Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pi s 2012-2013

833 views

Published on

 • Be the first to comment

Pi s 2012-2013

 1. 1. PLA INDIVIDUALITZAT COMPARTIT Dades personals de l’alumne: Cognoms i nom: S Lloc i data de naixement: 09/03/2000 Adreça: Telèfon: Nom dels pares o representants legals: Dades història escolar i serveis externs: Realitza P3 i P4 al CEIP de Gavà. Arriba a l’escola TG a P5. A P3 l’EAP li fa el reconeixement de NEE. A 1r. comença a anar al CSMIJ de Martorell (psiquiatra) i a 2n. al Centre Obert. La F. A 3r. i 4t. l’acompanya en algunes activitats una auxiliar d’EE i a 5è. comença l’escolaritat compartida al CEE de Martorell (dilluns i dimarts). Dades de l’etapa: Etapa: Primària Cicle: Superior Nivell: 6è. (curs 2012-2013) Professionals que intervenen en l’elaboració, desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla Individualitzat: Centre referent: Escola Taquígraf Garriga Centre compartit: CEE El Pontarró Tutor/a: Tutor/a: Mestre d’Educació Especial: Psicopedagog/a i EAP: Altres mestres i/ o especialistes: (especialista d’anglès i mestra d’informàtica), (especialista d’ed. física), (especialista de música). Psicopedagog/a i EAP: Altres mestres i/ o especialistes: (Educació Fisica)
 2. 2. Justificació: Alumne amb dictamen (alteració greu de conducta- AGC) i escolaritat compartida amb seguiment neurològic i oftalmològic a l’Hospital de Sant Joan de Déu, i psicològic al CSMIJ de Martorell. Les mesures d’atenció a la diversitat, previstes de caràcter general per al grup-classe, no són suficients per atendre les seves necessitats educatives i és necessari l’elaboració d’un P. I. COMPETÈNCIES I ÀREES D’APRENENTATGE: A continuació, es desglossen les competències bàsiques que es treballaran amb l’alumne, tenint en compte les habilitats que ja ha assolit i les seves dificultats d’aprenentatge. Algunes competències ja estan relacionades amb les àrees curriculars i les que no tenen assignada una àrea o àrees específiques són competències que es treballen de manera tranversal.
 3. 3. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL ( ÀREA DE LLENGUA CATALANA, CASTELLANA I LES SEVES LITERATURES). Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge Respecta el torn de paraula. Segueix una conversa tipus pregunta-resposta. -Augmentar la fluïdesa verbal. -Esforçar-se per fer-se entendre. -Explicar vivències pròpies de manera ordenada i coherent, distingint entre la fantasia i la realitat. -Expressar sentiments i emocions pròpies Comprén una conversa. Manté l’atenció en activitats de curta durada. -Millorar la capacitat d’escolta en situació de diàleg i explicació., atenent a l’interlocutor tant quan es dirigeix només a ell com quan es dirigeix també a altres persones. -Augmentar les habilitats perceptives visual i auditiva i l’atenció i memòria. -Augmentar el grau de comprensió d’instruccions de treball. -Fer preguntes per intentar comprendre el que els altres comuniquen. Parlar i conversar Escoltar i comprendre
 4. 4. Identificació de les habilitats Llegir i comprendre Objectius prioritaris d’aprenentatge Sap llegir, en veu alta i en silenci, però encara no domina del tot els mots amb síl·labes travades. Són freqüents a la seva lectura errors d’inversions, eliminacions, o substitucions de fonemes o sil·labes que li dificulten la comprensió. Comprèn frases simples o fragments de 2/3· frases curtes. Es posa molt tens ja que la lectura li requereix un gran esforç i s’entrebanca sovint. -Adquirir gust per la lectura. -Millorar la fluïdesa lectora. -Treballar la lectura de les síl·labes travades i dígrafs que encara no ha assolit “ny, gu, qu, tj, tg, tll, ix, ig, ch...” -Millorar la comprensió lectora. -Millorar la lectura global de les paraules. Es troba en el procés de descodificación. La seva lectura és síl·làbica i només quan les paraules són conegudes és capaç de llegir-les de forma global. Sovint fa hipótesis i després no les corrobora. Escriure Sap establir la correspondència entre el so i la grafia, però sovint fa eliminacions o inversions. És capaç d’escriure paraules d’ús habitual a l’aula molt significatives i treballades. -Separar correctament les paraules dins d’una frase. -Separar correctament les síl·labes en les paraules. -Escriure amb més seguretat i millorar la cal·ligrafia. -Escriure amb ortografia natural. -Escriure frases senzilles, coherents i amb concordança. -Escriure petits textos funcionals seguint un guió. -Presentar la feina escrita tenint en compte els aspectes formals.
 5. 5. Coneixement del funcionament de la llengua Reconeix alguns signes de puntuació, però no els utilitza. Sap les normes d’ús de les majúscules, però no les aplica. S’ha iniciat en la identificació del gènere i nombre d’un substantiu (de vegades confon els termes). S’ha iniciat en la diferenciació entre noms propis i comuns. Relaciona verb amb acció. Distingeix entre present, passat i futur. Relaciona paraules sinònimes i contràries, però no evoca els termes “sinònim” i “antònim”. Semàntica: -Augmentar el seu lèxic. -Definir una paraula. -Buscar paraules o frases sinònimes i antònimes. -Formar paraules compostes unint paraules simples i comprendre-les. -Trobar les paraules simples que formen una paraula composta. Gramàtica: -Identificar el gènere i nombre d’un substantiu. -Distingir entre noms propis i noms comuns. -Diferenciar entre verb, nom i adjectiu. -Fer concordar el verb amb el subjecte i amb el temps verbal correcte. -Llegir frases segons la seva modalitat: imperatives, enunciatives, interrogatives o exclamatives. Ortografia: -Utilitzar correctament les majúscules i minúscules. -Utilitzar els signes de puntuació treballats. -Llegir frases segons la seva modalitat: imperatives, interrogatives o exclamatives. -Discriminar la síl·laba tònica. enunciatives, -Aprendre dites, frases fetes, endevinalles, petits poemes o senzilles intervencions teatrals. Dimensió literària -Ser capaç de buscar contes o anuncis a Internet que siguin del seu interès COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL (ED. ARTÍSTICA: MÚSICA I PLÀSTICA) Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge
 6. 6. Arts plàstiques Reconeix i utilitza els materials i estris necessaris per a dur a terme les tasques que se li encarreguen. Participa en les activitats que se li proposen. -Millorar la coordinació òculo-manual. -Elaborar produccions plàstiques amb interès. Música Participa en les activitats proposades, però li manca atenció. -Gaudir i participar en les activitats, cançons i danses treballades. -Identificar diferents sons, ritmes i cançons treballades. -Sincronitzar els moviments corporals mitjançant pulsacions estructures rítmiques senzilles i conegudes. i TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge Coneix les parts bàsiques d’un ordinador, per a què serveixen i com s’utilitzen. -Trobar el títol, l’autor, l’editorial i la col·lecció d’un llibre. -Trobar una informació concreta en un petit paràgraf. -Utilitzar l’ordinador per produir frases, textos o dictats. -Utilitzar Internet per buscar informació. -Emprar el pensament reflexiu en activitats informàtiques que es poden resoldre amb assaig-error. -Utilitzar la calculadora per corregir operacions.
 7. 7. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA (ÀREA DE MATEMÀTIQUES) Identificació de les habilitats Numeració Càlcul Objectius prioritaris d’aprenentatge Reconeix els nombres fins el 99 i s’ha iniciat en la numeració fins el 200. Comprèn el significat dels símbols matemàtics. S’ha iniciat en la descomposició de nombres (enumera les desenes exactes). -Assolir la numeració fins el 999 (lectura, escriptura i ordenació). -Comparar nombres utilitzant els símbols matemàtics > < =. -Entendre els nombres parells i senars. -Entendre el concepte de meitat i doble. -Descomposar i composar nombres de 2 xifres. Té clar el concepte de suma i de resta i s’ha iniciat en el concepte de multiplicació i divisió. Realitza sumes portant-ne. S’ha iniciat en la resta portant-ne Té un càlcul mental bàsic. Té molta habilitat en càlcul mental senzill. Logaritmes: -Realitzar sumes portant-ne de 3 xifres. -Realitzar restes portant-ne -Utilitzar la calculadora. -Millorar el seu càlcul mental. -Realitzar multiplicacions per una xifra amb el suport visual de les taules. -Comprendre el concepte de multiplicació i divisió. Problemes: -Comprendre un problema matemàtic. -Trobar les dades d’un problema. -Trobar la pregunta d’un problema. -Donat un problema, escollir la operació correcta. -Donar una resposta lògica a un problema o pregunta matemàtica. Identificació de les habilitats Relacions i canvi Objectius prioritaris d’aprenentatge Realitza seriacions de 3 elements. Troba l’element intrús d’un grup. Fa grups i classificacions senzilles. -Classificar i relacionar objectes segons diferents criteris. -Percebre i descriure els canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions o entre una seqüència. -Seguir seriacions de més de 3 elements. -Seguir seriacions geomètriques.
 8. 8. Identificació de les habilitats Comprèn els conceptes d’orientació espacial: a prop, lluny, a sota, a sobre... Es desplaça autònomament (escola-casa, casaescola, La Fulla-casa, escola-La Fulla). Orientat en l’espai proper. Coneix i distingeix figures i cossos geomètric senzills: cub, esfera, cilindre, con, quadrat, triangle, cercle i rectangle. També els distingeix en objectes de la vida quotidiana. S’ha iniciat en l’ús del regle amb certes dificultats grafomotrius. Espai Forma Objectius prioritaris d’aprenentatge -Descriure i dibuixar el camí d’un itinerari senzill utilitzant els conceptes d’orientació espacial. -Resoldre laberints. - Diferenciar entre figures planes, amb volum i cossos rodons. -Reconèixer les 3 dimensions (amplada, llargària i alçada) en els objectes. -Assimilar els conceptes de costats, vèrtexs, cares i base i distingir en els objectes. -Emprar el regle per realitzar línies rectes. -Aplicar la simetria a formes simètriques. Identificació de les habilitats Mesura Unitats de longitud, capacitat i massa. Mesura Temps Mesura Sistema monetari Estadística Atzar Objectius prioritaris d’aprenentatge S’ha iniciat en la mesura amb el regle. Té dificultats per col·locar-lo correctament. -Mesurar aplicant els instruments adequats a cada situació: cinta mètrica, regle, balança... -Reconèixer i interpretar en diferents situacions significatives les unitats de longitud (m. cm.), capacitat (l., ½ l.), i massa (kg., g.). -Fer problemes i càlculs senzills amb mesures. -Aprendre els mesos de l’any i fer-los correspondre amb l’estació corresponent. -Situar les festes populars al calendari i les dates més significatives (aniversaris familiars, vacances...) -Llegir els quarts d’hora. Se’n sap els dies de la setmana i està situat en el temps. Llegeix l’hora en punt i identifica la posició de les busques amb els diferents moments escolars (pati, canvi de matèria...) S’ha iniciat en el coneixement de les -Dominar els valors de les monedes i bitllets. monedes i bitllets. -Fer senzills càlculs mentals. -Resoldre problemes amb monedes i bitllets. Identificació de les habilitats Interpreta un gràfic de barres. Objectius prioritaris d’aprenentatge -Organitzar i representar dades obtingudes a partir d’experiències de comptatge o mitjançant dibuixos i gràfics. Li agrada jugar a jocs d’atzar. -Realitzar experiments o jocs on intervinguin factors d’atzar.
 9. 9. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge Davant les dificultats mostra desmotivació i empra massa temps per realitzar-les. Té un ritme de treball poc constant i es desconcentra fàcilment ja que està molt pendent del seu entorn. Podria esforçar-se més. Li dóna poca importància a l’aprenentatge. Ha millorat molt en la seva capacitat d’espera i d’estar assegut. Mostra consciència de les seves capacitats i limitacions. La seva autoestima és molt baixa i això li impedeix fer-se una autoimatge positiva d’ell mateix la qual cosa limita una mica els seus avanços acadèmics i socials. Li costa gestionar situacions de petit conflicte per si mateix. -Motivar-se davant l’aprenentatge i augmentar el seu esforç. -Prendre consciència del valor de l’aprenentatge per a la vida adulta. -Millorar les capacitats d’observació, atenció, concentració i memòria. -Tolerar la frustració (aprendre dels propis errors). -Realitzar les feines en un temps més limitat i amb un ritme de treball més propi per a la seva edat. -Relacionar els coneixements previs amb els coneixements nous adquirits. -Reflexionar sobre el que ja ha après, el que està aprenent i el que n’ aprendrà. -Aplicar els nous coneixements en diferents contextos (generalitzar). -Mostrar els coneixement adquirits de manera oral o per escrit. -Planificar el seu temps d’estudi. -Utilitzar tècniques d’estudi (subratllar, reescriure...) -Autoavaluar-se després de realitzar una prova escrita. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge És autònom en els seus hàbits d’higiene i necessitats a l’escola. Porta el material de treball. Fa els deures. Es desplaça pel centre i carrer autònomament. Es mostra autònom en les rutines d’aula. Utilitza la seva agenda de forma autònoma. És responsable del seu propi material. Arxiva les feines escrites. Col·labora en la comunicació entre escola-família fent arribar les notes que tant els avis com els mestres anotem a l’agenda o repartim. -Tenir cura de la higiene personal. -Tenir cura i ordre del material propi i comú. -Augmentar la seva autonomia davant les feines escolars. -Demanar ajut només quan cal. -Seguir les consignes de treball. -Classificar les feines fetes a l’arxivador distingint les matèries. -Planificar i prendre decisions. -Afrontar els problemes personals, i buscar solucions que pugui portar a la pràctica. -Desenvolupar empatia. -Desenvolupar creativitat. -Desenvolupar sentit crític.
 10. 10. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL (ÀREA D’ED. FÍSICA) Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge Té afirmada la seva lateralitat i distingeix entre la seva dreta i l’esquerra. Localitza les diferents parts corporals en el seu propi cos, però no representa gràficament el seu esquema corporal. Ha millorat en la coordinació de moviments. -Participar en activitats motrius. -Coordinar els moviments. -Desplaçar-se i saltar de forma diversa, variant les posicions corporals i la direcció i sentit del desplaçament. -Experimentar el cos en postures corporals diferents. -Representar gràficament el propi cos i el dels altres. -Millorar les qualitats físiques i habilitats motrius. El seu to muscular és molt baix i sovint li costa sostenir-se. Necesita tirar-se al terra o al matalàs i estar-se una estona quiet per reconstituir-se. L’esquema corporal i la imatge corporal són molt febles, no confia en les seves pròpies possibilitats i prefereix fer jocs mentals imaginaris (ex: jugar a faltes amb en Messi, ) en lloc de participar en activitats motrius reals. Té por a l’hora de saltar des d’una alçada, fer un equilibri, entomar la pilota amb les mans... No mostra els seus sentiments i quan està apurat reacciona amb conductes disruptives. Millorar el to muscular per poder realitzar activitats motrius. Construir-se una imatge corporal més positiva i forta que li permeti posar en joc i experimentar les seves habilitats motrius. Realitzar activitats i jocs molt senzills amb èxit per poder millorar la imatge de si mateix. (ELS OBJECTIUS I ACTUACIONS QUE ES DETALLEN EN AQUEST APARTAT ES TREBALLARAN NOMÉS AL CEE EN LES SESSIONS D’AJUDA TERAPEUTICA)
 11. 11. COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC (ÀREA DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL) Identificació de les habilitats Reconeix els diferents espais de l’escola i els edificis del poble més significatius per ell Diferencia entre els dos centres educatius on està escolaritzat i els ubica en les diferents localitats. Localitza les parts i articulacions del cos humà. És observador amb els canvis del seu entorn més immediat (llums foses, instal·lacions de nous elements com els extintors, canvis de mobiliari...) Objectius prioritaris d’aprenentatge . Paisatge: -Descriure elements de l’entorn proper. -Ser conscient de la influència que té la presència de les persones en l’espai, les modificacions que introdueixen i els paisatges resultants. -Tenir cura dels espais verds del centre (hivernacle, plantes, arbres i gespa). -Conèixer les parts principals d’un arbre i d’una planta, el seu procés de creixement i les tècniques de conreu. -Distingir entre els 3 tipus de paisatge (litoral, plana i muntanya). . Geografia: -Distingir entre el mapa mundi, de Catalunya i d’Espanya. -Localitzar i saber el nom de la nostra comarca. . Fauna: -Observar les característiques físiques de diferents animals, agrupar-los tenint en compte varis criteris i aprendre sobre les condicions del seu hàbitat. -Descobrir la cadena alimentària com a forma de subsistència. . Fonts d’energia: -Fer un ús responsable dels recursos naturals; tenir cura del medi ambient. -Valorar la importància de les fonts d’energia i entendre l’utilitat de cadascuna tot diferenciant-les entre sí. -Comprensió del cicle de l’aigua i dels fenòmens atmosfèrics. . Consum: -Realitzar un consum racional i responsable. -Analitzar missatges informatius i publicitaris. . Llum, so i matèria: -Observació, experimentació i comprensió de fenòmens i qüestions relacionats amb la llum, el so i la matèria.
 12. 12. . Cos humà: -Conèixer les funcions dels aparells del cos humà i les parts principals per poder entendre el funcionament del seu cos. -Classificar els aliments a la piràmide alimentícia valorant la importància de tenir uns bons hàbits alimentaris. -Anomenar els 5 sentits i relacionar-los amb els òrgans corresponents, prenent consciència de la seva importància per poder percebre el món. COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC (ÀREA D’ED. FÍSICA ) Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge Li costa preveure la trajectòria dels objectes i de les persones a l’espai. -Practicar l’activitat física per preservar la salut. -Participar en situacions que provoquin la interacció entre espai i temps (percepció espai-temps). -Adquirir hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb l’activitat física. -Respectar les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física. Comença a participar en jocs simbòlics de forma discontinua, en grup reduit i amb l’acompanyament de l’adult. Construir-se una imatge de si mateix diferenciada Participar en els jocs simbòlics assumint un rol i mantenint-lo durant més estona. Aprofitar l’investiment simbòlic per a que realitzi activitats motrius (carreres, salts, llançaments, etc.)
 13. 13. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA (ÀREA DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL) Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge Està més integrat a l’hora del pati que en els cursos anteriors. A l’aula està ben integrat. Té un company-tutor que s’encarrega de guiar-lo en les seves feines escolars i que enregistra en una graella el comportament amb aquest company-tutor i amb la feina proposada. Sap les normes de convivència que regeixen l’aula i el centre. Quan ha de treballar en equip, adopta un rol passiu, són els altres qui decideixen per ell. Es comunica amb el mestre i amb el seu grup d’amics. Mostra respecte cap els iguals i mestres. Comparteix el material amb els companys. -Treballar en equip adoptant un rol més actiu i comunicatiu. -Participar més en el gran-grup, fer preguntes i aportacions orals... -Saber donar les seves dades personals. -Millorar la capacitat de saber esperar. -Entendre les diferents etapes de la història a partir dels espais i objectes més rellevants de cada època. -Comprendre el significat d’algunes festes populars. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA (ÀREA D’ ED. FÍSICA) Identificació de les habilitats Objectius prioritaris d’aprenentatge Accepta i respecta les normes dels jocs, però no sempre hi participa. Respecta als seus companys. -Experimentar diferents rols en el joc. -Respectar les normes i companys que participen en el joc.
 14. 14. CONCRECIÓ DE CRITERIS: Metodològics, organitzatius i suports en els diferents entorns escolars (pati, aula, menjador, sortides, activitats generals del centre): Centre ordinari: - Metodologia activa, lúdica, partint sempre dels seus coneixements previs i prioritzant aprenentatges i contextos significatius. Es combina el treball en gran grup, en petit grup i el treball individual. Atenció per part de la mestra d’EE. en petit grup a l’aula d’EE amb 2 alumnes més. Es realitzen 2 sessions setmanals d’una hora i 2 sessions més d’una hora i mitja. CEE: • La durada de les sessions tindrà en compte l’atenció /concentració de l’alumne. • Es crearà un clima estable, predictible, de seguretat i confiança. • És important anticipar-li el que passarà i saber què ha de fer. És doncs, quan les activitats se l’hi presenten dins un marc estructurat que el seu nivell d’autonomia s’incrementa. • S'establiran pautes clares d'estructuració de l'activitat, del que se li demana i organització del material.  Davant els moments en què s'observi inquietud, ens aproparem per si necessita ajuda i si s'escau rebaixar la demanda. D’avaluació: L’avaluació es fa d’acord amb els objectius i criteris d’avaluació fixats en el Pla Individualitzat. Per realitzar-la, es coordinen la mestra d’EE i els diferents especialistes de les àrees adaptades per posar en comú els progressos i dificultats de l’alumne i avaluar-lo. Com a instruments d’avaluació s’utilitza l’observació en les diferents aules i espais educatius, la seva participació activa en les diferents activitats proposades, el contingut d’aquestes activitats i dels examens adaptats al seu nivell d’aprenentatge. Materials i/o ajuts tècnics: -Deures adaptats al seu nivell. -Examens adaptats. Alguns examens es fan de manera oral. -Suport visual en activitats i examens. -Dossiers de treball corresponents a 3r. ja que encara no ha assolit els aprenentatges corresponents a aquests cursos. -Material manipulable per treballar la numeració i operacions.
 15. 15. DISTRIBUCIÓ SETMANAL DE LES ACTIVITATS EN LES QUALS PARTICIPA L’ALUMNE/A, DELS EMPLAÇAMENTS ESCOLARS I DELS SERVEIS: MT Mestre-tutor AO Professionals MSEE Mestre suport EE. Emplaçaments AEE Serveis PA Professor de l’àrea AM L Logopeda AI F Fisioterapeuta AC ED Educador AL Altres (especificar-los) DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS Aula ordinària Aula d’EE Aula de música Aula d’informàtica Aula de ciències DIVENDRES 9-10:00 h. CÀRRECS PISCINA MATEMÀTIQUES MT AO ÈTICA MT AO INFORMÀTICA/AULA DE CIÈNCIES PA/MT AI/AC 10:00-11:00 h. BIBLIOTECA PISCINA PLÀSTICA MT AO CASTELLÀ MT AO TUTORIA/ ED. FÍSICA MT AO/ PA 11:00-11:30 h. PATI PATI PATI PATI PATI 11:30-12:30 h. INFORMÀTICA MATEMÀTIQUES MEDI MSEE AEE CASTELLÀ MSEE AEE MÚSICA PA AM 15:00-16:00 h. ED. FÍSICA MATEMÀTIQUES ED. FÍSICA PA PATI/GIMNÀS CATALÀ MSEE AEE MATEMÀTIQUES MSEE AEE ED. FÍSICA MATEMÀTIQUES ED. FÍSICA PA PATI/GIMNÀS CATALÀ MSEE AEE MATEMÀTIQUES MSEE AEE 16:00 – 16:30/17:00 h. Vermell: Jornada escolar al CEE. Blau: jornada escolar al CEIP, destacant les hores que rep suport de la Mestra d’Ed. Especial
 16. 16. SEGUIMENT I VALORACIÓ DEL PLA INDIVIDUALITZAT: Es faran reunions trimestrals de seguiment del P.I. entre escola ordinària i CEE, a més del seguiment diari que fan tots els mestres implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne. Amb la família es mantindran les entrevistes a principi de curs, en el moment de la signatura del P.I. i sempre que sigui necessari. Data Persones que intervenen Temes tractats Acords
 17. 17. FULL DE COMPROMISOS: Els sotasignants, en data ....................................... estan d’acord amb el conjunt del Pla Individualitzat que es refereix en el present document i participaran en el seu desenvolupament, seguiment, avaluació i revisió, segons les seves respectives atribucions i responsabilitats. Així mateix, a més a més d’allò establert amb caràcter general en les normatives sobre l’avaluació, estan d’acord a reunir-se per al seguiment i la revisió periòdica del desenvolupament del Pla Individualitzat i convenen reunir-se per a la revisió final i l’avaluació d’aquest Pla. NOMS I COGNOMS En data ………………………………… es lliura còpia a la familia. Signatura del pare/mare o tutor/a legal: OBSERVACIONS: FUNCIÓ I INSTITUCIÓ SIGNATURES
 18. 18. CRITERIS D’AVALUACIÓ: COMPETÈNCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL (ÀREA DE LLENGUA CATALANA, CASTELLANA I LES SEVES LITERATURES) ÀMBIT: Parlar i conversar Escoltar i comprendre Llegir i comprendre Escriure CRITERIS D’AVALUACIÓ: Participa a la classe amb una actitud comunicativa. S’expressa amb més claredat. Expressa el seu estat d’ànim. Escolta durant més temps. Ha millorat la seva atenció, memòria i percepció. Comprèn les instruccions de treball. Fa preguntes. Ha augmentat el seu interès lector. Llegeix amb més seguretat i rapidesa. Ha millorat la lectura de mots amb síl·labes travades i dígrafs. Ha millorat la comprensió lectora. Separa correctament les paraules en una frase. Separa correctament les síl·labes. Ha millorat la cal·ligrafia. Ha millorat el seu domini de l’escriptura. Presenta la feina tenint en compte els aspectes formals. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 19. 19. ÀMBIT: Coneixement del funcionament de la llengua Dimensió literària CRITERIS D’AVALUACIÓ: Ha enriquit el seu vocabulari. Sap definir paraules. Relaciona sinònims i antònims. Forma paraules compostes i les entèn. Troba les paraules simples que formen un mot compost. Fa concordar el subjecte i el predicat, utilitzant també el temps verbal adequat. Distingeix entre nom propi i nom comú. Identifica el gènere i nombre d’un mot Diferencia entre verb, nom i adjectiu. Utilitza correctament les majúscules i minúscules. Llegeix expressivament i fa les pauses marcades. Utilitza els signes de puntuació treballats. Discrimina la síl·laba tònica. S’inicia en la memorització de petits textos literaris. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 20. 20. COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL (ED. ARTÍSTICA: MÚSICA I PLÀSTICA) ÀMBIT: Arts plàstiques Música CRITERIS D’AVALUACIÓ: Ha millorat la coordinació òculo-manual Elabora produccions plàstiques amb interès. Gaudeix i participa en les activitats, cançons i danses senzilles. Identifica diferents sons, ritmes i cançons. Sincronitza els moviments corporals mitjançant pulsacions i estructures rítmiques senzilles i conegudes. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL CRITERIS D’AVALUACIÓ: Omple correctament una fitxa bibliogràfica. Troba informació concreta en un petit paràgraf. Escriu utilitzant processament de textos. Utilitza Internet per buscar informació Es para a pensar davant activitats d’assaig-error. Utilitza correctament la calculadora. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 21. 21. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA (ÀREA DE MATEMÀTIQUES) ÀMBIT Numeració Càlcul Relacions i canvi CRITERIS D’AVALUACIÓ: Coneix els nombres fins el 999. Utilitza correctament els símbols matemàtics > < =. Diferencia entre nombres parells i senars. Entèn el concepte de meitat i doble. Composa i descomposa nombres de 2 xifres. Realitza sumes portant-ne de 3 xifres. Realitza restes portant-ne. Realitza multiplicacions per una xifra amb l’ajut visual de les taules. Comprèn el concepte de multiplicació. Comprèn el concepte de divisió. Sap utilitzar la calculadora. Ha millorat el seu nivell per calcular mentalment operacions. Diferencia les parts d’un problema. Tria l’operació correcta per resoldre un problema. Utilitza la lògica en la resolució de problemes. Ha millorat el seu nivell per resoldre mentalment problemes. Continua sèries d’elements. Continua sèries geomètriques. Classifica i relaciona objectes. Cerca les semblances i diferències entre objectes, situacions i seqüències. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 22. 22. ÀMBIT CRITERIS D’AVALUACIÓ: ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS: Descriu i dibuixa el camí d’un itinerari senzill. Resol laberints. Ha assimilat els conceptes de vèrtexs, cares, costats i base i els distingeix en els objectes. Diferencia entre figures planes, amb volum i cossos rodons Aplica la simetria a formes simètriques. Reconeix les 3 dimensions (amplada, llargària, alçada) en els objectes. Utilitza el regle quan cal. Espai Forma ÀMBIT Mesura Unitats de longitud, capacitat i massa Mesura Temps Mesura Sistema monetari CRITERIS D’AVALUACIÓ: Mesura aplicant instruments per mesurar. Reconeix i interpreta en diferents situacions significatives les unitats de longitud (m. cm.), capacitat (l., ½ l.), i massa (kg., g.). Fa problemes i càlculs senzills amb mesures. Ha après els mesos de l’any de manera ordenada. Relaciona cada mes amb la seva estació. Situa les festes populars al calendari i les dates més significatives. Llegeix els dos quarts d’hora. Llegeix un quart i tres quarts. Domina els valors de les monedes i bitllets. Calcula amb €. Resol problemes amb €. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 23. 23. ÀMBIT CRITERIS D’AVALUACIÓ: ASSOLIT: Estadística Atzar AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS: Interpreta i construeix gràfics amb dades senzilles sobre fets coneguts relatius a la vida quotidiana. Participa en jocs d’atzar. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE CRITERIS D’AVALUACIÓ: Està motivat per aprendre i s’esforça. És conscient de la utilitat dels aprenentatges treballats per a la vida adulta. Ha millorat la seva capacitat d’atenció, concentració i memòria. Relaciona els coneixements previs amb els nous. Tolera la frustració Realitza les feines en un temps més limitat i amb un ritme de treball més propi per a la seva edat. És conscient del que ha après i del que encara no domina del tot. Aplica els nous coneixements en diferents contextos. Mostra els coneixement adquirits oralment o per escrit. Planifica el seu temps d’estudi. Utilitza tècniques d’estudi. S’autoavalua després d’una prova escrita. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 24. 24. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL CRITERIS D’AVALUACIÓ: ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS: Té cura de la higiene personal. Té cura i ordena el material propi i comú. Ha augmentat la seva autonomia davant les feines escolars. Realitza amb èxit encàrrecs escolars. Segueix les consignes de treball. Classifica les feines fetes a l’arxivador distingint les matèries. Planifica i prèn decisions. Afronta els problemes personals, i busca solucions que pot portar a la pràctica. Ha desenvolupat empatia. Té creativitat. Ha desenvolupat sentit crític. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL (ED. FÍSICA) CRITERIS D’AVALUACIÓ: Participa en activitats motrius. Coordina els moviments. Es desplaça i salta de forma diversa, variant les posicions corporals i la direcció i sentit del desplaçament. Experimenta el cos en postures corporals diferents. Representa gràficament el propi cos i el dels altres. Millorar les qualitats físiques i habilitats motrius. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 25. 25. COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC (ÀREA DE MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL): CRITERIS D’AVALUACIÓ: Té cura dels espais verds del centre (hivernacle, plantes, arbres i gespa). Coneix les parts principals d’un arbre i d’una planta, el seu procés de creixement i les tècniques de conreu. Descriu elements de l’entorn proper. És conscient de la influència que té la presència de les persones en l’espai, les modificacions que introdueixen i els paisatges resultants. Diferencia entre els 3 tipus de paisatge. Distingeix entre el mapa mundi, d’Espanya i de Catalunya. Localitza i anomena la seva comarca. Observa les característiques físiques de diferents animals, els agrupa tenint en compte varis criteris i ha après sobre les condicions del seu hàbitat. Entèn la cadena alimentària com a forma de subsistència. Utilitza els recursos naturals de manera responsable; té cura del medi ambient. Valora la importància de les fonts d’energia i entèn l’utilitat de cadascuna tot diferenciant-les entre sí. Ha entès el cicle de l’aigua i ha après sobre els fenòmens atmosfèrics. Realitza un consum racional i responsable. Analitza missatges informatius i publicitaris. Observa, experimenta i comprèn fenòmens i qüestions relacionats amb la llum, el so i la matèria. Coneix les funcions dels aparells del cos humà i les parts principals. Anomena els 5 sentits i els relaciona amb els òrgans corresponents. Classifica els aliments a la piràmide alimentícia valorant la importància de tenir uns bons hàbits alimentaris. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:
 26. 26. COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC (ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA): CRITERIS D’AVALUACIÓ: ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS: Orientar-se a l’espai en relació a la pròpia persona utilitzant les nocions topològiques bàsiques. Identificar com a accions saludables les normes d’higiene personal associades a la realització d’activitats físiques i prendre consciència del risc de les mateixes. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA (ÀREA DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL) CRITERIS D’AVALUACIÓ: ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS: Treballa en equip adoptant un rol més actiu i comunicatiu. Participa més en el gran-grup, fent preguntes i aportacions orals... Sap donar les seves dades personals. Ha millorat la capacitat de saber esperar. Entèn les diferents etapes de la història a partir dels espais i objectes més rellevants de cada època. Comprèn el significat d’algunes festes populars. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA (ÀREA D’ ED. FÍSICA) CRITERIS D’AVALUACIÓ: Participa i gaudeix dels jocs i activitats físiques coneixent i respectant les normes i acceptant els seus companys. ASSOLIT: AMB AJUT: NO ASSOLIT: OBSERVACIONS:

×