Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 7_2012-ed_maramures

440 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 7_2012-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 7/ Iulie 2012 Norme comune împotriva fraudei bugetare Comisia colaborează îndeaproape cu statele membre pentru limitarea fraudei care afectează bugetul UE, însă eforturile tre- buie să continue. Numai în 2010 ţările UE au raportat cazuri de fraudă totalizând 600 de milioane de euro, adică aproximativ 1% din bugetul UE. Prin măsuri comune de combatere a fraudei, ţările UE i-ar putea prinde mai uşor pe vinovaţi şi ar putea recupera mai ra- pid banii furaţi din fonduri alocate pentru programe destinate populaţiei. Ar fi utilă aplicarea unor norme comune de combatere a fra- udei, deoarece statele membre gestionează aproximativ 80% din bugetul anual al UE, iar Comisia, restul. În prezent există diferenţe, de la o ţară la alta, 6 luni de închisoare (în prezent, pedeapsa în definirea unor infracţiuni ca deturnarea de fon- minimă pentru acest tip de infracţiune variază duri sau abuzul de putere. Din acest motiv, rata între amendă şi 12 ani de închisoare); condamnărilor pentru fraudă care afectează buge- • acordarea unei perioade de timp rezona- tul UE variază între 14% şi 80%. bile procurorilor pentru a acuza o persoa- În această situaţie, Comisia propune un set de nă de fraudă - în unele ţări, se acordă ade- norme comune care să le permită autorităţi- sea termene prea scurte pentru investigaţiile lor să investigheze mai uşor cazurile de frau- transfrontaliere, care sunt mai complexe şi ne- dă în UE. Prin înăsprirea normelor, UE urmăreşte cesită mai mult timp decât alte anchete. să îi descurajeze pe infractori, să protejeze mai bine banii contribuabililor şi să ajute la recupera- Etapele următoare rea banilor pierduţi. Noile propuneri vor fi dezbătute de Parlamentul European şi guvernele UE. Măsurile includ: • definiţii comune pentru fraudă şi manipu- Anul viitor, Comisia intenţionează să propună larea procedurilor de achiziţii publice, in- alinierea normelor UE privind probele în dosare clusiv pentru corupţie şi spălarea de bani; ast- penale. O altă propunere ar viza îmbunătăţirea co- fel, procurorii ar putea să blocheze mai uşor operării dintre autorităţile naţionale şi Oficiul Euro- activele provenite din săvârşirea de infracţiuni pean de Luptă Antifraudă. în alte ţări ale UE; Raport privind fraudarea şi utilizarea ne- • fixarea duratei condamnărilor în cazul corespunzătoare a fondurilor UE – 2010: celor care se fac vinovaţi de a fi primit, http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/re- în mod fraudulos, sume începând de la ports-olaf/rep_olaf_2010_ro.pdf 100.000 de euro din bugetul UE, la minimFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Concursul ”Europa în regiunea mea” Fotografiaţi un proiect UE şi puteţi câştiga! Surprindeţi în fotografii proiectele finanţate de UE în regiunea dumneavoastră şi puteţi câş- tiga aparatură foto în valoare de 1.000 de euro şi o excursie la Bruxelles pentru două persoane. Fotografiile participante la concurs trebuie să înfăţişeze proiecte care au primit finanţare prin Fondul european pentru dezvoltare regională (FEDER) sau Fondul de coeziune. Imaginile trebuie să permită identificarea proiectului, de aceea organizatorii vă recomandă să căutaţi panoul pe care apar drapelul UE şi informaţiile privind finanţarea. Fondurile oferite de UE ajută regiunile mai puţin dezvoltate să se modernizeze şi să răspundă provo- cărilor unei economii mondiale globalizate. Ele sunt folosite, de exemplu, pentru a ameliora competenţele forţei de muncă locale, pentru a încuraja spiritul antreprenorial, pentru a îmbunătăţi infrastructura sau pentru a proteja mediul. Concursul de fotografii ”Europa în regiu- nea mea” se desfășoară pe două categorii: I. Secțiunea ”Martor ocular” - este destinată tuturor persoanelor din Uniunea Europeană care apreciază un proiect din regiunea lor sau din orice altă regiune pe care o vizitează. Dacă vă interesează această competiţie, înce- peţi prin a căuta un proiect în regiunea dumnea- voastră sau în afara acesteia: http://ec.europa. eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/ index_en.htm Fiecare laureat va primi 1.000 de euro pentru a-şi achiziţiona aparatură foto şi o ex- cursie la Bruxelles pentru două persoane, pe II. Secţiunea „Proiectul meu” - este desti- durata Săptămânii europene a regiunilor şi nată beneficiarilor de proiecte finanţate prin Fon- oraşelor (8-11 octombrie 2012). dul european pentru dezvoltare regională (FEDER) sau Fondul de coeziune. Pentru a participa aveţi nevoie de un cont Fa- Este o şansă în plus pentru reprezentanţii orga- cebook. nizaţiilor/ instituţiilor/ firmelor care implementează Înscrierile se fac până pe 31 august 2012, astfel de proiecte să îşi facă cunoscute rezultatele! pe Pagina de Facebook a concursului: https:// w w w. f a c e b o o k . c o m / E u r o p e a n C o m m i s s i o n / La toamnă, vor fi selectaţi câte doi câştigători app_386310531430573 pentru fiecare categorie. Unul dintre ei va fi ales prin vot on-line de către public (votarea începe la Fie că vă aflaţi în ţară sau în străinătate, nu 27 august şi se termină la 7 septembrie). Ceilalţi uitaţi să căutaţi proiectele finanţate de UE şi câştigători vor fi desemnaţi de către un juriu. să aveţi aparatul de fotografiat la îndemână! Fotografiile vor fi evaluate din punct de vedere Mai multe informaţii despre Politica regio- estetic, al creativităţii şi al relevanţei pentru politi- nală: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_ ca de dezvoltare regională a UE. ro.cfmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 7/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Ştiri europene • Norme modernizate privind trialurile clini- Valoarea mărfurilor interceptate a fost de aproa- ce pentru medicamente pe 1,3 miliarde de euro, față de 1,1 miliarde de Trialurile clinice constau în testarea medica- euro în 2010, potrivit raportului anual al Comisiei mentelor pe oameni și permit pacienților accesul privind acțiunile serviciilor vamale pentru proteja- la cele mai inovatoare tratamente. În același timp, rea DPI. cercetarea clinică care atrage investiții de peste Raportul publicat recent furnizează, de aseme- 20 de miliarde de euro pe an în UE, contribuie în nea, date statistice privind tipul, originea și me- mod semnificativ la politica de creștere a strategiei toda de transport ale produselor care încalcă DPI Europa 2020. reținute la frontierele externe ale UE. Noua legislație propusă de Comisie va lua forma Principalele categorii de articole oprite în unui regulament. Acest lucru va garanta existența vamă au fost medicamentele (24%), materia- unor norme identice în materie de trialuri clinice pe tot lele de ambalaj (21%) și țigările (18%). teritoriul UE. În special, textul va facilita desfășurarea de studii clinice multinaționale în Europa. Produsele de folosință zilnică și produsele care ar putea fi periculoase pentru sănătatea și siguranța Printre propunerile concrete putem cita: consumatorilor au reprezentat 28,6% din totalita- ◊ O procedură de autorizare a trialurilor cli- tea articolelor reținute, față de 14,5% în 2010. nice care va permite o evaluare rapidă și apro- Creșterea numărului de colete poștale reținute fundată a cererii de către toate statele membre a continuat în 2011, 36% dintre coletele reținute în cauză și care va asigura obținerea unui re- conținând medicamente. zultat unic al evaluării. În cazul în care suspectează că le sunt încălcate ◊ Proceduri de raportare simplificate care drepturile de proprietate intelectuală, întreprinderi- vor scuti cercetătorii să prezinte separat dife- le pot solicita luarea de măsuri de către autoritățile ritelor organisme și state membre informații vamale, iar informațiile furnizate de industrie ajută privind trialul clinic. autoritățile vamale să efectueze controale cu obiec- ◊ Mai multă transparență cu privire la recru- tive mai clare. tarea pentru participarea la un studiu cli- Comisia a elaborat un manual adresat nic și asupra rezultatelor trialului clinic. deținătorilor de drepturi, pentru a-i ajuta să prezin- ◊ Posibilitatea Comisiei de a efectua con- te astfel de solicitări. troale în statele membre și în alte țări, pentru Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ro- a se asigura că normele sunt supravegheate și mania/news/24072012_protejare_drepturi_propri- executate în mod corespunzător. etate_intelectuala_ro.htm În prezent, propunerea legislativă este dezbătu- tă în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Exemple de produse contrafăcute Se preconizează că va intra în vigoare în 2016. • Protejarea drepturilor de proprietate inte- lectuală: peste 100 de milioane de produ- se contrafăcute, reţinute la frontierele UE În 2011, serviciile vamale din UE au reținut aproape 115 milioane de produse suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), față de 103 milioane în 2010. Numărul de cazuri interceptate a crescut cu 15% în comparație cu 2010.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. finanţări active• Proiecte de cooperare pentru crearea de Data limită de depunere: 28 septembrie 2012. produse turistice transnaţionale pentru pro- Mai multe informaţii: movarea patrimoniului cultural şi industrial http://ec.europa.eu/enterprise/contracts- Obiective grants/calls-for-proposals/index_en.htm• sprijinirea temelor şi produselor industriale şi culturale transnaţionale atractive şi durabile, • EURES 2012: Acţiune pregătitoare – Pri- care ajută la promovarea identităţii europene; mul tău loc de muncă• o mai bună exploatare a patrimoniului cultural şi Obiective industrial din punct de vedere turistic; • să furnizeze tinerilor oportunităţi de ocupare pe• promovarea turismului în regiunile aflate în criză întreg teritoriul european, contribuind la îmbu- sau în reconversie, în scopul de a stimula ocupa- nătăţirea funcţionării pieţelor de muncă din UE; rea şi creşterea în aceste regiuni; • să reducă diferenţa dintre oferta de muncă (pen-• facilitarea schimburilor de bune practici şi foru- tru tineri) şi cererea existentă pe piaţă la nivel muri permanente de discuţii între cei care decid european, prin punerea în comun a resurselor în domeniul turismului cultural şi industrial; organizaţiilor din domeniul ocupării;• facilitarea şi stimularea parteneriatelor public- • să completeze şi să întărească rolul jucat de re- privat din domeniul turismului cultural în strate- ţeaua EURES pentru promovarea şi susţinerea giile de dezvoltare regională; mobilităţii profesionale în interiorul UE, inclusiv• îmbunătăţirea calităţii ofertei turismului euro- lupta împotriva şomajului masiv al tinerilor. pean printr-o cooperare transfrontalieră întărită; Acţiuni finanţate• întărirea competenţelor de gestiune a organis- ◊ activităţi de informare, orientare şi recrutare; melor publice sau private responsabile în ela- ◊ gestiunea ofertelor de muncă şi a CV-urilor; boarea produselor turistice tematice. ◊ distribuirea corespunzătoare a locurilor de muncă şi facilitatea plasamentelor; Solicitanţi eligibili: organisme publice şi se- ◊ susţinere financiară a grupurilor ţintă.mi-publice naţionale, regionale şi locale, asociaţiişi reţele, instituţii de formare şi educare, tour-ope- Solicitanţi eligibili: orice instituţie publică,ratori şi agenţii de turism, ong-uri, fundaţii, etc. privată sau din sectorul terţiar care este implicată în domeniul ocupării. Condiţii◊ Durata maximă a unui proiect - 18 luni. Bugetul total: 3.250.000 euro, maximum 1.000.000 euro/proiect şi 50% cofinanţare.◊ Fiecare proiect trebuie să fie un consorţium for- mat din cel puţin 5 parteneri din 5 ţări diferite. Durata maximă a unei acţiuni - 12 luni.◊ Cel puţin 2 parteneri ai consorţiumului trebuie Data limită de depunere: 20 septembrie 2012. să fie un organism public implicat în turism, cul- tură, amenajare teritorială. Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/◊ Bugetul total: 700.000 euro, 175.000 euro/proiect social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=35 şi 75% cofinanţare din totalul costurilor eligibile. 3&furtherCalls=yes Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×