sg.stroitelstvo.info

                          Брой 14 (650), 12 - 18 април 2010 г.       ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 12 - 18 април 2010 г.                                        ...
4   sg.stroitelstvo.info                                         Строителство Г...
Строителство Градът, 12 - 18 април 2010 г.                                        ...
6   sg.stroitelstvo.info                                                ...
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Строителство градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство градът

2,965 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 14 (650), 12 - 18 април 2010 г. Цена 1.50 лв. 11 НОВИ МЕТРОСТАНЦИИ ДО СРЕДАТА НА 2012 Г. Строителството на ме- трото е най-големият обект на публичната ин- фраструктура в София. В ход е изграждането на всички метростанции в участъка, финансиран по оперативна програма „Транспорт“ – пътен въ- зел „Надежда“ – Централ- на гара – площад „Све- та Неделя“ – бул. „Чер- ни връх“. Една от тях ще бъде разположена пред Централна жп гара, къ- дето в момента се из- гражда и новият бул. „Да- наил Николаев“. Паралел- но с това миналата сед- мица започна и прокопа- ването на метротунела от 1600-тонната машина „София“. Участъкът от „Надеж- да“ до бул. „Черни връх“ се предвижда да бъде пуснат в експлоатация до среда- та на 2012 г. Той е част от втори метродиаметър и е дълъг 10.7 км. По вто- рия метродиаметър ще се движат около 270 хил. души ежедневно. Това ще повиши пътникопотока в софийското метро до 450 Фотограф Мария Съботинова хил. пътници дневно. Още на стр.11 Обявиха строителен търг и за лот 4 на магистрала „Тракия“ Оферти се подават до 7 юни Агенция „Пътна инфра- Трасето на аутобана ми- менти за него се закупуват като пресичанията със сел- + 17.65 м към пътните възли са: структура“ обяви търга за нава през по-високи терито- до 27 май, оферти се пода- скостопански пътища чрез р. Мочурица при км пътен възел II-53 Сли- последния участък от ма- рии и по него има най-мно- ват до 7 юни, те ще бъдат надлези над магистралата 304+845, триотворен с дъл- вен – Ямбол гистрала „Тракия“, лот 4. В го съоръжения - три моста, отворени ден по-късно. са осем, а тези решени чрез жина: 17.65м + 18.10 м + пътен възел II-7 За- сравнение с лот 2 и 3 той е четири големи съоръжения Гаранцията за участие подлези - 10. 17.65 м. вой – Веселиново на км по-дълъг - 49.08 км, започва и пет пресичания на репу- в обществената поръчка е Пресичанията с пътища Пресичанията на пътища 290+510.10 от Ямбол при км 276+200 с бликански пътища с подле- 1.540 млн. лева. Гаранция- от републиканската пътна от републиканската пътна пътен възел III-795 пътен възел полудетелина зи и надлези. За обслужва- та за изпълнение на дого- мрежа са осъществени на мрежа с подлези и надлези Карнобат - Драганци на км на път II53 Сливен - Ямбол не на прилежащите терени вора е в размер на 5% от две нива, а пресичанията с има при: 324+900 и стига до Карнобат при км са предвидени селскосто- общата цена по договора за път II-53 Сливен – Ямбол, км 282+160 с път IV - пресичане с жп ли- 14 325+280, като се включва в пански надлези и подлези. обществената поръчка без път I-7 Зимница – Весели- 5065 Кабиле – Жельо вой- ния София – Бургас при км новоизградения лот 5 с ет- Предварителната стойност ДДС и следва да бъде ва- ново и път III-795 Карно- вода 286+378.70 с отвор с дъл- 14 > апна връзка (елемент от пъ- на лота е 247 млн. лева, лидна 60 месеца. бат – Драганци с пътни въ- км 286+900 с път IV - жина 20.20 м. тен възел) в посока Карно- предвиден е за изпълнение Пътят на магистралата зли от несъвършен тип – 60078 Завой – Веселиново Ще бъде необходимо из- бат. в срок от 28 месеца. Доку- в двата й края е северно полудетелини. км 299+888 с път III местване на преносен газо- от Ямбол край селата Дра- Мостове има над: - 793 Стралджа - Водени- провод при км 280+500 до 9 771310 983000 жево и Кабиле на община р. Тунджа при км чене Ямбол и пресичания при км Стралджа и на около 15 км 286+080, петотворен с дъл- км 315+180 с път IV - 305+512 от преносими га- южно от Карнобат. жина: 18.70 м + 3х22.20 м 79332 Деветак - Железник зопроводи за Турция. За обслужване на приле- + 18.70 м км 318+545 с път IV - Милена ВАСИЛЕВА жащите терени са предви- р. Мараш при км 6084 Железник – Крумово дени селскостопански над- 302+271.80, триотворен с градище. Още по темата на: лези и подлези, общо 18, дължина: 17.65 м + 18.10 м Големите съоръжения www.stroitelstvo.info
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 12 - 18 април 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Правителството Световната банка ще финансира важни проекти прие механизъм за в България разплащане с фирмите Световната банка (СБ) може да финансира рехаби- Правителството одобри литацията на пътна инфраструктура в България (съв- механизъм, по който ще местно с фондовете на ЕС) и да осигури техническа бъдат уредени просроче- помощ за развитието на енергийната инфраструк- ните задължения на раз- тура на страната. Темите бяха акцент в срещата на поредителите с бюджетни министъра на икономиката, енергетиката и туризма кредити по сключени от Трайчо Трайков във Вашингтон с президента на фи- тях договори за общест- нансовата институция Робърт Зелик и с Рудолф Тре- вени поръчки, свързани с ферс, изпълнителен директор на холандската група капиталови разходи и дос- в банката, към която е България, миналата седмица. тавки, възникнали и на- Финансовата институция се ангажира с експертна по- числени до 31 декември мощ при изготвянето на енергийната стратегия на 2009 г. и непогасени към България, работата по големите енергийни проекти, 31 март 2010 г. Механи- както и за реформата в социалния сектор и подобря- змът предвижда „Българ- Земеделското министерство търси изпълнител за ването на бизнес средата. Президентът на СБ ще по- ска банка за развитие“ АД изработването на ортофотокарта сети България през юли тази година. да придобие вземанията на изпълнителите по до- Министерството на земеделието и храните публикува говорите и условия и ред, съобщение, с което уведомява заинтересуваните, че е Правителството даде една концесия и шест регламентирани в спора- стартирала процедура по избор на изпълнител, който разрешителни за проучване на строителни зумение между правител- да извърши аерозаснемане и актуализира цветната ци- ството и банката, чийто фрова ортофотокарта на територията на България. Съ- материали проект беше одобрен на ществуващата ортофотокарта в страната ни е израбо- Правителството предостави на „Дионисомарбле-Бъл- последното правителстве- тена през 2005/2006 г. и следва да бъде актуализирана гария“ ЕООД 25-годишна концесия за добив на скал- но заседание. през 2010/2011 г. нооблицовъчни материали от находище „Дионисо“ - участък „Втори“. За срок от една година „Интегрира- РБК Daily: София спря финансирането Анализ на ИПИ: По мярка ли са ни пътни системи“ АД ще проучи залежите на стро- на Бургас - Александруполис правителствените мерки ителни материали в площта „Негованска кория“ и в площта „Бояджиева круша“. „Родопи-Мармекс“ ЕООД България както и преди не проявява инте- Правителствените мерки най-накрая придо- получи разрешения за проучване на скалнооблицо- рес към строежа на петролопровода Бургас биха завършен вид - предлагат се 60 мер- въчни материали в площите „Крушите“, „Пчелари“, - Александруполис, писа миналата седмица в ки, които да „подкрепят“ заетостта, до- „Залез“ и „Саръкая“. електронното си издание руският финансов макинствата, бизнеса и фискалната пози- всекидневник „РБК дейли“. София вече спря ция. Целият шум през последните седмици плащанията по проекта и в момента дългът беше посветен на един единствен проблем й се оценява на 5 милиона евро. Поведение- - ще закърпим ли бюджета или не? По наше то на България е трудно обяснимо, тъй като скромно мнение тази задача не бе постиг- само от участието си в проекта тя може да ната - документът изгуби своя фокус върху получава около 500 милиона долара годиш- бюджета, посочва в анализ Институтът за но, изчислява изданието. пазарна икономика. Едва 6% от пещерите в България са под закрилата на Закона за защитените територии Пещерите в България са над 5000, като само за Кабинетът одобри ограничения за строителство около 300 от тях има наложени специални за- на ВЕИ централи в земеделски земи щитни режими съгласно Закона за защитените територии. Това заяви в интервю за БТА Миха- Министерският съвет одобри проект на закон за из- ил Михайлов, директор на дирекция „Национал- менение и допълнение на Закона за опазването на зе- на служба за защита на природата“ към Минис- меделските земи. Част от промените са свързани с терството на околната среда и водите. Към мо- въвеждане на ограничение за изграждането или раз- мента не е ясно пещерите чия собственост са и ширението на обекти за производство на електриче- поради липсата на закон няма как да бъдат отда- ска енергия от възобновяеми енергийни източници вани на концесия. Освен това липсата на норма- върху земеделски земи от първа до четвърта катего- тивна уредба създава възможности за нерегла- рия, както и върху поливни площи, като целта е да се ментирано ползване на пещери. опази високопродуктивната земеделска земя. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; snedeleva@thecitymedia.bg Регионални офиси: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Банкова сметка Икономедиа АД: Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 12 - 18 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Управляващият орган очаква до края на Първа копка на април апликационната форма за лот 2 на разширението на депото за „Тракия“ твърди битови отпадъци в Строителството на отсечката може да започне, Шумен без да е готова апликационната форма, заяви за- На 9 април на строителната пло- местник-министърът на транспорта Ивайло Мос- щадка на депото за твърди бито- ковски в интервю за БНР. Той обясни, че стан- ви отпадъци в кв. „Дивдяково“ в дартната процедура за одобрение на апликаци- Шумен стартират довършителни- онна форма от ЕК отнема между 6 и 8 месеца. те работи на клетка 2 от обекта, Въпросът е, че съществува минимален риск, ако съобщиха от МОСВ. Сметище- апликационната форма не е качествено и добре то на Шумен е определено за ре- подготвена, да бъде върната и разходите, кои- гионално и ще обслужва 8 общи- то сме направили през този период, да не бъдат ни - Шумен, Велики Преслав, Смя- признати, или по-скоро да се забави много във дово, Каспичан, Нови пазар, Као- времето тяхното признаване, обясни Московски. линово, Хитрино и Венец. Разши- Подмяната на магистралните водопроводи е най- рението му се налага поради ума- ляванета на първа клетка, строе- важната ни задача, казва директорът на ВиК - Пловдив Спешни ремонти по магистрала „Хемус“ в на само за отпадъците на Шумен. Усилията на дружеството са насочени към изпълнение на ин- участъка Шумен – Варна Проектът включва освен клетка вестиционната програма, целяща подобряване на качеството 2 и 3 и събиране и отвеждане на Предвижда се извършването на спешен ремонт биогаза, инсталация за измиване на ВиК услугите в Пловдив. Това съобщи новоназначеният ди- на участъците в най-тежко състояние на „Хемус“ на техниката, монитор за детек- ректор на „ВиК“ ЕООД – Пловдив, Валентин Василев. „Водна- - от км 349+820 до км 423+000 – пътни възли тиране на радиоактивни отпадъ- та инфраструктура на града е изключително амортизирана, при Нови пазар, Ветрино, Провадия, Девня, По- ци, свързващ колектор за инфил- 60 на сто от водопроводите са от етернитови тръби, което е веляново, Аксаково, съобщиха от АПИ. Ще бъде трата с ГПСОВ – Шумен, укрепва- причина за чести аварии и високи загуби на вода в мрежата. извършено машинно изкърпване на настилката, не на свлачища, обособяване на Предвид огромните инвестиции, които са ни необходими, най- запълване на пукнатини и изкърпване на единич- лесозащитен пояс. Изграждане- важният проблем, който искаме да решим, е подмяната на ма- ни дупки. За естакада „Девня“, има проект за ре- то на обекта ще се финансира от гистралните водопроводи по основните пътни артерии на гра- монт, който ще бъде изпълнен след търг. държавния бюджет с 3.5 млн. лв. да“, допълни Василев. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ГРАДОУСТРОЙСТВО Укрeпват срутищата по Над 74 млн. лв. са изплатени по Актуализират общинския план Северните части на Столичната ул. „Девня“ във Варна програма „Административен капацитет“ за развитие на София община да се включат в интег- Над 1 млн. лв. ще бъдат Сключените досега договори по оперативна- През тази година се предвиж- риран проект вложени в укрепването на та програма „Административен капацитет“ са да да бъде направена актуализа- Разработването на интегрирани пла- срутищата по новото тра- 252 на обща стойност 136.4 млн. лева. Дого- ция на Общинския план за разви- нове за градско възстановяване и се на ул. „Девня“ във Ва- ворени са близо 40% от средствата по про- тие и на Рамковата програма за развитие е една от заложените схе- рна. Участъкът с дължина грамата. Реално изплатените към бенефици- прилагане на Общия устройствен ми в индикативната годишна работна 450 м е между бензинос- ентите суми са 76.3 млн.лева. план на София. При актуализации- програма за предстоящи процедури танция „Шел“ и ул. „Ата- те се предвижда като една от ос- по оперативна програма „Регионал- нас Москов“. Проектът е Предстои подписване с изпълнителя на новните задачи „Подобряването но развитие“. Като подходящи за раз- финансиран от ОП „Реги- проект „Срутище“ в Шумен на качеството на живот в Столич- работване на проект за интегрирано онално развитие“ с 1млн. на община“, а заложените мерки и развитие на цели структурни части на лева. С реализацията му и До няколко дни ще бъде сключен договорът действия да бъдат ресурсно обез- територията се определят северните укрепването на срутище- с изпълнителя на проекта за укрепване на печени. територии на Столичната община. то ще бъде завършена ця- срутището, което се намира до чешмата по лостната модернизация на пътя за паметник „Създатели на българска- улицата. След одобрение- та държава“. Избраният изпълнител е „Хол- ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИИ то на тръжните документи динг Пътища“ АД с подизпълнител „Билдинг „Лукойл“ влага 1 млрд. долара в завод за производство на от МРРБ, ще бъде избран Строй Експрес“, като предложената цена е изпълнител. 785 395 лв. котелно гориво ОБЩИНИ Завод за производство на котелно гориво предстои да бъде изграден на площадката на „Лукойл Неуфтохим“, съобщи председателят на УС на „Лу- Бургас ремонтира койл Нефтохим Бургас“ Сергей Андронов. Инвестицията е за 1 млрд. дола- подлез в комплекс ра. В предприятието чрез хидрокрекинг ще се преработва мазут до светли продукти с по-ниско съдържание на сяра според европейските изисквания. „Славейков“ Базовият проект за завода вече е завършен и са определени сроковете за доставка на оборудването. Проектът е разработен от италианската компа- Община Бургас ремон- ния „Техник“. Очаква се новият завод да бъде завършен за около четири тира подлеза на бул. години. „Проф. Якимов“, срещу бл. 63 в комплекс „Сла- вейков“. Ремонтирани ЕБВР може да финансира строежа на мол в Бургас са стъпала, бордове, Столичната община ще плаща за уличните стени, тавани, подове. Европейската банка за възстановяване и развитие може да финансира стро- ремонти след проверка за изпълнението Възстановени са елек- ителството на шопинг мол в Бургас и така да запълни празнината, оставена трическото захранване от търговските банки по отношение на новите проекти в бизнеса с имоти в Фирмите - изпълнители на пътните ремонти в на подлеза, липсващи- регионалните градски центрове в България. Институцията е в преговори за столицата, са декларирали до момента изпълне- те парапети и решетки- осигуряването на 51 милиона евро за Globe Trade Centre, полска строително- ни текущи ремонти на 20 000 кв.м за 1.5 млн. лв. те за линейните отво- предприемаческа компания, която има планове за изграждането на общо че- По думите на Йорданка Фандъкова общината ще днителни канали. Об- тири търговски центъра в страната. 22 млн. евро от кредита се планира да плати извършеното едва след контролни провер- щата стойност на ре- бъдат синдикирани с друга банка. ЕБВР ще участва и като миноритарен акци- ки. Ще признаем само това, което отговаря на монтните работи е 38 онер в проекта с инвестиция до 7 млн. евро. Молът ще има 35 700 кв.м отда- изискванията за качество, каза Фандъкова. 276 лева. ваема търговска площ, 130 магазина и 1400 паркоместа.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 12 - 18 април 2010 г. ИНТЕРВЮ Лиляна Павлова, заместник- министър на регионалното развитие и благоустройството: Опростяваме процедурите по програма „Регионално развитие“ Л иляна Павлова е заместник-министър на реги- Г-жо Павлова, какво е работихме нови изисквания не се реализират? оналното развитие и благоустройството и отго- състоянието на опера- за проектната документация – - За съжаление опасността е варя за оперативна програма „Регионално раз- тивна програма „Регио- стартираме от реални работни реална. Типичен пример е про- нално развитие“ към мо- или технически проекти, кое- ект на една от големите общи- витие“, ФАР, ИСПА. Тя идва от Министерство- мента? то улеснява процеса на изпъл- ни - крайният срок на изпъл- то на финансите, където е била началник-от- - Състоянието е добро. Ус- нение. Все още се опитваме да нение изтича съвсем скоро, а дел в дирекция „Национален фонд“. В периода пяхме да увеличим значител- тласкаме напред старите про- все още няма сключен дого- 1999-2002 е експерт в координационно звено по но размера на плащанията и екти, за които са сключвани вор за изпълнение и общината ИСПА в Министерството на регионалното разви- да задържим минималния сре- договори на фаза идеен про- ще изгуби проекта. Този про- ден темп на разплащане – по ект. Те вървят изключително ект е на стойност 5 млн. лева, тие и благоустройството, завършила е УНСС, ба- 10 млн. лева месечно. Към трудно и именно липсата на предназначени за образова- калавър е по „Международни икономически от- момента реално изплатените разработени технически про- телна инфраструктура. Веро- ношения“, магистър по европейска интеграция средства са 110 млн., а догово- екти е основната причина за ятно в случая са допуснати и на Варненския свободен университет и е доктор рените са почти 1 млрд. лева. забавянето им. През послед- грешки от управляващия ор- по икономика. През този месец предстои ните шест-седем месеца по- ган и целият процес е бил за- сключване на нови договори стигнахме подобрение на бю- бавен. Има също така стар- – ще имаме резултати по мяр- рократичната процедура – от- тирали и недовършени про- ката за университетите, а през паднаха излишните копия на екти, при които процедури- май ще сключим нови догово- документните, необходимост- те са проведени на фаза идеен ри за градска среда. Очаква- та от деклариране на едно и проект, а самата процедура е нията са през следващите ме- също нещо по няколко пъти, променяна в хода на реализа- сеци да бъдат сключени дого- ограничихме случаите, в кои- ция на проекта. Резултатът е, вори на обща стойност около то се налага анексиране. Сега че част от дейностите отпадат, 200 млн. лева. Пред нас остава трябва да се даде тласък имен- което означава, че няма да бъ- • Към момента реално изплатените средства по голямото предизвикателство – но на тези проекти, при които дат постигнати нито целите на бенефициентите да разрабо- има забавяне. То, както споме- проекта, нито заложените ин- оперативна програма „Регионално развитие“ са тят качествена тръжна доку- нах, се дължи на грешките, до- дикатори за изпълнението му. 110 млн., а договорените са почти 1 млрд. лева. ментация и да стартират с ус- пуснати при старта на опера- Има такива случаи и в бъдеще пешната реализация на проек- тивната програма и на първи- ще се сблъскваме с този про- • През следващите месеци ще бъдат сключени до- тите. Факт е, че сега проекти- те схеми. Поради тази причи- блем, с така нареченото мину- говори на обща стойност около 200 млн. лева. те са с много по-добро качест- на даваме старт на новите схе- сово договаряне, но този про- во, като е напълно естествено ми при по-ясно дефинирани цес е напълно нормален – от- • До три месеца ще бъде направена оценка на всич- да има и изключения. Основен условия и критерии. Надежда- падат дейности, договори, по- ки общини. Това ще е основата на един голям проект, проблем все още е изпълнени- та ни е, че в рамките на година някога и цели проекти. ето, върху което рефлектират ще успеем да наваксаме и про- в рамките на който ще се направи преглед на всич- и тежките процедури, наложе- ектите ще стартират по-бързо Възможно ли е в подобни ки общини и той няма да е само за обучение, а ще се ни от самия управляващ орган. и лесно. случаи да се направи ре- За да улесним работата на бе- локация на финансиране- сформират мобилни групи, екипи по регионите, кои- нефициентите и с цел постига- Има ли опасност при ня- то? то ще обучават общините според нуждите им. не на по-добри резултати, раз- кои от тези проекти да - Освободеният финансов
 5. 5. Строителство Градът, 12 - 18 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ ресурс, отпаднал по една или друга причина, се натруп- ва. В момента, в който събе- рем достатъчно финансов ре- нето имаше искания и съот- ветното им разглеждане, кои- то продължаваха в рамките на шест месеца. Сега срокът е три У величаваме индика- тивната годишна програма от 13 на 14 бюджета и одобрение от стра- бъде даден през следващата го- на на Министерството на фи- дина, което ще подпомогне зна- нансите. чително работата и процеса на усвояване на средства. сурс за финансиране на про- месеца, а очакванията са с но- схеми Управляващият орган из- ектно предложение в списъка вите мерки и действия да го съ- даде наръчник за общини Какво предстои по опера- на резервите, пристъпваме към кратим до месец и половина. с най-често срещаните тивна програма „Регио- сключването на договор. На- грешки. Кои са те? нално развитие“? последък сключваме доста до- Миналата седмица Наци- - В наръчника най-често сре- - Увеличаваме индикативната говори по проекти, които са в оналното сдружение на щаните грешки са разделе- годишна програма от 13 на 14 списъка на одобрените, но не- общините отправи пред- ни в категории, които отразя- схеми. Надяваме се в пика на финансирани проекти. Така на- ложения за отпадане на ват пропуските на общините, програмата да сме стартира- пример по схемата за въвежда- предварителния контрол допускани от самия старт на ли успешно и проекта за обу- не на мерки за енергийна ефек- за обществените поръчки програмите до ден днешен На чение на бенефициентите, за тивност в общинска образова- и увеличаване на авансо- етап кандидатстване все още да подобрим капацитета им за телна инфраструктура релоки- вите плащания с до 35%. има случаи, макар че намаля- участие във всички 14 схеми. рахме 20 млн. лева и ще успе- Възможни ли са тези про- ват, в които се подава непълен Новата 14-а схема, която пред- ем да финансираме първите мени? комплект от документи или се стои да бъде включена в Инди- осем от списъка на чакащите.- Те са реални. При нас вече включват недопустими разхо- кативната програма за 2010 г., Отпадането на още един про- отпада предварителният кон- ди и дейности – например те- е за финансиране на проекти трол и това решение ще вле- ект или реализирането на ико- кущият ремонт. Продължават за малките общински болници. номия от сключените договоризе в сила с издаването на но- да липсват и строителни раз- Ще направим преглед на ситу- ще ни позволи да финансира- вия наръчник. Ще го провеж- решителни. Следващият голям ацията и реформата на общин- даме само при оценка на ри- ме още един, като по този на- проблем са тръжните проце- ските болници, след което ще чин ще успеем да реализира- ска или когато бенефициен- дури. Може би заради липсата отворим и двете схеми, защо- ме общо девет нови проекта. тът е рисков. Контролът ще на формат се допускат грешки, то е по-добре да подпомогнем Останалите ще имат възмож- се осъществява и при провер- включващи дискриминационен реформата в здравеопазването ка на място - ще се следи дали ност да кандидатстват по нова- критерий. Провеждат се проце- именно сега. Ще се опитаме да представените документи съ- та схема за енергийна ефектив- дури по Наредбата за възлагане обявим предсрочно мерките за ответстват на оригиналите. ност. Факт е, че конкуренция- на малки обществени поръчки, наводненията и да ги отворим та между проектите се засил-Напълно е възможно на един разделяйки обекта на поръчки- през лятото, а не през есента. ва, което ни дава възможностпо-късен етап да няма необ- те, което е абсолютно наруше- По тази мярка сме обвързани да финансираме най-добри- ходимост да се прави предва- ние на закона, умишлено или с Министерството на околната рителен контрол, което може те. Това е и причината да съм не. Неспазването на Закона за среда и водите и плановете за лично ангажирана с информа- раме в момента. Откривам, че да се постигне, ако успеем да разработим т.нар. формати на ционните дни, които организи- договорите. По-лесно прило- Щ е обособим кон- султантски еки- пи, които ще ходят обществените поръчки е клю- управление на речните басей- чов проблем – продължават да ни, но в момента, в който по- се разделят и да има наличие на лучим достатъчно информа- има необходимост от детайл- жими са те при проектите по дискриминационни критерии. ция като критерии за оценка, но разясняване на мерките заоперативна програма „Окол- по места. Реалният Ние налагаме финансови ко- ще ги обявим. енергийна ефективност, а ин-на среда“, защото процедурата старт на тяхната ра- рекции, за които изработихме е много еднотипна и се отнася тересът към тях е изключител- процедура, за абсолютно всяко През тази година пред- но голям. Следващата седмицадо строителство на пречиства- бота ще бъде даден нарушение на закона. Следва- стои обявяване и на схе- ще съм в Русе и Варна, къде-телна станция или депо. При през следващата го- щите са свързани с преминава- мата „Подкрепа за интег- то има огромно желание и се нас има огромно разнообразие дина нето на идейните проекти в ра- рирани планове за градско възлагат големи очаквания наот договори и ще е по-трудно, ботни и технически, което про- възстановяване и разви- нашата среща. Целта ни е да но не и невъзможно да постиг- дължава да е проблем и има не- тие“. Какви дейности ще представим нещата не само отнем унифициран формат. Ко- яснота кое, кога и по каква про- бъдат включени в нея? политическа и концептуална легите от Националното сдру- цедура да бъде одобрено. Тре- - Тази схема е огромно пре- гледна точка, а да разглеждаме жение на общините имат фи- тият проблем е окомплектова- дизвикателство и е много ва- питанията на бенефициенти- нансиране по линия на нем- нето на документите за искане жна. Моята амбиция е да раз- те казус по казус, въпросите да ската програма GTZ, която ги на средства и свързаните с тях работим така насоките за кан- получават отговори и да имаме подпомага при разработването допустими разходи. Аз лично дидатстване, че резултатите от добра обратна връзка. Устано- на този тип договори и ние сме подписвам ежедневно искания проектите да бъдат качествени вявам, че все още администра- отворени, ако имат разработе- за допълнителна информация интегрирани планове, които цията работи бавно и мудно, ни формати, да ги използваме или корекция на подадена доку- да надграждат наличните пла- но се надявам, че с опростява- и в нашата програма. Това би ментация от бенефициентите. нове, стратегии и устройстве- не на процедурите от 20 април, ни позволило да поставим рам- Много ми се иска да подобрим ни схеми, т.е. всичкото това, от когато ще влезе в сила новият ката на договориране, а упра- нещата и в момента провежда- което имат повечето от общи- наръчник, нещата ще се про- вляващият орган да провеж- ме тръжна процедура за обуче- ните. Те трябва да разполагат с менят. Новият наръчник пред-да само последващ контрол. ние и подпомагане на общини- тях, за да послужат за основа вижда значително облекчава- По отношение на увеличаване те, по която работи оценител- и база и да бъдат надградени с не на процедурите. Целта е да на авансите считам, че това е ната комисия, и до три месеца един качествен документ, кой- се съкратят сроковете за полу- една много добра антикризис- ще направим оценка на всич- то да включва цялата община чаване на плащанията от бене- на мярка, която трябва да се ки общини. Това ще е основата или зони от нея – за икономи- фициентите, ако са подали ка- приложи спрямо всички бене- на един голям проект, в рамки- ческо развитие и т.нар. социал- чествени документи. Това ще фициенти по оперативна про- те на който ще направим пре- но ангажирана група. От тази позволи и на администрация- грама „Регионално развитие“, глед на всички общини и той гледна точка трябва да напра- та да заработи по-бързо. Ще които не са само общини. Така няма да е само за обучение, а вим така, че плановете да бъ- се определят конкретни рам- например Министерството ще сформираме мобилни гру- дат много добре разработе- ки, ще отпаднат задължител- на здравеопазването ще пра- пи, екипи по регионите, които ни сега и при старта на след- ните проверки на място на вся- ви доставка на оборудване и ще обучават общините според ващия програмен период, кой- ко едно искане на средства, ко- е нормално един доставчик нуждите им. Ще ги подпомагат то ще стартира през 2014 г., ето не носи добавена стойност на по-скъпо медицинско обо- в процеса по кандидатстване за да имат готовност, ясно де- и няма нужда от него. За нас е рудване да иска аванс. Друг е финансиране, попълването на финирани приоритети и реал- важно качеството на проверка- въпросът, че увеличението на апликационна форма за канди- но планиране за стратегическо та. Освен това ще отпадне за- авансите трябва да се гаранти- датстване, изготвянето на про- развитие на големите общи- дължителният предварителен ра с много добър механизъм за контрол за всички, ще го про- случаите, в които е изразход- веждаме на етап оценка на ри- ван неправомерно. Този меха- П ри нас вече отпа- да предварител- ният контрол и това екти, управлението на проек- ни. Чрез тази схема ще подпо- ти, искането на средства и т.н. могнем т.нар. полюси за рас- Факт е, че има общини, които теж – седемте големи града и ска, няма да правим задължи-низъм трябва да гарантира, че са инвестирали в екипи и те ня- тяхната периферия, защото в телен последващ контрол и щеМинистерството на регионал- решение ще влезе в мат проблем в работата си по тях живеят най-много жители. има възможност за много по- ното развитие и благоустрой- сила с издаването на проекти с европейско финан- Ако успеем да постигнем това, бързо сключване на договори-ството ще може да си възвър- сиране. Но има и такива, които ще съм изключително довол- те. По този начин ще бъдат об- не отпуснатите средства, т.нар. новия наръчник. Ще го възлагат управлението на про- на. По разработването на тази лекчени и двете страни – адми- събиране на дължими взема- провеждаме само при екта на човек, занимаващ се и с схема ще получим експертиза нистрация и бенефициенти. ния, защото отговорността ще куп други дейности, което заба- от урбанисти, от външни екс- се носи от управляващия ор- оценка на риска или ко- вя или спъва работата. Ще обо- перти, камарите много ни под- Тези мерки с колко ще съ- ган. Увеличението на аванси- гато бенефициентът собим консултантски екипи, ко- крепят в тази инициатива. кратят сроковете? те е напълно възможно при на- е рисков ито ще ходят по места. Реални- Интервюто взе - По отношение на анексира- личие на такава възможност в ят старт на тяхната работа ще Маргарита ЛОЗАНОВА
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 12 - 18 април 2010 г. ТРЕНД Германските инвеститори: България е пред Китай като инвестиционна дестинация Бизнес средата няма да се подобри и през тази година Германските компании, По инвестиционен по- те - 14%, определят пра- Д-р Митко Василев, главен инвестирали в Бълга- тенциал България е по- вителствената програ- управител на Германско-българската 93% рия, са доволни от избо- ставена на първо място ма като ефективна. Само от германските фирми ра на страната като мяс- пред държави като Гер- 17.2% от предприемачи- индустриално-търговска камара: в България са доволни то за инвестиции. Близо мания, Словения и Сло- те са се възползвали или от своята инвестиция 80% от тях не очакват по- вакия. Сред атрактивни- ще се възползват от дър- добрение на икономиче- те стимули са малката да- жавна помощ за осигуря- Новите инвеститори в страната ската обстановка в стра- нъчна тежест, членството ване на заетост като въ- са рядкост, експанзията ната, а почти половина- та - 45%, вярват, че със- в Европейския съюз и ни- ските разходи за труд. веждане на намалено ра- ботно време. на „Лидл“ предстои 4.7% очакват подкрепа под тоянието им ще се подо- В резултат на криза- Проучването анкети- формата на държавни бри през 2010 г. Това ко- та оборотът на 67% от ра 73 фирми, като 39% от Традиционно малките и сред- инвестиционни ментира д-р Митко Ва- германските компании в тях са индустриални, 28% ните предприятия и фамил- силев, главен управител България през 2009 г. се е са търговски, 13% - стро- ните компании са гръбна- програми на Германско-бългаска- свил значително, 48% са ителни, 11% са доставчи- кът на германската иконо- та индустриално-търгов- ска камара, като предста- декларирали спад на пе- чалбата. Ръст на продаж- ци на газ, електроенергия и вода. мика, затова те по-труд- но се решават да навлязат 17.2% ви традиционната анкета бите обаче регистрират Германия е най-голе- на нов пазар, но направят от компаниите са на ГБИТК сред герман- 23% от анкетираните. мият търговски партньор ли го, остават за дълго. се възползвали или ските инвеститори относ- Почти половината от на България и на пето Има тенденция за работа ще се възползват от но бизнес средата в Бъл- предприемачите - 41%, място по преки чуждес- с местни компании. Напри- възможностите за гария. са съкратили инвестици- транни инвестиции. През мер когато „Либхер“ инвес- държавната помощ Според общо проуч- онните си разходи през миналата година обемът тира в България, в началото за намаляване на ване на германските тър- 2009 г. Най-големите про- на оборота между две- сглобява 100% внесени от работното време говски палати през 2010 блеми за бизнеса остават те страни е спаднал от 4 чужбина компоненти. В мо- г. Китай ще привлече по- състоянието на публич- млрд. евро на 3.3 млрд. мента 30% от използвани- та верига „Лидл“. вече инвестиции от всич- ната инфраструктура и евро, салдото е негатив- те материали са от българ- Много предпазливо бяха по- 4% ки страни в Европа, взе- корупцията. но с 600 млн. евро за ски подизпълнители. срещнати изявленията на одобряват ти заедно. Малка част от фирми- България. Новите инвеститори в мо- правителството за мора- антикризисната мента са рядкост. До края ториум върху проектите програма на Статистика на годината ще се усети за възобновяеми енергийни правителството ИНВЕСТИЦИОННИЯТ КЛИМАТ експанзията на търговска- източници. Според изследването на Националния статистически институт бизнес климатът в строителството през март спада с 0.4 пункта. Няма достатъчно поръчки, строи- Инвестиции и оборот (база 2008 г.) телната активност продължава да бъде намалена. По данни на скорошно изследване на GVA Sollers Solutions на инвестиционния климат и нагласи в България с участието на 192 инвестиционни и строителни компании 46.7% от инвеститорите в строителния сектор очакват подобрение на икономическата обстановка в страната. Жилищните имоти са посочени с най-го- лям потенциал благодарение на възстановяването на ипотечното кредитиране. Засилен остава интересът към търговските и индустриалните имоти поради на- влизането на чужди търговски вериги. ИЗНОСЪТ Износът на български стоки се възстановява постепенно. През януари експор- тът е 917 млн. евро при 812.9 млн. за същия месец на 2009 г., увеличението е 12.8%. Преките чуждестранни инвестиции през януари са 52.9 млн. евро при 391.7 млн. година по-рано. Притокът на чужди инвестиции в търговския обмен се изразява във внос на пове- Въпреки кризата 27% от фирмите са увеличили инвестициите си, а 23% са с нарас- че суровини и инвестиционни стоки, в момента вносът е около нивата от 2006 г. нал оборот Привлекателност на инвестиционната среда Пазар на труда България е поставена като по-привлекателна инвестиционна дестинация пред Пазарът на труда има предимството на ниското заплащане и недостатъка на ни- страни като Германия, Словения, Полша, Китай, Румъния и др. ското качество Източник: Германско-българска индустриално-търговска камара

×