0+543.32 трасе- щите вдясно при ул. „Ца- ление е под нивото на подпочвените води и въз- щу депонирането на 100 дение за първия транш ще то минава под жп линия- ревец” с ул. „София” ще препятстват проникването им. хил. т софийски боклук. се обявят обществените та София - Пловдив (км има локално платно с ши- • Затворени монолитни рамки в участъка от пре- Средства в размер на 14.5 поръчки. Автор на разра- 153+593.00) чрез жп под- рина на настилката 4.50 м млн. лв. са разчетените за ботката е „Ню ИТ и инже- лез с отвори 2х11.50м. На и тротоари 3 м и 0.5 м. Ле- сичането с Южната тангента до края на паркин- вият локал при ул. „Царе- га. Светлата дължина на всеки отвор на двуот- ГАБАРИТ НА ПЪТНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ „КОМАТЕВСКО ШОСЕ” И вец” се предвижда да оси- ворните монолитни рамки е 11.50 м за участъка „ХАДЖИ ДИМИТЪР” гури връзка на идващите под Южната тангента и жп линията и 8.75 м за от бул. „Пещерско шосе” съоръженията под паркинга и ул. „София”. Хомогенен с ул. „София”. Ширината Тротоари Пътни платна участък на пътното платно е 6.00 От бул. ”Коматев- две платна по 10.50 м и разделител- м. Върху новоизградения Технически параметри два тротоара с ширина от 3.00 м ско шосе” до ул. до 4.00 м на ивица 1.50 м с двойна еластична подлез между ул. „София” • клас на улицата – IIIа клас ”Колхида” предпазна ограда и жп линията се пред- • проектна скорост - Vпр=60 km/h От ул. ”Колхида” два служебни тротоара по 0.75 м двеивица 1.60 м с бетонна предпазна платна по 7.50 м и разделител- вижда паркинг с размери • максимален надлъжен наклон – 7% на 35х43 м. За осигуряване до Южна тангента ограда тип „Ню Джърси“ • минимален радиус на изпъкнали вертикални на безопасно пресичане два служебни тротоара по 0.75 на жп линията и Южната криви – 1800 м От Южна танген- м и два пешеходни тротоара по две платна по 7.50 м, разделителна тангента от пешеходци ще • минимален радиус на вдлъбнати вертикални та до паркинг 2.50 м на горно ниво със светла ивица 1.60 м бъдат изградени подходи криви – 900 м височина минимум 2.50 м за преминаване през под- • минимален радиус на хоризонтални криви – 250 От паркинг до км два служебни тротоара по 0.75 м двеивица 1.60 м с бетонна предпазна платна по 7.50 м и разделител- леза. м по изключение използван 230 м на Габаритът на пътната 0+700.00 • минимален височинен габарит - 4.50 м ограда тип „Ню Джърси“ връзка от бул. „Коматев- две платна по 7.50 м и разделителна ско шосе” до бул. „Хад- • минимално разстояние между пътни кръстови- От км 0+700.00 до два тротоара от 2.00 м до 0.8 м км 0+760.00 ивица 1.60-2.50 м с бетонна предпаз- жи Димитър” се разделя ща – 300 м на ограда на пет хомогенни участъ- • напречен наклон в права – 2.5% Технически проект „Модър-Царевец” „Южна тангента“ СОФИЯ ул. „Колхида“ ул. „София“ Ляв локал по ул. „Царевец“ ул. „Модър“ ул. „Царевец“ Десен локал по ул. „Царевец“ Десен локал по ул. „Модър“ ул. „Перуника“ ул. „София“ ул. „Колхида“ р“ ПЛОВДИВ дъ „ Мо ул. е““ е ш ш ос о ко ск т тев е ма . „„Ко ул у жп линия
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 10 - 16 май 2010 г. ПЪТИЩА Обновиха 5.5 км пътища в община Аксаково Стойността на проекта е близо 4.9 млн. лв Най-натовареният път в движение на леки и тежко- зонтална маркировка. Из- община Аксаково е напъл- товарни автомобили реха- пълнител на обекта е ДЗЗД но рехабилитиран и въве- билитацията на пътя е била „Пътинженеркомфорт”. ден в експлоатация с един първостепенен приоритет Подобряването на ин- месец предсрочно. Отсеч- пред местната администра- фраструктурата е от важ- ката е с дължина 5.5 км и ция. но значение за района на свързва Аксаково със се- Обновяването на близо Аксаково, който е много лата Игнатиево, Припек 5.5-километровата общин- перспективен за бизнеса. и Слънчево и магистрала ска пътна инфраструкту- Общината вече се е раз- „Хемус”. ра е реализирано с финан- платила с фирмите изпъл- Пътят е натоварен за- сова помощ по оперативна нители и това е голяма под- ради съсредоточаване- програма „Регионално раз- крепа и за бизнеса в усло- то на икономически дей- витие”. Стойността на про- вията на криза, посочи още ности на над 40 фирми в екта е 4 871 375 лв., като Стоилов. И допълни, че селата Слънчево и Игнати- средствата от Европейския спестените от лихви зара- ево. Много варненски ком- фонд за регионално разви- ди предсрочното завърш- пании, а и тези от страна- тие са 4 140 669 лв. Оста- ване на обекта 30 хил. лв. та, предпочитат района за налите 15% от сумата са ще бъдат вложени в рено- развитие на производства национално съфинансира- Обновяването на близо 5.5-километровата общинска пътна инфраструктура е ре- вация на детски площадки ализирано с финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” заради близостта с Варна, не. и спиркови заслони по про- по-ниските цени на земята На обектите са направе- настилка, ремонтирани са каменна и асфалтова на- тени и облицовани са от- ект със заем от фонда за и доброто сътрудничество ни нови асфалтови настил- тротоарите в пътния над- стилка по стопански пъти- воднителните съоръжения, органите на местното са- с общинската администра- ки, стабилизирани са бан- лез на автомагистрала „Хе- ща, монтирана е стоманена монтирани са всички пътни моуправление ФЛАГ. ция. Заради интензивното кетите с трошенокаменна мус“, положена е трошено- предпазна ограда, почис- знаци и е положена хори- Силвия ЦЕНОВА Други проекти в региона • Общината работи по проект за техническа по- мощ на стойност 400 хил. лв., финансиран по оперативна програма „Околна среда”. Той ще подпомогне подготовката на инвестиционен проект „Доизграждане на битови канализаци- онни клонове и подмяна на част от водопровод- ната мрежа на с. Игнатиево”. Целта е с подготве- ния проект на стойност 10 млн. лв. да се канди- датства за последващо финансиране по опера- тивна програма „Околна среда”. • С проект „Рехабилитация на главни улици и прилежащи зони за отдих в Аксаково” община- та кандидатства за финансиране по оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът на обща стойност 3.6 млн. лв. предвижда рехаби- литация на 17 820 кв.м улични тротоарни пло- щи, обновяване и модернизиране 6 315 кв.м зе- лени площи, монтиране на пейки, три детски площадки с монтирани общо 14 съоръжения за игра, монтиране на 202 енергоспестяващи улич- ни и паркови осветители и изграждане на шест съоръжения за достъпна архитектурна среда. До края на май ще стане ясно дали проектът ще бъде одобрен. • В процес на подготовка е проект за изгражда- не на пречиствателна станция, канализацион- на и водопроводна мрежа на с. Кичево на стой- ност 6 млн. лв. С него общината ще кандидат- ства за финансиране по Програмата за разви- тие на селските райони. В очакване на покана от Министерството на околната среда и водите е и готовият проект за подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в Аксаково на стойност около 6 млн. лева. • До юли в Аксаково ще бъде финализиран про- ект по оперативна програма „Регионално раз- витие“ на стойност 5.8 млн. лева за ремонт на седем обекта от общинската образователна ин- фраструктура. Изпълнител е ДЗЗД „Билдтийм”. Очаква се строителните дейности да приключат до края на април.
  7. 7. Строителство Градът, 10 - 16 май 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ Подобряват инфраструктурата в Свищов и Зимнич Финансирането е по програмата за сътрудничество между България и Румъния Община Свищов спе- Проектът на Свищов е „Янко Мустаков“, „Ема- е 406 400 евро, а собст- чели европейско финан- класиран на първо мяс- нуил Чакъров“, „Цанко веният принос на общи- сиране за голям инфра- то като най-приоритетен Церковски“, по които ще ната е само 3%, или око- структурен проект, обя- в списъка на одобрените бъдат ремонтирани тро- ло 90 хил. евро, което е ви кметът на дунавския общо 44 български и ру- тоарите, ще бъде поста- допълнителен плюс, тъй град Станислав Благов. мънски проекти, уточни вено ново осветление и като по останалите опе- Проектът, който носи кметът Благов, след като направено озеленяване. ративни програми се из- името „Подобряване на преди броени дни упра- Ще бъде реконструиран исква собствен принос трансграничната мобил- вляващият орган на про- и пешеходният надлез - от минимум 15%, поясни ност в района Свищов - грамата официално обя- пасарелката, който води градоначалникът. Зимнич с усъвършенст- ви резултатите. от парк „Калето“ към Това е голям успех, ване на елементите на С изпълнението на пристанището в града. изключително сме удо- транспортната инфра- дейностите по спечеле- Проектът включва из- влетворени от високата структура“, е на стой- ния проект обликът на граждане на паркинг до оценка за проектното ни ност 3.032 млн. евро и е пристанищния комплекс, входа на пристанищния предложение, коменти- разработен в партньор- районът на парк „Кале- комплекс заедно с мон- ра Благов, допълвайки, ство с кметството в Зим- то“, Стопанската акаде- тиране на кошчета и три- че бюджетът на проекта нич. Средствата ще бъ- мия, градинката с Па- езични информацион- надхвърля далеч разме- дат осигурени от опера- метника на дарители- ни табла на румънска и ра на най-голямата ин- тивна програма „Тран- те и градинката под сту- българска територия. От вестиционна програма, сгранично сътрудни- дентските общежития общия размер на бюдже- реализирана досега от чество България – Румъ- ще бъде напълно обно- та - 3.032 млн. евро, ев- екипа му със собствени ния 2007 – 2013“, където вен. Предвижда се също ропейското финансиране средства от 3.500 млн. община Свищов е внесла реконструкция на приле- е 2.626 млн. евро, нацио- лева. проекта преди година. жащите улици „Дунав“, налното съфинансиране Силвия ЗЛАТКОВА Последни търгове за строителен надзор по пътната схема на „Регионално развитие“ На 5 май бяха отворени литация на път III-565 п.к. офертите за консултант на с път II-56 - с. Шишманци лотове 10 и 12 от пътната от км 0+000 до км 17+000, схема на оперативна про- област Пловдив” участва- грама „Регионално разви- ха девет фирми и обедине- тие“, I етап. За 11 май ос- ния. тават лотовете от Западна За лот 12 „ Рехабили- България - 14 и 15. Проце- тация на път II-59 Мом- дурите по останалите 12 чилград – Крумовград, об- лота вече са проведени. ласт Кърджали, в участъка В търга за строителен от км 6+230 до км 24+522” надзор на лот 10 „ Рехаби- кандидатите бяха шест. Лот 10 • „T7 Консулт” ЕООД, Пловдив • „Трансконсулт-БГ” ООД, София • „Пътинвест-инженеринг” АД, София • Обединение „Ес Жи Ес – СН”, София • „Интегра Инженеринг” ЕООД, София • „Три-ЕС” ЕООД, София • „Пътконсулт 2000”, ЕООД, София • „Контрол-инвест” ЕООД, Пловдив • Гражданско сдружение „Ежис пътища – Бълга- рия”, София Лот 12 • „Трафикконсулт БГ“ ЕООД, Варна • Обединение „Ен Ар – Градиакт консулт”, София • „Пътинвестинженеринг“ АД, София • Обединение „Ес Жи Ес – СН”, София • „Екоинженеринг“ ЕООД, Кърджали • ДЗЗД „Три Пи Ес”, София

×