SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Hello
Welcome to EPP-ICT
Week 5
4
JAZEL ANN DJ. PANTALEON
Teacher
Edukasyong Pantahanan
at Pangkabuhayan
Unang Markahan: Modyul 6
4
Paggawa ng Table at Tsart
Gamit ang Word Processor at
Spreadsheet Tool/Pag-sort at Pag-filter
ng Impormasyon
Alamin
Matapos gawin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:
1. nakagagamit ng word processor at spreadsheet
application upang makagawa ng table at tsart;
Ang modyul na ito ay hinahati sa sumusunod:
Aralin 1 – Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Word
Processor
Aralin 2 – Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang
Spreadsheet Tool
Aralin 3 – Pag-sort at Pag-filter ng Impormasyon
2. naisasaayos ang mga tsart sa pamamagitan ng design,
layout, at format properties ng mga ito;
3. nagagamit ang sorting at filtering command sa mas
epektibong pag-uulat at pagsusuri ng datos; at
4. nabibigyang-halaga ang mga table at tsart para sa
mas epektibong pagsasaayos ng datos at impormasyon.
Subukin
Taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman at
kasanayan?
Sabihin ang thumbs up icon kung taglay mo na ito
o ang thumbs down icon kung hindi pa.
1. Natutukoy ang gamit ng table at tsart.
2. Nagagawang mag-encode ng datos sa cells ng word
processing at spreadsheet application.
3. Nakagagamit ang word processing at spreadsheet
application sa paggawa ng table at start.
4. Naisasaayos ang lupon ng datos at impormasyon sa
table at tsart.
5. Nababago (edit) ang properties ng table at tsart
upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin.
6. Nakapagso-sort ng ascending at descending ng
mga numerikal at tekstwal na impormasyon.
7. Nakapagpi-filter ng impormasyon.
8. Nagagamit ang sorting at filtering command sa
mas epektibong pag-uulat at pagsusuri ng datos.
Tuklasin
Alam mo bang may iba pang tool na maaaring maka-
tulong sa iyo sa paggawa ng mga ICT table at
tsart? Ito ay ang word processor at spreadsheet
application.
Sa ibang bahagi naman, kung may listahan ng bilang
ng mga naibentang produkto at nais malaman kung
anong produkto ang naging pinakamabili, paano ito
gagawin kung napakaraming produkto ang kailangan
suriin at salain?
Gamit ang spreadsheet application, maaring makagawa
ng ulat sa mas mabilis na paraan sa pamamagitan ng
pag-sort at pag-filter sa mga impormasyon.
Ang word processor o word processing application ay
isang software na tumutulong sa paglikha ng mga
tekstuwal na dokumento, sa pag-eedit at pag-save ng
mga ito sa computer file system.
Sa tulong ng word processing application, maaari din
nating isaayos ang mga numerikal at tekstuwal na
impormasyon sa pamamagitan ng table at tsart.
Ang electronic spreadsheet ay isa ring software na
maaaring makatulong sa atin sa pagsusuri at
pagsasaayos ng mga numerikal at tekstwal na
impormasyon.
Sa araling ito ay pagtutuunan naman ng pansin kung
paano gumawa at mag-format ng mga table at tsart gamit
ang electronic spreadsheet tool.
PICTURE PUZZLE
LAUNIREMC LTSETAKU
Sagutin ang sumusunod na tanong:
1.Ano ang tinutukoy sa dalawang picture puzzle?
NUMERICAL TEKSTWAL
2. Magbigay ng mga halimbawa para sa dalawang uri ng
impormasyong ito.
Suriin
Ang Word Processor
Ang word processor o word processing application ay
isang software na tumutulong sa paglikha ng mga
tekstuwal na dokumento, sa pag-eedit at pag-save ng
mga ito sa computer file system.
Sa tulong ng word processing application, maaari din
nating isaayos ang mga numerikal at tekstuwal na
impormasyon sa pamamagitan ng table at tsart.
Ang Table
Ang table ay koleksiyon ng magkakaug-
nay na tekstuwal o numerikal na nakaa-
yos sa pamamagitan ng datos na nakaa-
yos sa rows at columns. Mas madaling
pamamagitan ng rows at nasusuri ang
datos kung ito ay columns. Mas madali
at nasusuri ang datos kung ito ay
nakaayos sa table.
column row
Ang rows ay mga linyang nakahilera pahalang,
samantalang ang columns ay mga linyang pababa. Ang
cell ay ang kahon kung saan nagtatagpo ang mga column
at row.
Ang Tsart
Ang tsart ay biswal na modelo ng mga numerikal na
impormasyon. Gumagamit ito ng mga imahen at simbolo
upang maging mas madali ang pagsusuri ng mga datos.
Ang Electronic Spreadsheet
Ang impormasyong numerikal (dami o bilang, presyo o
halaga, timbang at populasyon) at tekstuwal na
impormasyon (pangalan, produkto at aytem) ay maaaring
magbigay ng mahalagang kaalaman sa atin kung ang mga
ito ay isasaayos at maipapakita gamit ang table at tsart.
Ang spreadsheet application ay isa pang software na
maaaring gamitin upang makagawa ng mga table at tsart.
Kadalasan ito ay may isang workbook na naglalaman ng
mga worksheets.
Bawat worksheet ay naglalaman ng rows at columns.
Ipinapasok ang datos sa loob ng cells. Ang mga cells ay
ang mga kahon kung saan nagtatagpo ang bawat column
at row.
row
column
cell
Ang cell name o cell reference ay ang pangalan ng bawat
cell sa spreadsheet. Ang bawat row ay gumagamit ng
numero bilang label habang ang bawat column ay
gumagamit ng titik o letra.
Makikita ang cell reference box sa bandang itaas ng
screen.
Cell Reference
Ang cell refence na
ito ay may pangalang
Cell B2
Ang Sorting At Filtering Command
Ang Sort ay isang command sa electronic spreadsheet na
ginagamit upang maisaayos ang mga listahan ng
numerikal at tekstuwal na datos. May dalawang uri ng
sorting command:
Sort ascending – isinasaayos nito ang
listahan ng mga tekstuwal na impormasyon
sa alpabetikong pagkakasunod mula A
hanggang Z; ang numerikal na impor-
masyon naman ay naisasaayos mula sa
pinakamababa hanggang sa pinakamataas
na bilang.
A
Z
Sort descending – isinasaayos nito ang mga
tekstuwal na impormasyon sa baliktad na
alpabetikong pagkakasunod mula Z hanggang
A; ang numerikal na impormasyon naman ay
naisasaayos mula sa pinakamataas hanggang
sa pinakamababang bilang.
Z
A
Ang Filter ay isang command sa electronic spreadsheet
na ginagamit upang mabilis na masuri at masala ang
mga impormasyon na kailangan. Kaiba sa sorting, ang
filtering ay hindi lamang nag-aayos ng pagkakasunod-
sunod ng mga impormasyon, itinatago rin nito ang im-
pormasyon na hindi pasok sa pamantayang naitakda.
Ang Filter button na makikita sa Data tab at
grupo ng Sort and Filter.
Pagyamanin
Gawain A: Paggawa ng Table sa Word Processor
Subuking gumawa ng table gamit ang word processing
application. Sundan lamang ang sumusunod na
panuto:
1.Buksan ang inyong word processing application sa
computer.
2. I-click ang Insert tab na
makikita sa gawing itaas ng
inyong screen. I-click ang Table
button.
3. Itakda ang bilang ng hanay na pahalang o rows at
hanay na pababa o columns. Para sa gawain, gumawa
ng tatlong column at anim na row. Magkakaroon ng
table sa inyong document window.
4. I-type ang sumusunod na datos sa cells ng table.
Araw Meryenda Kinita
1 Banana cue Php235.00
2 Puto at kutsinta Php340.00
3 Lugaw, tokwa, at okoy Php450.00
4 Sopas Php390.00
5 Biko Php240.00
5. I-save ang file, bigyan ito ng file name na Paggawa ng
Table.
Gawain B: Paggawa ng Table sa Spreadsheet
Sa pagpasok ng mga datos sa electronic spreadsheet
ang tekstuwal na datos ay naka-align sa kaliwa,
samantalang ang mga numerikal na datos ay naka-
align sa kanan ng cell.
1. Buksan ang inyong spreadsheet application sa
computer.
2. I-type ang sumusunod na datos sa nakatalagang
cell. Tandaang pagkatapos i-type ang datos sa bawat
cell, pindutin ang Enter key.
Cell A1: DONNA’S PIZZA HOUSE Cell B4: 700
Cell A2: Pizza Flavor Cell C4: 200
Cell B2: Kinita sa Site 1 Cell A5: Pepperoni
Cell C2: Kinita sa Site 2 Cell B5: 800
Cell A3: Hawaiian Cell C5: 200
Cell B3: 700 Cell A6: Seafood
Cell C3: 200 Cell B6: 900
Cell A4: Ham and Cheese Cell C6: 150
3. Ayusin (adjust) ang lapad ng bawat column sa
pamamagitan ng pagtatapat sa pointer ng mouse sa
linyang naghihiwalay sa dalawang column (border) at
hilahin ito. Pagkatapos mai-type ang datos at ma-
adjust ang lapad ng columns ay magkakaroon ka ng
output na katulad nito.
4. I-click ang File tab at piliin ang Save as. I-save ang
workbook sa iyong folder at bigyan ito ng file name na
Spreadsheet Table.
Pag-format ng Table sa Spreadsheet
Upang magmukhang mas kaaya-aya ang table sa
spreadsheet, maaaring i-format ang properties ng table.
Sundan ang sumusunod na hakbang upang
mapaganda ang table.
Gawain C: Paggawa ng Tsart a Spreadsheet
Subukin naman nating gumawa ng tsart gamit ang
electronic spreadsheet.
Sundan ang sumusunod na pamamaraan:
1.Buksan ang file na Spreadsheet Table. Gagawa tayo
ng column chart mula sa mga datos na napasok na
natin.
2. Gamit ang mouse, i-select ang Cell A2 hanggang
Cell C7.
3. Pagkatapos mai-highlight ang cells, i-click ang
Insert tab upang magbukas ang mga options.
4. I-click ang Column option na nasa Charts group.
5. Piliin ang 3-D Clustered Column na nasa 3-D
Column group.
6. Magkakaroon ng tsart sa iyong spreadsheet.
7. I-save as ang file sa iyong folder. Gamit ang
bagong file name na Spreadsheet Chart.
Paglagay ng Chart Title
Mapapansin na wala pang pamagat ang ating tsart.
Sundan ang sumusunod na pamamaraan upang lagyan
ito ng pamagat.
1. I-click ang tsart na napili.
2. Magbubukas ang Chart
Tools tab at ang ribbon ng
options.
3. I-click ang Layout sub-tab
na nasa ilalaim ng Chart
Tools tab.
4. I-click ang Chart Title button at piliin ang Above Chart
upang magkaroon ng textbox kung saan ita-type ang
pamagat ng tsart.
5. Palitan ang nakalagay na default text sa pamamagitan
ng pag-highlight nito at pagpindot ng Delete sa keyboard.
6. I-type ang bago nitong pamagat: Kinita sa Donna’s
Pizza House.
7. I-save ang file.
Gawain D: Pag-Sort Ng Mga Tekstuwal Na Impormasyon
1. Buksan ang inyong electronic spreadsheet tool.
2. Gamit ang mouse, piliin ang cell range ng mga datos
sa hanay ng Code No., Tinapay at Halaga (Cell B2-Cell
C12).
2. I-type ang datos na makikita sa ibaba.
3. I-click ang Data tab, piliin ang Sort button.
4. Magbubukas ang Sort dialog
box.
5. Sa column, i-click ang drop-
down arrow ng Sort by na
box. Piliin ang Tinapay.
6. Sa Order, i-click ang drop-down arrow at piliin ang A
to Z.
7. I-click ang OK. Pansinin na sa
listahan ng mga pangalan ng
Tinapay, ang Cheese Bread ang
naging pinakauna sa listahan.
8. I-save ang file sa inyong folder.
Gawain E: Pag-Sort ng mga Numerikal Na Impormasyon
1.Gamit ang parehas na file,
subukin naman nating mag-sort
ng numerikal na impormasyon
sa ating listahan.
2. Gamit ang mouse, piliin ang cell range ng mga
pangalan at marka (Cell B2-Cell C12).
3. I-click ang Data tab, piliin ang Sort button.
4. Magbubukas ang Sort dialog box.
5. Sa Column ay i-click ang drop-down arrow ng Sort by
box. Piliin ang Halaga.
6. Sa Order, piliin ang smallest to largest (ascending)
kung nais na ang mga presyo ng tinapay ay nakaayos
mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Piliin
naman ang largest to smallest kung nais na ang mga
halaga ay nakaayos mula sa pinakamataas hanggang
pinakamababa.
7. I-click ang OK.
8. Kung ang piniling Order option ay
largest to smallest, ang listahan ay
magiging katulad ng nasa larawan
sa kanan. Pansinin na ang mga
tinapay na may pinakamataas na
presyo ang pinakauna sa listahan
at sinusundan ng pangalawa sa
pinakamataas at pababa.
9. I-save ang file sa inyong folder.
Gawain F: Pag-Filter ng Impormasyon
1.Kung hindi pa nakabukas
ang file, buksan uli ang
Bakery.xlsx file gamit ang
inyong electronic spreadsheet
application.
2. Gamit ang mouse, piliin ang cell headings na
naglalaman ng Code, Tinapay, at Halaga (Cell A2 – Cell
C2).
3. I-click ang Data tab. Magbubukas ang options sa
ilalim ng Data tab.
4. I-click ang Filter button
at magkakaroon ng
drop-down menus sa
gilid ng cell headings.
5. I-click ang drop-down
arrow sa gilid ng Halaga.
Magbubukas ang menu
options para sa pag-filter
6. Piliin ang Number
Filters at magbubukas
ang options para rito.
I-click ang Between.
7. Magbubukas ang Custom Auto Filter. I-type ang 2 sa
text field ng “is greater than or equal to” at i-type naman
ang 5 sa text field ng “is less than or equal to.” Ibig
sabihin lamang nito na nais nating ipakita ang mga
tinapay na may halagang nasa pagitan ng 2 at 5.
8. I-click ang OK button. Tingnan ang naging resulta sa
ibaba.
Ipinapakita ang listahan
ng mga tinapay na may
halagang 2 hanggang 5
piso.
9.Maaari din nating i-sort ang resulta ng pag-filter na
ito. I-click lamang ang drop-down arrow sa gilid ng
cell ng Halaga.
10. Piliin ang Sort Smallest to
Largest, upang mai-ayos ang
listahan mula pinakamababa
hanggang pinakamataas.
11. Tingnan ang halimbawa
ng output sa ibaba. I-save
ang file.
Ngayon ay mayroon ka nang listahan ng tinapay na
may halagang 2 piso hanggang 5 piso at nakaayos
mula sa pinakamababang presyo pataas.
Isaisip Mo
Ang paggamit ng table at tsart ay nakatutulong upang
maging mas madali ang pagsusuri ng mga numerikal at
tekstuwal na impormasyon. Ang word processing
application ay isang productivity tool na may kakayahang
makagawa ng table at tsart sa isang dokumento.
Ang electronic spreadsheet tool ay isang mainam na
software upang makagawa tayo ng mga table at tsart
para sa mas madaling pagsusuri at pagsasaayos ng
ating mga numerikal at tekstwal na impormasyon.
Maaaring i-format ang properties ng table at upang mas
maging kaaya-aya ang mga ito kung ipakikita o ipi-print
bilang ulat.
Ang electronic spreadsheet application ay maaari ding
gamitin sa pagsusuri at pagsasala ng mga numerikal at
tekstuwal na impormasyon.
Ang sorting ay proseso ng pagsasaayos ng listahan ng
mga impormasyon. Ang mga tekstwal na impormasyon
ay maaaring pagsunurin nang paalpabetikal (A-Z o Z-
A).
Ang mga numerikal na impormasyon ay naiaayos din
mula sa pinakamababa pataas o mula sa pinakamataas
hanggang pababa.
Ang filtering ay pagsasala ng impormasyon upang mapili
lamang ang kinakailangang datos. Itakda ang
pamantayan ng pagsusuri batay sa impormasyong nais
makuha.
Isagawa
Magsiyasat Tayo!
1. Pag-aaralan ang kinita ng mga serbisyo sa isang
Beauty Parlor.
Serbisyo Parlor A Parlor B
Manicure 350 150
Pedicure 200 210
Hair Color 500 650
Hair Cut 1,200 1,550
Hair Rebond 3,100 2,600
2. Gumawa ng table at tsart sa mga datos na makukuha.
3. I-format ang table at tsart upang mas maging kaaya-
aya.
4. I-sort ang uri ng serbisyo paalpabetikal mula (A-Z).
Tayahin
Kopyahin at isulat sa sagutang papel.
Pangalan:___________________ Baitang at Seksyon:_____
Asignatura: _______________ _ Aralin: __________________
A.Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.
1.Koleksiyon ito ng magkakaugnay na numerikal at
tekstuwal na datos na nakaayos sa pamamagitan ng
rows at columns.
A. Table C. Dokumento
B. Tsart D. Spreadsheet
2. Ito ay biswal na modelo ng mga numerikal na
impormasyon na gumagamit ng mga imahe at
simbolo upang mas maging madali ang pagsusuri ng
mga datos.
A. Table C. Dokumento
B. Tsart D. Spreadsheet
3. Ito ay isang software na tumutulong sa paglikha ng
mga tekstuwal na dokumento, pag-eedit, at pag-iimbak
ng mga electronic file sa computer file system.
A. Desktop publishing application
B. Electronic spreadsheet application
C. Word processing application
D. Graphic designing application
4. Ano ang magagawa kung i-click ang icon na ito
sa insert tab?
A. Columns C. Table
B. Rows D. Tsart
5. Ano ang magagawa kung i-click ang icon na ito
sa insert tab?
A. Columns C. Table
B. Rows D. Tsart
B. Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga hakbangin sa
pamamagitan ng paglalagay ng titik (A – unang
hakbang… E - panlimang hakbang):
____6. Pagkatapos i-highlight ang mga cell na naglalaman
ng datos, i-click ang Insert tab.
____7. Gamit ang mouse, piliin ang cells na naglalaman
ng datos na gagamitin para sa tsart.
____8. Pagkabukas ng mga options sa ribbon ng Insert
tab, piliin ang klase ng tsart na nais gamitin sa Charts
group.
____9. Pagkalitaw ng tsart sa spreadsheet, i-save ang file
sa inyong folder.
____10. Pagkabukas ng file na spreadsheet table,
gumawa ng tsart mula sa datos dito.
C. Panuto: Isulat ang Tama o Mali ang pahayag.
_____11. Ang Filter ay isang command sa electronic
spreadsheet na ginagamit upang mabilis na masuri at
masala ang mga kailangang impormasyon.
_____12. Ang sorting ay pagpili ng pamantayan sa
gagawing pagsala ng impormasyon.
_____13. I-click ang File tab upang ma-access ang Sort
at Filter command.
_____14. Ang sort ascending sa tekstuwal na impormas-
yon ay pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon
mula A hanggang Z.
_____15. Kailangan munang piliin ang cells na naglala-
man ng mga impormasyon kung nais mag-sort.
Karagdagang Gawain
Taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman at
kasanayan?
Sabihin ang thumbs up icon kung taglay mo na ito
o ang thumbs down icon kung hindi pa taglay ang
kasanayan sa paggamit ng word processing at
spreadsheet application. Isulat ang sagot sa EPP
notbuk
1. Nagagawang mag-encode ng datos sa cells ng
word processor at spreadsheet application.
2. Nakagagamit ng word processor at spreadsheet
application sa paggawa ng table at tsart.
3.Naisasaayos ang lupon ng datos at impormasyon
sa table at tsart.
4. Nababago (edit) ang properties ng table at tsart
upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin.
5. Nakapagso-sort ng ascending at descending ng
mga numerikal at tekstuwal na impormasyon.
6. Nakapagpi-filter ng impormasyon.
7. Nagagamit ang sorting at filtering command sa
mas epektibong pag-uulat at pagsusuri ng datos.
Paghambingin ang naging resulta ng sagot mo sa
simula at pagkatapos ng araling ito.
EPP W5Q1.pptx

More Related Content

What's hot

Modyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalatayaModyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalatayaFaith De Leon
 
Pangangalaga ng halaman
Pangangalaga ng halamanPangangalaga ng halaman
Pangangalaga ng halamanElaine Estacio
 
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdfaralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdfJirahBanataoGaano
 
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptxMga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptxEjercitoRodriguez1
 
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdfPAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdfColleenCruz4
 
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensivePaghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensiveElaine Estacio
 
EPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptxEPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptxLea Camacho
 
Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)
Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)
Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)Sheila Echaluce
 
MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4
MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4
MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4Dumangas Mix Club Dj's
 
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docxEPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docxssuserc9970c
 
Kasaysayan at Pagkabuo ng Wikang Pambansa
Kasaysayan at Pagkabuo ng Wikang PambansaKasaysayan at Pagkabuo ng Wikang Pambansa
Kasaysayan at Pagkabuo ng Wikang PambansaRochelle Nato
 
Introduction to Christian Education: Final Exam 2011
Introduction to Christian Education: Final Exam 2011Introduction to Christian Education: Final Exam 2011
Introduction to Christian Education: Final Exam 2011Richard Chamberlain
 
EPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap ppt
EPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap pptEPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap ppt
EPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap pptVIRGINITAJOROLAN1
 
MGA KARAPATAN NG BATA
MGA KARAPATAN NG BATAMGA KARAPATAN NG BATA
MGA KARAPATAN NG BATAMiss Ivy
 

What's hot (20)

Modyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalatayaModyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
Modyul 12 espiritwalidad at pananampalataya
 
Pangangalaga ng halaman
Pangangalaga ng halamanPangangalaga ng halaman
Pangangalaga ng halaman
 
Pagpaparami ng halaman
Pagpaparami ng halamanPagpaparami ng halaman
Pagpaparami ng halaman
 
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdfaralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
aralingpanlipunan1_q4_mod2_Payak na Mapa ng Loob at Labas ng Tahanan.pdf
 
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptxMga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx
Mga hayop na maaring alagaan sa tahanan.pptx
 
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdfPAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf
PAGGAWA NG TABLE AT TSART.pdf
 
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensivePaghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
Paghahanda ng plot o taniman gamit ang bio intensive
 
Paggawa ng plot
Paggawa ng plotPaggawa ng plot
Paggawa ng plot
 
EPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptxEPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptx
 
Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)
Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)
Kard Katalog at OPAC (Online Public Access Catalogue)
 
MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4
MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4
MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN - K-12 Art 4
 
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docxEPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
EPP4_q1_mod-11_Pagtukoy-ng-mga-Hayop-Na-Maaaring-Alagaan-sa-Tahanan_v3.docx
 
Kasaysayan at Pagkabuo ng Wikang Pambansa
Kasaysayan at Pagkabuo ng Wikang PambansaKasaysayan at Pagkabuo ng Wikang Pambansa
Kasaysayan at Pagkabuo ng Wikang Pambansa
 
Introduction to Christian Education: Final Exam 2011
Introduction to Christian Education: Final Exam 2011Introduction to Christian Education: Final Exam 2011
Introduction to Christian Education: Final Exam 2011
 
EPP-HE-Grade-5-Q1.pdf
EPP-HE-Grade-5-Q1.pdfEPP-HE-Grade-5-Q1.pdf
EPP-HE-Grade-5-Q1.pdf
 
EPP 5 AGRI - Intercropping
EPP 5 AGRI - IntercroppingEPP 5 AGRI - Intercropping
EPP 5 AGRI - Intercropping
 
ESP4 - Review Lesson.pptx
ESP4 - Review Lesson.pptxESP4 - Review Lesson.pptx
ESP4 - Review Lesson.pptx
 
EPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap ppt
EPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap pptEPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap ppt
EPP 5- AGRI - Organikong pagsugpo ng peste at kulisap ppt
 
MGA KARAPATAN NG BATA
MGA KARAPATAN NG BATAMGA KARAPATAN NG BATA
MGA KARAPATAN NG BATA
 
Esp 2 activity sheet q4 w1
Esp 2 activity sheet q4 w1Esp 2 activity sheet q4 w1
Esp 2 activity sheet q4 w1
 

Similar to EPP W5Q1.pptx

Similar to EPP W5Q1.pptx (6)

4th cot 2019- 2020.pptx
4th cot 2019- 2020.pptx4th cot 2019- 2020.pptx
4th cot 2019- 2020.pptx
 
Module 8.pptx
Module 8.pptxModule 8.pptx
Module 8.pptx
 
EPP 5 COT1 1st Quarter Lesson Plan.pptx
EPP 5 COT1 1st Quarter Lesson Plan.pptxEPP 5 COT1 1st Quarter Lesson Plan.pptx
EPP 5 COT1 1st Quarter Lesson Plan.pptx
 
EPP5_IE_Mod8_Write Me Up!.pdf
EPP5_IE_Mod8_Write Me Up!.pdfEPP5_IE_Mod8_Write Me Up!.pdf
EPP5_IE_Mod8_Write Me Up!.pdf
 
Aralin 16 ict q2 wk6
Aralin 16 ict q2 wk6Aralin 16 ict q2 wk6
Aralin 16 ict q2 wk6
 
PAGGAWA NG SMART ART
PAGGAWA NG SMART ARTPAGGAWA NG SMART ART
PAGGAWA NG SMART ART
 

More from JhengPantaleon

More from JhengPantaleon (12)

AP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptxAP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptx
 
AP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptxAP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptx
 
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptxAP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
 
AP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptxAP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptx
 
AP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptxAP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptx
 
AP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptxAP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptx
 
AP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptxAP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptx
 
Module 4.pptx
Module 4.pptxModule 4.pptx
Module 4.pptx
 
EPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptxEPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptx
 
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxEPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
 
Module 7.pptx
Module 7.pptxModule 7.pptx
Module 7.pptx
 
Module 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptxModule 1 (1).pptx
Module 1 (1).pptx
 

Recently uploaded

Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxKathreenIelDeVera
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxMaricrisLanga1
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 

Recently uploaded (20)

Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 

EPP W5Q1.pptx

 • 1. Hello Welcome to EPP-ICT Week 5 4 JAZEL ANN DJ. PANTALEON Teacher
 • 3. Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Word Processor at Spreadsheet Tool/Pag-sort at Pag-filter ng Impormasyon
 • 4. Alamin Matapos gawin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 1. nakagagamit ng word processor at spreadsheet application upang makagawa ng table at tsart; Ang modyul na ito ay hinahati sa sumusunod: Aralin 1 – Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Word Processor Aralin 2 – Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Spreadsheet Tool Aralin 3 – Pag-sort at Pag-filter ng Impormasyon
 • 5. 2. naisasaayos ang mga tsart sa pamamagitan ng design, layout, at format properties ng mga ito; 3. nagagamit ang sorting at filtering command sa mas epektibong pag-uulat at pagsusuri ng datos; at 4. nabibigyang-halaga ang mga table at tsart para sa mas epektibong pagsasaayos ng datos at impormasyon. Subukin Taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman at kasanayan? Sabihin ang thumbs up icon kung taglay mo na ito o ang thumbs down icon kung hindi pa.
 • 6. 1. Natutukoy ang gamit ng table at tsart. 2. Nagagawang mag-encode ng datos sa cells ng word processing at spreadsheet application. 3. Nakagagamit ang word processing at spreadsheet application sa paggawa ng table at start. 4. Naisasaayos ang lupon ng datos at impormasyon sa table at tsart. 5. Nababago (edit) ang properties ng table at tsart upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin.
 • 7. 6. Nakapagso-sort ng ascending at descending ng mga numerikal at tekstwal na impormasyon. 7. Nakapagpi-filter ng impormasyon. 8. Nagagamit ang sorting at filtering command sa mas epektibong pag-uulat at pagsusuri ng datos. Tuklasin Alam mo bang may iba pang tool na maaaring maka- tulong sa iyo sa paggawa ng mga ICT table at tsart? Ito ay ang word processor at spreadsheet application.
 • 8. Sa ibang bahagi naman, kung may listahan ng bilang ng mga naibentang produkto at nais malaman kung anong produkto ang naging pinakamabili, paano ito gagawin kung napakaraming produkto ang kailangan suriin at salain? Gamit ang spreadsheet application, maaring makagawa ng ulat sa mas mabilis na paraan sa pamamagitan ng pag-sort at pag-filter sa mga impormasyon. Ang word processor o word processing application ay isang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstuwal na dokumento, sa pag-eedit at pag-save ng mga ito sa computer file system.
 • 9. Sa tulong ng word processing application, maaari din nating isaayos ang mga numerikal at tekstuwal na impormasyon sa pamamagitan ng table at tsart. Ang electronic spreadsheet ay isa ring software na maaaring makatulong sa atin sa pagsusuri at pagsasaayos ng mga numerikal at tekstwal na impormasyon. Sa araling ito ay pagtutuunan naman ng pansin kung paano gumawa at mag-format ng mga table at tsart gamit ang electronic spreadsheet tool.
 • 10. PICTURE PUZZLE LAUNIREMC LTSETAKU Sagutin ang sumusunod na tanong: 1.Ano ang tinutukoy sa dalawang picture puzzle? NUMERICAL TEKSTWAL
 • 11. 2. Magbigay ng mga halimbawa para sa dalawang uri ng impormasyong ito. Suriin Ang Word Processor Ang word processor o word processing application ay isang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstuwal na dokumento, sa pag-eedit at pag-save ng mga ito sa computer file system.
 • 12. Sa tulong ng word processing application, maaari din nating isaayos ang mga numerikal at tekstuwal na impormasyon sa pamamagitan ng table at tsart. Ang Table Ang table ay koleksiyon ng magkakaug- nay na tekstuwal o numerikal na nakaa- yos sa pamamagitan ng datos na nakaa- yos sa rows at columns. Mas madaling pamamagitan ng rows at nasusuri ang datos kung ito ay columns. Mas madali at nasusuri ang datos kung ito ay nakaayos sa table. column row
 • 13. Ang rows ay mga linyang nakahilera pahalang, samantalang ang columns ay mga linyang pababa. Ang cell ay ang kahon kung saan nagtatagpo ang mga column at row. Ang Tsart Ang tsart ay biswal na modelo ng mga numerikal na impormasyon. Gumagamit ito ng mga imahen at simbolo upang maging mas madali ang pagsusuri ng mga datos.
 • 14. Ang Electronic Spreadsheet Ang impormasyong numerikal (dami o bilang, presyo o halaga, timbang at populasyon) at tekstuwal na impormasyon (pangalan, produkto at aytem) ay maaaring magbigay ng mahalagang kaalaman sa atin kung ang mga ito ay isasaayos at maipapakita gamit ang table at tsart. Ang spreadsheet application ay isa pang software na maaaring gamitin upang makagawa ng mga table at tsart. Kadalasan ito ay may isang workbook na naglalaman ng mga worksheets.
 • 15. Bawat worksheet ay naglalaman ng rows at columns. Ipinapasok ang datos sa loob ng cells. Ang mga cells ay ang mga kahon kung saan nagtatagpo ang bawat column at row. row column cell
 • 16. Ang cell name o cell reference ay ang pangalan ng bawat cell sa spreadsheet. Ang bawat row ay gumagamit ng numero bilang label habang ang bawat column ay gumagamit ng titik o letra. Makikita ang cell reference box sa bandang itaas ng screen. Cell Reference Ang cell refence na ito ay may pangalang Cell B2
 • 17. Ang Sorting At Filtering Command Ang Sort ay isang command sa electronic spreadsheet na ginagamit upang maisaayos ang mga listahan ng numerikal at tekstuwal na datos. May dalawang uri ng sorting command: Sort ascending – isinasaayos nito ang listahan ng mga tekstuwal na impormasyon sa alpabetikong pagkakasunod mula A hanggang Z; ang numerikal na impor- masyon naman ay naisasaayos mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na bilang. A Z
 • 18. Sort descending – isinasaayos nito ang mga tekstuwal na impormasyon sa baliktad na alpabetikong pagkakasunod mula Z hanggang A; ang numerikal na impormasyon naman ay naisasaayos mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang bilang. Z A Ang Filter ay isang command sa electronic spreadsheet na ginagamit upang mabilis na masuri at masala ang mga impormasyon na kailangan. Kaiba sa sorting, ang filtering ay hindi lamang nag-aayos ng pagkakasunod- sunod ng mga impormasyon, itinatago rin nito ang im- pormasyon na hindi pasok sa pamantayang naitakda.
 • 19. Ang Filter button na makikita sa Data tab at grupo ng Sort and Filter. Pagyamanin Gawain A: Paggawa ng Table sa Word Processor Subuking gumawa ng table gamit ang word processing application. Sundan lamang ang sumusunod na panuto:
 • 20. 1.Buksan ang inyong word processing application sa computer. 2. I-click ang Insert tab na makikita sa gawing itaas ng inyong screen. I-click ang Table button. 3. Itakda ang bilang ng hanay na pahalang o rows at hanay na pababa o columns. Para sa gawain, gumawa ng tatlong column at anim na row. Magkakaroon ng table sa inyong document window.
 • 21. 4. I-type ang sumusunod na datos sa cells ng table. Araw Meryenda Kinita 1 Banana cue Php235.00 2 Puto at kutsinta Php340.00 3 Lugaw, tokwa, at okoy Php450.00 4 Sopas Php390.00 5 Biko Php240.00 5. I-save ang file, bigyan ito ng file name na Paggawa ng Table.
 • 22. Gawain B: Paggawa ng Table sa Spreadsheet Sa pagpasok ng mga datos sa electronic spreadsheet ang tekstuwal na datos ay naka-align sa kaliwa, samantalang ang mga numerikal na datos ay naka- align sa kanan ng cell. 1. Buksan ang inyong spreadsheet application sa computer. 2. I-type ang sumusunod na datos sa nakatalagang cell. Tandaang pagkatapos i-type ang datos sa bawat cell, pindutin ang Enter key.
 • 23. Cell A1: DONNA’S PIZZA HOUSE Cell B4: 700 Cell A2: Pizza Flavor Cell C4: 200 Cell B2: Kinita sa Site 1 Cell A5: Pepperoni Cell C2: Kinita sa Site 2 Cell B5: 800 Cell A3: Hawaiian Cell C5: 200 Cell B3: 700 Cell A6: Seafood Cell C3: 200 Cell B6: 900 Cell A4: Ham and Cheese Cell C6: 150
 • 24. 3. Ayusin (adjust) ang lapad ng bawat column sa pamamagitan ng pagtatapat sa pointer ng mouse sa linyang naghihiwalay sa dalawang column (border) at hilahin ito. Pagkatapos mai-type ang datos at ma- adjust ang lapad ng columns ay magkakaroon ka ng output na katulad nito.
 • 25. 4. I-click ang File tab at piliin ang Save as. I-save ang workbook sa iyong folder at bigyan ito ng file name na Spreadsheet Table. Pag-format ng Table sa Spreadsheet Upang magmukhang mas kaaya-aya ang table sa spreadsheet, maaaring i-format ang properties ng table. Sundan ang sumusunod na hakbang upang mapaganda ang table.
 • 26. Gawain C: Paggawa ng Tsart a Spreadsheet Subukin naman nating gumawa ng tsart gamit ang electronic spreadsheet. Sundan ang sumusunod na pamamaraan: 1.Buksan ang file na Spreadsheet Table. Gagawa tayo ng column chart mula sa mga datos na napasok na natin. 2. Gamit ang mouse, i-select ang Cell A2 hanggang Cell C7. 3. Pagkatapos mai-highlight ang cells, i-click ang Insert tab upang magbukas ang mga options.
 • 27. 4. I-click ang Column option na nasa Charts group. 5. Piliin ang 3-D Clustered Column na nasa 3-D Column group. 6. Magkakaroon ng tsart sa iyong spreadsheet. 7. I-save as ang file sa iyong folder. Gamit ang bagong file name na Spreadsheet Chart.
 • 28. Paglagay ng Chart Title Mapapansin na wala pang pamagat ang ating tsart. Sundan ang sumusunod na pamamaraan upang lagyan ito ng pamagat. 1. I-click ang tsart na napili. 2. Magbubukas ang Chart Tools tab at ang ribbon ng options. 3. I-click ang Layout sub-tab na nasa ilalaim ng Chart Tools tab.
 • 29. 4. I-click ang Chart Title button at piliin ang Above Chart upang magkaroon ng textbox kung saan ita-type ang pamagat ng tsart. 5. Palitan ang nakalagay na default text sa pamamagitan ng pag-highlight nito at pagpindot ng Delete sa keyboard. 6. I-type ang bago nitong pamagat: Kinita sa Donna’s Pizza House. 7. I-save ang file.
 • 30. Gawain D: Pag-Sort Ng Mga Tekstuwal Na Impormasyon 1. Buksan ang inyong electronic spreadsheet tool. 2. Gamit ang mouse, piliin ang cell range ng mga datos sa hanay ng Code No., Tinapay at Halaga (Cell B2-Cell C12). 2. I-type ang datos na makikita sa ibaba.
 • 31. 3. I-click ang Data tab, piliin ang Sort button. 4. Magbubukas ang Sort dialog box. 5. Sa column, i-click ang drop- down arrow ng Sort by na box. Piliin ang Tinapay.
 • 32. 6. Sa Order, i-click ang drop-down arrow at piliin ang A to Z. 7. I-click ang OK. Pansinin na sa listahan ng mga pangalan ng Tinapay, ang Cheese Bread ang naging pinakauna sa listahan. 8. I-save ang file sa inyong folder.
 • 33. Gawain E: Pag-Sort ng mga Numerikal Na Impormasyon 1.Gamit ang parehas na file, subukin naman nating mag-sort ng numerikal na impormasyon sa ating listahan. 2. Gamit ang mouse, piliin ang cell range ng mga pangalan at marka (Cell B2-Cell C12). 3. I-click ang Data tab, piliin ang Sort button. 4. Magbubukas ang Sort dialog box. 5. Sa Column ay i-click ang drop-down arrow ng Sort by box. Piliin ang Halaga.
 • 34. 6. Sa Order, piliin ang smallest to largest (ascending) kung nais na ang mga presyo ng tinapay ay nakaayos mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Piliin naman ang largest to smallest kung nais na ang mga halaga ay nakaayos mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa. 7. I-click ang OK.
 • 35. 8. Kung ang piniling Order option ay largest to smallest, ang listahan ay magiging katulad ng nasa larawan sa kanan. Pansinin na ang mga tinapay na may pinakamataas na presyo ang pinakauna sa listahan at sinusundan ng pangalawa sa pinakamataas at pababa. 9. I-save ang file sa inyong folder.
 • 36. Gawain F: Pag-Filter ng Impormasyon 1.Kung hindi pa nakabukas ang file, buksan uli ang Bakery.xlsx file gamit ang inyong electronic spreadsheet application. 2. Gamit ang mouse, piliin ang cell headings na naglalaman ng Code, Tinapay, at Halaga (Cell A2 – Cell C2).
 • 37. 3. I-click ang Data tab. Magbubukas ang options sa ilalim ng Data tab. 4. I-click ang Filter button at magkakaroon ng drop-down menus sa gilid ng cell headings.
 • 38. 5. I-click ang drop-down arrow sa gilid ng Halaga. Magbubukas ang menu options para sa pag-filter 6. Piliin ang Number Filters at magbubukas ang options para rito. I-click ang Between.
 • 39. 7. Magbubukas ang Custom Auto Filter. I-type ang 2 sa text field ng “is greater than or equal to” at i-type naman ang 5 sa text field ng “is less than or equal to.” Ibig sabihin lamang nito na nais nating ipakita ang mga tinapay na may halagang nasa pagitan ng 2 at 5. 8. I-click ang OK button. Tingnan ang naging resulta sa ibaba. Ipinapakita ang listahan ng mga tinapay na may halagang 2 hanggang 5 piso.
 • 40. 9.Maaari din nating i-sort ang resulta ng pag-filter na ito. I-click lamang ang drop-down arrow sa gilid ng cell ng Halaga. 10. Piliin ang Sort Smallest to Largest, upang mai-ayos ang listahan mula pinakamababa hanggang pinakamataas.
 • 41. 11. Tingnan ang halimbawa ng output sa ibaba. I-save ang file. Ngayon ay mayroon ka nang listahan ng tinapay na may halagang 2 piso hanggang 5 piso at nakaayos mula sa pinakamababang presyo pataas.
 • 42. Isaisip Mo Ang paggamit ng table at tsart ay nakatutulong upang maging mas madali ang pagsusuri ng mga numerikal at tekstuwal na impormasyon. Ang word processing application ay isang productivity tool na may kakayahang makagawa ng table at tsart sa isang dokumento. Ang electronic spreadsheet tool ay isang mainam na software upang makagawa tayo ng mga table at tsart para sa mas madaling pagsusuri at pagsasaayos ng ating mga numerikal at tekstwal na impormasyon.
 • 43. Maaaring i-format ang properties ng table at upang mas maging kaaya-aya ang mga ito kung ipakikita o ipi-print bilang ulat. Ang electronic spreadsheet application ay maaari ding gamitin sa pagsusuri at pagsasala ng mga numerikal at tekstuwal na impormasyon. Ang sorting ay proseso ng pagsasaayos ng listahan ng mga impormasyon. Ang mga tekstwal na impormasyon ay maaaring pagsunurin nang paalpabetikal (A-Z o Z- A).
 • 44. Ang mga numerikal na impormasyon ay naiaayos din mula sa pinakamababa pataas o mula sa pinakamataas hanggang pababa. Ang filtering ay pagsasala ng impormasyon upang mapili lamang ang kinakailangang datos. Itakda ang pamantayan ng pagsusuri batay sa impormasyong nais makuha. Isagawa Magsiyasat Tayo!
 • 45. 1. Pag-aaralan ang kinita ng mga serbisyo sa isang Beauty Parlor. Serbisyo Parlor A Parlor B Manicure 350 150 Pedicure 200 210 Hair Color 500 650 Hair Cut 1,200 1,550 Hair Rebond 3,100 2,600 2. Gumawa ng table at tsart sa mga datos na makukuha. 3. I-format ang table at tsart upang mas maging kaaya- aya. 4. I-sort ang uri ng serbisyo paalpabetikal mula (A-Z).
 • 46. Tayahin Kopyahin at isulat sa sagutang papel. Pangalan:___________________ Baitang at Seksyon:_____ Asignatura: _______________ _ Aralin: __________________ A.Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot. 1.Koleksiyon ito ng magkakaugnay na numerikal at tekstuwal na datos na nakaayos sa pamamagitan ng rows at columns. A. Table C. Dokumento B. Tsart D. Spreadsheet
 • 47. 2. Ito ay biswal na modelo ng mga numerikal na impormasyon na gumagamit ng mga imahe at simbolo upang mas maging madali ang pagsusuri ng mga datos. A. Table C. Dokumento B. Tsart D. Spreadsheet 3. Ito ay isang software na tumutulong sa paglikha ng mga tekstuwal na dokumento, pag-eedit, at pag-iimbak ng mga electronic file sa computer file system. A. Desktop publishing application B. Electronic spreadsheet application C. Word processing application D. Graphic designing application
 • 48. 4. Ano ang magagawa kung i-click ang icon na ito sa insert tab? A. Columns C. Table B. Rows D. Tsart 5. Ano ang magagawa kung i-click ang icon na ito sa insert tab? A. Columns C. Table B. Rows D. Tsart
 • 49. B. Panuto: Pagsunod-sunurin ang mga hakbangin sa pamamagitan ng paglalagay ng titik (A – unang hakbang… E - panlimang hakbang): ____6. Pagkatapos i-highlight ang mga cell na naglalaman ng datos, i-click ang Insert tab. ____7. Gamit ang mouse, piliin ang cells na naglalaman ng datos na gagamitin para sa tsart. ____8. Pagkabukas ng mga options sa ribbon ng Insert tab, piliin ang klase ng tsart na nais gamitin sa Charts group.
 • 50. ____9. Pagkalitaw ng tsart sa spreadsheet, i-save ang file sa inyong folder. ____10. Pagkabukas ng file na spreadsheet table, gumawa ng tsart mula sa datos dito. C. Panuto: Isulat ang Tama o Mali ang pahayag. _____11. Ang Filter ay isang command sa electronic spreadsheet na ginagamit upang mabilis na masuri at masala ang mga kailangang impormasyon. _____12. Ang sorting ay pagpili ng pamantayan sa gagawing pagsala ng impormasyon.
 • 51. _____13. I-click ang File tab upang ma-access ang Sort at Filter command. _____14. Ang sort ascending sa tekstuwal na impormas- yon ay pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon mula A hanggang Z. _____15. Kailangan munang piliin ang cells na naglala- man ng mga impormasyon kung nais mag-sort. Karagdagang Gawain
 • 52. Taglay mo na ba ang sumusunod na kaalaman at kasanayan? Sabihin ang thumbs up icon kung taglay mo na ito o ang thumbs down icon kung hindi pa taglay ang kasanayan sa paggamit ng word processing at spreadsheet application. Isulat ang sagot sa EPP notbuk 1. Nagagawang mag-encode ng datos sa cells ng word processor at spreadsheet application. 2. Nakagagamit ng word processor at spreadsheet application sa paggawa ng table at tsart.
 • 53. 3.Naisasaayos ang lupon ng datos at impormasyon sa table at tsart. 4. Nababago (edit) ang properties ng table at tsart upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin. 5. Nakapagso-sort ng ascending at descending ng mga numerikal at tekstuwal na impormasyon. 6. Nakapagpi-filter ng impormasyon. 7. Nagagamit ang sorting at filtering command sa mas epektibong pag-uulat at pagsusuri ng datos.
 • 54. Paghambingin ang naging resulta ng sagot mo sa simula at pagkatapos ng araling ito.