Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

9,272 views

Published on

Στίς 31 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν θεομητορική ἑορτή τῆς Κατάθεσης τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου.
Ἡ ἀνακομιδή τῆς τίμιας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπό τό βασιλιά Ἀρκάδιο καί ἄλλοι ἀπό τό γιό του Θεοδόσιο τόν Β'. Ἡ μεταφορά ἔγινε ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν τοποθέτησαν σέ μία χρυσή θήκη, πού ὀνομάσθηκε ἁγία Σωρός. ...

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 1. 1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἡ Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σύνθεση ΠΑΖΛ καί ἐπιμέλεια παρουσίασης: Εὐάγγελος ὁ Σάμιος 1 η ΕΚΔΟΣΗ Σειρά ἀναρτήσεων: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
 2. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ............................................................................................................................ 3 1. ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ............................................................................................................... 4 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ......................................................................... 4 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ........................................................................................... 5 4. Ω ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΕ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ...................................................................... 7 5. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ............................................................. 10 6. ΘΑΥΜΑΤΑ ΤHΣ AΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ..................................................................................................... 11 7. ΓΕΡ. ΕΦΡΑΙΜ: ‘‘ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, ΠΗΓΗ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ” ..................................... 14 8. ΠΡΩΤΟΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ, Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ..................................................................................................................... 17 9. Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ........................................ 19 10. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ........................................................................................... 19 11. ΠΗΓΕΣ...................................................................................................................... 20 Η θεραπεία της αυτοκράτειρας Ζωής (φωτο από εδώ)
 3. 3. ΣΧΟΛΙΑ: Στίς 31 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν θεομητορική ἑορτή τῆς Κατάθεσης τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. «Ὅταν κάποιο ἀγγεῖο ἔλθει γιὰ λίγο σὲ ἐπαφὴ μὲ εὐωδιαστὸ μύρο καὶ ὅταν ἀκόμη ἀδειάσει, ξέρουμε ὅτι κρατᾶ τὴν εὐωδία γιὰ πολὺ καιρό. Τί θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος γιὰ τὴ Ζώνη, ποὺ περιτύλιγε τὸ καθαρώτατο καὶ παναμώμητο σῶμα τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἦταν πραγματικὰ ἀκένωτο καὶ θεῖο μύρο;» Ἅγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἡ ἀνακομιδή τῆς τίμιας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπό τό βασιλιά Ἀρκάδιο καί ἄλλοι ἀπό τό γιό του Θεοδόσιο τόν Β'. Ἡ μεταφορά ἔγινε ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν τοποθέτησαν σέ μία χρυσή θήκη, πού ὀνομάσθηκε ἁγία Σωρός. Μετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς Σταυροφόρους τό 1204 μ.Χ., κάποια τεμάχια ἁρπάχτηκαν ἀπό τούς βάρβαρους καί ἀπολίτιστους κατακτητές καί μεταφέρθηκαν στή Δύση. Ἡ τελευταία ἀναφορά γιά τό ἅγιο λείψανο εἶναι ἑνός ἀνώνυμου Ρώσου προσκυνητή στήν Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 καί 1453 μ.Χ. Μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό τούς Τούρκους τό 1453 μ.Χ., εἶναι ἄγνωστο τί ἀπέγινε τό ὑπόλοιπο μέρος τῆς Ἁγίας Ζώνης. Ἔτσι τό μοναδικό σωζόμενο τμῆμα εἶναι αὐτό πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου· μέ ἐξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο ἔφτασε ἐκεῖ. Τα θαύματα πού πραγματοποίησε καί πραγματοποιεῖ ἡ Τιμία Ζώνη εἶναι πολλά. Βοηθᾶ εἰδικά τίς στεῖρες γυναῖκες νά ἀποκτήσουν παιδί. Ἄν ζητήσουν μέ εὐλάβεια τή βοήθειά τῆς Παναγίας, τούς δίδεται τεμάχιο κορδέλλας πού ἔχει εὐλογηθεῖ στήν λειψανοθήκη τῆς Ἅγιας Ζώνης· ἄν ἔχουν πίστη, καθίστανται ἔγκυες. 23 Αὐγούστου 2017 Εὐάγγελος ὁ Σάμιος Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἔκδοση 1η
 4. 4. 1. ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα) Ἦχος πλ. δ’. Θεοτόκε ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Zώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα, ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις καινοτομεῖται καὶ χρόνος, διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις. Τὴν θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε, περιλαβοῦσα ἡ Zώνη σου ἡ τιμία, κράτος τῇ πόλει σου ἀπροσμάχητον, καὶ θησαυρὸς ὑπάρχει, τῶν ἀγαθῶν ἀνέκλειπτος, ἡ μόνη τεκοῦσα ἀειπάρθενος. Κάθισμα Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ. Τὴν Ζώνην τὴν σεπτήν, τοῦ ἀχράντου σου σκήνους, ὑμνοῦμεν οἱ πιστοί, Παναγία Παρθένε, ἐξ ἧς ἀρυόμεθα νοσημάτων τὴν ἴασιν, καὶ κραυγάζομεν· Μῆτερ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σὺ ἡ λύτρωσις, τῶν σὲ τιμώντων ὑπάρχεις, Μαρία Θεόκλητε. Ἕτερον Κάθισμα Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Τῆς τιμίας Ζώνης σου τῇ καταθέσει, ἑορτάζει σήμερον, ὁ σὸς πανύμνητε λαός, καὶ ἐκτενῶς ἀνακράζει σοι· Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τὸ καύχημα. Ἕτερον Κάθισμα Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Τὰ καταθέσια τῆς σῆς θείας Ζώνης, ἡ Ἐκκλησία σου φαιδρῶς ἑορτάζει, καὶ ἐκτενῶς κραυγάζει σοι Παρθένε Ἁγνή· Ἅπαντας περίσῳζε, τῆς ἐχθρῶν δυναστείας· θραῦσον τὰ φρυάγματα, τῶν ἀθέων βαρβάρων, καὶ τὴν ἡμῶν κυβέρνησον ζωήν, πράττειν Κυρίου τὰ θεῖα θελήματα. Ὁ Οἶκος Τὶς γηγενῶν τὰ σὰ μεγαλεῖα διηγήσεται λόγος; ποία γλῶσσα βροτῶν; νοῦς γὰρ οὐδὲ οὐράνιος, ἀλλ' ἡ τεκοῦσα τῆς συμπαθείας τὸ ἀμέτρητον πέλαγος, δέξαι καὶ νῦν ἐξ ἀκάρπων χειλέων τὰ ᾄσματα, καὶ δίδου μοι θείαν χάριν, εὐφημῆσαι τὴν σὴν Ζώνην Δέσποινα, δι' ἧς κόσμος ἀγάλλεται, σὺν Ἀγγέλοις ὑμνῶν σου τὰ θαύματα, ἡ μόνη τεκοῦσα ἀειπάρθενος. 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ᾽Απόστολος τῆς ἑορτῆς (῾Εβρ.Θ’ 1-7) 1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ῞Αγιον κοσμικόν· 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ῞Αγια. 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ῞Αγια ῾Αγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης
 5. 5. περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ράβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, 5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. 6 Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευασμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, 7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων, Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς (Λουκα, ι΄, 38-42. ια, 27-28) 38 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 42 ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. 27 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. 3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Στὶς 31 Αὐγούστου θὰ ἑορτάσουμε καὶ φέτος τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας. Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τὴ φροντίδα τῆς εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης. Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς εἶναι θαυμαστὲς καὶ συγκινητικές. Κοντὰ τῆς βρέθηκαν οἱ Ἀπόστολοι οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τρόπο θαυμαστό, «ἐπὶ νεφελῶν» . Καὶ τότε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε θριαμβευτικὰ «ἐπὶ νεφελῶν», μὲ τὴ συνοδεία πλήθους ἀγγέλων. Ἡ Θεοτόκος προσευχήθηκε στὸν Υἱό της, παρηγόρησε τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι πάντα κοντὰ στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ μεσιτεύει στὸν Υἱό της καὶ παρέδωσε τὴν πανάμωμη ψυχή της στὸν Κύριο. Οἱ Ἀπόστολοι ἐναπόθεσαν τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου σὲ «καινὸν μνημεῖον» στὴ Γεσθημανή. Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀργότερα ἔκτισε τὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως. Τρεῖς μέρες μετὰ τὴν κοίμηση κατέβηκε ὁ Κύριος μὲ τὴ συνοδεία τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ
 6. 6. Γαβριὴλ καὶ πλήθους ἀγγέλων. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ μὲ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου παρέλαβε τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου καὶ ὅλοι μαζὶ ἀνῆλθαν στοὺς οὐρανούς. Ἡ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεομήτορος εἶχε συντελεστεῖ. Τὸ ἱερὸ Σῶμα τῆς ἐνώθηκε πάλι μὲ τὴν ἁγνὴ ψυχή της. Ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ποὺ εἶδε τὴ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Δὲν εἶχε μπορέσει νὰ παρευρεθεῖ στὴν κηδεία τῆς εὐρισκόμενος στὶς Ἰνδίες. Ἐκεῖ, μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, καὶ ἐνῷ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, βρέθηκε στὴ Γεσθημανὴ μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ εἶδε ὅλα ὅσα συνέβησαν. Τότε παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ τοῦ δώσει γιὰ εὐλογία τὴ Ζώνη της. Καὶ ἐκείνη, καθὼς ἀνέβαινε στοὺς οὐρανούς, τοῦ ἔριξε τὸ Ἱερὸ κειμήλιο. Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Η ανακομιδή της τίμιας Ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδόσιο τον Β'. Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησαν σε μια χρυσή θήκη, που ονομάσθηκε αγία Σωρός. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή, που την διακατείχε πνεύμα ακάθαρτο. Όταν λοιπόν άνοιξε την αγία Σωρό, βρήκε την τίμια Ζώνη της Θεοτόκου να ακτινοβολεί υπερφυσικά. Και είχε μια χρυσή βούλα, που φανέρωνε το χρόνο και την ήμερα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τιμία Ζώνη επάνω στη βασίλισσα, και αμέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Όποτε όλοι δόξασαν το Σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την πανάχραντη Μητέρα Του, η οποία είναι για τους πιστούς φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή, βοηθός, σκέπη, σε κάθε καιρό και τόπο, ήμερα και νύκτα. Στη συνέχεια η Αγία Ζώνη τεμαχίστηκε και τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Μετά την άλωση της Πόλης από τούς Σταυροφόρους το 1204 μ.Χ., κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τους βάρβαρους και απολίτιστους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την απελευθέρωση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στον ιερό ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Η τελευταία αναφορά για το άγιο λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1453 μ.Χ. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τούς Τούρκους το 1453 μ.Χ., είναι άγνωστο τι απέγινε το υπόλοιπο μέρος της Αγίας Ζώνης στη συνέχεια. Έτσι το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου· με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε εκεί. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει έναν χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει στις εκστρατείες. Στη μέση του σταυρού είχε τοποθετηθεί τεμάχιο Τιμίου Ξύλου· ο σταυρός έφερε επίσης θήκες με άγια λείψανα Μαρτύρων, και ένα τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Όλοι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες έπαιρναν αυτόν τον σταυρό στις εκστρατείες. Το ίδιο έπραξε και ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β Ἄγγελος (1185-1195) σε μία εκστρατεία εναντίον του ηγεμόνα των Βουλγάρων Ασάν. Νικήθηκε όμως και μέσα στον πανικό ένας ιερέας τον πέταξε στο ποτάμι για να μην τον βεβηλώσουν οι εχθροί. Μετά από μερικές μέρες όμως οι Βούλγαροι τον βρήκαν· έτσι πέρασε στα χέρια του Ασάν. Οι Βούλγαροι ηγεμόνες μιμούμενοι τούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες έπαιρναν μαζί τους στις εκστρατείες το σταυρό. Σε μία μάχη όμως εναντίον των Σέρβων ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Ο Λάζαρος αργότερα δώρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου μαζί με το τεμάχιο της Τιμίας Ζώνης. Οι Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής διασώζουν και μία παράδοση σύμφωνα με την οποία η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ Καντακουζηνό (1341- 1354), ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε από το αξίωμα, εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ και μόνασε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.
 7. 7. Τα θαύματα που πραγματοποίησε και πραγματοποιεί η Τιμία Ζώνη είναι πολλά. Βοηθά ειδικά τις στείρες γυναίκες να αποκτήσουν παιδί. Αν ζητήσουν με ευλάβεια τη βοήθειά της Παναγίας, τούς δίδεται τεμάχιο κορδέλας που έχει ευλογηθεί στην λειψανοθήκη της Αγίας Ζώνης· αν έχουν πίστη, καθίστανται έγκυες. 4. Ω ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΕ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ (Ἁγ. Γερμανοῦ Κων/πόλεως, Λόγος στὴν Ἁγία Ζώνη) «Ὅταν κάποιο ἀγγεῖο ἔλθει γιὰ λίγο σὲ ἐπαφὴ μὲ εὐωδιαστὸ μύρο καὶ ὅταν ἀκόμη ἀδειάσει, ξέρουμε ὅτι κρατᾶ τὴν εὐωδία γιὰ πολὺ καιρό. Τί θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος γιὰ τὴ Ζώνη, ποὺ περιτύλιγε τὸ καθαρώτατο καὶ παναμώμητο σῶμα τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἦταν πραγματικὰ ἀκένωτο καὶ θεῖο μύρο;» Λόγος στὴν κατάθεση καὶ προσκύνηση τῆς σεπτῆς καὶ Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας Ἅγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (Ἀπόδοση στὴ νεοελληνική: Ἀλέξανδρος Χριστοδούλου, Θεολόγος) «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ Πόλις τοῦ Θεοῦ», μᾶς ἔψαλλε ὁ Προφήτης καὶ Βασιλέας Δαβὶδ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πραγματικὰ φανερώνοντας Πόλη τοῦ Μεγάλου Βασιλέα ἐκείνη γιὰ τὴν ὁποία εἰπώθηκαν πολλὰ λαμπρά, ἔπαινοι καὶ ὕμνοι. Μὰ ποιά ἆραγε νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ Πόλη; Μοῦ φαίνεται νὰ τὸ λέει αὐτὸ ὁ θεῖος Δαβὶδ σαφέστατα καὶ ἀναμφίβολα γι’ αὐτὴν τὴν πραγματικὰ ἐκλεγμένη καὶ ἀνώτερη ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες· ὄχι ὅτι εἶναι ὑπερτέρα οἰκοδομημάτων, ἀλλ’ οὔτε ψηλότερη ἀπὸ τοὺς πιὸ ψηλοὺς λόφους καὶ ὄρη τῆς γῆς. Εἶναι ψηλότερη λόγῳ τῶν μεγάλων ἐνθέων ἀρετῶν καὶ ὑπερέχει στὴν καθαρότητα αὐτὴ ἡ ὑπέραγνη καὶ ὑπεράμωμη Θεοτόκος Σ’ αὐτὴν κατοίκησε ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, καλύτερα δὲ θὰ λέγαμε, σύμφωνα μὲ τὸν θεῖον Ἀπόστολο, ὅτι κατοίκησε σ’ αὐτὴν ὅλο «τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς». Ἡ Δέσποινα Θεοτόκος εἶναι ἡ πραγματικὰ δοξασμένη πόλη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ νοητὴ Σιών. Γι’ αὐτὴν νομίζω μίλησε προφητικὰ ὁ Δαβίδ. Ἐὰν δὲ κάποιος θελήσει νὰ ὀνομάσει καὶ τὸ ναό της δοξασμένη πόλη, δὲν θὰ ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ἐὰν διασώζονται στὴ μνήμη τῶν πολλῶν καὶ γιὰ πολὺ χρόνο τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποὺ εἶναι χαραγμένα πάνω στὶς πλάκες τῶν τάφων καὶ ἐὰν ὑψώνονται στῆλες καὶ μνημεῖα μέχρι σήμερα γι’ ἀνθρώπους, ποὺ δὲν εἶναι δίκαιο οὔτε τὰ ὀνόματά τους νὰ προφέρουμε, ἂν καὶ ὑπάρχει ἡ φήμη τους ἀνάμεσα στοὺς ἀφελέστερους, τί πρέπει νὰ ποῦμε γιὰ τὴ δοξασμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Πανύμνητη Κόρη, τὴν Πανάχραντη καὶ Παναμώμητη Θεοτόκο; Διότι ἂν αὐτὴ ὑπῆρξε ἔμψυχη πόλη τοῦ βασιλέως Χριστοῦ, δίκαια καὶ ὁ πανάγιος ναός της, ποὺ ἑορτάζομε τὰ ἐγκαίνια καὶ τὴν κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης της σήμερα, εἶναι καὶ ὀνομάζεται καὶ αὐτὸς πόλη δοξασμένη τοῦ Θεοῦ. Πόλη, ἡ ὁποία δὲν καταγράφει τὰ ὀνόματα τῶν ὑπηκόων της ποὺ ἀνήκουν σὲ βασιλέα θνητὸ καὶ ἐπίγειο, ἀλλὰ στὸν οὐράνιο Βασιλέα, ὁ ὁποῖος τοὺς παραπέμπει στὴν αἰώνια ζωὴ καὶ χαρίζει σὲ ὅσους τὸν ἀκολουθοῦν, τὴ Βασιλείαν Του. Τίμιοι καὶ εὐσεβεῖς ἀκροατές, ὅταν ἀκοῦτε γιὰ τὰ σημερινὰ ἐγκαίνια, μὴ πηγαίνει τὸ μυαλό σας σὲ νεόκτιστες οἰκοδομὲς καὶ κατασκευὲς χτισμάτων, ποὺ μόλις τελείωσαν, ἄλλα στὰ πνευματικὰ ἐγκαίνια, κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἐσωτερικός μας ἄνθρωπος, βγάζει τὸ παλαιὸ καὶ σχισμένο ἔνδυμα τῆς ἁμαρτίας φορώντας τὸ καινούριο ἔνδυμα τῆς εὐσέβειας καὶ ζεῖ τὴ νέα ζωὴ τοῦ Χριστοῦ. Μὲ αὐτὰ τὰ ἐγκαίνια χαίρεται καὶ ἡ Πανάμωμη Θεοτόκος. Ἔχοντας τὶς κατάλληλες ἀρετὲς καὶ ζώντας τὴ νέα κατὰ Θεὸν ζωὴ ἂς ἐντρυφήσουμε μὲ καθαρότητα στὰ καθαρὰ ἐγκαίνια τῆς καθαρῆς καὶ Ἁγνῆς. Καὶ σὰν νὰ βρίσκεται παροῦσα ἂς πλησιάσουμε στὸν σεβάσμιο ναό της βάζοντας σὲ τάξη ὅλα τὰ νοήματα καὶ τὶς πράξεις μας καὶ ὅλα νὰ τὰ μεταβάλλομε πρὸς τὸ καλύτερο. Νὰ μὴ κάνομε κάτι ἀνάξιο τῆς ἡμέρας τῶν ἐγκαινίων, ὅπως λέγει ἡ Γραφή, οὔτε στὸ περπάτημά μας, οὔτε στὸ γέλιο μας· ἀλλὰ οὔτε ὁ στολισμὸς τῶν ἐνδυμάτων νὰ δείχνει ἀπρέπεια. Καὶ τί λέγω; Ὄχι μόνον αὐτὰ ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τὶς σκέψεις μας ἂς τακτοποιήσουμε. Σὲ ὅλα αὐτὰ ἂς προπορεύεται ἡ ἐλεημοσύνη, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς
 8. 8. εὐαρεστεῖται καὶ ἀναπαύεται, ὥστε νὰ ἑορτάσουμε ἀνανεωμένοι στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Παναχράντου κατὰ σάρκα Μητέρας τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ἑορτάζεται λοιπὸν ἀπὸ ἐμᾶς σήμερα ἡ Κατάθεση καὶ προσκύνηση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Δέσποινάς μας Θεοτόκου. Τῆς Ζώνης ἐκείνης, ποὺ τύλιξε τὸ πανάγιο σῶμα καὶ σκέπασε αὐτὸν τὸν κρυπτόμενο Θεὸ στὴν κοιλιά της. Τῆς Ζώνης ἐκείνης, ποὺ ὡραία καὶ σεμνὰ στόλιζε τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴν Μαρία. Ἐκείνης τῆς Ζώνης, ἡ ὁποία πολλὲς φορὲς βρεχόταν ἀπὸ τὶς καθαρὲς σταλαγματιὲς τοῦ γάλακτος τῆς Πανάχραντης Θεοτόκου. Καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς μεμψίμοιρους ἂς μὴ θεωρήσει ἀνάρμοστο ποὺ θὰ μιλήσουμε καὶ θὰ ὑμνήσουμε τὰ ἄψυχα, ὅπως εἶναι ἡ Τιμία Ζώνη, σὰν ἔμψυχα. Ὅταν κάποιο ἀγγεῖο ἔλθει γιὰ λίγο σὲ ἐπαφὴ μὲ εὐωδιαστὸ μύρο καὶ ὅταν ἀκόμη ἀδειάσει, ξέρουμε ὅτι κρατᾶ τὴν εὐωδία γιὰ πολὺ καιρό. Τί θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος γιὰ τὴ Ζώνη, ποὺ περιτύλιγε τὸ καθαρώτατο καὶ παναμώμητο σῶμα τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἦταν πραγματικὰ ἀκένωτο καὶ θεῖο μύρο; Δὲν θὰ διατηροῦσε αἰωνίως τὴν εὐωδία τῶν ἰαμάτων καὶ θὰ γέμιζε μὲ αὐτὴν ὅσους θὰ τὴν πλησίαζαν μὲ πίστη καὶ πόθο; Ὄχι εὐωδία γάλακτος, ἀλλὰ εὐωδία θεία καὶ πανσεβάσμια· εὐωδία ποὺ γρήγορα ἀπομακρύνει τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ἂν τὸ ἄψυχο ἀγγεῖο, ὅπως εἴπαμε, ποὺ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἄψυχο μύρο, παίρνει ἀπὸ τὴν ποιότητά του, τί θὰ ποῦμε, γιὰ τὴ Ζώνη, ποὺ ἀκούμπησε τὴν ἔμψυχη κατοικία τοῦ Θεοῦ Λόγου, δηλαδὴ τὴν Θεοτόκο; Δὲν πρέπει νὰ τρέξουμε; Δὲν πρέπει νὰ προσκυνήσουμε; Δὲν πρέπει νὰ ζητήσουμε ἀπ’ αὐτὴν τὴν ὁλοκληρωτικὴ κάθαρση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος; Δὲν πρέπει νὰ μιλήσουμε μαζί της σὰν νὰ εἶναι ζωντανὴ καὶ νὰ τῆς προσφέρουμε δοξολογικοὺς ὕμνους; Αὐτὸ ἂς κάνουμε τώρα. Ὦ Ζώνη, ποὺ περιέζωσες τὴν Πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ παρέχεις αἰώνια ζωὴ σ’ ὅσους σὲ τιμοῦν. Ὦ Ζώνη, ποὺ πάντοτε χαρίζεις σ’ ὅσους προσέρχονταν σὲ σένα τὴ νέκρωση τῶν παθῶν, ἀνδρεία καὶ δύναμη γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀρετῶν. Ὦ Ζώνη, ποὺ ἀναστέλλεις καὶ δυναμώνεις τὴν ἀσθένεια τῆς φύσεώς μας καὶ ἐμποδίζεις τοὺς ἀοράτους καὶ ὁρατοὺς ἐχθρούς μας. Καὶ δὲν εἶναι ἄξιον θαυμασμοῦ. Διότι ὅταν δοξάζεται ἡ Μητέρα, καὶ ὁ Υἱός, ποὺ τὴν ἀγαπᾶ, χαίρεται. Ἀλλὰ ὑπακούοντας στὸν νόμο τῆς φύσεως, ἂν καὶ τὰ πράγματα εἶναι ὑπερφυσικά, στὴ Μητέρα θὰ ἀφιερώσουμε τὸ ἐγκώμιο. Καὶ δὲν θὰ τὸ ἀπορρίψει ὁ ὑπεράγαθος Κύριος. Γιατί ὅπως ἀληθινὰ θέλησε νὰ γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὴν καὶ δέχθηκε νὰ ὀνομάζεται Υἱός της, θὰ δεχθεῖ ὁ πολυεύσπλαχνος τὴν ἀνθρώπινη τόλμην τοῦ ἐγκωμίου. Ὦ Ζώνη σεπτή, δῶσε τὸν ἁγιασμό, τὴ θεραπεία, τὴ συγχώρηση, τὴν ὑγεία σὲ μᾶς ποὺ ἤλθαμε μὲ πίστη καὶ πόθο νὰ προσκυνήσουμε τὸν σεβάσμιο ναό σου. Ὦ Ζώνη σεπτή, ποὺ περικυκλώνεις καὶ φρουρεῖς τὴν πόλη καὶ τὸν λαό σου καὶ τὸν διασώζεις ἀπὸ κάθε βαρβαρικὴ ἐπιδρομή. Ὦ Ζώνη τιμία, ποὺ περιτύλιξες τὸν Θεὸν Λόγον, ποὺ βρισκόταν στὴ κοιλία τῆς Παρθένου, καὶ ποὺ ἀπ’ ἐκεῖ γέμισε μὲ τὴν εὐλογία τῶν ἰαμάτων, ποὺ τώρα σκορπίζονται σέ μας. Ὦ Ζώνη φαιδρά, ποὺ πλησίασες μὲ σεβασμὸ τὸ ὑπέρσεμνο σῶμα τῆς ἄφθαρτης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ντύθηκες τὴν ἀφθαρσία, ἂν καὶ παρέμεινες ἄφθαρτη, ὅπως φανερώνει ὁ ἀληθινὸς λόγος ποὺ ἔφθασε μέχρι σὲ μᾶς. Ἀλλὰ γιατί ἐπιχειροῦμε κάτι ποὺ δὲν μποροῦμε καὶ βιαζόμαστε νὰ πετύχουμε τὸ ἀκατόρθωτο, δηλαδὴ προσπαθοῦμε νὰ τὴν τιμήσουμε μὲ λόγια ἄξια, πράγμα τὸ ὁποῖο εἶναι ἀδύνατο καὶ στοὺς ἀγγέλους; Ἀλλ’ ὦ Τιμία Ζώνη τῆς ὑπερτίμου Μητέρας τοῦ Θεοῦ μας, περίζωσέ μας μὲ ἀλήθεια, δικαιοσύνη, καὶ πραότητα. Κάνε μας κληρονόμους τῆς αἰώνιας καὶ μακαρίας ζωῆς καὶ διατήρησε τὴν πρόσκαιρη ζωή μας μακριὰ ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν. Διαφύλαξε σταθερὴ καὶ εἰρηνικὴ τὴν πίστη· ὦ Πανάχραντε Ζώνη τῆς Παναχράντου, τὴν κληρονομίαν σου, τὸ ὄρος αὐτὸ τὸ Ἅγιον καὶ σεπτό, τὴν Ἱερά σου καὶ περίβλεπτη αὐτὴ Μονὴ καὶ ὅλον τὸ λαό σου, διάσωζε μὲ σωστὴ πίστη, σώους στὴν κατὰ Θεὸν πολιτείαν, ἀβλαβεῖς ἀπὸ κάθε πειρασμό· καὶ εἴθε νὰ σὲ ἔχουμε δύναμη καὶ βοήθεια, τεῖχος καὶ προπύργιο, λιμάνι καὶ σωτήρια καταφυγή. Σὺ δέ, Πάναγνε καὶ Πανάγαθη καὶ Πολυεύσπλαγχνη Δέσποινα, ἡ παραμυθία τῶν Χριστιανῶν, ἡ θερμὴ
 9. 9. παρηγοριὰ τῶν θλιβομένων, τὸ ἕτοιμο καταφύγιο τῶν ἁμαρτωλῶν, μὴ μᾶς ἐγκαταλείπεις ὀρφανοὺς χωρὶς τὴ θεία σου βοήθεια. Γιατί, ἂν ἐσὺ μᾶς ἐγκαταλείψεις, ποῦ ἄραγε θὰ προστρέξουμε; Καὶ τότε τί θὰ γίνουμε, ὦ Παναγία Θεοτόκε, σὺ ποὺ εἶσαι ἡ πνοὴ καὶ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν; Ὅπως τὸ σῶμα μας ἔχει τὴν ἀναπνοὴ ὡς ἀπόδειξη τῆς ζωῆς, ἔτσι καὶ τὸ πανάγιον ὄνομά σου προφερόμενο συνεχῶς ἀπὸ τοὺς δούλους σου κάθε στιγμή, σὲ κάθε τόπο καὶ μὲ κάθε τρόπο, δὲν θὰ εἶναι μόνο ἀπόδειξη, ἀλλὰ θὰ προκαλεῖ τὴ ζωὴ καὶ τὴ χαρὰ καὶ τὴ βοήθεια. Σκέπασέ μας μὲ τὰ φτερὰ τῆς ἀγαθότητάς σου. Φρούρησέ μας μὲ τὶς μεσιτεῖες σου. Δῶσε μας τὴν αἰώνια ζωή, σὺ ποὺ εἶσαι ἡ μόνιμη καὶ ἀδιάψευστη ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν. Διότι ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε φτωχοὶ στὰ θεῖα ἔργα καὶ τοὺς τρόπους, βλέποντας τὸν πλοῦτο τῆς καλωσύνης ποὺ μᾶς ἔδωσες θὰ ποῦμε: «Τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ» δηλαδή, ὅλη ἡ γῆ εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς ποὺ λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν ἁμαρτιῶν μας φύγαμε μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεό, τὸν ζητήσαμε καὶ τὸν βρήκαμε μὲ τὴ βοήθειά σου. Καὶ ἀφοῦ τὸν βρήκαμε, σωθήκαμε. Ἐπειδὴ εἶναι δυνατὴ γιὰ τὴ σωτηρία ἡ βοήθειά σου, Θεοτόκε, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν χρειάζεται κανένας ἄλλος μεσίτης πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε καὶ ἐμεῖς ἀλλὰ καὶ ἡ πείρα μᾶς δίδαξε. Σ’ αὐτὰ ποὺ πολλὲς φορὲς ζητήσαμε ἀπὸ σένα, ποὺ εἶσαι γρήγορη βοήθεια, παίρνουμε σὰν ἀπάντηση τὶς πλούσιες δωρεές σου. Καὶ τώρα προσφεύγουμε σὲ σένα, ὁ δικός σου λαός, ἡ δική σου κληρονομιά, τὸ δικό σου ποίμνιο, δηλ. οἱ χριστιανοί, ποὺ φέρουν τιμητικὰ τὸ ὄνομα τοῦ Υἱοῦ σου. Πράγματι δὲν ἔχει τέλος τὸ μεγαλεῖο σου. Δὲν ὑπάρχει χορτασμὸς τῆς βοήθειάς σου. Εἶναι ἀναρίθμητες οἱ εὐεργεσίες σου. Κανένας δὲν σώζεται παρὰ μόνο μὲ τὴ βοήθειά σου Παναγία. Κανένας δὲν λυτρώνεται ἀπὸ τὰ βάσανα παρὰ μόνο ἀπὸ σένα Πανάμωμε. Κανένας δὲν παίρνει δωρεὰν τὴ συγχώρηση παρὰ μόνο ἀπὸ σένα Πάνσεμνε. Ποιός δὲν θὰ σὲ μακαρίσει γιὰ ὅλα αὐτά; Ποιός δὲν θὰ σὲ δοξάσει; Ὄχι ὅπως σοῦ ἀξίζει, ἀλλὰ μὲ μεγάλη προθυμία. Ἐσένα ποὺ εἶσαι δοξασμένη, ποὺ εἶσαι γεμάτη μακαριότητα, ποὺ σοῦ ἔδωσε μεγαλεῖα ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς σπουδαῖα καὶ ἀξιοθαύμαστα, ποὺ γι’ αὐτὰ ὅλες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων θὰ σὲ ὑμνοῦν καὶ θὰ σὲ μακαρίζουν. Ποιός ἄλλος μετὰ τὸν Υἱό σου φροντίζει τὸ ἀνθρώπινο γένος ὅπως ἐσύ; Ἢ ποιός μὲ τέτοιο τρόπο μετέχει στὶς δικές μας θλίψεις; Ποιός μὲ τόση ταχύτητα μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τοὺς ἐπερχόμενους πειρασμούς; Ποιός τόσο πολὺ ἀκούει τὶς ἱκεσίες καὶ ὑπερασπίζεται τοὺς ἁμαρτωλούς; Ποιός ὑποστηρίζει τόσο πολύ τους ἀδιόρθωτους; Ἐπειδὴ ἐσὺ ἔχεις μητρικὴ παρρησία καὶ δύναμη πρὸς τὸν Υἱό σου, ἐμᾶς τοὺς καταδικασμένους λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας, ποὺ δὲν τολμοῦμε νὰ κοιτάξουμε πρὸς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς μεσιτεῖες σου, καὶ μᾶς σώζεις καὶ μᾶς λυτρώνεις ἀπὸ τὴν αἰώνια κόλαση. Γι’ αὐτὸ ὁ θλιμμένος πρὸς Σὲ καταφεύγει, ὁ ἀδικημένος τρέχει Σὲ σένα· ὅποιος πιέζεται ἀπὸ συμφορὲς ζητᾶ τὴ βοήθειά Σου. Ὅ,τι εἶναι δικό σου δὲν τὸ χωράει ἀνθρώπινος νοῦς. Ὅλα εἶναι ὑπερφυσικά, ὅλα εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ δύναμη γι’ αὐτὸ καὶ ἡ προστασία σου εἶναι ἀκατάληπτη. Γιατὶ τοὺς ἀπομακρυσμένους, τοὺς διωγμένους, τοὺς κατατρεγμένους συμφιλίωσες μὲ τὸν Υἱό σου καὶ τοὺς ἔκανες υἱοὺς καὶ κληρονόμους. Σὺ σ’ αὐτοὺς ποὺ πνίγονται καθημερινὰ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, ἁπλώνεις χέρια βοηθείας καὶ τοὺς σώζεις ἀπὸ τὴν τρικυμία. Σὺ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ ἐναντίον τῶν δούλων σου ἀπομακρύνεις καὶ τοὺς σώζεις μόνο μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός Σου. Σὺ Πανάμωμε ὅσους σὲ ἐπικαλοῦνται τοὺς γλυτώνεις ἀπὸ κάθε ἀνάγκη καὶ πειρασμό. Γι’ αὐτὸ μὲ πόθο προστρέχουμε στὸ ναό σου καὶ βρισκόμενοι σ’ αὐτὸν νομίζουμε ὅτι εἴμαστε στὸν οὐρανό. Μέσα σ’ αὐτόν, ὅταν σὲ δοξολογοῦμε, νομίζουμε ὅτι σὲ ἀνυμνοῦμε μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους.
 10. 10. Ποιό ἄλλο γένος ἀνθρώπων ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀπόλαυσε τόσο μεγάλη δόξα, κέρδισε τόσο μεγάλη βοήθεια καὶ τόσο μεγάλη προστασία; Ποιός κοιτάζοντας μὲ πίστη τὴν Τιμία σου Ζώνη, Θεοτόκε δὲν γεμίζει ἀμέσως μὲ χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση; Ποιός ποὺ μὲ πόθο τὴν προσκύνησε ἔφυγε χωρὶς ἀπάντηση στὸ αἴτημά του; Ποιός βλέποντας τὴν εἰκόνα σου δὲν ξέχασε ἀμέσως κάθε θλίψη του; Ὅσοι δὲ προσέρχονται στὸν σεπτὸ ναό σου, στὸν ὁποῖον θέλησες νὰ βρίσκεται ἡ Τιμία σου Ζώνη, ποὺ τὴν κατάθεσή της σήμερα ἑορτάζουμε, δὲν μποροῦμε νὰ περιγράψουμε τὴ μεγάλη χαρά, τὴν εὐφροσύνη καὶ τὴν ἀπόλαυση ποὺ ἀξιώνονται. Ἀλλ’ ὦ Θεοτόκε, σὺ εἶσαι ἡ στάμνα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἤπιαμε τὸ δροσιστικὸ μάννα ὅλοι οἱ ταλαιπωρημένοι ἀπὸ τὰ δεινά! Θεοτόκε, σὺ εἶσαι ἡ τράπεζα, ἀπὸ τὴν ὁποία χορτάσαμε μὲ τὸν ἄρτον τῆς ζωῆς ὅλοι οἱ πεινασμένοι. Ὦ Θεοτόκε, σὺ εἶσαι ἡ λυχνία, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὅσοι καθόμασταν στὸ σκοτάδι γεμίσαμε ἀπὸ τὸ μεγάλο φῶς! Σὺ Θεοτόκε ἔχεις ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸν ἔπαινο ποὺ σοῦ ἀξίζει καὶ σοῦ ἁρμόζει. Μὴν ἀπορρίψεις καὶ τὸν δικό μας ἀνάξιο ἔπαινο, τὸν ὁποῖον ὅμως μὲ πόθο σου προσφέρουμε. Μὴν ἀποστραφεῖς τὸν ἱκετευτικὸ λόγο ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀνάξια χείλη. Ἀλλά, Θεοδόξαστε, ἀφοῦ ὑπολογίσεις τὸν πόθο δῶσε μας τὴν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, τὴν ἀπόλαυση τῆς αἰώνιας ζωῆς καὶ τὴ λύτρωση ἀπὸ κάθε βλάβη. Κοίταξε Θεοτόκε, ἀπὸ τὸ ἅγιο κατοικητήριό σου τὸν λαό σου, ποὺ σὲ θεωρεῖ Κυρία καὶ προστάτιδα καὶ Δέσποινα, ποὺ μαζεύτηκε γιὰ νὰ σὲ ὑμνήσει ὁλόψυχα καὶ ἀφοῦ ρίξεις τὸ θεῖο σου βλέμμα, ἀπάλλαξέ τον ἀπὸ κάθε συμφορὰ καὶ θλίψη, κάθε ἀσθένεια καὶ βλάβη καὶ γλύτωνέ τον ἀπὸ κάθε πειρασμό. Γέμισέ τον μὲ κάθε χαρά, θεραπεία καὶ χάρη. Καὶ κατὰ τὴν ἔλευση τοῦ Υἱοῦ σου, τοῦ φιλάνθρωπου Θεοῦ μας, ὅταν πρόκειται ὅλοι νὰ κριθοῦμε, μὲ τὴν ἰσχυρὴ δύναμή σου, καὶ τὴν παρρησία ποὺ ἔχεις ὡς Μητέρα, γλύτωσέ μας ἀπὸ τὴν αἰώνια κόλαση καὶ ἀξίωσέ μας νὰ κερδίσουμε τὰ αἰώνια ἀγαθὰ χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ σένα, στὸν Ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη τώρα καὶ στοὺς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν. ΠΗΓΗ:pemptousia 5. Παράκληση και Χαιρετισμοί της Αγίας Ζώνης για να κατεβάσετε τον Παρακλητικό Κανόνα και τους Χαιρετισμούς της Αγίας Ζώνης πατήστε εδώ
 11. 11. 6. Θαύματα τῆς Ἁγίας Ζώνης Παναγία μου, αν θες κάνε το θαύμα σου! Έδεσσα 20-11-2004 «Θάθελα να σάς διηγηθώ ένα θαύμα που έγινε κατά την διάρκεια έλευσης και παραμονής της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου στην Έδεσσα. Το Θαύμα της Αγίας Ζώνης Πάνω από μία δεκαετία ταλαιπωρούμαι με ένα πρόβλημα υγείας, που οι γιατροί ονομάζουν αρτηριοφλεβική επικοινωνία έξω καροτίδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ανεύρυσμα του αίματος να διοχετεύεται στην δεξιά πλευρά του προσώπου. Έτσι έφθασε να δημιουργηθεί ένας όγκος που υπερέβαινε τα 10 εκατοστά. Οι γιατροί χαρακτήρισαν την πάθηση ως μοναδική στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά και κανείς –τουλάχιστον στην Ελλάδα– δεν το ανελάμβανε. Πρόσφατα είχα βρεί ένα νοσοκομείο στην Αμερική, όμως τα χρήματα είναι πολλά. Όταν λοιπόν ήρθε η Αγία Ζώνη, πήγα να προσκυνήσω με όση πίστη διέθετα στην ψυχή μου. Μόλις έφθασα πάνω από την Αγία Ζώνη, είπα μέσα μου: «Παναγία μου, αν θές κάνε το θαύμα σου, βοήθησέ με». Προσκύνησα και ακούμπησα το μέρος που υπάρχει το πρόβλημα. Στην συνέχεια στάθηκα όρθιος, για να παρακολουθήσω την συνέχεια της Αρχιερατικής Λειτουργίας.Κάποια στιγμή ένιωσα στην δεξιά πλευρά του προσώπου μου συσπάσεις. Τις ένιωθα για πρώτη φορά και ήταν τόσο γλυκές που παρακάλαγα να συνεχιστούν, γιατί όσο και αν φανεί υπερβολικό, ένιωθα να μου αρέσει αυτό που γίνεται. Η πρώτη μου σκέψη ήταν: «Λες να άκουσε την προσευχή μου η Παναγία»; Αμέσως μετά ένιωσα μια γλυκιά χαλαρότητα σ’ εκείνο το μέρος του προσώπου, όπως καμιά άλλη φορά. Στο σπίτι διεπίστωσα το εξής εκπληκτικό. Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια το δεξί μου μάτι δεν πιεζόταν από τον όγκο. Το κρατούσα ανοικτό και όχι κλειστό όπως παλαιότερα. Ο όγκος είχε μειωθεί και μάλιστα μπορούσα να μιλήσω καλύτερα, αφού πλέον δεν ήταν τόσο στραβό το στόμα μου. Παράλληλα ο κόμπος που υπήρχε στην έξω καροτίδα, τώρα είχε εξαφανιστεί. Το συζήτησα με την γυναίκα μου που διαπίστωσε και εκείνη την διαφορά. Ευχαριστήσαμε την Παναγία και μιλήσαμε για θαύμα. Την επόμενη μέρα ξαναπήγα στην Εκκλησία και προσκύνησα την Χάρη της. Μίλησα για όσα βίωσα σε έναν ιερέα για το θαύμα που ένιωσα. Το εκπληκτικό για μένα ήταν που όση ώρα μιλούσα στον ιερέα έκλαιγα. Έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Δεν είχα ξανανιώσει ποτέ μου έτσι. Ακουγα παλαιότερα για θαύματα, όμως δεν έδινα σημασία και τώρα το βίωνα εγώ. Συνάντησα ένα φίλο γιατρό που παρατήρησε την διαφορά. Του είπα μάλιστα: «Είναι φυσιολογικό ένα πράγμα που μεγαλώνει, ξαφνικά να υποχωρεί, έστω και για λίγα εκατοστά»; Μου απάντησε πώς όχι, δείχνοντας ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος. Σαν γιατρός μου έδωσε την δική του εξήγηση. Μου είπε: «Μπορεί το σώμα να δώσει εντολή για να θρομβωθεί το σημείο που υπάρχει το πρόβλημα». Όταν βέβαια του εξήγησα τί είχε συμβεί έμεινε άφωνος. Συνέχιζα να πηγαίνω καθημερινά και να προσκυνώ την Αγία Ζώνη. Σήμερα που σάς γράφω ο όγκος έχει μειωθεί ακόμη πιο πολύ. Δεν γνωρίζω ποιά θα είναι η εξέλιξη. Ωστόσο το γεγονός που βίωσα ήταν θαύμα για μένα και θα το λέω πάντα δοξάζοντας την Χάρη της. Δεν με άλλαξε μόνο στο πρόβλημα, αλλά και σαν άνθρωπο. Ένιωσα να με αγγίζουν τα χέρια της Παναγίας. Μεγάλη η Χάρη της». Με σεβασμό Συμεών και Σοφία Σλατίνης
 12. 12. ___________________________________________ Θαυμαστά γεγονότα Από τις 12 ως τις 16 Νοεμβρίου 2004 η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου μεταφέρθηκε για προσκύνηση και αγιασμό στην πόλη της Έδεσσας. Σύσσωμη η πόλη και όλοι οι άρχοντες του τόπου υποδέχθηκαν θερμά την Αγία Ζώνη. Πάνω από 40.000 άτομα προσκύνησαν το χαριτόβρυτο αυτό κειμήλιο. Γίναμε αυτόπτες μάρτυρες θαυμάτων, τα οποία ενήργησε η Παναγία στους προσκυνητές. Σημειώνουμε ενδεικτικά όσα πέσανε στην αντίληψή μας. Η κ. Αρμενάκη Δωροθέα, κάτοικος Εδέσσης, έπασχε από την μέση της και ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι περίπου ένα χρόνο. Δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου. Όταν έμαθε ότι η Αγία Ζώνη βρισκόταν στην Έδεσσα, ζήτησε και της έφεραν ευλογημένη από Αυτήν κορδέλα, και αφού την πήρε, την έδεσε στην μέση της. Και το θαύμα έγινε! Η πρώην παράλυτη σηκώθηκε και περπάτησε. Πήγε μάλιστα στον Ναό και προσκύνησε το Θεομητορικό κειμήλιο και ακολούθως κατευθύνθηκε στην Μητρόπολη, όπου ανήγγειλε το θαυμαστό συμβάν στον Καθηγούμενο της Μονής Βατοπαιδίου αρχιμανδρίτη π. Εφραίμ. Ο κ. Συμεών Σλατίνης, κάτοικος Εδέσσης, είχε κακοήθη όγκο στο μάγουλο. Εξαιτίας μάλιστα του μεγάλου μεγέθους του όγκου είχε κλείσει το μάτι του. Πήγε λοιπόν και αυτός και προσκύνησε την Τιμία Ζώνη. Όταν πήγε ύστερα στο σπίτι του, η γυναίκα του του είπε ότι το μάτι του το βλέπει πιο ανοικτό. Τότε κατάλαβε ότι πράγματι ο όγκος υποχώρησε και άνοιξε το μάτι του. Αλλά και ένα άλλο ογκίδιο κάτω από το σαγόνι του είχε εξαφανιστεί. Ο ίδιος με επιστολή του περιγράφει το θαύμα. Ο κ. Δημοσθένης Παπαντωνίου, κάτοικος Εδέσσης, είχε ένα εγγονάκι, την Μαρία, το οποίο, από βρέφος ακόμη, την νύκτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί μόνο του και ο ύπνος του ήταν σε τέτοιο σημείο ανήσυχος, που οι γονείς του δεν ήξεραν τί να κάνουν γι’ αυτό. Ο παππούς του το πήγε στον Ναό, και αφού παρακάλεσε τους ιερείς, το σταύρωσαν με την Αγία Ζώνη. Από τότε το παιδάκι κοιμάται μόνο του, χωρίς να δημιουργεί ανησυχία την νύκτα. Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Καραλάζο Ιεροκήρυκας Ι. Μητροπόλεως Εδέσσης _______________________________________ Μάς βοήθησε στο πρόβλημα που είχαμε «Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σάς γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω: Ο εγκάρδιος φίλος μας κ. Ιωάννης Μαντάς (αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος) έπειτα από επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, περίπου πριν ένα μήνα, μάς έφερε κορδέλα από την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία βοήθησε στο πρόβλημα που είχαμε περί τεκνοποιήσεως. Έτσι μετά από πέντε προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης έγινε το θαύμα την ημέρα του Αγίου Αρχαγγέλου και λάβαμε θετική απάντηση στην ανάλογη εξέταση. Ευχαριστούμε πολύ Μετά τιμής Παπαδόπουλος Ιωάννης του Νικολάου Κυρίου Νικολέτα του Σωτηρίου _________________________________________ Είχα δύσκολη εγκυμοσύνη «Ήθελα πολύ να αποκτήσω ένα δεύτερο παιδί. Όταν άκουσα ότι θα φέρουν στην εκκλησία μας την Αγία Ζώνη, την πήρα και την φόρεσα και είπα, «ας γίνει και σε μένα το θαύμα σου, Παναγία μου». Σε λίγο διάστημα έμεινα έγκυος. Χάρηκα πολύ, συνέχισα να φοράω την ευλογημένη κορδέλα και παρακαλούσα μέρα νύκτα να πάνε όλα καλά, γιατί είχα δύσκολη εγκυμοσύνη. Μετά από έξι μήνες έφερα στον κόσμο το παλλικάρι μου, γερό και υγιέστατο. Το βάλανε στην θερμοκοιτίδα για δύο μήνες και παρακαλούσα την Παναγία να πάνε όλα καλά! Τώρα σφίγγω στην αγκαλιά μου τον Γιώργο και βλέπω με αισιοδοξία τις μέρες που έρχονται». Οι ευτυχισμένοι γονείς Σοφία και Ιωάννης Καμπουρής
 13. 13. ___________________________________ Το θάρρος μου πήγαινε να με αφήσει Χανιά Κρήτης «Πάνε τρία χρόνια που άρχισε η μεγάλη ταλαιπωρία με την υγεία μου. Έχασα τον άνδρα μου κτυπημένο από την επάρατο νόσο. Το βράδι μετά την κηδεία άρχισε ο γολγοθάς μου. Ένας ξαφνικός πόνος και ένα μικρό πρήξιμο στο στήθος ήταν η αρχή. Έπρεπε να χειρουργηθώ αμέσως. Οπλισμένη με πίστη στην Χάρη του Θεού και με ελπίδα στις πρεσβείες της Θεοτόκου μπήκα στο χειρουργείο (23-4-2002). Αφαιρέθηκε ο όγκος και πρόλαβα τα χειρότερα. Έπρεπε να υποβληθώ σε κάποιες θεραπείες, ακτινοβολίες και χημειοθεραπείες. Αυτές κράτησαν οκτώ μήνες και ήταν επώδυνες, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Το θάρρος μου πήγαινε να με αφήσει. Τότε ήλθε η Τιμία Ζώνη, που έστειλε ο π. Γεδεών. Την φόρεσα, επανήλθε το θάρρος και οι πόνοι περνούσαν. Όταν τελείωσα τις θεραπείες, ο γιατρός είπε ότι όλα είχαν πάει καλά και δεν πρέπει να ανησυχώ. Από τότε πέρασαν δύο χρόνια και είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Το θαύμα το έκανε η Παναγία με την ζώνη της και στην Αγγελική Γάσπαρη που ήταν άρρωστη και την είχαν αποθαρρύνει οι γιατροί. Φόρεσε την ζώνη και σήμερα είναι καλά και δοξάζει το όνομα της Παναγίας μας». Κωνσταντία Κωνσταντουδάκη ____________________________________ Η Παναγία ευλόγησε πολλές γυναίκες 10-2-2005 Ο αιδεσιμώτατος Ιερομόναχος Ειρηναίος, Σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας στις Διεθνείς και Διεκκλησιαστικές υποθέσεις, μάς γράφει: «Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που επικοινωνήσαμε και από τότε που ζήτησα ζώνες ευλογημένες πάνω στην Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία ευλόγησε πάρα πολλές από τις γυναίκες στις οποίες ταπεινά μοίρασα τις ζώνες και τους χάρισε υγεία και εγκυμοσύνη. Ζήτησα από αυτές προσωπικά να γράψουν στην Ιερά Μονή σας τα ονόματα και τις ημερομηνίες των τοκετών τους. Με την μεσιτεία της Παναγίας και την βοήθεια του Θεού οι παρακάτω γυναίκες έχουν ευλογηθεί με όμορφα και υγιή παιδιά: Μίλα Ocheshnik, Αικατερίνα Lalich, Λίντα Ζivkovich (δίδυμα), Τατιάνα Jovanovic, Ζακλίνα Trajkovic (αδελφή της Τατιάνας), Αλεξάνδρα Guzina. Ζητώ με σεβασμό να σταλούν και άλλες ζώνες και να παρακαλέσετε την Θεοτόκο να δώσει την ευλογία της εγκυμοσύνης. Με την ευλογία σας Πάντοτε αφοσιωμένος σε σάς εν τώ Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ Ιερομόναχος Ειρηναίος Dobrijevic Πηγές: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Θαύματα Αγίας Ζώνης, Έκδοση Β’ επαυξημένη, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2008.pemptousia.gr
 14. 14. 7. Γέρ. Εφραίμ: ‘‘Αγία Ζώνη, πηγή θαυμάτων ανά τους αιώνες” Σεβασμιώτατοι αρχιερείς, εξοχώτατε κ. Νομάρχα, εξοχώτατε κ. Δήμαρχε, σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί… Μετά από πρόσκλησή σας και δι’ ευχών σας, Σεβασμιώτατε, ερχόμαστε από την Θεοτοκοφρούρητη Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπαιδίου, για να φέρουμε εδώ στην Κατερίνη τον πολυτιμότερο θησαυρό της Μονής μας, την Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η παρουσία της Τιμιωτάτης Ζώνης της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου πιστεύουμε ότι θα γίνει πρόξενος μεγάλης πνευματικής ωφέλειας στους χριστιανούς της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν σήμερα με τόσο πόθο να υποδεχθούν και να προσκυνήσουν το μοναδικό αυτό θεομητορικό κειμήλιο. Η Αγία Ζώνη ανέκαθεν μεταφερόταν εκτός Αγίου Όρους προς προσκύνηση και αγιασμό των πιστών. Ιδιαίτερα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι Βατοπαιδινοί μοναχοί πραγματοποιούσαν περιοδείες στην Μακεδονία, Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία και Κρήτη προς αγιασμό και στήριξη του υποδούλου ελληνισμού και απαλαγή από κάθε λοιμική ασθένεια. Το καταπληκτικό είναι ότι και αλλόθρησκοι, και μάλιστα Τούρκοι, ακόμη και ο Σουλτάνος, προσκαλούσαν παρά το γνωστό θρησκευτικό τους φανατισμό, την Αγία Ζώνη, όταν υπήρχε κάποιος σοβαρός κίνδυνος όπως επιδημίες η άλλες καταστροφές. Στο ιστορικό αρχείο της Μονής μας αναφέρονται πάμπολλα θαύματα της Αγίας Ζώνης προς δόξα της Κυρίας Θεοτόκου. Τα αιτήματα για μεταφορά της Αγίας Ζώνης ήταν λόγω επιδημιών και προπαντός της πανώλης, λόγω ασθενειών των καλλιεργειών και λόγω μεγάλων ζημιών από ακρίδες. Το 1864 και ενώ η Αγία Ζώνη βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη κατόπιν προσκλήσεως λόγω επιδημίας χολέρας που μάστιζε την πόλη, ένας Έλληνας κάτοικος του Γαλατά πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ήταν η Αγία Ζώνη και ζήτησε να μεταφερθεί στο σπίτι του, γιατί ο γιός του πέθαινε ενώ ακόμη και οι γιατροί δεν άφηναν καμμία ελπίδα ζωής. Όταν έφτασε η Αγία Ζώνη στο σπίτι του ετοιμοθάνατου αυτός είχε ήδη πεθάνει. Οι Βατοπαιδινοί πατέρες που συνόδευαν την Αγία Ζώνη, δεν απελπίστηκαν και ζήτησαν να δουν τον νεκρό. Μόλις τοποθέτησαν την Αγία Ζώνη πάνω του, αναστήθηκε και ζήτησε φαγητό!!! Κατά το έτος 1894, η Αγία Ζώνη προσκλήθηκε στην Μάδυτο της Μικράς Ασίας, γιατί ακρίδες κατέστρεφαν τα φυτά και τα δέντρα. Όπως περιγράφει ο συνοδός της Τιμίας Ζώνης Γέρων Αρκάδιος ο Βατοπαιδινός, όταν το πλοίο πλησίασε στο λιμάνι, ο ήλιος ακόμη σκεπάστηκε από το σύννεφο των ακρίδων. Όλες οι ακρίδες έπεσαν στη θάλασσα γύρω από το πλοίο. Τόσες πολλές ήταν οι ακρίδες ώστε το πλοίο δεν μπορούσε να προχωρήσει για να αγκυροβολήσει. Όλοι οι κάτοικοι της Μαδύτου περίμεναν την Αγία Ζώνη συγκεντρωμένοι στην παραλία και μόλις είδαν το εξαίσιο θαύμα γονάτισαν και έψαλλαν το «Κύριε ελέησον». Η Τιμία Ζώνη είναι το μοναδικό κειμήλιο, που σώζεται από την επίγεια ζωή της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την Παράδοση, η Αγία Ζώνη φτιάχτηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια την Παναγία μας, και μετά την κοίμησή Της, κατά την μετάστασή Της στους ουρανούς, την παρέδωσε στον απόστολο Θωμά. Έτσι η Τιμία Ζώνη αποτελεί το τεκμήριο μεταστάσεως της Θεοτόκου εις τους ουρανούς. Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες φυλασσόταν στα Ιεροσόλυμα από κάποια παρθένο, και στα τέλη του 4ου αιώνα ο αυτοκράτορας Αρκάδιος την μετέφερε με πολλές τιμές στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησε σε μια ωραιοτάτη θήκη, που ονομάστηκε «Σορός». Κατατέθηκε στην αρχή στο Ναό της Θεοτόκου «εν τοις Χαλκοπρατείοις», για να καταλήξει αργότερα στον ναό των Βλαχερνών. Επί της βασιλείας του Λέοντος Ϛ΄ του Σοφού, κατά τον 9ο αιώνα, μεταφέρεται στο παλάτι όπου θεραπεύει στην ασθενή σύζυγό του αυτοκράτειρα Ζωή. Αυτή από ευγνωμοσύνη προς την Θεοτόκο, κέντησε με χρυσή κλωστή όλη την Ζώνη, έτσι όπως φαίνεται σήμερα. Οι δωρητές της Αγίας Ζώνης προς την Μονή του Βατοπαιδίου ήταν δύο. Πρώτος δωρητής της Θεομητορικής Ζώνης ήταν ο αυτοκράτορας Ιωάννης ο ΣΤ΄ Καντακουζηνός (1341-1354), ο οποίος χαρίζει την Τιμία Ζώνη στην Μονή Βατοπαιδίου μαζί με σημαντικά σε αριθμό και αξία κειμήλια ώστε να θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Μονής μας. Ο Καντακουζηνός στην συνέχεια παραιτήθηκε από το αυτοκρατορικό αξίωμα και έγινε μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ. Στο
 15. 15. μεγάλο κυτίο της Αγίας Ζώνης, που κατασκευάστηκε το 1818 στη Μόσχα, υπάρχει σχέδιο με τον αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζηνό να κρατά την Αγία Ζώνη και να την προσφέρει στην Μονή Βατοπαιδίου. Δεύτερος δωρητής της Θεομητορικής Ζώνης υπήρξε ο κνέζης της Σερβίας μεγαλομάρτυς Λάζαρος ο Α΄ (1372-1389), ο οποίος χάρισε την Αγία Ζώνη μαζί με ένα μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού στην Μονή Βατοπαιδίου, γεγονός που το επιβεβαιώνει και η οπίσθια επιγραφή του Τιμίου Σταυρού που τώρα φυλάσσεται στο Ιερό Βήμα του Καθολικού της Μονής και αναφέρει το εξής:«Λάζαρος, εν Χριστώ τω Θεώ Κνέζης της Σερβίας και Βασιλεύς Γραικίας, ανατίθημι το κραταιόν όπλον συν τη αχράντω Ζώνη της Πανάγνου μου, τη Μονή Βατοπαιδίου της Βασιλείας μου». Το γεγονός ότι η Τιμία Ζώνη της Παναγίας μας, το κατεξοχήν σωζόμενο θεομητορικό κειμήλιο, δωρήθηκε στην Μονή Βατοπαιδίου με δύο διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να προϋπάρξει κάποια συνεννόηση μεταξύ των δωρητών, επιβεβαιώνει για ακόμη μιά φορά ότι η Μονή αυτή είναι ο πλέον θεοτοκοσκέπαστος χώρος της Ορθοδοξίας μας, στον οποίο η Κυρία Θεοτόκος ευδόκησε με ποικίλους τρόπους ώστε να διαφυλάσσεται ως ανεκτίμητος θησαυρός το σπουδαιότερο κειμήλιο της και να χαρίζει τις άφθονες ευλογίες της στους πολυπληθείς προσκυνητές της Μονής. Αναμφίβολα, η Τιμία Ζώνη της Κυρίας Θεοτόκου αποτελεί για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ένα εξόχως θαυματουργό κειμήλιο, μιά αστείρευτη πηγή ιαμάτων και ένα ανεξάντλητο και ακένωτο ταμείο θείας Χάριτος και παρηγορίας, γιατί η Θεοτόκος ευδόκησε το ταπεινό αυτό μέρος της ενδυμασίας της να αποκτήσει αυτή την θαυματουργική δύναμη και Χάρη. Η αξία της είναι ανεκτίμητη γιατί διατηρεί ανεξάλειπτη και ανεξάντλητη την Χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου, αφού συνδέθηκε με το πρόσωπο και την ζωή Της και εξαγιαστηκε απ᾿ αυτήν. Η έντονος παρουσία της θείας Χάριτος πάνω σε αυτό το ιερό κειμήλιο μαρτυρείται και με την υπερφυσική ευωδία που αναδίδει. Προφητικά στο Άσμα Ασμάτων, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται για τα ενδύματα της Θεοτόκου «οσμή ιματίων σου υπέρ πάντα τα αρώματα» (Άσμα Ασμ. 4, 10). Η Τιμία Ζώνη, που συγκρατούσε ως βρέφος στην κοιλία της Θεοτόκου τον «Δεσπότην του παντός» έλαβε την «Χάριν των ιάσεων». Όσοι προστρέχουν σε Αυτήν λαμβάνουν πλουσίως την Χάρη και την παραμυθία. Όσοι βρίσκονται μέσα στο αχανές πέλαγος των ασθενειών και θλίψεων, ας καταφεύγουν στο πέλαγος του ελέους της παναχράντου Δέσποινάς μας. Στην Ιερά Μονή μας υπάρχει μία αρχαία παράδοση να δίνονται στους ευλαβείς προσκυνητές, όταν το ζητήσουν, τεμάχια από κορδέλλα που ευλογήθηκε με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Με τις ευλογημένες αυτές κορδέλλες έχουν γίνει πάμπολλα θαύματα. Κυρίως λύεται η στείρωση και πολλά άτεκνα ζευγάρια αποκτούν παιδιά. Καρκινοπαθείς και άλλοι ασθενείς θεραπεύονται από ανίατες ασθένειες. Επιπλέον η Αγία Ζώνη δεν είναι απλώς ένα θαυματουργό κειμήλιο από την ενδυμασία της Θεοτόκου, αλλά περιέχεται σ᾿ αυτή και ένα μυστικό και πνευματικό νόημα. Ανέκαθεν η ζώνη είχε και συμβολική έννοια για τον λαό του Θεού τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή. Είναι το σύμβολο της σωφροσύνης, της παρθενίας και της υπακοής και συμβολίζει την διαρκή ετοιμότητα και εγρήγορση στην πνευματική ζωή. Η θαυματουργική όμως δράση και Χάρις της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν έπαυσε να επιδρά μέχρι τις ημέρες μας, αφού το πλήθος των σύγχρονων θαυμάτων τα οποία έχουν επιτελεσθεί και επιτελούνται μας οδήγησε ώστε να προβούμε σε δεύτερη έκδοση του βιβλίου της Μονής μας «ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ». Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αναφέρουμε ενδεικτικά λίγα συγχρόνα θαύματα από το αρχείο της Μονής μας.  Ο μακαριστός γερο-Ησύχιος Κωνσταμονίτης γεννήθηκε στην Προύσα και ήρθε στην Ελλάδα με την Ανταλλαγή και ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία περίπου 18 ετών στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου. Του άρεσε το απόμακρον και ησυχαστικό της. Άρχισε να μαθαίνει την ελληνική γλώσσα. Χωρίς να έχει πνευματική καθοδήγηση, έκανε ακραία άσκηση κατά τον πόθο του για αγιότητα. Δεν άναβε σόμπα στο κελλί του παρά το υγρό κλίμα, νήστευε και αγρυπνούσε. Έτσι έπαθε κλονισμό το νευρικό του σύστημα, έχασε τις δυνάμεις του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μιλήσει. Ο γερο-Δοσίθεος, ένα ευλαβέστατο γεροντάκι, ανέλαβε να τον γυρίσει στα μεγάλα προσκυνήματα του Όρους, για να βρει τη θεραπεία του. Το θαύμα έγινε προσκυνώντας την Ζώνη της Παναγίας στο Βατοπαίδι. Επιστρέφοντας στην μετάνοιά του ταπεινωμένος μπήκε στην υπακοή. Ο Πνευματικός του έβαλε κανόνα στις νηστείες (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) να τρώει μετά τη δύση του ηλίου. Έκτοτε έπαιρνε αθόρυβα το φαγητό του από το μαγειρείο και αποσυρόταν στο πορταρίκι, όπου ήταν το διακόνημά του επί σειρά ετών. Στην κοινή τράπεζα εμφανιζόταν μόνο στις αργίες. Από την μερίδα του φαγητού του έτρωγε λίγο και με το υπόλοιπο τάϊζε τα πουλάκια. Είχε επίσης μόνιμα και το διακόνημα του καμπανάρη. Την άσκησή του δεν την γνώριζε κανείς, διότι ήταν ολιγόλογος. Η όλη συμπεριφορά του ήταν ακατανόητη (ως ιδιορρύθμου), αλλά έτσι έκρυβε τον αγώνα του και την
 16. 16. πνευματική του εργασία. Παρά την αλουσία, το σώμα του δεν ανέδιδε δυσοσμία, ενώ στο απέριττο κελλί του δεν βρέθηκε δεύτερη αλλαξιά ρούχων για την κηδεία του.  Επιφανής άνδρας σε πρόσφατη επιστολή του μας καταγράφει το εξής θαύμα της αγίας Ζώνης:«Θα μου επιτρέψετε να πω ένα πραγματικό θαύμα που συνέβη στην οικογένεια μας και το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Τον Μάϊο του 1994 πραγματικά αντιμετωπίσαμε ένα τρομερό πρόβλημα. Ξαφνικά γέμισε μελανιές το σώμα του γιού μου. Ήρθε ο γιατρός αμέσως, μας πήρε εμένα και τη σύζυγό μου στην άκρη, και μας είπε ότι πρέπει να πάμε αμέσως σε μικροβιολόγο για εξέταση των αιμοπεταλίων. Πήγαμε αμέσως. Ενώ τα αιμοπετάλια πρέπει να είναι πάνω από 200.000 ήταν μόνο 5.000. Μας λέει: «Κρατηθείτε στα πόδια σας, μάλλον είναι λευχαιμία». Παγώσαμε, όπως ήταν φυσικό. Φύγαμε για την Αθήνα. Κάναμε αμέσως την πρώτη επέμβαση για να πάρουμε νωτιαίο μυελό. Βγήκε ο γιατρός μουδιασμένος και μας λέει. «Μέσα στην ατυχία σας είστε τυχεροί. Δεν είναι λευχαιμία, αλλά είναι μιά σπάνια ασθένεια, που λέγεται «θρομβοπενική πορφύρα», η οποία συμβαίνει μία στα τρία εκατομμύρια. Δηλ. είναι τρεις περιπτώσεις το πολύ το χρόνο στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν έχει άμυνα. Δεν υπάρχουν τα αιμοπετάλια που είναι ο στρατός του αίματος». Μας είπε ο γιατρός ότι αυτή η ασθένεια δεν έχει αιτία, ούτε θεραπεία, ούτε χρόνο ιάσεως. Μπορεί να γίνει καλά σε 24 ώρες, μπορεί σε ένα μήνα, σε πέντε, έξη μήνες, σε δέκα χρόνια, σε είκοσι, μπορεί ποτέ. Εκεί αισθάνεται κανείς ότι ούτε τα λεφτά έχουν αξία, ούτε τίποτα. Κοιτάς τον ουρανό και λες. Θεέ μου, είμαι ένα τίποτα, είμαι μηδέν, κρέμμομαι από τα χέρια σου, σώσε με. Περάσαμε τέσσερεις μαρτυρικούς μήνες. Πηγαίναμε στο νοσοκομείο βάζαμε τεχνητά αιμοπετάλια, τα οποία σε λίγο ξαναχάνονταν. Πλησίαζαν οι μέρες που θα άνοιγε το σχολείο και είμαστε προβληματισμένοι τι θα κάναμε. Πήγαμε στο γιατρό κάναμε την εξέταση και βλέπουμε ξαφνικά τα αιμοπετάλια από 5000 να είναι 356.000. Μας είπε ο γιατρός ότι από τη στιγμή που θα περάσουν τις 200.000 τελείωσε. Η ασθένεια πέρασε και δεν ξανάρχεται. Πραγματικά τρελλαθήκαμε από τη χαρά μας. Και ξέρετε ποιά ημέρα ήταν αυτή που έγινε καλά το παιδί; Ήταν η ημέρα της Εορτής της Αγίας Ζώνης. Ημέρα, που εδώ στο Βατοπαίδι γινόταν η πανήγυρις της Τιμίας Ζώνης. Βγήκα από τον γιατρό και πήρα τηλέφωνο κάποιο φίλο μου για να του πω τα ευχάριστα. Αυτός μου απάντησε: «Εκπληρώθηκε η ευχή για την προστασία της οικογένειας σου από την Αγία Ζώνη». Δεν είναι όλα αυτά εκ Θεού; Να τελειώσει αυτή η δοκιμασία με αυτό τον τρόπο; Είναι πραγματικά ένα θαύμα».  Επίσης, σε προηγούμενη έξοδό της η Αγία Ζώνη σταμάτησε στην Αθήνα στην πορεία της προς το Άργος. Εκεί ήλθαν πολλοί πιστοί να την προσκυνήσουν. Ανάμεσα τους και ένας γνωστός της Μονής, ο οποίος για δέκα χρόνια έχασε την αίσθηση της όσφρησης. Μόλις προσκύνησε την Αγία Ζώνη επανήλθε η όσφρησή του.  Ακόμη, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ελευθέριος Κουτσαυτάκης, προϊστάμενος του Μητροπ. Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως, μας καταγράφει το εξής θαύμα στις 30-3-2015:Είναι ακόμη νωπές στη μνήμη μας οι ξεχωριστές λατρευτικές στιγμές που ζήσαμε με την ευλογητική παρουσία σας στον Μητροπολιτικό μας Ναό. Εκ μέρους, λοιπόν, σύσσωμης της Ενορίας μας σας εκφράζουμε τις ολόθερμες και ειλικρινείς μας ευχαριστίες τόσο για τα υλικά όσο και για τα πνευματικά κυρίως δώρα σας, και κατεξοχήν για την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας, που θα παραμένει στο ναό μας προς διηνεκή παρηγοριά, ευλογία και αγιασμό όλων μας. Το θαύμα της τιμίας Ζώνης της Παναγίας μας είναι ζωντανό σε μένα διότι χάρισε στην οικογένειά μας τρία χαριτωμένα τέκνα και στάθηκε για την πρεσβυτέρα μου, που αδυνατούσε να τεκνοποιήσει, η βοήθεια, η σκέπη η Παραμυθία και η λύση στο πρόβλημά της! Η ενορία, το σπίτι και η καρδιά μας είναι ανοιχτά και σας περιμένουν και πάλι να τα επισκεφθείτε για να χαρίσετε σε όλους μας χαρά ειρήνη και δύναμη!!  Τέλος, πριν 2 μήνες, λάβαμε επιστολή από την οικογένεια του κ. Νικήτα Μαρτυγάκη από την Αμμουλιανή Χαλκιδικής, με την οποία μας πληροφόρησε με πολλή χαρά το εξής θαύμα της Αγίας Ζώνης στην οικογένειά του:Στις 17 Αυγούστου 2011 η γυναίκα μου ήταν έγκυος (4 ½ μηνών) στο δεύτερό μας παιδί και πήγαμε να κάνουμε τις προκαθορισμένες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, καθώς χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, είχε αρχίσει πρόωρα η διαδικασία τοκετού. Μετά από επικοινωνία με τον γιατρό μας καμία κλινική δεν μας δεχόταν γιατί ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασις. Το βράδυ μας δέχθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, το οποίο και εφημέρευε και είχε και ειδικότητα για τις συγκεκριμμένες παθήσεις. Η διάγνωση ήταν ότι η γυναίκα μου ήταν θέμα χρόνου να γεννήσει και ήταν αδύνατον να επιζήσει το μωρό αφού ήταν μόλις 4 ½ μηνών. Κάποιος γνωστός, μου έδωσε την κορδέλλα της Αγίας Ζώνης, την οποίαν η γυναίκα μου φόρεσε με ευλάβεια και την είχε καθ’ όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης της σίγουρη ότι όλα θα πήγαιναν καλά. Πράγματι όλοι οι γιατροί διαψεύσθηκαν. Η γυναίκα μου κάθησε στο νοσοκομείο σχεδόν 5 μήνες και γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 8/12/2011. Από τη στιγμή που φόρεσε την κορδέλλα με προσευχή και πίστη σταμάτησαν όλα και οι σπασμοί και η όλη διαδικασία. Το γεγονός αυτό προκαλεί μοναδική περίπτωση, καθώς είναι το μοναδικό μωράκι που γεννήθηκε μετά από τέτοιο περιστατικό, όπως μας διαβεβαίωσαν και οι γιατροί. Το Δεκέμβριο του 2013 διαπιστώθηκε κατόπιν εξετάσεων με μαγνητική στο μεγαλύτερο γιό μας όγκος στον εγκέφαλο και έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως γιατί κινδύνευε η υγεία του. Η διάγνωση έγινε Παρασκευή και την επομένη το πρωΐ το παιδί με την βοήθεια της Παναγίας χειρουργήθηκε και η επέμβαση κράτησε 7 ώρες. Σ’ όλη τη διάρκεια της επεμβάσεως αλλά
 17. 17. και μετά από αυτήν το παιδί μας ήταν τυλιγμένο με την κορδέλλα της Αγίας Ζώνης γύρω από το κεφαλάκι του. Όλα πήγαν καλά, η επέμβασις πέτυχε, έγινε ολική αφαίρεσις του ογκού και με τη βιοψία όλα πήγαν καλά. Σε κάθε επανεξέταση παίρνουμε την κορδέλλα της Αγίας Ζώνης μαζί μας και όλα έχουν πάει καλά. Δεν ξέραμε πως να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας στην Παναγία που μας αξίωσε, εμάς τους αναξίους, με τη βοήθεια της και την ευλογία της να μεγαλώσουμε δύο υγιέστατα αγοράκια. Όπως αναφέρει ο Αγιαζωνίτης Γέρων Αρκάδιος Βατοπαιδινός σε χειρόγραφο της Μονής μας, εάν οι κατά καιρούς συνοδοί της Αγίας Ζώνης περιέγραφαν τα τελούμενα θαύματα, θα είχαμε σήμερα πάρα πολλούς κώδικες γεμάτους με διηγήσεις από τα θαύματα αυτά! Νομίζουμε, Σεβασμιώτατε, ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης στην μητροπολιτική σας περιφέρεια θα επιφέρει έναν πνευματικό συναγερμό, μία πνευματική ανάταση και θα έλθει υπερπερισσή η Χάρις και η παράκληση στις καρδιές όλου του ποιμνίου σας. Ευχόμεθα η Κυρία Θεοτόκος με την Χάρη και την σκέπη της Αγίας Ζώνης να παρασκευάσει καθέδρες και οικητήρια του Υιού Της και Θεού μας τις καρδιές όλων, όσοι θα παρευρεθούν σε αυτό το προσκύνημα. Αμήν. 8. Πρωτοπρ. Γεώργιος Δορμπαράκης, Η κατάθεση της τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δορμπαράκη «Ο γιος του μεγάλου Θεοδοσίου Αρκάδιος, αφού πήρε την τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα, που φυλασσόταν εκεί μέχρι τότε, μαζί με την τιμία εσθήτα, από κάποια παρθένο γυναίκα, και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη, την κατέθεσε σε λαμπρή θήκη, την οποία ονόμασε Αγία Σορό. Πέρασαν από τότε τριακόσια δέκα χρόνια και ο Λέων ο βασιλιάς άνοιξε την Αγία αυτή Σορό, για χάρη της συζύγου του Ζωής, που ενοχλείτο από ακάθαρτο πνεύμα και που είχε γίνει άξια θείας οπτασίας, ότι, αν βάλουν την τιμία Ζώνη πάνω της, θα θεραπευτεί. Βρέθηκε λοιπόν η τιμία Ζώνη να λάμπει, σαν να μόλις είχε υφανθεί, και να έχει σφραγίδα με χρυσή βούλλα και κωδίκελλο (δηλαδή σύντομο υπόμνημα), που έλεγε με λεπτομέρεια τον χρόνο, την ινδικτιώνα και την ημέρα, κατά την οποία προσκομίσθηκε η αγία Ζώνη στην Κωνσταντινούπολη, και πώς τοποθετήθηκε μέσα στη θήκη από τα χέρια του βασιλιά, η οποία σφραγίστηκε από αυτόν. Αυτήν (την τιμία Ζώνη) τότε ο βασιλιάς Λέων την ασπάστηκε και διά της χειρός του Πατριάρχη εκείνης της εποχής, την άπλωσε πάνω από τη βασίλισσα, οπότε και η Αγία Ζώνη την ελευθέρωσε από το νόσημά της. Τότε όλοι, αφού δόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και απέδωσαν ευχαριστήριους ύμνους στην Πάναγνο Μητέρα Του, κατέθεσαν την αγία Ζώνη στην Αγία Σορό, στην οποία και προϋπήρχε». Ο μήνας Αύγουστος είναι πράγματι ο μήνας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όχι μόνον γιατί καταυγάζεται από την ένδοξη Κοίμηση και Μετάστασή Της στα χέρια του Κυρίου και Θεού της, αλλά και για την εορτή της καταθέσεως της τιμίας Ζώνης της. Οι δύο αυτές εορτές, οι οποίες σφραγίζουν τον μήνα, η μεν πρώτη το πρώτο ήμισυ (15 Αυγούστου), η δε δεύτερη το δεύτερο (31 Αυγούστου), δεν θεωρούνται ξεχωριστά από την Εκκλησία μας, αλλά συνάπτοντα και συν- ορώνται ως κάτι το ενιαίο. Και διότι αναφέρονται και οι δύο στο πάντιμο πρόσωπο της Θεοτόκου, και διότι η δεύτερη, μολονότι επιφανειακά είναι κάτι διαφορετικό από την Κοίμηση, αποτελεί επιβεβαίωση της πίστεως της Εκκλησίας για τη συνεχή παρουσία της Παναγίας στον κόσμο μας, ως σκέπη, προστασία και ασφάλειά μας. Με άλλα λόγια, ό,τι εξαγγέλλει το απολυτίκιο της Κοιμήσεως: «εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες, Θεοτόκε», το βλέπουμε να πραγματοποιείται στη σημερινή εορτή: η Παναγία μας μάς άφησε τη Ζώνη της και την εσθήτα της, ως μία αδιάκοπη υπενθύμισή της, αλλά και αισθητή παρουσία της μέσα από δικά της αντικείμενα. Η παραπάνω

×