Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Anabolisme heteròtrof

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Anabolisme heteròtrof copy
Anabolisme heteròtrof copy
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement

Anabolisme heteròtrof

 1. 1. Anabolisme heteròtrof Procés metabòlic de formació de: molècules org. Complexes a partir de molècules org. Simples (precursores)
 2. 2.  Fases:  Biosíntesi de Monòmers: • Per mitjà dels precursors (p.e.:síntesi de glucosa a partir àc. Pirúvic)  Biosíntesi de Polímers: • Per mitjà dels monòmers. (p.e.:síntesi glicogen a partir glucosa)
 3. 3.  Origen precursors: • Catabolisme • Digestió (cèl. Heteròtrofes) • Fotosíntesi o quimiosíntesi (cèl. Autòtrofes)
 4. 4. Semblances i diferències amb el Catabolisme  Semblants però en sentit invers.  No tots els enzims poden catalitzar una reacció en els dos sentits.  L’energia s’aconsegueix de la desfosforilació d’ATP
 5. 5.  Són reaccions ENDERGÒNIQUES Emmagatzemen energia en els enllaços de les molècules formades. - vegetals: producció glúcids (cel·lulosa i midó) - animals: Prod. proteïnes
 6. 6. On es realitzen? Al citosol  Excepte: • Síntesi àcids nucleics: nucli, cloroplasts i mitocondris. • Síntesi proteïnes: ribosomes. • Síntesi fosfolípids i colesterol: RE (llis) • Glicosilació lípids i proteïnes: RE – A.Golgi
 7. 7. Gliconeogènesi – glicogènesi Síntesi GLUCOSA a partir ÀC. PIRÚVIC. glicogen glicogenogènesi glicogenòlisi glucosa gliconeogènesi glicòlisi Àcid pirúvic
 8. 8.  Animals: • necessària en situacions de dejuni. • Després de fer un esforç muscular intens (cond. Anaeròbiques). Procedeix: - Desaminació Aa :donen Àc. Pirúvic o àc. Oxalacètic. - Transformació àcid làctic: fetge . Cicle Cori
 9. 9.  Algues, plantes i bacteris: Procedeix: - àcids grassos (ja que animals no tenen els enzims que transformen l’acetil-coA en àc. Oxalacètic).
 10. 10. Divergències Gliconeogènesi i Glicòlisi  Conversió d’àcid pirúvic en àcid fosfoenolpirúvic. (enzim piruvat- carboxilasa)  Conversió de la fructosa-1,6-difosfat en fructosa-6-fosfat. (al citosol)  Conversió de la glucosa-6-fosfat en glucosa. (al RE i després surten ambdos al citosol)
 11. 11. Glicogenogènesi (Pàg. 74) -Polímers glucosa per mitjà d’enllaç α: -vegetals: midó (amilogènesi) -animals: glicogen (glicogènesi) En el cas del glicogen es gasta 1 UTP, en cas del midó 1 ATP. El glicogen es produirà en el fetge i múscul activat per la insulina (en nivells alts de glucosa en sang).
 12. 12. Fetge  La glucosa que procedeix de la digestió s’acumula al fetge en forma de glicogen.  Quan baixa concentració en sang, s’hidrolitza i n’allibera.  Hormones reguladores: • Adrenalina Augmenten sortida glucosa a sang • Glucagó Incrementa entrada glucosa a cèl·lula • insulina
 13. 13. Múscul  Glicogen muscular: • Reserva particluar
 14. 14. Anabolisme heteròtrof dels lípids * Greixos o Triglicèrids Processos: - Obtenció àcids grassos - Obtenció glicerina - Síntesi Triacilglicèrids
 15. 15. Obtenció àcids grassos  Principal font: greix aliments  Segona font: biosíntesi àcids grassos • Citosol • A partir Acetil-CoA (d’origen mitocondrial). Format a partir de:  Catabolisme glúcids  Β-oxidació  Desaminació Aa
 16. 16. Complex àcid gras sintetasa (SAG)  Sortida Acetil-coA  Del mitocondri al citosol  Iniciador: s’uneix a SAG  Malonil-CoA (3C): • 2 C cada cop Àcid palmític - d’aquest: àcid esteàric o oleic
 17. 17. Diferència amb la β-oxidació  Es duu a terme al citosol (i no al mitocondri)  Àcig gras unit a SAG (i no al coA)  2 C augmenten per volta (pel malonil-coA i no acetil-coA)  Transportador d’H: NADPH (i no NADH o FADH)
 18. 18. Obtenció glicerina  Per poder-se unir ha d’estar en forma de glicerol-3-fosfat.  A partir de la Dihidroxiacetona-3- fosfat (DHAP) de la glicòlisi.
 19. 19. Obtenció Triglicèrids  Glicerol-3-fosfat  Acil-coA gras Enllaços tipus Éster
 20. 20. 2.9. Anabolisme Lipídic El principal precursor dels àcids grassos és el malonil-CoA, una molècula que aporta dos dels tres àtoms de carboni l’esquelet carbonat de l’àcid gras en creixement. El malonil-CoA prové del acetil- CoA. Totes les reaccions de síntesi d’àcids grassos tenen lloc en el citoplasma de les cèl·lules. Adipòcits generats per resistència a Per afegir una molècula de dos la insulina carbonis es necessitaren 6 ATP. A partir d’ells podem fabricar triglicèrids o fosfolípids
 21. 21. Anabolisme Aa  No es poden sintetitzar els 20 Aa  Aa essencials: 10. --- Dieta (les plantes poden tots)  Aa no essencials.
 22. 22. Molècules precursores Aa Àcid orgànic (3 a 5 C) ÀCID α-CETOGLUTÀRIC Transaminació: a partir d’un altre Aa Prové del Grup amino cicle de Krebs Desaminació: Aa que ha perdut un ió. Va a ió amoni lliure (NH4+) A la Matriu mitocondrial ÀCID GLUTÀMIC glutamina Altres Aa transaminació prolina 22
 23. 23. Anabolisme Nucleòtids  Nucleòtids: • Pentosa (ribosa o desoxiribosa) • Base nitrogenada (púrica o pirimidínica) • Àcid fosfòric (pàgina 81) 23

×