SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Ang modyul na ito ay dinisenyo at nakasulat sa iyong
isipan. Ito ay dito upang makatulong sa iyo kahusayan ang
katangian ng Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan
4 - Entreprenuership at ICT. Ang saklaw ng modyul na ito
ay nagtutulot na gamitin sa maraming iba 't ibang
sitwasyon sa pagkatuto. Ang wikang ginamit ay kinikilala
ang iba 't ibang antas ng bokabularyo ng mga estudyante.
Ang mga lesson ay nakaayos upang sundin ang standard
sequence ng kurso. Ngunit ang pagkakasunod-sunod na
kung saan basahin ang mga ito ay maaaring baguhin
upang tumutugma sa textbook na ngayon ay ginagamit.
Ang modyul na ito ay tungkol:
Aralin 1 - Kahulugan at Kahalagahan ng Entrepreneurship
Aralin 2 – Katangian ng Isang Entrepreneur
Alamin
Edukasyong
Pantahanan at
Pangkabuhayan
Unang Markahan – Modyul 1
Entrepreneurship
Panuto: Ayusin ang mga sumusunod na titik upang
makabuo ng isang buo at wastong salita. Gumamit ng ibang
papel para sa iyong sagot.
1. GOSYONE =
__________________________
2. DUKTOPRO =
__________________________
3. MSAIGPA =
__________________________
4. DANINPA =
__________________________
5. PREENTREUERN =
__________________________
Subukin
Balikan
Ang entrepreneurship ay ang proseso ng pagtuklas ng
mga bagong paraan o paglikha upang mapalawak ang
isang negosyo. Upang maging isang matagumpay na
entrepreneur mahalaga na paunlarin mo ang iyong mga
kasanayan sa pamamagitan ng edukasyon, networking,
at pananaliksik. Ang tagumpay sa entrepreneurship ay
hindi lamang tungkol sa ideya o sa pera. Ang
entrepreneurship ay isang aktibidad tungkol sa
pagsasamantala ng mga pagkakataon upang ipakilala
ang mga bagong kalakal at serbisyo.
Kagandahan sa pagiging isang Entrepreneur
∙ Ang mga Entrepreneur ay syang mga boss sa isang
negosyo. Sila ang mga nagdedesisyon at nakapipili sila
kung ano ang kanilang gagawin.
∙ Ang pagiging Entrepreneur ay nagkakaroon ng malaking
posibilidad na magkaroon ng mas malaking income kaysa
maging isang empleyado lamang.
∙ Ang mga Entrepreneur ay tumutulong sa lokal na
ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang mga makabagong
ideya.
Tuklasin
Ang namamahala ng isang negosyo bilang isang
entrepreneur ay handang makipagsapalaran. Siya ay may
matatag na loob, at tiwala sa sarili, at kakayahan sa
pagpaplano, magaling gumawa ng desisyon, sipag sa
pagtatrabaho, masigasig at marunong lumutas ng
suliranin. Ang isang entrepreneur ay napapaunlad ang
pamamahala , nauunawaan ang pangangailangan ng
mga tao at handang tumulong sa pamamagitan ng
kanyang negosyo. Siya ay hindi pamagsamantala sa
pagtataas ng presyo ng paninda. Bagkus siya ay
naglilingkod sa mga nakakababa sa buhay.
Sa pangangasiwa ng negosyo, kailangang may
kasanayan at kaalaman sa produktong ipagbibili.
Ang pagtitinda ay maaring simulan sa maliit na
puhunan . Ang maliit na tindahan ay maliit din ang
nakaukol na pamamalakad. Kung malugi ka man ay
maliit lang ang epekto nito. Ang pagtitipid ay isa
ring katangiang dapat taglayin. Kasama rito ang
paggamit ng ilaw at tubig. Kailangang magtipid at
magkaroon ng malasakit sa tindahan.
Magiging madali ang pangangasiwa ng tindahan bilang
entrepreneur kung susundin ang sumusunod na gabay:
1. Linisin ang loob at labas ng tindahan, gayundin ang
eskaparate, garapon at iba pang lalagyan.
2. Ayusin ang paninda ayun sa uri na madaling makita at
makuha kapag may bumibili.
3. Tiyaking malinaw ang pagkakasulat ng presyo ng paninda.
4. Kung pagkaing luto ang ititinda, lagyan ng takip upang hindi
dapuan ng langaw at malagyan ng alikabok.
5. Magbigay ng tamang sukli at pagkukwenta ng binilhan.
6. Maging matapat sa pakikipag-usap sa mga mamimili at
ipamalas ang maayos na serbisyo.
Pagtatala ng mga Paninda
Para umasenso ang negosyo, kailangan ng maingat, at maayos
na pagtatala ukol dito. Ang mga talaang dapat isagawa ay ang
sumusunod:
a. Talaan ng Pagbibili – makikita sa talaang ito ang mga
panindang mabilis na nabibili o nauubos.
b. Talaan ng mga Binibiling Paninda – ito ay talaan ng mga
panindang napamili at mga panindang lagging binibili.
c. Talaan ng mga Panindang di Nabibili – nalalaman dito ang
mga panindang nakaimbak at hindi nabili
Pagtitinda ng mga Produkto
Ang mga produkto ninyo ay maaring ipagbili sa mga
kaibigan, kamag-aral, guro, kapitbahay at
magulang. Ang kasanayan at kaalaman ay
malilinang tungo sa wastong paraan ng pagtitinda.
Ang mga produktong nagawa ay maaring ilagay sa
estante nang madaling makita ng mga nais bumili.
Gumawa ng patalastas ukol sa produktong nais
ipagbili. Ang salaping kinita ay magagamit sa
pangangailangan sa paaralan. Ang nalinang na
karanasan sa pagtitinda ay makatutulong sa
kakayahan kung nais magnegosyo
Suriin
Panuto: Lagyan ng tsek ( / ) kung tinutupad ang umiiral
na batas sa pagbebenta. Kung hindi, lagyan ng ekis ( x ).
Gumamit ng ibang papel para sa iyong sagot.
________1. Tama sa bilang para sa dosena ng itlog ang
ipinagbibili.
________2. Husto ang binabayad na buwis para sa mga
itinitindang karne.
________3. Hindi dumadaan sa inspector na
pangkalusugan ang mga kakataying baboy at baka.
________4. Walang sakit o pinsala ang ipinagbibiling
produkto.
________5. Inilulubog ang manok sa tubig bago ipagbili.
Pagyamanin
Panuto: Ibigay ang mga hinihinging impormasyon.
Gumamit ng isang hiwalay na papel para sa iyong mga
sagot
Katangian ng Isang
Entrepreneur
Gawain sa pangangasiwa
ng negosyo
Pagtatala ng mga
Paninda
Isaisip
Maraming katangian ang dapat taglayin ng isang
entrepreneur. Isa rito ang makapagbigay saya sa mga
mamimili kapag sila ay nasiyahan sa iyong produkto at
serbisyo. Dadami ang magtatangkilik dito. Ang
namamahala ng isang negosyo bilang isang entrepreneur
ay handang makipagsapalaran. Siya ay may matatag na
loob, at tiwala sa sarili, at kakayahan sa pagpaplano,
magaling gumawa ng desisyon, sipag sa pagtatrabaho,
masigasig at marunong lumutas ng suliranin. Ang isang
entrepreneur ay napapaunlad ang pamamahala,
nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao at
handang tumulong sa pamamagitan ng kanyang negosyo.
Siya ay hindi pamagsamantala sa pagtataas ng presyo ng
paninda. Bagkus siya ay naglilingkod sa mga nakakababa
sa buhay.
Isagawa
Panuto: Gumawa ng isang talaan sa pagbebenta ng
produkto. Punuan ng mga datos na kailangan.
Gumamit ng ibang papel para sa iyong sagot.
Bagay Produkto
Pamantayang
Sukat
Halaga
Baka
Kambing
Itlog
Manok
Isda
Tayahin
Panuto: Isulat ang TAMA kung ang pangungusap ay
nagsasaad ng katotohanan at MALI naman kung hindi.
Gumamit ng ibang papel para sa iyong sagot.
_________1. Makikita sa talaan ng pagbibili ang mga
panindang mabilis na nabibili o nauubos.
_________2. Maging matapat sa pakikipag-usap sa
mamimili at ipamalas ang maayos na serbisyo.
_________3. Panatilihing mababa ang kalidad ng iyong
mga produkto.
_________4. Sigurihin na wala sakit o pinsala ang
ipinagbibili na produkto.
_________5. Hindi kailangan ang tiwala sa sarili sa
pagiging entrepreneur.
_________6. Ang pagtitinda kay maaaring simulan sa
maliit na puhunan.
_________7. Magbigay ng tamang sukli at
pagkukuwenta ng binilhan.
_________8. Ang pagiging masipag ay katangian na
dapat mayroon ang isang entrepreneur.
_________9. Para umasenso ang negosyo, kailangan
ng maingat at maayos na pagtatala ukol ditto.
_________10. Ang kasanayan at kaalaman ay
malilinang tungo sa wastong paraan ng pagtitinda.
Karagdagang
Gawain
Panuto: Lagyan ng (/) kung ang katangin ay dapat
taglay ng isang entrepreneur at(X) naman kung hindi
dapat.
______1. Magalang
______2. Mahiyain
______3. Matapat
______4. Maraming kaaway
______5. May tiwala sa sarili
______6. Magaling gumawa ng desisyon
______7. Mayabang
______8. Walang malasakit sa kapwa
______9. Matatag ang loob
_____10. Matapobre
Subukin
Panuto: Basahin ang mga sumusunod na mga salita,
pagkatapos basahin ang mga ito magbigay ng isa o
dalawang salita na iyong naalala sa mga salitang nabasa.
1. Negosyo
____________________
2. Produkto
____________________
3. Entrepreneur ____________________
4. Talaan
____________________
5. Tindahan
____________________
6. Katangian
____________________
Balikan
Katangian ng isang entrepreneur:
- Handang makipagsapalaran
- May matatag na loob
- May tiwala sa sarili, kakayahan at pagpaplano
- Magaling gumawa ng desisyon
- Masipag sa trabaho
- Masigasig
- Marunong lumutas ng suliranin
- Napapaunlad ang pamamahala
- Nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao
- Handang tumulong sa pamamagitan ng kanyang
Negosyo
- Hindi mapagsamantala
- May kasanayan at kaalaman sa produktong
ipinagbibili
Tuklasin
URI NG NEGOSYO
May dalawang paraan para magkaroon ng
sariling Negosyo:
(1) pagprodyus ng isang produkto galing sa pinagkukunang
yaman; at
(2) pagkakaloob ng serbisyo kapalit ngkabayaran.
Kumusta?
Magandang
umaga. Pasok
po kayo.
Salamat!
Magaling
ang iyong
ginawa.
Para sa inyo
po ito.
Salamat sa
pagpunta.
Maam, naiwan
ninyo po ang
payong.
Ako na po ang
gagawa para
sa inyo, Sir.
Tanong:
1. Ano ang napansin sa usapan? Anong kaugalian ang
ipinakita ng mga nagsasalita?
2. Ang mga salitang ito ay ang mga nararapat na sagot
ng isang batang magalang, matulungin, totoo,
marunong magpasalamat, at magbigay halaga sa
nagawang serbisyo. Kung ikaw ang mamimili paano
mo ipapakita ang mga mabuting asal na nabanggit
pagkatapos nakatanggap ng serbisyo?
3. Sa simpleng usapan, napansin mo ba na ang bawat
negosyo ay laging gumagamit ng mga salitang may
personal touch?
Dahil ang mamimili ay kailangang masiyahan sa
produkto o serbisyo, dapat mong makuha ang
kanilang patuloy na pagtangkilik ng iyong negosyo
maging produkto o serbisyo man ito. Sa pag-unlad ng
tindahan, ang sumusunod ay kailangang malaman at
isabuhay sa pamamahala ng tindahan o ano mang
negosyong pinasok.
1.Maayos at malinis na pananamit. Palaging maging
kaaya-aya ang anyo sa mamimili. Kailangan din
malusog ang pangangatawan sa maghapong
pagsisilbi at pakikitungo sa ibat-ibang mamimili.
2.Pamimili ng ititinda. Ang pangangailangan
ng mamimili ang isaalang-alang sa pagbili ng
paninda. Ang bilhin ay hango sa
pinakamababang halaga.
3.Pagsasaayos ng Paninda. Ayusin ayon sa uri
ang paninda, lagyan ng tamang presyo.
Magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa
produktong itinitinda upang madali itong
maipakilala sa mga mamimili.
Suriin
Mayroon bang ganitong negosyo sa inyong pamayanan?
Pagyamanin
Panuto: Paghambingin ang hanay A at B. Pagtapatin
ang magkatugma. Isulat ang titik ng tamang sagot sa
sagutang papel.
HANAY A HANAY B
1. Vulcanizing Shop a. Pag-ayos ng bahay
2.Home Carpentry B.Pag-ayos ng gulong
3.Tahian ni Aling Josefa C.Pag-ayos ng sirang gamit sa bahay
4.School Bus Services D.Pananahi ng damit
5.Electrical Shop
E.Pagsundo at paghatid ng mga
bata sa eskuwelahan
Isaisip
Ang pangunahing gawain ng negosyong
nagbibigay serbisyong may personal touch ay
ang pagbigay ng kompleto at kasiya siyang
paglilingkod.
Mga halimbawa sa pamayanan : pagkain,
pagawaan ng sirang gamit, labada o laundry
shop, school bus service at iba pa.
Takdang
Aralin:
Magbigay ng mga negosyo na makikita sa inyong
pamayanan na mayroong personal touch. Ibigay din ang
mga serbisyong inialok ng mga ito. Isulat sa inyong
notebook.
URI NG NEGOSYO SERBISYONG INAALOK
Tayahin
Panuto: Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang titik T
kung tama at titik M kung mali. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
__________1. Ang isang negosyo ay dapat walang personal
touch, basta nasisilbihan ang mga mamimili.
__________2. Lahat ng mamimili ay dapat komportable at
nasisiyahan sa serbisyo.
__________3. Kailangan sa negosyo ang pagbibigay ng
serbisyong mabilis at nasa tamang oras.
__________4. Matulungin, nagsasabi ng totoo,
napagkakatiwalaan, at mabilis na serbisyo ang inaasahan
sa mga empleyadong nasa negosyong panserbisyo.
__________5. Kahit sa anong klaseng negosyo, ang
advertisement o komersiyal ang pinakaimportante
para ipabatid sa madla ang tungkol sa negosyo.
Karagdagang
Gawain
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na mga
katanungan. Gumamit ng isang buong papel para sa iyong
mga sagot.
1. Magmasid sa inyong pamayanan.
Anong mga negosyo ang makikita rito?
_____________________________________________________________
2. Base sa iyong naitala, pumili ng isa at kapanayamin ang
namamahala. Isulat ang mga impormasyong nakuha sa isang
malinis na papel.
a. Sino ang may-ari ng tindahan?
____________________________________________________________
b. Ano ang pangunahing paninda?
____________________________________________________________
c. Paano ipinagbibili ang mga paninda?
____________________________________________________________
d. Ano ang kabutihang hatid ng Negosyo sa kanilang pamilya?
____________________________________________________________
Module 1 (1).pptx

More Related Content

What's hot

Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdaminAlice Failano
 
ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1LarryLijesta
 
447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptx
447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptx447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptx
447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptxDomMartinez4
 
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEDITHA HONRADEZ
 
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagatNakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagatRemylyn Pelayo
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyonAlice Failano
 
Lessno Plan sa Filipino
Lessno Plan sa FilipinoLessno Plan sa Filipino
Lessno Plan sa FilipinoRodel Moreno
 
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siyaGrade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siyaEDITHA HONRADEZ
 
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.EDITHA HONRADEZ
 
EPP4_Agri_W5_D1-5.docx
EPP4_Agri_W5_D1-5.docxEPP4_Agri_W5_D1-5.docx
EPP4_Agri_W5_D1-5.docxvbbuton
 
Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4KIMMINJOOO
 
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doclesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).docJelyTaburnalBermundo
 

What's hot (20)

Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdaminFilipino 6 dlp 19  paghinuha sa saloobing pandamdamin
Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin
 
ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1ESP 4 YIII Aralin 1
ESP 4 YIII Aralin 1
 
447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptx
447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptx447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptx
447548811-3-Pagbuo-ng-Rubriks-at-Pamantayan-sa-Pagganap-COPY-pptx.pptx
 
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotanEpp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
Epp aralin 5 8 pangangalaga ng kasuotan
 
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagatNakapagbibigay ng angkop na pamagat
Nakapagbibigay ng angkop na pamagat
 
Q2 epp he
Q2 epp heQ2 epp he
Q2 epp he
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
K to 12 EPP
K to 12 EPP K to 12 EPP
K to 12 EPP
 
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyonFilipino 6 dlp 12  ano ang iyong reaksyon
Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon
 
Lessno Plan sa Filipino
Lessno Plan sa FilipinoLessno Plan sa Filipino
Lessno Plan sa Filipino
 
Summative Test 4
Summative Test 4 Summative Test 4
Summative Test 4
 
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siyaGrade 4-filipino-ako-ikaw-siya
Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya
 
Pang uri
Pang uri Pang uri
Pang uri
 
Epp he aralin 13
Epp he aralin 13Epp he aralin 13
Epp he aralin 13
 
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
 
Wastong Gamit ng Pang-ukol.pptx
Wastong Gamit ng Pang-ukol.pptxWastong Gamit ng Pang-ukol.pptx
Wastong Gamit ng Pang-ukol.pptx
 
EPP4_Agri_W5_D1-5.docx
EPP4_Agri_W5_D1-5.docxEPP4_Agri_W5_D1-5.docx
EPP4_Agri_W5_D1-5.docx
 
Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4Lp esp-3-gradind-g4
Lp esp-3-gradind-g4
 
ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3ESP 2 LM UNIT 3
ESP 2 LM UNIT 3
 
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doclesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
lesson plan( kasanayan sa pagkilala sa salita).doc
 

Similar to Module 1 (1).pptx

Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurGrade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurArnel Bautista
 
EPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdfEPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdfGil Arriola
 
EPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptxEPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptxLea Camacho
 
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxSTRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxPaulineHipolito
 
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...GraceCalipjo
 
EPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptx
EPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptxEPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptx
EPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptxchernmysibbaluca2
 
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfhazelpalabasan1
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxJamaerahArtemiz
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 

Similar to Module 1 (1).pptx (20)

EPP5_WEEK 3.pptx
EPP5_WEEK 3.pptxEPP5_WEEK 3.pptx
EPP5_WEEK 3.pptx
 
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurGrade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
 
EPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdfEPP_IE_Week2-3.pdf
EPP_IE_Week2-3.pdf
 
EPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptxEPP Q1 Aralin 1-5.pptx
EPP Q1 Aralin 1-5.pptx
 
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxSTRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
 
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
Sa usaping kaunlaran, alin sa pitong palatandaan ng Pambansang Kaunlaran ang ...
 
EPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptx
EPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptxEPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptx
EPP 5 May-Pera-Sa-Pagbebenta.pptx
 
Week1 12
Week1 12Week1 12
Week1 12
 
Week9
Week9Week9
Week9
 
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
 
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptxEKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
EKONOMIKS-WEEK 3-8-STUDENTS COPY.pptx
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
Week3
Week3Week3
Week3
 
Week4
Week4Week4
Week4
 
Week2
Week2Week2
Week2
 
Week6
Week6Week6
Week6
 
Week7
Week7Week7
Week7
 
Week5
Week5Week5
Week5
 
Week8
Week8Week8
Week8
 
Produksiyon
ProduksiyonProduksiyon
Produksiyon
 

More from JhengPantaleon

More from JhengPantaleon (13)

AP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptxAP 4 Week 5.pptx
AP 4 Week 5.pptx
 
AP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptxAP 4-Week 7.pptx
AP 4-Week 7.pptx
 
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptxAP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
 
AP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptxAP 4- Week 6.pptx
AP 4- Week 6.pptx
 
AP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptxAP 4 Week 4.pptx
AP 4 Week 4.pptx
 
AP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptxAP 4-Week 2.pptx
AP 4-Week 2.pptx
 
AP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptxAP 4- Week 3.pptx
AP 4- Week 3.pptx
 
Module 4.pptx
Module 4.pptxModule 4.pptx
Module 4.pptx
 
Module 8.pptx
Module 8.pptxModule 8.pptx
Module 8.pptx
 
EPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptxEPP W5 Q1 ICT.pptx
EPP W5 Q1 ICT.pptx
 
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxEPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
 
EPP W5Q1.pptx
EPP W5Q1.pptxEPP W5Q1.pptx
EPP W5Q1.pptx
 
Module 7.pptx
Module 7.pptxModule 7.pptx
Module 7.pptx
 

Recently uploaded

Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxSINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxcamillebaybayon
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxVinJims
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 

Recently uploaded (20)

Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxSINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 

Module 1 (1).pptx

 • 1. Ang modyul na ito ay dinisenyo at nakasulat sa iyong isipan. Ito ay dito upang makatulong sa iyo kahusayan ang katangian ng Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 - Entreprenuership at ICT. Ang saklaw ng modyul na ito ay nagtutulot na gamitin sa maraming iba 't ibang sitwasyon sa pagkatuto. Ang wikang ginamit ay kinikilala ang iba 't ibang antas ng bokabularyo ng mga estudyante. Ang mga lesson ay nakaayos upang sundin ang standard sequence ng kurso. Ngunit ang pagkakasunod-sunod na kung saan basahin ang mga ito ay maaaring baguhin upang tumutugma sa textbook na ngayon ay ginagamit. Ang modyul na ito ay tungkol: Aralin 1 - Kahulugan at Kahalagahan ng Entrepreneurship Aralin 2 – Katangian ng Isang Entrepreneur Alamin
 • 3.
 • 4. Panuto: Ayusin ang mga sumusunod na titik upang makabuo ng isang buo at wastong salita. Gumamit ng ibang papel para sa iyong sagot. 1. GOSYONE = __________________________ 2. DUKTOPRO = __________________________ 3. MSAIGPA = __________________________ 4. DANINPA = __________________________ 5. PREENTREUERN = __________________________ Subukin
 • 5. Balikan Ang entrepreneurship ay ang proseso ng pagtuklas ng mga bagong paraan o paglikha upang mapalawak ang isang negosyo. Upang maging isang matagumpay na entrepreneur mahalaga na paunlarin mo ang iyong mga kasanayan sa pamamagitan ng edukasyon, networking, at pananaliksik. Ang tagumpay sa entrepreneurship ay hindi lamang tungkol sa ideya o sa pera. Ang entrepreneurship ay isang aktibidad tungkol sa pagsasamantala ng mga pagkakataon upang ipakilala ang mga bagong kalakal at serbisyo.
 • 6. Kagandahan sa pagiging isang Entrepreneur ∙ Ang mga Entrepreneur ay syang mga boss sa isang negosyo. Sila ang mga nagdedesisyon at nakapipili sila kung ano ang kanilang gagawin. ∙ Ang pagiging Entrepreneur ay nagkakaroon ng malaking posibilidad na magkaroon ng mas malaking income kaysa maging isang empleyado lamang. ∙ Ang mga Entrepreneur ay tumutulong sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang mga makabagong ideya.
 • 7. Tuklasin Ang namamahala ng isang negosyo bilang isang entrepreneur ay handang makipagsapalaran. Siya ay may matatag na loob, at tiwala sa sarili, at kakayahan sa pagpaplano, magaling gumawa ng desisyon, sipag sa pagtatrabaho, masigasig at marunong lumutas ng suliranin. Ang isang entrepreneur ay napapaunlad ang pamamahala , nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao at handang tumulong sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Siya ay hindi pamagsamantala sa pagtataas ng presyo ng paninda. Bagkus siya ay naglilingkod sa mga nakakababa sa buhay.
 • 8. Sa pangangasiwa ng negosyo, kailangang may kasanayan at kaalaman sa produktong ipagbibili. Ang pagtitinda ay maaring simulan sa maliit na puhunan . Ang maliit na tindahan ay maliit din ang nakaukol na pamamalakad. Kung malugi ka man ay maliit lang ang epekto nito. Ang pagtitipid ay isa ring katangiang dapat taglayin. Kasama rito ang paggamit ng ilaw at tubig. Kailangang magtipid at magkaroon ng malasakit sa tindahan.
 • 9. Magiging madali ang pangangasiwa ng tindahan bilang entrepreneur kung susundin ang sumusunod na gabay: 1. Linisin ang loob at labas ng tindahan, gayundin ang eskaparate, garapon at iba pang lalagyan. 2. Ayusin ang paninda ayun sa uri na madaling makita at makuha kapag may bumibili. 3. Tiyaking malinaw ang pagkakasulat ng presyo ng paninda. 4. Kung pagkaing luto ang ititinda, lagyan ng takip upang hindi dapuan ng langaw at malagyan ng alikabok. 5. Magbigay ng tamang sukli at pagkukwenta ng binilhan. 6. Maging matapat sa pakikipag-usap sa mga mamimili at ipamalas ang maayos na serbisyo.
 • 10. Pagtatala ng mga Paninda Para umasenso ang negosyo, kailangan ng maingat, at maayos na pagtatala ukol dito. Ang mga talaang dapat isagawa ay ang sumusunod: a. Talaan ng Pagbibili – makikita sa talaang ito ang mga panindang mabilis na nabibili o nauubos. b. Talaan ng mga Binibiling Paninda – ito ay talaan ng mga panindang napamili at mga panindang lagging binibili. c. Talaan ng mga Panindang di Nabibili – nalalaman dito ang mga panindang nakaimbak at hindi nabili
 • 11. Pagtitinda ng mga Produkto Ang mga produkto ninyo ay maaring ipagbili sa mga kaibigan, kamag-aral, guro, kapitbahay at magulang. Ang kasanayan at kaalaman ay malilinang tungo sa wastong paraan ng pagtitinda. Ang mga produktong nagawa ay maaring ilagay sa estante nang madaling makita ng mga nais bumili. Gumawa ng patalastas ukol sa produktong nais ipagbili. Ang salaping kinita ay magagamit sa pangangailangan sa paaralan. Ang nalinang na karanasan sa pagtitinda ay makatutulong sa kakayahan kung nais magnegosyo
 • 12. Suriin Panuto: Lagyan ng tsek ( / ) kung tinutupad ang umiiral na batas sa pagbebenta. Kung hindi, lagyan ng ekis ( x ). Gumamit ng ibang papel para sa iyong sagot. ________1. Tama sa bilang para sa dosena ng itlog ang ipinagbibili. ________2. Husto ang binabayad na buwis para sa mga itinitindang karne. ________3. Hindi dumadaan sa inspector na pangkalusugan ang mga kakataying baboy at baka. ________4. Walang sakit o pinsala ang ipinagbibiling produkto. ________5. Inilulubog ang manok sa tubig bago ipagbili.
 • 13. Pagyamanin Panuto: Ibigay ang mga hinihinging impormasyon. Gumamit ng isang hiwalay na papel para sa iyong mga sagot Katangian ng Isang Entrepreneur Gawain sa pangangasiwa ng negosyo Pagtatala ng mga Paninda
 • 14. Isaisip Maraming katangian ang dapat taglayin ng isang entrepreneur. Isa rito ang makapagbigay saya sa mga mamimili kapag sila ay nasiyahan sa iyong produkto at serbisyo. Dadami ang magtatangkilik dito. Ang namamahala ng isang negosyo bilang isang entrepreneur ay handang makipagsapalaran. Siya ay may matatag na loob, at tiwala sa sarili, at kakayahan sa pagpaplano, magaling gumawa ng desisyon, sipag sa pagtatrabaho, masigasig at marunong lumutas ng suliranin. Ang isang entrepreneur ay napapaunlad ang pamamahala, nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao at handang tumulong sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Siya ay hindi pamagsamantala sa pagtataas ng presyo ng paninda. Bagkus siya ay naglilingkod sa mga nakakababa sa buhay.
 • 15. Isagawa Panuto: Gumawa ng isang talaan sa pagbebenta ng produkto. Punuan ng mga datos na kailangan. Gumamit ng ibang papel para sa iyong sagot. Bagay Produkto Pamantayang Sukat Halaga Baka Kambing Itlog Manok Isda
 • 16. Tayahin Panuto: Isulat ang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at MALI naman kung hindi. Gumamit ng ibang papel para sa iyong sagot. _________1. Makikita sa talaan ng pagbibili ang mga panindang mabilis na nabibili o nauubos. _________2. Maging matapat sa pakikipag-usap sa mamimili at ipamalas ang maayos na serbisyo. _________3. Panatilihing mababa ang kalidad ng iyong mga produkto. _________4. Sigurihin na wala sakit o pinsala ang ipinagbibili na produkto. _________5. Hindi kailangan ang tiwala sa sarili sa pagiging entrepreneur.
 • 17. _________6. Ang pagtitinda kay maaaring simulan sa maliit na puhunan. _________7. Magbigay ng tamang sukli at pagkukuwenta ng binilhan. _________8. Ang pagiging masipag ay katangian na dapat mayroon ang isang entrepreneur. _________9. Para umasenso ang negosyo, kailangan ng maingat at maayos na pagtatala ukol ditto. _________10. Ang kasanayan at kaalaman ay malilinang tungo sa wastong paraan ng pagtitinda.
 • 18. Karagdagang Gawain Panuto: Lagyan ng (/) kung ang katangin ay dapat taglay ng isang entrepreneur at(X) naman kung hindi dapat. ______1. Magalang ______2. Mahiyain ______3. Matapat ______4. Maraming kaaway ______5. May tiwala sa sarili ______6. Magaling gumawa ng desisyon ______7. Mayabang ______8. Walang malasakit sa kapwa ______9. Matatag ang loob _____10. Matapobre
 • 19.
 • 20. Subukin Panuto: Basahin ang mga sumusunod na mga salita, pagkatapos basahin ang mga ito magbigay ng isa o dalawang salita na iyong naalala sa mga salitang nabasa. 1. Negosyo ____________________ 2. Produkto ____________________ 3. Entrepreneur ____________________ 4. Talaan ____________________ 5. Tindahan ____________________ 6. Katangian ____________________
 • 21. Balikan Katangian ng isang entrepreneur: - Handang makipagsapalaran - May matatag na loob - May tiwala sa sarili, kakayahan at pagpaplano - Magaling gumawa ng desisyon - Masipag sa trabaho - Masigasig - Marunong lumutas ng suliranin - Napapaunlad ang pamamahala
 • 22. - Nauunawaan ang pangangailangan ng mga tao - Handang tumulong sa pamamagitan ng kanyang Negosyo - Hindi mapagsamantala - May kasanayan at kaalaman sa produktong ipinagbibili
 • 23. Tuklasin URI NG NEGOSYO May dalawang paraan para magkaroon ng sariling Negosyo: (1) pagprodyus ng isang produkto galing sa pinagkukunang yaman; at (2) pagkakaloob ng serbisyo kapalit ngkabayaran.
 • 24. Kumusta? Magandang umaga. Pasok po kayo. Salamat! Magaling ang iyong ginawa. Para sa inyo po ito. Salamat sa pagpunta.
 • 25. Maam, naiwan ninyo po ang payong. Ako na po ang gagawa para sa inyo, Sir.
 • 26. Tanong: 1. Ano ang napansin sa usapan? Anong kaugalian ang ipinakita ng mga nagsasalita? 2. Ang mga salitang ito ay ang mga nararapat na sagot ng isang batang magalang, matulungin, totoo, marunong magpasalamat, at magbigay halaga sa nagawang serbisyo. Kung ikaw ang mamimili paano mo ipapakita ang mga mabuting asal na nabanggit pagkatapos nakatanggap ng serbisyo? 3. Sa simpleng usapan, napansin mo ba na ang bawat negosyo ay laging gumagamit ng mga salitang may personal touch?
 • 27. Dahil ang mamimili ay kailangang masiyahan sa produkto o serbisyo, dapat mong makuha ang kanilang patuloy na pagtangkilik ng iyong negosyo maging produkto o serbisyo man ito. Sa pag-unlad ng tindahan, ang sumusunod ay kailangang malaman at isabuhay sa pamamahala ng tindahan o ano mang negosyong pinasok. 1.Maayos at malinis na pananamit. Palaging maging kaaya-aya ang anyo sa mamimili. Kailangan din malusog ang pangangatawan sa maghapong pagsisilbi at pakikitungo sa ibat-ibang mamimili.
 • 28. 2.Pamimili ng ititinda. Ang pangangailangan ng mamimili ang isaalang-alang sa pagbili ng paninda. Ang bilhin ay hango sa pinakamababang halaga. 3.Pagsasaayos ng Paninda. Ayusin ayon sa uri ang paninda, lagyan ng tamang presyo. Magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa produktong itinitinda upang madali itong maipakilala sa mga mamimili.
 • 29. Suriin Mayroon bang ganitong negosyo sa inyong pamayanan?
 • 30.
 • 31. Pagyamanin Panuto: Paghambingin ang hanay A at B. Pagtapatin ang magkatugma. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. HANAY A HANAY B 1. Vulcanizing Shop a. Pag-ayos ng bahay 2.Home Carpentry B.Pag-ayos ng gulong 3.Tahian ni Aling Josefa C.Pag-ayos ng sirang gamit sa bahay 4.School Bus Services D.Pananahi ng damit 5.Electrical Shop E.Pagsundo at paghatid ng mga bata sa eskuwelahan
 • 32. Isaisip Ang pangunahing gawain ng negosyong nagbibigay serbisyong may personal touch ay ang pagbigay ng kompleto at kasiya siyang paglilingkod. Mga halimbawa sa pamayanan : pagkain, pagawaan ng sirang gamit, labada o laundry shop, school bus service at iba pa.
 • 33. Takdang Aralin: Magbigay ng mga negosyo na makikita sa inyong pamayanan na mayroong personal touch. Ibigay din ang mga serbisyong inialok ng mga ito. Isulat sa inyong notebook. URI NG NEGOSYO SERBISYONG INAALOK
 • 34. Tayahin Panuto: Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang titik T kung tama at titik M kung mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. __________1. Ang isang negosyo ay dapat walang personal touch, basta nasisilbihan ang mga mamimili. __________2. Lahat ng mamimili ay dapat komportable at nasisiyahan sa serbisyo. __________3. Kailangan sa negosyo ang pagbibigay ng serbisyong mabilis at nasa tamang oras. __________4. Matulungin, nagsasabi ng totoo, napagkakatiwalaan, at mabilis na serbisyo ang inaasahan sa mga empleyadong nasa negosyong panserbisyo. __________5. Kahit sa anong klaseng negosyo, ang advertisement o komersiyal ang pinakaimportante para ipabatid sa madla ang tungkol sa negosyo.
 • 35. Karagdagang Gawain Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Gumamit ng isang buong papel para sa iyong mga sagot. 1. Magmasid sa inyong pamayanan. Anong mga negosyo ang makikita rito? _____________________________________________________________ 2. Base sa iyong naitala, pumili ng isa at kapanayamin ang namamahala. Isulat ang mga impormasyong nakuha sa isang malinis na papel. a. Sino ang may-ari ng tindahan? ____________________________________________________________ b. Ano ang pangunahing paninda? ____________________________________________________________ c. Paano ipinagbibili ang mga paninda? ____________________________________________________________ d. Ano ang kabutihang hatid ng Negosyo sa kanilang pamilya? ____________________________________________________________