SlideShare a Scribd company logo
Kouluttajana ja ohjaajana
kirjastossa
Kirjastot, digitaalisuus ja uudet toimintaympäristöt 25 op
Ohjaustaitojen webinaari 7.5.2024 (1/6)
Matleena Laakso
Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija
• Freelancer-kouluttaja
• Sivutoimisesti Tampereen korkeakoulu-
yhteisössä (TAMK & TAU)
• Aktiivinen bloggaaja
• Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023
• Koulutus KM ja AmO
Ensikertaa Zoomissa?
zoom.us
Hyvä, monipuolinen ja paljon käytetty videoneuvottelusovellus.
• Maksutta max 40 min tapaamiset korkeintaan 100 osallistujalle.
• Monta erilaista maksullista lisenssiä: zoom.us/pricing
• Toimii selaimella ja mobiilisovelluksella sekä monipuolisimmin
työpöytäsovelluksella.
Kameran peukutus
Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
Kuusi webinaaria
• ti 7.5. klo 9-11 Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa
• ke 8.5. klo 14-16 Fasilitointi lähinä ja etänä
• ke 15.5 klo 14-16 Osallistujien aktivointi ja osallistaminen
digityökalujen avulla
• to 16.5. klo 14-16 Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä
• ti 21.5. klo 14-16 Verkkosisältöjen luominen 1.
• ke 29.5. klo 14-16 Verkkosisältöjen luominen 2.
Kahden viimeisen webinaarin sovellukset valitaan yhdessä.
Lisäksi vapaaehtoisia ohjaustuokioita mm. webinaarien jälkeen
ja myöhemmin toukokuussa myös iltaisin.
Ohjelma klo 9.00-11.00
• Tervetuloa: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet
• Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa
• Oppimispäiväkirja
• Sovelluksen valinta ja verkkoalustan luominen.
Esim. Padlet, Adobe Express tai Microsoft Sway.
Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät
löydät koulutuksen Padletista.
Koulutuksen verkkoympäristö
Linkki s-postissasi ja Moodlessa
Opettamisen taustalla
Millainen oppimiskäsitys sinulla on?
• Mitä ajattelet oppimisen olevan? Miten ihminen oppii?
Entä ihmiskäsitys?
• Itsestäsi? Oppijoista? Ihmisistä yleisesti?
Tai tietokäsitys?
• Käsitys tiedosta ja sen opittavuudesta.
• Käsitys opetettavista sisällöistä.
→ Nämä kaikki vaikuttavat siihen,
miten toimit kouluttajana ja ohjaajana.
Kuva: Johnhain, pixabay.com
Oppimisen kokonaismalli
Kuva: Tynjälä P. 2001: Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tammi
Aikaisemmat tiedot
ja taidot
Kyvyt
Älykkyys
Persoonallisuus
Kotitausta
Työkokemus
Opetussuunnitelma
Oppiaine
Opettaja
Opetusmenetelmät
Arviointimenetelmät
Oppijan
havainnot
ja
tulkinnat
Käsitykset
ilmiöstä
Taidot
Omien
tavoitteiden
saavuttaminen
Arviointi
Taustatekijät
Oppimisympäristö
Oppimisprosessi
Aikaisemmat
tiedot
Motiivit
Orientaatio
Strategiat
Tyylit
Prosessointi-
tavat
Metakognitiivinen
toiminta
Tulokset
KULTTUURI
Henkilökohtaiset tekijät
Oppimisen kokonaismallissa
Tynjälä P. 2001: Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tammi
• Oppiminen on aktiivista toimintaa.
• Opettaminen on oppimisprosessin ohjausta.
• Oppijan aiemmat tiedot ja käsitykset toimivat uuden oppimisen perustana.
• Faktapainotteisuudesta ongelmakeskeisyyteen:
– Läpikäymisen sijaan keskeisiä asioita opiskellaan syvällisesti.
– Mieleen painamisen sijaan korostetaan tiedon käyttämistä esim. ongelmien
ratkaisussa. Mikä se on / miten se toimii sijaan kuvaamista, syy-seurasuhteita,..
– Opitun soveltamista edistää tiedon käsittely eri näkökulmista ja eri menetelmin.
• Ajattelun kehittäminen sekä metakognitiivisten taitojen harjoittelu
integroidaan sisältöjen opiskeluun.
• Sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkittävä rooli oppimisprosessissa.
Asioita työstetään ja sovelletaan yhdessä. Näen erilaiset tulkinnat kohtaavat.
• Oppijat arvioivat sekä omaa että toistensa oppimista ja työskentelyä.
Vuorovaikutus johdattaa
ymmärtävään oppimiseen
Anne Rongas ja Kaisa Honkonen: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vuorovaikutus-ja-viestintataidot
”Jos oppija muistaa ja toistaa asioita, muttei osaa keskustella
asioista, oppiminen on jäänyt pintatasolle.
Vuorovaikutuksen rinnalla tarvitaan yksilöllisen työskentelyn hetkiä,
jolloin vuorovaikutus tapahtuu oppisisältöjen kanssa,
oppijan mielessä tai taitoja harjoitellen.
Kun oppija tekee näitä yksilöllisen
työskentelyn hetkiä näkyväksi --,
opettaja ja vertaiset voivat antaa
palautetta ja ohjata vaikeissa
kohdissa eteenpäin.”
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-edellytykset-
nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Edellyttää oppijoilta
• sitoutumista tavoitteeseen ja
• tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten
asiantuntijuuksia yhdistäen.
– selittämistä,
– argumentointia,
– kysymistä ja
– perspektiivin ottamista.
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-edellytykset-
nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös
jännityksen lieventämiseen ja
yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
Itsesäätelyn taitojen tukeminen
Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©):
oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia
ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac
Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn
taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja
opintomenestystä.
• Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä,
pedagogiikkaa ja ohjausta.
• Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla.
Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan.
Esimerkkejä keinoista:
• Osallistavat menetelmät
• Vuorovaikutus
• Tutkiva oppiminen
• Simulaatiot
• Kannustus ja palaute
Hyvät oppimistehtävät
Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13 sekä
Varonen & Hohenthal: Verkkototeutuksen laatukriteerit eAMK, aoe.fi/#/materiaali/120 CC BY-SA
• Herättävät kiinnostuksen aiheeseen.
• Aktivoivat ja motivoivat oppijaa.
• Tuovat esille oppijan aikaisempia käsityksiä.
• Tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista.
• Ongelmanratkaisupohjaisia.
• Ohjaavat tiedonrakentelua.
• Ohjaavat uuden taidon kehittymistä.
• Ohjaavat työskentelytapojen kehittämistä.
• Kommunikatiivisia esim. dialogi, väittely, paneeli,
keskustelu verkossa.
• Tukevat ryhmätaitojen kehittymistä.
• Voivat sisältää valinnaisuutta.
• Reflektiivisiä.
Oppimista edistävän toiminnan
suunnittelu verbien avulla
Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13
• Lue, katsele, kuuntele
• Aisti, kosketa, maista,..
• Tarkastele, silmäile,..
HAVAITSEMINEN
• Vastaa, tulkitse, pohdi, keskustele
• Kerro, kirjoita, kuvaile, kiteytä
• Nimeä, paikanna, valitse,..
TULKITSEMINEN
• Seuraa, vertaa, arvioi, analysoi, yhdistele,..
• Luokittele, erottele, päättele, reflektoi,..
• Selitä, etsi, perehdy, palauta mieleen,..
• Kysy, organisoi, käytä, jaa, ohjaa,..
TIEDONPROSESSOINTI,
TOIMINTA ja
VUOROVAIKUTUS
Kolmenlaista osaamista
Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä:
harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu
TPACK-malli jäsentää
kouluttajan
osaamisvaatimuksia.
Tavoitteena opetus,
jossa yhdistyy
sisältötieto,
pedagogiikka ja
teknologia.
TPACK-mallin tiedon lajit 1/2
Krista Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa:
journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68509 (alla runsaasti suoria lainauksia)
Pedagoginen tieto
• Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen
prosesseista; siitä, miten oppilaat oppivat, oppitunti suunnitellaan,
luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto
sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot.
Sisältötieto
• Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja
millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista,
ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä voidaan
olettaa olevan.
• Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa,
ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen
parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppilaiden tietotason ja
opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen
toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia
lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia
tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei
enää palvele nykyopetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
TPACK-mallin tiedon lajit 2/2
Krista Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa:
journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68509 (alla runsaasti suoria lainauksia)
Teknologinen tieto
• Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja
niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky
tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden
saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa
mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin.
• Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien
ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa.
• Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja
oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa
tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
Pedagoginen käsikirjoitus
Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan
pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Käsikirjoitus voi olla esim.
visuaalinen malli, taulukko tai aikajana.
• Kertoo, mitä opetuksessa tapahtuu.
• Auttaa näkemään rakenteen ja kokonaisuuden.
Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat
Aloita näistä
• Sisällöt ja oppimistavoitteet
• Aikataulu ja kesto
• Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko
• Lähi-etä-hybridi-verkko
Jatka suunnitteluun
• Pedagogiset lähtökohdat ja opetusmenetelmät
• Osallistujien odotukset
• Koulutusmateriaalit, oppimistehtävät, vuorovaikutus ja sovellukset
• Koulutuksen rytmittäminen
• Reflektio, palaute, arviointi
Toukokuun oppimistehtävät
Kuusi webinaaria
• Osallistu webinaariin.
• TAI katso tallenne ja kommentoi oppimaasi lyhyesti Padlettiin
sekä kokeile mahdollisuuksien mukaan esillä olleita sovelluksia.
Oppimispäiväkirja
• Webinaareissa opitun pohdinta suhteessa omiin työtehtäviin.
Muutama nosto kustakin webinaarista riittää: Mikä oli sinulle
tärkeää? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi? Millaisia
kokeiluja olet tehnyt koulutuksen aikana? Linkkaa kokeilujasi!
• Työkaluna Padlet-muistitaulu, Adobe Express –verkkosivu (eli
julkaisu) tai Microsoft Sway.
• Luodaan pohja nyt ja linkitetään Padletiin.
• Kun valmis, kerro se Padletin kommenteissa, viim. tiistaina 18.6.
padlet.com/matlaakso/padlet
Kirjautuminen, ohjeet, kokeilulinkit ja esimerkit
KIRJAUDU
www.adobe.com/fi/express
Luo kuvia, grafiikoita, videoita ja
verkkojulkaisuja ym.
• Maksuton kuluttajalisenssi.
• Luo itse tai käytä mallipohjia ja
tekoälyä.
• Voi muokata myös yhdessä.
Ohjeet linkattu Padletiimme:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Adobe Express: Oppimispäiväkirja
1. Klikkaa PLUS-merkkiä ja valitse VERKKOSIVU.
2. Anna tiedostollesi nimi (yläpalkki).
3. Lisää otsikko, alaotsikko ja taustakuva, jonka asetteluun kolme vaihtoehtoa.
4. Lisää sisällöt: teksti, linkki, kuvat eri tavoin aseteltuna tai video linkkinä
YouTubesta, Vimeosta tai Expressistä.
Kuville voi lisätä
vaihtoehtoisen
tekstin.
Valitse teema ja jaa linkillä
5. Valitse esityksellesi teema ja esikatsele.
• Löydät ne yläosan kuvakkeista.
6. Jaa-painikkeesta voit kutsua kanssamuokkaajia tai jakaa linkillä.
• Kun teet muutoksia, päivitä ne katsojille Jaa-napin kautta.
Sway-julkaisut
sway.cloud.microsoft
Luo ja jaa esityksiä,
verkkojulkaisuja ym.
Monta ulkoasuteemaa
valittavaksi
Voit jakaa tarkastelu-
tai muokkauslinkin.
Luo uusi
Muokkausnäkymä
Lisää kortteja
Lisää plus-merkistä
kortteja, joihin saa
erilaista sisältöä.
Jokaisessa kortissa
on erilaista
sisältöä, kuten
tekstiä, kuvia,
videoita ja Office-
tiedostoja.
Luo oppimispäiväkirja ja jaa se Padlettiimme
lyhyen esittäytymisen kanssa
Lisää linkki
Ehdotuksia näkökulmiksi
oppimispäiväkirjaan
Mikä oli sinulle tärkeää?
Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi?
Mistä menetelmistä tai sovelluksista innostuit?
Mitä niistä aiot käyttää työssäsi?
• Kameran peukutus
• Padlet-muistitaulu
• Adobe Express –verkkojulkaisu
• Microsoft Sway
Padlet jää käyttöönne koulutuksen jälkeenkin, mutta voit halutessasi
poimia parhaat vinkit, sovellukset ja ohjeet oppimispäiväkirjaasi.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
lisäät linkin tähän diasarjaan.
• Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24

Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso
 
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä
 
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Matleena Laakso
 
Verkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja someVerkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja someakorhonen
 
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Matleena Laakso
 
Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)
Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)
Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)
Marko Teräs
 
Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20
Matleena Laakso
 
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
KirsiViitanen
 
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Matleena Laakso
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeHarri Heikkilä
 
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Matleena Laakso
 
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Matleena Laakso
 
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Matleena Laakso
 
Verkko ohjaus
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjaus
Heli Antila
 
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018
Heli Antila
 
Verkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMKVerkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMK
eamkhanke
 
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkkoTamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Heli Antila
 
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso
 

Similar to Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24 (20)

Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
 
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
Itseohjautuva ja yhteisöllinen verkko-oppiminen 22.4.22
 
Verkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja someVerkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja some
 
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
 
Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)
Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)
Oppimisanalytiikkaa opiskelijan (ja vähän opettajankin) silmin (ITK 2019)
 
Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20 Pedagogin digitystä 7.10.20
Pedagogin digitystä 7.10.20
 
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatuSulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
Sulautuvan oppimisen lähtökohdat ja verkko-opetuksen laatu
 
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
 
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
Digipedagogiset toteutusmahdollisuudet
 
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20
 
Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1
Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1
Sr loppimisympäristöjen suunnittelu1
 
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
 
Verkko ohjaus
Verkko ohjausVerkko ohjaus
Verkko ohjaus
 
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
 
Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018
 
Verkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMKVerkkovirta eAMK
Verkkovirta eAMK
 
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkkoTamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
Tamk digiosalliseksi erityinen tuki ja verkko
 
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
 

More from Matleena Laakso

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Matleena Laakso
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Matleena Laakso
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 

Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24

 • 1. Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa Kirjastot, digitaalisuus ja uudet toimintaympäristöt 25 op Ohjaustaitojen webinaari 7.5.2024 (1/6) Matleena Laakso Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut Blogi: www.matleenalaakso.fi
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija • Freelancer-kouluttaja • Sivutoimisesti Tampereen korkeakoulu- yhteisössä (TAMK & TAU) • Aktiivinen bloggaaja • Avoimen oppimisen vaikuttaja 2023 • Koulutus KM ja AmO
 • 4. zoom.us Hyvä, monipuolinen ja paljon käytetty videoneuvottelusovellus. • Maksutta max 40 min tapaamiset korkeintaan 100 osallistujalle. • Monta erilaista maksullista lisenssiä: zoom.us/pricing • Toimii selaimella ja mobiilisovelluksella sekä monipuolisimmin työpöytäsovelluksella.
 • 6. Kuusi webinaaria • ti 7.5. klo 9-11 Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa • ke 8.5. klo 14-16 Fasilitointi lähinä ja etänä • ke 15.5 klo 14-16 Osallistujien aktivointi ja osallistaminen digityökalujen avulla • to 16.5. klo 14-16 Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä • ti 21.5. klo 14-16 Verkkosisältöjen luominen 1. • ke 29.5. klo 14-16 Verkkosisältöjen luominen 2. Kahden viimeisen webinaarin sovellukset valitaan yhdessä. Lisäksi vapaaehtoisia ohjaustuokioita mm. webinaarien jälkeen ja myöhemmin toukokuussa myös iltaisin.
 • 7. Ohjelma klo 9.00-11.00 • Tervetuloa: käytännöt, tutustuminen ja tavoitteet • Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa • Oppimispäiväkirja • Sovelluksen valinta ja verkkoalustan luominen. Esim. Padlet, Adobe Express tai Microsoft Sway. Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät löydät koulutuksen Padletista.
 • 9. Opettamisen taustalla Millainen oppimiskäsitys sinulla on? • Mitä ajattelet oppimisen olevan? Miten ihminen oppii? Entä ihmiskäsitys? • Itsestäsi? Oppijoista? Ihmisistä yleisesti? Tai tietokäsitys? • Käsitys tiedosta ja sen opittavuudesta. • Käsitys opetettavista sisällöistä. → Nämä kaikki vaikuttavat siihen, miten toimit kouluttajana ja ohjaajana. Kuva: Johnhain, pixabay.com
 • 10. Oppimisen kokonaismalli Kuva: Tynjälä P. 2001: Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tammi Aikaisemmat tiedot ja taidot Kyvyt Älykkyys Persoonallisuus Kotitausta Työkokemus Opetussuunnitelma Oppiaine Opettaja Opetusmenetelmät Arviointimenetelmät Oppijan havainnot ja tulkinnat Käsitykset ilmiöstä Taidot Omien tavoitteiden saavuttaminen Arviointi Taustatekijät Oppimisympäristö Oppimisprosessi Aikaisemmat tiedot Motiivit Orientaatio Strategiat Tyylit Prosessointi- tavat Metakognitiivinen toiminta Tulokset KULTTUURI Henkilökohtaiset tekijät
 • 11. Oppimisen kokonaismallissa Tynjälä P. 2001: Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tammi • Oppiminen on aktiivista toimintaa. • Opettaminen on oppimisprosessin ohjausta. • Oppijan aiemmat tiedot ja käsitykset toimivat uuden oppimisen perustana. • Faktapainotteisuudesta ongelmakeskeisyyteen: – Läpikäymisen sijaan keskeisiä asioita opiskellaan syvällisesti. – Mieleen painamisen sijaan korostetaan tiedon käyttämistä esim. ongelmien ratkaisussa. Mikä se on / miten se toimii sijaan kuvaamista, syy-seurasuhteita,.. – Opitun soveltamista edistää tiedon käsittely eri näkökulmista ja eri menetelmin. • Ajattelun kehittäminen sekä metakognitiivisten taitojen harjoittelu integroidaan sisältöjen opiskeluun. • Sosiaalisella vuorovaikutuksella on merkittävä rooli oppimisprosessissa. Asioita työstetään ja sovelletaan yhdessä. Näen erilaiset tulkinnat kohtaavat. • Oppijat arvioivat sekä omaa että toistensa oppimista ja työskentelyä.
 • 12. Vuorovaikutus johdattaa ymmärtävään oppimiseen Anne Rongas ja Kaisa Honkonen: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vuorovaikutus-ja-viestintataidot ”Jos oppija muistaa ja toistaa asioita, muttei osaa keskustella asioista, oppiminen on jäänyt pintatasolle. Vuorovaikutuksen rinnalla tarvitaan yksilöllisen työskentelyn hetkiä, jolloin vuorovaikutus tapahtuu oppisisältöjen kanssa, oppijan mielessä tai taitoja harjoitellen. Kun oppija tekee näitä yksilöllisen työskentelyn hetkiä näkyväksi --, opettaja ja vertaiset voivat antaa palautetta ja ohjata vaikeissa kohdissa eteenpäin.”
 • 13. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-edellytykset- nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Edellyttää oppijoilta • sitoutumista tavoitteeseen ja • tietoista ponnistelua ryhmän jäsenten asiantuntijuuksia yhdistäen. – selittämistä, – argumentointia, – kysymistä ja – perspektiivin ottamista.
 • 14. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-edellytykset- nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 15. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Kehittämällä yksilöiden ja ryhmien itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. • Tueksi tarvitaan näitä tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta. • Motivaatio ei automaattisesti pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 • 16. Hyvät oppimistehtävät Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13 sekä Varonen & Hohenthal: Verkkototeutuksen laatukriteerit eAMK, aoe.fi/#/materiaali/120 CC BY-SA • Herättävät kiinnostuksen aiheeseen. • Aktivoivat ja motivoivat oppijaa. • Tuovat esille oppijan aikaisempia käsityksiä. • Tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista. • Ongelmanratkaisupohjaisia. • Ohjaavat tiedonrakentelua. • Ohjaavat uuden taidon kehittymistä. • Ohjaavat työskentelytapojen kehittämistä. • Kommunikatiivisia esim. dialogi, väittely, paneeli, keskustelu verkossa. • Tukevat ryhmätaitojen kehittymistä. • Voivat sisältää valinnaisuutta. • Reflektiivisiä.
 • 17. Oppimista edistävän toiminnan suunnittelu verbien avulla Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13 • Lue, katsele, kuuntele • Aisti, kosketa, maista,.. • Tarkastele, silmäile,.. HAVAITSEMINEN • Vastaa, tulkitse, pohdi, keskustele • Kerro, kirjoita, kuvaile, kiteytä • Nimeä, paikanna, valitse,.. TULKITSEMINEN • Seuraa, vertaa, arvioi, analysoi, yhdistele,.. • Luokittele, erottele, päättele, reflektoi,.. • Selitä, etsi, perehdy, palauta mieleen,.. • Kysy, organisoi, käytä, jaa, ohjaa,.. TIEDONPROSESSOINTI, TOIMINTA ja VUOROVAIKUTUS
 • 18. Kolmenlaista osaamista Alkuräinen kuva julkaisijan luvalla: http://tpack.org © 2012 ja suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu TPACK-malli jäsentää kouluttajan osaamisvaatimuksia. Tavoitteena opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia.
 • 19. TPACK-mallin tiedon lajit 1/2 Krista Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68509 (alla runsaasti suoria lainauksia) Pedagoginen tieto • Pedagoginen tieto on tietoa ja kokemusta opettamisen sekä oppimisen prosesseista; siitä, miten oppilaat oppivat, oppitunti suunnitellaan, luokkatilanne hallitaan ja oppimista arvioidaan. Pedagoginen tieto sisältää laajemmat oppimisen tavoitteet ja arvot. Sisältötieto • Sisältötiedolla tarkoitetaan opetettavan aiheen sisältöä: mikä on aihe, ja millä laajuudella sitä käsitellään. Sisältötiedon kannalta on olennaista, ketkä ovat kohderyhmänä, ja millaista ennakko-osaamista heillä voidaan olettaa olevan. • Pedagoginen sisältötieto on opetettavaan aiheeseen liittyvää tietoa, ja pedagogista tietoa aiheen opettamisesta, ja aiheen opetukseen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Se huomioi oppilaiden tietotason ja opsin tavoitteet sekä arviointiperusteet. Tehokkaan opetuksen toteutumisen kannalta on olennaista, että opettaja hallitsee erilaisia lähestymistapoja aiheeseen ja kykenee muokkaamaan oppimateriaalia tilanteen mukaan. Pelkän pedagogisen sisältötiedon hallitseminen ei enää palvele nykyopetusta, jossa tietotekniikka on keskeistä.
 • 20. TPACK-mallin tiedon lajit 2/2 Krista Koskelo ja Virpi Kaisto 2015: Artikkeli Kasvatus & Aika –julkaisussa: journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68509 (alla runsaasti suoria lainauksia) Teknologinen tieto • Teknologinen tieto tarkoittaa tietoa teknologisten laitteiden käytöstä ja niiden soveltamisesta työhön ja arkielämään. Siihen kuuluu myös kyky tunnistaa tilanteet, joissa teknologia voi edistää opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Nopean kehityksen vuoksi teknologinen tieto on taitoa mukautua teknologiassa tapahtuviin muutoksiin. • Teknologinen sisältötieto on tietoa teknologisten laitteiden, ohjelmien ja sovellusten käytöstä tietyn aiheen opetuksessa. • Teknologis-pedagoginen tieto on ymmärrystä siitä, miten opetus ja oppiminen voivat muuttua käytettäessä teknologiaa. Se on tietoa tarjoumista ja rajoituksista, joita teknologia tuo opetukseen ja oppimiseen.
 • 21. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Käsikirjoitus voi olla esim. visuaalinen malli, taulukko tai aikajana. • Kertoo, mitä opetuksessa tapahtuu. • Auttaa näkemään rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 • 22. Koulutuksen suunnittelun lähtökohdat Aloita näistä • Sisällöt ja oppimistavoitteet • Aikataulu ja kesto • Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko • Lähi-etä-hybridi-verkko Jatka suunnitteluun • Pedagogiset lähtökohdat ja opetusmenetelmät • Osallistujien odotukset • Koulutusmateriaalit, oppimistehtävät, vuorovaikutus ja sovellukset • Koulutuksen rytmittäminen • Reflektio, palaute, arviointi
 • 23.
 • 24. Toukokuun oppimistehtävät Kuusi webinaaria • Osallistu webinaariin. • TAI katso tallenne ja kommentoi oppimaasi lyhyesti Padlettiin sekä kokeile mahdollisuuksien mukaan esillä olleita sovelluksia. Oppimispäiväkirja • Webinaareissa opitun pohdinta suhteessa omiin työtehtäviin. Muutama nosto kustakin webinaarista riittää: Mikä oli sinulle tärkeää? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi? Millaisia kokeiluja olet tehnyt koulutuksen aikana? Linkkaa kokeilujasi! • Työkaluna Padlet-muistitaulu, Adobe Express –verkkosivu (eli julkaisu) tai Microsoft Sway. • Luodaan pohja nyt ja linkitetään Padletiin. • Kun valmis, kerro se Padletin kommenteissa, viim. tiistaina 18.6.
 • 26. www.adobe.com/fi/express Luo kuvia, grafiikoita, videoita ja verkkojulkaisuja ym. • Maksuton kuluttajalisenssi. • Luo itse tai käytä mallipohjia ja tekoälyä. • Voi muokata myös yhdessä. Ohjeet linkattu Padletiimme: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 27. Adobe Express: Oppimispäiväkirja 1. Klikkaa PLUS-merkkiä ja valitse VERKKOSIVU. 2. Anna tiedostollesi nimi (yläpalkki). 3. Lisää otsikko, alaotsikko ja taustakuva, jonka asetteluun kolme vaihtoehtoa. 4. Lisää sisällöt: teksti, linkki, kuvat eri tavoin aseteltuna tai video linkkinä YouTubesta, Vimeosta tai Expressistä. Kuville voi lisätä vaihtoehtoisen tekstin.
 • 28. Valitse teema ja jaa linkillä 5. Valitse esityksellesi teema ja esikatsele. • Löydät ne yläosan kuvakkeista. 6. Jaa-painikkeesta voit kutsua kanssamuokkaajia tai jakaa linkillä. • Kun teet muutoksia, päivitä ne katsojille Jaa-napin kautta.
 • 29. Sway-julkaisut sway.cloud.microsoft Luo ja jaa esityksiä, verkkojulkaisuja ym. Monta ulkoasuteemaa valittavaksi Voit jakaa tarkastelu- tai muokkauslinkin. Luo uusi
 • 31. Lisää kortteja Lisää plus-merkistä kortteja, joihin saa erilaista sisältöä. Jokaisessa kortissa on erilaista sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, videoita ja Office- tiedostoja.
 • 32. Luo oppimispäiväkirja ja jaa se Padlettiimme lyhyen esittäytymisen kanssa Lisää linkki
 • 33. Ehdotuksia näkökulmiksi oppimispäiväkirjaan Mikä oli sinulle tärkeää? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi? Mistä menetelmistä tai sovelluksista innostuit? Mitä niistä aiot käyttää työssäsi? • Kameran peukutus • Padlet-muistitaulu • Adobe Express –verkkojulkaisu • Microsoft Sway Padlet jää käyttöönne koulutuksen jälkeenkin, mutta voit halutessasi poimia parhaat vinkit, sovellukset ja ohjeet oppimispäiväkirjaasi.
 • 34. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. • Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi