SlideShare a Scribd company logo
Fasilitointi lähinä ja etänä
Kirjastot, digitaalisuus ja uudet toimintaympäristöt 25 op
Ohjaustaitojen webinaari 8.5.2024 (2/6)
Matleena Laakso
Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuusi webinaaria
• Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa
• Fasilitointi lähinä ja etänä
• Osallistujien aktivointi ja osallistaminen digityökalujen avulla
• Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä
• Verkkosisältöjen luominen 1.
• Verkkosisältöjen luominen 2.
Hyvää iltapäivää!
Avaa kamerasi ja kerro…
Kuva: LuidmilaKot, pixabay.com
Ohjelma klo 14.00-16.00
• Tervetuloa
• Ryhmän ohjaaminen
• Fasilitointi lähinä, hybridisti ja etänä
• Webinaarin vaiheet
• Erilaisia aloituksia ja reflektioita
• Opetusmenetelmiä
Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät
löydät koulutuksen Padletista.
Toukokuun oppimistehtävät
Kuusi webinaaria
• Osallistu webinaariin.
• TAI katso tallenne ja kommentoi oppimaasi lyhyesti Padlettiin sekä
kokeile mahdollisuuksien mukaan esillä olleita sovelluksia.
Oppimispäiväkirja
• Webinaareissa opitun pohdinta suhteessa omiin työtehtäviin.
Muutama nosto kustakin webinaarista riittää: Mikä oli sinulle
tärkeää? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi? Millaisia
kokeiluja olet tehnyt koulutuksen aikana? Linkkaa kokeilujasi!
• Työkaluna Padlet-muistitaulu, Adobe Express –verkkosivu (eli
julkaisu) tai Microsoft Sway.
• Kun valmis, kerro se Padletin kommenteissa, viim. tiistaina 18.6.
Apua tarjolla oppimispäiväkirjan
luomiseen ja muokkaamiseen
1. webinaarin tallenteessa ja Padlet-sarakkeessa
• Vaihtoehdot esitelty ja Padletin luominen näytetty 1. webinaarissa.
• Padletissa sekä ohjevideot että ohjediat Padletista ja Adobe
Expressin verkkosivusta.
Ohjaustuokio jokaisen webinaarin jälkeen.
Vapaaehtoinen ohjaustuokio ensi viikolla
• Torstai 16.5. klo 18-20
Ryhmän
ohjaaminen
Kuva: Bessi, pixabay.com
Mitä on hybridi?
Hybridillä tarkoitetaan synkronista eli samanaikaista opetus- tai
kokoustilannetta, missä osa ryhmästä on läsnä ja osa etänä.
Molemmille ryhmille tarjotaan mahdollisimman yhteneväinen
oppimistilanne.
• Kaikki läsnä
• Kouluttaja läsnä, oppijat etänä
• Kouluttaja läsnä, oppijat läsnä+etänä
• Kouluttaja etänä, oppijat läsnä+etänä
• Kouluttaja etänä, oppijat läsnä
• Joskus tarjolla vaihtoehtona myös
tallenne tehtävineen
• Kaikki etänä
Vaihtoehtona voidaan käyttää striimausta.
Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
Hybridiopetuksen edellytyksiä
• Hyvä suunnittelu.
• Mielellään kouluttajapari, avustaja tai oppija apuna.
• Tilat, tekniset laitteet ja tuki.
• Verkon sovellusten hyödyntäminen
yhteisessä työskentelyssä.
• Erityishuomio vuorovaikutukseen,
jotta etäosallistujat eivät jää sivuun!
Oppaita ja muita lähteitä:
padlet.com/matlaakso/hybridi
Kuva: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
Bloomin taksonomia: osaamisen tasot
Kuva: energiaa.vamk.fi/osaaminen/osaamisperustaisuus-ja-linjakkuus-opetuksen-suunnittelussa (CC BY-SA)
Muokattu lähteestä: Vanderbilt University Center for Teaching CC BY)
Keskustelun merkitys oppimiselle
harto.wordpress.com/2020/11/20/yhteisollinen-oppiminen-ja-pedagogiset-mallit
”Keskusteluissa oppijat
• Selittävät ajatteluaan.
• Välittävät tietoa toisilleen.
• Arvioivat tietoa kriittisesti.
• Kysyvät tarkentavia kysymyksiä.
• Soveltavat opittua ja
rakentavat uutta tietoa.
• Arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa.
• Asettavat tavoitteita ja
suunnittelevat työskentelyn
seuraavia vaiheita.
→ Vuorovaikutus ryhmässä tukee monella tavalla
yksilöiden ymmärtävää oppimista.”
Kuva: mwitt1337, pixabay.com
Vuorovaikutus
Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuutta, sitouttaa ja parhaimmillaan
tukee oppimista.
• Viritä ryhmä. Ihmisyyttä ei voi siirtää sivuun ja ”mennä suoraan asiaan”.
• Osallista ensimmäisen vartin aikana.
• Pariporinaan aina uusi pari. Luottamus rakentuu näin nopeammin.
Minna, mistä teidän
ryhmä puhui?
(Helpompi, kun voi
puhua ryhmän suulla.)
Pekka, keneltä haluat kuulla
seuraavan kommentin?
(Vastuu puheenvuorojen
kiertämisestä jakautuu.)
Ryhmän vuorovaikutus-
suhteiden määrä
Kuva: www.getflow.com/blog/optimal-team-size-workplace-productivity
Kouluttajan/fasilitaattorin tehtävänä
on tukea ryhmän kaksoistavoitetta
Tunnetavoite
liittyy ryhmän
kiinteyteen ja
toimivuuteen
ryhmänä.
Tehokkuus eli
asiatavoite
liittyy ryhmän
tuloksellisuuteen.
Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
Ryhmän vaiheet ja
kouluttajan/fasilitaattorin toiminta
Ks. esim. www.matleenalaakso.fi/2016/01/ryhman-ohjaajan-toiminta-koulutusryhman.html
sekä verkko-opisto.msl.fi/jarjestotoimijan-abc/ryhmadynamiikka/ryhman-vaiheet
1. Muodostuminen (forming)
– Oman paikan etsiminen, tutustuminen, riippuvuus ohjaajasta, pelisäännöt.
– Ota ohjaajan rooli, tue jäsenten välistä vuorovaikutusta ja
pidä mielessä ryhmän kaksoistavoite.
2. Kuohunta (storming)
– Rohkaise kritiikkiin, ota vastaan tunteita, nosta ristiriitoja esiin,
sekoita alaryhmiä, anna tilaa ja selkeytä toimintaa.
3. Säännöistä sopiminen (norming)
– Pidä huolta perustehtävästä, kohtaa yksilöinä ja vahvista avoimuutta.
4. Työskenteleminen eli toimivan ryhmän vaihe (performing)
– Konsultin rooli ja motivaation ylläpitäminen.
5. Päättyminen (adjourning)
– Tee tietoiseksi päättymisestä, anna tilaa muisteluille ja tunteille.
Parin tai ryhmän muodostaminen
• Jana esim. etunimen aakkosjärjestyksen tai syntymäpäivän (ei
vuotta) tai mielipiteen mukaan. → Vierekkäiset / jako esim. kuuteen.
• Valitse pari, jota et tunne tai jonka kanssa et vielä tänään ole
työskennellyt.
• Metriset narut nippuna kouluttajan kädessä. →
Ota kiinni narusta, parisi on sen toisessa päässä.
• Kaikki saavat lapun, missä on eläimen nimi. Kutakin eläintä
on ryhmän jäseniä vastaava määrä. Pari tai pienryhmä etsitään
ääntelemällä kuten kyseinen eläin. Kun ryhmä on löytynyt, ollaan
hiljaa, kunnes kaikki ovat löytäneet oman ryhmänsä.
• Erikieliset tervehdykset, kuten em.
• Postikorttipalapelit: kullekin yksi pala. →
Etsi ryhmäsi muut jäsenet.
• Sähköisiä työkaluja:
www.matleenalaakso.fi/2023/02/jako-pienryhmiin.html
Fasilitointi on
prosessin
ohjaamista
Kuva: Bessi, pixabay.com
Kouluttajan osaaminen
Kupias & Koski 2012: Hyvä kouluttaja. Sanoma Pro.
Fasilitaattori/ Osaava
ohjaaja kouluttaja
Noviisi- Asiantuntija/
kouluttaja luennoitsija
O
h
j
a
u
s
o
s
a
a
m
i
n
e
n
/
p
e
d
a
g
o
g
i
n
e
n
o
s
a
a
m
i
n
e
n
Asiasisällön osaaminen
Mitä fasilitointi on?
Tavoitteellista ja sisällön suhteen neutraalia ryhmäprosessin
ohjaamista niin, että kaikki osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolisesti.
• Luodaan turvallinen ilmapiiri.
• Hyödynnetään ryhmän osaamista ja edistetään sitoutumista
erilaisin menetelmin ja/tai sovelluksin.
• Fasilitoija auttaa yksilöitä/tiimejä kohti itse-/yhdessäohjautuvuutta.
– Itseohjautuvuus on prosessi, jossa oppija aktiivisesti ja
vuorovaikutuksessa määrittää oppimistarpeita ja tavoitteita,
valitsee menetelmiä ja arvioi oppimistaan.
Itseohjautuvuuden malli
Gerald Grow: The Staged Self-Directed Learning Model.
Oppija/
osallistuja
Itseohjautuva
Sitoutunut
Kiinnostunut
Riippuva
Auktoriteetti Motivoija, Avustaja, Konsultti
valmentaja opas
Kouluttaja/ohjaaja
/fasilitaattori
Psykologinen turvallisuus
Turvallisuus syntyy avoimuudesta, luottamuksesta, hyväksynnästä
ja sitoutumisesta. Vältetään tilanteita, joissa voi syntyä pelkoa,
häpeää tai syyllisyyttä.
Tärkeää on kutsu oikeille henkilöille, fyysinen tila ja aloitus:
yhteinen ymmärrys tapahtuman luonteesta ja työskentelystä.
• Ryhmä & välineet tuttuja ja turvallisia.
• Uskalletaan kysellä, kommentoida ja ideoida.
• Selkeät ohjeet.
• Anna aikaa miettiä ennen kommentoimista.
• Yhteisöllisyys ja dialogisuus vs. kilpailu.
Yhdessä oppiminen.
• Iloinen mokaaminen vs. epäonnistumisen pelko.
• Vaikka vähän naurua tai hassutteluakin.
• Kannusta dialogiin.
Kuva: Sprachschuleaktiv, pixabay.com
Keskityn ja pysähdyn,
olen täysillä läsnä.
Suuntaan
tarkkaavaisuuteni
keskustelukumppaneihin
enkä itseeni.
Osallistun keskusteluun
symmetrisesti, puhun ja
kuuntelen suurin piirtein
yhtä paljon.
Puheeni sävy on pohtiva,
sen sijaan että kerron
valmiin käsitykseni
asiasta.
Arvioin yhteistä ajattelua
kokonaisuutena ja
kerron muille, mitä olen
siinä erityisesti
oivaltanut.
Tuen kehkeytyvää
yhteistä oppimista
jatkamalla keskusteluun
tuoduista ajattelun
iduista.
Huomaan tarpeen ja
paikan välisynteesien
tekemiselle.
Olen keskustelussa
rento, hyväksyvä ja
vilpitön.
Osallistun
vastavuoroisesti ja
osoitan pienillä teoilla
välittäväni jokaisesta.
Kuuntelen jokaista
sanatarkasti loppuun
asti ja pidän
kuunnellessa oman
mielipiteeni syrjässä.
Kysyn toiselta hänen
ajattelustaan avoimesti
ja aloitan silloin
kysymyssanalla.
Tiedustelen usein lisää
siitä, mitä toinen juuri
sanoi.
Hoksaan toista
kuunnellessani ns.
kuumat sanat, jotka ovat
tärkeitä avata.
Harjoittelen synteesin
kutomista ja sitä
tehdessäni huomioin
kaikkien osallistujien
ajattelua.
Annan tietoisesti vuoron
toiselle, joka vetäytyy tai
harkitsee asioita
kauemmin.
Puhun lyhyesti ja
kompaktisti, pari virkettä
kerrallaan.
Aarnio, H., Ruhalahti, S., Michelsson, R. & Mäki-Hakola, H. (2020)
Bingo pohjautuu H. Aarnion (2012)
kehittämiin dialogimenetelmiin.
Dialogi oppimisen palveluksessa -bingo
Miten onnistua työpajan fasilitoinnissa?
Daniel Monthan: howspace.com/fi/blogi/miten-onnistua-tyopajan-fasilitoinnissa
Ennen työpajaa
• Tutustu osallistujiin.
• Määrittele tarkoitus.
• Suunnittele pidemmälle.
• Aseta selkeä tavoite.
• Varaudu yllätyksiin.
Työpajan aikana
• Valmistele tilat kuntoon.
• Keskity aloitukseen.
• Käytännön asiat ja
perussäännöt.
• Käy läpi agenda ja aseta odotukset.
• Rakenna luottamusta.
• Fasilitoi, älä kontrolloi.
• Kannusta yhteiseen dokumentointiin.
• Arvioi tavoitteiden saavuttamista.
• Check-out: Lopetuksen merkitys.
• Keskustele seuraavista askelista.
Työpajan jälkeen
• Piirrä iso kuva ja tiedota edistymisestä.
• Aktivoi ja sitouta.
• Pyydä palautetta.
https://twitter.com/VPaajanen/status/1382275912666873857?s=20
Anna myös
aikaa ajatella
Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
10
sekuntia
22
sekuntia
Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
VESIPUTOUS
Tee kysymys. Anna aikaa ajatella ja
kirjoittaa kommentti esim. chattiin.
Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan.
Kuva: Maja-Drone, pixabay.com
Millainen aktivointi ja osallistaminen
tukee sinun omaa oppimista?
Kuva: Russmac, pixabay.com
Webinaarin
vaiheet
Kuva: Bessi, pixabay.com
Verkkotapaamisen vaiheet
1. Kutsu: ohjeet ja/tai mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali
• Valmistautuneena tapaamiseen / käänteinen oppiminen
2. Virtuaalikahvit
3. Yhteinen aloitus
• Webinaarityökalu haltuun (tai jo virtuaalikahveilla)
• Ohjelma, tavoitteet, tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen,..
• Pelisäännöt: kommentointi, luottamuksellisuus, kamerat, tallennus,..
4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely
5. Lopetus
• Opitun/työskentelyn reflektio, palaute
• Jatkosta sopiminen ym.
6. Jatkot
Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
Tarjoa vaihtelua
Vuorottele työskentelytapoja
• Kuunnellen, katsellen, kirjoittaen,..
• Puhuen, harjoitellen, äänestäen, työskennellen,..
• Vierailijat?
• Tauot ja/tai taukojumpat
Vuorottele kokoonpanoa
• Yksin –kouluttaja päivystää Zoomissa/Teamsissa
• Pienryhmissä (samat/eri ryhmät; työnjako)
– Satunnaiset ryhmät
– Opettaja määrittelee ryhmät
– Kukin saa valita oman ryhmänsä
– Ryhmät kyselyn vastausten mukaan (Zoom)
• Kaikki yhdessä
– Vuorovaikutus keskustellen ja/tai chatissä.
– Hyödynnä videoneuvottelun ja verkon työkaluja
(esim. kyselyt ja muistitaulut).
Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
Parhaimmillaan vuorovaikutus
motivoi ja tukee oppimista
Vuorovaikutus suunniteltava etukäteen
• Tutustuminen madaltaa osallistumiskynnystä.
• Osallista ensimmäisen vartin aikana.
• Orientoi teemaan ja kerro/sovi pelisäännöt.
• Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia.
• Hyödynnä verkon työkaluja – etenkin hybriditilanteissa.
Kamera ja mikrofoni
• Tervehditään ryhmää alussa kameran kera.
• Ainakin opettajalla aina kamera päällä.
• Katso kameraan ☺
• Ilmaise osallistumista myös ilmein ja elein.
• Milloin voisi pitää kaikilla mikit auki?
• Saavutettavuus?
Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
Millaisen kulttuurin
luot kameran käyttöön?
Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
Miten aktiivinen kuunteleminen
näkyy puhujalle ja ryhmälle?
Kuva: Stux, CC0, pixabay.com
Tutustuminen
ja/tai orientaatio
Opitun tai
työskentelyn reflektio
Kuva: Bessi, pixabay.com
Matleena Laakso, CC BY
Kokemuksesi hybridistä?
Olen kokeillut.
Opetan paljon hybridisti.
Odotan vielä ensikokemusta.
En tee koulutusta/ohjausta.
Samaa mieltä. Eri mieltä. En osaa sanoa./
En tiedä.
Kuva: Memed_Nurrohmad, pixabay.com
Mikä kysymys videoista kiinnostaa?
Millaisia? Milloin? Miksi?
Millä Kuka
sovelluksilla tekee? Jakaminen?
Kirjastossa
hyödyntäminen? Suunnittelu? Tekstitys?
Avaa kamerasi ja
esittele itsesi
kertomalla
supervoimasi
Kuva: Free-Photos, CC0, pixabay.com
Ryhmärengin kysymyskortit
Ryhmärengin Kirsi Alastalon materiaalit ja kuvien lähde: ryhmarenki.fi
Hyödynnä esim. erilaisia tutustumiskysymyksiä.
• Tulosta tai käytä WordWall-sovelluksella tehtyjä interaktiivisina
verkkoversioita. Pääosa materiaaleista jaettu CC BY-NC-SA -lisenssillä.
• Kielinä su, ru, en
Opitun ja työskentelyn reflektio
• Mitkä asiat edistävät oppimistasi?
• Koitko, että pääsimme tavoitteeseen?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi?
• Miten koit ryhmän vuorovaikutuksen?
• Mikä on oppimasi merkitys opinnäytteesi näkökulmasta?
• Mikä oli tärkein oivalluksesi?
• Miksi kannatti osallistua?
• Mistä haluat kiittää ryhmää?
• Mitä viet mukanasi?
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Kierrokset
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Menetelmiä
vuorovaikutuksen
edistämiseen ja koulutuksiin
Kuva: Bessi, pixabay.com
Aktivointi ja osallistaminen
• Jana, kartta ja nurkat
• Äänestykset viitaten tai sähköisillä lomakkeilla
• Tietovisat, pelilliset kyselyt ja kuvan X-breikki
• Magneetit, pikkuesineet, sananlaskut ja kuvakortit
(fyysiset/virtuaaliset)
• Muistitaulut
• Ajatuskartat
Aktivoi luennolla
• Pariporina.
• Minuuttikierros 3-4 hengen ryhmissä.
• Pyydä esimerkkejä arkielämästä.
• Haasta kyseenalaistamaan.
• Pyydä kysymyksiä.
• Muistiinpanot ajatuskarttana tai
yhdessä parin kanssa kirjoittaen.
Lisää ideoita kuvan lähteestä:
www.slideshare.net/KirsiViitanen/opiskelijan-
aktivointi-luennolla
3-2-1 -menetelmä
• Osallistujat kirjoittavat kolmen hengen ryhmissä kolme asiaa,
jotka he muistavat edelliseltä luennolta tai ennakkomateriaalista.
• Tämän jälkeen he kirjoittavat kaksi työhönsä liittyvää
tapahtumaa tai omaa kokemusta näihin kolmeen asiaan liittyen.
• Lopuksi osallistujat kirjoittavat yhden kysymyksen, jonka
haluaisivat tietää aiheesta.
– Kysytään ääneen tai kirjoitetaan sähköiseen muistitauluun.
Opetusmenetelmiä
Tämän kuten muutkin keskeiset linkit löydät koulutuksemme Padlet-
ympäristöstä: www.matleenalaakso.fi/2023/05/opetusmenetelmia.html
Asteikkokysymys
Miten arvioit omaa osaamistasi fasilitaattorina
(asteikolla 1-10)?
Asteikkokysymys
Miten arvioit omaa osaamistasi fasilitaattorina
(asteikolla 1-10)?
Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden
numeron enemmän?
Ehdotuksia näkökulmiksi
oppimispäiväkirjaan
Mikä oli sinulle tärkeää?
Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi?
Mistä menetelmistä tai sovelluksista innostuit?
Mitä niistä aiot käyttää työssäsi?
• Vesiputous-kysymykset
• Asteikkokysymykset
Padlet jää käyttöönne koulutuksen jälkeenkin, mutta voit halutessasi
poimia parhaat vinkit, sovellukset ja ohjeet oppimispäiväkirjaasi.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
lisäät linkin tähän diasarjaan.
• Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf

Hybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdfHybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdf
Matleena Laakso
 
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Matleena Laakso
 
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Matleena Laakso
 
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Matleena Laakso
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso
 
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Eenariina Hämäläinen
 
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso
 
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Matleena Laakso
 
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Harto Pönkä
 
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
Matleena Laakso
 
Johdanto verkkopedagogiikkaan
Johdanto verkkopedagogiikkaanJohdanto verkkopedagogiikkaan
Johdanto verkkopedagogiikkaanAnne Rongas
 
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Matleena Laakso
 
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettajaJaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Sanna Brauer
 
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Matleena Laakso
 
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Matleena Laakso
 
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissaKyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Matleena Laakso
 
Lähellä ja langoilla 11.4.22.pdf
Lähellä ja langoilla 11.4.22.pdfLähellä ja langoilla 11.4.22.pdf
Lähellä ja langoilla 11.4.22.pdf
Matleena Laakso
 
Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21
Matleena Laakso
 

Similar to Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf (20)

Hybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdfHybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdf
 
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
 
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
 
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
 
Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
 
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
Verkkokeskustelut oppimisen ja arvioinnin tapana
 
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
 
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
 
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
 
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
 
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
 
Johdanto verkkopedagogiikkaan
Johdanto verkkopedagogiikkaanJohdanto verkkopedagogiikkaan
Johdanto verkkopedagogiikkaan
 
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
 
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettajaJaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
 
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
 
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
 
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissaKyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
 
Lähellä ja langoilla 11.4.22.pdf
Lähellä ja langoilla 11.4.22.pdfLähellä ja langoilla 11.4.22.pdf
Lähellä ja langoilla 11.4.22.pdf
 
Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21
 

More from Matleena Laakso

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Matleena Laakso
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Matleena Laakso
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Matleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 

Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf

 • 1. Fasilitointi lähinä ja etänä Kirjastot, digitaalisuus ja uudet toimintaympäristöt 25 op Ohjaustaitojen webinaari 8.5.2024 (2/6) Matleena Laakso Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut Blogi: www.matleenalaakso.fi
 • 2. Kuusi webinaaria • Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa • Fasilitointi lähinä ja etänä • Osallistujien aktivointi ja osallistaminen digityökalujen avulla • Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä • Verkkosisältöjen luominen 1. • Verkkosisältöjen luominen 2.
 • 3. Hyvää iltapäivää! Avaa kamerasi ja kerro… Kuva: LuidmilaKot, pixabay.com
 • 4. Ohjelma klo 14.00-16.00 • Tervetuloa • Ryhmän ohjaaminen • Fasilitointi lähinä, hybridisti ja etänä • Webinaarin vaiheet • Erilaisia aloituksia ja reflektioita • Opetusmenetelmiä Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät löydät koulutuksen Padletista.
 • 5. Toukokuun oppimistehtävät Kuusi webinaaria • Osallistu webinaariin. • TAI katso tallenne ja kommentoi oppimaasi lyhyesti Padlettiin sekä kokeile mahdollisuuksien mukaan esillä olleita sovelluksia. Oppimispäiväkirja • Webinaareissa opitun pohdinta suhteessa omiin työtehtäviin. Muutama nosto kustakin webinaarista riittää: Mikä oli sinulle tärkeää? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi? Millaisia kokeiluja olet tehnyt koulutuksen aikana? Linkkaa kokeilujasi! • Työkaluna Padlet-muistitaulu, Adobe Express –verkkosivu (eli julkaisu) tai Microsoft Sway. • Kun valmis, kerro se Padletin kommenteissa, viim. tiistaina 18.6.
 • 6. Apua tarjolla oppimispäiväkirjan luomiseen ja muokkaamiseen 1. webinaarin tallenteessa ja Padlet-sarakkeessa • Vaihtoehdot esitelty ja Padletin luominen näytetty 1. webinaarissa. • Padletissa sekä ohjevideot että ohjediat Padletista ja Adobe Expressin verkkosivusta. Ohjaustuokio jokaisen webinaarin jälkeen. Vapaaehtoinen ohjaustuokio ensi viikolla • Torstai 16.5. klo 18-20
 • 8. Mitä on hybridi? Hybridillä tarkoitetaan synkronista eli samanaikaista opetus- tai kokoustilannetta, missä osa ryhmästä on läsnä ja osa etänä. Molemmille ryhmille tarjotaan mahdollisimman yhteneväinen oppimistilanne. • Kaikki läsnä • Kouluttaja läsnä, oppijat etänä • Kouluttaja läsnä, oppijat läsnä+etänä • Kouluttaja etänä, oppijat läsnä+etänä • Kouluttaja etänä, oppijat läsnä • Joskus tarjolla vaihtoehtona myös tallenne tehtävineen • Kaikki etänä Vaihtoehtona voidaan käyttää striimausta. Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 • 9. Hybridiopetuksen edellytyksiä • Hyvä suunnittelu. • Mielellään kouluttajapari, avustaja tai oppija apuna. • Tilat, tekniset laitteet ja tuki. • Verkon sovellusten hyödyntäminen yhteisessä työskentelyssä. • Erityishuomio vuorovaikutukseen, jotta etäosallistujat eivät jää sivuun! Oppaita ja muita lähteitä: padlet.com/matlaakso/hybridi Kuva: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 • 10. Bloomin taksonomia: osaamisen tasot Kuva: energiaa.vamk.fi/osaaminen/osaamisperustaisuus-ja-linjakkuus-opetuksen-suunnittelussa (CC BY-SA) Muokattu lähteestä: Vanderbilt University Center for Teaching CC BY)
 • 11. Keskustelun merkitys oppimiselle harto.wordpress.com/2020/11/20/yhteisollinen-oppiminen-ja-pedagogiset-mallit ”Keskusteluissa oppijat • Selittävät ajatteluaan. • Välittävät tietoa toisilleen. • Arvioivat tietoa kriittisesti. • Kysyvät tarkentavia kysymyksiä. • Soveltavat opittua ja rakentavat uutta tietoa. • Arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa. • Asettavat tavoitteita ja suunnittelevat työskentelyn seuraavia vaiheita. → Vuorovaikutus ryhmässä tukee monella tavalla yksilöiden ymmärtävää oppimista.” Kuva: mwitt1337, pixabay.com
 • 12. Vuorovaikutus Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuutta, sitouttaa ja parhaimmillaan tukee oppimista. • Viritä ryhmä. Ihmisyyttä ei voi siirtää sivuun ja ”mennä suoraan asiaan”. • Osallista ensimmäisen vartin aikana. • Pariporinaan aina uusi pari. Luottamus rakentuu näin nopeammin. Minna, mistä teidän ryhmä puhui? (Helpompi, kun voi puhua ryhmän suulla.) Pekka, keneltä haluat kuulla seuraavan kommentin? (Vastuu puheenvuorojen kiertämisestä jakautuu.)
 • 13. Ryhmän vuorovaikutus- suhteiden määrä Kuva: www.getflow.com/blog/optimal-team-size-workplace-productivity
 • 14. Kouluttajan/fasilitaattorin tehtävänä on tukea ryhmän kaksoistavoitetta Tunnetavoite liittyy ryhmän kiinteyteen ja toimivuuteen ryhmänä. Tehokkuus eli asiatavoite liittyy ryhmän tuloksellisuuteen. Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 • 15. Ryhmän vaiheet ja kouluttajan/fasilitaattorin toiminta Ks. esim. www.matleenalaakso.fi/2016/01/ryhman-ohjaajan-toiminta-koulutusryhman.html sekä verkko-opisto.msl.fi/jarjestotoimijan-abc/ryhmadynamiikka/ryhman-vaiheet 1. Muodostuminen (forming) – Oman paikan etsiminen, tutustuminen, riippuvuus ohjaajasta, pelisäännöt. – Ota ohjaajan rooli, tue jäsenten välistä vuorovaikutusta ja pidä mielessä ryhmän kaksoistavoite. 2. Kuohunta (storming) – Rohkaise kritiikkiin, ota vastaan tunteita, nosta ristiriitoja esiin, sekoita alaryhmiä, anna tilaa ja selkeytä toimintaa. 3. Säännöistä sopiminen (norming) – Pidä huolta perustehtävästä, kohtaa yksilöinä ja vahvista avoimuutta. 4. Työskenteleminen eli toimivan ryhmän vaihe (performing) – Konsultin rooli ja motivaation ylläpitäminen. 5. Päättyminen (adjourning) – Tee tietoiseksi päättymisestä, anna tilaa muisteluille ja tunteille.
 • 16. Parin tai ryhmän muodostaminen • Jana esim. etunimen aakkosjärjestyksen tai syntymäpäivän (ei vuotta) tai mielipiteen mukaan. → Vierekkäiset / jako esim. kuuteen. • Valitse pari, jota et tunne tai jonka kanssa et vielä tänään ole työskennellyt. • Metriset narut nippuna kouluttajan kädessä. → Ota kiinni narusta, parisi on sen toisessa päässä. • Kaikki saavat lapun, missä on eläimen nimi. Kutakin eläintä on ryhmän jäseniä vastaava määrä. Pari tai pienryhmä etsitään ääntelemällä kuten kyseinen eläin. Kun ryhmä on löytynyt, ollaan hiljaa, kunnes kaikki ovat löytäneet oman ryhmänsä. • Erikieliset tervehdykset, kuten em. • Postikorttipalapelit: kullekin yksi pala. → Etsi ryhmäsi muut jäsenet. • Sähköisiä työkaluja: www.matleenalaakso.fi/2023/02/jako-pienryhmiin.html
 • 18. Kouluttajan osaaminen Kupias & Koski 2012: Hyvä kouluttaja. Sanoma Pro. Fasilitaattori/ Osaava ohjaaja kouluttaja Noviisi- Asiantuntija/ kouluttaja luennoitsija O h j a u s o s a a m i n e n / p e d a g o g i n e n o s a a m i n e n Asiasisällön osaaminen
 • 19. Mitä fasilitointi on? Tavoitteellista ja sisällön suhteen neutraalia ryhmäprosessin ohjaamista niin, että kaikki osallistuvat aktiivisesti ja tasapuolisesti. • Luodaan turvallinen ilmapiiri. • Hyödynnetään ryhmän osaamista ja edistetään sitoutumista erilaisin menetelmin ja/tai sovelluksin. • Fasilitoija auttaa yksilöitä/tiimejä kohti itse-/yhdessäohjautuvuutta. – Itseohjautuvuus on prosessi, jossa oppija aktiivisesti ja vuorovaikutuksessa määrittää oppimistarpeita ja tavoitteita, valitsee menetelmiä ja arvioi oppimistaan.
 • 20. Itseohjautuvuuden malli Gerald Grow: The Staged Self-Directed Learning Model. Oppija/ osallistuja Itseohjautuva Sitoutunut Kiinnostunut Riippuva Auktoriteetti Motivoija, Avustaja, Konsultti valmentaja opas Kouluttaja/ohjaaja /fasilitaattori
 • 21. Psykologinen turvallisuus Turvallisuus syntyy avoimuudesta, luottamuksesta, hyväksynnästä ja sitoutumisesta. Vältetään tilanteita, joissa voi syntyä pelkoa, häpeää tai syyllisyyttä. Tärkeää on kutsu oikeille henkilöille, fyysinen tila ja aloitus: yhteinen ymmärrys tapahtuman luonteesta ja työskentelystä. • Ryhmä & välineet tuttuja ja turvallisia. • Uskalletaan kysellä, kommentoida ja ideoida. • Selkeät ohjeet. • Anna aikaa miettiä ennen kommentoimista. • Yhteisöllisyys ja dialogisuus vs. kilpailu. Yhdessä oppiminen. • Iloinen mokaaminen vs. epäonnistumisen pelko. • Vaikka vähän naurua tai hassutteluakin. • Kannusta dialogiin. Kuva: Sprachschuleaktiv, pixabay.com
 • 22. Keskityn ja pysähdyn, olen täysillä läsnä. Suuntaan tarkkaavaisuuteni keskustelukumppaneihin enkä itseeni. Osallistun keskusteluun symmetrisesti, puhun ja kuuntelen suurin piirtein yhtä paljon. Puheeni sävy on pohtiva, sen sijaan että kerron valmiin käsitykseni asiasta. Arvioin yhteistä ajattelua kokonaisuutena ja kerron muille, mitä olen siinä erityisesti oivaltanut. Tuen kehkeytyvää yhteistä oppimista jatkamalla keskusteluun tuoduista ajattelun iduista. Huomaan tarpeen ja paikan välisynteesien tekemiselle. Olen keskustelussa rento, hyväksyvä ja vilpitön. Osallistun vastavuoroisesti ja osoitan pienillä teoilla välittäväni jokaisesta. Kuuntelen jokaista sanatarkasti loppuun asti ja pidän kuunnellessa oman mielipiteeni syrjässä. Kysyn toiselta hänen ajattelustaan avoimesti ja aloitan silloin kysymyssanalla. Tiedustelen usein lisää siitä, mitä toinen juuri sanoi. Hoksaan toista kuunnellessani ns. kuumat sanat, jotka ovat tärkeitä avata. Harjoittelen synteesin kutomista ja sitä tehdessäni huomioin kaikkien osallistujien ajattelua. Annan tietoisesti vuoron toiselle, joka vetäytyy tai harkitsee asioita kauemmin. Puhun lyhyesti ja kompaktisti, pari virkettä kerrallaan. Aarnio, H., Ruhalahti, S., Michelsson, R. & Mäki-Hakola, H. (2020) Bingo pohjautuu H. Aarnion (2012) kehittämiin dialogimenetelmiin. Dialogi oppimisen palveluksessa -bingo
 • 23. Miten onnistua työpajan fasilitoinnissa? Daniel Monthan: howspace.com/fi/blogi/miten-onnistua-tyopajan-fasilitoinnissa Ennen työpajaa • Tutustu osallistujiin. • Määrittele tarkoitus. • Suunnittele pidemmälle. • Aseta selkeä tavoite. • Varaudu yllätyksiin. Työpajan aikana • Valmistele tilat kuntoon. • Keskity aloitukseen. • Käytännön asiat ja perussäännöt. • Käy läpi agenda ja aseta odotukset. • Rakenna luottamusta. • Fasilitoi, älä kontrolloi. • Kannusta yhteiseen dokumentointiin. • Arvioi tavoitteiden saavuttamista. • Check-out: Lopetuksen merkitys. • Keskustele seuraavista askelista. Työpajan jälkeen • Piirrä iso kuva ja tiedota edistymisestä. • Aktivoi ja sitouta. • Pyydä palautetta.
 • 25. Anna myös aikaa ajatella Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
 • 27. VESIPUTOUS Tee kysymys. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti esim. chattiin. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan. Kuva: Maja-Drone, pixabay.com
 • 28. Millainen aktivointi ja osallistaminen tukee sinun omaa oppimista? Kuva: Russmac, pixabay.com
 • 30. Verkkotapaamisen vaiheet 1. Kutsu: ohjeet ja/tai mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali • Valmistautuneena tapaamiseen / käänteinen oppiminen 2. Virtuaalikahvit 3. Yhteinen aloitus • Webinaarityökalu haltuun (tai jo virtuaalikahveilla) • Ohjelma, tavoitteet, tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen,.. • Pelisäännöt: kommentointi, luottamuksellisuus, kamerat, tallennus,.. 4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely 5. Lopetus • Opitun/työskentelyn reflektio, palaute • Jatkosta sopiminen ym. 6. Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 • 31. Tarjoa vaihtelua Vuorottele työskentelytapoja • Kuunnellen, katsellen, kirjoittaen,.. • Puhuen, harjoitellen, äänestäen, työskennellen,.. • Vierailijat? • Tauot ja/tai taukojumpat Vuorottele kokoonpanoa • Yksin –kouluttaja päivystää Zoomissa/Teamsissa • Pienryhmissä (samat/eri ryhmät; työnjako) – Satunnaiset ryhmät – Opettaja määrittelee ryhmät – Kukin saa valita oman ryhmänsä – Ryhmät kyselyn vastausten mukaan (Zoom) • Kaikki yhdessä – Vuorovaikutus keskustellen ja/tai chatissä. – Hyödynnä videoneuvottelun ja verkon työkaluja (esim. kyselyt ja muistitaulut). Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 • 32. Parhaimmillaan vuorovaikutus motivoi ja tukee oppimista Vuorovaikutus suunniteltava etukäteen • Tutustuminen madaltaa osallistumiskynnystä. • Osallista ensimmäisen vartin aikana. • Orientoi teemaan ja kerro/sovi pelisäännöt. • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia. • Hyödynnä verkon työkaluja – etenkin hybriditilanteissa. Kamera ja mikrofoni • Tervehditään ryhmää alussa kameran kera. • Ainakin opettajalla aina kamera päällä. • Katso kameraan ☺ • Ilmaise osallistumista myös ilmein ja elein. • Milloin voisi pitää kaikilla mikit auki? • Saavutettavuus? Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 • 33. Millaisen kulttuurin luot kameran käyttöön? Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 • 34. Miten aktiivinen kuunteleminen näkyy puhujalle ja ryhmälle? Kuva: Stux, CC0, pixabay.com
 • 35. Tutustuminen ja/tai orientaatio Opitun tai työskentelyn reflektio Kuva: Bessi, pixabay.com
 • 37. Kokemuksesi hybridistä? Olen kokeillut. Opetan paljon hybridisti. Odotan vielä ensikokemusta. En tee koulutusta/ohjausta.
 • 38. Samaa mieltä. Eri mieltä. En osaa sanoa./ En tiedä. Kuva: Memed_Nurrohmad, pixabay.com
 • 39. Mikä kysymys videoista kiinnostaa? Millaisia? Milloin? Miksi? Millä Kuka sovelluksilla tekee? Jakaminen? Kirjastossa hyödyntäminen? Suunnittelu? Tekstitys?
 • 40. Avaa kamerasi ja esittele itsesi kertomalla supervoimasi Kuva: Free-Photos, CC0, pixabay.com
 • 41. Ryhmärengin kysymyskortit Ryhmärengin Kirsi Alastalon materiaalit ja kuvien lähde: ryhmarenki.fi Hyödynnä esim. erilaisia tutustumiskysymyksiä. • Tulosta tai käytä WordWall-sovelluksella tehtyjä interaktiivisina verkkoversioita. Pääosa materiaaleista jaettu CC BY-NC-SA -lisenssillä. • Kielinä su, ru, en
 • 42. Opitun ja työskentelyn reflektio • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? • Koitko, että pääsimme tavoitteeseen? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Miten koit ryhmän vuorovaikutuksen? • Mikä on oppimasi merkitys opinnäytteesi näkökulmasta? • Mikä oli tärkein oivalluksesi? • Miksi kannatti osallistua? • Mistä haluat kiittää ryhmää? • Mitä viet mukanasi? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 45. Aktivointi ja osallistaminen • Jana, kartta ja nurkat • Äänestykset viitaten tai sähköisillä lomakkeilla • Tietovisat, pelilliset kyselyt ja kuvan X-breikki • Magneetit, pikkuesineet, sananlaskut ja kuvakortit (fyysiset/virtuaaliset) • Muistitaulut • Ajatuskartat
 • 46. Aktivoi luennolla • Pariporina. • Minuuttikierros 3-4 hengen ryhmissä. • Pyydä esimerkkejä arkielämästä. • Haasta kyseenalaistamaan. • Pyydä kysymyksiä. • Muistiinpanot ajatuskarttana tai yhdessä parin kanssa kirjoittaen. Lisää ideoita kuvan lähteestä: www.slideshare.net/KirsiViitanen/opiskelijan- aktivointi-luennolla
 • 47. 3-2-1 -menetelmä • Osallistujat kirjoittavat kolmen hengen ryhmissä kolme asiaa, jotka he muistavat edelliseltä luennolta tai ennakkomateriaalista. • Tämän jälkeen he kirjoittavat kaksi työhönsä liittyvää tapahtumaa tai omaa kokemusta näihin kolmeen asiaan liittyen. • Lopuksi osallistujat kirjoittavat yhden kysymyksen, jonka haluaisivat tietää aiheesta. – Kysytään ääneen tai kirjoitetaan sähköiseen muistitauluun.
 • 48. Opetusmenetelmiä Tämän kuten muutkin keskeiset linkit löydät koulutuksemme Padlet- ympäristöstä: www.matleenalaakso.fi/2023/05/opetusmenetelmia.html
 • 49. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi fasilitaattorina (asteikolla 1-10)?
 • 50. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi fasilitaattorina (asteikolla 1-10)? Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 • 51. Ehdotuksia näkökulmiksi oppimispäiväkirjaan Mikä oli sinulle tärkeää? Miten voit hyödyntää oppimaasi työssäsi? Mistä menetelmistä tai sovelluksista innostuit? Mitä niistä aiot käyttää työssäsi? • Vesiputous-kysymykset • Asteikkokysymykset Padlet jää käyttöönne koulutuksen jälkeenkin, mutta voit halutessasi poimia parhaat vinkit, sovellukset ja ohjeet oppimispäiväkirjaasi.
 • 52. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. • Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi