Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 8/2012 - Centrul Europe Direct Maramures

418 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 8/2012 - Centrul Europe Direct Maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 8/ August 2012 Noi măsuri pentru protecţiA investitorilor în produse financiare Aşa cum a demonstrat criza financiară, UE trebuie să consolideze normele care reglementează vânzarea de produse financiare, pentru a garanta că investitorii primesc informaţii mai clare şi sunt mai bine îndrumaţi. Prevederile europene nu au reuşit să ţină pasul cu complexitatea produselor care sunt propuse investitorilor de rând. De aceea, prin intermediul propunerilor formulate, Comisia Euro- peană doreşte să garanteze că, în tranzacţiile care vizează produse financiare, interesele clienţilor sunt puse pe primul loc. Compensarea lipsei de informaţii O mai bună protecţie pentru cei care in- Una dintre propuneri prevede crearea unui do- vestesc în fonduri comune cument de informare standard - consilierii în in- Circa 75% din investiţiile colective făcute de vestiţii ar urma să fie obligaţi să furnizeze inves- micii investitori merg către fonduri comune euro- titorilor anumite informaţii-cheie pentru fiecare pene (OPCVM). produs. Documentul îi va ajuta pe investitori: Pentru a garanta siguranţa investitorilor, activele • să dispună de informaţiile esenţiale necesare OPCVM-urilor sunt deţinute de o entitate distinctă pentru a lua o decizie în cunoştinţă de cauză; (depozitar), care, în acelaşi timp, verifică dacă ad- • să înţeleagă structura unor produse financiare ministratorii fondului respectă normele aplicabile. mai complexe; Măsurile propuse definesc norme mai clare şi • să compare riscurile şi costurile produselor, mai uniforme privind OPCVM-urile, care vizează: pentru a-l putea alege pe cel care corespunde • drepturile şi obligaţiile depozitarilor; exigenţelor lor. • politicile de salarizare, pentru a evita asuma- rea excesivă de riscuri şi pentru a se ţine cont O mai bună protecţie pentru cei care achi- de interesele pe termen lung ale investitorilor ziţionează produse de asigurare şi de obiectivele fondului; Normele în vigoare referitoare la produsele de asigurare nu sunt aplicate uniform de ţările UE • sancţiunile administrative în cazul în care OPCVM, şi nu sunt suficient de detaliate pentru a asigura gestionarii lor sau depozitarii încalcă legislaţia buna protecţie a consumatorilor, iar unele dintre UE. acestea nu sunt reglementate deloc. Aceste norme vin în sprijinul altor măsuri luate Comisia propune aplicarea de norme comune de UE privind protecţia investitorilor, printre care pentru toate operaţiunile de vânzare de produse dreptul la despăgubiri pentru investitori şi accesul de asigurare, indiferent dacă acestea sunt realizate la educaţie şi formare financiară. de un intermediar sau direct. Astfel, consumatorii ar dispune de consiliere adecvată şi de informaţii Mai multe despre propunerile prezentate: privind comisioanele de vânzare şi alte taxe. http://ec.europa.eu/news/economy/120710_ro.htmFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Inițiative pentru stimularea spiritului competițional • Concurs european de design 2. Creștere favorabilă incluziunii: Înfluența Eşti pasionat de arta grafică şi ţi-ar plăcea să-ţi mediului antreprenorial asupra afacerilor vezi expusă una dintre creaţiile tale? Ediţia 2013 3. Transformări sociale: Rolul întreprinzători- a concursului european de design a fost lansată şi lor în construirea unor societăți democratice te invită să creezi design-ul mult-visat al jachetei Pentru fiecare categorie, CIPE va publica eseu- tale de motociclist! rile câștigătoare de pe primele trei locuri. Autorii Concursul este deschis tuturor tinerilor euro- câștigători vor primi, de asemenea, premii în bani. peni cu vârste între 14 şi 29 de ani. Câștigătorul marelui premiu va fi invitat într-o excursie finanțată complet pentru a participa la vi- itoarea conferință pentru antreprenori organizată de CIPE în Statele Unite, care este planificată pen- tru aprilie 2013. Termen: 19 octombrie 2012 Toate detaliile sunt disponibile pe: http://www.cipe.org/essay Scopul concursului este de a promova siguranţa rutieră pentru motociclişti, care nu ar trebui să poarte doar cască, ci un echipament complet de protecţie. Modelul premiat al concursului va intra în producţie, iar autorii următoarelor trei proiecte laureate vor câştiga o excursie la Paris şi multe alte cadouri. Data limită: 30 noiembrie 2012 Mai multe informaţii: http://www.concourseuropeendudesign.com/ • Premiile Uniunii Europene/ Europa Nostra pentru conservarea patri- moniului cultural Tema concursului: Exemple de conservare şi • Concurs de eseuri pe teme antre- valorificare a patrimoniului cultural în Europa prenoriale Concursul se desfășoară pe 4 Categorii: Centrul Internațional pentru Întreprinderi Pri- Conservare; Cercetare; Contribuții individu- vate (CIPE) invită studenți și tineri profesioniști ale sau organizaționale; Educație, Instruire și din întreaga lume, cu vârste cuprinse între 18 și Conștientizare. 30 ani, să participe la un schimb de idei cu privire Candidaţi eligibili: Arhitecţi, artizani, volun- la modul în care tinerii pot contribui la întărirea tari, şcoli, comunităţi locale, proprietari de bunuri democrației și sectorului privat în propriile lor țări. culturale şi mass-media. Pentru a aplica, tinerii trebuie să scrie un eseu Termen limită: 1 octombrie 2012 cu 1.500 până la 2.500 de cuvinte, pentru urmă- toarele categorii: Website-ul concursului: 1. Spirit antreprenorial și inovație: Dincolo http://www.europanostra.org/apply-for-an- de tehnologie award-2013/Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Ştiri europene • UE salută aderarea Rusiei la OMC după 18 Începând din 2018, după ce va face în prealabil ani de negocieri obiectul unei evaluări a impactului, directiva se va Rusia a aderat la Organizația Mondială a aplica tuturor categoriilor de deșeuri electronice. Comerțului (OMC) devenind astfel cel de-al 156-lea Etapa următoare membru al acesteia. Această aderare este deosebit Cel târziu până la 14 februarie 2014, statele de importantă, deoarece UE este primul partener co- membre vor trebui să-și modifice legislația existen- mercial al Rusiei, iar Rusia este cel de-al treilea par- tă privind DEEE și s-o armonizeze cu noua directivă. tener comercial al UE. Pentru prima dată, ambele Consumatorii vor putea apoi să returneze micile entități vor fi obligate să respecte norme și obligații deșeuri electronice la magazinele mari cu amănun- multilaterale pentru schimburile comerciale reciproce. tul, cu excepția cazului în care se dovedește că sis- Principalele schimbări legate de aderarea Rusi- temele alternative existente sunt cel puțin la fel de ei la OMC se referă la îmbunătățirea accesului la eficace. piață pentru mărfuri și servicii. Unele state membre vor avea posibilitatea de a Taxele la import pentru mărfuri vor scădea de la deroga de la noile obiective pentru o perioadă limita- o medie actuală de 10% până la o medie de 7,8%. tă de timp, în cazul în care acest lucru este justificat În unele sectoare importante, precum cel al au- de lipsa infrastructurii necesare sau de un nivel scă- tomobilelor, reducerea taxelor la import este mai zut al consumului de echipamente electronice. semnificativă (în scădere de la 30% în prezent, la 25% la aderare și la 15% după 7 ani). • Mediu: O mai bună informare a cetățenilor În sectorul telecomunicațiilor, Rusia va elimina cu privire la riscurile de accidente majore treptat, în termen de 4 ani, limitele pe care le impu- Grație noilor norme intrate în vigoare, cetățenii UE ne în prezent (49%) pentru participarea capitalului vor fi mai bine informați în legătură cu amenințările străin în întreprindere. majore reprezentate de instalațiile industriale aflate De asemenea, aderarea Rusiei la OMC acoperă în imediata lor vecinătate. o gamă largă de aspecte legate de reglementare, Principalele îmbunătățiri pentru cetățeni inclusiv norme sanitare și fitosanitare, vamale și le- - Îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații gate de drepturile de proprietate intelectuală. cu privire la riscurile instalațiilor industriale din apropiere, precum și cu privire la comportamentul • Mediu: Noi norme privind deșeurile electro- care trebuie adoptat în caz de accident; nice pentru o utilizare eficientă a resurselor - Norme mai eficiente privind participarea pu- Au intrat în vigoare norme îmbunătățite privind blicului interesat la proiectele de amenajare a teri- colectarea și tratarea deșeurilor electronice. toriului legate de instalațiile Seveso; Deșeurile electronice (adică deșeurile de echi- - Acces la justiție pentru cetățenii cărora nu pamente electrice și electronice, sau DEEE) se nu- li s-a acordat accesul corespunzător la informații mără printre fluxurile de deșeuri cu cea mai rapidă sau nu li s-a permis participarea; creștere. Colectarea lor sistematică și tratarea adec- - Standarde mai stricte privind inspectarea vată sunt condiții prealabile pentru reciclarea unor unităților, pentru a se asigura o aplicare mai eficace materiale precum aurul, argintul, cuprul și metalele a normelor de siguranță. rare din televizoarele, laptopurile și telefoanele mo- bile uzate. Directiva obligă statele membre să elaboreze planuri de urgență pentru zonele din apropierea Directiva care a intrat în vigoare în luna august instalațiilor industriale în care se află cantități foarte 2012, introduce obiective de colectare: mari de substanțe periculoase. - 45% din echipamentele electronice vândute, care se va aplica începând cu 2016; Etapa următoare: Statele membre vor trebui să - 65% din echipamentele vândute, începând aplice aceste norme începând cu 1 iunie 2015, când din 2019, sau de 85% din deșeurile electronice noua legislație în domeniul clasificării substanțelor produse. chimice devine pe deplin aplicabilă în Europa.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. finanţări active• Sprijin pentru acțiunile de informare pri- • Al 7-lea Program Cadru pentru Cercetare vind Politica Agricolă Comună și Dezvoltare – MEDIU Comisia Europeană a lansat apelul pentru pro- Comisia Europeană a lansat o cerere de pro-puneri de susținere a acțiunilor de informare pri- iecte prin cel de-al 7-lea Program Cadru pentruvind PAC (Politica Agricolă Comună). Cercetare și Dezvoltare, măsura mediu. Număr de identificare: FP7-ENV-2013-one-stage Obiective Obiective• explicarea, contribuții privind implementarea și • să întărească colaborarea transnațională și să dezvoltarea politicii; finanțeze proiecte de cooperare între universități,• promovarea modelului european de agricultură industrie, centre de cercetare și autorități publi- și facilitarea înțelegerii lui de către public; ce în domenii științifice și tehnologice cheie.• informarea fermierilor și a părților interesate ac- Acțiuni de cercetare finanțate tive în mediul rural; - ENV 2013 6.5.1. – Accelerarea progreselor în• creșterea nivelului de conștientizare cu privire la economia verde; problemele și obiectivele PAC. - ENV 2013 6.5.2. – Mobilizarea cunoștințelor de mediu pentru mediul politic; - ENV 2013 6.5.4. – Platforme de cunoștințe, Solicitanţi eligibili: Apelul este lansat odată networking și absorbția rezultatelor de cercetarepe an, doar pentru persoanele juridice cu sediul pentru întărirea cooperării internaționale în cerce-legal de cel puțin doi în Uniunea Europeană. tare și inovare; - Acțiuni de coordonare și sprijin. Condiții de finanțare Solicitanţi eligibili: centre de cercetare, Totalul bugetului alocat pentru acest apel este autorități locale și regionale, IMM-uri, mari com-de 3.000.000 euro, cu pragurile de finanțare între panii, agenții și camere, universități, ong-uri,100.000 și 300.000 euro de proiect. organizații internaționale. Rata de cofinanțare este de până la 50%, iar Bugetul este de 17 milioane euro. Cofinanțareapentru campanii de interes excepțional se poate este cuprinsă între 50% și 100%, în funcție decofinanța până la 70%. tipul beneficiarului și măsura pe care se aplică. Perioada de execuție a proiectelor trebuie să fieîntre 1 martie 2013 - 28 februarie 2014. Data limită de depunere a aplicațiilor este 16 octombrie 2012. Termenul limită de primire al cererilor este31 octombrie 2012. Aplicațiile trebuie trimise electronic folosind “Electronic Proposal Submission Service (EPSS)“. Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ research/participants/portal/page/cooperation Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×