SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
‫תמצית‬‫היוזמה‬-‫שם‬ ‫כולל‬‫היוזמה‬,‫שם‬‫ביה‬"‫ס‬
‫וישוב‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫שם‬:‫גוטמן‬ ‫אורט‬ ‫שנתי‬ ‫שש‬ ‫מקיף‬-‫הביניים‬ ‫חטיבת‬
‫החטיבה‬ ‫מנהלת‬:‫גב‬'‫בילו‬ ‫עליזה‬
‫יוזמה‬ ‫אחראי‬ ‫מורה‬:‫רוש‬ ‫מאור‬
‫יישוב‬:‫נתניה‬
‫היוזמה‬ ‫שם‬:‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫משולבת‬ ‫יוצרת‬ ‫כתיבה‬
‫היוזמה‬ ‫תמצית‬:‫סדנת‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫חוויתי‬ ‫יצירה‬ ‫פרי‬ ‫הוא‬ ‫היוזמה‬ ‫של‬ ‫המוגמר‬ ‫התוצר‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬"‫ללימוד‬
‫ז‬ ‫בשכבות‬ ‫ישראלית‬ ‫יהודית‬ ‫בתרבות‬ ‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫שוטף‬'-‫ח‬'‫הביניים‬ ‫בחטיבת‬.‫הסדנה‬ ‫ממשתתפי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬
‫עטו‬ ‫פרי‬ ‫ספר‬ ‫ויערוך‬ ‫יכתוב‬,‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫מתוך‬ ‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫משולבים‬ ‫בתוכנו‬ ‫אשר‬.‫ועוד‬ ‫זאת‬,‫משתתפי‬
‫כ‬ ‫ישמשו‬ ‫הסדנה‬"‫בוער‬ ‫לפיד‬"‫הטקסטים‬ ‫בעקבות‬ ‫עמיתים‬ ‫הוראת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫ויובילו‬ ‫הביניים‬ ‫בחטיבת‬ ‫לחבריהם‬
‫עליהם‬ ‫הותירו‬ ‫שאלו‬ ‫והחוויה‬ ‫עסקו‬ ‫בהם‬ ‫היהודיים‬.
‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬
•‫ילמדו‬ ‫מה‬?
‫העבודה‬ ‫בתהליך‬,‫מקבילים‬ ‫לימודיים‬ ‫תהליכים‬ ‫שני‬ ‫חווים‬ ‫המשתתפים‬ ‫התלמידים‬:‫הספרות‬ ‫בתחום‬ ‫העשרה‬ ‫סדנת‬,‫הכותרת‬ ‫תחת‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬"‫טקסטים‬ ‫של‬ ‫לימוד‬ ‫וכן‬
‫יהודית‬ ‫תרבות‬ ‫בתחום‬ ‫יהודיים‬–‫ישראלית‬.
•‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬ ‫טקסטים‬ ‫אילו‬?
•‫קדיש‬
•‫הדרך‬ ‫תפילת‬
•‫ישראל‬ ‫שמע‬
•‫העצמאות‬ ‫מגילת‬
•‫אבות‬ ‫פרקי‬
•‫התפילה‬ ‫ומחזור‬ ‫התפילה‬ ‫סידור‬.
•‫חז‬ ‫מסורת‬"‫ל‬
‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬
‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬
•‫לקבל‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫משהו‬‫מהקבוצה‬.
•‫הביניים‬ ‫חטיבת‬"‫גוטמן‬ ‫אורט‬"‫לבוגרים‬ ‫הלומדים‬ ‫בהכנת‬ ‫מרכזית‬ ‫יסוד‬ ‫כאבן‬ ‫הערכים‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫דגלה‬ ‫על‬ ‫חרטה‬
‫היום‬ ‫בחיי‬ ‫עצמאיים‬-‫יום‬.‫השילוט‬ ‫ניצב‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫ברחבה‬"‫אדם‬ ‫אוהב‬ ‫להיות‬ ‫אדם‬ ‫לחנך‬"‫המייצג‬ ‫המשפט‬ ‫זהו‬ ‫ואכן‬
‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫העבודה‬ ‫אופי‬ ‫את‬.‫הקהילה‬ ‫ברחבי‬ ‫מגוונות‬ ‫בפעילויות‬ ‫מתנדבים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬.‫מדגיש‬ ‫הספר‬ ‫בית‬
‫הערכיות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫מגוונות‬ ‫בדרכים‬,‫ליהדות‬ ‫והחיבור‬ ‫האדם‬ ‫אהבת‬,‫ההדדית‬ ‫ולערבות‬ ‫לישראליות‬.
‫ט‬ ‫בכיתה‬ ‫הספרות‬ ‫מקצוע‬ ‫את‬ ‫לומדים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬'.‫ליוזמה‬ ‫המצטרפים‬ ‫האחרות‬ ‫השכבות‬ ‫תלמידי‬,‫עם‬ ‫יחד‬ ‫חווים‬
‫ט‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬,'‫שכותרתה‬ ‫שבועית‬ ‫דו‬ ‫העשרה‬ ‫סדנת‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬."
‫ומשמעותי‬ ‫גדול‬ ‫אתגר‬ ‫היא‬ ‫בלבד‬ ‫עטם‬ ‫פרי‬ ‫ספר‬ ‫שיכתבו‬ ‫ביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫תלמידי‬ ‫על‬ ‫החשיבה‬.‫המאומצת‬ ‫העבודה‬,‫שעות‬
‫ההשקעה‬,‫להתלבטויות‬ ‫מוקד‬ ‫היוו‬ ‫התוצר‬ ‫על‬ ‫והאחריות‬ ‫לטקסט‬ ‫החיבור‬,‫והבנה‬ ‫לנחישות‬ ‫מוקד‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫אך‬
‫ערכים‬ ‫שתלמידים‬,‫ואחראית‬ ‫יסודית‬ ‫בצורה‬ ‫אותו‬ ‫ולסיים‬ ‫תהליך‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫כאן‬ ‫נמצאים‬ ‫מוטיביציה‬ ‫בעלי‬.
‫מצב‬ ‫תמונת‬
•‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬ ‫עשו‬ ‫מה‬?
‫סדנת‬ ‫מתקיימת‬ ‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬"‫חווייתית‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫המשמשת‬-‫היוזמה‬ ‫ליישום‬ ‫פדגוגית‬.‫בתהליך‬ ‫החלו‬ ‫התלמידים‬
‫הספרים‬ ‫כתיבת‬.‫התהליך‬ ‫של‬ ‫בעיצומו‬ ‫עדיין‬ ‫מהתלמידים‬ ‫חלק‬,‫הכריכה‬ ‫עיצוב‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬ ‫בשלבי‬ ‫וחלקם‬ ‫ועריכה‬ ‫עיבוד‬ ‫בשלבי‬ ‫חלקם‬
‫הספר‬ ‫של‬ ‫החיצונית‬.‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫עברו‬ ‫התלמידים‬"‫סופר‬ ‫של‬ ‫עולמו‬"‫מרכזיים‬ ‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫מעמיקה‬ ‫היכרות‬ ‫וכן‬.‫כך‬
‫הספר‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫שבמקביל‬,‫ז‬ ‫בשכבות‬ ‫לחבריהם‬ ‫יעבירו‬ ‫אותו‬ ‫השיעור‬ ‫מערך‬ ‫את‬ ‫מתכננים‬ ‫התלמידים‬-‫ח‬.
•‫היוזמה‬ ‫כהצלחת‬ ‫יחשב‬ ‫מה‬?
•‫הספר‬ ‫כתיבת‬ ‫של‬ ‫העמוק‬ ‫בתהליך‬ ‫נעוצה‬ ‫ראשיתה‬ ‫היוזמה‬ ‫הצלחת‬,‫הכתיבה‬ ‫וסגנון‬ ‫הלשון‬ ‫והעשרת‬ ‫בהתפתחות‬.‫שנית‬,‫היוזמה‬ ‫מטרת‬
‫יהודית‬ ‫תרבות‬ ‫תחום‬ ‫הפיכת‬ ‫היא‬-‫שונים‬ ‫חיים‬ ‫מתחומי‬ ‫רבים‬ ‫הקשרים‬ ‫שלו‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫למוקד‬ ‫ישראלית‬.‫שהצלחת‬ ‫כך‬
‫וסקרנות‬ ‫גירוי‬ ‫יצירת‬ ‫ובאמצעותו‬ ‫וחשוף‬ ‫אישי‬ ‫ממקום‬ ‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫לנושא‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬ ‫בחיבור‬ ‫גם‬ ‫תיחשב‬ ‫המיזם‬.
•‫המיזם‬ ‫תוצרי‬?‫כותב‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬‫עטו‬ ‫פרי‬ ‫ספר‬.‫בנוסף‬,‫למיזם‬ ‫המוקדשת‬ ‫פינה‬ ‫יקים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬
‫ז‬ ‫משכבות‬ ‫חבריהם‬-‫הללו‬ ‫לטקסטים‬ ‫הלומדים‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫ויגבירו‬ ‫בספריהם‬ ‫הנכללים‬ ‫היהודיים‬ ‫הטקסטים‬ ‫את‬ ‫ח‬.

More Related Content

Viewers also liked

רמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיוןרמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיוןDr. Peri Sinclair
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןDr. Peri Sinclair
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןDr. Peri Sinclair
 
פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםDr. Peri Sinclair
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתDr. Peri Sinclair
 
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamientoFactores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamientoFrany Yaloa Lupercio Romero
 
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.Naylu Rincón
 
Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com Ron Corbisier
 
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-CokePerspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-CokeTouchstone Institute
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהDr. Peri Sinclair
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהDr. Peri Sinclair
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהDr. Peri Sinclair
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןDr. Peri Sinclair
 

Viewers also liked (17)

רמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיוןרמון מצגת ליום עיון
רמון מצגת ליום עיון
 
רמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיוןרמבם מצגת ליום עיון
רמבם מצגת ליום עיון
 
A017520106
A017520106A017520106
A017520106
 
מצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיוןמצגת פיקא יום עיון
מצגת פיקא יום עיון
 
ברנר מצגת
ברנר מצגתברנר מצגת
ברנר מצגת
 
פרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכיםפרשת השבוע בראי הערכים
פרשת השבוע בראי הערכים
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamientoFactores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
Factores y-elementos-básicos-que-determinan-el-tratamiento
 
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
Codificador Decimal-BCD de Diez Entradas y Cuatro Salidas.
 
Navegar com Segurança
Navegar com SegurançaNavegar com Segurança
Navegar com Segurança
 
Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com Chicago User Group - PFL.com
Chicago User Group - PFL.com
 
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-CokePerspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
Perspectives 2017: Sue VanDeVelde-Coke
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
שמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחהשמעוני כנס פתיחה
שמעוני כנס פתיחה
 
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודהמשחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
משחקי בילוש פרזנטציה, אלונים אור יהודה
 
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליהתוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
תוכנית אוצרות - סמדר, הרצליה
 
מצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיוןמצגת רמז ליום העיון
מצגת רמז ליום העיון
 

Similar to גוטמן מצגת ליום עיון

מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהחלד מפעלים חינוכיים
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3נטע לב
 
קריאה משותפת
קריאה משותפתקריאה משותפת
קריאה משותפתnaha1
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהnati13my
 
השפה כמכלול
השפה כמכלולהשפה כמכלול
השפה כמכלולlevykeren962
 
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגלההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגלleadinghr
 
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטיםקהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטיםyanivgat
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עIrith Gross
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים carmitcohen
 
כנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתכנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתGalit Zamler
 
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבמצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבpatila33
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםdemocraticeducation
 
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7Kibbutzim College of Education
 
במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות pisga
 

Similar to גוטמן מצגת ליום עיון (20)

מצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגתמצעד הספרים תשעב מצגת
מצעד הספרים תשעב מצגת
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
 
קריאה משותפת
קריאה משותפתקריאה משותפת
קריאה משותפת
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית  - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורהמפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
מפתחות שבין אדם לחברו - מדריך למורה
 
מצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעהמצעד הספרים ביאליק תשעה
מצעד הספרים ביאליק תשעה
 
השפה כמכלול
השפה כמכלולהשפה כמכלול
השפה כמכלול
 
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגלההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
ההרצאה האחרונה כנס הדרכה ולמידה זיו סגל
 
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטיםקהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
קהילה מקצועית לומדת אסופת ציטוטים
 
מצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"עמצעד הספרים השנתי תש"ע
מצעד הספרים השנתי תש"ע
 
Chart based learning
Chart based learningChart based learning
Chart based learning
 
מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים מצגת מצעד הספרים
מצגת מצעד הספרים
 
כנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומיתכנס יזמות רב תחומית
כנס יזמות רב תחומית
 
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביבמצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
מצעד הספרים ב"יס הדקל תל אביב
 
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
 
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7 ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
ממצאי מחקר משימות מבוססות וויקפדיה לאקדמיית וויקפדיה ה-7
 
מצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקןמצגת מצעד תשעא מתוקן
מצגת מצעד תשעא מתוקן
 
במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות
 

More from Dr. Peri Sinclair

בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץDr. Peri Sinclair
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןDr. Peri Sinclair
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזDr. Peri Sinclair
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהDr. Peri Sinclair
 

More from Dr. Peri Sinclair (6)

שיזף
שיזףשיזף
שיזף
 
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץבשבילי המדרש 27.9.16   ליבוביץ
בשבילי המדרש 27.9.16 ליבוביץ
 
בבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיוןבבלי מצגת ליום עיון
בבלי מצגת ליום עיון
 
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעזרימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
רימלט מצגת יזמת תרבות יהודית ישראלית תשעז
 
אהל שם מצגת
אהל שם מצגתאהל שם מצגת
אהל שם מצגת
 
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליהמצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
מצגת גן מקראי ביס אילנות , הרצליה
 

גוטמן מצגת ליום עיון

  • 1. ‫תמצית‬‫היוזמה‬-‫שם‬ ‫כולל‬‫היוזמה‬,‫שם‬‫ביה‬"‫ס‬ ‫וישוב‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫שם‬:‫גוטמן‬ ‫אורט‬ ‫שנתי‬ ‫שש‬ ‫מקיף‬-‫הביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫החטיבה‬ ‫מנהלת‬:‫גב‬'‫בילו‬ ‫עליזה‬ ‫יוזמה‬ ‫אחראי‬ ‫מורה‬:‫רוש‬ ‫מאור‬ ‫יישוב‬:‫נתניה‬ ‫היוזמה‬ ‫שם‬:‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫משולבת‬ ‫יוצרת‬ ‫כתיבה‬ ‫היוזמה‬ ‫תמצית‬:‫סדנת‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫חוויתי‬ ‫יצירה‬ ‫פרי‬ ‫הוא‬ ‫היוזמה‬ ‫של‬ ‫המוגמר‬ ‫התוצר‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬"‫ללימוד‬ ‫ז‬ ‫בשכבות‬ ‫ישראלית‬ ‫יהודית‬ ‫בתרבות‬ ‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫שוטף‬'-‫ח‬'‫הביניים‬ ‫בחטיבת‬.‫הסדנה‬ ‫ממשתתפי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫עטו‬ ‫פרי‬ ‫ספר‬ ‫ויערוך‬ ‫יכתוב‬,‫הלימודים‬ ‫תוכנית‬ ‫מתוך‬ ‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫משולבים‬ ‫בתוכנו‬ ‫אשר‬.‫ועוד‬ ‫זאת‬,‫משתתפי‬ ‫כ‬ ‫ישמשו‬ ‫הסדנה‬"‫בוער‬ ‫לפיד‬"‫הטקסטים‬ ‫בעקבות‬ ‫עמיתים‬ ‫הוראת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫ויובילו‬ ‫הביניים‬ ‫בחטיבת‬ ‫לחבריהם‬ ‫עליהם‬ ‫הותירו‬ ‫שאלו‬ ‫והחוויה‬ ‫עסקו‬ ‫בהם‬ ‫היהודיים‬.
  • 2. ‫הלמידה‬ ‫ומטרות‬ ‫מהותית‬ ‫שאלה‬ •‫ילמדו‬ ‫מה‬? ‫העבודה‬ ‫בתהליך‬,‫מקבילים‬ ‫לימודיים‬ ‫תהליכים‬ ‫שני‬ ‫חווים‬ ‫המשתתפים‬ ‫התלמידים‬:‫הספרות‬ ‫בתחום‬ ‫העשרה‬ ‫סדנת‬,‫הכותרת‬ ‫תחת‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬"‫טקסטים‬ ‫של‬ ‫לימוד‬ ‫וכן‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬ ‫בתחום‬ ‫יהודיים‬–‫ישראלית‬. •‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬ ‫טקסטים‬ ‫אילו‬? •‫קדיש‬ •‫הדרך‬ ‫תפילת‬ •‫ישראל‬ ‫שמע‬ •‫העצמאות‬ ‫מגילת‬ •‫אבות‬ ‫פרקי‬ •‫התפילה‬ ‫ומחזור‬ ‫התפילה‬ ‫סידור‬. •‫חז‬ ‫מסורת‬"‫ל‬
  • 3. ‫והתלבטויות‬ ‫קשיים‬ ‫חוזקות‬‫ביה‬"‫ס‬ •‫לקבל‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫משהו‬‫מהקבוצה‬. •‫הביניים‬ ‫חטיבת‬"‫גוטמן‬ ‫אורט‬"‫לבוגרים‬ ‫הלומדים‬ ‫בהכנת‬ ‫מרכזית‬ ‫יסוד‬ ‫כאבן‬ ‫הערכים‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫דגלה‬ ‫על‬ ‫חרטה‬ ‫היום‬ ‫בחיי‬ ‫עצמאיים‬-‫יום‬.‫השילוט‬ ‫ניצב‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫ברחבה‬"‫אדם‬ ‫אוהב‬ ‫להיות‬ ‫אדם‬ ‫לחנך‬"‫המייצג‬ ‫המשפט‬ ‫זהו‬ ‫ואכן‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫העבודה‬ ‫אופי‬ ‫את‬.‫הקהילה‬ ‫ברחבי‬ ‫מגוונות‬ ‫בפעילויות‬ ‫מתנדבים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬.‫מדגיש‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫הערכיות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫מגוונות‬ ‫בדרכים‬,‫ליהדות‬ ‫והחיבור‬ ‫האדם‬ ‫אהבת‬,‫ההדדית‬ ‫ולערבות‬ ‫לישראליות‬. ‫ט‬ ‫בכיתה‬ ‫הספרות‬ ‫מקצוע‬ ‫את‬ ‫לומדים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬'.‫ליוזמה‬ ‫המצטרפים‬ ‫האחרות‬ ‫השכבות‬ ‫תלמידי‬,‫עם‬ ‫יחד‬ ‫חווים‬ ‫ט‬ ‫כיתות‬ ‫תלמידי‬,'‫שכותרתה‬ ‫שבועית‬ ‫דו‬ ‫העשרה‬ ‫סדנת‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬." ‫ומשמעותי‬ ‫גדול‬ ‫אתגר‬ ‫היא‬ ‫בלבד‬ ‫עטם‬ ‫פרי‬ ‫ספר‬ ‫שיכתבו‬ ‫ביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫תלמידי‬ ‫על‬ ‫החשיבה‬.‫המאומצת‬ ‫העבודה‬,‫שעות‬ ‫ההשקעה‬,‫להתלבטויות‬ ‫מוקד‬ ‫היוו‬ ‫התוצר‬ ‫על‬ ‫והאחריות‬ ‫לטקסט‬ ‫החיבור‬,‫והבנה‬ ‫לנחישות‬ ‫מוקד‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫אך‬ ‫ערכים‬ ‫שתלמידים‬,‫ואחראית‬ ‫יסודית‬ ‫בצורה‬ ‫אותו‬ ‫ולסיים‬ ‫תהליך‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫כאן‬ ‫נמצאים‬ ‫מוטיביציה‬ ‫בעלי‬.
  • 4. ‫מצב‬ ‫תמונת‬ •‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬ ‫עשו‬ ‫מה‬? ‫סדנת‬ ‫מתקיימת‬ ‫היוזמה‬ ‫במסגרת‬"‫יצירתית‬ ‫כתיבה‬"‫חווייתית‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫המשמשת‬-‫היוזמה‬ ‫ליישום‬ ‫פדגוגית‬.‫בתהליך‬ ‫החלו‬ ‫התלמידים‬ ‫הספרים‬ ‫כתיבת‬.‫התהליך‬ ‫של‬ ‫בעיצומו‬ ‫עדיין‬ ‫מהתלמידים‬ ‫חלק‬,‫הכריכה‬ ‫עיצוב‬ ‫על‬ ‫חשיבה‬ ‫בשלבי‬ ‫וחלקם‬ ‫ועריכה‬ ‫עיבוד‬ ‫בשלבי‬ ‫חלקם‬ ‫הספר‬ ‫של‬ ‫החיצונית‬.‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫עברו‬ ‫התלמידים‬"‫סופר‬ ‫של‬ ‫עולמו‬"‫מרכזיים‬ ‫יהודיים‬ ‫טקסטים‬ ‫עם‬ ‫מעמיקה‬ ‫היכרות‬ ‫וכן‬.‫כך‬ ‫הספר‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫לתהליך‬ ‫שבמקביל‬,‫ז‬ ‫בשכבות‬ ‫לחבריהם‬ ‫יעבירו‬ ‫אותו‬ ‫השיעור‬ ‫מערך‬ ‫את‬ ‫מתכננים‬ ‫התלמידים‬-‫ח‬. •‫היוזמה‬ ‫כהצלחת‬ ‫יחשב‬ ‫מה‬? •‫הספר‬ ‫כתיבת‬ ‫של‬ ‫העמוק‬ ‫בתהליך‬ ‫נעוצה‬ ‫ראשיתה‬ ‫היוזמה‬ ‫הצלחת‬,‫הכתיבה‬ ‫וסגנון‬ ‫הלשון‬ ‫והעשרת‬ ‫בהתפתחות‬.‫שנית‬,‫היוזמה‬ ‫מטרת‬ ‫יהודית‬ ‫תרבות‬ ‫תחום‬ ‫הפיכת‬ ‫היא‬-‫שונים‬ ‫חיים‬ ‫מתחומי‬ ‫רבים‬ ‫הקשרים‬ ‫שלו‬ ‫התלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫למוקד‬ ‫ישראלית‬.‫שהצלחת‬ ‫כך‬ ‫וסקרנות‬ ‫גירוי‬ ‫יצירת‬ ‫ובאמצעותו‬ ‫וחשוף‬ ‫אישי‬ ‫ממקום‬ ‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫לנושא‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬ ‫בחיבור‬ ‫גם‬ ‫תיחשב‬ ‫המיזם‬. •‫המיזם‬ ‫תוצרי‬?‫כותב‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬‫עטו‬ ‫פרי‬ ‫ספר‬.‫בנוסף‬,‫למיזם‬ ‫המוקדשת‬ ‫פינה‬ ‫יקים‬ ‫הספר‬ ‫בית‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫התלמידים‬ ‫ז‬ ‫משכבות‬ ‫חבריהם‬-‫הללו‬ ‫לטקסטים‬ ‫הלומדים‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫ויגבירו‬ ‫בספריהם‬ ‫הנכללים‬ ‫היהודיים‬ ‫הטקסטים‬ ‫את‬ ‫ח‬.