SlideShare a Scribd company logo
‫פרוייקט‬‫רעּות‬
‫ד‬ ‫עירוני‬'‫תל‬-‫אביב‬
‫רעּות‬
‫הבית‬ ‫והחזון‬ ‫הזיקה‬ ‫למען‬-‫ספרי‬
‫ד‬ ‫עירוני‬ ‫של‬,'‫לאג‬'‫נדה‬‫החינוכית‬
‫מימוש‬ ‫תוך‬‫האידיאולוגיה‬
‫ביה‬ ‫את‬ ‫המנחה‬"‫ס‬,‫המחויב‬,‫לבד‬
‫לזמן‬ ‫לימודיים‬ ‫מהישגים‬
‫התנסויות‬ ‫מגוון‬ ‫לתלמידיו‬,
‫במטרה‬ ‫ומפגשים‬ ‫חוויות‬"‫לפקוח‬
‫עיניהם‬ ‫את‬"‫כל‬ ‫על‬ ‫למציאות‬
‫מורכבותה‬.
‫השם‬"‫רעּות‬"
‫כולל‬‫התוכניות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בתוכו‬
‫ד‬ ‫עירוני‬ ‫לתיכון‬ ‫המשותפות‬'‫ולבתי‬
‫בעולם‬ ‫אחרים‬ ‫ספר‬(‫ספרד‬,‫ברזיל‬,
‫ארה‬"‫ב‬,‫גרמניה‬)...‫עם‬ ‫במפגש‬
‫ולא‬ ‫יהודיות‬ ‫קהילות‬-‫יהודיות‬.
‫רעּות‬‫ולהעמקת‬ ‫לחיזוק‬‫היהודית‬ ‫הזהות‬-‫ישראלית‬
‫באמצעות‬‫נוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬‫ולא‬ ‫יהודים‬-‫יהודים‬‫את‬ ‫לחזק‬ ‫ההזדמנות‬ ‫לתלמידים‬ ‫ניתנת‬‫הגאווה‬
‫היהודית‬-‫ישראלית‬‫יהודי‬ ‫העצמי‬ ‫והדימוי‬-‫ישראלי‬.‫במפגש‬‫יהודיות‬ ‫קהילות‬ ‫עם‬‫יהדות‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬
‫התפוצות‬
‫רעּות‬‫הזיקה‬ ‫לשיפור‬,‫וההידברות‬ ‫הקשר‬‫של‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬"‫ישראלית‬ ‫יהודית‬ ‫זהות‬",‫העמקת‬
‫יהדות‬ ‫עם‬ ‫ההיכרות‬‫הגולה‬/‫התפוצות‬,‫של‬ ‫והקיום‬ ‫המהות‬ ‫מן‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫המהווה‬ ‫מורשתה‬ ‫לימוד‬
‫קשר‬ ‫וקשורה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫היהודית‬ ‫בקהילה‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫בהתפתחותה‬ ‫עמוק‬
‫והיהדות‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫יחסם‬ ‫לבירור‬‫בכלל‬,‫ולישראל‬ ‫ליהדות‬ ‫והזיקה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫להעמיק‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫הספר‬ ‫מבתי‬ ‫יהודים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫נשירת‬ ‫למנוע‬ ‫ואולי‬‫עלייה‬ ‫לעודד‬ ‫מה‬ ‫ובמידת‬ ‫היהודיים‬,‫את‬ ‫להגביר‬
‫האחד‬ ‫העם‬ ‫תחושת‬.
‫רעּות‬‫למען‬‫הסברה‬‫ושליחות‬:
‫ישראלית‬ ‫מציאות‬ ‫להציג‬ ‫שלנו‬ ‫לנוער‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬"‫נורמאלית‬( "‫הנשקפת‬ ‫מזו‬ ‫יותר‬ ‫סימפטית‬
‫בתקשורת‬);‫המקומית‬ ‫הגאווה‬ ‫לחיזוק‬(‫ישראלית‬)‫העצמי‬ ‫והדימוי‬.
‫רעות‬‫נוער‬ ‫חילופי‬ ‫כי‬‫ללמידה‬ ‫כלי‬ ‫הם‬‫השונה‬ ‫להכרת‬ ‫וחינוך‬ ‫תרבותית‬ ‫בין‬
‫נוספות‬ ‫תרבויות‬ ‫של‬ ‫ולמידה‬ ‫היכרות‬,‫של‬ ‫ומאוזנת‬ ‫נכונה‬ ‫לראייה‬ ‫שונות‬ ‫מבט‬ ‫ונקודות‬ ‫חשיבה‬ ‫דרכי‬
‫נוספות‬ ‫מציאויות‬‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫המכירים‬ ‫מזו‬ ‫השונות‬,‫שונים‬ ‫מהיבטים‬.‫מרקע‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬
‫שונה‬,‫בעלי‬ ‫חלקם‬‫משמעותי‬ ‫עבר‬‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬(‫גרמניה‬,‫למשל‬),‫אמצעית‬ ‫בלתי‬ ‫והתנסות‬
‫ובחיים‬ ‫בלימודים‬‫של‬ ‫החברתיים‬‫אלה‬ ‫נוער‬ ‫בני‬.
‫רעות‬‫הבגרות‬ ‫לפיתוח‬ ‫כאמצעי‬/‫האישית‬ ‫הבשלות‬
‫מוביל‬ ‫קבוצה‬ ‫במסגרת‬ ‫במשלחת‬ ‫חלק‬ ‫לקיחת‬
‫לפיתוח‬‫בוויתור‬ ‫הצורך‬ ‫כמו‬ ‫אישיות‬ ‫מיומנויות‬,
‫אחריות‬‫אישית‬,‫פשרה‬,‫גם‬ ‫כמו‬ ‫והתחשבות‬ ‫קבלה‬
‫פיתוח‬‫בטיפוח‬ ‫חברתית‬ ‫הקבוצתית‬ ‫הבגרות‬
‫מיומנויות‬‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬,‫הדדית‬ ‫עזרה‬,‫קולקטיבית‬ ‫אחריות‬,‫ועוד‬ ‫תמיכה‬.
‫פרויקט‬"‫רעות‬",‫שלוחותיו‬ ‫כל‬ ‫על‬,‫בלתי‬ ‫התנסות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מזמן‬-‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫ובחיים‬ ‫בלימודים‬ ‫אמצעית‬
‫ומגוון‬ ‫שונה‬ ‫מרקע‬ ‫נוער‬ ‫בני‬.‫ההדדיות‬ ‫עיקרון‬(‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫התלמידים‬ ‫בבתי‬ ‫גומלין‬ ‫ואירוח‬ ‫ביקור‬"‫ל‬)‫עליו‬
‫מהתכניות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫מבוססת‬,‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫מקומות‬ ‫עם‬ ‫עמוקה‬ ‫הכרות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מאפשר‬,‫פנימית‬ ‫היכרות‬
‫החיים‬ ‫ואורחות‬ ‫המנטאליות‬ ‫עם‬ ‫ועמוקה‬,‫המשתתפים‬ ‫מהצדדים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫העצום‬ ‫התרבותי‬ ‫העושר‬ ‫ניצול‬
‫הצעירים‬ ‫בין‬ ‫האישי‬ ‫הקשר‬ ‫והידוק‬.‫החברתי‬ ‫במישור‬–‫ובחו‬ ‫הארץ‬ ‫הרבות‬ ‫המשותפות‬ ‫הפעילויות‬ ‫דרך‬"‫ל‬,
‫אישי‬ ‫הבין‬ ‫במישור‬–‫המשתתפים‬ ‫מתמודדים‬ ‫איתם‬ ‫השונים‬ ‫המצבים‬ ‫דרך‬,‫תורמת‬ ‫בתכנית‬ ‫חלק‬ ‫לקיחת‬
‫האישית‬ ‫ולהתבגרות‬ ‫הקבוצתית‬ ‫לבגרות‬.
‫רעות‬‫האישית‬ ‫והבשלות‬ ‫הבגרות‬ ‫לפיתוח‬
‫בוויתור‬ ‫הצורך‬ ‫כמו‬ ‫אישיות‬ ‫מיומנויות‬ ‫לפיתוח‬ ‫מובילה‬ ‫במשלחת‬ ‫חלק‬ ‫לקיחת‬,‫אישית‬ ‫אחריות‬,‫פשרה‬,‫קבלה‬
‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫בטיפוח‬ ‫חברתית‬ ‫הקבוצתית‬ ‫הבגרות‬ ‫פיתוח‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫והתחשבות‬,‫הדדית‬ ‫עזרה‬,
‫קולקטיבית‬ ‫אחריות‬,‫ועוד‬ ‫תמיכה‬.‫פרויקט‬"‫רעות‬"‫בלתי‬ ‫התנסות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מזמן‬-‫בלימודים‬ ‫אמצעית‬
‫ומגוון‬ ‫שונה‬ ‫מרקע‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫ובחיים‬.‫ההדדיות‬ ‫עיקרון‬(‫גומלין‬ ‫ואירוח‬ ‫ביקור‬
‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫התלמידים‬ ‫בבתי‬"‫ל‬)‫התכניות‬ ‫מבוססות‬ ‫עליו‬,
‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫מקומות‬ ‫עם‬ ‫עמוקה‬ ‫הכרות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מאפשר‬,‫פנימית‬ ‫היכרות‬
‫החיים‬ ‫אורחות‬ ‫עם‬ ‫ועמוקה‬,‫העצום‬ ‫התרבותי‬ ‫העושר‬ ‫ניצול‬
‫הקשר‬ ‫והידוק‬ ‫המשתתפים‬ ‫מהצדדים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬
‫הצעירים‬ ‫בין‬ ‫האישי‬.‫החברתי‬ ‫במישור‬–‫דרך‬
‫ובחו‬ ‫הארץ‬ ‫הרבות‬ ‫המשותפות‬ ‫הפעילויות‬"‫ל‬,‫במישור‬
‫אישי‬ ‫הבין‬–‫המשתתפים‬ ‫מתמודדים‬ ‫איתם‬ ‫השונים‬ ‫המצבים‬ ‫דרך‬,‫לקיחת‬
‫האישית‬ ‫ולהתבגרות‬ ‫הקבוצתית‬ ‫לבגרות‬ ‫תורמת‬ ‫בתכנית‬ ‫חלק‬.
‫ב‬-‫ד‬'‫כי‬ ‫מאמינים‬:
‫ד‬‫תרבויות‬ ‫מגוון‬ ‫הכרת‬ ‫רך‬,‫ד‬‫חשיבה‬ ‫רכי‬
‫יתברכו‬ ‫שונות‬ ‫מבט‬ ‫ונקודות‬‫בוגרינו‬‫ב‬‫ד‬‫רך‬
‫כל‬ ‫על‬ ‫המציאות‬ ‫של‬ ‫ומאוזנת‬ ‫נכונה‬ ‫ראייה‬
‫ב‬ ‫רק‬ ‫יסתגרו‬ ‫ולא‬ ‫היבטיה‬-‫ד‬'‫אמותיהם‬.
‫מבית‬ ‫יצאו‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬-‫יהודים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫וקיימנו‬ ‫בעולם‬ ‫רבים‬ ‫למקומות‬ ‫רבות‬ ‫משלחות‬ ‫ספרינו‬
‫במקסיקו‬ ‫יהודים‬ ‫ולא‬,‫הונגריה‬,‫באיטליה‬ ‫טורינו‬,‫ארגנטינה‬,‫בצרפת‬ ‫בורדו‬,‫ועוד‬ ‫סינגפור‬.‫אנו‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬
‫בבי‬ ‫מקיימים‬"‫הבאות‬ ‫למדינות‬ ‫משלחות‬ ‫שלוש‬ ‫ס‬:
‫לבון‬,‫גרמניה‬(‫כיתה‬‫יב‬')
‫למדריד‬,‫ספרד‬(‫ח‬ ‫כיתה‬')
‫לסאו‬-‫דה‬ ‫וריו‬ ‫פאולו‬‫ז‬'‫ניירו‬,‫ברזיל‬(‫י‬ ‫כיתה‬')
‫ל‬ ‫גם‬ ‫ובנוסף‬:
‫אנג‬ ‫ללוס‬'‫לס‬,‫ארה‬"‫ב‬(‫ט‬ ‫כיתות‬')
‫ולפולין‬–‫יא‬ ‫שכבת‬ ‫כלל‬ ‫משלחת‬
‫בון‬,‫גרמניה‬–‫מכולם‬ ‫הוותיק‬ ‫הפרויקט‬(39‫שנה‬)‫ביה‬ ‫עם‬"‫יהודי‬ ‫לא‬ ‫ס‬,‫ע‬ ‫תיכון‬"‫בבון‬ ‫שומן‬ ‫קלרה‬ ‫ש‬.‫פרויקט‬
‫י‬ ‫לתלמידי‬ ‫ומיועד‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫להיסטוריה‬ ‫שלו‬ ‫המיוחד‬ ‫הקשר‬ ‫בשל‬ ‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעל‬"‫לאחר‬ ‫ב‬
‫לפולין‬ ‫במסע‬ ‫והשתתפו‬ ‫השואה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫שלמדו‬.
‫ברזיל‬-‫משלחות‬ ‫חילופי‬ ‫המקיים‬ ‫פרויקט‬,‫השישית‬ ‫השנה‬ ‫זו‬,‫בתי‬ ‫עם‬-‫בסאו‬ ‫יהודיים‬ ‫ספר‬-‫פאולו‬(‫רנסנסה‬)
‫ובריו‬-‫דה‬-‫ז‬'‫נירו‬(‫אליעזר‬ ‫מקס‬)‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫והזיקה‬ ‫היהודי‬ ‫הקשר‬ ‫להעמקת‬,‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫לחשיפת‬
‫לעודד‬ ‫ניסיון‬ ‫ואף‬ ‫היהודים‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫למידה‬ ‫המשך‬ ‫לעודד‬ ‫שאיפה‬ ‫מתוך‬ ‫הישראליים‬ ‫הנוער‬ ‫לבני‬ ‫במקום‬
‫לארץ‬ ‫העלייה‬.
‫מדריד‬,‫ספרד‬-‫ביה‬ ‫עם‬ ‫משלחות‬ ‫חילופי‬"‫היהודי‬ ‫ס‬,‫ע‬"‫אבן‬ ‫ש‬-‫מזה‬ ‫המתקיימים‬ ‫במדריד‬ ‫גבירול‬10‫שנים‬.
‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬ ‫סביב‬ ‫שבוע‬ ‫בת‬ ‫לנסיעה‬ ‫יוצאים‬ ‫התלמידים‬"‫יום‬ ‫טקסי‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬ ‫העצמאות‬ ‫ויום‬ ‫ל‬
‫ביה‬ ‫תלמידי‬ ‫בפני‬ ‫העצמאות‬ ‫ויום‬ ‫הזיכרון‬"‫במקום‬ ‫היהודית‬ ‫והקהילה‬ ‫ס‬.
‫למדריד‬ ‫ד‬ ‫עירוני‬ ‫משלחת‬2014

More Related Content

Viewers also liked

Beyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably Missing
Beyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably MissingBeyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably Missing
Beyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably Missing
bigfishresults
 
Informàtica
InformàticaInformàtica
Informàtica
tonigdp9
 
Diri dalam Konteks Sosial
Diri dalam Konteks SosialDiri dalam Konteks Sosial
Diri dalam Konteks Sosial
Muhammad Akhyar
 
Beacon Technology - Real Estate
Beacon Technology - Real EstateBeacon Technology - Real Estate
Beacon Technology - Real Estate
Vaishnavi Nair
 
уводни час 8 разред
уводни час 8 разредуводни час 8 разред
уводни час 8 разред
Jelena Arsenovic
 
Forecasting
ForecastingForecasting
Forecasting
Jackwinder Uppal
 

Viewers also liked (6)

Beyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably Missing
Beyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably MissingBeyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably Missing
Beyond Yoast: 7 Critical SEO Steps Your Are Probably Missing
 
Informàtica
InformàticaInformàtica
Informàtica
 
Diri dalam Konteks Sosial
Diri dalam Konteks SosialDiri dalam Konteks Sosial
Diri dalam Konteks Sosial
 
Beacon Technology - Real Estate
Beacon Technology - Real EstateBeacon Technology - Real Estate
Beacon Technology - Real Estate
 
уводни час 8 разред
уводни час 8 разредуводни час 8 разред
уводни час 8 разред
 
Forecasting
ForecastingForecasting
Forecasting
 

Similar to Presentation1

חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
democraticeducation
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
יהושע גלעד
 
מעורבות חברתית
מעורבות חברתיתמעורבות חברתית
מעורבות חברתית
mimiazriel
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
Dr. Peri Sinclair
 
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרייניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
yanivgat
 
מודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילובמודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילוב
Heli Salomon
 
Gevanim
GevanimGevanim
Gevanim
rel10
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
Dr. Peri Sinclair
 
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכרביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
Galit Zamler
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
יהושע גלעד
 
מצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעהמצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעה
yonikuner
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
חלד מפעלים חינוכיים
 
פרויקט גמר מיכל סלע
פרויקט גמר מיכל סלעפרויקט גמר מיכל סלע
פרויקט גמר מיכל סלע
Dr. Michal Sela
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Vika Shteiman
 
באר שבע תרבות של מצוינות
באר שבע תרבות של מצוינותבאר שבע תרבות של מצוינות
באר שבע תרבות של מצוינות
sheatufim
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101
 

Similar to Presentation1 (20)

חלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת יםחלוץ חינוכי גורדון בת ים
חלוץ חינוכי גורדון בת ים
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ
 
מעורבות חברתית
מעורבות חברתיתמעורבות חברתית
מעורבות חברתית
 
עירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותיתעירוני ה' - שותפות תרבותית
עירוני ה' - שותפות תרבותית
 
Hativa keshet
Hativa keshetHativa keshet
Hativa keshet
 
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרייניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
יניב גת- עיתון מקוון בית ספרי
 
מודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילובמודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילוב
 
Gevanim
GevanimGevanim
Gevanim
 
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורהמפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
מפתחות לערבות הדדית - מדריך למורה
 
מצגת גורדון
מצגת גורדוןמצגת גורדון
מצגת גורדון
 
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכרביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
ביקור משלחת של אנשי חינוך ממדינות מתפתחות בביה"ס בכר
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
 
מצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעהמצגת יחודיות תשעה
מצגת יחודיות תשעה
 
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורהמפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
מפתחות לעצמאות ולאחריות - מדריך למורה
 
פרויקט גמר מיכל סלע
פרויקט גמר מיכל סלעפרויקט גמר מיכל סלע
פרויקט גמר מיכל סלע
 
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!Tzabar Parents 2012- Hebrew!
Tzabar Parents 2012- Hebrew!
 
באר שבע תרבות של מצוינות
באר שבע תרבות של מצוינותבאר שבע תרבות של מצוינות
באר שבע תרבות של מצוינות
 
Maslul (4)
Maslul (4)Maslul (4)
Maslul (4)
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 
מצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
 

More from 44ofir

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
44ofir
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
44ofir
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
44ofir
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
44ofir
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
44ofir
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
44ofir
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
44ofir
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
44ofir
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
44ofir
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
44ofir
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
44ofir
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
44ofir
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
44ofir
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
44ofir
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
44ofir
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
44ofir
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
44ofir
 

More from 44ofir (20)

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטוביםיום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים
 
Choosing physics 2016
Choosing physics 2016Choosing physics 2016
Choosing physics 2016
 
Komski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcvKomski 28122015 1809-tcv
Komski 28122015 1809-tcv
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
 
Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)Komski 28122015 1809-tcv (1)
Komski 28122015 1809-tcv (1)
 
Gadna
GadnaGadna
Gadna
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
הסטוריה יודנראט
הסטוריה  יודנראטהסטוריה  יודנראט
הסטוריה יודנראט
 
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריזמצגת על אירועי 13.11 בפריז
מצגת על אירועי 13.11 בפריז
 
מצגת 2 25.8.15
מצגת 2  25.8.15מצגת 2  25.8.15
מצגת 2 25.8.15
 
מצגת 1 25.8.15
מצגת 1  25.8.15מצגת 1  25.8.15
מצגת 1 25.8.15
 
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיהלמידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
למידה בדרך החקר המדעי כיתה ט- מעבדה- תחנות גלגולי אנרגיה
 
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
עתודה מדעית---מצגת-לאתר-ביס -
 
פרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנספרויקט רנסאנס
פרויקט רנסאנס
 
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
מצגת מעורבות-חברתית-מקוצרת -
 
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
פרויקט מעורבות-חברתית-י2 --
 
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
מצגת פרויקט-מעורבות-חברתית-י4 --
 
שון מונדשיין
שון מונדשייןשון מונדשיין
שון מונדשיין
 
Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-Le nouveau-bac-
Le nouveau-bac-
 
Concours
ConcoursConcours
Concours
 

Presentation1

 • 2. ‫רעּות‬ ‫הבית‬ ‫והחזון‬ ‫הזיקה‬ ‫למען‬-‫ספרי‬ ‫ד‬ ‫עירוני‬ ‫של‬,'‫לאג‬'‫נדה‬‫החינוכית‬ ‫מימוש‬ ‫תוך‬‫האידיאולוגיה‬ ‫ביה‬ ‫את‬ ‫המנחה‬"‫ס‬,‫המחויב‬,‫לבד‬ ‫לזמן‬ ‫לימודיים‬ ‫מהישגים‬ ‫התנסויות‬ ‫מגוון‬ ‫לתלמידיו‬, ‫במטרה‬ ‫ומפגשים‬ ‫חוויות‬"‫לפקוח‬ ‫עיניהם‬ ‫את‬"‫כל‬ ‫על‬ ‫למציאות‬ ‫מורכבותה‬.
 • 3. ‫השם‬"‫רעּות‬" ‫כולל‬‫התוכניות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בתוכו‬ ‫ד‬ ‫עירוני‬ ‫לתיכון‬ ‫המשותפות‬'‫ולבתי‬ ‫בעולם‬ ‫אחרים‬ ‫ספר‬(‫ספרד‬,‫ברזיל‬, ‫ארה‬"‫ב‬,‫גרמניה‬)...‫עם‬ ‫במפגש‬ ‫ולא‬ ‫יהודיות‬ ‫קהילות‬-‫יהודיות‬.
 • 4. ‫רעּות‬‫ולהעמקת‬ ‫לחיזוק‬‫היהודית‬ ‫הזהות‬-‫ישראלית‬ ‫באמצעות‬‫נוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬‫ולא‬ ‫יהודים‬-‫יהודים‬‫את‬ ‫לחזק‬ ‫ההזדמנות‬ ‫לתלמידים‬ ‫ניתנת‬‫הגאווה‬ ‫היהודית‬-‫ישראלית‬‫יהודי‬ ‫העצמי‬ ‫והדימוי‬-‫ישראלי‬.‫במפגש‬‫יהודיות‬ ‫קהילות‬ ‫עם‬‫יהדות‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫התפוצות‬ ‫רעּות‬‫הזיקה‬ ‫לשיפור‬,‫וההידברות‬ ‫הקשר‬‫של‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬"‫ישראלית‬ ‫יהודית‬ ‫זהות‬",‫העמקת‬ ‫יהדות‬ ‫עם‬ ‫ההיכרות‬‫הגולה‬/‫התפוצות‬,‫של‬ ‫והקיום‬ ‫המהות‬ ‫מן‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫המהווה‬ ‫מורשתה‬ ‫לימוד‬ ‫קשר‬ ‫וקשורה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫היהודית‬ ‫בקהילה‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫בהתפתחותה‬ ‫עמוק‬ ‫והיהדות‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫יחסם‬ ‫לבירור‬‫בכלל‬,‫ולישראל‬ ‫ליהדות‬ ‫והזיקה‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫להעמיק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫מבתי‬ ‫יהודים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫נשירת‬ ‫למנוע‬ ‫ואולי‬‫עלייה‬ ‫לעודד‬ ‫מה‬ ‫ובמידת‬ ‫היהודיים‬,‫את‬ ‫להגביר‬ ‫האחד‬ ‫העם‬ ‫תחושת‬.
 • 5. ‫רעּות‬‫למען‬‫הסברה‬‫ושליחות‬: ‫ישראלית‬ ‫מציאות‬ ‫להציג‬ ‫שלנו‬ ‫לנוער‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬"‫נורמאלית‬( "‫הנשקפת‬ ‫מזו‬ ‫יותר‬ ‫סימפטית‬ ‫בתקשורת‬);‫המקומית‬ ‫הגאווה‬ ‫לחיזוק‬(‫ישראלית‬)‫העצמי‬ ‫והדימוי‬. ‫רעות‬‫נוער‬ ‫חילופי‬ ‫כי‬‫ללמידה‬ ‫כלי‬ ‫הם‬‫השונה‬ ‫להכרת‬ ‫וחינוך‬ ‫תרבותית‬ ‫בין‬ ‫נוספות‬ ‫תרבויות‬ ‫של‬ ‫ולמידה‬ ‫היכרות‬,‫של‬ ‫ומאוזנת‬ ‫נכונה‬ ‫לראייה‬ ‫שונות‬ ‫מבט‬ ‫ונקודות‬ ‫חשיבה‬ ‫דרכי‬ ‫נוספות‬ ‫מציאויות‬‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫המכירים‬ ‫מזו‬ ‫השונות‬,‫שונים‬ ‫מהיבטים‬.‫מרקע‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫שונה‬,‫בעלי‬ ‫חלקם‬‫משמעותי‬ ‫עבר‬‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬(‫גרמניה‬,‫למשל‬),‫אמצעית‬ ‫בלתי‬ ‫והתנסות‬ ‫ובחיים‬ ‫בלימודים‬‫של‬ ‫החברתיים‬‫אלה‬ ‫נוער‬ ‫בני‬.
 • 6. ‫רעות‬‫הבגרות‬ ‫לפיתוח‬ ‫כאמצעי‬/‫האישית‬ ‫הבשלות‬ ‫מוביל‬ ‫קבוצה‬ ‫במסגרת‬ ‫במשלחת‬ ‫חלק‬ ‫לקיחת‬ ‫לפיתוח‬‫בוויתור‬ ‫הצורך‬ ‫כמו‬ ‫אישיות‬ ‫מיומנויות‬, ‫אחריות‬‫אישית‬,‫פשרה‬,‫גם‬ ‫כמו‬ ‫והתחשבות‬ ‫קבלה‬ ‫פיתוח‬‫בטיפוח‬ ‫חברתית‬ ‫הקבוצתית‬ ‫הבגרות‬ ‫מיומנויות‬‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬,‫הדדית‬ ‫עזרה‬,‫קולקטיבית‬ ‫אחריות‬,‫ועוד‬ ‫תמיכה‬. ‫פרויקט‬"‫רעות‬",‫שלוחותיו‬ ‫כל‬ ‫על‬,‫בלתי‬ ‫התנסות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מזמן‬-‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫ובחיים‬ ‫בלימודים‬ ‫אמצעית‬ ‫ומגוון‬ ‫שונה‬ ‫מרקע‬ ‫נוער‬ ‫בני‬.‫ההדדיות‬ ‫עיקרון‬(‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫התלמידים‬ ‫בבתי‬ ‫גומלין‬ ‫ואירוח‬ ‫ביקור‬"‫ל‬)‫עליו‬ ‫מהתכניות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫מבוססת‬,‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫מקומות‬ ‫עם‬ ‫עמוקה‬ ‫הכרות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מאפשר‬,‫פנימית‬ ‫היכרות‬ ‫החיים‬ ‫ואורחות‬ ‫המנטאליות‬ ‫עם‬ ‫ועמוקה‬,‫המשתתפים‬ ‫מהצדדים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫העצום‬ ‫התרבותי‬ ‫העושר‬ ‫ניצול‬ ‫הצעירים‬ ‫בין‬ ‫האישי‬ ‫הקשר‬ ‫והידוק‬.‫החברתי‬ ‫במישור‬–‫ובחו‬ ‫הארץ‬ ‫הרבות‬ ‫המשותפות‬ ‫הפעילויות‬ ‫דרך‬"‫ל‬, ‫אישי‬ ‫הבין‬ ‫במישור‬–‫המשתתפים‬ ‫מתמודדים‬ ‫איתם‬ ‫השונים‬ ‫המצבים‬ ‫דרך‬,‫תורמת‬ ‫בתכנית‬ ‫חלק‬ ‫לקיחת‬ ‫האישית‬ ‫ולהתבגרות‬ ‫הקבוצתית‬ ‫לבגרות‬.
 • 7. ‫רעות‬‫האישית‬ ‫והבשלות‬ ‫הבגרות‬ ‫לפיתוח‬ ‫בוויתור‬ ‫הצורך‬ ‫כמו‬ ‫אישיות‬ ‫מיומנויות‬ ‫לפיתוח‬ ‫מובילה‬ ‫במשלחת‬ ‫חלק‬ ‫לקיחת‬,‫אישית‬ ‫אחריות‬,‫פשרה‬,‫קבלה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫מיומנויות‬ ‫בטיפוח‬ ‫חברתית‬ ‫הקבוצתית‬ ‫הבגרות‬ ‫פיתוח‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫והתחשבות‬,‫הדדית‬ ‫עזרה‬, ‫קולקטיבית‬ ‫אחריות‬,‫ועוד‬ ‫תמיכה‬.‫פרויקט‬"‫רעות‬"‫בלתי‬ ‫התנסות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מזמן‬-‫בלימודים‬ ‫אמצעית‬ ‫ומגוון‬ ‫שונה‬ ‫מרקע‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫ובחיים‬.‫ההדדיות‬ ‫עיקרון‬(‫גומלין‬ ‫ואירוח‬ ‫ביקור‬ ‫ובחו‬ ‫בארץ‬ ‫התלמידים‬ ‫בבתי‬"‫ל‬)‫התכניות‬ ‫מבוססות‬ ‫עליו‬, ‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫מקומות‬ ‫עם‬ ‫עמוקה‬ ‫הכרות‬ ‫למשתתפים‬ ‫מאפשר‬,‫פנימית‬ ‫היכרות‬ ‫החיים‬ ‫אורחות‬ ‫עם‬ ‫ועמוקה‬,‫העצום‬ ‫התרבותי‬ ‫העושר‬ ‫ניצול‬ ‫הקשר‬ ‫והידוק‬ ‫המשתתפים‬ ‫מהצדדים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הצעירים‬ ‫בין‬ ‫האישי‬.‫החברתי‬ ‫במישור‬–‫דרך‬ ‫ובחו‬ ‫הארץ‬ ‫הרבות‬ ‫המשותפות‬ ‫הפעילויות‬"‫ל‬,‫במישור‬ ‫אישי‬ ‫הבין‬–‫המשתתפים‬ ‫מתמודדים‬ ‫איתם‬ ‫השונים‬ ‫המצבים‬ ‫דרך‬,‫לקיחת‬ ‫האישית‬ ‫ולהתבגרות‬ ‫הקבוצתית‬ ‫לבגרות‬ ‫תורמת‬ ‫בתכנית‬ ‫חלק‬.
 • 8. ‫ב‬-‫ד‬'‫כי‬ ‫מאמינים‬: ‫ד‬‫תרבויות‬ ‫מגוון‬ ‫הכרת‬ ‫רך‬,‫ד‬‫חשיבה‬ ‫רכי‬ ‫יתברכו‬ ‫שונות‬ ‫מבט‬ ‫ונקודות‬‫בוגרינו‬‫ב‬‫ד‬‫רך‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המציאות‬ ‫של‬ ‫ומאוזנת‬ ‫נכונה‬ ‫ראייה‬ ‫ב‬ ‫רק‬ ‫יסתגרו‬ ‫ולא‬ ‫היבטיה‬-‫ד‬'‫אמותיהם‬.
 • 9. ‫מבית‬ ‫יצאו‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬-‫יהודים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫וקיימנו‬ ‫בעולם‬ ‫רבים‬ ‫למקומות‬ ‫רבות‬ ‫משלחות‬ ‫ספרינו‬ ‫במקסיקו‬ ‫יהודים‬ ‫ולא‬,‫הונגריה‬,‫באיטליה‬ ‫טורינו‬,‫ארגנטינה‬,‫בצרפת‬ ‫בורדו‬,‫ועוד‬ ‫סינגפור‬.‫אנו‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫בבי‬ ‫מקיימים‬"‫הבאות‬ ‫למדינות‬ ‫משלחות‬ ‫שלוש‬ ‫ס‬: ‫לבון‬,‫גרמניה‬(‫כיתה‬‫יב‬') ‫למדריד‬,‫ספרד‬(‫ח‬ ‫כיתה‬') ‫לסאו‬-‫דה‬ ‫וריו‬ ‫פאולו‬‫ז‬'‫ניירו‬,‫ברזיל‬(‫י‬ ‫כיתה‬') ‫ל‬ ‫גם‬ ‫ובנוסף‬: ‫אנג‬ ‫ללוס‬'‫לס‬,‫ארה‬"‫ב‬(‫ט‬ ‫כיתות‬') ‫ולפולין‬–‫יא‬ ‫שכבת‬ ‫כלל‬ ‫משלחת‬
 • 10. ‫בון‬,‫גרמניה‬–‫מכולם‬ ‫הוותיק‬ ‫הפרויקט‬(39‫שנה‬)‫ביה‬ ‫עם‬"‫יהודי‬ ‫לא‬ ‫ס‬,‫ע‬ ‫תיכון‬"‫בבון‬ ‫שומן‬ ‫קלרה‬ ‫ש‬.‫פרויקט‬ ‫י‬ ‫לתלמידי‬ ‫ומיועד‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫להיסטוריה‬ ‫שלו‬ ‫המיוחד‬ ‫הקשר‬ ‫בשל‬ ‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫חשיבות‬ ‫בעל‬"‫לאחר‬ ‫ב‬ ‫לפולין‬ ‫במסע‬ ‫והשתתפו‬ ‫השואה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫שלמדו‬.
 • 11. ‫ברזיל‬-‫משלחות‬ ‫חילופי‬ ‫המקיים‬ ‫פרויקט‬,‫השישית‬ ‫השנה‬ ‫זו‬,‫בתי‬ ‫עם‬-‫בסאו‬ ‫יהודיים‬ ‫ספר‬-‫פאולו‬(‫רנסנסה‬) ‫ובריו‬-‫דה‬-‫ז‬'‫נירו‬(‫אליעזר‬ ‫מקס‬)‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫והזיקה‬ ‫היהודי‬ ‫הקשר‬ ‫להעמקת‬,‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫לחשיפת‬ ‫לעודד‬ ‫ניסיון‬ ‫ואף‬ ‫היהודים‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫למידה‬ ‫המשך‬ ‫לעודד‬ ‫שאיפה‬ ‫מתוך‬ ‫הישראליים‬ ‫הנוער‬ ‫לבני‬ ‫במקום‬ ‫לארץ‬ ‫העלייה‬.
 • 12. ‫מדריד‬,‫ספרד‬-‫ביה‬ ‫עם‬ ‫משלחות‬ ‫חילופי‬"‫היהודי‬ ‫ס‬,‫ע‬"‫אבן‬ ‫ש‬-‫מזה‬ ‫המתקיימים‬ ‫במדריד‬ ‫גבירול‬10‫שנים‬. ‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬ ‫סביב‬ ‫שבוע‬ ‫בת‬ ‫לנסיעה‬ ‫יוצאים‬ ‫התלמידים‬"‫יום‬ ‫טקסי‬ ‫את‬ ‫ומעלים‬ ‫העצמאות‬ ‫ויום‬ ‫ל‬ ‫ביה‬ ‫תלמידי‬ ‫בפני‬ ‫העצמאות‬ ‫ויום‬ ‫הזיכרון‬"‫במקום‬ ‫היהודית‬ ‫והקהילה‬ ‫ס‬. ‫למדריד‬ ‫ד‬ ‫עירוני‬ ‫משלחת‬2014