Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pi competències s_2013-14

3,130 views

Published on

 • Be the first to comment

Pi competències s_2013-14

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències 1. Comunicativa, lingüística i audiovisual NIVELL ACTUAL: • • • • • • • • • • • • • És capaç de comprendre tot tipus de missatges orals en diferents contextos i si no els ha entès i són del seu interès farà les preguntes pertinents per assegurar-se que ho entén. Comprèn textos orals senzills provinents de mitjans de comunicació audiovisual i informàtics. Gairebé sempre mostra interès i respecte per les intervencions que fan els altres. Reelabora i explica de manera sintètica les explicacions que fa alguna persona o bé que s’han escoltat o mirat a través d’algun mitjà audiovisual, informàtica o dels mitjans de comunicació així també com de les seves pròpies experiències. Normalment s’esforça per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació, tot i que cal recordar-li que adeqüi les formes al context i a l’interlocutor. Es mostra atent i participatiu durant les converses en grup o amb les mestres tot i que de vegades les interromp de forma inadequada. En ocasions cal recordar-li que utilitzi un to de veu adient al context. La seva lectura és sil·làbica i només quan les paraules són conegudes és capaç de llegir-les de forma global. Comprèn informacions senzilles i vinculades a la rutina de l’aula. És capaç amb l’ajut de l’adult de fer cerques senzilles a través del buscador google per a obtenir informacions fàcils i que li interessin. Sap establir la correspondència entre el so i la grafia, però sovint fa eliminacions o inversions. És capaç d’escriure paraules d’ús habitual a l’aula molt significatives i treballades. És capaç de fer petites composicions escrites amb el suport oral de l’adult tot i que han de ser curtes per evitar que es bloquegi. Coneix i fa ús de l’ortografia més senzilla sovint necessita el suport de l’adult per a motivar-lo i recolzar-lo. 1r trimestre OBJECTIUS QUE ENS FIXEM A EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA Parlar i conversar Explicar vivències pròpies de manera ordenada i coherent, distingint entre la fantasia i la realitat. Expressar sentiments i emocions pròpies. Escoltar i comprendre Millorar la capacitat d’escolta en situació de diàleg i explicació., atenent a l’interlocutor tant quan es dirigeix només a ell com quan es dirigeix també a altres persones. Augmentar les habilitats perceptives visual i auditiva i l’atenció i memòria. Augmentar el grau de comprensió d’instruccions de treball. Fer preguntes per intentar comprendre el que els altres comuniquen. Llegir i comprendre Millorar la fluïdesa lectora. Millorar la comprensió lectora. Millorar la lectura global de les paraules Escriure Separar correctament les paraules dins d’una frase. Escriure amb més seguretat i millorar la cal·ligrafia. Escriure amb ortografia natural. Escriure frases senzilles, coherents i amb 1/16 AA NT
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències concordança. Escriure petits textos funcionals seguint un guió amb ajuda de l’adult. Millorar en l’escriptura valorant la qualitat i presentació dels propis escrits. Coneixement de la llengua i el seu aprenentatge Ser capaç de buscar contes o anuncis a Internet que siguin del seu interès. Millorar estratègies de planificació i de correcció Dimensió literària Llegir fragments i obres de la literatura infantil i juvenil reconeixent els seus elements fonamentals: títol, autor, dades bibliogràfiques, protagonistes principals, editorial. Crear textos a partir de models explícits amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL - Explicació de seqüències de contes, Materials: Vinyetes. Fragments de teatre. còmics, vinyetes de forma ordenada i amb Fitxes d’educació emocional. coherència. - Explicació de vivències que ha escoltat d’algú o que li han passat o s’ha inventat (sent conscient quan són reals o imaginàries). Representacions de diàleg o dramatitzacions. - Activitats de relacionar noms d’emocions Audicions. Joc d’instruccions i ordres directes. amb expressions facials i imitacions d’aquestes. - Audicions de contes i històries i posterior explicació del que ha entès. - Seguiment personalitzat d’instruccions de treball i d’actuació a l’aula. - Formulació de preguntes i respostes. - Estratègies de comprensió lectora: abans, durant i després de la lectura. - Activitats d’eficàcia lectora (fuga de lletres o síl·labes, lletres o frases desordenades, paraules intruses...) - Resolució de mots encreuats, sopes de lletres i endevinalles. - Programes d’Internet: Entrena’t per llegir, Clic, Galí. -Lectura de llibres de la biblioteca d’aula. -Fitxes i petits textos per treballar la Llibres de lectura atractius per ell. Material per treballar la consciència fonològica. “Lector”. “Lectojocs”. Jocs lingüistics. Ordinador amb Internet. Logico-Piccolo. “Programa per a l’Estimulació de la Intel·ligència”. 2/16
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències comprensió lectora. -Activitats de definir paraules (categorització de mots). -Activitats de construcció de frases escrites (suport d’imatges seqüenciades, dibuixos o fotos). -Activitats d’eficàcia lectora (fuga de lletres o síl·labes, lletres o frases desordenades, paraules intruses...) -Autocorrecció. Dictats. Imatges o vinyetes. Models i de diferents tipus de textos i guions. Jocs lingüístics. “Alteracions de lectoescriptura”. Fer notes per fer encàrrecs dins el centre escolar. Escriure notificacions a la seva pròpia agenda. -Activitats de memorització de petits textos Materials: Dites, frases fetes, endevinalles, poemes, guions teatrals. literaris. Activitats amb la PDI METODOLOGIA AVALUACIÓ 2. Artística i cultural NIVELL ACTUAL: • • • • • Reconeix i utilitza els materials i estris necessaris per a dur a terme les tasques que se li encarreguen. Participa en les activitats que se li proposen. Utilitza el llenguatge plàstic com a instrument d’experimentació, representació i elaboració de manualitats amb suport de l’ adult. Utilitza materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa, experimentant amb pintura, fang, paper, guix, etc. Col·labora en l’ordre i neteja de materials i eines i hàbits de cura personal. 1r trimestre Visual i plàstica OBJECTIUS QUE ENS FIXEM A EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA Explorar i percebre Construir objectes després d’haver-ne seleccionat i preparat els components. Conèixer i experimentar les diferents tècniques utilitzades en la realització d’obres i objectes plàstics ( pintures, aquarel·la, collage, modelat,...) Utilitzar el llenguatge plàstic com a instrument d’experimentació, 3/16 AA NT
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències Música i dansa representació i elaboració de manualitats per treballar la motricitat fina. Utilitzar el llenguatge visual i plàstic com a instrument d’expressió i comunicació. Interpretar i crear Expressar, gràficament o plàsticament, idees, fets, narracions, vivències i sentiments. Realitzar esbossos i dissenys previs dels objectes que es pretén elaborar. Respectar l’obra pròpia i la dels altres. Descobrir les possibilitats plàstiques dels materials de rebuig. Explorar i percebre Gaudir i participar en les activitats, cançons i danses treballades Identificar diferents cançons treballades. sons, ritmes i Interpretar i crear Sincronitzar els moviments corporals mitjançant pulsacions i estructures rítmiques senzilles i conegudes. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL -Activitats de coordinació òculo-manual. Retallables, activitats de reseguir, dibuixos sobre quadrícula, composicions, trencaclosques, pintures, plastilina. -Treballs manuals. -Danses, cançons i ritmes. Aula de música: instruments, CDs, catifes, pissarra digital, dossier adaptat de música. METODOLOGIA AVALUACIÓ 4/16
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències 3. Tractament de la informació i competència digital NIVELL ACTUAL: • Reconeix els elements bàsics de l’ordinador, per a que serveixen i com s’utilitzen. • Utilitza elements d’accés TIC (teclat, ratolí, pissarra digital) amb suport de l’adult. 1r trimestre OBJECTIUS QUE ENS FIXEM A EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA AA NT Utilitzar les TIC per informar-se, aprendre i comunicar-se: utilització d’Internet, correu electrònic. Conèixer els recursos bàsics del maquinari i del programari informàtic: tractament de textos, de presentacions, què permeti elaborar frases, fer-hi taules, inserir-hi imatges. Saber cercar amb suport la informació, seleccionar, analitzar i resumir Fer ús del programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació amb suport de l’adult Utilitzar de manera responsable les TIC i altres mitjans d’informació i comunicació com a eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes específiques. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL -Fitxa bibliogràfica de llibres. Llibres de text i de lectura, models de fitxes bibliogràfiques, programes informàtics i ordinador amb Internet, pissarra digital, Calculadora, càmera de fotos, mòbil. -Clic, Galí... -Processador de textos. -Qüestionaris. -Autocorrecció d’operacions matemàtiques. METODOLOGIA AVALUACIÓ 5/16
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències 4. Matemàtica NIVELL ACTUAL: • • • • • • • Té molta habilitat en càlcul mental senzill. Coneix la numeració fins al 1000 . Realitza operacions de suma portant i resta sense portar. Coneix oralment la seqüència temporal dels dies de la setmana i li costa verbalitzar els mesos de l’any ordenadament. És capaç d’identificar quina operació ha de fer per resoldre un problema matemàtic i les dificultats esdevenen en el moment en què ha d’interpretar la informació donada en l’enunciat. En aquests moments és quan necessita el suport de l’adult. Interpreta expressions matemàtiques per representar les relacions (=,<,>). Realitza seguiment de sèries numèriques amb cert suport de l’adult. 1r trimestre OBJECTIUS QUE ENS FIXEM Numeració i càlcul A EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA Interpretar i resoldre situacions i/o problemes de la vida quotidiana. Comprendre el valor del nombre en relació al lloc que ocupa. Usar la calculadora per calcular i cercar propietats dels nombres i operacions. Usar i interpretar el llenguatge matemàtic en la descripció de situacions funcionals Aplicar les operacions aritmètiques per tractar aspectes quantitatius de la realitat. Realitzar sumes portant-ne de 3 xifres. Realitzar restes portant-ne. Decidir el mètode adequat de càlcul Utilitzar la calculadora per corregir operacions. Canvis i relacions Planificar i utilitzar estratègies per afrontar la resolució de problemes. Presentar d’una manera clara, ordenada i argumentada el procés seguit . Resoldre problemes que impliquin una operació. Espai i forma Emprar el coneixement de les formes i relacions geomètriques per descriure i resoldre situacions quotidianes que ho requereixen. Conèixer els valors de les monedes i els bitllets. Mesura Mesurar d’una manera directa les magnituds fonamentals, usant els aparells adequats i les unitats adients en cada situació. Mesurar aplicant els instruments adequats a cada situació: cinta mètrica, regle, balança... 6/16 AA NT
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències Reconèixer i interpretar en diferents situacions significatives les unitats de longitud (m. cm.), capacitat (l., ½ l.), i massa (kg., g.). Estadística i atzar Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL -Graelles o sèries numèriques ascendents o Sèries o graelles numèriques. Reglets matemàtics i material manipulatiu per treballar les unitats i desenes. Logico-Piccolo. descendents les quals ha de continuar. -Activitats de composició i descomposició de nombres. Operacions matemàtiques escrites en format paper o digital. -Càlcul mental. -Activitats d’autocorrecció amb calculadora. -Problemes relacionats amb quotidiana. -Problemes mentals i visuals. la vida Problemes amb o sense suport visual, problemes significatius i “Problemes del càlcul mental del Quinzet”. “Operacions en 2 minuts del Quinzet”. Fitxes d’operacions. Calculadora. Taules de multiplicar. Daus matemàtics. Clic. Full amb apartats per realitzar els problemes. Logico-Piccolo. -Activitats d’orientació espacial en Fitxes d’orientació espacial, mapes, plànols. Laberints. Audicions. referència a un mateix i als objectes. -Audicions d’itineraris que ha de representar gràficament. -Realització de laberints. -Activitats de mesura multisensorials basats Balança, ampolles de litre i ½ litre, regle, metre, pesos. en la percepció visual i en la manipulació. -Activitats Clic. -Resolució de problemes de mesura. -Jocs amb monedes i bitllets (pagar, tornar Monedes i bitllets per manipular, problemes i fitxes. el canvi...) -Exercicis i problemes sobre l’€. METODOLOGIA AVALUACIÓ 7/16
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències 5. Aprendre a aprendre NIVELL ACTUAL: • • Davant les dificultats mostra desmotivació i empra massa temps per realitzar-les. Té un ritme de treball poc constant i es desconcentra fàcilment ja que està molt pendent del seu entorn. • • Podria esforçar-se més. Mostra consciència de les seves capacitats i limitacions. • La seva autoestima és molt baixa i això li impedeix fer-se una autoimatge positiva d’ell mateix la qual cosa limita una mica els seus avanços acadèmics i socials. Li costa gestionar situacions de petit conflicte per si mateix • 1r trimestre A OBJECTIUS QUE ENS FIXEM Motivar-se davant l’aprenentatge augmentar el seu esforç. Prendre consciència del valor l’aprenentatge per a la vida adulta. EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA i de Millorar les capacitats d’observació, atenció, concentració i memòria. Tolerar la frustració (aprendre dels propis errors). Relacionar els coneixements previs amb els coneixements nous adquirits. Reflexionar sobre el que ja ha après, el que està aprenent i el que n’ aprendrà. Aplicar els nous coneixements en diferents contextos (generalitzar). Ajudar-lo en autoregulació i acceptació de si mateix. Millorar en l’acceptació de les diferents propostes o opinions dels companys/es a l’hora de realitzar tasques col·lectives. Participar de manera responsable i constant en les activitats proposades valorant l’esforç realitzat tant per si mateix com pels companys/es. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL 8/16 AA NT
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències -Activitats inicials i significatives per a Fulls d’autoavaluació, quadernet de “Programa per a l’Estimulació de provocar les ganes d’aprendre. la Intel·ligència”, resums, esquemes, agenda i calendari. -Exercicis d’observació, atenció i memorització (dirigir-nos a ell pel seu nom quan el veiem despistat i demanar-li esforç i constància.). -Activitats on s’hagin de relacionar els coneixements ja adquirits amb els nous. Treball per projectes. -Pluja de coneixements previs. -Treball seguint un guió. -Temps de repàs a l’aula. -Activitats de repàs, de consolidació de conceptes i de mecanització d’aprenentatges. -Ajut per a la preparació d’una prova escrita practicant les tècniques d’estudi. -Utilització de l’agenda planificant els dies d’estudi i de deures. -Autoavaluació tant de l’estil i ritme d’aprenentatge com del resultat final. METODOLOGIA AVALUACIÓ 6. Autonomia i iniciativa personal NIVELL ACTUAL: • • • • • És conscient de les seves mancances relacionades amb els aprenentatges i això de vegades li genera malestar. Es mostra segur amb els seus actes i en l’expressió de les seves opinions. Mostra interès pels aprenentatges i participa en les diferents activitats. Normalment treballa de forma autònoma i no necessita gaire el suport de l’adult. Realitza de forma autònoma i amb iniciativa pròpia càrrecs assignats. 1r trimestre OBJECTIUS QUE ENS FIXEM A EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA Acceptar les normes bàsiques de convivència i funcionament de la classe. Participar activament, de manera responsable i constant en la dinàmica de la classe: puntualitat, treball de classe, presentació de deures, etc. Afrontar els problemes personals, i buscar 9/16 AA NT
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències solucions que pugui portar a la pràctica. Ajudar-lo en l’autoregulació i acceptació de si mateix. Ser capaç d’acceptar les diferents situacions que es donen ja siguin de fracàs o d’èxit. Desenvolupar empatia, creativitat i sentit crític. Ajudar-lo a conscienciar-se de la importància de la seva higiene personal. Aconseguir que avanci en la seva autonomia a l’hora de realitzar les tasques escolars. Planificar i prendre decisions Afrontar els problemes personals, i buscar solucions que pugui portar a la pràctica. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL -Preguntar-li si està ben pentinat, si hi veu Materials: agenda, arxivador amb separadors, activitats que potenciin bé (porta ulleres) per ajudar-lo a prendre la creativitat i la reflexió. consciència de la seva higiene corporal. -Classificació de feines fetes a l’arxivador de classe. -Ús de l’agenda. -Resolució de problemes reals. -Activitats que fomentin la creativitat. -Activitats d’opinió. -Realitzar encàrrecs escolars. METODOLOGIA AVALUACIÓ 7. Coneixement i la interacció amb el món físic 10/16
 11. 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències NIVELL ACTUAL: • • • • • • Reconeix els diferents espais de l’escola i els edificis del poble més significatius per ell Localitza les parts i articulacions del cos humà. És observador amb els canvis del seu entorn més immediat (llums foses, instal·lacions de nous elements com els extintors, canvis de mobiliari...) Li agraden els jocs amb pilota i va millorant la coordinació, és capaç de botar, llançar i rebre la pilota amb les mans i els peus. A través de jocs simbòlics i de representació ha pogut expressar alguna emoció de forma indirecta. Gestiona el seu equipament personal: canvi de calçat, motxilla jaqueta. 1r trimestre OBJECTIUS QUE ENS FIXEM A EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA AA NT Practicar l’activitat física per preservar la salut. Participar en situacions que provoquin la interacció entre espai i temps (percepció espai-temps). Adquirir hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb l’activitat física. Respectar les normes d’ús de materials i espais en la pràctica d’activitat física. Expressar idees sobre fenòmens geogràfics, naturals i tecnològics i organitzar la informació de manera eficaç i intel·ligible. Descriure característiques bàsiques de la Terra i els moviments que realitza. Conèixer les capes que formen la Terra. Descriure característiques bàsiques de la Lluna i els moviments que realitza. Afavorir el desenvolupament de tècniques per a memoritzar, organitzar i relacionar la informació, i per a autoavaluar l’avanç en l’aprenentatge. Distingir els diferents tipus de residus i aplicar sistemes de reducció , reutilització i reciclatge a l’escola. Valorar la importància de no comprar coses innecessàries. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL -Treballs amb mapes. Fitxes-observació. Qüestionaris. Dossier de medi. Internet. Mapes. Objectes. Làmines amb il·lustracions i noms dels conceptes -Observacions de fenòmens relacionats treballats. Audicions o visualitzacions d’anuncis. Internet. DVDs. amb la Terra. METODOLOGIA 11/16
 12. 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències AVALUACIÓ 8. Social i ciutadana NIVELL ACTUAL: • • • Té molt bona relació amb els seus companys de l’aula i amb les mestres. Cada cop es relaciona més amb els iguals i els busca per fer activitats junts en les estones lliures a l’aula Quan té un conflicte amb algun company a l’estona de pati o en moments d’activitats més lliures li costa resoldre-ho sense agressió física i sol agafar als companys pel coll o pel cap. L’adult ha d’intervenir i primer de tot calmar-lo, després ja que el pot ajudar a resoldre el conflicte verbalment. Tot i que cada cop aquests conflictes són menys freqüents. Li costa fer servir les relacions socials en aquests moments. 1r trimestre OBJECTIUS QUE ENS FIXEM A EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA Disposar d’habilitats i estratègies per relacionar- se. interactuar de forma adequada amb els seus iguals i adults Poder-se autoregular davant situacions comunicatives, de relació social i davant les activitats de treball. Aprendre a relativitzar els possibles petits conflictes i/o problemes que puguin sorgir i adquirir habilitats i estratègies per gestionar-los i resoldre’ls. Donar-li eines per a que pugui participar activament en els treballs en grup. Treballar en equip adoptant un rol més actiu i comunicatiu. Participar més en el gran-grup, fer preguntes i aportacions orals... 12/16 AA NT
 13. 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències Entendre les diferents etapes de la història a partir dels espais i objectes més rellevants de cada època Conèixer els aspectes més generals de la societat de l’Edat Moderna. Saber com vivien, on vivien, s’organitzaven en l’Edat Moderna com Conèixer la data que va marcar l’inici de l’Ed. Moderna. Conèixer altres descobriments i invents de l’Ed. Moderna. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS MATERIAL -Activitats grupals i jocs cooperatius. -Activitats per parelles. Pla d’acció tutorial. -Projectes. Formularis a omplir amb les dades personals. DVDs i llibres sobre -Situacions de la vida quotidiana on història. Dossier de medi social. Internet: yotube videos erase una necessiti saber les dades personals. vez el hombre “Edad moderna”. -Construcció de la seva història personal i familiar (arbre genealògic). -Diàlegs, converses i assemblees. -Exercicis relacionats amb la història. METODOLOGIA AVALUACIÓ 9. Desenvolupament emocional NIVELL ACTUAL: • • Identifica les seves pròpies emocions i sentiments, la dificultat esdevé quan les ha d’expressar de forma adequada. És l’adult qui li ha de donar estratègies i/o recursos per a que ho pugui fer. És capaç de gestionar les situacions en què se li demana i/o exigeix de fer alguna tasca. 13/16
 14. 14. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències • • • De vegades quan se sent envaït per un altre company respon de manera poc adequada i necessita el suport verbal de l’adult per a reconduir la situació. Li costa relativitzar determinades situacions què se’n deriven en petits conflictes i requereix de l’actuació de l’adult. Davant situacions on es generen petits conflictes o bé per ell són injustes li costa canalitzar-les de manera adient. La seva resposta és poc adequada a la seva edat i això dificulta la resolució de les situacions amb èxit i de forma autònoma. 1r trimestre A OBJECTIUS QUE ENS FIXEM EP NA 2n trimestre AA NT A EP NA AA 3r trimestre NT A EP NA AA NT Ser capaç de fer-se una autoimatge positiva d’ell mateix. Gestionar situacions de petit conflicte per si mateix. Adquirir consciència de les emocions pròpies i alienes. Reconèixer que les emocions són necessàries per al desenrotllament personal i per a conviure. Ser capaç de descriure les pròpies emocions. Identificar comportaments dels altres que provoquen la ira i trobar la forma per a controlar-la. Posar-se en el lloc d'un altre davant d'una determinada situació. Comprendre i valorar que davant de la mateixa situació pot haver diverses opinions i solucions Desenvolupar habilitats de la intel·ligència emocional: llenguatge interior (què he de fer, com ho puc fer, quina és la millor forma, autoavaluació). Prendre consciència, valorar i confiar en les seves pròpies capacitats i construir-se una imatge positiva de si mateix. Criteris Avaluació: A (assolit) EP (en procés) NA (no assolit) AA (amb ajut) NT (no treballat) ACTIVITATS Diferents activitats d’educació emocional. MATERIAL d’un programa Dossier amb les activitats programades. dau gran que a cada cara te representada una emocio, peper d’embalar,fotos o dibuixos que representin diferents emocions, pissarra digital, etc. METODOLOGIA AVALUACIÓ 14/16
 15. 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències 10. Altres prioritats educatives OBJECTIUS QUE ENS FIXEM En l’àmbit escolar: Funcionalitat dels aprenentatges. 1r trimestre A 2n trimestre EP NA AA NT A 3r trimestre EP NA AA NT A EP NA AA NT EP NA AA NT A EP NA AA NT EP NA AA NT A EP NA AA NT EP NA AA NT A EP NA AA NT Aconseguir gradualment major grau d’autonomia en les seves activitats escolars i extraescolars de forma que li permeti resoldre amb iniciativa i autonomia situacions habituals a la seva vida diària. Adquirir un funcionament autònom en l’ús de diferents serveis: - Telèfon. - Forn de pà. - Supermercat. - Transport escolar. OBSERVACIONS: En l’àmbit familiar. A EP NA AA NT A Pactar un horari perquè ajudi a fer tasques de la llar. Fer desplaçaments sol fora de casa: anar a llençar escombraries, anar a comprar el pa, sortir al parc. Realitzar els deures durant una franja del cap de setmana. OBSERVACIONS: En l’àmbit de la salut. A EP NA AA NT A OBSERVACIONS: En l’àmbit del lleure. A EP NA AA NT A Assistir al centre obert de la població. Potenciar el desenvolupament personal i la integració social. Facilitar l’adquisició d’aprenentatges OBSERVACIONS: 15/16
 16. 16. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CEE PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: S. Annex: Identificació de competències 16/16

×