Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-32ο Τεύχος

6,836 views

Published on

Αγαπητοί αναγνώστες
Τα ιστολόγια ¨Σσσσσσσστ !!!!!! Ησυχία ................... κοιμάται.¨ και ¨Παζλ Ενημέρωσης¨ σας παρουσιάζουν το τριακοστό δεύτερο τεύχος με επιλογές αναρτήσεων. Θα αναρτηθεί στο ¨Παζλ Ενημέρωσης, απ΄ όπου θα μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, για ευκολότερη ανάγνωση. Προτείνουμε ¨ΠΛΗΡΗ ΟΘΟΝΗ¨ για μία σελίδα. Επίσης με κλικ επί ενός θέματος στα περιεχόμενα, μεταβαίνετε στην σελίδα που αντιστοιχεί, η εν λόγω ανάρτηση.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Σσστ!!! Επιλογές 2013-3ο Έτος-32ο Τεύχος

 1. 1. 1 Σσσσσστ!!!…Επιλογές… Δπηινγέο από ηα ηζηνιόγην http://namarizathema.blogspot.com/ θαη http://e-puzzle.blogspot.com/ ΢ΤΝΣΑΚΣΗ΢ : Εὐάγγελος ὁ ΢άμιος Έζβεζε ε ηειεπηαία Διιελίδα ηεο Κεξύλεηαο Έτος 3ο – Σεύχος 32ο – ΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 2013
 2. 2. 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΢σσσσστ!!!…Επιλογές… ................................................................................................. 1 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ.............................................................................................................. 2 ΠΡΟΛΟΓΟ΢ .................................................................................................................... 3 Αντί προλόγου : Ρωμηός, Γραικός, Έλλην ........................................................................ 3 1. Γάμος καὶ οἰκογένεια .............................................................................................. 6 2. Γυναίκα μου, έστειλες την Παναγία στο σπίτι μας! ................................................... 8 3. ΑΡΦΙΕΠΙ΢ΚΟΠΗ: “΢ΤΝΨ΢ΣΙ΢ΜΟ΢ ΕΜΜΟΝΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Κα ΡΕΠΟΤ΢Η”............. 8 4. Άγνωστοι Έλληνες: Ενδείξεις Ελληνικής επιρροής στην Β. Αμερική ......................... 9 5. Η ελληνική ΢υρία...................................................................................................11 6. Άγνωστοι Έλληνες: Ελληνικός παλμός στην αχανή Κίνα.........................................13 7. Άγνωστοι Έλληνες: Σο μυστικό των Ίνκας ..............................................................14 8. Μειονότητες και Μη-οντότητες: Η κατασκευή μειονοτήτων καί η διαστρέβλωση της Ιστορίας μας...................................................................................................................16 9. Αγγλία: Θα μάθουμε Αρχαία Ελληνικά για να βελτιώσουμε τα Αγγλικά μας! ............22 10. ΗΠΑ: ΢κότωσε τη γιαγιά του αντιγράφοντας video-game........................................24 11. ΕΤΘΤΜΟΓΡΑΥΗΜΑ: ΠΕΡΙ ΠΑΝΗΓΤΡΕΨΝ ΚΑΙ… ΢ΟΤΒΛΑΚΙΨΝ (Δ. Νατσιός).....24 12. Η απάτη τής κλιματικής αλλαγής............................................................................26 13. Ελαιοθεραπεία: Αποτοξίνωση από το στόμα με τη χρήση λαδιού!...........................27 14. Η θεωρία των δύο άκρων ... και οι προδότες να χαμογελούν..................................28 15. Αναρτήσεις μηνός Αύγουστος 2013 .......................................................................30
 3. 3. 3 ΠΡΟΛΟΓΟ΢ Αγαπεηοί αλαγλώζηες Σα ηζηοιόγηα ¨΢ζζζζζζζη !!!!!! Ηζστία ................... θοηκάηαη.¨ θαη ¨Παδι Ελεκέρωζες¨ ζας παροσζηάδοσλ ηο ηρηαθοζηό δεύηερο ηεύτος κε επηιογές αλαρηήζεωλ. Θα αλαρηεζεί ζηο ¨Παδι Ελεκέρωζες, απ΄ όποσ ζα κπορείηε λα ηο θαηεβάζεηε ζηολ σποιογηζηή ζας, γηα εσθοιόηερε αλάγλωζε. Προηείλοσκε ¨ΠΛΗΡΗ ΟΘΟΝΗ¨ γηα κία ζειίδα. Επίζες κε θιηθ επί ελός ζέκαηος ζηα περηετόκελα, κεηαβαίλεηε ζηελ ζειίδα ποσ αληηζηοητεί, ε ελ ιόγω αλάρηεζε. Αληί προιόγοσ ζας παραζέηω ηελ παραθάηω αλάρηεζε: Ρσκεφο, Γξαηθφο, Έιιελ "Καηά ηνπο ρξόλνπο ηεο ηνπξθνθξαηίαο δηεμάγεηαη αγώλ επηθξαηήζεσο κεηαμύ ησλ ηξηώλ νλνκάησλ: Ρσκεόο, Γξαηθόο, Έιιελ. Ο αγώλ είλαη πνιιέο θνξέο ζθιεξόο, θακκηά θνξά όκσο ηα βξίζθνπκε θαη αδειθσκέλα, όπσο ζηνλ "Θξήλν θαη Κιαπζκό Κσλζηαληηλνππόιεσο" ηνπ Μαηζαίνπ Μπξέσλ: "Αιινίκνλνλ, αιινίκνλνλ 'ο ην γέλνο ησλ Ρσκαίσλ. Χ, πώο εθαηαζηάζεθε ην γέλνο ησλ Διιήλσλ. ΢' εκάο, εηο όινπο ηνπο Γξαηθνύο λα έιζε ηνύη' ηελ ώξα." Σν όλνκα Ρσκεόο ιακβάλεη πεξηζζόηεξν εζληθό ρξώκα (αθνύ δελ ππήξρε πιένλ ειεύζεξν θξάηνο ξσκατθό), αιιά θαη πάιη ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν από ηνπο αζηνύο, ρσξίο λα απνθεύγεηαη θαη από ηνπο ιόγηνπο θαη ηνπο ρσξηθνύο. ’ιισζηε ηελ αλαζύζηαζε ηεο Ρσκαλίαο νλεηξεύνληαη νη επαλαζηάηεο. Λέγεη θάπνηνο θηιηθόο ζηνλ Μαθξπγηάλλε (΢ηξαηεγνύ Μαθξπγηάλλε, "Απνκλεκνλεύκαηα"): "Ση ζηνράδεζαη, απηό ην Ρσκαίγηθν ζα θάκεη άξγεηα λα γίλεη; Θα θνηκεζνύκε κε ηνπο Σνύξθνπο θαη ζα μππλήζνπκε κε ηνπο Ρσκαίγνπο." Ο Ρήγαο Φεξξαίνο γξάθεη ("Θνύξηνο", ζη. 45): "Βνπιγάξνη θη Αξβαλίηεο, Αξκέληνη θαη Ρσκενί" ΢ηό "΢ύληαγκά" ηνπ όκσο θάλεη ιόγν κόλν πεξί ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, ειιεληθνύ ιανύ, Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ. Σν Γξαηθόο, εθηόο από ηνπο ρσξηθνύο, ην πξνηηκνύλ θαη πνιινί ιόγηνη, νη νπνίνη ην βξίζθνπλ νκόερν κε ηνπο μεληθνύο ηύπνπο. Ο Κνξαήο γξάθεη ("Γηάινγνο δύν Γξαηθώλ", Βελεηία 1805): "Οη πξόγνλνί καο σλνκάδνληαλ παιαηόηεξα Γξαηθνί, αιιά έπεηηα επήξαλ ην όλνκα Έιιελεο από έλαλ Γξαηθό πνπ σλνκαδόηαλ Έιιελ. Δλ από ηα δύν ινηπόλ ηαύηα είλαη ην αιεζηλόλ ηνπ έζλνπο όλνκα. Δπξόηεηλα ην Γξαηθόο, επεηδή νύησ καο νλνκάδνπζη θαη όια ηα θσηηζκέλα έζλε ηεο Δπξώπεο." [΢εκ. Φ.Μ.: Χζηόζν άιινη ιόγηνη, ππέξκαρνη ηνπ νλόκαηνο "Έιιελ",
 4. 4. 4 θαηαδηθάδνπλ όρη κόλν ην "Ρσκεόο", αιιά θαη ην "Γξαηθόο". Π.ρ. Π. Ησαλλίδεο, εθεκ. "Μνπζείνλ", Παξίζη, Ηνύιηνο 1819: "Σν εδηθόλ καο γέλνο, ην νπνίνλ παξσλνκάζζε κε δηαθόξνπο επσλπκίαο θαηά δηαθόξνπο επνράο θαη ραξαθηεξίδεηαη ηώξα εζράησο κε ηαο ιέμεηο Υξηζηηαλόο ή Ρσκαίνο ή Σνπξθνκεξίηεο, δελ ζέιεη πξνηηκήζεη βεβαίσο άιιελ επσλπκίαλ εθηόο ηνπ Έιιελνο, εάλ πξνηεζώζηλ εηο απηό αη νλνκαζίαη Αραηόο, Γαλαόο, Μπξκηδώλ θ.ά. Σν όλνκα Γξαηθόο πξέπεη αμίσο λα απνδίδεηαη εηο εθείλνπο νίηηλεο θαηνηθνύζη ηελ Διιάδα θαη δελ εμεύξνπζη ηελ ειιεληθήλ θσλήλ." Καη απνθαιεί ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Αδ. Κνξαή "γξαηθνθόξαθεο"! (Βι. πεξηνδηθό "Γαπιόο", η. 218, Φεβ. 2000, Γ.Γ. Παπατσάλλνπ, "Ο Διιεληθόο ηύπνο ζην Παξίζη πξηλ από ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ '21".)] Οη νκνγελείο ηεο Οδεζζνύ, ζηελ νλαθνξά ηνπο πξνο ηνλ απηνθξάηνξα ηεο Ρσζίαο, δεηνύλ ζπκπαξάζηαζε πξνο ην επαλαζηαηεκέλν "άζιηνλ γέλνο ησλ Διιήλσλ", αιιά ππνγξάθνπλ σο "νη ελ Οδεζζώ ζεζσζκέλνη Γξαηθνί". (Η. Φηιήκνλνο, "Γνθίκηνλ ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο", 1859). Σν ιατθό πνίεκα παξνπζηάδεη ηνλ Αζαλάζην Γηάθν λα ιέγεη: "Δγώ Γξαηθόο γελλήζεθα, Γξαηθόο ζελ' απνζάλσ." Έρεη παξαηεξεζή όηη ε ρξήζηο ηνπ νλόκαηνο Έιιελ επύθλσζε ακέζσο κεηά ηελ έθξεμη ηεο Δπαλαζηάζεσο θαη νη απιντθνί νπιαξρεγνί θάλνπλ δηάθξηζη κεηαμύ ππνδνύισλ Ρσκεώλ θαη αγσληδνκέλσλ Διιήλσλ. (Βι. Η. Καθξηδή, "Αξραίνη Έιιελεο θαη Έιιελεο ηνπ Δηθνζηέλα", Θεζζαινλίθε 1956.) Ο Μαθξπγηάλλεο δηεγείηαη όηη θάπνηνο παπάο από ηαο Θήβαο "έθαλε ηνλ άγηνλ εηο ηνπο Ρσκαίνπο (=εηο ηνλ άκαρν πιεζπζκό) θαη κάζαηλε ηα κπζηηθά ησλ Διιήλσλ (=ησλ αγσληζηώλ)". ΢αλ λα αλαβαπηίδνληαλ νη επαλαζηάηεο ζέιεζαλ θαη λέν όλνκα, απνηηλάζζνληαο απηό πνπ είραλ επί δνπιείαο, θαη βξήθαλ πξόζθνξν ην αξραηόηαην, ην νπνίν ερνύζε κάιηζηα γλώξηκν σο πξνζεγνξία εξώσλ θαη εκηζέσλ. Ο Ακβξόζηνο Φξαληδήο δηεγείηαη όηη ελώ νη Σνύξθνη ηνπ Νηνθάζηξνπ είραλ παξαδνζή δηα ζπλζήθεο ηνλ Αύγ. ηνπ 1821, πξνεθιήζεθε παξαμήγεζηο πνπ απέιεμε ζηελ ζθαγή ηνπο, δηόηη "σκίιεζαλ εηο ηηλαο κηθξνύο θαη απινύο Έιιελαο· βξε Ρσκαίνη! Χο λα ηνπο είπνλ· βξε ζθιάβνη! Σελ ιέμηλ απηήλ ηνπ βξε Ρσκαίνη κε ππνθέξνληεο λ' αθνύνπλ νη Έιιελεο, θέξνληεο δ' ελ ηαπηώ εηο ηνλ λνπλ ησλ θαη ηαο παξ' απηώλ όζαο εδνθίκαζαλ ηπξαλλίαο...". Πξηλ θηάζνπκε εδώ, νη ιόγηνη πνπ πξνεηνίκαζαλ ηελ Δπαλάζηαζε είραλ πξνσζήζεη ην όλνκα Έιιελ. (Ρήγαο Φεξξαίνο, Γηνλύζηνο Πύξξνο ("Υεηξαγσγία Παίδσλ", Βελεηία 1810), αλώλπκνο ηεο "Διιεληθήο Ννκαξρίαο" (Παβία 1806) ("Ήγγηθελ ε ώξα, σ Έιιελεο, ηεο ειεπζεξώζεσο ηεο παηξίδνο.")) Σέινο, ν αξρεγόο ηεο Δπαλαζηάζεσο έθεξε ηνλ ηίηιν "Γεληθόο επίηξνπνο ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο" θαη άξρηδε ηελ πξνθήξπμη πνπ εμέδσζε ζην Ηάζην κε ηελ θξάζε: "Ζ ώξα ήιζελ, σ άλδξεο Έιιελεο." Με ην όλνκα απηό εζπλεηδεηνπνηήζεθε ζαθέζηεξα ε ζύλδεζηο κε ηελ θιαζηθή αξραηόηεηα, αιιά θαη ηνύην κε ηε ζεηξά ηνπ σδήγεζε ζηελ θαιιηέξγεηα κνλνκεξνύο πξνζειώζεσο ζηελ θιαζηθή παξάδνζη θαη πεξηθξνλήζεσο ησλ άιισλ πεξηόδσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο. Αιιά κε ηνλ θαηξό επήιζε εμηζνξξόπεζηο, αθνύ κε ηελ γηγαληηαία ηζηνξηθή ζύλζεζη ηνπ Κσλ. Παπαξξεγόπνπινπ, "Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο", απεδείρζε όηη ην έζλνο απηό δελ απέζαλε ην 146 π.Υ. [΢εκ. Φ.Μ.: ή ην... 338 π.Υ.!] γηα λα αλαζηεζή ην 1821, όπσο πεξίπνπ ήζειαλ λα παξαζηήζνπλ νη μέλνη θη εδέρνληαλ πνιινί θιαζηθηζηαί δηθνί καο. [΢εκ. Φ.Μ.: Βι. ξήζεηο Αδ. Κνξαή θαη Κσλ. ΢ρνηλά ζηελ ζειίδα "Νενέιιελεο" ηεο παξνύζεο ζπιινγήο.] Σελ αληίδξαζε ζηνλ κνλνκεξή θιαζηθηζκό έθεξε ην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνύ (Γ. Φπράξεο, Α. Πάιιεο, Π. Βιαζηόο, Αξγ. Δθηαιηώηεο), ην νπνίν επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ηελ "ξνκέεθε γιόζα" (πξβι. ηηο "ξσκαληθέο" γιώζζεο θαη ην θίλεκα ηνπ ξσκαληηζκνύ ζηε Γύζη, ην νπνίν ζηελ Διιάδα είρε κεηαθεξζεί ηόηε, πξν 60 εηώλ, λνζεπκέλν, σο αξραηνιαηξεία) θαη γεληθώο ηελ Ρσκηνζύλε. Οη αθξόηεηεο ησλ δεκνηηθηζηώλ πξνεθάιεζελ ηελ αληίδξαζε όρη κόλν θαλαηηθώλ αληηδξαζηηθώλ όπσο ν Γ. Μηζηξηώηεο, αιιά θαη πξννδεπηηθώλ επηζηεκόλσλ όπσο ν Ν. Πνιίηεο. Ο Κ. Παιακάο, πξνο απνγνήηεπζηλ ηνπ Πνιίηε, παίξλεη ζέζε ππέξ ηνπ νλόκαηνο ηεο Ρσκηνζύλεο, εηζδύεη όκσο βαζύηεξα ζηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη δσή ηνπ έζλνπο θαη θξαηά θαη ηα δύν νλόκαηα παληνηηλά ("Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ", 1907): "Βάξβαξνη δπζθνινηαίξηαζηνη ζηε Ρσκαία ησλ Κσλζηαληίλσλ πνιεκνύζαλ θάησ από ην ιάβαξν ησλ Διιήλσλ"
 5. 5. 5 [΢εκ. Φ.Μ.: Ο Παιακάο γξάθεη επίζεο: "[Δίκαζηε] Έιιελεο, γηα λα ξίρλνπκε ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ θόζκνπ, αιιά πξαγκαηηθά είκαζηε Ρσκηνί. Σν όλνκα [Ρσκηόο] θάζε άιιν είλαη παξά ληξνπή. Αλ δελ ην πεξηδώλεη αγξηιηάο ζηεθάλη από ηελ Οιπκπία, ην αλπςώλεη ζηέκκα αθάλζηλν καξηπξηθό θαη ζπκάξη κνζθνβνιά θαη κπαξνύηη."] Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζέζε ππέξ ηεο "Ρσκαηνζύλεο" παίξλεη, εμεηάδνληαο ην ζέκα κέζα από επξύηεξν θαη θαζαξώηεξν πξίζκα, ν Η. Ρσκαλίδεο ("Ρσκαηνζύλε", Θεζζαινλίθε 1975). ΢ήκεξα όκσο έρεη θαηαζηαιάμεη ε απνδνρή ηνπ νλόκαηνο Έιιελ, καδί κε ηελ ζπλείδεζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο. Σν έζλνο πνπ εδεκηνύξγεζε ηνλ κπθελατθό πνιηηηζκό, εγθαηλίαζε ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο, θαζηέξσζε ην πλεύκα ηεο ζπζίαο ζηηο Θεξκνπύιεο, ύςσζε ηνλ Παξζελώλα, έδσζε ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Μέγα Βαζίιεην, έζηεζε ηελ Αγία ΢νθία, εθξάηεζε αλακκέλε ηε θιόγα ηνπ πλεύκαηνο ζε όινπο ηνπο αηώλεο ησλ βαξβαξηθώλ επηδξνκώλ θαη έπιεμε ην έπνο ηνπ 1821. Καη αθνύ Έιιελεο ειέγνληαλ εθείλνη νη απώηεξνη πξόγνλνη, Έιιελεο πξέπεη λα ιέγσληαη θαη νη ζεκεξηλνί." Παλ.Κ. Υξήζηνπ, "Οη πεξηπέηεηεο ησλ εζληθώλ νλνκάησλ ησλ Διιήλσλ", Κπξνκάλνο, 1993 (α' έθδ. 1960): Σν αιίεπζα ΔΓΧ Με εκτίμηση ΔΤΑΓΓΔΛΟ΢ ο ΢ΑΜΙΟ΢ Γιαχειριστής
 6. 6. 6 1. Γάμος καὶ οἰκογένεια Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ ΢τὴ συζυγία ἟ ἀγάπη ἐπιβάλλεται καὶ γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγο, ἂς ποῦμε καλύτερα ἀπὸ κάποια ἰδιαιτερότητα. Αὐτὸς εἶναι ἟ φύση τῆς γυναίκας, ποὺ ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι γέννημα καὶ προϊὸν ἀγάπης (δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ ποὺ ἦταν κοντὰ στὸ μέρος τῆς καρδιᾶς) καὶ ἑπομένως δὲν ἰσορροπεῖ, ὅταν τὴ στερεῖται. Ἡ ἴδια πηγάζει ἀγάπη μέσω τῆς μητρότητάς της καὶ δίκαια ἀπαιτεῖ νὰ ἀγαπᾶται, ἀφοῦ καὶ ἟ ἴδια κατὰ φύση καὶ θέση ἀγαπᾶ. Ἡ ἱστορία καὶ τὰ πράγματα μαρτυροῦν ὅτι ἂν οἱ σύζυγοι θέλουν νὰ πετύχουν τὴν ἁρμονία καὶ τὴν ὁμαλότητα μεταξύ τους, πρέπει νὰ ὑπάρχει μόνιμα μεταξύ τους ἟ ἀγάπη. Εἰδικὰ ὅμως τοῦ ἄνδρα πρὸς τὴ γυναίκα του. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὁ Φριστὸς πρὸς τὴν ἖κκλησία του. Παρέδωσε τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ τὴν καταστήσει ἔνδοξη. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Φρυσόστομος, αὐτὸς ὁ μέγιστος ἱεράρχης, προκαλεῖ τὸν ἄνδρα νὰ μὴν κουράζεται νὰ δείχνει στὴ σύζυγό του τὴν ἀγάπη του καὶ ὅτι ὅλη ἟ θέληση καὶ ἟ προσπάθεια τοῦ εἶναι ἟ εὐτυχία της. Αὐτό, δυστυχῶς, πολὺ ἀπουσιάζει σήμερα καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀπελπιστικά. Ἡ σημασία καὶ ἟ φύση τῆς συζυγίας παραχαράχθηκε ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κυκεώνα, ποὺ τίποτε δὲ σεβάστηκε ἀπὸ.... τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καὶ τὶς πνευματικὲς καὶ ἞θικὲς ἀξίες, ποὺ οἱ προγονοί μας μὲ αὐτοθυσία κράτησαν. ἖πειδὴ ἟ αὔξηση τῶν ἀνθρώπων γίνεται μὲ τὴ νόμιμη συζυγία μὲ λύσσα ὁ ἀδίστακτος ἐχθρός του ἄνθρωπου, ὁ διάβολος, προσπαθεῖ νὰ διαλύσει τὰ ἢθη καὶ νὰ καταλύσει τὸ δεσμὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας. Σὸ τόσο σοβαρὸ θέμα τοῦ γάμου δὲν πρέπει νὰ παραμεληθεῖ μὲ τὶς παραχαράξεις τοῦ ἔνοχου καὶ ἀνώμαλου βίου γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως οἱ παλαιοὶ ἀποστάτες τῶν ἞θικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἀποκήρυξε ὁ Θεός: «οὐ μὴ καταμείνει τὸ πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γέν. 6,3). Καὶ ἐπέφερε τὸν κατακλυσμὸ γιὰ νὰ τιμωρήσει τὴν ἀποστασία. Ὁ σύζυγος γιὰ νὰ πετύχει εὔκολα αὐτὸ τὸ ρόλο -ἀνάλογα μὲ τὶς περιστάσεις-, θὰ πρέπει νὰ φέρεται στὴ σύζυγό του ἄλλοτε σὰν πατέρας, ἄλλοτε σὰν ἀδελφός, ἄλλοτε σὰν φίλος καὶ πάντοτε σὰν ἄνδρας της. Ἂν τὸ κάνει αὐτὸ θὰ πετύχει τὴν ἀτάραχη καὶ ἁρμονικὴ διάθεση τῆς συζύγου, ποὺ ἐνῶ σὲ πολλὰ σημεῖα εἶναι περισσότερο φιλότιμη καὶ ἔχει αὐτοθυσία, σὲ μερικὰ μικρῆς σημασίας συμβάντα ἀποθαρρύνεται καὶ μικροψυχεῖ. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ οὔτε προσποίηση ἟ ἐκδήλωση ἀγάπης τοῦ συζύγου πρὸς τὴ γυναίκα του, ἀφοῦ μόνο στὴ νόμιμη συζυγία μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ ἟ γνήσια καὶ πραγματικὴ ἀγάπη, ἐφ’ ὅσον «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». Καμιὰ ἄλλη ἐκδήλωση τρυφερότητας καὶ συμπάθειας δὲν μπορεῖ νὰ παραλληλισθεῖ μὲ τὸ «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» της νόμιμης συζυγίας ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ἟ καταβολὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἄλλωστε καὶ ἟ περιγραφὴ τοῦ γυναικείου φύλου, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἀσθενὲς μέρος, ἀπαιτεῖ τὴν πρακτική του συμπλήρωση ἀπὸ τὴν ἀνδρικὴ ἀγάπη καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς ζήλειας ποὺ πλεονάζει στὴ γυναίκα. Ὁ καλύτερος τρόπος δαμασμοῦ τῆς γυναικείας ζήλειας εἶναι πρακτικὰ ἟ γνήσια καὶ ἔμπρακτη ἐκδήλωση ἀγάπης τοῦ συζύγου πρὸς τὴ γυναίκα του.
 7. 7. 7 ΢τὴ γενικὴ διαστροφὴ ποὺ ἐπικράτησε λόγω τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεὸ «ἀνένδεκτόν του μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα» (Λουκ. 17,1). Φρειάζεται πολλὴ προσοχὴ στὴ συγκράτηση τοῦ δεσμοῦ τῆς συζυγίας. Νὰ μὴ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν τὰ σκάνδαλα, ἀπὸ τὰ ὁποία πηγάζουν οἱ παρεξηγήσεις. ΢υνιστοῦμε, εἰδικὰ στὸν ἄνδρα, ὡς τὴν κεφαλή, νὰ μὴν προδίδει τὴν ἀγάπη καὶ τὸ σύνδεσμο μὲ τὴ σύζυγό του, γιατί ὁ διάβολος καὶ τὰ ὄργανά του οὐδέποτε θὰ παύσουν νὰ πολεμοῦν γιὰ νὰ πληγώσουν τὴ ρίζα τῆς ζωῆς. Ἕνα δεῖγμα πραγματικῆς παρηγοριᾶς καὶ στηριγμού, ποὺ μᾶς συμβούλευσαν οἱ γέροντες σύμβουλοί μας, καὶ τῶν δύο φύλων, γιὰ τὶς δύσκολες ὧρες εἶναι: «Μὴν ξεχνᾶτε ποτὲ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ γάμου σας». Εἶστε οἱ ἴδιοι ὅπως καὶ τότε. Σίποτε δὲ σᾶς χωρίζει. Ὑπενθυμίζουμε στοὺς ἄνδρες τὸ «συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρω σκεύει τῷ γυναικείω» (Ἃ’ Πέτ. 3,7). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἟ παρεκτροπὴ τῆς συζύγου θεραπεύεται μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν τρυφερότητα, παρὰ μὲ τὴν ἐπίπληξη καὶ τὸ θυμό. Μὴν κάνεις παρατήρηση στὴ σύζυγό σου, σὲ περίπτωση λάθους, εἰδικὰ τὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ καὶ τῆς αἰχμῆς. ἖φάρμοσε τὸ λόγο τοῦ Δαβίδ: «἖γὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἢκουον, καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ» (Χάλμ. 37,13). ΢ὲ ἄλλη ὥρα, ὅταν εἶστε μόνοι σας, μακριὰ ἀπὸ τὰ παιδιά, ἐὰν ὑπάρχουν, πάρε μὲ τρυφερότητα τὴ σύζυγό σου στὴν ἀγκαλιά σου καὶ πές της. «Ἀγάπη μου, δὲν ξέρεις πόσο σὲ ἀγαπῶ; ἖γὼ θέλω νὰ εἶσαι μία ἀξιοπρεπὴς κυρία. Αὐτὸ ποὺ ἔκανες δὲν σὲ τιμᾶ». Σότε μόνο δέχεται τὸ σφάλμα καὶ ζητᾶ συνειδητὰ συγγνώμη. Αὐτὰ εἶναι γεννήματα τῆς πείρας. ἖ὰν τὴν ὥρα τοῦ λάθους ἟ τῆς ζημιᾶς, τὴν ἐλέγξεις, θὰ πεισμώσει, θὰ ἀνταπαντήσει, θὰ μουτρώσει, θὰ ἐπικαλεσθεῖ προφάσεις καὶ θὰ πεῖ ψέματα! Ἡ σύνεση προλαμβάνει, ἐὰν χρησιμοποιηθεῖ τὸ φάρμακο τῆς ἀγάπης. Ἀπὸ τὴ μικρὴ ἐρευνᾶ μας, ἀπὸ ὅσα ἀκούσαμε καὶ εἴδαμε, βγάλαμε τὸ συμπέρασμα ὅτι τὴν περισσότερη εὐθύνη γιὰ ὅ,τι κακὸ συμβαίνει στοὺς γάμους ἔχουν οἱ ἄνδρες, γιατί δὲν δείχνουν ἀγάπη στὶς συζύγους τους. Ἀγαποῦν, δυστυχῶς τὶς γυναῖκες, ἀλλὰ ὄχι τὶς δικές τους. Αὐτὴ εἶναι ἟ ρίζα τοῦ κακοῦ. Σότε φυτρώνει ἟ ζήλεια καὶ ἟ ὑποψία -μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα, ἰδίως ὅταν καὶ οἱ γύρω διατείνονται ὅτι μᾶλλον κάτι συμβαίνει! Σὸ γραφικὸ «ἄφετε καὶ ἀφεθήσεται» καὶ τὸ «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν σπλάχνοις Ἰησοῦ Φρίστου» πρέπει νὰ ἐπικρατεῖ ἀπαραιτήτως γιὰ νὰ ὑπάρχει ὁμαλότητα στὴν οἰκογένεια. Πολλὰ λάθη καὶ σκληρότητα ἔχουν οἱ ἄνδρες. ΢υνήθως πλεονάζει ἟ ἀπροσεξία καὶ ἟ ὑποχώρηση στὰ θέματα ἞θικῆς, ποὺ στοὺς καιροὺς μᾶς πέρασε τὰ ὅρια. Ἂν συμβεῖ κάτι τέτοιο στὴ γυναίκα, τότε ὁ πέλεκυς τῆς παιδείας καὶ ἐκδικήσεως πέφτει βαρύς. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὴ σύζυγο εἶναι ὡς πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ δικαιοσύνη, γιατί τὸ μόνο πρόσωπο ποὺ ἀχώριστα καὶ πρακτικὰ θὰ παραμείνει στὸ πλευρὸ τοῦ εἶναι ἟ σύζυγός του, ἀφοῦ ὅλα τὰ πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντός του σιγὰ-σιγὰ θὰ ἐκλείψουν, ἐνῶ στοὺς εὐσεβεῖς συζύγους ἟ συζυγία συνεχίζεται καὶ στὴν αἰωνιότητα. Ὑπάρχει καὶ ἄλλος λόγος σοβαρότερος, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη συζυγικὴ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς ἐπιρροῆς. Ἂν οἱ πιστοὶ σύζυγοι ἐφαρμόζουν τὸ νόμο τῆς ἀγάπης μεταξύ τους, τότε ἟ ὑπερφυσικὴ ἐνέργεια τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι θεία καὶ ζωοποιός, ἐπιδρᾶ ὀργανικὰ ἀπὸ τὴ σύλληψη, τὴν ἐγκυμοσύνη καὶ τὸν τοκετὸ στὴ διάπλαση τοῦ ἀκέραιου καὶ σωστοῦ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ. Ἔτσι, πρακτικὰ καὶ πραγματικὰ τὸ παιδὶ ἀποκτᾶ χαρακτήρα καὶ προσωπικότητα ποὺ περιεῖχε ἟ πρώτη «κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» τοῦ Δημιουργοῦ ἀνθρώπινη ὑπόσταση. Ἂν οἱ σύζυγοι μὲ προσοχὴ καὶ πίστη ἐφαρμόζουν στὴ ζωὴ τοὺς τὴν ἐντολὴ τῆς θείας ἀγάπης, οἱ καρποὶ εἶναι ἐμφανεῖς στὴν ἁρμονικὴ καὶ εἰρηνικὴ οἰκογενειακὴ ζωὴ καθὼς καὶ στὸ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ γεννηθοῦν ἀφοῦ δὲ θὰ εἶναι μόνο γεννήματα καὶ προϊόντα της σάρκας ἀλλὰ καὶ τοῦ πνεύματος, ἐφ’ ὅσον «τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεὺ-ματος πνεῦμα ἔστιν» (Ἰω. 3, 6). (Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ, «΢υζητήσεις στὸν Ἄθωνα». Χυχωφελῆ Βατοπαιδινὰ 13, σ. 146-150, 152-153)
 8. 8. 8 Σν αιίεπζα ΔΓΧ 2. Γπλαίθα κνπ, έζηεηιεο ηελ Παλαγία ζην ζπίηη καο! Παλαγία ε Οδεγήηξηα ,΢θήηε ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ -Άγην ΋ξνο Φσηό:diakonima.gr Ήιζε θξαηώληαο κηα ιακπάδα ζαλ ηνλ θνξκό κηθξνύ δέλδξνπ! Ήηαλ πιεκκπξηζκέλνο ραξά θη επγλσκνζύλε. Μαδί ηνπ είρε έιζεη θαη ε επζεβήο γπλαίθα ηνπ. Πξηλ κεξηθέο εβδνκάδεο ,πηζηνί από ην Αγξίλην κε ηνλ π. Θεόθιεην είραλ έξζεη ζηελ Βαξλάθνβα, γηα λα πξνζθπλήζνπλ θαη λα θάλνπλ θαη Θεία Λεηηνπξγία. Μαδί ηνπο είρε έιζεη θαη ε ζύδπγνο ηνπ θπξίνπ ΢σηήξε, θαηά πξνηξνπή ηνπ ηδίνπ. - Ήκνπλ άξξσζηνο από πνιύ θαηξό θαη νη γηαηξνί δελ κπνξνύζαλ λα βξνπλ ηί έρσ. Έθζαζα ζην ζεκείν λα κελ έρσ θνπξάγην λα νδεγήζσ ην απηνθίλεην, λα πάσ λα ςσλίζσ γηα ηα παηδηά κνπ, δηεγήζεθε πνιύ ζπγθηλεκέλνο ηελ εκέξα πνπ ήιζε θαη πξόζζεζε: Δγώ έζηεηια ηελ γπλαίθα κνπ ζηελ Παλαγηά, γηα λα πξνζεπρεζεί θαη λα βνεζεζώ, γηαηί θόληεπα λ’ απειπηζηώ. Καζώο ινηπόλ ήκνπλ μαπισκέλνο κε πόλνπο θαη ζηα θαθά κνπ ράιηα, θαηά ηηο ελλέα ην πξσί, έλνησζα μαθληθά κηα αιαθξάδα θαη καδί ραξά! Ακέζσο θαηάιαβα! Ζ Παλαγία έζηεηιε ηε Υάξη Σεο. Έθαλα ηνλ ΢ηαπξό κνπ θαη δνθίκαζα λα ζεθσζώ. Σν θαηάθεξα ρσξίο πόλνπο. Έλνησζα δύλακε θαη επεμία. Νηύζεθα, πιύζεθα, ρηελίζηεθα θαη πεξίκελα ηε γπλαίθα κνπ γεκάηνο ζπγθίλεζη θαη ραξά. Ήξζε θαηά ην κεζεκέξη. ΋ηαλ κε είδε ζεθσκέλν θαη πγηή, άξρηζε λα θιαίεη από επγλσκνζύλε πξνο ηνλ Θεό. Σελ άιιε κέξα πήγα ζηελ αγνξά ηνπ Αγξηλίνπ θαη αγόξαζα ηελ πην κεγάιε ιακπάδα. Με θνηηνύζαλ θαιά θαιά. Δκέλα όκσο δελ κε έλνηαδε ηίπνηε. Ήζεια λα αλέβσ, αλ ήηαλ δπλαηό, θάπνπ ςειά θαη λα θσλάμσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Θεό θαη ζηελ Παλαγηά. Να η’ αθνύζνπλ όινη νη άλζξσπνη γηα λα πηζηέςνπλ! Από ην βηβιίν: «ΘΑΤΜΑΣΑ ΣΖ΢ ΠΑΝΑΓΗΑ΢ (θαη ε Παξάθιεζή Σεο)» ΗΔΡΑ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ-ΚΟΗΝΟΒ. ΜΟΝΖ ΠΑΝΑΓΗΑ΢ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ΢ 2005 Πεγέο:talantoblog.blogspot.gr -hristospanagia.gr Σν αιίεπζα ΔΓΧ 3. Α Ηδηαίηεξα επηθξηηηθή ήηαλ ε απάληεζε ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ ζηηο δειώζεηο ηεο βνπιεπηνύ ηεο ΓΖΜΑΡ, Μαξίαο Ρεπνύζε, γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθώλ. Ο δηεπζπληήο Σύπνπ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο
 9. 9. 9 ΑΘελώλ, Υάξεο Κνληδάξεο, απαληώληαο ζε εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ γηα ην δήηεκα, δήισζε ηα εμήο: «Δηιηθξηλά απνξώ πώο ζε θαηξνύο ηόζν θξίζηκνπο γηα ηελ παηξίδα θαη ην έζλνο, θαηά ηνπο νπνίνπο ε Δθθιεζία ζηέθεηαη κε όιεο ηεο ηηο δπλάκεηο αξσγόο ζηελ θνηλσλία, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηα πην αδύλακα κέιε ηεο, ε θ. Ρεπνύζε έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα αζρνιείηαη ηόζν παζηαζκέλα κε ηηο βαζύηαηεο πξνθαηαιήςεηο ηεο. Σέηνηεο ηδενιεπηηθέο αγθπιώζεηο θαη ηέηνηνο ζπλσζηηζκόο εκκνλώλ λνκίδσ όηη δελ έρνπλ ζέζε ζε κία ζύγρξνλε θνηλσληθή θαη πξννδεπηηθή Διιάδα». WWW.CAPITAL.GR Σν αιίεπζα ΔΓΧ 4. Άγλσζηνη Έιιελεο: Δλδείμεηο Διιεληθήο επηξξνήο ζηελ Β. Ακεξηθή Από ΠΤΓΜΖ.gr Ζ ζπκβαηηθή ηζηνξία ζέιεη ηνπο Έιιελεο «εγθισβηζκέλνπο» ζηα ζηελά όξηα ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη πξνζπαζεί κε θάζε ηξόπν λα καο απνκαθξύλεη από ηελ κία θαη κνλαδηθή αιήζεηα, πνπ αθνξά ηελ παλάξραηα παγθόζκηα επηξξνή ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη ηαμίδεπαλ ζπλερώο κεηαδίδνληαο ηα ζηνηρεία ηεο θνπιηνύξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο κε απνηέιεζκα θάπνηα από απηά λα ππάξρνπλ αηόθηα σο ζήκεξα. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ νη Αλαζάδη (=αξραίνη άλζξσπνη) θαη νη «δηάδνρνί» ηνπο, νη Υφπη (Hopituh Sinom: ν ιαφο ησλ Υφπη), ιεπθέο θπιέο Ηλδηάλσλ ηεο βνξείνπ Ακεξηθήο. ΢αο ζπκίδεη αξραίν ειιεληθό ζέαηξν; Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Αλαζάδη έρηηζαλ ζέαηξα, αθξνπφιεηο, θξνχξηα, δξφκνπο πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ, γαηνζεξκηθέο θαηνηθίεο, λανχο, πεληαφξνθα θηήξηα 2000 δσκαηίσλ, ιαβπξίλζνπο, επηλφεζαλ θαηαζθεπέο άξδεπζεο, θιπ. Άγγινη επηζηήκνλεο απέδεημαλ όηη νη 200.000 μύιηλνη δνθνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πνιιέο θαηαζθεπέο, είραλ κεηαθεξζεί από ηα βνπλά San Mateo θαη Chuska. Μέξε πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100ρικ από ηελ πεξηνρή πνπ δνύζαλ. Πώο άξαγε ηα κεηέθεξαλ όρη κε ηελ ρξήζε έζησ κίαο ζηνηρεηώδνπο ηερλνινγίαο; (λα ζεκεησζεί πσο ε ζπκβαηηθή ηζηνξία αλαθέξεη πσο νη Αλαζάδη δελ δηέζεηαλ νύηε άινγα, νύηε θάξα). Ζ ύπαξμή ηνπο απνηειεί σο ζήκεξα έλαλ «γόξδην δεζκό» γηα ηελ ζπκβαηηθή ηζηνξία. Έλα είλαη ζίγνπξν: ΋ηη δηέθεξαλ θαηά πνιύ από ηνπο ππνινίπνπο Ηλδηάλνπο. γαηνζεξκηθή θαηαζθεπή; Ενύζαλ αλαηνιηθά ηνπ Ρίν Γθξάληε θαη ε έθηαζε πνπ θαηαιάκβαλαλ είλαη κεγαιύηεξε ηεο
 10. 10. 10 Καιηθόξληαο. Ζ επίζεκε ηζηνξία ρξνλνινγεί ηελ Βξαρνγξαθίεο ησλ Αλαζάδη κε αξραηνειιεληθά ζύκβνια εκθάληζή ηνπο ην 100π.Υ. Χζηόζν κία κεξίδα αξραηνιόγσλ αληηηάζζεη ην 6.000π.Υ. Οη αξραίνη Έιιελεο, όπσο έρνπκε επηζεκάλεη ζε πνιιά άξζξα καο, όρη κόλν γλώξηδαλ ηελ ύπαξμε ηεο Ακεξηθήο αιιά είραλ δεκηνπξγήζεη ζε απηήλ πιεηάδα απνηθηώλ, ζύκθσλα θαη κε κεγάιν αξηζκό αξραίσλ ειιεληθώλ πεγώλ θαη όρη κόλν.. Έηζη ζηελ Πέληξα Πηληάδα (δσγξαθηζηή πέηξα) βξέζεθαλ ειιεληθά γξάκκαηα θαη ζρέδηα κε ηφμα, ζηαπξνχο, άκαμεο, θπθιηθνχο ρνξνχο, θιπ, ησλ νπνίσλ ε ηερλνηξνπία ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε ησλ Διιήλσλ ην 3.000π.Υ. Δπίζεο, άμηνο αλαθνξάο θαη πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ν νηθνινγηθφο γεσζεξκηθφο ηξφπνο ζπλνιηθήο δφκεζεο πνπ απαληά θαη ζηα αλάθηνξα ηεο Κλσζνχ ζηελ Κξήηε. Πεξί ην 1500κ.Υ Οη Αλαζάδη εμαθαλίζηεθαλ «κπζηεξησδψο». Σπραία ε ρξνληθή ζχκπησζε ηεο εμαθάληζήο ηνπο κε ηελ έιεπζε ησλ επνίθσλ απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε, νη νπνίνη θαηέζθαμαλ ηνπο Ηλδηάλνπο ηεο πεξηνρήο; ΢ήκεξα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαηνηθνχλ νη Υφπη. Μεηξηαξρηθή θπιή πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα. Οη ζπλήζεηεο θαη ε ηερλνηξνπία ηνπο έρνπλ επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκό από ηελ εθεί ειιεληθή παξνπζία. Σα ειιεληθά επξήκαηα ζηελ πεξηνρή πνιιά. Ζ πέηξα Γθξετβ Κξηθ κε ειιεληθή επηγξαθή, 22 πξντζηνξηθά νηθνδνκήκαηα κε ραξαγκέλα ειιεληθά γξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Ρ. ΢ηφνπλ, ην ειιεληθφ ακθηζέαηξν ζην Νηφβεξ θαη νη Ζξάθιεηεο ζηήιεο! Φπζηθά πνιιά απφ ηα πξναλαθεξζέληα νηθνδνκήκαηα ηα «ζάξσζε» ην θξάηνο ησλ Ζ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα ζβήζεη ηα ρλάξηα ηεο ηζηνξίαο. Ζ επίζεκε κάιηζηα ηζηνξία δελ δίλεη θακκία εμήγεζε γηα ηελ ρξήζε ειιεληθώλ ζπκβόισλ ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν. Αληηζέησο απνθξύπηνπλ αθόκα θαη ηελ εθζηξαηεία ηνπ Ζξαθιή ην 3.000π.Υ. Αθφκα θαη ηελ ηνπνζέηεζε αξραηνιφγσλ πνπ βαζηδφκελνη ζε επξήκαηα, θάλνπλ ιφγν γηα ειιεληθή παξνπζία ζηελ Ακεξηθή απφ ην 9.600π.Υ.! Γαρηπιίδη ησλ Υόπη θαη‖ επηξξνή ηεο ειιεληθήο ηέρλεο (ειιεληθό ζύκβνιν πνπ ζπκβνιίδεη ην θύκα ηεο ζάιαζζαο) Ο Πινύηαξρνο έρεη αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ αλαθάιπςή ηεο από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ζην έξγν ηνπ «Πεξί ηνῦ ἐκθαηλνκέλνπ πξνζψπνπ ηῷ θχθιῳ ηῆο ζειήλεο». Δπνκέλσο ν κύζνο πεξί αλαθάιπςεο ηεο Ακεξηθήο πξηλ ιίγνπο αηώλεο θαηαξξέεη… ΋ρη κόλν ήηαλ γλσζηή ζηνπο Έιιελεο από ηα παλάξραηα ρξόληα αιιά έβξηζε ειιεληθήο παξνπζίαο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε ε επηξξνή ηεο λα ζπλερίδεηαη αθόκα θαη ζήκεξα. Να ηνλίζνπκε γηα αθόκε κία θνξά πσο ηα ζηνηρεία πνπ ζαο θαηαζέηνπκε, σο ηζηνζειίδα, θάπνηεο θνξέο έξρνληαη ζε «ζύγθξνπζε» κε ηελ ζπκβαηηθή ηζηνξία πνπ δηδάζθεηαη ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα. Χζηόζν δελ κπνξνύκε λα παξαβιέςνπκε ηηο δεθάδεο ελδείμεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κία δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ παγθνζκίνπ πνιηηηζκνύ. Ζ αιήζεηα θαηαθηάηαη κέζσ επαιήζεπζεο-δηαζηαύξσζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ζπλαθόινπζεο, πεξαηηέξσ έξεπλαο. Παξαθνινπζείζηε ζην αθόινπζν βίληεν είθόλεο από ηνπο νηθηζκνύο ησλ Αλαζάδη. ΠΤΓΜΖ.gr Γείηε ην βίληεν: http://youtu.be/Rvgh6PyWHxc
 11. 11. 11 Σν αιίεπζα ΔΓΧ 5. Ζ ειιεληθή ΢πξία Δείηε θωηνγξαθίεο ειιεληθώλ κλεκείωλ ζηελ Σπξία Κνηηάμηε ειιεληθά κλεκεία, πνπ πέξα από ηνλ θόζκν πνπ ζα ζθνηώζνπλ, εηνηκάδνληαη λα θαηαζηξέςνπλ νη ΢ησληζηέο. Σπραίν; Καλέλαο ζηόρνο ησλ ΖΠΑ από ηελ ΢εξβία θαη ην Ηξάθ κέρξη ζήκεξα δελ ζηεξείην ειιεληθνύ ελδηαθέξνληνο. Ή επξόθεηην γηα νξζόδνμε ρώξα ή επξόθεηην γηα ρώξα πνπ έθεξε ηελ ζθξαγίδα ηνπ Μεγαιέμαλδξνπ (κε πνιινύο επίζεο ηζηνξηθνύο νξζνδόμνπο λανύο). Καη ελώ ν Διιεληζκόο ρηππηέηαη παληνύ, αθόκα θαη ηα όπνηα ςήγκαηα ειιεληθόηεηαο έρνπλ κείλεη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, ην ειιεληθό θξάηνο ηη θάλεη; ΢ΤΜΜΑΥΔΗ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΟΛΔΣΖΡΔ΢ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗ΢ΜΟΤ!
 12. 12. 12 Σν αιίεπζα ΔΓΧ
 13. 13. 13 6. Άγλσζηνη Έιιελεο: Διιεληθφο παικφο ζηελ αραλή Κίλα Απφ www.pygmi.gr ΢ε πνιιά άξζξα καο έρνπκε επεζεκάλεη πσο, ν Διιεληζκόο δελ γλσξίδεη ζύλνξα, δελ κπαίλεη ζε θαινύπηα… Δθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όινλ ηνλ θόζκν δηαηξαλώλνπλ ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο, ηελ πςώλνπλ σο ιάβαξν θαη δελ ράλνπλ επθαηξία λα ηελ πξνβάιινπλ. Απνηεινύλ απάληεζε ζηνπο Διιαδίηεο εθείλνπο πνπ δελ δηζηάδνπλ λα ζπηιώζνπλ ηελ ηζηνξία, ηελ γιώζζα θαη ηνλ πνιηηηζκό καο… Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ πνιινί από εκάο αδηαθνξνύκε γηα ηηο ξίδεο καο θαη ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία καο, εθείλνη ηελ δηαθπιάηηνπλ σο θπιαρηό αλεθηίκεην. ΢ε πξνεγνύκελε κειέηε καο κηιήζακε γηα ηελ ειιελνγελή θπιή ησλ Ατλώ πνπ δεη κέρξη ζήκεξα ζηελ Ηαπσλία. ΢ην παξόλ άξζξν ζα θηλεζνύκε λνηηνδπηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επαξρία Γηνπλάλ ηεο Κίλαο, ηεο ρώξαο κε ηνλ κεγαιύηεξν πιεζπζκό ζηνλ θόζκν. Ζ επαξρία Γηνπλάλ (<Ησλία) απνηειεί ηελ θπζηθή είζνδν ζηελ ρώξα αλ αθνινπζήζεη θαλείο πνξεία λόηηα ησλ Ηκαιάτσλ. ΢ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε νη θάηνηθνί ηεο ζπληζηνύλ απνγόλνπο ηνπ Γηνλύζνπ θαηά ηελ εθζηξαηεία ηνπ ζηελ Αζία ην 3.000 π.Υ. (Νόλνο, «Γηνλπζηαθά»). ΢ήκεξα δνπλ εθεί πεξίπνπ 20.000.000 άλζξσπνη (γύξσ ζηηο 25 κεηνλόηεηεο), πνπ θσλάδνπλ πσο δελ είλαη Κηλέδνη! Πνιινί από απηνύο παξνπζηάδνπλ κεζνγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπρλά βέβαηα αλακεκεηγκέλα κε αλαηνιίηηθα, όπσο είλαη θπζηθό, ελώ δηαζέηνπλ παξάιιεια πνιιά θνηλά ζηνηρεία θνπιηνύξαο κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο. (θπθιηθνί ρνξνί, παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο θαη θηίζκαηα γεκάηα απφ καηάλδξνπο θαη άιια αξραηνειιεληθά ζχκβνια, θιπ). Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη νη Κηλέδνη απνθαινύλ ηηο άιιεο ρώξεο «ε ρώξα ησλ Γεξκαλώλ, ε ρώξα ησλ Γάιισλ», θιπ. Σελ Διιάδα φκσο ηελ απνθαινχλ «΢ειιά»(θηλέδηθα: 希臘), πηζαλφλ απφ ην Διιάο! Κηλέδα θνηηήηξηα ηεο Γεξκαλίαο είρε δειώζεη ζε κέινο ηεο ηζηνζειίδαο καο όηη ε ελ ιόγσ ιέμε είλαη πην αξραία από ηελ γιώζζα ηνπο, γη απηό θαη δελ μέξνπλ ηη αθξηβώο ζεκαίλεη, απιά ηελ ιέλε. Δίρε ζπκπιεξώζεη κάιηζηα πσο νη επαξρίεο Γηνπλάλ θαη Ξηλ Γηαλγθ είλαη νη κνλαδηθέο, ζηηο νπνίεο θαιιηεξγνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηαθχιηα (ραξαθηεξηζηηθφ θπηφ ηνπ Διιήλσλ καδί κε ηελ ειηά). ΢ε δεκνζίεπκα ηεο Μειβνχξλεο ην 1993 αλαθέξεη ν Βξεηαλφο εμεξεπλεηήο ζεξ Όξει ΢ηέηλ, φηη, δηαζρίδνληαο ηελ Κίλα ην 1903 άθνπζε απφ Κηλέδνπο ρσξηθνχο γηα ηελ χπαξμε κηαο αξραίαο ειιεληθήο πφιεο θάησ απφ κεγάινπο ακκφινθνπο. Έπεηηα απφ έξεπλεο ην δεκνζίεπκα θαηέιεγε λα επηβεβαηψλεη απηήλ ηελ πιεξνθνξία θαη λα θαηαιήγεη ζηελ χπαξμε ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ Κίλα. ΢ηνηρείν πνπ επηβεβαίσζε ηηο ππνςίεο ηνπο ήηαλ ε αλαθάιπςε ειιεληθνχ ακθνξέα ζηελ πφιε Νίγηα θάπνπ 640 ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά ηεο πφιεο Kashgar. Κη φκσο ζηελ Κίλα βξέζεθε αξραία ειιεληθή πφιε. Κη από όζν γλσξίδνπκε, δελ ππάξρεη θακία γξαπηή πεγή πνπ λα θάλεη ιόγν γηα ηαμίδη ησλ Κηλέδσλ ζηελ ρώξα καο. Δπεηδή θάπνηνη δήζελ πξννδεπηηθνί ελδέρεηαη λα ζπεύζνπλ λα πξνηάμνπλ θάηη ηέηνην σο επηρείξεκα. Αο δνύκε ηώξα κεξηθέο από ηηο θπιέο πνπ δνπλ έσο ζήκεξα ζηελ επαξρία Γηνπλάλ θαη νη νπνίεο δηαηεξνύλ πνιιά αξραία ειιεληθά ζηνηρεία ζηελ θαζεκεξηλόηεηα αιιά θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπο. - Ατλη: Αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ επηθνηλσλία, γηα ράξε ηεο ηεο νπνίαο εθεπξίζθνπλ δηάθνξεο παηέληεο θαη ληύλνληαη ζηα καύξα, όπσο θαη νη αξραίνη Έιιελεο (θάηη πνπ δελ ζπλαληά θαλείο ζηνπο ππόινηπνπο Κηλέδνπο). - ΢αλη: Ενπλ ζην δάζνο ησλ πέηξηλσλ εηδσιίσλ (αγαικαηίδηα) θαη έρνπλ ηα ηξίρνξδν κνπζηθό όξγαλν ληαζαλγθμηάλ, αλάινγν κε ηελ θηζάξα. Οη γπλαίθεο κάιηζηα θέξνπλ ζην κέησπό ηνπο ην γξάκκα «Λ», ζύκβνιν ηεο ΢πάξηεο. - Μνπζν: Γηαηεξνύλ ην ζύζηεκα ηεο κεηξηαξρηθήο θνηλσλίαο πνπ παγηώζεθε ζηελ Μηλστθή Κξήηε. Κιεκαηαξηά ζηελ επαξρία Γηνπλάλ. Ππξξίρηνο ρνξφο Κηλέδσλ ζηελ επαξρία Γηνπλάλ.Οη ζηνιέο ηνπο παξαπέκπνπλ ζε Πνληηαθέο.
 14. 14. 14 - Νηατ: Σν όλνκά ηνπο ζεκαίλεη «εθείλνη πνπ αγαπνύλ ηελ ειεπζεξία» θαη αξηζκνύλ πεξί ην 1.000.000. - Γη: Τπνινγίδνληαη γύξσ ζηα 4.050.000 αλζξώπνπο. Γηαθξηηηθό γλώξηζκά ηνπο είλαη ε θσηηά πνπ θαίεη λπρζεκεξόλ ζην θέληξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, όπσο ε θεληξηθή Δζηία ζηελ αξραία Διιάδα. Σνπο αξέζεη αθόκε πνιύ ην θξαζί, ηελ ηέρλε ηνπ νπνίνπ ηζρπξίδνληαη πσο ηνπο ηελ έκαζε ν ηδξπηήο ηνπ έζλνπο ηνπο. - Υαλη: Αξηζκνύο πεξί ην 1.300.000 άηνκα, ληύλνληαη θαη απηνί ζηα καύξα κε θνξεζηέο πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο πνληηαθέο. Γηαζέηνπλ επίζεο εηήζηα γηνξηή νηλνπνζίαο πξνο ηηκήλ ηνπ ηδξπηή ηνπο. - Ενπαλγθ: πξηλ ην 1965 ην όλνκά ηνπο ήηαλ Πνπ. Αξηζκνύλ ζην 1.000.000 θαη έλα από ηα βαζηθά ηνπο δηαθνξνπνηεηηθά ζηνηρεία είλαη ε γηνξηή ηεο άλνημεο, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε πνιιά κέξε ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ νπνία γηα κία νιόθιεξε κέξα νη άληξεο θάλνπλ ό,ηη θάλνπλ νη γπλαίθεο θαη ηνύκπαιηλ. Άιιεο θπιέο κε ιηγόηεξν πιεζπζκό είλαη νη Νηεαλγθ, νη Γνπα, νη Ληδνπ, νη Μηαν, νη Νηνπινλγθ, νη Ναμη, θαη άιινη. Κάπνηνη από απηνύο ηηκνύλ ηνπο αξραίνπο ζενύο. ΋ινη ηνπο όκσο δηαζέηνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ αξραία Διιάδα. ΋ια απηά βέβαηα ζπληζηνύλ «ςηιά γξάκκαηα» γηα ηνπο μεξόιεο ησλ εκεξώλ πνπ ζπεύδνπλ λα αθπξώζνπλ θάζεηη ειιεληθό ραξαθηεξίδνληάο ην γξαθηθό. Απηό άιισζηε πξεζβεύεη ε παγθόζκηα θνηλόηεηα πνπ ζηνρεύεη ζηελ ύπαξμε κίαο γιώζζαο, κίαο ζξεζθείαο, κίαο ηζηνξίαο, ε νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1.200 π.Υ. Ζ ηζηνξία όκσο ησλ Διιήλσλ είλαη ηεξάζηηα είηε ην ζέινπλ θάπνηνη είηε όρη. Ήδε βγαίλνπλ ζην θσο πνιιά ζηνηρεία πνπ ην πηζηνπνηνύλ. Θα επαθνινπζήζνπλ θαη άιια.. Να είζηε ζίγνπξνη. Αξθεί λα έρνπκε ηα κάηηα καο αλνηρηά θαη ην κπαιό απεξίζπαζην θαη ειεύζεξν λα ηα δνύκε. ΠΤΓΜΖ.gr Γείηε ξν βίληεν http://youtu.be/d8DhKyRaM1g Σν αιίεπζα ΔΓΧ 7. Άγλσζηνη Έιιελεο: Σν κπζηηθφ ησλ Ίλθαο Από pygmi.gr Δδώ θαη ρξόληα πξνζπαζνύλ κεξηθνί εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ λα εμαθαλίζνπλ θαζεηί ειιεληθό είηε ζηνρνπνηώληαο όζνπο ηνικνύλ λα μεζηνκίζνπλ θάηη αιεζηλό είηε βάδνληαο ηδενινγηθέο ηακπέιεο ζε αλζξώπνπο πνπ πξεζβεύνπλ αθόκε ηηο ηεξέο αμίεο ηνπ Διιεληζκνύ, είηε δηαζηξεβιώλνληαο ηελ ηζηνξία καο ζηγά ζηαδηαθά θαη κεζνδηθά. ΢ηόρνο ηνπο είλαη ε άγλνηα, ε ιήζε. Να μεράζνπκε ην παξειζόλ καο ώζηε λα κελ κπνξνύκε λα αλνξζώζνπκε μαλά ηνλ Διιεληζκό. Γηαηί γλσξίδνληαο ην «θάπνηε» δελ θηάλεη θαλείο ζην «πνηέ». Έρεη ηελ δύλακε λα ζηέθεηαη όξζηνο θαη λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο. Παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο όκσο ε αιήζεηα πάληα ζα ππάξρεη. Ο «ράξηεο» γηα ηελ αλαθάιπςή ηεο είλαη ε έξεπλα. Δκείο ζα ζπλερίζνπκε λα ζαο ηξνθνδνηνύκε κε πιεξνθνξίεο σο εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε. Έηζη θαη ζην παξόλ άξζξν, ζπλερίδνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ άγλσζηνπ Διιεληζκνύ, ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ηελ παξνπζία ή θαιύηεξα επηξξνή ειιεληθνύ ζηνηρείνπ ζηελ Νόηηα Ακεξηθή. Αο κελ μερλάκε ηελ έξεπλα ηνπ δηαθεθξηκέλνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ρίν Νηε Σδαλέηξν, Enrico Mattievich, ν νπνίνο παξνπζίαζε ηζρπξόηαηεο ελδείμεηο ζρεηηθά όρη κόλν κε ηελ απνηθία ησλ Διιήλσλ ζηελ Ακεξηθή αιιά θαη ηελ ζπλαθόινπζε θπξηαξρία ηνπο εθεί. Όρη δελ είλαη Ζπεηξψηεο… Δίλαη ειιεληθφ θχιν ηεο Κίλαο
 15. 15. 15 θηήξην Ίλθαο κε εκθαλή ηελ ειιεληθή ηερλνηξνπία θαη ηα ειιεληθά ζύκβνια Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ν. Ακεξηθή θαη θπξίσο ζην Πεξνύ έδεζαλ νη Ίλθαο πεξί ην 1.200π.Υ., ηνπιάρηζηνλ ζύκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνξία. ΢χκθσλα κε καξηπξίεο ησλ Ηζπαλψλ, φηαλ έθηαζαλ ζε εθείλα ηα κέξε, ε άξρνπζα ηάμε ησλ Ίλθαο ήηαλ αλνηρηνχ ρξψκαηνο, ζηνηρείν πνπ πηζαλφλ καο νδεγεί ζε θάπνηα ζρέζε κε ηνπο Έιιελεο. Θα ζθεθηείηε γηαηί απαξαίηεηα κε ηνπο Έιιελεο; Απάληεζε ζα ζαο δώζνπλ ηα αθόινπζα. Πξψηα απ’ φια νη Έιιελεο είραλ ηαμηδέςεη ζηελ Ακεξηθή πνιιά ρξφληα πξηλ ηνπο Ίλθαο, φπσο αλαθέξεη ζε έξεπλα ηεο θαη ε Ακεξηθαλίδα ηζηνξηθφο εξεπλεηήο Henriette Mertz. ΢ύκθσλα κάιηζηα κε ηα όζα δηαβάδνπκε ζηα «Αξγνλαπηηθά» ηνπ Απνιιώληνπ ηνπ Ρόδηνπ αιιά θαη ν ΋κεξνο ζηελ Οδύζζεηα νη αξραίνη Έιιελεο δηέζεηαλ πινία γηα αλνηρηέο ζάιαζζεο. Αγγεία ειιεληθήο ηερλνηξνπίαο, κνχκηεο ιεπθψλ αλζξψπσλ, ιαβχξηλζνη, ακθνξείο (Ρίν ληε ια Πιάηα, 1978), νηθνδνκήκαηα απνιιψληαο αηζζεηηθήο, δηπινί πειέθεηο (κηλστθφ ζχκβνιν)είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπλαληήζεη θαλείο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Αιιά θαη ε γιώζζα ηνπο (Κέηζνπα) «θσλάδεη» Διιάδα! Churi < θνύξε: Γσξηθά ην «θόξε» Jana < Ίσλ: Ηλδηάλνο < Ίσλ+Γαλαόο Αchnacara< αρλόο + θάξα (ιεπθή θεθαιή) Arka (=εκπνδίδσ)< αξθεείλ (= απνθξνύσ) Munay (=ζέισ)< κέλνο (= ζθνδξή επηζπκία) Array (=θαηαξακέλνο)< αξά (=θαηάξα) Αpulu< Απόιισλ Hatana< ρηηώλ Σheo< ζεόο ηξίαηλα ύςνπο 185κ.! Αιιά θαη ε θξάζε «Κόλμ νκ Πάμ», ηελ νπνία έιεγαλ νη ηεξείο ζηα Διεπζίληα Μπζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξύλνπλ ηνπο αλεπηζύκεηνπο, απαληά θαη ζηνπο Ακεξηλδείο κε ηελ κνξθή «Κόλεμ ΋κνλ Πάλεμ». Αιιά θαη πνιιά ηνπσλύκηα έρνπλ ηελ ξίδα ηνπο ζηελ ειιεληθή: ΢ηελ Βνιηβία ππήξρε θπιή κε ηελ νλνκαζία Αυκαξά, ε νπνία κφιηο θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Ίλθαο κεηνλνκάζηεθε ζε Colla (Κφι-ρ-νη) θαη ν ηφπνο ηνπο πήξε απφ απηνχο ην φλνκα Qollasuyo (<Κνιρίδα). Fedra: θνληά ζην Paramaribν. <Φαίδξα, θόξε ηνπ Μίλσα. Filadelphia: ζύλνξα κεηαμύ Βνιηβίαο θαη Πεξνύ< Άηηαινο ν Φηιάδειθνο. Armonia: <Αξκνλία, ζύδπγνο ηνπ Κάδκνπ. Thetis: < Θέηηο, ε κεηέξα ηνπ Αρηιιέα, ζύδπγνο ηνπ Πειέα ελόο εθ ησλ Αξγνλαπηώλ, πνπ όπσο έρεη ζπκπεξάλεη ε Henriette Mertz, ηαμίδεςαλ θαη απνίθεζαλ ζηελ Ν. Ακεξηθή.
 16. 16. 16 Μφμν: < Μόμνο, έλαο εθ ησλ Αξγνλαπηώλ. Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην όηη νη Ίλθαο πηζηεύνπλ πσο νη ζενί ήξζαλ από ηελ Αλαηνιή, ηελ νπνία θαη νλόκαδαλ Ούξνο θαη έηζη νλόκαζαλ κία θπιή Ούξν. Λέμε πνπ παξαπέκπεη ζηνλ νπξαλό. Άιισζηε νη αξραίνη Έιιελεο νλόκαδαλ ηα βνπλά νύξεα. Πνιιά εύξεκαηα αθόκε, πηζηνπνηνύλ ηελ ειιεληθή παξνπζία. Αλάκεζα ζε απηά κία ηξίαηλα 185κ.(ζχκβνιν Πνζεηδψλα) ζηνλ θφιπν Παξάθαο ηνπ Πεξνχ. Δπίζεο ρξπζέο λεθξηθέο κάζθεο ζην Πεξνχ, αλάινγεο κε απηέο ησλ Μπθελψλ θαη ηεο Μαθεδνλίαο. Σέινο πνιιά από ηα νηθνδνκήκαηά ηνπο είλαη κεγαιηζηθά θαη ειιεληθήο ηερλνηξνπίαο κε αξραία ειιεληθά ζύκβνια. Ζ θπιή ησλ Ίλθαο ζήκεξα έρεη αθαληζηεί. Παξόι’ απηά νη πέηξεο κέλνπλ αθόκε «δσληαλέο» γηα λα καο βνεζνύλ λα κάζνπκε αιιά θαη λα κελ μερλάκε. ΢ην ρέξη καο είλαη αλ «ζα ηηο αθνύζνπκε». ΠΤΓΜΖ.gr Σν αιίεπζα ΔΓΧ 8. Μεηνλόηεηεο θαη Με-νληόηεηεο: Η θαηαζθεπή κεηνλνηήηωλ θαί ε δηαζηξέβιωζε ηεο Ιζηνξίαο καο Φσηό:phonart.eu
 17. 17. 17 Κσλζηαληίλνπ Η. Υνιέβα Πνιηηηθνχ Δπηζηήκνλνο Ο Μηζέι Παγηαξέο, Γάιινο δεκνζηνγξάθνο, έδεζε ζηελ ηνπξθνθξαηνύκελε ηόηε Μαθεδνλία ηα ηαξαγκέλα ρξόληα ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα, έκαζε θαη είδε πνιιά (1903-1907). Απηέο ηηο εληππώζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ θαηέγξαςε ζην βηβιίν ηνπ «Ζ Μαθεδνληθή ζύειια», ην νπνίν εθπθινθνξήζε πξώηα ζηα γαιιηθά θαη πνιύ αξγόηεξα ζηα ειιεληθά (εθδόζεηο Σξνραιία, Αζήλα 1994). ΢ηηο ζειίδεο 541 θαη 542 απνθαιύπηεη έλα ελδηαθέξνλ πεξηζηαηηθό, ην νπνίν καο βνεζά λα θαηαιάβνπκε πσο ηα ζπκθέξνληα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη νη εζληθηζκνί ησλ κηθξνηέξσλ θξαηψλ νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζηελ θαηαζθεπή αλππάξθησλ εζληθψλ ζπλεηδήζεσλ θαη ηερλεηψλ κεηνλνηήησλ. Γξάθεη, ινηπόλ: «Ο θ. Μπάνπξηζεξ, αληαπνθξηηήο ησλ ΣΑΨΜ΢ ζηα Βαιθάληα, ππήξμε ν κεγάινο πνληίθηθαο ηεο αγγινβνπιγαξηθήο εθθιεζίαο… Σν 1878 ε βξεηαληθή δηπισκαηία έθξηλε όηη ε Μαθεδνλία είλαη ειιεληθή. Δίθνζη πέληε ρξόληα αξγόηεξα ν θ. Μπάνπξηζεξ αλεθάιππηε όηη είλαη βνπιγαξηθή. Μέζα ζηε βάξθα πνπ κεηέθεξε ηνλ δηαθεθξηκέλν ζπλάδειθό κνπ ζηελ Καζηνξηά, πάλσ ζηα πξάζηλα λεξά ηεο θνηκηζκέλεο ιίκλεο, βξηζθόηαλ έλαο μύπληνο Μαθεδόλαο κε απόηνκνπο ηξόπνπο: ήηαλ ν βαξθάξεο. Ο θ. Μπάνπξηζεξ ηνλ παξαηεξεί κε ζπκπάζεηα θαη έπεηηα ηνπ ιέεη: »—Δίζηε Βνύιγαξνο, έηζη δελ είλαη; »—Πνηόο, εγώ; εθπιήζζεηαη ν βαξθάξεο θαη ην θνππί ηνπ κέλεη κεηέσξν γηα κηα ζηηγκή. »—Ναη, εζείο! »—Μα ηελ πίζηε κνπ, όρη δελ είκαη Βνύιγαξνο! »—Σί είζηε, ινηπόλ; »—Χ, κα ην Θεό, εηκαί Έιιελαο! »—Διάηε, ινηπόλ, είζηε Βνύιγαξνο. Γελ ην βιέπεηε όηη είζηε Βνύιγαξνο;»!!! ΢ηελ επνρή καο αθνύκε θαη βιέπνπκε λα αλαθηλνύληαη δηάθνξα κεηνλνηηθά δεηήκαηα εηο βάξνο ηεο ρώξαο καο. Σν δήηεκα πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε κε κεγάιε πξνζνρή. Αθ’ ελόο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε νηη ε Οξζόδνμε Υξηζηηαληθή καο Παξάδνζε θαη ε δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε ηνπ ιανύ καο δηδάζθνπλ ηνλ ζεβαζκό ζηελ εηεξόηεηα, ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θάζε αλζξσπίλνπ πξνζώπνπ, πνιύ πεξηζζόηεξν όηαλ δή ζηελ ρώξα καο. Σν ίδην επηηάζζνπλ θαη νη δηεζλείο θαη επξσπατθέο ΢πκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε ρώξα καο. Άθ’ εηέξνπ, όκσο, δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλερζνύκε ηελ θαηαζθεπή ηερλεηώλ κεηνλνηηθώλ δεηεκάησλ θαη ηελ δηαζηξέβισζε ηεο ηζηνξηθήο θαη εζλνινγηθήο πξαγκαηηθόηεηνο. Ζ πξνζηαζία ησλ ππαξθηώλ κεηνλνηήησλ είλαη θαζήθνλ καο πξνο ηνλ Θεό θαη πξνο ηνλ άλζξσπν. ΋κσο ε ζπδήηεζε γηα κή νληόηεηεο, δειαδή γηα κεηνλόηεηεο- θαληάζκαηα δελ εμππεξεηεί ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ ιαώλ θαη πνιιέο θνξέο ππνθξύπηεη άλνκα γεσπνιηηηθά ζπκθέξνληα. Οη πξνπαγάλδεο ησλ ηειεπηαίσλ θπξίσο εηώλ ρξεώλνπλ ηελ παηξίδα καο κε ηηο εμήο κεηνλόηεηεο θαη κή νληόηεηεο. Φσηό;kokkinovraxos.blogspot.com 1) Σνχξθνη. Ζ ΢πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ηνπ 1923, ηελ νπνία ππέγξαςαλ ε Διιάδα, ε Σνπξθία θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο, θάλεη ιόγν γηα Μνπζνπικαληθή (ζξεζθεπηηθή) κεηνλόηεηα ζηελ Διιεληθή Θξάθε θαη γηα ειιεληθή (εζληθή) κεηνλόηεηα ζηελ πεξηνρή Κσλζηαληηλνππόιεσο, ζηελ Ίκβξν θαη ζηελ Σέλεδν. Μέζα ζηελ Μνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ππάξρνπλ ηξεηο δηαθξηηηθέο νκάδεο: α) Οη ηνπξθνθαλείο, νη νπνίνη κηινύλ ηνπξθηθά θαη αξθεηνί από απηνύο δειώλνπλ Σνύξθνη. β) Οη Πνκάθνη, νη νπνίνη κηινύλ έλα αλάκηθην ειιελνζιαβηθό ηδίσκα θαη πξνέξρνληαη από εμηζιακηζκό γεγεγώλ Υξηζηηαλώλ. Καη
 18. 18. 18 γ) νη Αζίγγαλνη. Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ησλ Μνπζνπικάλσλ είλαη θαη πξέπεη λα είλαη απνιύησο ζεβαζηή θαη ζηε Θξάθε ιεηηνπξγνύλ πνιιά ηδακηά. Οη κνπθηήδεο Ξάλζεο, Κνκνηελήο θαη Γηδπκνηείρνπ είλαη νη αλώηαηνη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί θαη νη κνπθηείεο αλαγλσξίδνληαη ζηε ρώξα καο σο Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Ζ δεκνηηθή εθπαίδεπζε ησλ Μνπζνπικαλνπαίδσλ γίλεηαη θπξίσο ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα. ΋ζνη απνθνηηήζνπλ από Διιεληθό ελεγλσξηζκέλν Λύθεην εηζάγνληαη ζηα Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ηεο ρώξαο καο ρσξίο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο (κέρξη ελόο πνζνζηνύ). Ζ πιεηνςεθία ησλ Μνπζνπικάλσλ δή εηξεληθά κε ην Υξηζηηαληθό ζηνηρείν. Διάρηζηνη θαλαηηθνί δεκηνπξγνύλ θαηά θαηξνύο πξνβιήκαηα. Ο Άξεηνο Πάγνο απέξξηςε ην 2004 ην αίηεκα ελόο ζσκαηείνπ λα απνθαιείηαη Σνπξθηθή Έλσζε Ξάλζεο, δηόηη ην όλνκα απηό δελ είλαη ζύκθσλν κε ηε ΢πλζήθε ηεο Λσδάλλεο. Σν δηθαίσκα απηνπξνζδηνξηζκνύ αθνξά άηνκα θαη όρη κεγάιεο νκάδεο πξνζώπσλ. Ζ κνλαδηθή, ινηπόλ, κεηνλόηεηα ζηελ ρώξα καο είλαη ε κνπζνπικαληθή —θαη όρη ηνπξθηθή— ηεο Θξάθεο. Φσηό:arvanitesthrace.blogspot.com 2) Αξβαλίηεο. Πνιινί ηνπο κπεξδεύνπλ κε ηνπο Αιβαλνύο είηε από άγλνηα είηε ζθνπίκσο. Πξόθεηηαη γηα Έιιελεο Οξζνδόμνπο, νη νπνίνη απιώο κηινύλ έλα δηαθνξεηηθό γισζζηθό ηδίσκα, ηα αξβαλίηηθα. Καηάγνληαη από ην Άξβαλνλ, κία πεξηνρή ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ήδε από ηνλ 11ν αηώλα κ.Υ. ζηελ «Αιεμηάδα» ηεο Άλλαο Κνκλελήο. Δθιήζεζαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο Βπδαληηλνύο απηνθξάηνξεο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο θαη έηζη βξέζεθαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Πνιινί από απηνύο κεηά ηελ Άισζε ηνπ 1453 εξγάζζεθαλ σο κηζζνθόξνη ζηνλ ζηξαηό ηεο Βελεηίαο θαη ζε επίζεκα έγγξαθα ησλ Βελεηζηάληθσλ Αξρώλ αλαθέξεηαη όηη νη ίδηνη νη Αξβαλίηεο δειώλνπλ Έιιελεο. Ζ νξζόηεξε νξνινγία ζα ήηαλ Αξβαληηόθσλνη Έιιελεο. Πήξαλ κέξνο ζε όινπο ηνπο εζληθνύο αγώλεο ηνπ Διιεληζκνύ θαη πάληνηε ηόληδαλ ηελ ειιεληθόηεηά ηνπο (Μάξθνο Μπόηζαξεο, Παύινο Κνπληνπξηώηεο θ.ά.). Πξνζθάησο νξηζκέλεο αληζηόξεηεο πξνπαγάλδεο πξνζπαζνύλ λα ηνπο ηαπηίζνπλ κε ηνπο Αιβαλνύο. Ζ Ηζηνξία δηδάζθεη όηη άιιν Αξβαλίηεο θαη άιιν Αιβαλόο. Άιισζηε θαη ε αξβαλίηηθε δηάιεθηνο αθνινπζεί ηελ ζύληαμε θαη ηελ δνκή ηεο ειιεληθήο θαη όρη ηεο αιβαληθήο γιώζζαο.
 19. 19. 19 Φσηό;newsbomb.gr 3) Σζάκεδεο. Πξόθεηηαη γηα έλα δήηεκα πνπ εκθαλίζζεθε σο δηεθδίθεζε νξηζκέλσλ εζληθηζηηθώλ θύθισλ ηεο Αιβαλίαο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη πξόγνλνη ησλ Σζάκεδσλ δνύζαλ κέρξη ηνλ 17ν αηώλα σο Οξζόδνμνη Έιιελεο ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ. Δμηζιακίζζεθαλ άιινη βηαίσο θαη άιινη εθνπζίσο θαη καδί κε ηελ πίζηε άιιαμαλ θαη ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Έγηλαλ Σνπξθαιβαλνί θαη πήξαλ ην όλνκα Σζάκεδεο από ηελ παξαθζνξά ηνπ νλόκαηνο Θύακηο, πνπ είρε ζηελ αξραηόηεηα ν πνηακόο Καιακάο. Παξά ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ ηνπ 1923 πεξίπνπ 20.000 από απηνύο παξέκεηλαλ ζηελ Θεζπξσηία θαη δπζηπρώο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επί Γεξκαλντηαιηθήο θαηνρήο σο όξγαλα ησλ θαηαθηεηώλ. Γηα ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ηνπο (1941-1944) νη επηθεθαιήο θαηαδηθάζζεθαλ εξήκελ από ην Γηθαζηήξην Γνζηιόγσλ Ησαλλίλσλ θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο δεκεύζεθαλ. Οη απόγνλνη ησλ Σζάκεδσλ απηώλ δνύλ ζήκεξα ζηελ Αιβαλία θαη δηεθδηθνύλ άιινηε πεξηνπζίεο ηνπο θαη άιινηε ηα εδάθε ηεο ειιεληθήο Ζπείξνπ. Γηα ηελ επίζεκε Διιάδα ην ζέκα ζεσξείηαη θιεηζηό.
 20. 20. 20 Φσηό:.lithoksou.net 4) Βιάρνη. Πξόθεηηαη γηα αθξαηθλείο Έιιελεο κε θαηαγσγή από ηελ Ήπεηξν, ηελ Μαθεδνλία θαη ηελ Θεζζαιία, ησλ νπνίσλ νη πξόγνλνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Ρσκαηνθξαηίαο ππεξέηεζαλ ζηηο ξσκατθέο θάιαγγεο θαη έκαζαλ ηα ιαηηληθά. Έθηνηε νη Βιάρνη νκηινύλ έλα ειιελνιαηηληθό γισζζηθό ηδίσκα, ηα Βιάρηθα, ην νπνίν είλαη κόλν πξνθνξηθό θαη όρη γξαπηό. Βιάρνο νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ιαηηλόθσλνο. Οη ίδηνη πξνηηκνύλ λα νλνκάδνληαη Αξσκνύλνη ή Αξκάλνη από ηελ ιέμε Ρσκαλία, πνπ είλαη έλα από ηα ηζηνξηθά νλόκαηα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο (Νέα Ρώκε- Κσλζηαληηλνύπνιε). Οη Βιάρνη ηαμίδεπαλ επί Σνπξθνθξαηίαο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθέληξσλαλ ηα έζηειλαλ πίζσ ζηα ρσξηά ηνπο λα θηηζζεί ε Οξζόδνμε Δθθιεζία θαη ειιεληθό ζρνιείν. Αληηζηάζεθαλ ζζελαξά ζε θάζε πξνπαγάλδα πνπ επηρεηξνύζε λα ηνπο πείζεη νηη δελ ήηαλ Έιιελεο. ΢εκαληηθνί Δζληθνί Δπεξγέηεο ηνπ Διιεληζκνύ ππήξμαλ Βιαρόθσλνη, όπσο ν ΢ίλαο (Αθαδεκία), ν Εάππαο (Εάπεην), ν Αξζάθεο (Αξζάθεην), ν Αβέξσθ (Παλαζελατθό ζηάδην θαη ζσξεθηό Αβέξσθ), νη δσξεηέο-ηδξπηέο ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ θαη πνιινί άιινη. Αο κελ μερλνύκε όηη ηνλ 18ν αηώλα νη Βιάρνη ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ κεηέηξεςαλ ηελ Μνζρόπνιε ζε πλεπκαηηθή Αθξόπνιε ηνπ ππνδνύινπ Διιεληζκνύ.
 21. 21. 21 Φσηό:tvxs.gr 5) Μαθεδφλεο-΢ιαβφθσλνη. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο αξθεηνί Οξζόδνμνη Ρσκενί ηεο Μαθεδνλίαο άξρηζαλ λα εκπνξεύνληαη θαη λα ζπκβηώλνπλ κε ζιαβηθνύο πιεζπζκνύο θαη έηζη ζπλήζηζαλ λα κηινύλ έλα γισζζηθό ηδίσκα αλάκηθην από βνπιγαξηθέο θαη αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο. Δπεηδή ε πξόζβαζε ζηελ ειιεληθή παηδεία εθείλε ηελ επνρή ήηαλ δύζθνιε, ην θαηλόκελν ηεο ζιαβνθσλίαο – δηγισζζίαο επεθηάζεθε ζε ζεκαληηθό αξηζκό Οξζόδνμσλ εηδηθά ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. ΋κσο ζηνλ Μαθεδνληθό Αγώλα ηνπ 1904-1908 ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΢ιαβόθσλσλ εηάρζε ππέξ ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηνπ Διιεληζκνύ θαη θαηά ηεο Βνπιγαξηθήο εθθιεζηαζηηθήο θαη πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο. ΢ηνλ δηάινγν πνπ αλαθέξακε ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ πξνθαλώο ν Άγγινο δεκνζηνγξάθνο Μπάνπξηζεξ εμεπιάγε δηόηη είδε έλαλ βαξθάξε λα ρξεζηκνπνηεί αλάκηθηα ηα ειιεληθά θαη ηα βνπιγάξηθα, αιιά λα δειώλεη κε έκθαζε όηη είλαη Έιιελαο. ΢ήκεξα έρεη κείλεη πνιύ κηθξόο αξηζκόο δίγισζζσλ Διιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ηδίσκα απηό. Οη ίδηνη δελ ζέηνπλ ην παξακηθξό κεηνλνηηθό δήηεκα. Σν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη από ηελ αιπηξσηηθή πξνπαγάλδα ησλ ζθνπίσλ πνπ αλαθαιύπηνπλ «καθεδνληθή» κεηνλόηεηα ζηελ Διιάδα. Οζάθηο θαηέβεθε ζηηο εθινγέο θόκκα πνπ δηεθήξπζζε όηη εθπξνζσπεί ηελ «καθεδνληθή» κεηνλόηεηα δελ ζπγθέληξσζε παξά 2.500 ςήθνπο ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηεο Μαθεδνλίαο. Πξόθεηηαη γηα άιιε κία κή-νληόηεηα, ηελ νπνία θαηά θαηξνύο ζπκνύληαη νξηζκέλνη γηα λα πηέδνπλ ηελ ρώξα καο ζε δηεζλή δεηήκαηα. Ζ ηζηνξηθή, γισζζνινγηθή θαη εζλνινγηθή έξεπλα έρεη απνδείμεη όηη ζηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο πνιινί ειιελνγελείο πιεζπζκνί αλαγθάζζεθαλ λα αιιάμνπλ ην γισζζηθό ηνπο ηδίσκα, όκσο απηό δελ ζήκαηλε απηνκάησο θαη αιιαγή εζληθήο ζπλεηδήζεσο. Σν θύξην πλεπκαηηθό εθόδην πνπ δηέζσδε ηελ ειιεληθόηεηα ήηαλ ε εκκνλή ζηελ νξζόδνμε Πίζηε. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ησλ ηνπξθνθώλσλ Διιήλσλ ηεο Καππαδνθίαο. Αλαγθάζζεθαλ ππό ηνλ δπγό ηεο δνπιείαο λα κηινύλ κόλν ηνπξθηθά θαη μέραζαλ ηα ειιεληθά. Παξέκεηλαλ όκσο νξζόδνμνη Υξηζηηαλνί θαη έηζη δηεθύιαμαλ θαη ηελ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε. Από ηνπξθόθσλε νηθνγέλεηα θαηαγόηαλ ν Άγηνο Αξζέληνο από ηα Φάξαζα ηεο Καππαδνθίαο (11924). Δίλαη ιάζνο, ινηπόλ, ζύγρξνλνη επηζηήκνλέο ή δηπισκάηεο λα αλαθαιύπηνπλ αλύπαξθηεο εζληθέο κεηνλόηεηεο κόλν θαη κόλν επεηδή νξηζκέλνη Έιιελεο ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηε κία δηαθνξεηηθή γιώζζα ή δηάιεθην. Ωο Έιιελεο Οξζφδνμνη θαη σο δεκνθξαηηθνί πνιίηεο επηζπκνχκε λα ζπκβηψζνπκε εηξεληθά κε φινπο ηνπο ιανχο ηεο γεηηνληάο καο θαη ηεο Αλζξσπφηεηνο. Σνχην, φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη ζα δερφκαζηε αδηακαξηχξεηα θάζε πξφθιεζε θαηά ηεο ηζηνξίαο καο ή ηεο εδαθηθήο καο αθεξαηφηεηνο. Καινχκε δε φινπο εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα, αληί λα αλαδεηνχλ κή -νληφηεηεο λα αζρνιεζνχλ θαιχηεξα κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππαξθηψλ κεηνλνηήησλ, φπσο είλαη ν βνξεηνεπεηξσηηθφο Διιεληζκφο. Πεγή: Αθηέξσκα ζηνλ ΋ζην Αζαλάζην ηνλ Μεηεσξίηε, ζει 141-144, Ηεξάο Μνλήο Μεγάινπ Μεηεώξνπ – Μεηακνξθώζεσο ηνπ ΢σηήξνο, Άγηα Μεηέσξα, 2007 diakonima.gr Σν αιίεπζα ΔΓΧ
 22. 22. 22 9. Αγγιία: Θα κάζνπκε Αξραία Ειιεληθά γηα λα βειηηώζνπκε ηα Αγγιηθά καο! ζ.ζ.vis:Αθηεξσκέλν ζηηο Hanna Diamantopoulou θαη Θ.Γξαγψλα θαη ζηνλ αγώλα ηνπο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο λεθξήο(!) Διιεληθήο Γιώζζαο, θαζώο θαη ζηνπο ―πξόζπκνπο‖θαζεγεηάδεο πνπ πξνζπαζνύλ λα καο πείζνπλ,όηη ε δηαρξνληθή θαη παγθνζκίσο πινπζηόηεξε γιώζζα ,εμειίρζεθε κέζα ζε έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα από ηνπο ―αγξάκκαηνπο‖Έιιελεο θαη αθνύ πξώηα ηελ δαλείζηεθαλ από ηνπο πεξηθεξόκελνπο λνκάδεο ηεο Αλαηνιίαο… Γελ είλαη εχθνιν θαηαλνήζεηο ηνλ θφζκν ζε φιν ηνπ ην κεγαιείν αλ δελ κπνξείο λα ζθέθηεζαη Διιεληθά. Απηή είλαη ε θεληξηθή ηδέα κηαο ζπλαξπαζηηθήο πξσηνβνπιίαο ηνπ βξεηαληθνύ νξγαληζκνύ Iris Projects, o νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο ζε όινπο ηνπο λένπο πνπ δνπλ ζηελ Αγγιία θαη ηε γλσξηκία ηνπο κε αξραίεο γιώζζεο, δνκέο θαη πνιηηηζκνύο, γηα λα βνεζεζνύλ ζηα… Αγγιηθά ηνπο! Καη πνηα θαιύηεξε γιώζζα γηα λα ην πεηύρεη απηό από ηα Διιεληθά! Ζ πξσηνβνπιία απηή ηεο Iris Projects μεθίλεζε ζαλ πηινηηθό πξόγξακκα ην 2006, θαη εηζήγαγε κε επηηπρία ηα Λαηηληθά ζε δεθάδεο δεκόζηα ζρνιεία. Σν ακέζσο επόκελν βήκα θαηά ην ζρέδην ήηαλ λα εηζαρζεί ε Διιεληθή ώζηε ηα παηδηά λα κάζνπλ ζε βάζνο ηνλ ηξόπν λα ζθέπηνληαη θαη λα ρεηξίδνληαη ηα …αγγιηθά! Σα blogs γξάθνπλ: «Now look, Latin’s fine, but Greek might be even Beta» (Κνίηα, ηα Λαηηληθά κηα ραξά είλαη αιιά ηα Διιεληθά είλαη αθφκα θαιχηεξα!) «Σψξα ε κεηξηθή γιψζζα ηνπ Αξρηκήδε θαη ηνπ Ζξνδφηνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πην νπζηαζηηθά ψζηε γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά ησλ δεκνηηθψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα λα βειηηψζνπλ ηα αγγιηθά ηνπο!» Γηα όζνπο πηζηεύνπλ όηη ηα αξραία Διιεληθά είλαη κηα λεθξή γιώζζα, ε απάληεζε έξρεηαη από ηελ δηεπζύληξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Lorna Robinson ε νπνία είλαη πεπεηζκέλε όηη ε θιαζηθή ειιεληθή ζα κπνξνύζε λα απνδεηρζεί αθόκε πην δεκνθηιήο θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε: «Σα αξραία Διιεληθά είλαη απιά κηα ππέξνρε γιώζζα, γεκάηε από όκνξθα ιόγηα θαη ζπλαξπαζηηθέο ηδέεο. Σα έξγα ζηελ αξραία Διιάδα έρνπλ δηακνξθώζεη ηε κειέηε ησλ καζεκαηηθώλ, ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ γηα αηώλεο. Σα παηδηά ζα ην απνιαύζνπλ θαη ζα επσθειεζνύλ από ηηο πάκπνιιεο ρξήζεηο θη εθαξκνγέο ησλ Διιεληθώλ ζηελ δσή καο. Γνκή, ηξόπνο ζθέςεο, ιύζε πξνβιεκάησλ, θαηαλόεζε ελλνηώλ, θαληαζία, εηπκνινγία, νξζνγξαθία, παξαγσγή λέσλ ιέμεσλ… ΢ίγνπξα ινηπόλ όιε απηή ε κεζνδνινγία ζθέςεο βνεζά κε ηα αγγιηθά θαη ηε δνκή ηνπο! Δπίζεο, ζα ζπλδεζνύλ κε άιιεο πηπρέο ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, από ηελ ηζηνξία θαη ηε γεσγξαθία, κέζσ ηεο επηζηήκεο, ησλ καζεκαηηθώλ, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, όπνπ θαη απηά ήηαλ όια ζπλπθαζκέλα κέζα ζηελ Διιεληθή Παηδεία δεκηνπξγώληαο νινθιεξσκέλνπο αλζξώπνπο‖ ιέεη ε Γξ Ρόκπηλζνλ. Σα καζήκαηα ειιεληθώλ ζα μεθηλήζνπλ γηα 160 καζεηέο ζε ηξία ζρνιεία ζηελ Ομθόξδε, ηνλ ΢επηέκβξην. Δπηπιένλ άιια 10 ζρνιεία ζα θάλνπλ θάπνηα πηινηηθά καζήκαηα. Ζ Sue Baker, επηθεθαιήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Αλαηνιηθήο Ομθόξδεο, είπε όηη ζην Cowley όπνπ νκηινύληαη 26 γιώζζεο, πνιινί από ηνπο καζεηέο ηεο είλαη εηδήκνλεο ζην λα καζαίλνπλ γιώζζεο. Σα Λαηηληθά πνπ θάλακε πξηλ από κεξηθά ρξόληα είραλ απξόζκελε επηηπρία θαη πνιιά από ηα παηδηά ήδε γλσξίδνπλ δύν γιώζζεο ή ίζσο ηξεηο. Έρνπλ ζπλεζίζεη λα ιεηηνπξγνύλ κε δηαθνξεηηθά θείκελα. Δηζη είλαη απνιύησο πξνεηνηκαζκέλα γηα λα εηζαρζνύλ ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία. Γηαηί ηα αξραία Διιεληθά δελ είλαη κόλν κηα εθκάζεζε μέλεο γιώζζαο. Δίλαη κηα νιόθιεξε θνπιηνύξα πνπ ζα ζπλνδεύεη ην παηδί γηα όιε ηνπ ηε δσή. Θα εληείλεη ηελ αίζζεζή ηνπο γηα ηε γιώζζα, ζα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ γισζζώλ, ζα καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη θαη είλαη θαη δηαζθέδαζε!».
 23. 23. 23 Dr. Lorna Robinson Ζ Γξ Ρόκπηλζνλ, ε νπνία ζα δηδάμεη αξρηθά κία ώξα θάζε δεύηεξε εβδνκάδα, είπε: «Οη άλζξσπνη κπνξεί λα απνζαξξύλνληαη ζηελ ηδέα ηεο εθκάζεζεο κηαο γιώζζαο πνπ έρεη έλα δηαθνξεηηθό αιθάβεην. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, έρνπκε δηαπηζηώζεη όηη, ελώ έρεη πξνζηεζεί κία επηπιένλ δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε, νη άλζξσπνη κπαίλνπλ πνιύ γξήγνξα ζην θιίκα θαη πξαγκαηηθά απνιακβάλνπλ ηε κεηαιακπάδεπζε ηεο γλώζεο». Οη καζεηέο ζα δηδάζθνληαη όρη κόλν ην αιθάβεην, ηε γξακκαηηθή θαη ην ιεμηιόγην, αιιά ζα κάζνπλ επίζεο θαη γηα ηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηηζκό, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε θαη γεληθά ην αξραίν Γξάκα. Παξά ην όηη έρεη γίλεη κεγάιε θακπάληα θαη πξνώζεζε ησλ Λαηηληθώλ ζηα ζρνιεία, ε Γξ. Ρόκπηλζνλ πηζηεύεη όηη ε Διιεληθή ζα κπνξνύζε λα μεπεξάζεη ζε δεκνηηθόηεηα ηα ιαηηληθά επεηδή νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ηε ζεσξνύλ πην ζπλαξπαζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα θαη δηαθαηέρνληαη από δένο θαη γνεηεία γηα ηνπο κύζνπο θαη ηε θηινζνθία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Άιισζηε, όπσο γξάθνπλ θαη ζηα blogs γηα ην ζέκα απηό, δελ ππάξρεη ηνκέαο πνπ λα κελ είρε αλαπηπρζεί πιήξσο ζηελ Αξραία Διιάδα θαη λα κελ απνηειεί αθεηεξία γηα νηηδήπνηε θάλνπκε ηώξα. Αληηγξάθνπκε: Μαζεκαηηθά – ΢ύκθσλα κε ην ζεώξεκα ηνπ Ππζαγόξα, ζε έλα ηξίγσλν δεμηά γσλία ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο ππνηείλνπζαο ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ άιισλ δύν πιεπξώλ. Δπηζηήκε – Ο Αξρηκήδεο παξαηήξεζε όηη ην επίπεδν ηνπ λεξνύ ζην κπάλην, ζεκείσζε άλνδν πήξε κέζα θαη ζπλεηδεηνπνίεζα όηη απηό ην απνηέιεζκα ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ όγθνπ ησλ αληηθεηκέλσλ. Ηζαγέλεηα - Ζ Αζήλα ήηαλ ε πξώηε γλσζηή δεκνθξαηία, όπνπ νη πνιίηεο ςήθηδαλ γηα ηε λνκνζεζία. Αζιεηηζκφο - Οη πξώηνη Οιπκπηαθνί Αγώλεο ήηαλ κηα ζεηξά αζιεηηθώλ αγώλσλ γηα ηηο πόιεηο-θξάηε ηεο αξραίαο Διιάδα. Ηζηνξία – Ζξόδνηνο ζεσξήζεθε σο ν «παηέξαο ηεο Ηζηνξίαο» ζην δπηηθό πνιηηηζκό θαη ήηαλ ν πξώηνο ηζηνξηθόο γλσζηή γηα ηε ζπιινγή πιηθώλ, δνθηκώλ αθξίβεηά ηνπο θαη ζα ηα εκθαλίδνπλ σο αθήγεζε. Ηαηξηθή – Ο Ηππνθξάηεο ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο. Φηινζνθία – Ο ΢σθξάηεο, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ θηινζόθσλ θαη ζνθώλ ηεο επνρήο, ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο Φηινζνθίαο. Καη ν θαηάινγνο είλαη αηέιεησηνο. Καη θάηη γηα ην ηέινο: Ο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο ΢νξβόλεο Κάξνινο Φσξηέι είπε: «Ζ Διιεληθή έρεη νκνηνγέλεηα ζαλ ηελ Γεξκαληθή, είλαη όκσο πην πινύζηα από απηήλ. Έρεη ηελ ζαθήλεηα ηεο Γαιιηθήο, έρεη όκσο κεγαιύηεξε αθξηβνινγία. Δίλαη πην επιύγηζηε από ηελ Ηηαιηθή θαη πνιύ πην αξκνληθή από ηελ Ηζπαληθή. Έρεη δειαδή όηη ρξεηάδεηαη γηα λα ζεσξεζεί ε σξαηόηεξε γιώζζα ηεο Δπξώπεο.» «Γάζθαιε», ξώηεζαλ ηνλ Γθαίηε, «ηη λα δηαßάζνπµε γηα λα γίλνπµε ζνθνί όπσο εζύ;» «Σνπο Έιιελεο θιαζηθνύο». «Καη όηαλ ηειεηώζνπµε ηνπο Έιιελεο θιαζηθνύο ηη λα δηαßάζνπµε;» «Πάιη ηνπο Έιιελεο θιαζηθνύο.» Μήπσο ζα έπξεπε λα ζηείινπκε ηα παηδηά καο λα ζπνπδάζνπλ Διιεληθά ζηελ Αγγιία; E θπξία Γηακαληνπνύινπ καο; e-fungus.gr Σν αιίεπζα ΔΓΧ
 24. 24. 24 10. ΖΠΑ: ΢θφησζε ηε γηαγηά ηνπ αληηγξάθνληαο video- game Έλα 8ρξνλν αγόξη ππξνβόιεζε ζθόπηκα θαη ζθόησζε ηελ 90ρξνλε γηαγηά ηνπ κεηά από έλα βίαην βηληενπαηρλίδη πνπ έπαηδε. Ζ ειηθησκέλε γπλαίθα, Μαξί ΢κνύζεξο, βξέζεθε κε έλα ηξαύκα από ζθαίξα ζην θεθάιη ζην ζπίηη ηεο ζην ΢ιόζεξ ηεο Λνπηδηάλαο, ζύκθσλα κε ην ζεξίθε ηεο πεξηνρήο. Σν αγόξη, ηζρπξίζηεθε αξρηθά ζηνπο αζηπλνκηθνύο πσο ππξνβόιεζε θαηά ιάζνο ηε γηαγηά ηνπ, ελώ έπαηδε κε έλα ππξνβόιν όπιν. Μεηά ηηο έξεπλεο όκσο ησλ αμησκαηνύρσλ, απνδείρζεθε ηειηθά όηη επξόθεηην γηα αλζξσπνθηνλία. Σν αγόξη δε ζα αληηκεησπίζεη ηηο θαηεγνξίεο, θαζώο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Λνπηδηάλα, παηδηά θάησ ησλ 10 εηώλ απαιιάζζνληαη από ηηο πνηλέο. Πξηλ από ην πεξηζηαηηθό, ε γηαγηά παξαθνινπζνύζε ηειεόξαζε ζην ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ, ελώ ην αγόξη έπαηδε έλα βηληενπαηρλίδη ζην νπνίν νη παίθηεο ππξνβνινύλ αλζξώπνπο, όπσο αλαθνίλσζε ην γξαθείν ηνπ ζεξίθε. «Παξά ην γεγνλόο όηη ην θίλεηξν ηεο δνινθνλίαο δελ έρεη αθόκε δηεπθξηληζηεί, νη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ όηη ην παηδί έπαηδε έλα ξεαιηζηηθό παηρλίδη πνπ ελζαξξύλεη ηε βία θαη επηβξαβεύεη ηνπο παίθηεο πνπ ζθνηώλνπλ αλζξώπνπο, ιίγα κόιηο ιεπηά πξνηνύ ζπκβεί ε δνινθνλία» αλαθέξεη ε δήισζε. Πεγή: CNN Σν αιίεπζα ΔΓΧ 11. ΔΤΘΤΜΟΓΡΑΦΖΜΑ: ΠΔΡΗ ΠΑΝΖΓΤΡΔΩΝ ΚΑΗ… ΢ΟΤΒΛΑΚΗΩΝ (Γ. Ναηζηφο) « Σὸ ψήσιμο λοιπὸν τοῦ προσφιλοῦς σουβλακίου συνιστᾶ μία βαθειὰ πολιτικὴ πράξη, μία εὔγευστη φωνὴ καὶ ὀσμὴ διαμαρτυρίας». εὐθυμογράφημα: Περὶ πανηγύρεων καί… σουβλακίων γράφει ὁ Δημ. Νατσιός «Σὸ ὑπερεμπίπλασθαι τὴν γαστέρα καὶ τὸ καταβαρύνεσθαι ταῖς τροφαῖς κατάρας ἄξιον» (Μέγας Βασίλειος) . Κάθε ΢επτέμβριο λίγο πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς σὲ πολλὲς βορειοελλαδίτικες πόλεις στήνεται ἟ ἐμποροπανήγυρις. Σὸ ἔθιμο ἔχει βυζαντινὲς ρίζες ἢκμασε τὴν περίοδο τῆς Σουρκοκρατίας, κυρίως ὡς ζωοπάζαρο, συνεχίστηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ λεγομένου ἐλευθέρου βίου, ἐνῶ στὶς μέρες μας εἶναι καὶ πάλι ζωοπανήγυρις μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι τὰ συμπαθῆ ζῶα τὰ «παζαρεύουμε» ξαπλωμένα στὶς σχάρες, τεμαχισμένα καὶ ψημένα ὑπὸ μορφὴν σουβλακίων, σουτζουκακίων καὶ λοιπῶν μορφῶν, στὶς ὁποῖες τὰ τεμαχίζουν οἱ κρεοπῶλες. ἗κατοντάδες χοῖροι καὶ ἄλλα συμπαθῆ ζωντανὰ θυσιάζονται τὴν περίοδο τῆς ἐμποροπανηγύρεως, γιὰ νὰ καρυκεύσουν καὶ νὰ γλυκάνουν τὸ ἄγχος τῶν περιηγητῶν, ἐν ὄψει τοῦ θλιβεροῦ, οἰκονομικῶς, χειμώνα. Δεκάδες ἀτυχῆ τετράποδα καταβροχθίζονται, γιὰ νὰ ἁπαλύνουν καὶ νὰ διασκεδάσουν τοὺς καημοὺς καὶ τὰ βάσανα τῶν Νεοελλήνων. Ἂν δεῖς αὐτὲς

×