Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Enzims

 1. Els enzims
 2. Què és un enzim? Bioquímicament parlant els enzims són proteïnes. Els enzims tenen activitat catalítica, és a dir, incrementen la velocitat de les reaccions químiques.
 3. Quina estructura tenen els enzims?
 4. Hidròlisi Els enzims poden catalitzar reaccions d’hidròlisi:
 5. Síntesi Els enzims poden catalitzar reaccions de síntesi:
 6. Exemples d’enzims Reacció de condensació:
 7. Exemples d’enzims Reacció d’hidròlisi:
 8. Nomenclatura La majoria de vegades els enzims s’anomenen fent servir el lexema del substrat i finalitzat amb el sufix –asa. Components Funció Amilasa Hidrolitza el midó en maltosa (amilosa) Maltasa Hidrolitza la maltosa en glucosa Lipasa Hidrolitza els lípids o greixos en glicerina i àcids grassos Tripsina Quimiotripsina Hidrolitzen les proteïnes en pèptids Nucleases Hidrolitzen els àcids nucleics a nucleòtids
 9. Com actua un enzim? El centre actiu d’un enzim és el lloc catalític, i per tant allà on es produeix la reacció. El substrat s’hi uneix de forma específica, formant enllaços temporals amb els aminoàcids que es troben en aquest centre actiu. L’encaix entre l’enzim i el substrat s’explica segons el model de la clau i el pany . Segons aquest model només el substrat amb una forma específica i complementària al lloc actiu pot activar l’enzim. http://www.chem.ucsb.edu/~molvisual/ABLE/induced_fit/index.html El model de l’encaix induït explica millor com es produeix l’encaix entre l’enzim i el substrat. Segons aquest model el substrat indueix un canvi en l’estructura de l’enzim que promou la seva activació.
 10. Efecte de la Temperatura o el pH Per a valors de temperatura o pH extrems (molt alts o molt baixos) els enzims es desnaturalitzen donat que no poden mantenir els enllaços de la seva estructura terciària. Com que la forma tridimensional dels enzims determina la seva funció, si la perden la seva activitat s’atura.
 11. Efecte de la concentració d’enzim Efecte de la concentració d’enzim en la velocitat de la reacció
 12. Efecte de la concentració de substrat Efecte de la concentració de substrat en la velocitat de la reacció
 13. Acció d’un inhibidor competitiu Els inhibidors competitius es fixen al lloc actiu impedint que ho faci el substrat.
 14. Acció d’un inhibidor no competitiu Els inhibidors no competitius es fixen a un lloc diferent del substrat i modifiquen el lloc actiu perquè no es pugui unir un altre substrat.
Advertisement