Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Numerasi

11,807 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Numerasi

 1. 1. PENGENALANNational Key Result Areas (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia telahmenyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan untuk menguasailiterasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahunmengikuti pendidikan di sekolah rendah.Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada muridsekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi.Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkindisebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untukmenguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal. Olehsebab itu, Kementerian Pelajaran Malaysia merancang untuk mengatasimasalah tersebut melalui program Literasi dan Numerasi (LINUS).Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telahmenghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapakonsep untuk membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. Konsepyang diambil kira ialah pendekatan literasi dan numerasi secarapembelajaran masteri, ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan.Konsep tersebut dizahirkan dalam modul pengajaran dan pembelajaran.Modul ini dihasilkan untuk membantu guru melaksanakannya bagimembolehkan murid menguasai literasi dan numerasi.Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senaraikemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul iniboleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru jugaboleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yangdicadangkan.Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terimakasih kepada guru, pensyarah institusi pendidikan guru dan wakil bahagiandi Kementerian Pelajaran Malaysia yang turut menyumbangkan idea dankepakaran untuk menghasilkan modul ini.
 2. 2. 1.0 DEFINISI NUMERASI Numerasi didefinisikan sebagai kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.2.0 MATLAMAT Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid yang mengikuti program LINUS berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti program LINUS.3.0 OBJEKTIF Objektif Program Numerasi adalah memastikan murid berupaya: i. menyebut, menulis, membilang, menyusun, menentukan nilai digit dan tempat bagi nombor hingga 1000 ii. menguasai fakta asas tambah iii. menguasai fakta asas tolak iv. menguasai fakta asas darab v. menguasai fakta asas bahagi vi. mengaplikasikan pengetahuan operasi asas aritmetik yang mudah dalam wang, menyatakan masa dan waktu serta bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi.4.0 ORGANISASI KANDUNGAN Modul guru program LINUS ini dihasilkan mengikut unit. Terdapat sepuluh unit dan bagi setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang merangkumi nombor bulat hingga 20, tambah dan tolak dalam lingkungan 18, wang hingga RM10, pengenalan masa dan waktu, bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi. Pendekatan yang digunakan dalam program LINUS (Numerasi) ini ialah pendekatan pembelajaran masteri, ansur maju, didik hibur dan penggabungjalinan.
 3. 3. Kandungan Kemahiran Numerasi Tahun 11. Nombor Bulat Hingga 102. Nombor Bulat Hingga 203. Tambah Dalam Lingkungan 104. Tambah Dalam Lingkungan 185. Tolak Dalam Lingkungan 106. Tolak Dalam Lingkungan 187. Wang Hingga RM108. Pengenalan Masa Dan Waktu9. Bentuk Tiga Dimensi (Bentuk 3D)10. Bentuk Dua Dimensi (Bentuk 2D)Hasil Pembelajaran Tahun 1Pada akhir Tahun 1 murid berupaya:1. Menyatakan nombor, 0 hingga 20.2. Mengenal pasti angka, 0 hingga 20.3. Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 20.4. Menulis angka, 0 hingga 20.5. Membaca nombor dalam perkataan, sifar hingga dua puluh.6. Menulis nombor dalam perkataan, sifar hingga dua puluh.7. Menyebut nombor 0 dan 10.8. Mengenal pasti angka 0 dan 10 dalam membilang.9. Menulis angka 0 dan 10.10. Menyusun nombor, 0 hingga 20: a) membilang satu-satu secara tertib menaik. b) membilang satu-satu secara tertib menurun. c) membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik. d) membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun.11. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang.12. Menentukan lebih satu atau kurang satu daripada suatu nombor.13. Menyatakan nilai setiap digit dalam satu nombor.14. Menyatakan jumlah bagi dua nombor.15. Menulis ayat matematik bagi operasi tambah.16. Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jawapan yang sama.17. Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor.18. Menyatakan secara spontan fakta asas tambah.
 4. 4. 19. Menyelesaikan masalah harian yang mudah.20. Mencari beza antara dua nombor.21. Menulis ayat matematik bagi operasi tolak.22. Menyatakan secara spontan fakta asas tolak.23. Menyatakan pasangan nombor yang mungkin, di mana apabila ditolak memberi baki yang sama.24. Menyatakan secara spontan beza antara dua nombor.25. Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk duit syiling dan wang kertas.26. Mewakilkan nilai wang bagi ‘RM’ dan sen.27. Menukarkan: a) duit syiling sehingga RM1. b) wang kertas sehingga RM10.28. Menambah dan menolak: a) duit syiling sehingga RM1. b) wang kertas sehingga RM10.29. Menyelesaikan masalah harian yang mudah berkaitan wang.30. Menyatakan bahagian-bahagian dalam sehari dengan betul.31. Menyebut aktiviti mengikut bahagian-bahagian hari.32. Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan.33. Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan.34. Menyatakan waktu dalam jam pada muka jam.35. Mengenal dan menamakan bentuk tiga dimensi.36. Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi.37. Mengkelaskan bentuk tiga dimensi.38. Membina model.39. Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.40. Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi.41. Mengkelaskan bentuk dua dimensi.42. Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi.
 5. 5. 5.0 PENDEKATAN NUMERASI DALAM PEMBINAAN MODUL Disarankan guru melaksanakan pengajaran dengan menekankan pendekatan yang dicadangkan. a. Pendekatan numerasi secara pembelajaran masteri: Pastikan bahawa murid mempunyai pengetahuan asas yang kukuh sebelum memperkenalkan kemahiran yang baru. Murid yang belum dapat menguasai sesuatu kemahiran perlu diajar semula, khusus untuk memperbetulkan ketidakfahaman mereka. Walau bagaimanapun, pengajaran semula ini harus menggunakan strategi yang berbeza dari pengajaran sebelumnya. b. Pendekatan ansur maju (berperingkat): Perkenalkan konsep matematik bermula daripada perkara yang senang kepada yang susah, daripada yang konkrit kepada abstrak, dan daripada kontekstual kepada konstruktif. c. Pendekatan didik hibur: Perlu diingat murid yang mengikuti program ini adalah murid yang perlukan perhatian yang lebih khusus. Bagi membolehkan mereka berminat dalam pembelajaran, aktiviti yang disampaikan perlu menggunakan pendekatan yang menarik, melalui cara penyampaian yang paling berkesan. Konsep didik hibur melalui nyanyian, permainan dan penggunaan bahan manipulatif yang menarik disarankan untuk diaplikasi dalam pengajaran. d. Pendekatan penggabung jalinan kemahiran: Guru perlu menggabungjalinkan suatu kemahiran dengan kemahiran yang lain mengikut kesesuaian. Sebagai contoh, dalam tajuk ’Wang Hingga RM10’ kemahiran menambah dan menolak harus diaplikasi.
 6. 6. 6.0 PENJELASAN MODUL GURU NUMERASI TAHUN 1 Tujuan Modul Guru Ini Dibina Modul guru ini dibina berujuan supaya: murid dapat menggunakan deria mereka semasa menjalankan aktiviti pembelajaran. murid dapat meneroka, menjalankan eksperimen, membuat tekaan berdasarkan pemerhatian mereka dan menyelesaikan masalah melalui aktiviti yang menyeronokkan. murid dapat mengawal pembelajaran kendiri melalui pendekatan ansur maju. Mengenai Modul Ini Modul ini: mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang dibina dan disusun supaya mudah dilaksanakan oleh guru dan diikuti oleh murid. mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang menekankan penanaman konsep Matematik melalui aktiviti didik hibur. mencadangkan penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan. mencadangkan soalan-soalan terarah dalam konteks matematik yang dapat mengukuhkan pemahaman murid. mencadangkan aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan murid. Saya mendengar, saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Saya melakukan, saya faham.
 7. 7. (B) UNIT 1.2 (A) UNIT DAN TAJUK (F) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN(C) HASIL PEMBELAJARAN(D) BAHAN BANTU MENGAJAR(E) PERBENDAHARAAN KATA (H) MUKA SURAT (G) AKTIVITI PENGUKUHAN
 8. 8. Penjelasan Modul Bil. Perkara Penerangan (A) Unit Dan Tajuk Nombor siri bagi unit dan tajuknya. Nombor siri bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dalam suatu unit. (B) Unit 1.2 Contohnya: Unit 1.2 menunjukkan Unit 1, sesi pengajaran dan pembelajaran kedua. Sejajar dengan kurikulum Matematik Tahun 1 (KBSR). (C) Hasil Pembelajaran Akan dibina sesuai dengan kurikulum baru Matematik Tahun 1 (KSSR). Mudah disediakan oleh guru. Bahan Bantu (D) Templat sedia cetak disediakan. Mengajar Praktikal dan boleh digunakan berulang kali. Diperkenalkan semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perlu diulang penggunaannya seberapa kerap Perbendaharaan yang mungkin, baik dalam sesi pengajaran yang (E) Kata sama mahupun dalam sesi pengajaran lain, dalam konteks yang serupa. Murid perlu digalakkan menggunakannya di sepanjang aktiviti pembelajaran. Ringkas dan sistematik. Menekankan pemahaman konsep. Langkah-Langkah (F) Menyeronokkan dan berpusatkan murid serta Pengajaran tertumpu kepada suatu kemahiran pada suatu masa. Ia mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang dapat memperkukuhkan pemahaman murid. Ia mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang berbeza tetapi menerapkan konsep (G) Aktiviti Pengukuhan matematik yang sama. Ia mencadangkan langkah-langkah pengajaran yang menggalakkan penerokaan lanjut bagi kemahiran matematik yang sama. (H) Muka Surat Muka surat.
 9. 9. KANDUNGAN MODUL GURU NUMERASI TAHUN 1 MUKA SURATUNIT TAJUK MODUL BBM GURU 1 NOMBOR BULAT HINGGA 101.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9. 1-21.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9. 3-41.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9. 51.4 Menulis angka, 1 hingga 9. 6 Membaca nombor dalam perkataan, satu hingga1.5 7 sembilan.1.6 Menulis nombor dalam perkataan, satu hingga sembilan. 8 Menyusun nombor, 1 hingga 9:1.7 a) membilang satu-satu secara tertib menaik. 9 - 11 1 b) membilang satu-satu secara tertib menurun. Menyebut nombor 0 dan 10. Mengenal pasti angka 0 dan 10 dalam membilang. Membilang objek dalam kumpulan hingga 10.1.8 Menulis angka 0 dan 10. 12 - 13 Membaca nombor dalam perkataan, sifar hingga sepuluh. Menulis nombor dalam perkataan, sifar hingga sepuluh. Menyusun nombor, 0 hingga 10: a) membilang satu-satu secara tertib menaik. b) membilang satu-satu secara tertib menurun.1.9 14 - 15 membilang daripada sebarang nombor secara tertib c) menaik. membilang daripada sebarang nombor secara tertib d) menurun.
 10. 10. MUKA SURATUNIT TAJUK MODUL BBM GURU 1 NOMBOR BULAT HINGGA 10 (Sambungan) Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang1.10 16 mana lebih atau kurang. Menentukan lebih satu atau kurang satu daripada suatu1.11 17 - 18 nombor. 2 NOMBOR BULAT HINGGA 20 Menyebut nombor, 11 hingga 20.2.1 Mengenal pasti angka, 11 hingga 20. 19 - 21 Menulis angka, 11 hingga 20.2.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 20. 22 Membaca nombor dalam perkataan, sebelas hingga dua puluh.2.3 23 Menulis nombor dalam perkataan, sebelas hingga dua puluh.2.4 Menyatakan nilai setiap digit dalam suatu nombor. 24 - 25 2 Menyusun nombor, 11 hingga 20: a) membilang satu-satu secara tertib menaik. b) membilang satu-satu secara tertib menurun.2.5 26 3 - 14 membilang daripada sebarang nombor secara tertib c) menaik. membilang daripada sebarang nombor secara tertib d) menurun. 3 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 103.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor. 273.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor. 28 - 293.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah. 30 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah3.4 31 - 32 15 - 24 yang sama.3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor. 33 - 353.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 36 - 38 25
 11. 11. MUKA SURATUNIT TAJUK MODUL BBM GURU 4 TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 184.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor. 39 - 404.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor. 41 - 424.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah. 434.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tambah. 44 - 464.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 47 - 48 5 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 105.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor. 49 - 505.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak . 515.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 52 - 54 6 TOLAK DALAM LINGKUNGAN 186.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor. 55 - 566.2 Mencari beza antara dua nombor. 57 - 596.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak. 606.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tolak. 61 - 62 Menyatakan pasangan nombor yang mungkin, di mana6.5 63 - 65 apabila ditolak memberi baki yang sama.6.6 Menyatakan secara spontan beza antara dua nombor. 66 - 676.7 Menyelesaikan masalah harian yang mudah. 68 7 WANG HINGGA RM10 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling7.1 69 - 71 dan wang kertas.7.2 Mewakilkan nilai wang bagi ‘RM’ dan sen. 72 Menukarkan:7.3 a) duit syiling sehingga RM1. 73 - 76 b) wang kertas sehingga RM10.
 12. 12. MUKA SURATUNIT TAJUK MODUL BBM GURU 7 WANG HINGGA RM10 (Sambungan) Menambah dan menolak:7.4 a) duit syiling sehingga RM1. 77 - 78 b) wang kertas sehingga RM10. Menyelesaikan masalah harian yang mudah berkaitan7.5 79 - 80 wang. 8 PENGENALAN MASA DAN WAKTU Menyatakan bahagian-bahagian dalam sehari dengan8.1 81 - 82 betul.8.2 Menyebut aktiviti mengikut bahagian-bahagian hari. 83 26 - 328.3 Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. 84 - 858.4 Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan. 86 - 87 33 - 37 Mengenal muka jam dan menyatakan waktu dalam jam 38 - 408.5 88 - 92 pada muka jam. 9 BENTUK TIGA DIMENSI (BENTUK 3D)9.1 Mengenal dan menamakan bentuk tiga dimensi. 93 - 96 41 - 459.2 Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi. 97 - 1049.3 Mengkelaskan bentuk tiga dimensi. 105 - 1099.4 Membina model. 11010 BENTUK DUA DIMENSI (BENTUK 2D)10.1 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi. 111 - 11310.2 Menyatakan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi. 114 - 11510.3 Mengkelaskan bentuk dua dimensi. 116 - 11710.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi. 118

×