SlideShare a Scribd company logo
‫בתחום‬ ‫מיזמים‬ ‫הצגת‬
‫ישראלית‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬
‫נשלב‬‫סרטון‬‫בו‬‫המורות‬‫מסבירות‬‫על‬‫היוזמה‬‫ועל‬‫היוזמה‬
‫שהמורות‬‫מתנסות‬‫ומכינות‬‫דפי‬‫חברותא‬‫והיתרונות‬‫שבכך‬
(‫תלמוד‬‫בבלי‬,‫מסכת‬‫עבודה‬‫זרה‬,‫דף‬‫יט‬,‫עמוד‬‫א‬)
‫היוזמה‬‫היא‬‫כלי‬‫להעצמת‬‫המורה‬‫כמפתח‬‫חומרי‬‫לימוד‬‫בתרבות‬‫ישראל‬
‫בדרכים‬‫מגוונות‬‫וחדשניות‬.
"‫אין‬‫התורה‬‫נקנית‬‫אלא‬‫בחבורה‬" (‫ברכות‬‫סג‬‫ע‬"‫ב‬)
‫אנו‬‫בבית‬‫חינוך‬‫פיק‬"‫א‬,‫מאמינים‬‫שעבודה‬‫בחברותא‬‫היא‬‫דרך‬‫להגיע‬‫ללמידה‬‫משמעותית‬
‫גם‬‫בקרב‬‫המורים‬‫וגם‬‫בקרב‬‫התלמידים‬‫ולכן‬‫היוזמה‬‫מבוססת‬‫על‬‫דרך‬‫של‬‫עבודה‬‫בקבוצות‬.
‫אנו‬‫מאמינים‬‫שמורים‬‫שילמדו‬"‫ממקום‬‫שלבם‬‫חפץ‬"‫ילמדו‬‫ממקום‬‫של‬‫הנעה‬‫פנימית‬‫ומתוך‬
‫תחושת‬‫שליחות‬,‫ותושג‬‫חווית‬‫למידה‬‫משמעותית‬‫הן‬‫עבורם‬‫והן‬‫עבור‬‫התלמידים‬.‫ובכך‬‫ניישם‬‫הלכה‬
‫למעשה‬‫את‬‫מודל‬‫ע‬.‫מ‬.‫ר‬.
(‫תלמוד‬‫בבלי‬,‫מסכת‬‫עבודה‬‫זרה‬,‫דף‬‫יט‬,‫עמוד‬‫א‬)
‫התפיסה‬‫היא‬‫שלמידת‬‫המורים‬‫תהיה‬‫דוגמה‬‫ומופת‬‫ללמידה‬
‫משמעותית‬,‫יש‬‫ליצור‬‫תנאים‬‫המאפשרים‬‫התנסות‬‫בלמידה‬‫כזו‬,
‫לראות‬‫את‬‫תהליכי‬‫הלמידה‬‫כמאפשרים‬‫יישום‬‫תהליכי‬‫הוראה‬
‫משמעותית‬,‫להתאים‬‫את‬‫שיטות‬‫ההוראה‬‫לסביבת‬‫העבודה‬‫של‬
‫המורה‬,‫לעודד‬‫יוזמות‬‫של‬‫אסטרטגיות‬‫ושל‬‫כלים‬‫מותאמים‬,
‫לשכלל‬‫תמיד‬‫את‬‫אסטרטגיות‬‫ההוראה‬-‫למידה‬-‫הערכה‬
‫ולהתאימן‬‫לסגנונות‬‫השונים‬‫של‬‫הלומדים‬.
‫ערכים‬‫מובילים‬‫בבניית‬‫דפי‬‫החברותא‬:
‫בכיתות‬‫א‬-‫ואהבת‬‫לרעך‬‫כמוך‬
‫בכיתות‬‫ב‬-‫ערך‬‫הלימוד‬‫כיבוד‬‫הורים‬‫ערך‬‫המשפחה‬
‫בכיתות‬‫ג‬-‫חברות‬‫ומנהיגות‬
‫בכיתות‬‫ד‬-‫ערבות‬‫הדדית‬
‫בכיתות‬‫ה‬-‫זיקה‬‫לעם‬‫ולארץ‬
‫בכיתות‬‫ו‬-‫מסורת‬‫וחידוש‬
‫טקסטים‬‫מארון‬‫הספרים‬‫היהודי‬‫הבאים‬‫לידי‬‫ביטוי‬
‫בדפי‬‫החברותא‬
•‫סיפורי‬‫חז‬"‫ל‬
•‫פתגמים‬
•‫אגדות‬‫חז‬"‫ל‬–‫בין‬‫אדם‬‫לחברו‬
•‫פרקי‬‫אבות‬
•‫סידור‬‫התפילה‬‫ופיוטים‬
•‫פרשת‬‫השבוע‬
•‫באלו‬‫מידה‬‫המורים‬‫הרלוונטיים‬‫אמורים‬‫להיות‬‫מומחי‬‫תוכן‬‫בתרבות‬
‫ישראלית‬‫יהודית‬?
•‫הערכה‬‫חלופית‬
•‫איך‬‫מעריכים‬‫ערכים‬?
•‫האם‬‫חשוב‬‫לבדוק‬‫ידע‬?
•‫נקיטת‬‫עמדה‬?
‫קשיים‬‫והתלבטויות‬
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫בניית‬‫תכנית‬‫השתלמות‬‫למורים‬‫המקדמת‬‫את‬‫המטרה‬‫שמעודדת‬
‫ומקדמת‬‫הוראה‬‫ולמידה‬‫משמעותית‬‫ואיכותית‬‫בתרבות‬‫ישראלית‬
‫יהודית‬.
‫שגרות‬‫של‬‫ישיבות‬‫צוות‬‫ממוקדות‬‫משימה‬:
‫פיתוח‬‫מקצועי‬‫של‬‫צוות‬‫מורים‬‫בינתחומי‬‫בנושא‬‫אוריינות‬‫טקסטואלית‬
‫וכתיבת‬‫חומרי‬‫לימוד‬‫ודפי‬‫חברותא‬‫בתרבות‬‫יהודית‬‫ישראלית‬
‫תכנון‬‫הסביבה‬‫הלימודית‬
‫תמונת‬‫מצב‬
•‫מה‬‫יחשב‬‫כהצלחת‬‫היוזמה‬?
•‫צוות‬‫המורים‬‫מקיים‬‫דיאלוג‬‫ולמידה‬‫בתחום‬‫תרבות‬‫יהודית‬‫ישראלית‬
•‫צוות‬‫החינוך‬‫בעל‬‫תחושת‬‫מסוגלות‬‫לבנייה‬‫ופיתוח‬‫חומרי‬‫הוראה‬‫ולמידה‬
‫בתרבות‬‫יהודית‬‫ישראלית‬‫ומכוון‬‫לערכים‬‫יהודיים‬‫ולערכים‬‫אוניברסאליים‬‫ומשלב‬
‫בין‬‫שני‬‫עולמות‬‫הערכים‬,‫כמו‬:‫השמירה‬‫על‬‫זכויות‬‫האדם‬,‫כבוד‬‫האדם‬‫וחירותו‬.
•‫צוות‬‫המורים‬‫בעל‬‫תחושת‬‫שליחות‬‫חינוכית‬‫לקידום‬‫למידה‬‫של‬‫הזהות‬‫היהודית‬
‫הישראלית‬‫של‬‫התלמידים‬/‫משמעותית‬‫בתרבות‬‫יהודית‬‫ישראלית‬
‫תוצרי‬‫היוזמה‬
‫דפי‬‫חברותא‬
‫:כתבה‬ ‫ליאורה‬‫לוגסי‬
‫מחנכת‬‫בבית‬‫חינוך‬‫פיק‬ "‫א‬

More Related Content

Viewers also liked

רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
Dr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (15)

קלמן מצגת
קלמן מצגתקלמן מצגת
קלמן מצגת
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
גוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיוןגוטמן מצגת ליום עיון
גוטמן מצגת ליום עיון
 
מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9מצגת למפגש ב27.9
מצגת למפגש ב27.9
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
תיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיוןתיכון חדש מצגת ליום עיון
תיכון חדש מצגת ליום עיון
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 

Similar to מצגת פיקא יום עיון

Sharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+graySharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+gray
noahofner
 
Shaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_HebShaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_org
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
44ofir
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
democraticeducation
 
עיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפרי
עיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפריעיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפרי
עיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפרי
Business Excellence
 
מחקר העצמת החינוך ברוח היצירה
מחקר   העצמת החינוך ברוח היצירהמחקר   העצמת החינוך ברוח היצירה
מחקר העצמת החינוך ברוח היצירה
q1q2q3
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
tarbutisrael
 

Similar to מצגת פיקא יום עיון (20)

מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכרביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
 
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטיםקהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
 
maftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakommaftechot leadam am vemakom
maftechot leadam am vemakom
 
Sharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+graySharait paper 1-print+gray
Sharait paper 1-print+gray
 
Shaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_HebShaharit_Flourishing Communities_Heb
Shaharit_Flourishing Communities_Heb
 
Maslul (4)
Maslul (4)Maslul (4)
Maslul (4)
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
עיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפרי
עיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפריעיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפרי
עיצוב הסביבה הלימודית בבתי ספר - נטע ביתן כפרי
 
מימוש עצמי
מימוש עצמימימוש עצמי
מימוש עצמי
 
מצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראלמצגת ביתא ישראל
מצגת ביתא ישראל
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
 
מחקר העצמת החינוך ברוח היצירה
מחקר   העצמת החינוך ברוח היצירהמחקר   העצמת החינוך ברוח היצירה
מחקר העצמת החינוך ברוח היצירה
 
all_2012_fina2
all_2012_fina2all_2012_fina2
all_2012_fina2
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
קורסים חדשים ביוזמת שערים
קורסים חדשים ביוזמת שעריםקורסים חדשים ביוזמת שערים
קורסים חדשים ביוזמת שערים
 
Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)Madrich herzel (1)
Madrich herzel (1)
 
Courses shearim (2)
Courses shearim (2)Courses shearim (2)
Courses shearim (2)
 

מצגת פיקא יום עיון