Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2

Θεωρία, φύλλο εργασίας και σχεδιαγράμματα εκθέσεων 2ης ενότητας της Ν. Γλώσσας Α΄ γυμνασίου

  • Login to see the comments

Ν Γλώσσα Α΄ γυμνασίου, ενότητα 2

  1. 1. Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 2  Γνωρίσματα προφορικού λόγου  αυθόρμητος, απροσχεδίαστος, άμεσος, φυσικός..  απλός ως προς την έκφραση, παρατακτική σύνδεση, σύντομες προτάσεις, ενεργητική σύνταξη..  η έκφραση και η διατύπωση δεν είναι επιμελημένες..  ελλειπτικές προτάσεις, ανολοκλήρωτες φράσεις..  προχειρότητα, μη ιδιαίτερα επεξεργασμένο λεξιλόγιο..  ασυνταξίες, μη φροντισμένη οργάνωση, γεμίσματα, παύσεις..  εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων..  συμπληρώνεται από χειρονομίες, κινήσεις, έκφραση του προσώπου, βλέμμα, ένταση της φωνής, που χρωματίζουν και επεξηγούν τα λεγόμενα..  στον προφορικό λόγο οι συνομιλητές βρίσκονται στον ίδιο χώρο, συζητούν την ίδια χρονική στιγμή, ο λόγος πλάθεται την ίδια στιγμή και έχει πολλές διακοπές, επαναλήψεις, διορθώσεις..  είναι εφήμερος, διατηρείται μόνο όσο το επιτρέπει η μνήμη των ανθρώπων..  χρησιμοποιείται από όλους τους ανθρώπους, ακόμα και από αυτούς που δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση..  Γνωρίσματα του γραπτού λόγου  προσχεδιασμένος, επιμελημένη έκφραση..  σαφήνεια και ακρίβεια..  πυκνότητα λόγου..  επεξεργασμένο λεξιλόγιο..  φροντισμένη σύνταξη, υποτακτική σύνδεση, μακροπερίοδος λόγος, παθητική σύνταξη..  οργανωμένη παρουσίαση των μηνυμάτων, καθώς ο συγγραφέας διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να σχεδιάσει, συγκροτήσει το κείμενό του και να το διορθώσει αν χρειαστεί..  τυπικός, επίσημος και απρόσωπος λόγος, χωρίς τη ζωντάνια και την αμεσότητα του προφορικού..ο αναγνώστης δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον συγγραφέα..  αδυνατεί να αποδώσει την ποικιλία των σημασιών που εκφράζονται στον προφορικό λόγο..  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση..  μέσω αυτού διατηρείται και ο προφορικός λόγος..  διασώζει τις γνώσεις και τις ανακαλύψεις κάθε γενιάς και τις μεταβιβάζει στις επόμενες, συμβάλλοντας στην ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των ανθρώπων και στην εξέλιξη του πολιτισμού..  Όταν μελετούμε τον προφορικό λόγο ή το γραπτό κείμενο, αναζητούμε:  ποιος μιλάει ή γράφει (πομπός)  σε ποιον μιλάει ή γράφει (δέκτης)  για ποιο σκοπό μιλάει ή γράφει (σκοπός)
  2. 2.  ποιο θέμα, ποιες απόψεις – ιδέες (μήνυμα) μεταδίδει και με ποιον τρόπο.  Ο τρόπος που μιλάμε αλλά και αυτά που λέμε εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως:  από τη σχέση που έχουμε με το συνομιλητή μας: αν μιλάμε με κάποιον φίλο μας, γα παράδειγμα, είμαστε λιγότερο τυπικοί, ενώ όταν μιλάμε με κάποιο μεγαλύτερο που δε γνωρίζουμε καλά χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό αριθμό  από το σκοπό του λόγου ή του κειμένου.  Το μέσο – δίαυλος επικοινωνίας επηρεάζει τη μορφή του μηνύματος (το λεξιλόγιο, το ύφος, ακόμα και την οργάνωση των προτάσεων ή της παραγράφου). Η μορφή και το ύφος του μηνύματος καθορίζονται από τις κοινωνικές μας σχέσεις και τις συνθήκες επικοινωνίας. Το επίπεδο ύφους καθορίζεται και από τη σχέση πομπού – αποδέκτη που κινείται είτε στον άξονα της εξουσίας είτε στον άξονα της ισοτιμίας / αλληλεγγύης. Μια σχέση ισοτιμίας μπορεί να είναι από πολύ οικεία ως τυπική και απρόσωπη.  Η παράγραφος είναι ένα ενιαίο κείμενο, με αρχή, ανάπτυξη και τέλος. Αποτελείται από τρία μέρη: τη θεματική πρόταση (παρουσιάζει το θέμα, την κύρια ιδέα της παραγράφου), τις λεπτομέρειες (αναπτύσσουν το κύριο θέμα) και την κατακλείδα (συμπέρασμα). Στην αρχή της παραγράφου εντοπίζουμε – γράφουμε το θέμα που αναλύεται παρακάτω σε προτάσεις. Συνδέουμε τις προτάσεις στο εσωτερικό της παραγράφου με κατάλληλες συνδετικές λέξεις που δηλώνουν επεξήγηση, παράδειγμα, συμπέρασμα, αντίθεση κτλ. Έχει την αυτονομία της, αφού αναπτύσσεται μια ιδέα ή η πλευρά ενός θέματος, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται με την επόμενη παράγραφο και όλες μαζί διαμορφώνουν ένα κείμενο. Η μια παράγραφος πρέπει να ξεχωρίζει από την άλλη, γι’ αυτό αφήνουμε περιθώριο στην αρχή κάθε παραγράφου. Συνδετικές λέξεις Αντίθεση: εξάλλου, εντούτοις, όμως, ενώ, ωστόσο, άλλωστε, αντίθετα.. Συμπέρασμα: λοιπόν, επομένως, άρα, συμπερασματικά, ώστε.. Επεξήγηση: δηλαδή, με άλλα λόγια, εξηγώντας, μια ερμηνεία είναι.. Χρόνος: ύστερα, αργότερα, μετά, πριν, αφού, από τότε που… Αιτία: επειδή, γιατί, γι’ αυτό, λόγω του ότι, εξαιτίας, μια και.. Παράδειγμα: για παράδειγμα, λόγου χάρη, όπως.. Προσθήκη: επίσης, επιπλέον, εκτός από αυτό, ακόμη.. Έμφαση: το πιο σημαντικό, αξίζει να σημειωθεί, είναι αξιοσημείωτο, ιδιαίτερα.. Γενίκευση: γενικά, κατά κύριο λόγο, συνήθως, τις περισσότερες φορές.. Απαρίθμηση: πρώτον, δεύτερον.. Η σύνδεση των προτάσεων μέσα σε μια παράγραφο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και με άλλους τρόπους εκτός από τις συνδετικές λέξεις:  Με την επανάληψη μιας λέξης που προηγήθηκε ή με την παράλειψή της..  Με την αντικατάσταση μιας λέξης με αντωνυμία, επίρρημα ή άλλη συνώνυμη λέξη..
  3. 3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1. Να εντοπίσετε στις παρακάτω παραγράφους τα δομικά τους μέρη, δηλαδή τη θεματική περίοδο, τις λεπτομέρειες και την κατακλείδα (αν υπάρχει). Α) Σε μερικές περιπτώσεις, ολόκληρες περιοχές της Γης κινδυνεύουν με αφανισμό από την έλλειψη βροχών. Για παράδειγμα, η περιοχή νότια της μεγάλης ερήμου της Σαχάρας, που λέγεται Σαχέλ (στα αραβικά σημαίνει άκρη), εξαρτάται από τις λίγες βροχές που φέρνουν οι νότιοι υγροί άνεμοι. Αν οι βροχές δεν φτάσουν ως εκεί, η ξηρασία προκαλεί μεγάλες καταστροφές. Αυτό συνέβη το 1973, όταν οι χώρες του Σαχέλ (Μαλί, Νίγηρας, Τσαντ, Μπουρκίνα Φάσο) έχασαν τα μισά σχεδόν κοπάδια των ζώων τους από τη δίψα. Σήμερα, οι πρόσφυγες που μετακινούνται από το ένα μέρος του Σαχέλ στο άλλο, περιμένοντας τη βροχή, ξεπερνούν τα 15.000.000. Β) Οι Μινωίτες ανέπτυξαν πολλές μορφές τέχνης σε θαυμαστό επίπεδο. Η μινωική τέχνη έχει ποικιλία και πρωτοτυπία. Όλα τα μινωικά έργα –αγγεία από πηλό ή πέτρα, ειδώλια, κοσμήματα, τοιχογραφίες– έχουν κίνηση, ζωντάνια και χάρη και δείχνουν μια προτίμηση των Μινωιτών για την απεικόνιση της φύσης. Τα θέματα και η τεχνοτροπία τους επηρέασαν τους γειτονικούς λαούς, ιδιαίτερα τους Κυκλαδίτες και τους Μυκηναίους. Γ) Στα ομηρικά έπη η πολιτική αστάθεια είναι συνεχής. Οι βασιλείς είναι πολυάριθμοι και απολύτως ανεξάρτητοι. Ο καθένας προσπαθεί να στηρίξει τη θέση του στο πλαίσιο ενός συστήματος υπερβολικά ανταγωνιστικού και συνεχώς πρέπει να αποδεικνύει τις ικανότητές του με κατορθώματα, ληστρικές επιδρομές που αποφέρουν μεγάλη λεία, με γιορτές και αγώνες ιδιαίτερα μεγαλοπρεπείς. Η κοινωνία, η ιεραρχία της οποίας στηρίζεται στην κατανομή της λείας, κυριαρχείται από ανισότητα και η διατήρηση της εξουσίας από τον ηγεμόνα δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη. Όλα αυτά τα στοιχεία ανταποκρίνονται περισσότερο στις συνεχείς αναταράξεις που ακολούθησαν την πτώση της μυκηναϊκής δύναμης και ταιριάζουν σε μια κοινωνία αγροτοποιμενική που ζει από τα προϊόντα της και από τις ληστρικές επιδρομές. Επομένως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια περιγράφουν μια εποχή μεταγενέστερη της μυκηναϊκής, περίπου από τον 11ο μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ.. 2. Στις παραγράφους που ακολουθούν, αφού εντοπίσετε τα δομικά τους μέρη, να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο. Α) Οι γιορτές, παναθηναϊκές και κρατικές ή ιδιωτικές και λιτές, ήταν συνυφασμένες με την καθημερινή ζωή της Αθήνας. Η λαμπρότερη, η εορτή της ίδιας της πόλης, ήταν τα Παναθήναια, που τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν της Αθηνάς. Κατά τη διάρκειά τους ξεδιπλωνόταν όλο το μεγαλείο και η δύναμη της πόλης. Τα Μεγάλα ή «εν άστει» Διονύσια ήταν μια πολυήμερη γιορτή προς τιμήν του Διονύσου. Τα Ανθεστήρια ήταν μία άλλη γιορτή αφιερωμένη στον ίδιο θεό, κατά την οποία οι Αθηναίοι
  4. 4. δοκίμαζαν το νέο κρασί μέσα σε ατμόσφαιρα γενικής χαράς. Τέλος, τα Ελευσίνια, γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα και στην κόρη της Περσεφόνη, εορτάζονταν στις αρχές Οκτωβρίου. Πομπή με προσκυνητές ξεκινούσε από την Αθήνα και κατέληγε στο ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Εκεί τελούνταν τα Ελευσίνια μυστήρια. Β) Η κατοικία μπορεί να φανερώνει, εξάλλου, την κοινωνική τάξη και την οικονομική κατάσταση των ενοίκων της. Γι’ αυτό, χρησιμεύει σε ορισμένους και ως μέσο κοινωνικής προβολής. Αποτελεί, επίσης, αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής, δηλαδή πουλιέται, αγοράζεται ή νοικιάζεται. Η αγορά, η κατασκευή, ο εξοπλισμός και η διακόσμηση της κατοικίας αποτελούν πολύ ζωτικούς κλάδους της οικονομικής ζωής. Είναι γεγονός, επίσης, ότι οι δαπάνες για την απόκτηση ή την ενοικίαση μιας κατοικίας, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή της αποτελούν σημαντικότατα οικονομικά βάρη για τον άνθρωπο και πρωταρχική φροντίδα κάθε οικογένειας. Η κατοικία, λοιπόν, έχει οικονομική και κοινωνική διάσταση. Γ) Στην αρχαία Ελλάδα επικρατούσε η πατριαρχική οικογένεια. Τη μεγάλη πατριαρχική οικογένεια αποτελούσαν οι γέροντες γονείς με τους στενούς συγγενείς, τους υπηρέτες και τους βοηθούς με τις οικογένειές τους. Αρχηγός και υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διαχείριση του σπιτιού ήταν ο άνδρας. Η θέση της γυναίκας ποίκιλε ανάλογα με τον τόπο. Για παράδειγμα, στην αρχαία Αθήνα η γυναίκα ήταν όλη τη μέρα κλεισμένη στο σπίτι και ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών. Αντίθετα, στην αρχαία Σπάρτη η γυναίκα είχε απεριόριστη ελευθερία, τύγχανε του ίδιου σεβασμού με τον άνδρα, μορφωνόταν και είχε γνώμη για όλα τα θέματα. Στην Κρήτη και στην Κύπρο αρχηγός της οικογένειας ήταν η γυναίκα (μητριαρχία). Δ) Ορισμένες παιδικές φιλίες διαρκούν μια ολόκληρη ζωή. Σε τέτοιες μακροχρόνιες φιλίες η σχέση συμβαίνει να είναι ισότιμη και κανένας φίλος να μην αναλαμβάνει έναν πιο σαφή ή σταθερό ρόλο. Συνήθως, οι νέοι που συντηρούν τις φιλικές τους σχέσεις για πολύ χρόνο έχουν κοινές αξίες, στάσεις και προσδοκίες. Η «κοινότητα» αυτή των «πιστεύω» και των «οραμάτων» αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της φιλίας τους. Επομένως, οι άνθρωποι που διατηρούν μακροχρόνια φιλία σπάνια έχουν εντελώς αντίθετους χαρακτήρες. 3. Με ποιες συνδετικές λέξεις ή φράσεις επιτυγχάνεται η σύνδεση των νοημάτων (συνοχή) στις παρακάτω παραγράφους;
  5. 5. Α) Εμείς τα παιδιά είμαστε πρόθυμοι και ανυπομονούμε για μια συνάντηση με τη Δημοτική Aρχή, για να συζητήσουμε με το Δήμαρχο κάποιες προτάσεις μας αλλά και τους προβληματισμούς μας. Μ’ αυτές τις προτάσεις μας μπορεί να βοηθήσουμε στη λύση τους, που πιστεύουμε πως δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα πρώτα, θα θέλαμε ο δρόμος γύρω από το σχολείο μας να ήταν πιο ασφαλής για μας, με λιγότερες λακκούβες, που γεμίζουν με βρόμικα νερά το χειμώνα, αλλά και σκουπίδια που φεύγουν από τους σκουπιδοτενεκέδες. Ακόμα, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε το πρωί και το μεσημέρι κάποιος που θα φρόντιζε, ώστε να μην κινδυνεύουμε από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, που, πολλές φορές, μας αγνοούν. Παράλληλα, ζητάμε οι τουαλέτες του σχολείου μας να είναι συνέχεια καθαρές, για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία μας. Επίσης, καλό θα ήταν, πιστεύουμε, όλες οι τάξεις του σχολείου μας να ήταν μεγάλες, με ωραία χρώματα βαμμένες. Β) Ο αγώνας ήταν σκληρός. Η ζέστη είχε αναγκάσει όλους τους παίκτες να μείνουν μόνο με τα κοντά παντελονάκια τους, η σκόνη έκανε τα κορμιά και τα πρόσωπα άσπρα, ενώ από τις γερές κόντρες όλο και κάποιος παίκτης έπεφτε άγαρμπα στο ξερό χώμα. Μάλιστα, στο τέλος κι απ' τον καβγά που ακολούθησε άνοιξαν και μια δυο μύτες. Νικήτρια αναδείχτηκε τελικά η δική τους ομάδα, των Τουρκοβουνίων, με σκορ 6-4. Ο Στεφανής έβαλε τα δυνατά του και ούτε στιγμή δε φοβήθηκε να κάνει επικίνδυνες εξόδους, να επιχειρεί θεαματικά μπλονζόν ή να πέφτει στα πόδια των αντιπάλων. Δίκαια λοιπόν πήρε τα «μπράβο» από τους συμπαίκτες του. Στο μεταξύ η ώρα είχε πάει δύο, όταν τελείωσαν όλα και πήραν να κατηφορίζουν προς τα σπίτια τους. 4. Γράψτε δυο παραγράφους με βάση τις παρακάτω θεματικές περιόδους. Θεματική περίοδος: Οι περισσότεροι μαθητές στο γυμνάσιο έχουν πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο. Λεπτομέρειες:……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Κατακλείδα:………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
  6. 6. Θεματική περίοδος: Στην τάξη μου διαφωνούν συχνά τα αγόρια με τα κορίτσια. Λεπτομέρειες:……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… … Κατακλείδα:………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ  Υποθέστε ότι μιλάτε σε ένα σχολικό σύμβουλο που έρχεται να ενημερωθεί πώς λειτουργεί το σχολείο σας. Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο ύφος. Πρόλογος Κύριε σύμβουλε, Με αφορμή την επίσκεψή σας στο σχολείο μας θα ήθελα να σας εκφράσω τη γνώμη μου για τον τρόπο λειτουργίας του γυμνασίου μας, επισημαίνοντάς σας τόσο τα θετικά στοιχεία της σχολικής μας κοινότητας όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κύριο μέρος 1η παράγραφος: Τα θετικά στοιχεία του σχολείου  αρκετοί καθηγητές είναι καταρτισμένοι, αγαπούν και σέβονται τους μαθητές, εργάζονται με μεγάλη διάθεση, προσπαθούν να κάνουν το μάθημα ενδιαφέρον, παρά τις όποιες αντιξοότητες..  ο γυμνασιάρχης διευθύνει το σχολείο με την απαιτούμενη αυστηρότητα και σοβαρότητα και βρίσκεται πολύ κοντά στις ανάγκες των παιδιών..  η συνεργασία διεύθυνσης, καθηγητών και μαθητών είναι πολύ καλή και οικοδομείται στα θεμέλια του ειλικρινούς διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης..  υλοποιούνται ποικίλες εκδηλώσεις (συναυλίες, εκθέσεις, ηλεκτρονική εφημερίδα..), για τις οποίες είμαστε περήφανοι.. 2η παράγραφος: Τα προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου  ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή..  το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο μας, αν και δεν είναι παλιό, χρειάζεται συντήρηση..  οι αίθουσες δεν είναι ιδιαίτερα ευρύχωρες και καθαρές..  απουσιάζουν τα εξοπλισμένα εργαστήρια, οι κατάλληλοι χώροι άθλησης, οι βιβλιοθήκες και τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.. οπότε, δε δίνονται τα απαιτούμενα κίνητρα για δημιουργία και ανάπτυξη των ποικίλων ενδιαφερόντων μας..
  7. 7.  κάποιοι καθηγητές αναγκάζονται να διδάξουν μαθήματα πέραν της ειδικότητάς τους , λόγω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό..  η μετάβαση στο σχολείο είναι προβληματική, καθώς το γυμνάσιο βρίσκεται σε κεντρική περιοχή, χωρίς όμως κατάλληλη σηματοδότηση και διάβαση πεζών που θα διευκόλυνε τους μαθητές να εισέλθουν στο σχολείο..  Υποθέστε ότι πρόκειται να μιλήσετε ως εκπρόσωπος της τάξης σας σε ένα συνέδριο των καθηγητών. Σε οργανωμένο προφορικό λόγο να παρουσιάσετε τα προβλήματα του σχολείου και της εκπαίδευσης που θεωρείτε πιο σημαντικά. Βασικά προβλήματα εκπαίδευσης  περιορισμένη οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης από την πολιτεία..  πρόχειρος σχεδιασμός επί των εκπαιδευτικών συστημάτων από το εκάστοτε υπουργείο παιδείας..  ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή (κακοδιατηρημένα σχολικά κτίρια, απουσία εξοπλισμένων εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, αθλητικών εγκαταστάσεων, υπολογιστών..)..  ελλιπής κατάρτιση καθηγητών και αδυναμία ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις των μαθημάτων..  έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης πολλών καθηγητών..  μονότονος τρόπος διδασκαλίας, απουσία διαλόγου και κινήτρων στο μαθητή για να ενεργοποιηθεί και να αυτενεργήσει..  υπέρογκη ύλη μαθημάτων, κακογραμμένα βιβλία..  άδικη διάκριση μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα..  ανταγωνιστικό κλίμα στην εκπαίδευση..  βαθμοθηρία, άγχος..  διακρίσεις μεταξύ των μαθητών από μέρους των καθηγητών..  άνθηση παραπαιδείας..  Έχετε αρχίσει να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και θέλετε να στείλετε ένα κείμενο στην ηλεκτρονική εφημερίδα του 14ου Γυμνασίου Περιστερίου. Περιγράψτε στην πρώτη παράγραφο διάφορα ευτράπελα – κωμικά επεισόδια που συμβαίνουν στο σχολείο σας και στη συνέχεια αναλύστε πώς είναι οι σχέσεις σας με τους συμμαθητές και τους καθηγητές σας. 1η παράγραφος: Κωμικά επεισόδια στο σχολείο Η ζωή στο σχολείο μου είναι, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, αρκετά διασκεδαστική για μας τους μαθητές.. Κατά καιρούς συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα επεισόδια που μας κάνουν να γελούμε πολύ.. Για παράδειγμα έχουμε βγάλει διάφορα αστεία παρατσούκλια στους καθηγητές μας, τα οποία χρησιμοποιούμε μόνο μεταξύ μας (τον μαθηματικό τον φωνάζουμε «Αϊνστάιν», τη φιλόλογο «Κυρία εντούτοις», επειδή της αρέσει να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη συχνά).. Μια φορά όμως μια μαθήτρια ξεχάστηκε και πάνω στην αγωνία της να πει μάθημα αποκάλεσε τη φιλόλογο με το παρατσούκλι της.. Στην αρχή, όλοι παγώσαμε, αλλά μόλις είδαμε την καθηγήτριά μας να χαμογελά και να αντιμετωπίζει το αστείο μας με χιούμορ, βάλαμε ξαλαφρωμένοι τα γέλια.. 2η παράγραφος: Οι συμμαθητές
  8. 8. Βέβαια, όλα αυτά τα αστεία δε θα γίνονταν αν εμείς οι μαθητές δεν τα πηγαίναμε καλά μεταξύ μας.. Πράγματι, έχουμε δέσει καλά σαν ομάδα, παρότι είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες.. Παίζουμε μαζί στα διαλείμματα, συζητάμε πολύ για τα θέματα που μας απασχολούν και με πολλούς έχουμε γίνει φίλοι και συναντιόμαστε κι εκτός σχολείου.. Συνεργαζόμαστε επίσης πολύ καλά και για να κάνουμε διάφορες εργασίες που μας αναθέτουν οι καθηγητές μας.. Όχι ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες ή δεν ξεσπούν καβγάδες ανάμεσά μας.. Ωστόσο, ποτέ οι τσακωμοί μας δεν είναι σοβαροί και κατορθώνουμε να φιλιώνουμε πάντα γρήγορα.. 3η παράγραφος: Οι καθηγητές Οι καθηγητές μας, από την άλλη πλευρά, είναι σπουδαίοι.. Ορισμένοι βέβαια είναι αυστηροί και πολύ τυπικοί και κάποιοι επιμένουν να κάνουν το μάθημα με ένα μονότονο τρόπο.. Ευτυχώς όμως αυτοί είναι η εξαίρεση.. Οι περισσότεροι μας αγαπούν, μας αντιμετωπίζουν με κατανόηση και είναι πάντα έτοιμοι να ακούσουν τα προβλήματά μας και να μας συμβουλεύσουν.. Κυρίως, σέβονται τη γνώμη μας και δεν μας αντιμετωπίζουν σαν παιδιά.. Μάλιστα, προσπαθούν διαρκώς να μας κινούν το ενδιαφέρον για να μαθαίνουμε νέα πράγματα και να πλουτίζουμε τις γνώσεις μας..

×