SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
KÍNH CHÀO
QÚY THẦY – CÔ
Fe
FeCl2
FeCl
(1)
(2)
(3)(4)
Cho chu i sơ đ ph n ng :
KI M TRA BÀI CŨ
(5)
FeCl3
1. Hoàn thành chu i sơ đ ph n ng trên.
2. Xác đ nh s oxi hóa c a nguyên t s t trư c
và sau ph n ng, cho bi t vai trò c a các
ch t tham gia ph n ng.
TRẢ LỜI
ClFeClClFe t
22 3
3
22
2 0 ++
→+
oxhC
ClFeFeClFe
.
32 2
2
3
3 ++
→+
0 2
2 22
.
Fe HCl FeCl H
C Kh
+
+ → + ↑
ClFeClFe t
232 3
3
2
0 0 +
→+
(1)
(2)
(3)
(4)
KhC.
322
KhC.
oxhC
MgClFeMgClFe
.
2
0
2
2
+→+
+
(5)
BÀI 32 – Ti t 53
H P CH T C A S T
I. Hợp chất sắt (II) II. Hợp chất sắt (III)I. Hợp chất sắt (II)
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
3. Điều chế
4. Ứng dụng
II. Hợp chất sắt (III)
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
3. Điều chế
4. Ứng dụng
I. HỢP CHẤT SẮT (II)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
1. Tính chất vật lí
BÀI32:
FeO: Rắn, mầu đen,
không tan trong nước.
Fe(OH)2: Rắn, mầu trắng
xanh, không tan trong
Fe(OH)2 FeO FeSO4.7H2O
Hợp chất
sắt (II)
Oxit
xanh, không tan trong
nước.
Muối sắt (II): Đa số tan
trong nước, khi kết tinh
thường ở dạng ngậm
nước VD: FeSO4.7H2O.
I. HỢP CHẤT SẮT (II)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
BÀI 32:
Fe2+ Fe3+ + 1e
Tính chất hóa học đặc trưng của
hợp chất Fe (II) là tính khử
Fe Fe + 1e
Phi u h c t p
2. Tính ch t hóa h c c a các h p ch t s t (II)
a) Tính kh c a h p ch t s t (II)
Thí nghi m 1: Đi u ch , th tính ch t c a Fe(OH)2
- Hiên tư ng:………………………………………………
- PTHH: ……………………………………………………
Thí nghi m 2: Tính ch t mu i s t (II)
- Hi ntư ng:………………………………………………- Hi ntư ng:………………………………………………
- PTHH:……………………………………………………
b) Tính bazơ (FeO, Fe(OH)2)
FeO + HCl
Fe(OH)2 + HCl
Phi u h c t p 1:
Các nhóm ti n hành thí nghi m theo các bư c sau:
Thí nghi m 1:
- L y vào ng nghi m 2 ml dung d ch mu i FeSO4. Nh
vào đó 2 ml dung d ch NaOH. Đ m t ph n s n ph m ra
gi y l c. Quan sát tr ng thái và màu s c ch t t o thành
trong 1 phút.
Thí nghi m 2:
- L y vào ng nghi m 2 ml dung d ch mu i FeSO4 . Nh
vào đó vài gi t dung d ch H2SO4 loãng. Nh d n t ng gi t
dung d ch KMnO4 và l c nh ng nghi m. Quan sát hi n
tư ng.
Yêu c u các nhóm hoàn thành phi u h c t p, xác đ nh vai trò
c a các ch t tham gia ph n ng. Hoàn thành phiếu học tập trong
thời gian 8 phút
I. HỢP CHẤT SẮT (II)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
3. Điều chế
BÀI 32:
Fe(OH)2: Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2↓
Chân không
FeO: Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2↑
Fe(OH)2 FeO +H2O
t0
t0
Nung Fe(OH)2 trong
không khí thì thu
đư c s n ph m?
4Fe(OH)2 + O2(kk) 2Fe2O3 + 4H2O
t0
Chân không
Muối sắt (II): Cho Fe (hoặc FeO, Fe(OH)2) tác dụng với
dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng.
FeO + H2SO4( loãng) →FeSO4 + H2O
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑
Chú ý : Muối sắt (II) điều chế được phải dùng ngay vì trong
không khí dễ bị oxi hóa thành muối sắt (III).
Chân không
I. HỢP CHẤT SẮT (II)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
4. Ứng dụng
BÀI 32:
Chất diệt sâu
bọ
FeSO4
Pha chế sơn
II. HỢP CHẤT SẮT (III)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
1. Tính chất vật lí
BÀI 32:
Fe(OH) :Rắn, mầu
Fe2O3: Rắn, mầu đỏ
nâu, không tan trong
nước.
Fe(OH)3Fe2O3 FeCl3
Hiđroxit
Hợp chất
sắt (III)
Fe(OH)3:Rắn, mầu
nâu đỏ, không tan
trong nước.
Muối sắt (III): Đa số
tan trong nước, khi kết
tinh thường ở dạng
ngậm nước, dung dịch
có màu vàng.
I. HỢP CHẤT SẮT (III)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
BÀI 32:
Tính chất hóa học đặc trưng của
hợp chất Fe (III) là tính oxi hóa
Fe3+ + 1e Fe2+
Fe3+ + 3e Fe
PbPb2+2+
PbPb
MgMg22++
MgMg
KK++
KK
FeFe22++
FeFe
NiNi2+2+
NiNi
NaNa++
NaNa
AlAl3+3+
AlAl
ZnZn2+2+
ZnZn
SnSn2+2+
SnSn
CuCu2+2+
CuCu
HH++
HH22
AuAu33++
AuAu
AgAg++
AgAg
Fe3+
Fe2+
TíTính oxinh oxi hóhóaa cc a ion kima ion kim lolo i tăngi tăng
DÃY ĐI N HÓA C A KIM LO I
TíTính khnh kh cc a kima kim lolo ii gigi mm
D a vào dãy đi n
hóa c a kim lo i
hãy vi t s n ph m
t o ra gi a các
c p ch t :
FeCl3 + Fe
FeCl3 + Cu
II. HỢP CHẤT SẮT (III)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
3. Điều chế
BÀI 32:
Fe2O3: 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2Ot0
Fe(OH)3: Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓Fe(OH)3: Fe + 3OH → Fe(OH)3↓
Muối sắt (III):
+ Cho Fe hoặc hợp chất sắt II tác dụng với các chất
oxi hóa mạnh như: Clo, axit HNO3 hoặc H2SO4
đặc, nóng.
+ Cho Fe2O3 hoặc Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch
axit.
II. HỢP CHẤT SẮT (III)
HỢP CHẤT CỦA SẮT
3. Ứng dụng
BÀI 32:
Xúc tác phản ứng
hữu cơ
Một số ứng dụng
khác
Fe(III)
Pha chế sơn
chống gỉ
Phèn sắt
(NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.
24H2O
Fe2O3 có trong tự
nhiên dưới dạng
quặng hematit dùng
để luyện gang.
Trong đời sống hàng
ngày thì oxit sắt (III) có
ở đâu ?
Khai thác qu ng s t t i Tr i Cau- Thái Nguyên
Bùn th i do tuy n qu ng
ở đâu ?
C 1 giây qua đi có kho ng hơn hai
t n s t thép trên toàn c u b bi n
Trong thực tế, sắt bị
han gỉ có ảnh hưởng gì
đến nền kinh tế và môi
trường?
t n s t thép trên toàn c u b bi n
thành g !
Nước bị nhiễm hợp chất sắt (III)
Tác h i vi c s d ng nư c nhi m s t
Tính Oxi hóa
2FeCl3
+ Fe →3 FeCl2
Tính kh
2FeCl2
+ Cl2 →3 FeCl3
Bài 1. Cho các ph n ng sau:
a) Fe(OH)2 + 2HCl →→→→ FeCl2 + 2H2O
b) FeO + 4HNO3đ c,nóng →→→→ Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O
c) FeCl2 + 2NaOH →→→→ Fe(OH)2 + 2NaCl
d) 2FeCl2 + Cl2 →→→→ 2FeCl3
BÀI T P C NG C
+2 +3
+2 +3
2 2 3
H p ch t s t (II) là ch t kh trong các ph n ng:
A. a, c B. b, d C. a, b, c D. a, b, c, dB. b, d
Bài 2. Cho các ph n ng sau:
a) Fe(OH)3 + 3HCl →→→→ FeCl3 + 3H2O
b) Fe2O3 + 6HNO3loãng →→→→ 2Fe(NO3)3 + 3H2O
c) 2FeCl3 + Cu →→→→ 2FeCl2 + CuCl2
→→→→
BÀI T P C NG C
+3
+3 0
+2
d) Fe2O3 + 3 CO →→→→ 2Fe + 3CO2
H p ch t s t (III) là ch t oxi hóa trong các ph n ng:
A. a, c B. b, d C. a, b, c D. c, dD. c, d
+3 0
t0
BÀI T P C NG C
Bài tập 3 : Hoàn thành chuỗi phản ứng
Fe O + 6HCl 2FeCl + 3H O
(1) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2
t0
FeS2 → Fe2O3 → FeCl3→ Fe(OH)3→ Fe2O3→ FeO→ FeSO4 → Fe
(1) ( 2) ( 4)( 3) ( 5) ( 6) ( 7)
(2) Fe2O3+ 6HCl 2FeCl3 + 3H2O
(3) FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
(6) FeO + H2SO4(loãng) FeSO4 + H2O
(4) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2Ot0
(5) Fe2O3 + CO 2FeO + CO2
t0
(7) FeSO4 + Zn Fe + ZnSO4
BÀI T P C NG C
Bài t p 4:
Cho s t tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng thu
đư c V lít khí H2 (đktc), dung d ch thu đư c
cho bay hơi đư c tinh th FeSO4.7H2O có
kh i lư ng là 55,6 gam. Giá tr V?kh i lư ng là 55,6 gam. Giá tr V?
A. 8,19 lít
B. 7,33 lít
C. 4,48 lit
D. 6,23 lit
D N DÒ
• H c sinh v nhà làm bài t p trang 145 sgk
, bài t p trong sách bài t p, đ c bài 33

More Related Content

What's hot

Chuyên đề phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.g
Chuyên đề  phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.gChuyên đề  phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.g
Chuyên đề phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.gNguyễn Đăng Nhật
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11cheminor
 
Tổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơ
Tổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơTổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơ
Tổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơMaloda
 
Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3
Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3
Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3VuKirikou
 
đIện hóa học day dh duoc
đIện hóa học  day dh duocđIện hóa học  day dh duoc
đIện hóa học day dh duocDinngnh
 
Đại cương về hợp chất hữu cơ
Đại cương về hợp chất hữu cơĐại cương về hợp chất hữu cơ
Đại cương về hợp chất hữu cơTrần Đương
 
Tốc độ phản ứng hóa học
Tốc độ phản ứng hóa họcTốc độ phản ứng hóa học
Tốc độ phản ứng hóa họcKim Ngân
 
Chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối
Chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muốiChuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối
Chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muốiPhát Lê
 
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010doanloi47hoa1
 
Các nguyên tố nhóm ib
Các nguyên tố nhóm ibCác nguyên tố nhóm ib
Các nguyên tố nhóm ibMưa Hè
 
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap anDa nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap anVăn Hà
 
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Canh Dong Xanh
 

What's hot (20)

Chuyên đề phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.g
Chuyên đề  phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.gChuyên đề  phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.g
Chuyên đề phương pháp giải bảng tuần hoàn hóa học-g.m.g
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11Tai lieu-on-tap-hoa-11
Tai lieu-on-tap-hoa-11
 
Hoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chatHoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chat
 
Tổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơ
Tổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơTổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơ
Tổng hợp danh pháp các hợp chất hữu cơ
 
Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3
Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3
Màu 1 số kết tủa & dung dịch thường gặp - Hóa Học Cấp 3
 
đIện hóa học day dh duoc
đIện hóa học  day dh duocđIện hóa học  day dh duoc
đIện hóa học day dh duoc
 
File546
File546File546
File546
 
Đại cương về hợp chất hữu cơ
Đại cương về hợp chất hữu cơĐại cương về hợp chất hữu cơ
Đại cương về hợp chất hữu cơ
 
Phuong phap ket tua
Phuong phap ket tuaPhuong phap ket tua
Phuong phap ket tua
 
HÓa 11
HÓa 11HÓa 11
HÓa 11
 
Tốc độ phản ứng hóa học
Tốc độ phản ứng hóa họcTốc độ phản ứng hóa học
Tốc độ phản ứng hóa học
 
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272
On thi hoc_sinh_gioi_hoa_4272
 
Chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối
Chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muốiChuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối
Chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối
 
Nhóm IIA (kiềm thổ)
Nhóm IIA (kiềm thổ)Nhóm IIA (kiềm thổ)
Nhóm IIA (kiềm thổ)
 
Cau hoi TN hoa vo co Y
Cau hoi TN hoa vo co YCau hoi TN hoa vo co Y
Cau hoi TN hoa vo co Y
 
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
Dap an casio hoa vinh phuc 20092010
 
Các nguyên tố nhóm ib
Các nguyên tố nhóm ibCác nguyên tố nhóm ib
Các nguyên tố nhóm ib
 
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap anDa nang 2007 hsg12 bang a dap an
Da nang 2007 hsg12 bang a dap an
 
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
 

Similar to Bai 32 tiet 53 hop chat cua sat

BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103
BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103
BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103Huong Nguyen
 
Axit sunfuríc-mu-i-sunfat
Axit sunfuríc-mu-i-sunfatAxit sunfuríc-mu-i-sunfat
Axit sunfuríc-mu-i-sunfatnguyenthuthao123
 
Bai32(tiet 2)lop10 cb
Bai32(tiet 2)lop10 cbBai32(tiet 2)lop10 cb
Bai32(tiet 2)lop10 cbMai Thanh
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Mai Thanh
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Mai Thanh
 
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10thuan13111982
 
Mot so bai toan hay ve sat va cac oxit sat
Mot so bai toan hay ve sat va cac oxit satMot so bai toan hay ve sat va cac oxit sat
Mot so bai toan hay ve sat va cac oxit satphanduongbn97
 
Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2
Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2
Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2Nguyên Tăng
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8Hoàng Thái Việt
 
Chuong ii bai 19 sat
Chuong ii bai 19 satChuong ii bai 19 sat
Chuong ii bai 19 satThuong Huyen
 
đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái Việt
đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái Việtđề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái Việt
đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái ViệtHoàng Thái Việt
 
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại 40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại VuKirikou
 
Tính chất cửa phi kim
Tính chất cửa phi kimTính chất cửa phi kim
Tính chất cửa phi kimhung hoang
 
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoconthi360
 
Dạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photo
Dạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photoDạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photo
Dạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photoTình Khó Phai
 

Similar to Bai 32 tiet 53 hop chat cua sat (20)

BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103
BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103
BAI AXIT SUNFURIC- MUOI SUNFAR_NGUYEN THI THU THAO_K28.201.103
 
Axit sunfuríc-mu-i-sunfat
Axit sunfuríc-mu-i-sunfatAxit sunfuríc-mu-i-sunfat
Axit sunfuríc-mu-i-sunfat
 
Btl2
Btl2Btl2
Btl2
 
Bai32(tiet 2)lop10 cb
Bai32(tiet 2)lop10 cbBai32(tiet 2)lop10 cb
Bai32(tiet 2)lop10 cb
 
Sat
SatSat
Sat
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)
 
.tai lieu sat
.tai lieu sat.tai lieu sat
.tai lieu sat
 
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
 
Mot so bai toan hay ve sat va cac oxit sat
Mot so bai toan hay ve sat va cac oxit satMot so bai toan hay ve sat va cac oxit sat
Mot so bai toan hay ve sat va cac oxit sat
 
Vô cơ
Vô cơVô cơ
Vô cơ
 
Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2
Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2
Ly thuyet phan tong hop hoan thien đa p2
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 HÓA HOC 8
 
Chuong ii bai 19 sat
Chuong ii bai 19 satChuong ii bai 19 sat
Chuong ii bai 19 sat
 
đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái Việt
đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái Việtđề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái Việt
đề cương ôn tập hóa học 9 HK1 mới nhất - Hoàng Thái Việt
 
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại 40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
 
Ict sunfuaric
Ict sunfuaricIct sunfuaric
Ict sunfuaric
 
Tính chất cửa phi kim
Tính chất cửa phi kimTính chất cửa phi kim
Tính chất cửa phi kim
 
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hocPhuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
Phuong phap tu duy va on tong luc hoa hoc luyen thi dai hoc
 
Dạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photo
Dạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photoDạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photo
Dạng 1 hc vô cơ phản ứng axit photo
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM ...
 
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
TUYỂN TẬP 20 ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2020 (CÓ Đ...
 
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (SƯU...
 
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
BỘ ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
Sáng kiến Dạy học theo định hướng STEM một số chủ đề phần “vật sống”, Khoa họ...
 
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
Sáng kiến “Sử dụng ứng dụng Quizizz nhằm nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 

Recently uploaded

2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocBai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocVnPhan58
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdfSơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdftohoanggiabao81
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiNhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiTruongThiDiemQuynhQP
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHThaoPhuong154017
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 

Recently uploaded (20)

2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hocBai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
Bai 1 cong bo mot cong trinh nghien cuu khoa hoc
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdfSơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
Sơ đồ tư duy môn sinh học bậc THPT.pdf
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mạiNhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
Nhóm 10-Xác suất và thống kê toán-đại học thương mại
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXHTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 

Bai 32 tiet 53 hop chat cua sat

 • 2. Fe FeCl2 FeCl (1) (2) (3)(4) Cho chu i sơ đ ph n ng : KI M TRA BÀI CŨ (5) FeCl3 1. Hoàn thành chu i sơ đ ph n ng trên. 2. Xác đ nh s oxi hóa c a nguyên t s t trư c và sau ph n ng, cho bi t vai trò c a các ch t tham gia ph n ng.
 • 3. TRẢ LỜI ClFeClClFe t 22 3 3 22 2 0 ++ →+ oxhC ClFeFeClFe . 32 2 2 3 3 ++ →+ 0 2 2 22 . Fe HCl FeCl H C Kh + + → + ↑ ClFeClFe t 232 3 3 2 0 0 + →+ (1) (2) (3) (4) KhC. 322 KhC. oxhC MgClFeMgClFe . 2 0 2 2 +→+ + (5)
 • 4. BÀI 32 – Ti t 53 H P CH T C A S T I. Hợp chất sắt (II) II. Hợp chất sắt (III)I. Hợp chất sắt (II) 1. Tính chất vật lí 2. Tính chất hóa học 3. Điều chế 4. Ứng dụng II. Hợp chất sắt (III) 1. Tính chất vật lí 2. Tính chất hóa học 3. Điều chế 4. Ứng dụng
 • 5. I. HỢP CHẤT SẮT (II) HỢP CHẤT CỦA SẮT 1. Tính chất vật lí BÀI32: FeO: Rắn, mầu đen, không tan trong nước. Fe(OH)2: Rắn, mầu trắng xanh, không tan trong Fe(OH)2 FeO FeSO4.7H2O Hợp chất sắt (II) Oxit xanh, không tan trong nước. Muối sắt (II): Đa số tan trong nước, khi kết tinh thường ở dạng ngậm nước VD: FeSO4.7H2O.
 • 6. I. HỢP CHẤT SẮT (II) HỢP CHẤT CỦA SẮT 1. Tính chất vật lí 2. Tính chất hóa học BÀI 32: Fe2+ Fe3+ + 1e Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất Fe (II) là tính khử Fe Fe + 1e
 • 7. Phi u h c t p 2. Tính ch t hóa h c c a các h p ch t s t (II) a) Tính kh c a h p ch t s t (II) Thí nghi m 1: Đi u ch , th tính ch t c a Fe(OH)2 - Hiên tư ng:……………………………………………… - PTHH: …………………………………………………… Thí nghi m 2: Tính ch t mu i s t (II) - Hi ntư ng:………………………………………………- Hi ntư ng:……………………………………………… - PTHH:…………………………………………………… b) Tính bazơ (FeO, Fe(OH)2) FeO + HCl Fe(OH)2 + HCl
 • 8. Phi u h c t p 1: Các nhóm ti n hành thí nghi m theo các bư c sau: Thí nghi m 1: - L y vào ng nghi m 2 ml dung d ch mu i FeSO4. Nh vào đó 2 ml dung d ch NaOH. Đ m t ph n s n ph m ra gi y l c. Quan sát tr ng thái và màu s c ch t t o thành trong 1 phút. Thí nghi m 2: - L y vào ng nghi m 2 ml dung d ch mu i FeSO4 . Nh vào đó vài gi t dung d ch H2SO4 loãng. Nh d n t ng gi t dung d ch KMnO4 và l c nh ng nghi m. Quan sát hi n tư ng. Yêu c u các nhóm hoàn thành phi u h c t p, xác đ nh vai trò c a các ch t tham gia ph n ng. Hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 8 phút
 • 9. I. HỢP CHẤT SẮT (II) HỢP CHẤT CỦA SẮT 3. Điều chế BÀI 32: Fe(OH)2: Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2↓ Chân không FeO: Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2↑ Fe(OH)2 FeO +H2O t0 t0 Nung Fe(OH)2 trong không khí thì thu đư c s n ph m? 4Fe(OH)2 + O2(kk) 2Fe2O3 + 4H2O t0 Chân không Muối sắt (II): Cho Fe (hoặc FeO, Fe(OH)2) tác dụng với dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng. FeO + H2SO4( loãng) →FeSO4 + H2O Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ Chú ý : Muối sắt (II) điều chế được phải dùng ngay vì trong không khí dễ bị oxi hóa thành muối sắt (III). Chân không
 • 10. I. HỢP CHẤT SẮT (II) HỢP CHẤT CỦA SẮT 4. Ứng dụng BÀI 32: Chất diệt sâu bọ FeSO4 Pha chế sơn
 • 11. II. HỢP CHẤT SẮT (III) HỢP CHẤT CỦA SẮT 1. Tính chất vật lí BÀI 32: Fe(OH) :Rắn, mầu Fe2O3: Rắn, mầu đỏ nâu, không tan trong nước. Fe(OH)3Fe2O3 FeCl3 Hiđroxit Hợp chất sắt (III) Fe(OH)3:Rắn, mầu nâu đỏ, không tan trong nước. Muối sắt (III): Đa số tan trong nước, khi kết tinh thường ở dạng ngậm nước, dung dịch có màu vàng.
 • 12. I. HỢP CHẤT SẮT (III) HỢP CHẤT CỦA SẮT 1. Tính chất vật lí 2. Tính chất hóa học BÀI 32: Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất Fe (III) là tính oxi hóa Fe3+ + 1e Fe2+ Fe3+ + 3e Fe
 • 13. PbPb2+2+ PbPb MgMg22++ MgMg KK++ KK FeFe22++ FeFe NiNi2+2+ NiNi NaNa++ NaNa AlAl3+3+ AlAl ZnZn2+2+ ZnZn SnSn2+2+ SnSn CuCu2+2+ CuCu HH++ HH22 AuAu33++ AuAu AgAg++ AgAg Fe3+ Fe2+ TíTính oxinh oxi hóhóaa cc a ion kima ion kim lolo i tăngi tăng DÃY ĐI N HÓA C A KIM LO I TíTính khnh kh cc a kima kim lolo ii gigi mm D a vào dãy đi n hóa c a kim lo i hãy vi t s n ph m t o ra gi a các c p ch t : FeCl3 + Fe FeCl3 + Cu
 • 14. II. HỢP CHẤT SẮT (III) HỢP CHẤT CỦA SẮT 3. Điều chế BÀI 32: Fe2O3: 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2Ot0 Fe(OH)3: Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓Fe(OH)3: Fe + 3OH → Fe(OH)3↓ Muối sắt (III): + Cho Fe hoặc hợp chất sắt II tác dụng với các chất oxi hóa mạnh như: Clo, axit HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nóng. + Cho Fe2O3 hoặc Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch axit.
 • 15. II. HỢP CHẤT SẮT (III) HỢP CHẤT CỦA SẮT 3. Ứng dụng BÀI 32: Xúc tác phản ứng hữu cơ Một số ứng dụng khác Fe(III) Pha chế sơn chống gỉ Phèn sắt (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3. 24H2O
 • 16. Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit dùng để luyện gang. Trong đời sống hàng ngày thì oxit sắt (III) có ở đâu ? Khai thác qu ng s t t i Tr i Cau- Thái Nguyên Bùn th i do tuy n qu ng ở đâu ?
 • 17. C 1 giây qua đi có kho ng hơn hai t n s t thép trên toàn c u b bi n Trong thực tế, sắt bị han gỉ có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế và môi trường? t n s t thép trên toàn c u b bi n thành g !
 • 18. Nước bị nhiễm hợp chất sắt (III)
 • 19. Tác h i vi c s d ng nư c nhi m s t
 • 20. Tính Oxi hóa 2FeCl3 + Fe →3 FeCl2 Tính kh 2FeCl2 + Cl2 →3 FeCl3
 • 21. Bài 1. Cho các ph n ng sau: a) Fe(OH)2 + 2HCl →→→→ FeCl2 + 2H2O b) FeO + 4HNO3đ c,nóng →→→→ Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O c) FeCl2 + 2NaOH →→→→ Fe(OH)2 + 2NaCl d) 2FeCl2 + Cl2 →→→→ 2FeCl3 BÀI T P C NG C +2 +3 +2 +3 2 2 3 H p ch t s t (II) là ch t kh trong các ph n ng: A. a, c B. b, d C. a, b, c D. a, b, c, dB. b, d
 • 22. Bài 2. Cho các ph n ng sau: a) Fe(OH)3 + 3HCl →→→→ FeCl3 + 3H2O b) Fe2O3 + 6HNO3loãng →→→→ 2Fe(NO3)3 + 3H2O c) 2FeCl3 + Cu →→→→ 2FeCl2 + CuCl2 →→→→ BÀI T P C NG C +3 +3 0 +2 d) Fe2O3 + 3 CO →→→→ 2Fe + 3CO2 H p ch t s t (III) là ch t oxi hóa trong các ph n ng: A. a, c B. b, d C. a, b, c D. c, dD. c, d +3 0 t0
 • 23. BÀI T P C NG C Bài tập 3 : Hoàn thành chuỗi phản ứng Fe O + 6HCl 2FeCl + 3H O (1) 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3+ 8SO2 t0 FeS2 → Fe2O3 → FeCl3→ Fe(OH)3→ Fe2O3→ FeO→ FeSO4 → Fe (1) ( 2) ( 4)( 3) ( 5) ( 6) ( 7) (2) Fe2O3+ 6HCl 2FeCl3 + 3H2O (3) FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl (6) FeO + H2SO4(loãng) FeSO4 + H2O (4) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2Ot0 (5) Fe2O3 + CO 2FeO + CO2 t0 (7) FeSO4 + Zn Fe + ZnSO4
 • 24. BÀI T P C NG C Bài t p 4: Cho s t tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng thu đư c V lít khí H2 (đktc), dung d ch thu đư c cho bay hơi đư c tinh th FeSO4.7H2O có kh i lư ng là 55,6 gam. Giá tr V?kh i lư ng là 55,6 gam. Giá tr V? A. 8,19 lít B. 7,33 lít C. 4,48 lit D. 6,23 lit
 • 25. D N DÒ • H c sinh v nhà làm bài t p trang 145 sgk , bài t p trong sách bài t p, đ c bài 33