Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20

5,606 views

Published on

Diasarja liittyy bloggaukseen: https://www.matleenalaakso.fi/2020/03/miten-arvioida-etana.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sähkoinen arviointi ja arviointityökalut 26.3.20

 1. 1. Sähköinen arviointi ja arviointityökalut Inspiraatiota opetukseen -sarja Oulun yliopiston webinaari 26.3.2020 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva: Jambulboy, CC0. pixabay.com
 2. 2. Ohjelma klo 14.00-15.45 • Poikkeusolot ja arviointi • Näkökulmia sähköiseen arviointiin, kun valvotteluja tenttejä ei voi järjestää • Sähköisiä arviointityökaluja: – Kahoot Premium kotitehtävänä – Quizizz-monivalinnat – Microsoft Forms – Quizlet, Edpuzzle ja H5P mainintana Inspiraatiota opetukseen –sarjassa 16.4.2020 teemana vuorovaikutuksen arviointi etä- ja lähiopetuksessa
 3. 3. Poikkeusolot ja arviointi • Opetus ja arviointi jatkuu etänäkin → ei suoritusten siirtämistä syksyyn kuin poikkeustapauksissa (esim. harjoittelu). • Voisitko painottaa opintojakson kuluessa tehtyä osaamisen osoittamista lopputentin kustannuksella? • Tentin sijaan erillinen työ osaamisen osoittamiseksi. – Ei joka kurssille esseetä!!! → Koordinointi kollegoiden kanssa. • Vältä tiettyyn ajankohtaan sidottua tenttiä. – Moodle-tentti ei välttämättä kestä tällaista kuormitusta, Forms toiminee. – Moni opettaja ja opiskelija tulee sairastumaan. • Kohtuudella uusia sovelluksia ja työtapoja. • Pidä opiskelijat ajan tasalla.
 4. 4. Poikkeusolosuhteet - Pedagogiset ratkaisut hyvinvoinnin kehyksessä Kaisu Mälkki ja Tampereen yliopiston EDUn koulutuksen popup -kahvila 1. Tilanteen yleinen kuormittavuus – Muutokset arjessa, ajankäyttömahdollisuuksissa, taloudessa, tartunta(riski) – Epävarmuus, huoli, epätietoisuus tulevasta 2. Uusien työtapojen opettelun kuorma 3. Inhimillisten tarpeiden toteutumisen rajallisuus etäkontekstissa – Mieti omasta ja kollegoiden kokemuksista peilaten mitkä tarpeet jää täyttämättä ellei erikseen kehitä uusia käytäntöjä → opiskelijoilla vastaavia olosuhteita Nyt käyttöön pedagogiset ratkaisut, jotka • ovat riittävän kevyitä opiskelijalle ja opettajalle • tukevat inhimillisiä tarpeita • eivät toistu samanlaisina joka kurssilla
 5. 5. Hyvä yliopistollinen tentti Karjalainen, A. & Kemppainen, T. 1994. Vaihtoehtoiset tenttikäytännöt: http://www.helsinki.fi/teol/peda/opetusmenetelmapankki/suoritustavat/vaihtoehtoiset_tenttikaytannot.pdf • ”Opettaa etsimään ja löytämään tietoa. • Opettaa arvioimaan tietoa. • Opettaa soveltamaan tietoa. • Opettaa etsimään tietoa ymmärrettävällä tavalla ja keskustelemaan siitä. • Opettaa opiskelijaa myöntämään ja korjaamaan omat erehdykset ja tietämättömyyden. • Opettaa rakentavasti arvioimaan omaa ja kollegan suoritusta - opettaa ammatilliseen yhteistyöhön. • Ei aiheuta sisällöllään ja rakenteellaan opiskelijalle kohtuutonta psyykkistä stressiä ja ahdistusta.” Lähteessä runsaasti erimerkkejä erilaisista tenteistä! ”Vaihtoehtoiset tentit ovat myös yksi askel arvioinnin kehittämisessä.”
 6. 6. Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia • Opintojen suorittaminen normaalissa tahdissa myös etäopetuksen aikana. • Jatkuva näyttö: oppimistehtävät, H5P-tehtävät (edistymisen seuranta), Forms-kyselyt, Moodle-tentit, Kahoot Challenge,.. • Monipuolisemmat kokeet, arviointi ja palaute • Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen
 7. 7. Arviointi ohjaa oppimista • Arvioinnilla voi ohjata ja uudistaa pedagogiikkaa. – Keskittyminen olennaisiin teemoihin, opetuksen linjakkuus – Syvä- vai pintasuuntautunut oppiminen – Muistaminen vai soveltaminen (Bloomin taksonomia) • Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa. – Arviointitilanne on myös oppimistilanne. – Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa. – Arvioinnin omistajuus tukee oppimisen omistajuutta. • Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä. – Välitön palaute tukee oppimista – Itse- ja vertaisarviointi – Ryhmäkokeet – Suulliset tentit – Aineistotentit – Materiaalit käytettävissä tentissä – Kokeettomuus
 8. 8. Soveltava tentti Tehtävänannon tulee korostaa toistamisen sijaan opitun soveltamista kuten analyysiä, vertailua tai yhdistelyä. • Opettaja lähettää kysymykset aamulla ja vastausaikaa esim. neljä tuntia. • Kysymykset edellyttävät perehtyneisyyttä kurssikirjoihin ja osallistumista luennoille/harjoituksiin. • Kysymyksiä voi sitoa oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin. • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana tehtävänantoa ja arviointia. • Kirjoita itsellesi kolme tenttikysymystä kurssin keskeisimmistä teemoista ja niihin mallivastaus. Perustele ja suunnittele myös arviointikriteerit
 9. 9. Esimerkkejä verkkotenttikysymyksiin Jyväskylän yliopisto: Verkkotentin suunnittelutyöväline (kysymykset alla suoria lainauksia) https://www.jyu.fi/studentlife/verkkotentti/Verkkotentinsuunnittelutyvline.pdf Teoreettiset tenttikysymykset • Valitse tenttikirjallisuudesta kaksi näkökulmaa ja vertaile niiden piirteitä, yhtäläisyyksiä ja eroja. • Laadi käsitekartta tenttikirjallisuudesta ja kirjoita tiivis kuvaus keskeisimmistä käsitteistä ja niiden suhteista. • Kokoa tietopaketti, jossa esität kirjan keskeiset asiat itse valitsemallesi kohderyhmälle Soveltavat tenttikysymykset • Millainen merkitys tenttikirjallisuudesta oppimillasi asioilla on asiantuntijana toimimiseen työelämässä? • Eläydy erilaisiin rooleihin ja tarkastele teemaa eri rooleista käsin mahdollisimman monipuolisesti. (Roolit ja teema annetaan opiskelijalle tenttikysymyksessä.) • Valitse yksi seuraavista teemoista. Pohdi, miten tenttikirjallisuuden teema näkyy median ajankohtaisissa keskusteluissa
 10. 10. Kyytiä copy-paste –opiskelulle Anne Rongas: www.slideshare.net/arongas/kyyti-copypaste-opiskelulle (CC BY-SA) Hyviä muotoiluja oppimistehtäviin (ja lisää alaotsikon lähteestä!) • Vertaile (ei valmiita vastauksia, pakottaa ajattelemaan itse ja perustelemaan, anna apukysymyksiä vertailuun) • Etsi ja perustele (tiedon etsintä aktivoi, kun tehtävä ei ole pelkkää mekaanista hakukoneen käyttämistä) • Kiistä (vasta-argumentteja ei useinkaan löydy valmiina) • Vaihda näkökulmaa tai roolia • Opeta toiselle • Muunna muotoa, esim. videosta kaavioksi
 11. 11. Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä Asko Karjalainen ja Tiina Kemppainen: Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä — Ohjeita ja ideoita yliopistotenttien kehittämiseen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali. Lähteestä: http://tievie.oulu.fi/arviointiaavan_sanomat/keinotekoiset_tentit/perinteisettentit.htm Suullinen tentti (opetuskeskustelu) Kirjatentti alkutenttinä • Opintojakson kirjallisuus tentitään ennen kurssia, jolloin luennoissa voidaan keskittyä vaikeiksi koettuihin teemoihin. Tenttikysymykset etukäteen 1. Opiskelijoille annetaan tai he luovat itse joka luennon jälkeen tenttikysymyksiä, joista muutama tulee tenttiin. – Tarkoituksena on varmistaa, että opiskelija keskittyy oleellisiin kysymyksiin tenttiin valmistautuessaan. 2. Suullinen pienryhmäkuulustelu – Opiskelijat tulevat tenttiin ja kukin tuo mukanaan viisi kysymystä. – Kukin opiskelija nostaa vuorollaan itselleen kysymyksen ja vastaa siihen välittömästi. Sen jälkeen toiset opiskelijat täydentävät vastusta. Lopuksi vastaus jäsennetään yhteistyössä valmiiksi. – Kun kaikki opiskelijat ovat vastanneet, päätetään arvioinnista yhdessä keskustellen.
 12. 12. Yksilösuorituksesta paritenttiin Annette Sjömanin artikkeli Lapin amk:n teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143637/C%202%202018%20Arkko- Saukkonen%20Saloniemi.pdf?sequence=1 Pari- ja ryhmätenttien haaste on oikeudenmukaisen parin/ryhmän löytäminen. Tässä mallissa tentti on kaksiosainen: 1. Jokainen tekee yksilöverkkotentin Moodlessa (1/3 pisteistä) – Aikaraja, automaattinen arviointi 2. Opettaja muodostaa parit niin, että jatkoon mennään sellaisen parin kanssa, joka on valmistautunut tenttiin yhtä hyvin. 3. Parit vastaavat yhdessä perättäin kahteen essee-kysymykseen. (2/3 pisteistä.
 13. 13. Opiskelijat kasvattamassa kysymyspankkia verkkotenttiin Anja Mikkolan ja Annette Sjömanin artikkeli Lapin amk:n teoksessa Innostusta verkkotyöskentelyyn: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143637/C%202%202018%20Arkko- Saukkonen%20Saloniemi.pdf?sequence=1 Tehtävänanto • Tehkää ryhmänne aihealueesta 10 verkkotenttikysymystä (tosi–epätosi tai monivalinta) ja julkaiskaa ne Moodlen keskustelualueella. • Antakaa positiivista ja kehittävää palautetta toisten ryhmien laatimista kysymyksistä ja kommentoikaa, mikäli kysymys on epäselvä tai ymmärrettävissä useammalla tavalla. • Voitte muokata omia kysymyksiä annettuun päivämäärään asti. • Laatimistanne kysymyksistä rakennetaan verkkotentti. Tästä tehtävästä saat 10 pistettä kurssin loppuarvosanaan.
 14. 14. Osaamisen osoittaminen Millä tavoin opiskelija voi tuoda näkyväksi saavuttamansa osaamisen? • Kannanotto, tieteen popularisointi • Kirjareferaatti • Opponointi • 10 min luentotallenne • Oppimispäiväkirja • Portfolio, CV
 15. 15. Vuorovaikutus johdattaa ymmärtävään oppimiseen Anne Rongas ja Kaisa Honkonen: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vuorovaikutus-ja-viestintataidot ”Jos oppija muistaa ja toistaa asioita, muttei osaa keskustella asioista, oppiminen on jäänyt pintatasolle. - - Vuorovaikutuksen rinnalla tarvitaan yksilöllisen työskentelyn hetkiä, jolloin vuorovaikutus tapahtuu oppisisältöjen kanssa, oppijan mielessä tai taitoja harjoitellen. Kun oppija tekee näitä yksilöllisen työskentelyn hetkiä näkyväksi --, opettaja ja vertaiset voivat antaa palautetta ja ohjata vaikeissa kohdissa eteenpäin.” Kuva: Ricinator, CC0, pixabay.com
 16. 16. Yksilöllisen työskentelyn näkyväksi tekeminen • Blogi: kurssin, pienryhmän tai opiskelijan oma (Blogger, WordPress,..) • Padlet-muistitaulu • Digijulkaisut – Microsoft Sway, Adobe Spark Page • Videot, animaatiot, kuvatarinat, kirjatrailerit – Adobe Spark Video, Powtoon, Biteable – iMovie, PowerDirector Video Editor App – Ruudunkaappausvideot, äänen tallentaminen PowerPointiin – Kuvaaminen kännykällä → Jakaminen • Äänitiedostot, podcastit, luennot – Podcastit esim. Audacityllä ja Spreakerilla – Moodle (esim. sanaston tekstieditori) tai OneNote (Teams) – Padlet, max 5 min tallenteet • Pinterest-kuvataulut
 17. 17. padlet.com/matlaakso/padlet
 18. 18. Padletin kahdeksan formaattia
 19. 19. Sway O365:n työkalu esim. sähköisen julkaisun, portfolion tai raportin tekemiseen. Myös yhdessä muokkaaminen onnistuu. • Sanna-Kaisa Salonniemi: Swayllä tehty Sway-ohje: sway.com/JcsMOuDuC1PFEsE7 • Swayh-julkaisun sisällöt lisätään plus-merkistä tuomalla kortteja, joihin saa erilaista sisältöä.
 20. 20. Adobe Spark Page Adoben työkalu sähköisten julkaisujen ja raporttien luomiseen. Näitä voidaan muokata myös yhdessä. Ks. esim. bit.ly/matleenabett2019
 21. 21. Adobe Spark videoita voi luoda selaimella ja iOS-sovelluksella spark.adobe.com/fi-FI
 22. 22. Videoesseet Antti Karvonen: sway.com/HpgHQD5zk2gmIhYx ”Meillä opettajilla ja erityisesti minulla on ihan solutasolle juurtunut vimma tarttua kirjoitusvirheisiin. Nykyinen mediaympäristö on kuitenkin niin monipuolinen ja visuaalinen, että samanlainen vimma pitäisi olla huonosti tehtyjä videoita ja kuvia kohtaan. Aion käyttää videota monissa yhteyksissä. Sekä tehtävienantoon että niiden palauttamiseen. Oppilaat joutuvat näyttämään, kertomaan, selittämään tai vaikka näyttelemään erilaisia tehtäviä. Videoessee on yksi työmuoto, jota varmasti kokeillaan. Hyvin jäsennelty ja suunniteltu, silti persoonallinen ja aika armoton tapa osoittaa perehtyneisyytensä asiaan. Näissäpä ei selviäkään copy/pastella.” Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com CC0
 23. 23. Infograafilla keskeisten teemojen kokoaminen artikkelista tai ilmiöstä Oppimistehtävänä • Lue artikkeli ja tee infograafi sen keskeisistä sisällöistä. • Tehkää ilmiön ydinteemoista selittävä kuva. Lisätkää omat/kriittiset/Suomeen liittyvät kommentit H5P:n image hotspots –työkalun tai ThingLinkin avulla. • Työkaluja infograafien tekemiseen: • PowerPoint • Canva: www.canva.com • Adobe Spark Post: spark.adobe.com/fi-FI Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 24. 24. Esityksessä UShumor.com luvalla ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013
 25. 25. Monivalinnat • Monivalinnoilla saadaan hyvä kattavuus kurssialueesta. • Kysymykset ja vastausvaihtoehdot eri järjestyksessä eri oppijoilla. • 20 oikein/väärin vastusta. Perustele ne mitkä väärin. • Aikapaine: niin monta kysymystä, ettei ehdi luntata eikä neuvoa kaveria. • Kysymykseen voi liittää monipuolista aineistoa. • Mukaan itsearviointikysymys.
 26. 26. Parempia monivalintatehtäviä Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be • Kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista • Ei irrallisten faktojen muistamista, vaan kysymysten sitomista. • Hyvin muotoiltu johdanto, case tai ongelma tilanteesta (toimii myös lyhyissä avoimissa kysymyksissä). • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? Ei vastakkaisia vaihtoehtoja, vaan samankaltaisia, joista yksi täysin oikein. • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon. • Kysymys voi olla pitkäkin, vastausvaihtoehdot napakoiksi. • 4-5 vaihtoehtoa.
 27. 27. Kokeillaan: www.matleenalaakso.fi Avaa nyt QR-koodista tai sisällysluettelosta sähköisten kokeiden sivu Koulutusdiojen sivulla ohjeet Googlen, Microsoftin ja H5P:n ja työkalujen käyttöön
 28. 28. kahoot.it Opettajan kirjautuminen sivun alaosasta
 29. 29. Uutena haasteet (kotitehtävä, challenge) • Voi vastata selaimella ilman kirjautumista • Voit määritellä painotatko osaamista nopeuden kustannuksella ja näkyvätkö kysymykset ja vastausvaihtoehdot kaikilla eri järjestyksessä. • Kyselyn voi avata selaimella 4 viikoksi ja mobiilisovelluksella 2 viikoksi. • Maksuttomassa versiossa max. 100 vastaajaa (live-kyselyssä 1000). • Opettaja näkee vastaajien tulokset. • Käytä myös niin, että tehdään pareittain/ryhmissä ja keskustellaan ja perustellaan oikeat vaihtoehdot ennen vastaamista.
 30. 30. Valinnat haastetta luotaessa
 31. 31. Muita muutoksia Kahootissa 2019 Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/08/kahoot-parannuksia-ja-huononnuksia.html Peruskäytön on luvattu pysyvän opettajille aina maksuttomana, mutta ilmaisversion ominaisuuksia on karsittu. Esim. kyselytyyppeinä tarjolla enää Quiz-monivalinnat ja True/False-kysymykset. Muutoksia, joka koskevat ilmaista ja maksullista versiota • Kysymyspankki, joka nopeuttaa kyselyiden tekemistä. • Kysymykseen voi liittää YouTube-linkin. • Vastausajaksi voi määrittää 5 sek – 4 min (Jumblessa 20-120 sek). • Voit käyttää aiempaa pidempiä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja. • Tarjolla mm. matemaattisia erikoismerkkejä. • Voit yhdistää useita kyselyitä yhdeksi kyselyksi (max 100 kysymystä). • Kahootit tallentuvat automaattisesti, myös luonnoksina. • Mobiilisovellus (Android, iOS) mahdollistaa sen, että yhteisen Quiz-kisan jälkeen jokainen voi jatkaa itsenäisesti kyselyyn vastaamista, kunnes on vastannut kaikkiin kohtiin oikein.
 32. 32. Mitä herkkuja maksullisessa versiossa? Maksullisen Premium-version voi hankkia yksittäinen opettaja (Pro/Premium eli 3-6 €/kk), oppilaitos tai muu organisaatio. • Runsaasti kysymystyyppejä, joita voi liittää samaan kyselyyn (kuva) • Sisältödiat, kuvapankki, jukeboxi musiikille • Kyselyiden tallentaminen kansioihin, koulujen sisäiset tiimitilat • Koonteja ryhmän suoriutumisesta • Kyselyiden visuaalisen ilmeen brändäys
 33. 33. quizizz.com
 34. 34. Kotitehtävän tekijän näkymä • s
 35. 35. Kolme tapaa lisätä kysymyksiä Kysymys- pankki Lisää kysymykset itse kirjoittaen Tuo kysymykset ja vastaukset taulukosta (tästä löydät ladattavan pohjan)
 36. 36. Tee erilaisia kysymyksiä
 37. 37. Kolme vinkkiä kyselyiden tekijöille 1. Pixabay.com –palvelusta löydät tekijänoikeusvapaita (CC0) kuvia. 2. Jaa kyselysi ja hyödynnä jaettuja kyselyitä sellaisenaan tai muokkaa niistä oma versiosi. Esim. Kahoot, Quizizz, Quizlet, X-breikki. 3. Laita oppijat tekemään kyselyitä toisilleen! Ryhmä voi tehdä yhteisen kyselyn esim. niin, että jokainen lisää yhden kysymyksen. Kuva: Mosborne01, CC BY-SA Vastausten tietäminen voi helpottaa koulun käymistä. Se että osaa tehdä hyviä kysymyksiä, helpottaa elämässä. Warren Berger
 38. 38. Microsoft Forms Formsilla voit luoda kahdenlaisia kyselyitä: • Lomake: esim. ilmoittautumis- ja palaute- lomakkeet • Tietovisa: kokeet, jotka voidaan pisteyttää automaattisesti tai jotka opettaja voi tarkastaa Kokeile vastaamista tietovisaan, mikä esittelee kaikki kysymystyypit, paitsi vain organisaation sisäisissä kyselyissä toimivan tiedostojen lisäämisen: bit.ly/tietovisasuomi
 39. 39. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 40. 40. Quizletiä käytetään paljon sanaston ja termien harjoitteluun Tee omia tehtäviä, käytä/muokkaa jaettuja sekä laita oppijat tekemään. • Perustehtäviä seitsemän (kuvassa), mobiilisovelluksella (Android, iOS) viisi • Sanaparien lisäksi sana & kuva –pareja sekä diagrammi-tehtäviä, missä kuvaan yhdistetään useita sanoja. • Lisäksi hauska ryhmissä tehtävä Live-kisa • Edellyttää oppijankin kirjautumista, jotta opettaja näkee tulokset.
 41. 41. Quizlet Live -ryhmäkisa • Opettaja käynnistää Live-pelin valitsemastaan kyselystä. • Quizlet muodostaa ryhmät → siirrytään istumaan ryhmittäin. • Kysymys on yhteinen, mutta oikea vastaus löytyy vain yhdeltä ryhmän jäseneltä eli ennen vastaamista ryhmän on keskusteltava vaihtoehdoista. • Koko luokan kisa päättyy, kun ensimmäinen ryhmä on valmis. → Kisa voidaan toistaa samoilla tai eri ryhmillä. Liven voi käynnistää vain kirjautunut käyttäjä. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 42. 42. Diagrammien tehtävätyyppejä Ilmaisversiolla voit lisätä kuvaan max. kahdeksan kohtaa. Vain osa tehtävä-tyypeistä toimii diagrammi-tehtävillä • Learn – yhdistä yksittäinen sana oikeaan paikkaan kuvassa • Write – kirjoita kuvasta osoitettu sana/käsite • Test – koetyylinen kysely (kirjoita oikea vastaus, monivalinta,..) • Match – yhdistä kuvat ja sanat • Live - ryhmäkisa
 43. 43. Videotehtäviä EDpuzzlella www.matleenalaakso.fi/2015/04/videotehtavia-edpuzzlen-avulla.html EDpuzzlen avulla voi lisätä videoihin oman selostuksen, teksti- ja äänikommentteja sekä avoimia ja monivalintakysymyksiä. • Videoita voi tuoda useista palveluista ja omalta tietokoneelta/iPadista. • Voit jakaa EDpuzzlen katsottavaksi anonyymisti tai niin että oppija kertoo vain etunimen, käyttäjänimen ja antaa salasanan. Oppija voi myös kirjautua (Google/Edmodo). • Toimii selaimella ja mobiililaitteiden sovelluksilla (Android, iOS)
 44. 44. Moodlessa noin 50 H5P-työkalua sisällön tuottamiseen ja automaattisesti tarkastettaviin tehtäviin Ruudunkaappauskuva: h5p.org/content-types-and-applications Opettajan kontrolli lähinnä Moodlen edistymisen seurannan kautta tai antamalla opiskelijaryhmille opettajan rooli tiettyyn tehtävään ja ohjeistamalla sisällön tuottaminen.
 45. 45. Sovellusten ohjeet (mm. Kahoot, Quizizz, Forms) www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
 46. 46. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×