Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Reunió principi curs 2n

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Reunio principi curs2n b
Reunio principi curs2n b
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Recently uploaded (20)

Reunió principi curs 2n

 1. 1. REUNIÓ DE FAMÍLIES<br />2n d'EP<br />CURS 2011-12<br />CEIP PERE CASASNOVAS<br />
 2. 2. INFORMACIONS DEL CENTRE<br />Grups de Primària<br />Equip de suport<br />AMPA<br />Reutilització de llibres<br />Servei de mediació<br />Centres ecoambientals ( berenars)<br />Refondre grups<br />Entrades i sortides<br />Calendari<br />
 3. 3. MESTRES QUE ENTREN A L’AULA<br />Tutora: Isabel Cavaller<br />Mestrad’educació física: MariaCabrisas<br />Mestrad’anglès: Rita Florit<br />Mestra de castellà: Joana Pons<br />Mestra de música: MªAngels<br />Equip de suport: LinPons<br />Mestre de religió: Marta Villalonga<br />
 4. 4. HORARI DE TUTORIA<br />El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dimarts de 08:00 a 09:00h. Es pot demanar cita a través de l’ agenda, o contactant prèviament amb la tutora.<br />Si en aquest horari no es pot es pactaran altres solucions.<br />Si teniu colque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora.<br />
 5. 5. QUÈ APENDREM A 2n?<br />TREBALLAREM LES COMPETTÈNCIES BÀSIQUES<br />QUE SON LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?<br />Per competència s’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses”. <br />El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats.<br /> Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents.<br />
 6. 6. Per què les competènciesbàsiques?<br />En aquests moments la informació està a l’abast de tothom a través dels diferents mitjans de comunicació, cosa que no passava fa 20 anys.<br /> Per tant, l’escola no només s'ha de dedicar a transmetre informació sinó que ha de desenvolupar la capacitat per trobar-la de manera eficient, per comprendre-la i per analitzar-la críticament.<br />
 7. 7. Competència en comunicació lingüística<br />Dialogar, escoltar,conversar...respectant les normes de comunicació. (expressió oral)<br />Expressar de manera escrita opinions, emocions, vivències amb coherència i cohesió. (expressió escrita)<br />Audició, comprensió i memorització de diferents textos. (comprensió oral)<br />Comprensió d' informació rellevant en textos per obtenir, organitzar i comunicar informació.(comprensió escrita)<br />
 8. 8. Lectura<br />Cada dia trobam un temps dedicat a diferents activitats que ens ajuden a fomentar la pràctica i el gust per la lectura. <br />Algunes d’aquestes són: <br /><ul><li>La mestra llegeix un llibre
 9. 9. Lectura silenciosa
 10. 10. Recomanacions de contes
 11. 11. Llegim als companys.
 12. 12. Llegim en parella
 13. 13. Llegim als petits....</li></li></ul><li>Conferències i noticies<br /> Conferències: Són explicacions orals amb suport escrit, visual, etc. d’un tema en concret en el que ells se sentin experts. És necessari que els pares els ajudin des de casa a preparar el material. <br />
 14. 14. Competència matemàtica<br />Habilitat per utilitzar i relacionar els símbols, els nombres, les seves operacions bàsiques, i les formes d’expressió i raonament matemàtic:<br />Per produir i per interpretar diferents tipus d’informació<br />Per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat<br />Per resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el món laboral.<br />Conèixer, identificar, escriure, comparar i ordenar nombres fins a 3 xifres.<br />Operacions elementals: sumes duent, restes sense dur, iniciació a la multiplicacio<br />Resolució de problemes que intervingui una operació<br />Càlcul mental: operacions i problemes senzills. <br />Ús de diferents estratègies per resoldre problemes <br />
 15. 15. Jocs matemàtics<br /> Es dedicarà un temps per a treballar diferents jocs matemàtics: <br />de taula<br />de lògica<br />d’estratègia...<br />A més es pretén reforçar el càlcul mental. <br />Els grups estaran mesclats i desdoblats<br />
 16. 16. Competència en el coneixement i la interaccióamb el mónfísic<br />La comprensió de successos.<br />La predicció de conseqüències<br />L’activitat dirigida a la millora i preservació de les condicions de vida pròpies, dels altres i de la resta d’éssers vius.<br />
 17. 17. PROJECTES DE TREBALL<br />A partir dels interessos i motivacions dels fillets i filletes es farà un o més projectes de treball. El projecte tindrà una durada variable i no es finalitzarà necessàriament amb el final del trimestre.<br />Per a treballar el projecte, ens organitzam de diferents maneres:<br />- En gran grup: converses<br />- En petit grup: grupscooperatius<br />- Individualment: feines que necessiten de la reflexió individual de cadascú<br />
 18. 18. Tractament de la informació i competència digital<br />Utilitzar diferents programes informàtics. Processadors de textos, presentacions, recerca d’informació.<br />Emprarles TIC com a element per informar-se, aprendre i comunicar-se.<br />Fer ús habitual de les TIC.<br />S'aprofita un desdoblament per anar a la sala d'ordinadors.<br />
 19. 19. Competència social i ciutadana<br />Cooperar i conviure<br />Fomentar habilitats socials i saber resoldre conflictes de forma constructiva<br />Participar plenament en la vida cívica a través del diàleg.<br />Feina de tutoria: Dedicam aquest temps per tractar els problemes que hi ha dins del grup.<br />
 20. 20. Competència cultural i artística<br />Apreciar i gaudir amb l’art i altres manifestacions culturals i artístiques<br />Potenciar la iniciativa, la imaginació i la creativitat.<br />Emprar recursos i tècniques per creacions pròpies<br />
 21. 21. Competència per aprendre a aprendre<br />Iniciar-se en l’aprenentatge i ser conscients de les pròpies capacitats.<br />Treballar la concentració, atenció, memòria, motivació,responsabilitat, etc<br />Acceptar els errors i aprendre dels demés.<br />
 22. 22. Autonomia i iniciativa personal<br />Afrontar els problemes i aprendre dels errors. Cercar solucions<br />Organitzar les seves feines i el seu temps. Reforçant la responsabilitat i l'autonomia personal.<br />Treballar cooperativament valorant i respectant les idees dels altres.<br />Encarregats: els encarregats han de ser responsables de les seves tasques com a encarregat/da i dur-la a terme autònomament i en el moment acordat, ja que no hi ha un temps determinat en que es realitzen tots els càrrecs a l´hora.<br />
 23. 23. RACONS<br />Es dedica un temps per a treballar per racons.<br />Els fillets/es s'han de saber organitzar.<br />És per fer feines de manera individual i autonoma, s‘intenta aprofitar el temps que a l'aula hi ha un suport per poder donar una atenció més individualitzada.<br />
 24. 24. TALLERS<br />Es mesclen els fillets/es de 2n i 1r i fan diferents tallers:<br />-Dramatització<br />- Art i artistes<br />- Cuinaenanglès<br />Experiments amb els sentits.<br />Els tallers duren dues hores setmanals i es perllonguen durant 6 setmanes.<br />
 25. 25. Horari del grup<br />Com en el curs anterior, l’horari del grup no es fragmenta en la seva totalitat en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activitats.<br />Educació física: dues sessions . 2'5 hores setmanals<br />Anglès: dues sessions. 1'5h setmanals<br />Música: dues sessions. 1’5 h setmanals <br />Religió/ ens. Complementari : una sessió . 1h setmanal<br />Projecte d’aula<br />Lectura<br />Jocs matemàtics/Jocs de llengua /Botiga<br />Tallers: una sessió . 2 h. setmanals. <br />Racons<br />Informàtica : una sessió . 1 h. Quinzenal<br />Tutoria/mediació: una sessió . 0’5 h setmanals<br />
 26. 26. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS? <br />Revisar amb ells/es l’agenda i la motxilla per si tenen deures, fulls informatius…<br />Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les per ells.<br />Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura.<br />Ajudar-los a preparar la motxilla la nit abans.<br />Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions).<br />
 27. 27. Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic i/o afecti emocionalment a l' alumne/a.<br />Anar mirant el bloc de la classe per seguir les coses que anam fent. Allà trobareu dues presentacions que us recomanam que llegiu . Una sobre la lectura i l’altre sobre les conductes del infants.<br />
 28. 28. MOLTES GRÀCIES PER HAVER VINGUT.<br />

×