SlideShare a Scribd company logo
1 of 49
Download to read offline
MODYUL 2
EPP 4 - ICT
Quarter 1 – Week 2
Panuntunan sa Paggamit ng Computer
at Pangangalap ng Impormasyon gamit
ang ICT
Tatalakayin sa araling ito, ang kahulugan at kahalagahan
ng Information and Communication Technology (ICT).
Dito, ipaliliwanag ang mga dapat isaalang-alang para sa
ligtas at responsabling paggamit ng computer, internet, at
email. Kaugnay nito, ang mga mag-aaral ay gagabayang
makabuo ng mga patakaran sa paggamit nito.
Gayundin, ang mga pakinabang dulot nito gaya ng
mas malawak na komunikasyon at mas epektibong
pangangalap ng impormasyon gamit ang computer at
Internet.
Matapos gawin ang modyul na ito, ikaw ay
inaasahang:
1.1 naipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit
ng computer, Internet, at email;
1.2 Naintindihan ang mga pakinabangan ng ICT; at
1.3 nabibigyang kahulugan ang ICT at ang
kahalagahan nito.
Bago simulan ang gawain, subukin mong gawin ang
sumusunod. Maglagay ng tsek (√) sa hanay ng
kung NAKASANAYAN ang sagot at ng kung
HINDI NAKASANAYAN ang mga sumusunod na
pangungusap.
Subukin
Balikan Ang Tamang Posisyon sa
Paggamit ng Computer
Tuklasin
Naranasan mo na bang magsaliksik o mangolekta ng
impromasyon?
Bukod sa mga libro, magasin, diksiyonaryo, at iba pa,
maaari din tayong gumamit ng ICT para rito.
Malaking tulong ang Internet sa pagsaliksik tungkol sa
iba’t-ibang paksa.
1. Ano-ano ang mga kagamitang nakikita mo sa bahay,
paaralan, at mga lugar-pasyalan na produkto ng
makabagong teknolohiya?
_____________________________________________
_____________________________________________
2. Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga kagamitang
ito? Bakit?
_____________________________________________
_____________________________________________
Kilalanin ang mga bagay na sumusunod.
Paano nakatutulong ang mga ito sa atin?
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Suriin
Dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ang
paggamit ng kagamitan at pasilidad sa ICT katulad ng
computer, email, at Internet.
Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa
ligtas at responsableng paggamit ng mga ito sa paaralan.
Ano ang Computer, Internet at ICT
Ang computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin sa
pagproseso ng datos o impormasyon.
Maaari itong gamitin bilang imbakan ng mahahalagang dokumento
na nasa anyong elektroniko o soft copy.
May maliliit na kompyuter gaya ng personal computers, laptops,
tablets, at mayroon namang mainframe computers na ginagamit ng
malalaking kompanya.
Ang Internet ay malawakang ugnayan ng mga computer network sa
buong mundo.
Binubuo ang Internet ng maraming networks na
pampribado, pampubliko, pangkomersiyo, pampaaralan, o
pangpamahalaan
Ang ICT ay tumutukoy sa iba’t ibang uri ng teknolohiya na
ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag-
imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon.
Ilan sa halimbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smart
phones, computer, at Internet.
Ang mga computer sa inyong paaralan, maging sa
ibang organisasyon, kompanya o ahensiya ng
gobyerno, ay maaaring naka-network.
Ang mga computer networks na ito ay maaaring
magkakaugnay at bumubuo ng isang pandaigdigang
computer network.
Ito ang tinatawag nating Internet.
Ang Internet ay malawakang ugnayan ng mga
computer network sa buong mundo.
Binubuo ang Internet ng maraming networks na
pampribado, pampubliko, pangkomersiyo,
pampaaralan, o pangpamahalaan.
Ang ICT ay tumutukoy sa iba’t ibang uri ng teknolohiya
na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso,
mag-imbak, lumikha, at magbahagi ng mga
impormasyon.
Ilan sa halimbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smart
phones, computer, at Internet.
Paano makatutulong ang mga makabagong teknolohiyang
ito sa pangangalap ng iba’t ibang uri ng impormasyon?
Sa pangangalap ng impormasyon sa Internet, gumagamit
tayo ng mga web browser gaya ng Internet Explorer,
Mozilla Firefox, at Google Chrome.
Mga search engine sites naman tulad ng Google o Yahoo
ang binabasa natin upang mas mapadali ang pangangalap
ng impormasyon.
Kailangan lamang i-type ang mga salita o keywords na
tumutukoy sa paksang nais nating saliksikin at ibibigay na
sa atin ng search engine ang mga kawing o links sa mga
website na maaaring may kinalaman sa ating sinasaliksik.
Napakaraming uri ng impormasyong maaaring makuha sa
Internet, gaya ng teksto, musika, video, at animation.
MGA KAPAKINABANGAN NG ICT
1. Mas mabilis na komunikasyon
Ang mga mobile phone, webcam, at instant messaging
applications ay ilan lamang sa produktong ICT na
tumutulong para sa mas mabilis at mas malawak na
komunikasyon.
2. Maraming trabaho
Nagbukas din ang ICT ng maraming oportunidad para sa
tao upang magkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging
computer programmer, web designer, graphic artist,
encoder, at technician.
3. Maunlad na komersiyo
Malaki rin ang ginagampanan ng ICT upang mas
mapaunlad ang pangangalakal. Tinatawag na e-
commerce ang pagbebenta at pagbili ng kalakal sa
tulong ng Internet.
4. Pangangalap, pag-iimbak, at pagbabahagi ng
impormasyon
Ngayong tayo ay nasa Information Age, isang
mahalagang kasanayan ang matalinong pagsusuri at
pangangalap ng makabuluhang impormasyon gamit ang
makabagong teknolohiya.
TAKDANG ARALIN:
1. IBIGAY ANG MGA IBAT
IBANG SALIK SA PAGGAMIT
NG INTERNET.
2.IBIGAY ANG IBAT IBANG
BAHAGI NG COMPUTER AT
GAMIT NITO.
Kasiya-siyang gawain ang paggamit ng computer, Internet,
at email. Ngunit, may kalakip na mga salik ang paggamit ng
mga ito.
Exposure o pagkalantad ng mga
di-naaangkop na materyales.
Maaari kang makakita ng
materyales na tahasang seksuwal,
marahas, at ipinagbabawal o
illegal.
Viruses, Adware, at Spyware
Maaaring makakuha ng mga virus sa
paggamit ng Internet na maaaring
makapinsala sa mga files at memory ng
computer at makasira sa maayos nitong
paggana.
Paniligalig at Pananakot o
Harassment at Cyberbullying
Maaari ka ring makaranas ng
cyberbullying o malagay sa
peligro dahil sa pakikipag-
ugnayan sa mga hindi kakilala.
Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan o
Identity Theft
Ang naibahagi mong personal na
impormasyon ay gamitin ng ibang
tao sa paggawa ng krimen.
Maaaring ding makuha ang
impormasyon na hindi mo nalalaman
o binibigyang pahintulot.
Ito ang tinatawag na identity theft o
fraud.
Ilang Bagay na Dapat Isaalang-alang Para sa Ligtas
na Paggamit ng Internet
Magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan
sa paggamit ng computer, Internet, at email.
Ang pasilidad ng Internet ay para sa layuning pang-
edukasyon lamang. I-access o buksan ang Internet
sa pahintulot ng guro. Bisitahin lamang ang mga
aprobadong sites sa Internet.
Ipinagbabawal ang paggamit ng chat rooms na
maaaring magdulot ng kapahamakan para sa mag-
aaral.
Ipagbawal ang pagdadala ng anumang
pagkain o inumin sa loob ng computer
laboratory.
Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng
computer laboratory. Sundin ang mga
direksyon ng guro tungkol sa tamang
paggamit ng anumang kagamitan.
Gamitin lamang ang mga ligtas na
search engine sa Internet. Halimbawa:
www.kidzui.com, www.kids.aol.com
www.surfnetkids.com
Alamin ang pagkakaiba ng publiko at
pribadong impormasyon.
Huwag maglathala, magbigay o mamahagi
ng anumang personal na impormasyon
tungkol sa iyo o sa ibang tao (katulad ng
tirahan, email address, o telepono).
Pumili ng password na mahirap mahulaan, at
palitan ito kung kinakailangan.
Huwag ibigay ang password
kaninuman (maliban sa mga
magulang)
at siguraduhing nakalog-out ka bago
patayin o i-off ang computer.
I-shut down ang koneksiyon ng
Internet kung tapos nang gamitin
ang mga ito.
Huwag hayaang nakabukas ang
mga ito kapag hindi ginagamit.
Ang ilan sa mga kasiya-siya at tamang pamamaraan sa
paggamit ng computer, Internet, at email ay ang
sumusunod:
• Tiyakin/Itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin
at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer,
Internet, at email.
• Magpa-install o magpalagay ng internet content filter.
Magagamit ito upang ang mga kapaki-pakinabang na
nilalaman lamang ang matitingnan at maida-download gamit
ang Internet.
Makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibagan
sa online.
Sundin ang tamang panuntunang itinakda sa paggamit
ng mga social networking, instant messaging, email,
online gaming, at webcam
Pagyamanin
Panuto: Kopyahin sa sagutang papel. Isulat sa graphic
organizer ang mga mahalagang alalahanin para sa ligtas
at responsabling paggamit ng internet.
Isaisip
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na
katanungan. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel.
1. Bakit may panganib na dala ang paggamit ng Internet?
Magbigay ng apat ng halimbawa.
_______________________________________________
_______________________________________________
2. Anu-ano ang kasiya-siya at tamang pamamaraan sa
paggamit ng computer, Internet, at email?
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Sa tingin mo ba, mahalagang matutuhan ang paggamit sa
makabagong teknolohiya? Bakit?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
4. Sa palagay mo ba maiiwasan pa natin ang paggamit ng
ICT tools sa kasalukuyang panahon?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Panuto: A. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M
naman kung mali. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel.
Isagawa
______1. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at
pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT
equipment at gadgets.
______2. Dapat gumamit ng Internet sa paaralan anumang
oras at araw.
______3. Maaaring magbigay ng personal na
impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang Internet.
______4. Dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa
Internet na hindi mo naiintindihan.
______5. Ibigay ang password sa kamag-aral upang
magawa ang output sa panahong liliban ka sa klase.
B. Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik
lamang.
HANAY A
1. Electronic device na
ginagamit upang mas mabilis
na makapagproseso ng datos
o impormasyon.
2. Isang malawak na ugnayan
ng mga computer network na
maaaring gamitin ng publiko
sa buong mundo
3. Tumutukoy sa iba’t ibang uri ng
teknolohiya, gaya ng radyo,
telebisyon, telepono, smartphones,
computer, at Internet.
4. Halimbawa ng produkto ng ICT na
kaiba sa simpleng mobile phone na
maaari ding makatulong sa iyo sa
pangangalap at pagproseso ng
impormasyon.
5. Napabilis ito sa tulong ng ICT.
Tayahin
Panuto: Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat
isaalang-alang sa paggamit ng computer. Isulat ang titik
lamang. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel.
1. Pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong
gawin ay:
a. buksan ang computer at maglaro ng online games
b. tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin
c. kumain at uminom
2. May nagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na “online
message,” ano ang dapat mong gawin?
a. Panatilihin itong isang lihim.
b. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag
ka na niyang padalhan ng hindi naaangkop na
mensahe.
c. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang
Internet Service Provider.
3. Sa paggamit ng Internet sa computer laboratory, alin
sa mga ito ang dapat gawin?
a. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang
oras na naisin ko.
b. Maaari ko lamang gamitin ang Internet at
magpunta sa aprobado o mga pinayagang
websites kung may pahintulot ng guro.
c. Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin
ang instant messaging para makipag-ugnayan sa
aking mga kaibigan.
4. Kapag may humingi ng personal na impormasyon
tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat
mong:
a. iwasang ibigay ang personal na impormasyon
online, dahil hindi mo batid kung kanino ka
nakikipag-ugnayan.
b. ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang
na gawin ito.
c. i-post ang impormasyon sa anumang
pampublikong websites, tulad ng Facebook, upang
makita ninuman.
5. Nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer
na sa iyong palagay ay hindi naangkop, ano ang dapat
mong gawin?
a. Huwag pansinin. Balewalain.
b. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan.
c. Ipaalam agad sa nakatatanda.
6. Ano ang kahulugan ng ICT?
a. International Convention Technology
b. Information Communication Technology
c. Information Center Training
7. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasiya siyang
paggamit ng computer?
a. Nakakatulong upang makakuha ng impormasyon.
b. Nakakatulong ito sa pakikipagbalitaan sa mga
kamag anak sa ibang lugar.
c. Nakakatulong ito upang makuha at magamit ang files
sa maling paraan ng ibang tao.
d. Nakakatulong sa pagsasaliksik ng mahahalagang
aralin.
8. Alin sa mga sumusunod ang HINDI magandang
kapakinaba- ngan ng ICT?
a. Mas nagiging maunlad ang komersyo.
b. Mas madali ang pangangalap, pag iimbak at
pagbabahagi ng impormasyon.
c. Mas madali ng makapanood ng mga malalaswang
palabas.
d. Mas pinabilis ang komunikasyon
9. Sa anong dahilan na mabilis na ang pagpapadala at
pagtatanggap ng mensahe sa ibang tao?
a. Dahil sa computer.
b. Dahil mayroong email.
c. Dahil sa tulong ng mailbox.
d. Dahil mayroong Internet koneksyon.
10. Gusto ni Jose na mapapabilis ang pagpapadala at
pagtanggap ng sulat sa ibang tao. Ano ang kanyang
gagamitin?
a. Electronic mail
b. Snail mail
c. Telegram
d. Twitter
Sanggunian Books:
K to 12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 TG at LM.
Online Sources:
https://images.app.goo.gl/jdmi61LJKDgieeeP6
https://i0.wp.com/creditfast.com/wpcontent/uploads/2012/10/victim-of-
identitytheft.png?fit=1514%2C693&ssl=1
https://w0.pngwave.com/png/212/404/identity-theft-databreach-laptop-theft-crime-
staff-member-png-clip-art.png

More Related Content

What's hot

Math 3 Curriculum Guide rev.2016
Math 3 Curriculum Guide rev.2016Math 3 Curriculum Guide rev.2016
Math 3 Curriculum Guide rev.2016Chuckry Maunes
 
IPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docx
IPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docxIPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docx
IPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docxMaJaylaPetronioTangc
 
Safety issues with ICT
Safety issues with ICTSafety issues with ICT
Safety issues with ICTcomputers 11
 
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailLigtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailMarie Jaja Tan Roa
 
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictEDITHA HONRADEZ
 
21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptx
21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptx21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptx
21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptxayeshajane1
 
Current Issues in Curriculum Development in the Philippines
Current Issues in Curriculum Development in the PhilippinesCurrent Issues in Curriculum Development in the Philippines
Current Issues in Curriculum Development in the PhilippinesNica Vanissa Bitang
 
ACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docx
ACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docxACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docx
ACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docxMichelle Trinos
 
LP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd Day
LP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd DayLP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd Day
LP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd DayJenny Rose Basa
 
Setting up computer servers (sucs)
Setting up computer servers (sucs)Setting up computer servers (sucs)
Setting up computer servers (sucs)Melchor Maravillas
 
Consolidated school-ipcrf-part-iv
Consolidated school-ipcrf-part-ivConsolidated school-ipcrf-part-iv
Consolidated school-ipcrf-part-ivWendellAsaldo1
 
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Panganib na Dulot ng Computer Malware at VirusPanganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Panganib na Dulot ng Computer Malware at VirusMarie Jaja Tan Roa
 
Dll in esp and ap yunit ii week 3.
Dll in esp and ap yunit ii week 3.Dll in esp and ap yunit ii week 3.
Dll in esp and ap yunit ii week 3.EDITHA HONRADEZ
 

What's hot (20)

Talento at Kakayahan
Talento at KakayahanTalento at Kakayahan
Talento at Kakayahan
 
Math 3 Curriculum Guide rev.2016
Math 3 Curriculum Guide rev.2016Math 3 Curriculum Guide rev.2016
Math 3 Curriculum Guide rev.2016
 
IPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docx
IPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docxIPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docx
IPCRF_T1-T3_SY-2023-2024-BLANK-1.docx
 
Safety issues with ICT
Safety issues with ICTSafety issues with ICT
Safety issues with ICT
 
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailLigtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
 
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
 
21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptx
21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptx21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptx
21ST CENTURY SKILLS AND ICT INTEGRATION IN INSTRUCTION18.pptx
 
RPMS SLAC 2023-2024.pptx
RPMS SLAC 2023-2024.pptxRPMS SLAC 2023-2024.pptx
RPMS SLAC 2023-2024.pptx
 
Do 31, s2020
Do 31, s2020Do 31, s2020
Do 31, s2020
 
LAC PLAN_2022-2023.docx
LAC PLAN_2022-2023.docxLAC PLAN_2022-2023.docx
LAC PLAN_2022-2023.docx
 
Current Issues in Curriculum Development in the Philippines
Current Issues in Curriculum Development in the PhilippinesCurrent Issues in Curriculum Development in the Philippines
Current Issues in Curriculum Development in the Philippines
 
EPP 5 (Industrial Arts)
EPP 5 (Industrial Arts)EPP 5 (Industrial Arts)
EPP 5 (Industrial Arts)
 
ACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docx
ACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docxACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docx
ACTION PLAN IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO.docx
 
LP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd Day
LP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd DayLP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd Day
LP sa Edukasyon sa Pagpapakatao 8 2nd Day
 
Setting up computer servers (sucs)
Setting up computer servers (sucs)Setting up computer servers (sucs)
Setting up computer servers (sucs)
 
Ap action plan
Ap action planAp action plan
Ap action plan
 
Consolidated school-ipcrf-part-iv
Consolidated school-ipcrf-part-ivConsolidated school-ipcrf-part-iv
Consolidated school-ipcrf-part-iv
 
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Panganib na Dulot ng Computer Malware at VirusPanganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
 
Dll in esp and ap yunit ii week 3.
Dll in esp and ap yunit ii week 3.Dll in esp and ap yunit ii week 3.
Dll in esp and ap yunit ii week 3.
 
Do s2016 035 LAC
Do s2016 035 LACDo s2016 035 LAC
Do s2016 035 LAC
 

Similar to EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx

Grade V ICT ENTREP.pptx
Grade V ICT ENTREP.pptxGrade V ICT ENTREP.pptx
Grade V ICT ENTREP.pptxVALERIEYDIZON
 
ICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptx
ICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptxICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptx
ICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptxRoquesaManglicmot1
 
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMary Ann Encinas
 
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMary Ann Encinas
 
Ict4 modyul2.1
Ict4 modyul2.1Ict4 modyul2.1
Ict4 modyul2.1rheone
 
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Mary Ann Encinas
 
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICTICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICTMarie Jaja Tan Roa
 
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMarie Jaja Tan Roa
 
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxPanuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxRizsajinHandig2
 
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyantealrich0325
 
Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...
Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...
Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...florisa reserva
 
Beybi Tesis in Filipino part 2
Beybi Tesis in Filipino part 2Beybi Tesis in Filipino part 2
Beybi Tesis in Filipino part 2Dave Delmo
 
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]ElijahYvonne
 
pakeng.pptx
pakeng.pptxpakeng.pptx
pakeng.pptxchilde7
 
ICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptx
ICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptxICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptx
ICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptxConieHipolito5
 

Similar to EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx (20)

EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptxEPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
 
Grade V ICT ENTREP.pptx
Grade V ICT ENTREP.pptxGrade V ICT ENTREP.pptx
Grade V ICT ENTREP.pptx
 
ICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptx
ICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptxICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptx
ICT-ARALIN-9-1-Info-Gathering-Internet.pptx
 
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
 
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
 
Ict4 modyul2.1
Ict4 modyul2.1Ict4 modyul2.1
Ict4 modyul2.1
 
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
 
EPP (ICT)-Week 3.pptx
EPP (ICT)-Week 3.pptxEPP (ICT)-Week 3.pptx
EPP (ICT)-Week 3.pptx
 
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICTICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT
 
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
 
Learning about epp
Learning about eppLearning about epp
Learning about epp
 
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxPanuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
 
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
 
Lp ict week_8
Lp ict week_8Lp ict week_8
Lp ict week_8
 
Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...
Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...
Kamalayan sa Seguridad ng Mag-aaral sa kursong Computer Enginnering sa Rizal ...
 
Beybi Tesis in Filipino part 2
Beybi Tesis in Filipino part 2Beybi Tesis in Filipino part 2
Beybi Tesis in Filipino part 2
 
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]
 
day 3 ict.pptx
day 3 ict.pptxday 3 ict.pptx
day 3 ict.pptx
 
pakeng.pptx
pakeng.pptxpakeng.pptx
pakeng.pptx
 
ICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptx
ICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptxICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptx
ICT-DEMO (Aralin 7) Edited (1).pptx
 

More from JhengPantaleon (13)

AP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptxAP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptx
 
AP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptxAP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptx
 
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptxAP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
 
AP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptxAP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptx
 
AP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptxAP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptx
 
AP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptxAP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptx
 
AP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptxAP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptx
 
Module 4.pptx
Module 4.pptxModule 4.pptx
Module 4.pptx
 
Module 8.pptx
Module 8.pptxModule 8.pptx
Module 8.pptx
 
EPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptxEPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptx
 
EPP W5Q1.pptx
EPP W5Q1.pptxEPP W5Q1.pptx
EPP W5Q1.pptx
 
Module 7.pptx
Module 7.pptxModule 7.pptx
Module 7.pptx
 
Module 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptxModule 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptx
 

Recently uploaded

Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxCarljeemilJomuad
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxAmeliaPrudencio
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................ferdinandsanbuenaven
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptManilynPenaflorida
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 

Recently uploaded (20)

Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 

EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx

 • 1. MODYUL 2 EPP 4 - ICT Quarter 1 – Week 2
 • 2. Panuntunan sa Paggamit ng Computer at Pangangalap ng Impormasyon gamit ang ICT
 • 3. Tatalakayin sa araling ito, ang kahulugan at kahalagahan ng Information and Communication Technology (ICT). Dito, ipaliliwanag ang mga dapat isaalang-alang para sa ligtas at responsabling paggamit ng computer, internet, at email. Kaugnay nito, ang mga mag-aaral ay gagabayang makabuo ng mga patakaran sa paggamit nito.
 • 4. Gayundin, ang mga pakinabang dulot nito gaya ng mas malawak na komunikasyon at mas epektibong pangangalap ng impormasyon gamit ang computer at Internet.
 • 5. Matapos gawin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 1.1 naipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, Internet, at email; 1.2 Naintindihan ang mga pakinabangan ng ICT; at 1.3 nabibigyang kahulugan ang ICT at ang kahalagahan nito.
 • 6. Bago simulan ang gawain, subukin mong gawin ang sumusunod. Maglagay ng tsek (√) sa hanay ng kung NAKASANAYAN ang sagot at ng kung HINDI NAKASANAYAN ang mga sumusunod na pangungusap. Subukin
 • 7.
 • 8. Balikan Ang Tamang Posisyon sa Paggamit ng Computer
 • 9. Tuklasin Naranasan mo na bang magsaliksik o mangolekta ng impromasyon? Bukod sa mga libro, magasin, diksiyonaryo, at iba pa, maaari din tayong gumamit ng ICT para rito. Malaking tulong ang Internet sa pagsaliksik tungkol sa iba’t-ibang paksa.
 • 10. 1. Ano-ano ang mga kagamitang nakikita mo sa bahay, paaralan, at mga lugar-pasyalan na produkto ng makabagong teknolohiya? _____________________________________________ _____________________________________________ 2. Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga kagamitang ito? Bakit? _____________________________________________ _____________________________________________
 • 11. Kilalanin ang mga bagay na sumusunod. Paano nakatutulong ang mga ito sa atin? _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________
 • 12. Suriin Dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa ICT katulad ng computer, email, at Internet. Kailangang mahusay na mapag-aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng mga ito sa paaralan.
 • 13. Ano ang Computer, Internet at ICT Ang computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin sa pagproseso ng datos o impormasyon. Maaari itong gamitin bilang imbakan ng mahahalagang dokumento na nasa anyong elektroniko o soft copy. May maliliit na kompyuter gaya ng personal computers, laptops, tablets, at mayroon namang mainframe computers na ginagamit ng malalaking kompanya. Ang Internet ay malawakang ugnayan ng mga computer network sa buong mundo.
 • 14. Binubuo ang Internet ng maraming networks na pampribado, pampubliko, pangkomersiyo, pampaaralan, o pangpamahalaan Ang ICT ay tumutukoy sa iba’t ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag- imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa halimbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smart phones, computer, at Internet.
 • 15. Ang mga computer sa inyong paaralan, maging sa ibang organisasyon, kompanya o ahensiya ng gobyerno, ay maaaring naka-network. Ang mga computer networks na ito ay maaaring magkakaugnay at bumubuo ng isang pandaigdigang computer network. Ito ang tinatawag nating Internet.
 • 16. Ang Internet ay malawakang ugnayan ng mga computer network sa buong mundo. Binubuo ang Internet ng maraming networks na pampribado, pampubliko, pangkomersiyo, pampaaralan, o pangpamahalaan.
 • 17. Ang ICT ay tumutukoy sa iba’t ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag-imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa halimbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smart phones, computer, at Internet.
 • 18. Paano makatutulong ang mga makabagong teknolohiyang ito sa pangangalap ng iba’t ibang uri ng impormasyon? Sa pangangalap ng impormasyon sa Internet, gumagamit tayo ng mga web browser gaya ng Internet Explorer, Mozilla Firefox, at Google Chrome.
 • 19. Mga search engine sites naman tulad ng Google o Yahoo ang binabasa natin upang mas mapadali ang pangangalap ng impormasyon. Kailangan lamang i-type ang mga salita o keywords na tumutukoy sa paksang nais nating saliksikin at ibibigay na sa atin ng search engine ang mga kawing o links sa mga website na maaaring may kinalaman sa ating sinasaliksik. Napakaraming uri ng impormasyong maaaring makuha sa Internet, gaya ng teksto, musika, video, at animation.
 • 21. 1. Mas mabilis na komunikasyon Ang mga mobile phone, webcam, at instant messaging applications ay ilan lamang sa produktong ICT na tumutulong para sa mas mabilis at mas malawak na komunikasyon. 2. Maraming trabaho Nagbukas din ang ICT ng maraming oportunidad para sa tao upang magkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging computer programmer, web designer, graphic artist, encoder, at technician.
 • 22. 3. Maunlad na komersiyo Malaki rin ang ginagampanan ng ICT upang mas mapaunlad ang pangangalakal. Tinatawag na e- commerce ang pagbebenta at pagbili ng kalakal sa tulong ng Internet. 4. Pangangalap, pag-iimbak, at pagbabahagi ng impormasyon Ngayong tayo ay nasa Information Age, isang mahalagang kasanayan ang matalinong pagsusuri at pangangalap ng makabuluhang impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya.
 • 23. TAKDANG ARALIN: 1. IBIGAY ANG MGA IBAT IBANG SALIK SA PAGGAMIT NG INTERNET. 2.IBIGAY ANG IBAT IBANG BAHAGI NG COMPUTER AT GAMIT NITO.
 • 24. Kasiya-siyang gawain ang paggamit ng computer, Internet, at email. Ngunit, may kalakip na mga salik ang paggamit ng mga ito. Exposure o pagkalantad ng mga di-naaangkop na materyales. Maaari kang makakita ng materyales na tahasang seksuwal, marahas, at ipinagbabawal o illegal.
 • 25. Viruses, Adware, at Spyware Maaaring makakuha ng mga virus sa paggamit ng Internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira sa maayos nitong paggana. Paniligalig at Pananakot o Harassment at Cyberbullying Maaari ka ring makaranas ng cyberbullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag- ugnayan sa mga hindi kakilala.
 • 26. Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan o Identity Theft Ang naibahagi mong personal na impormasyon ay gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Maaaring ding makuha ang impormasyon na hindi mo nalalaman o binibigyang pahintulot. Ito ang tinatawag na identity theft o fraud.
 • 27. Ilang Bagay na Dapat Isaalang-alang Para sa Ligtas na Paggamit ng Internet Magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng computer, Internet, at email. Ang pasilidad ng Internet ay para sa layuning pang- edukasyon lamang. I-access o buksan ang Internet sa pahintulot ng guro. Bisitahin lamang ang mga aprobadong sites sa Internet. Ipinagbabawal ang paggamit ng chat rooms na maaaring magdulot ng kapahamakan para sa mag- aaral.
 • 28. Ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Sundin ang mga direksyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan. Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa Internet. Halimbawa: www.kidzui.com, www.kids.aol.com www.surfnetkids.com
 • 29. Alamin ang pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. Huwag maglathala, magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao (katulad ng tirahan, email address, o telepono). Pumili ng password na mahirap mahulaan, at palitan ito kung kinakailangan.
 • 30. Huwag ibigay ang password kaninuman (maliban sa mga magulang) at siguraduhing nakalog-out ka bago patayin o i-off ang computer. I-shut down ang koneksiyon ng Internet kung tapos nang gamitin ang mga ito. Huwag hayaang nakabukas ang mga ito kapag hindi ginagamit.
 • 31. Ang ilan sa mga kasiya-siya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, Internet, at email ay ang sumusunod: • Tiyakin/Itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer, Internet, at email. • Magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito upang ang mga kapaki-pakinabang na nilalaman lamang ang matitingnan at maida-download gamit ang Internet.
 • 32. Makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibagan sa online. Sundin ang tamang panuntunang itinakda sa paggamit ng mga social networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam
 • 33. Pagyamanin Panuto: Kopyahin sa sagutang papel. Isulat sa graphic organizer ang mga mahalagang alalahanin para sa ligtas at responsabling paggamit ng internet.
 • 34. Isaisip Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. 1. Bakit may panganib na dala ang paggamit ng Internet? Magbigay ng apat ng halimbawa. _______________________________________________ _______________________________________________ 2. Anu-ano ang kasiya-siya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, Internet, at email? _________________________________________________ _________________________________________________
 • 35. 3. Sa tingin mo ba, mahalagang matutuhan ang paggamit sa makabagong teknolohiya? Bakit? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 4. Sa palagay mo ba maiiwasan pa natin ang paggamit ng ICT tools sa kasalukuyang panahon? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________
 • 36. Panuto: A. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. Isagawa ______1. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets. ______2. Dapat gumamit ng Internet sa paaralan anumang oras at araw.
 • 37. ______3. Maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang Internet. ______4. Dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa Internet na hindi mo naiintindihan. ______5. Ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa panahong liliban ka sa klase.
 • 38. B. Pagtambalin ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik lamang. HANAY A 1. Electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon. 2. Isang malawak na ugnayan ng mga computer network na maaaring gamitin ng publiko sa buong mundo
 • 39. 3. Tumutukoy sa iba’t ibang uri ng teknolohiya, gaya ng radyo, telebisyon, telepono, smartphones, computer, at Internet. 4. Halimbawa ng produkto ng ICT na kaiba sa simpleng mobile phone na maaari ding makatulong sa iyo sa pangangalap at pagproseso ng impormasyon. 5. Napabilis ito sa tulong ng ICT.
 • 40. Tayahin Panuto: Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. Isulat ang titik lamang. Isulat ang mga sagot sa sagutang papel. 1. Pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay: a. buksan ang computer at maglaro ng online games b. tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin c. kumain at uminom
 • 41. 2. May nagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na “online message,” ano ang dapat mong gawin? a. Panatilihin itong isang lihim. b. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag ka na niyang padalhan ng hindi naaangkop na mensahe. c. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang Internet Service Provider.
 • 42. 3. Sa paggamit ng Internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin? a. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naisin ko. b. Maaari ko lamang gamitin ang Internet at magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro. c. Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin ang instant messaging para makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan.
 • 43. 4. Kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat mong: a. iwasang ibigay ang personal na impormasyon online, dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. b. ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang na gawin ito. c. i-post ang impormasyon sa anumang pampublikong websites, tulad ng Facebook, upang makita ninuman.
 • 44. 5. Nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi naangkop, ano ang dapat mong gawin? a. Huwag pansinin. Balewalain. b. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan. c. Ipaalam agad sa nakatatanda. 6. Ano ang kahulugan ng ICT? a. International Convention Technology b. Information Communication Technology c. Information Center Training
 • 45. 7. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasiya siyang paggamit ng computer? a. Nakakatulong upang makakuha ng impormasyon. b. Nakakatulong ito sa pakikipagbalitaan sa mga kamag anak sa ibang lugar. c. Nakakatulong ito upang makuha at magamit ang files sa maling paraan ng ibang tao. d. Nakakatulong sa pagsasaliksik ng mahahalagang aralin.
 • 46. 8. Alin sa mga sumusunod ang HINDI magandang kapakinaba- ngan ng ICT? a. Mas nagiging maunlad ang komersyo. b. Mas madali ang pangangalap, pag iimbak at pagbabahagi ng impormasyon. c. Mas madali ng makapanood ng mga malalaswang palabas. d. Mas pinabilis ang komunikasyon
 • 47. 9. Sa anong dahilan na mabilis na ang pagpapadala at pagtatanggap ng mensahe sa ibang tao? a. Dahil sa computer. b. Dahil mayroong email. c. Dahil sa tulong ng mailbox. d. Dahil mayroong Internet koneksyon.
 • 48. 10. Gusto ni Jose na mapapabilis ang pagpapadala at pagtanggap ng sulat sa ibang tao. Ano ang kanyang gagamitin? a. Electronic mail b. Snail mail c. Telegram d. Twitter
 • 49. Sanggunian Books: K to 12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 TG at LM. Online Sources: https://images.app.goo.gl/jdmi61LJKDgieeeP6 https://i0.wp.com/creditfast.com/wpcontent/uploads/2012/10/victim-of- identitytheft.png?fit=1514%2C693&ssl=1 https://w0.pngwave.com/png/212/404/identity-theft-databreach-laptop-theft-crime- staff-member-png-clip-art.png