Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 23

Anabolisme heteròtrof

2

Share

Download to read offline

http://aixoplugat.blogspot.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Anabolisme heteròtrof

 1. 1. Anabolisme heteròtrof Procés metabòlic de formació de: molècules org. Complexes a partir de molècules org. Simples (precursores)
 2. 2.  Fases:  Biosíntesi de Monòmers: • Per mitjà dels precursors (p.e.:síntesi de glucosa a partir àc. Pirúvic)  Biosíntesi de Polímers: • Per mitjà dels monòmers. (p.e.:síntesi glicogen a partir glucosa)
 3. 3.  Origen precursors: • Catabolisme • Digestió (cèl. Heteròtrofes) • Fotosíntesi o quimiosíntesi (cèl. Autòtrofes)
 4. 4. Semblances i diferències amb el Catabolisme  Semblants però en sentit invers.  No tots els enzims poden catalitzar una reacció en els dos sentits.  L’energia s’aconsegueix de la desfosforilació d’ATP
 5. 5.  Són reaccions ENDERGÒNIQUES Emmagatzemen energia en els enllaços de les molècules formades. - vegetals: producció glúcids (cel·lulosa i midó) - animals: Prod. proteïnes
 6. 6. On es realitzen? Al citosol  Excepte: • Síntesi àcids nucleics: nucli, cloroplasts i mitocondris. • Síntesi proteïnes: ribosomes. • Síntesi fosfolípids i colesterol: RE (llis) • Glicosilació lípids i proteïnes: RE – A.Golgi
 7. 7. Gliconeogènesi – glicogènesi Síntesi GLUCOSA a partir ÀC. PIRÚVIC. glicogen glicogenogènesi glicogenòlisi glucosa gliconeogènesi glicòlisi Àcid pirúvic
 8. 8.  Animals: • necessària en situacions de dejuni. • Després de fer un esforç muscular intens (cond. Anaeròbiques). Procedeix: - Desaminació Aa :donen Àc. Pirúvic o àc. Oxalacètic. - Transformació àcid làctic: fetge . Cicle Cori
 9. 9.  Algues, plantes i bacteris: Procedeix: - àcids grassos (ja que animals no tenen els enzims que transformen l’acetil-coA en àc. Oxalacètic).
 10. 10. Divergències Gliconeogènesi i Glicòlisi  Conversió d’àcid pirúvic en àcid fosfoenolpirúvic. (enzim piruvat- carboxilasa)  Conversió de la fructosa-1,6-difosfat en fructosa-6-fosfat. (al citosol)  Conversió de la glucosa-6-fosfat en glucosa. (al RE i després surten ambdos al citosol)
 11. 11. Glicogenogènesi (Pàg. 74) -Polímers glucosa per mitjà d’enllaç α: -vegetals: midó (amilogènesi) -animals: glicogen (glicogènesi) En el cas del glicogen es gasta 1 UTP, en cas del midó 1 ATP. El glicogen es produirà en el fetge i múscul activat per la insulina (en nivells alts de glucosa en sang).
 12. 12. Fetge  La glucosa que procedeix de la digestió s’acumula al fetge en forma de glicogen.  Quan baixa concentració en sang, s’hidrolitza i n’allibera.  Hormones reguladores: • Adrenalina Augmenten sortida glucosa a sang • Glucagó Incrementa entrada glucosa a cèl·lula • insulina
 13. 13. Múscul  Glicogen muscular: • Reserva particluar
 14. 14. Anabolisme heteròtrof dels lípids * Greixos o Triglicèrids Processos: - Obtenció àcids grassos - Obtenció glicerina - Síntesi Triacilglicèrids
 15. 15. Obtenció àcids grassos  Principal font: greix aliments  Segona font: biosíntesi àcids grassos • Citosol • A partir Acetil-CoA (d’origen mitocondrial). Format a partir de:  Catabolisme glúcids  Β-oxidació  Desaminació Aa
 16. 16. Complex àcid gras sintetasa (SAG)  Sortida Acetil-coA  Del mitocondri al citosol  Iniciador: s’uneix a SAG  Malonil-CoA (3C): • 2 C cada cop Àcid palmític - d’aquest: àcid esteàric o oleic
 17. 17. Diferència amb la β-oxidació  Es duu a terme al citosol (i no al mitocondri)  Àcig gras unit a SAG (i no al coA)  2 C augmenten per volta (pel malonil-coA i no acetil-coA)  Transportador d’H: NADPH (i no NADH o FADH)
 18. 18. Obtenció glicerina  Per poder-se unir ha d’estar en forma de glicerol-3-fosfat.  A partir de la Dihidroxiacetona-3- fosfat (DHAP) de la glicòlisi.
 19. 19. Obtenció Triglicèrids  Glicerol-3-fosfat  Acil-coA gras Enllaços tipus Éster
 20. 20. 2.9. Anabolisme Lipídic El principal precursor dels àcids grassos és el malonil-CoA, una molècula que aporta dos dels tres àtoms de carboni l’esquelet carbonat de l’àcid gras en creixement. El malonil-CoA prové del acetil- CoA. Totes les reaccions de síntesi d’àcids grassos tenen lloc en el citoplasma de les cèl·lules. Adipòcits generats per resistència a Per afegir una molècula de dos la insulina carbonis es necessitaren 6 ATP. A partir d’ells podem fabricar triglicèrids o fosfolípids
 21. 21. Anabolisme Aa  No es poden sintetitzar els 20 Aa  Aa essencials: 10. --- Dieta (les plantes poden tots)  Aa no essencials.
 22. 22. Molècules precursores Aa Àcid orgànic (3 a 5 C) ÀCID α-CETOGLUTÀRIC Transaminació: a partir d’un altre Aa Prové del Grup amino cicle de Krebs Desaminació: Aa que ha perdut un ió. Va a ió amoni lliure (NH4+) A la Matriu mitocondrial ÀCID GLUTÀMIC glutamina Altres Aa transaminació prolina 22
 23. 23. Anabolisme Nucleòtids  Nucleòtids: • Pentosa (ribosa o desoxiribosa) • Base nitrogenada (púrica o pirimidínica) • Àcid fosfòric (pàgina 81) 23

×