สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 19

495 views
454 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 19

 1. 1. สนทนาภาษาธรรม เลม ๑๙ จากเว็บไซตกัลยาณธรรม ตอบปญหาโดย ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
 2. 2. ชมรมกัลยาณธรรม หนังสือดีอันดับที่ ๑๔๗สนทนาภาษาธรรมเลม ๑๙ : จาก website kanlayanatam.comตอบคำถามโดย : ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไรจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชาโดยชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒๙๖๒๔หรือ ชมรมกัลยาณธรรม ๘๙/๖-๗ ซอยศึกษาวิทยา ถ.สาธรเหนือ สีลม บางรัก กทม. โทร. ๐๒-๖๓๕๓๙๙๘ภาพปก : ภาพประกอบ : ดญ.กมลมาศ สมุทรรัตนกุลคติธรรมประจำฉบับ : กิจปฏิบัติของพระโพธิสัตวรูปเลม-จัดพิมพ : กอนเมฆแอนดกนยกรป โทร. ๐๘๙ ๗๘๕-๓๖๕๐   ั  ุพิมพครั้งที่ ๑ : พฤษภาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๖,๕๐๐ เลม สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหทั้งปวง www.kanlayanatam.com
 3. 3. ชมรมกัลยาณธรรม ขอนอมถวายเปนพุทธบูชา และ กราบบูชาอาจริยคุณ แดทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
 4. 4. คำนำในการจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชา ชมรมกัลยาณธรรม ไดดำเนินกิจกรรมเผยแผธรรมและใหธรรมทานแกสาธุชนตอเนื่องเกือบทศวรรษ นอกจากการไดรับศรัทธาหนุนเนื่องจากมหาชนแลว ปจจัยสำคัญอีกประการหนึงคือ พวกเรามีครูผูประเสริฐทีเปยม ่  ่ ดวยเมตตาและความเสียสละ คือทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร เปนเหมือนรมไมใหญที่มีธรรมหยั่งรากลึก เปนศูนยรวมแหงศรัทธาและพลังใจในการสืบสานความดีงาม รักใครสามัคคีในหมูพี่นองกัลยาณธรรม และเปนที่มาแหงประโยชนแกพหูชน เพื่อพระศาสนาอยางไมมีที่สิ้นสุด คอลัมนสนทนาภาษาธรรม ยืนหยัดมาอยางยาวนาน เคียงคูกับเว็บ ไซตกัลยาณธรรมที่ไมเคยเงียบเหงา ทานอาจารย ดร.สนอง มีเมตตาตอบปญหาและขอของใจของผูใฝธรรม ชวยดับทุกขและหาทางแกทางออกแกผู มีปญหาทีถามมาไดอยางกระจางชัดถูกตรงตามธรรม และดวยเมตตา ทาน ่อาจารยทำงานอยางตรากตรำตอเนือง บางคราวตืนขึนมาตอบคำถามตอน ่ ่ ้ตีหนึ่งถึงตีสองจนรุงเชา หวังใหทุกทานที่ถามมา รวมทั้งผูอานไดคลายทุกขและมีแสงธรรมนำทางแหงชีวิต ชมรมกัลยาณธรรม ขอนอมบูชาพระคุณทานอาจารยผูเปรียบประดุจบิดาของเราทุกคน บุญกุศลใดอันเกิดจากพลังแหงความดี ที่ชมรมกัลยาณธรรมมีสวนเกื้อกูลใหเกิด และทำใหเจริญงอกงามขึ้น ขอบุญกุศลนั้นจงเปนพลังอันยิ่งใหญ มาคุมครองอภิบาลทานอาจารยผูเปนแบบอยางใหถึงยังฝงแหงความพนทุกขตามที่ทานปรารถนาทุกประการ และหวังวาทานผูอานจะไดรับประโยชนจากสนทนาปญหาธรรมเลมที่ ๑๙ ตามสมควร ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ประธานชมรมกัลยาณธรรม
 5. 5. อนุโมทนากถา หนังสือสนทนาภาษาธรรม เปนการตอบปญหา โดยใชปญญาเห็นถูกตามธรรมเสนอวิธีแกปญหา ผูใดเขาถึงความจริงเชนนีได หรือปฏิบตตามคำชีแนะ ดวยการคนเหตุทีถูกตองไดแลว ้ ั ิ ้ ่ปญหายอมหมดไปอยางถาวร ผู ตอบ ปญหา ขอบคุณทุก ทาน ที่ รวม แรง กาย แรง ใจตลอดจนแรงทรัพย ทำใหหนังสือสนทนาภาษาธรรมสำเร็จเปนรูปเลม และเผยแพรใหมวลชนไดรู พรอมทั้งอางเอาอานิสงสแหงการใหปญญาเปนทานในครั้งนี้ จงเปนพลวปจจัยสงผลใหชีวิตของทุกทานดำเนินไปสะดวก ราบรื่น และมีความสุข ทั้งในชาติปจจุบันและชาติหนาถัดๆไป เทอญ. ดร.สนอง วรอุไร
 6. 6. ๖ : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m หนา๑. ชางวาดรูป ................................................................................................... ๑๐๒. โอกาสเปนคนดี ......................................................................................... ๑๓๓. เปนเรืองของเขา ........................................................................................ ๑๕ ่๔. อยูที่บานก็ทำได ........................................................................................ ๑๖๕. ลูกออด ......................................................................................................... ๑๗๖. สัตวโลกเปนไปตามกรรม ........................................................................... ๑๘๗. กลัวสัมภเวสี ................................................................................................. ๒๑๘. ผีคออะไร ..................................................................................................... ๒๓ ื๙. รูดวยปญญาเห็นแจง .............................................................................. ๒๕  ๑๐. เห็นดวยไหม ................................................................................................ ๒๖๑๑. อยากชวยคนอืน ......................................................................................... ๒๙ ่๑๒. เพศทีสาม .................................................................................................... ๓๑ ่๑๓. หักคอปลา .................................................................................................. ๓๓๑๔. คนตกงาน ..................................................................................................... ๓๗๑๕. รถแกสปะทะรถน้ำมัน ................................................................................ ๓๙๑๖. เรืองพระราหู ............................................................................................... ๔๒ ่๑๗. เขาสมาธิระดับ ๓ ไดหรือไม ................................................................. ๔๕๑๘. รับขัน .............................................................................................................. ๔๕๑๙. คนจิตฟุง ........................................................................................................... ๔๗ ๒๐. ใครวาไมดี .................................................................................................... ๔๘๒๑. มาตรวัดการปฏิบตธรรม ............................................................................ ๔๙ ั ิ๒๒. ขอภริยาไปบวช ........................................................................................ ๕๒๒๓. ตัณหาขวางกัน ................................................................................................ ๕๓ ้๒๔. กรรมตัดรอน ............................................................................................ ๕๕๒๕. กลับคืนสูธรรมชาติ ................................................................................... ๕๗ ๒๖. แทะกระดูกขาตัวเอง ................................................................................. ๕๘๒๗. วินยของพระ .................................................................................................... ๖๐ ั๒๘. สงสารคุณแม .............................................................................................. ๖๓๒๙. ไปวัดกับแม ..................................................................................................... ๖๖
 7. 7. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๗๓๐. รูแตไมมี ...................................................................................................... ๖๙๓๑. อำนาจของกรรม ..................................................................................... ๗๒๓๒. บัวกำลังจะแยมบานกลีบ ........................................................................... ๗๔๓๓. ตามรอยธรรม ................................................................................................ ๗๙๓๔. ประพฤติไมถกตรง ....................................................................................... ๘๑ ู๓๕. ศีลคุมใจ ............................................................................................................. ๘๒๓๖. คนชางสงสัย .................................................................................................... ๘๔๓๗. กะจะเขาไปแอบหลับ ................................................................................ ๘๙๓๘. สังฆทานทางไกล ......................................................................................... ๙๑๓๙. ยิมไดเร็ว ......................................................................................................... ๙๒ ้๔๐. เปนการพนันหรือไม ...................................................................................... ๙๔๔๑. ไมสามารถกำจัดมาร .................................................................................... ๙๖๔๒. กึงนังกึงนอน ................................................................................................ ๙๗ ่ ่ ่๔๓. ลำบากมาก .................................................................................................. ๙๘๔๔. ทุกขเพราะเห็นผิด ..................................................................................... ๑๐๐๔๕. ปฏิบตธรรมใหถกทาง .............................................................................. ๑๐๒ ั ิ ู๔๖. ผูไมหวังเกิดอีก .......................................................................................... ๑๐๓ ๔๗. สิวบนใบหนา ............................................................................................... ๑๐๖๔๘. ชอบคิดในสิงไมดี ........................................................................................ ๑๐๘ ่๔๙. สีลพพตปรามาส ........................................................................................ ๑๐๙ ั๕๐. แมแทกับแมบุญธรรม ......................................................................... ๑๑๑๕๑. ณ ปาวาลเจดีย .............................................................................................. ๑๑๔๕๒. อินทรียยงออน ............................................................................................. ๑๑๘  ั๕๓. ควรแกไขอยางไร ................................................................................... ๑๒๐๕๔. ทำวิจยอยูที่ USA ....................................................................................... ๑๒๑ ั ๕๕. ทำงานในคาสิโน ...................................................................................... ๑๒๒๕๖. วิบตเพราะทำอาชีพเสียง ........................................................................ ๑๒๗ ั ิ ่๕๗. ยังเห็นผิด ..................................................................................................... ๑๓๓๕๘. สงบบางฟงบาง ..................................................................................... ๑๓๕ ุ๕๙. รูสกพะวักพะวน .......................................................................................... ๑๓๗  ึ๖๐. นอนสูงกวาแม .............................................................................................. ๑๔๐
 8. 8. ๘ : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๖๑. โงเอง .......................................................................................................... ๑๔๒๖๒. ควรเลิกกับเธอไหม ..................................................................................... ๑๔๔๖๓. เขาเปนคนขีเมา ........................................................................................... ๑๔๖ ้๖๔. ควรฝกวันละกีชวโมง ................................................................................ ๑๔๗ ่ ั่๖๕. ทำอยางไรไดอยางนัน ............................................................................... ๑๔๘ ้๖๖. ไมอยากทำแลวคะ ...................................................................................... ๑๔๙๖๗. ตามแบบหลวงพอ ....................................................................................... ๑๕๐๖๘. ตองปฏิบตอยางไร ................................................................................... ๑๕๒ ั ิ๖๙. หนูตองการชวยคุณแม ............................................................................. ๑๕๕ ๗๐. หากเปนเรืองจริง ........................................................................................ ๑๕๗ ่๗๑. ไดบญหรือไดบาป ..................................................................................... ๑๖๑ ุ๗๒. ทำงานอยูทลำพูน ....................................................................................... ๑๖๒  ี่๗๓. ขออนุญาตรบกวน ................................................................................... ๑๖๔๗๔. ผูสำนึกผิด ...................................................................................................... ๑๖๗ ๗๕. งงไปงงมา ...................................................................................................... ๑๖๙๗๖. ตกใจปนงง ๆ ............................................................................................. ๑๗๑๗๗. อยากใหเปลียนชือ ...................................................................................... ๑๗๔ ่ ่๗๘. คำถามทีคาใจมานาน ................................................................................. ๑๗๖ ่๗๙. อยากใหแมสบายใจ ................................................................................... ๑๗๗๘๐. ตองการลาพุทธภูมิ ................................................................................... ๑๘๐๘๑. อธิษฐานและขอพร .................................................................................... ๑๘๒๘๒. เพือเตรียมตัวตาย .................................................................................... ๑๘๔ ่๘๓. เหมือนกับมีสองคน .................................................................................... ๑๘๖๘๔. ฆราวาสสอนสงฆไดไหม ....................................................................... ๑๘๘๘๕. ดูใหถกตรง .................................................................................................... ๑๙๐ ู๘๖. กลัวกรรมใหผล ............................................................................................ ๑๙๔๘๗. ทำไดหรือไม .................................................................................................. ๑๙๗๘๘. เห็นตางจากสามีคะ .................................................................................... ๑๙๘ ๘๙. ทำเหตุใหตรง ............................................................................................... ๒๐๒๙๐. กรรมสนองกรรม ....................................................................................... ๒๐๔
 9. 9. เสียงกระซิบสูดวงใจเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒พระอานันท พุทธธัมโม ณ โฮงหลวงวัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ความผิดคือดาบอันคมกลา ความถูกก็คือดาบอันคมกลา สุดแตใครจะใชใหเกิดประโยชน ตัวเจาคือกระจกเงาของเจา คนอื่นก็เปนกระจกเงาของเจาดวย คนดีจะไมหลงยกยอตนเอง และจะไมตั้งตัวเปนเอก คนชั่วเปนอุทาหรณที่มีคณคายิ่ง คนดีก็เปนเยี่ยงอยางอันล้ำเลิศ ุ วาจาที่ออกมาจากใจคนดี มิใชถอยคำหวานลอมเพื่อประโยชนตน เมื่อใจเปนนาย กายเปนบาว เจาจะเปนผูขับขี่ไปบนสรรพชีวิต พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนที่พ่งอันประเสริฐของเจา ึ เห็นกายมิใชกาย นั่นคือ พุทธมณฑล เห็นจิตมิใชจิต นั่นคือองคพระพุทธเจา เห็นสรรพชีวิตไรตัวตน นั่นคือเห็นเหลาอริยะสาวก ขอใหดวงใจของเจาจงเปนน้ำอมตะรสหลอเลี้ยงสัตวโลก ขอใหดวงตาของเจาจงเปนแสงสวางสองทางใหชีวิตทั้งมวล ขอใหหูของเจาจงสดับสรรพสิ่งเปนธรรมสาร ขอใหปากของเจาจงเปลงวาจาอันเปนมิตรภาพและสันติภาพ ขอใหเทาของเจาจงกาวไปสูทางแหงความสรางสรรค ขอใหมือของเจาจงเชื่อมสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับทุกผูอยารูคลาย ขอใหสายโลหิตของเจาเปนทิพยโอสถรักษาโรคาพยาธิของทุกรูปนาม ขอใหชวิตรางกายของเจาเปนตนโพธิ์แกวที่อาศัยพักรอนของสัตวโลกทั้งผอง ี
 10. 10. 10 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๐๑. ชางวาดรูปคำถาม กราบเรียนทานอาจารยสนอง วรอุไรที่เคารพ ๑. ผมไมแนใจวาสิ่งที่ทำไปเปนบาปหรือเปลา... ดวยความที่บานภรรยาผม ที่ผมอยูนั้นมีเนื้อที่ในบานคอนขางจำกัด..คือมีชั้นเดียว แลวผมก็ไดนำโตะหมูบูชา และพระพุทธรูป พระเครื่อง(สมเด็จพระญาณสังวร หลวงปูเณรคำ ฉัตติโก ฯลฯ) ไปไวในหองนอนดวยเพือความสะดวกในการสวดมนตนังสมาธิ มัน ่ ่จะเปนบาปไหมที่ผมทำแบบนี้... เพราะหองนอนตองมีกิจของฆราวาส... แตเรื่องการวางเทาผมจะไมชี้ไปทางพระพุทธรูปเด็ดขาด ผมพยายามคิดในทางทีดีวาผมมีความจำเปน ผมไมมเจตนา ่ ีคิดและทำแบบนี้ ผมมีความศรัทธาดวยซ้ำ ถาผมจำไมผิด หลวงพอจรัญเคยบอกไวในหนังสือไววา ใครมีโตะหมูบูชาไวในหองนอน เทวดาจะไมสถิตพระพุทธรูป... ผมไมติดใจวาจะมีอะไรมาสถิตหรือไม แตที่ผมทำมันเปนบาปไหมครับ ๒. ทุกเดือน ผมจะสงเงินเลี้ยงดูพอแมตามกำลัง (ผมทำงานรับราชการเงินเดือนเพิงเริมตนไดไมนาน) ไมเคยขาดการ ่ ่สงตั้งแตรับราชการมาเกือบสามปแลว ตั้งแตเด็กจนทำงานไมเคยทำตัวใหพอแมเสียใจในเรื่องไมดี.. แตผมไมคอยไดมีโอกาสปรนนิบัติอยูใกลๆเพราะทำงานที่กรุงเทพ อยูกรุงเทพตั้งแตมาเรียนจนทำงานเกือบ ๑๓ ปแลว ยังดีที่มีพี่สาวดูแลอยู อยากถามอาจารยวา การดูแลพอแมแคสงเงินใหแตละเดือนมันเพียง
 11. 11. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๑๑ 11พอหรือไมกับการเลี้ยงดูบิดา มารดา มันดูนอยไปไหม ขาดตรงไหน ควรเพิ่มตรงไหนครับ ๓. ขณะที่ภรรยาตั้งครรภ ถาไดฟงธรรมะเพื่อเผื่อแผถึงลูก ลูกจะไดสิงดีๆติดตัวมาตอนคลอดไหมครับ (ถาไมรวมกับ ่กรรมเกาที่ติดตัวมา) ๔. ผมเปนชางวาดรูป เคยวาดรูปพระบฏ(ผืนผายาวๆวาดรูปเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจา) บางครั้งมีความจำเปนตองนั่งทับพระพักตรพระพุทธเจา เพื่อจะวาดไดถนัด แบบนี้ถือวาเปนบาปไหมครับ (แตกอนวาดก็กราบขอขมากอน) ๕. กอนผมและเพื่อนอีกคนจะสอบเขารับราชการไดไดรวมกันวาดรูปพระเจาสิบชาติจำนวน ๑๒๐ รูป เพื่อแสดงนิทรรศการในงานวันอาสาฬหบูชาที่ทองสนามหลวง ในตอนกลางคืนของวันสุดทายที่กำลังจะวาดสำเร็จ ไดมีกลิ่นโชยเขามาในหอง ผมกับเพื่อนถึงกับมองหนากัน กลิ่นที่ไดรับนั้นเหมือนกลิ่นน้ำหอมโบราณ หอมมากครับ(หอมอยูนาน) ถาผมจะคิดวาเปนกลิ่นของเทพยดามาอนุโมทนาในอานิสงสครั้งนี้ จะเปนไปไดไหมครับ เพราะไมทราบวาเทวดามีกลิ่นประจำองคดวยหรือไม หรือถาอาจารยจะกรุณา ถาอาจารยเคยไดรับรูกลิ่นเทวดาชวยอธิบายลักษณะกลิ่นไดไหมครับ (บางเรื่องที่ถามอาจไรสาระ ขอความกรุณาอาจารยชวยสงเคราะหดวยครับ เพราะติดของในใจอยูนานแลวครับ) ขอบพระคุณอยางสูงครับ
 12. 12. 12 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๒คำตอบ (๑). ไมมีเจตนาลบหลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมถือวาเปนบาป (๒). การเลี้ยงดูพอแมดวยการสงเงินไปให ถือวาเปนจริยธรรมที่ลูกที่ดีพึงปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีจริยธรรมของลูกที่อยูหางไกล สามารถประพฤติได เชน ดำรงวงศสกุลมิใหเสื่อมเสีย ประพฤติตนเปนทายาททีดี ไมนำความไมสบายใจไปสูพอแม ่ เมือใดทีไปทำบุญแทนทาน (บุญกิรยาวัตถุ ๑๐) ตองสือสารใหพอ ่ ่ ิ ่แมทราบ ดวยการโทรศัพทบอกใหรู เมือทานกลาวอนุโมทนา พอ ่แมยอมไดรับบุญนั้น อนึ่งการสงหนังสือธรรมะไปใหพอแมอานสงซีดีธรรมะไปใหทานฟง สงวีดีโอธรรมะไปใหทานดู ฯลฯ ยังเปนการตอบแทนคุณของพอแมไดอีกดวย (๓). ไดแนนอนครับ (๔). อิรยาบถใดที่ผูถามปญหาไดกระทำแลว หากมีจิต ิระลึกไดและทำใหไมสบายใจ อิริยาบถนั้นถือวาเปนบาป การขอขมากรรม หมายถึง กลาวคำขอโทษที่ประพฤติลวง เกิน สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ แลว ดวย กาย วาจา และ ใจ เพื่อ ให สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกโทษให ผูขอขมากรรมตองไมประพฤติลวงเกินเชนนั้นอีก การขอขมากรรมจึงจะถือวาสัมฤทธิ์ผล (๕). กลิ่นหอมที่ผูวาดรูปสัมผัสไดนั้น เปนการ แสดงความยินดีของเทวดา กลิ่นหอมอันเปน ทิพยมีลักษณะหอมทวนลม หอมไดไกลกวา กลิ่นหอมใดๆที่มีอยูในภพมนุษย
 13. 13. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๑๓ 13๒. โอกาสเปนคนดีคำถาม กราบเรียนทาน อ.สนอง ทุกวันนีดิฉนมีความทุกขมากคะไมรวาจะแกไขอยางไรดี ้ ั ูดิฉันเปนคนที่มีโมหะมาก และก็มีอกุศลสัญญาเก็บไวในจิตเยอะมาก คือ ดิฉัน ได มี โอกาส เขา รวม ปฏิบัติ แนว ของ คุณ แม สิริมาหลายครั้งทุกครั้งก็จะเห็นความไมดี(เลว) ของตัวเองเยอะมาก คือจะคิดไมดีตอพระพุทธ พระอริยสงฆ และผูมีพระคุณแบบไมมสาเหตุ บางทีไมเคยรูจกแคไดยนชือก็พาลไมชอบ ดาวา ี ่ ั ิ ่แชง ไมเขาใจตัวเองเลย กลัวใจตัวเองมากคะ รูวามันปาบมากพยายามรักษาสติแตก็ทำใหเลิกคิดไมได บางวันที่ตั้งใจรักษาสติใหอยูกับการเดินหรือการหายใจมากๆ ความคิดอกุศสก็มีมากบางวันก็นอย ดิฉันควรจะทำอยางไรดีคะ อยากขอความกรุณาทานอาจารยชวยชี้แนะดวยคะขอพระคุณมากคะ ดวยความเคารพอยางสูงคำตอบ คนที่รูวามีความไมดีอยูในตัว คนนั้นแหละที่จะมีโอกาสพัฒนาตัวเองใหดีใหมีบุญเกิดขึ้นไดในวันขางหนา
 14. 14. 14 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๔ ศาสนาพุทธ เปนศาสนาที่มีเหตุผลกำกับ เปนศาสนาแหงความจริง ฉะนั้นการคิดไมดีตอพระพุทธ พระอริยสงฆและผูมีพระคุณ เหตุเปนเพราะจิตของผูคิดมีโปรแกรมติดลบเก็บบันทึกอยูภายใน คนประเภทนี้มีอัตตาสูงและมีกำลังของสติออน “อัตตา” หมายถึงตัวตน หรือความเห็นแกตัว “สติ” หมายถึงระลึกได นึกได ไมลืม เมื่อปจจัยทั้งสองทำงานรวมกัน ความคิดที่เปนอกุศลยอมเกิดขึ้นเปนธรรมดา ดังนั้นผูใดปรารถนาใหตนเองมีความคิดทีดีงาม มีความคิดทีเปนบุญเปนกุศล ผูนันตอง ่ ่ ้เอาศีลอยางนอยหาขอที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย มาคุมใจใหไดทุกขณะตื่น แลวนำตัวเองไปพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ใหมีกำลังของสติกลาแข็ง จนจิตเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิจวนแนวแน (อุปจารสมาธิ) แลวนำจิตไปพัฒนา (วิปสสนาภาวนา)จนกระทั่งเขาถึงปญญาเห็นแจง ไดเมื่อใดแลวโอกาสที่อัตตาจะดับไป จึงมีไดเปนได .... พิสูจนไหมครับ ในขณะนี้ ซึ่งไดอยูในกายอันไดพบธรรมและมีโอกาสอันดี อันไดมาโดยยาก การตั้งใจฟง ตั้งใจคิดไตรตรอง และตั้งสมาธิทั้งคืนและวัน เพื่อปลดปลอยตนเองและผูอื่น ใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว
 15. 15. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๑๕ 15๓. เปนเรื่องของเขาคำถาม กราบเรียน ทานดร.สนอง ดิฉันยายบานใหม บานเลขที่ ๒๓๔/๒๖๗ หนาบานหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ดิฉนอยากทราบวาจะหันหนาโตะ ัหมูบูชาดานไหนของบาน เพราะตอนนี้หันโตะหมูหันหลังใหกับบานและมีคนทักวาไมดี ตอผูที่อยูอาศัย และมองดูก็ตรงตามที่เขาทักมา จึงขอใหทาน ดร.สนองแนะนำดวย ดิฉันสวดมนตนั่งสมาธิทุกวัน ขอขอบคุณคะคำตอบ การประพฤตินอบนอม หมายถึงการแสดงความเคารพอยางสูง ผูใดประพฤติแลวบุญยอมเกิดขึ้น ในครั้งพุทธกาลไมวาพระพุทธเจาสถิตอยู ณ ที่แหงใด พระสารีบุตรแสดงกิริยานอบนอม ดวย การ นอน หัน ศีรษะ ไป ทาง ที่ พระพุทธเจา ประทับฉะนั้นผูถามปญหาวางโตะหมูบูชา แลวเห็นวาเหมาะกับการแสดงความเคารพอยางสูงของตน คนอื่นที่ไมเห็นดวยจะทายทักอยางไรก็เปนเรื่องของเขา
 16. 16. 16 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๖๔. อยูที่บานก็ทำไดคำถาม เรียนถามเรื่องฝกการนั่งสมาธิ อยากจะเรียนถามทานอาจารยครับวา ผมอยากจะฝกนั่งสมาธิดวยตัวเองจะทำไดไหมครับ แลวมีแนวทางยังไงครับ แลวตองมีบทสวดมนตกอนหรือเปลาครับ เพราะผมทำงานอยูตางประเทศชวงนี้ ผมฟงอาจารยบรรยาย ตามเว็บไซตตางๆครับ ผมคิดวาผมทำกรรมมาเยอะพอสมควรครับ เพราะตอนเด็กๆเคยฆาสัตวตางๆเพื่อทำอาหารครับ ผมอยากจะเสริมสรางบารมีและแผสวนกุศลใหเจากรรมเผื่อจะใหบาปกรรมทุเลา เบาบางลงบางครับ ขอบคุณครับคำตอบ บุคคลสามารถฝกสติอยูที่บานได ดวยการสวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปโสภควา ... จนจบ, สวากขาโตฯ ..., สุปฏิปนโนฯ .... ) หลังจากสวดมนตจบแลวใหเจริญอานาปานสติ ดวยการหายใจเขากำหนดวา “พุท” หายใจออกกำหนดวา “โธ” ประมาณ ๓๐ นาที หรือนานเทาที่มีเวลาทำได หลังจากนันใหอุทศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวร ทุกครังทีทำกิจกรรมแลว ้ ิ ้ ่เสร็จ
 17. 17. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๑๗ 17๕. ลูกออดคำถาม กราบเรียนถามทานอาจารยดร.สนอง คะ กรณีทีทีบานมีสระน้ำ เนืองจากทิงไวนาน ทำใหมีคางคก ่่ ่ ้กบ ลูกออดขึนในบอมากมาย สงเสียงดังมากๆกลัววาจะเปนการ ้รบกวนเพื่อนบานขางเคียง ถาจะปลอยน้ำในสระออกก็กลัวลูกออด ไร ตางๆจะตาย ทิ้งไวก็จะเปนแหลงเพาะพันธุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กรณีนี้มีวิธีใดที่พอจะแกไขปญหาดังกลาวไดบางหรือไมอยางไรคะ ขอบพระคุณทานอาจารยอยางสูงที่เมตตาคำตอบ แกปญหาดวยการใชสวิงตักลูกออดทีมีอยูในบอทังหมด ่  ้ไปปลอยในแหลงน้ำอื่น แลวปลอยน้ำในสระออกใหแหง จิตของผูที่ยึดติดกับคนที่รักระส่ำระสายดุจสายน้ำ จิตของผูที่เกลียดชังศัตรูเผาไหมดั่งเชนไฟ จิตของผูที่โงเขลา หลงลืมไปวาจะรับอะไรไว และจะทิ้งอะไร เต็มไปดวยความบดบัง การไมยึดติดกับสิ่งตางๆ คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว
 18. 18. 18 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๘๖. สัตวโลกเปนไปตามกรรมคำถาม ถามปญหา อ.สนอง วรอุไร กราบเรียนทานอาจารยสนองที่เคารพ ผมมีปญหาซึ่งเปนความทุกขทางใจ ขอความกรุณาอาจารยชวยผมดวยครับความทุกขของผมก็คือ เมือปเศษมานีแมผมไดถึงแกความตายลง ่ ้ขณะนั้นทานอายุ ๙๑ ป หลายทานอาจเห็นวาทานอายุมากแลวคงจะหมดอายุ แตมันมีเหตุใหผมเสียใจและจิตใจเศราหมองมาตลอดวาผมทำใหแมตายหรือไม กลาวคือ กอนตายแมมีอาการเจ็บปวดจากการมีแผลกดทับ แตผมและพี่ๆไมไดเอาแมไปโรงพยาบาล เพราะผมไปเชื่อหมอที่รับมาดูและรักษาอาการวาไมตองเอาไปโรงพยาบาลหรอก เพราะแมอาการหนักคงอยูไดไมนาน และหากเอาไปโรงพยาบาลหมอจะขูดแผลกดทับทำใหเจ็บปวดมาก และจะมีการใสสายยางตางๆทำใหไดรับความทรมานแสนสาหัส ควรปลอยใหแมจากไปเองทีบาน ซึงผมก็เชือ แตแมมี ่ ่ ่อาการทรุดลงเรือยๆ พีสาวและพีสะใภจึงไปรับหมออนามัยมาดู ่ ่ ่อาการ หมอใหรีบเอาไปโรงพยาบาล พี่สาวและพี่สะใภจะเอาไปโรงพยาบาล แตพีๆอีกหลายคนก็คัดคาน บอกวาอยากใหแมตาย ่ที่บาน ไมใชที่โรงพยาบาล ผมกลับมาบานตอนเย็น พี่สาวใหผมตัดสินใจ ผมก็ตกลงใหเอาไปโรงพยาบาล แตพี่ๆบางคนยังคงคัดคาน และแสดงความเบื่อหนายที่จะตองไปนอนเฝาแม ตาง
 19. 19. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๑๙ 19อยากใหแมไปเสียเร็วๆ ผมเลยใจเขว ไดโทรศัพทไปถามหมอคนเดิมอีกครั้ง หมอยังคงยืนยันอยางเดิมวาไมควรเอาไป ผมเห็นวาหมอคนนีเปนแพทยทีใหญกวาหมออนามัย นาเชือถือกวา เลย ้ ่ ่ตัดสินใจไมเอาแมไปโรงพยาบาล และนึกดีใจที่จะไดไมตองขัดแยงกับพีๆอีกหลายคน แตนันเปนการตัดสินใจทีผิดพลาด เพราะ ่ ่ ่แมอาการทรุดลงเรือยๆ ผมเปดอินเตอรเน็ตดูวิธดูแลผูปวยแผล ่ ี กดทับ เขาบอกใหพลิกตัวบอยๆ เลยตกลงกับพี่สาวที่ดูแลแมวาใหพลิกตัวแมตอนเที่ยงคืน แตการณกลับเลวรายลง เพราะการพลิกตัวทำใหแมหายใจไมออก ซึ่งผมก็ไมทราบ คิดวาแมใกลจะตายเอง พี่สาวเรียกผมไปนั่งดูใจ ผมดูจนกระทั่งแมหมดลมตอหนาตอตาผม ทำใหผมรูสึกผิด และเศราหมองใจเสียใจมาโดยตลอด เพราะผมรักแมมากแตกลับไมไดปฏิบัติตอแมใหดีที่สุดผมจึงขอถามดังนี้ ๑. แมตายเพราะความผิดของผม หรือวาแมถึงคราวจะตองตายเอง แลวผมมีความผิดบาปมากนอยแคไหนครับจะไถโทษไดอยางไร (จนถึงทุกวันนี้ผมยังคงทำบุญอุทิศใหแมเสมอมา) ๒. การที่คนเราทุกคนถึงแกความตายเพราะผูนั้นถึงคราวจะตองตายหรือไม อยางกรณีของแม ถึงผมจะพาแมไปโรงพยาบาล แมก็ยังคงถึงแกความตายอยูดี เปนเชนนั้นหรือไม ๓. ทำอยางไรจิตใจผมจึงจะหายหมนหมองครับ ขอใหอาจารยตอบและใหกำลังใจดวยครับ
 20. 20. 20 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๐คำตอบ กมฺมุนา วตฺตตีโลโก แปลวา สัตวโลกเปนไปตามกรรม (๑). เกิด-แก-ตาย เปนกฎธรรมชาติทีไมมใครผูใดแมแต ่ ี พระพุทธเจา ยังไมสามารถเลี่ยงกฎนี้ได ดังนั้นเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะ (ปฐมสาวก) พระมหาโมคคัลลานะ (อัครสาวกเบือง ้ซาย) มาทูลขออนุญาตเขานิพพาน พระพุทธเจามิไดทรงทักทวงแตทรงอนุญาตใหเขานิพพานได สวนพระมหาปชาบดีภิกษุณี (ผูเลี้ยงดูเจาชายสิทธัตถะ) มาทูลลาเขานิพพาน พระพุทธเจาตรัสวา กาลฺชานาหิ โคตมี (จงรูเวลาเถิดทานโคตมี) แลวมีบัญชาใหแสดงฤทธิใหมวลชนดู เพือเปนการบอกใหรูวา สตรีเพศสามารถ ์ ่ พัฒนาจิตจนมีฤทธิได พระสารีบุตร (อัครสาวกเบืองขวา) มาทูล ์ ้ลาเขานิพพาน พระพุทธเจามิไดทรงทักทวง แตทรงตรัสถามวาแลวเธอจะไปนิพพานที่ไหน พระสารีบุตรกลาวตอบวา “ที่บานเกิด” หลังจากนั้นพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหเขานิพพานได (๒). เปนเชนนั้นครับ (๓). ผูใดประสงคมิใหจิตเศราหมอง พึงดูพระอริยสาวก  เปนตัวอยาง แลวพัฒนาจิตใหเขาถึงธรรมแมเพียง ขั้นตน เปน พระ โสดาบันที่ ตาย เกิด อีก ไม เกิน เจ็ดชาติ ยังมีความทุกขเหลือนอยเทาขี้ฝุนติด ปลายเล็บ เมื่อเทียบกับความทุกขที่กำจัดได แลว เหมือนขี้ฝุนที่หลงเหลืออยูในพื้นปฐพี .... พิสูจนแลวจริงครับ
 21. 21. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๒๑ 21๗. กลัวสัมภเวสีคำถาม กราบเรียนอาจารย ดร. สนอง อาจารยคะ คุณพอหนู(วิคมน สิริทิพากร) ไดถูกรถชนที่หนารานดาวคะนอง จ.ลำพูน เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๕๓ และทานไดเสียชีวิตลงที่ รพ.ลำพูน ๒๙ ส.ค. ๕๓ หนูมีคำถามมาปรึกษาอาจารยดังนี้คะ ๑. คุณพอหนู เปนสัมภเวสี ใชไหมคะ แลว หนูจะทำอยางไรที่พอจะชวยทานไดบาง แลวเราจะทราบไดอยางไร วาทานจะหมดอายุขัยเมื่อใด (ปจจุบันหนู ปฏิบัติธรรมอยูที่บานและจะลาพักรอนไปปฏิบตทีวัดตาลเอน วัดอัมพวันหรือ ยุวพุทธฯ ั ิ่ตามแตโอกาสจะเอื้ออำนวยคะ) ไมนานมานี้ รุนนองมาคางเปนเพือนทีบาน ไดเห็น ลักษณะคลายคุณพอมายืนทีหนาบานคะ นอง ่ ่ ่เขามันใจวาไมใชคนแนๆ หนูเลยอธิฐานบอกเจาทีหรือเทวดาทีปก ่ ่ ่ปกษรักษาบานหนูอยู หากเปนคุณพอจริงๆใหคุณพอเขามาอยูใน บานได จะได ไมรอน หนาวหรือเปยก หนูทำถูกไหมคะ แตแลวก็ทำใหหนู กลัว ไมกลาอยูบานคนเดียวอีกคะ ๒. นอกจากการเสียชีวตดวย อุบตเหตุแลว การเสียชีวต ิ ั ิ ิอยางใดอีกที่จะทำใหเปน สัมภเวสีคะ ๓ . ได อานที่ อาจารย ตอบ คำถาม หลาย ทาน ใน เรื่องสัมภเวสีแลว แตยังสงสัย(กลัว) วา สัมภเวสี สามารถปรากฏ
 22. 22. ๒๒ : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m22ใหเห็นหรือสื่อสารกับเราไดหรือไมคะ คือ ขณะนี้หนู กลัวจนจิตไมเปนสมาธิ ปฏิบตธรรมไดบางไมไดบาง หนูกำหนด กลัวหนอๆ ั ิๆๆ คิดหนอๆๆ ก็ยังไมนิ่งคะ จึงลืมตาแลว เดินจงกรม บางครั้งก็กังวลใจ วุนวายใจ หนูจะแกไข อยางไรดีคะ ขอบคุณอาจารยดร. สนอง ที่เมตตาตอบคำถามหนูคะคำตอบ (๑). ผูที่ตายกอนครบอายุขัย ตองเปลี่ยนสภาพจากรูปกายหยาบ ไปเปนรูปนามละเอียดที่เรียกวา สัมภเวสี ตรงกันขามผูที่ตายตามอายุขัยกำหนด ตองไปเกิดในรูปใหมเปนสัตว(รูปนาม) อยูในภพใดภพหนึ่งของวัฏฏะ ตามกรรมที่ทำไวเปนเหตุ ขออนุญาตเจาที่ใหสัมภเวสีเขาบริเวณบานได เปนการกระทำที่สมควร แตสมควรยิ่งกวา หากไดทำบุญ (บุญกิริยาวัตถุ ๑๐) แลวอุทิศบุญใหกับสัมภเวสี (๒). คำวา “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ซึ่งเปนผลมาจากอดีตของผูตาย ประพฤติกรรมตัดรอนมากอน เชน ฆาสัตว สรางเครื่องมือทำลายชีวิตของผูอื่น ดื่มสุรา ฯลฯ (๓). ผูใดปฏิบัติสมถภาวนา แลวปรารถนาใหจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ ตองเอาศีลที่ ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย ลงคุมใหถึงใจ แลวจึงนำตัวเองเขาปฏิบัติธรรมขางตน โดยมีสัจจะ มีความเพียร และไมสงสัยในคำชี้แนะของครูบาอาจารยผูเขาถึง
 23. 23. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๒๓ 23ธรรมมากอน โอกาสจิตตั้งมั่นเปนสมาธิและเกิดความรูแจงในสรรพสิ่ง เชน กลัวผี กลัวตาย กลัวยากจน กลัวไมสบาย ฯลฯจะไมเกิดขึ้น .... พิสูจนไหม?๘. ผีคืออะไรคำถาม กราบเรียนอาจารยสนองที่คารพยิ่ง ผี คือ อะไร หนูมีอวิชชาอยูมากคะเกี่ยวกับความเขาใจเรื่องผี คือเมื่อใดถาหนูตองอยูในที่มืดแลว จะมีมโนภาพเห็นแตสิ่งนากลัวคนตาย หนูอยากถามวา ผี ที่แทคืออะไร (ความหมายทางธรรม) หนูอยากเขาใจใหถูก และจะไดเลิกกลัวหากรูวาแทจริงแลว ผี คืออะไร มีความสามารถแคไหน และเราควรทำอยางไรหากเผชิญในขณะที่สติยังไมเขมแข็งพอ หนูปฏิบัติแนวอานาปานสติ ของทานพุทธทาสทานไมเอยถึงเรื่องแนวนี้เลยเราเลยไมไดคำตอบที่แท เลยจัดการกับใจไมถูกบอกความจริงใหจิตรูในสิ่งแทจริงไมไดเลย ยังกลัวมาก อยากรบกวนถามเปนขอนะคะเพื่อจะไดตอบงาย ๑. ผี มีจริง หรือไม
 24. 24. 24 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๔ ๒. ถามี ผีทำรายคนไดหรือไม ๓. ถาเราเผชิญหนากับผีเราจะตองทำอยางไร หากสติเรายังออนอยู ๔. มีวิธีฝกใหเลิกกลัวไดหรือไม หนูไมอยากกลัว เพราะดูเหมือนเรืองไรสาระทีไมเกียวกับการปฏิบติ แตจิตมันฝงใจมาก ่ ่ ่ ัเมื่ออยูในที่มืดแลวเปนทุกครั้ง ฝกสูกับความรูสึกนี้แลวนอนคนเดียวตอนไปปฏิบตธรรม ยังไมมคำตอบใหจิตเลยยังกลัวอยูมาก ั ิ ี คะ ดวยความเคารพอยางยิ่งคะคำตอบ คำวา “ผี” หมายถึง สภาวะของจิตวิญญาณที่มองไมเห็น แตเชื่อกันวาอาจปรากฏเปนรูปนามหยาบใหระบบประสาทสัมผัสได และใหคุณใหโทษกับมนุษยได ในทางธรรม “ผี” หมายถึง สัมภเวสี ที่ยังไมไปเกิดเปนสัตวอยูในภพใดๆของวัฏฏะ เมื่อใดที่ผูถามปญหาพัฒนาจิตใหมีกำลังของสติกลาแข็ง และมีปญญาเห็นถูกตามธรรมไดแลวจะไมกลัวผีอีกตอไป (หากมีโอกาสโปรดอาน ทางสายเอก ของผูเขียน) (๑). ผี (สัมภเวสี) มีจริง ( ๒ ) . ผู ใด สติ กลา แข็ง และ รู จริง เรื่อง ผี ยอม ไม ถูก ผีทำราย
 25. 25. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : 25 ๒๕ (๓). ผูมีสติออนแกปญหากลัวผี ดวยการเปดไฟฟาใหมีแสงสวางแลว ผียอมหายไป (๔). ตองฝกปฏิบัติธรรม ใหไดผลตามแบบที่ผูตอบปญหาเขียนไวในหนังสือ ทางสายเอก๙. รูดวยปญญาเห็นแจงคำถาม เรียน อาจารยสนองที่เคารพ ขอเรียนถามปญหาดังนี้ ทุกวันนีไดพัฒนาจิต ดวยการปฏิบตวิปสสนา ตามทีไดรับ ้ ั ิ ่การอบรมสังสอน จากพระอาจารยวีระนนท วีระนันโท เจาอาวาส ่วัดปาเจริญราช คลอง ๑๑ ปทุมธานี ดวยการเดินและนั่งสลับกันตามเวลาและโอกาสจะอำนวย แตพยายามรักษาสมดุลของการนั่งและการเดิน ถานั่งจะนั่งขัดเพชรสูงสุดได ๑ ชั่วโมง มองเห็นพองยุบชัดเจน ถาเผลอก็จะสามารถเรียกสติกลับมาไดเร็วขึน ้เวลาเดินสติก็จะอยูทีเทามองเห็นการยก การยาง การเหยียบ ถา  ่เผลอก็จะเรียกสติกลับมาไดเชนกัน แตมีปญหาวาบางครังรูสกได ้ ึวาจิตเกิดดับๆๆ เร็วและมากมาย ตลอดเวลา จึงอยากจะทราบวามีวิธตรวจสอบไดอยางไรวาสิงทีเรารูเกิดจากปญญา หรือเกิด ี ่ ่ จากความรูที่ไดยินไดฟงครูบาอาจารยสอนมากันแน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
 26. 26. 26 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๖คำตอบ ผูใดปฏิบตสมถภาวนา แลวจิตตังมันเปนสมาธิจวนแนว  ั ิ ้ ่แน (อุปจารสมาธิ) แลวนำจิตไปพัฒนา (วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญาเห็นแจงไดแลว ยอมรูเห็นเขาคำสอนของผูอื่นไดวาถูกหรือผิดไปจากธรรมวินัยในพุทธศาสนา .... สัจธรรมพิสูจนไดตามแนวนี้๑๐. เห็นดวยไหมคำถาม กราบเรียนทานอาจารยสนอง วรอุไร ผม ขอก ราบ เรียนขออภัย ทาน อาจารย กอนที่จะ ถามคำถามนี้ เพราะผมไมเคยเห็นมีใครจะสนใจถามคำถามนี้ในที่อื่นใดเลย ผมเกรงวาผมจะเปนเหมือนคนโงหรือคนที่มาลองภูมิทานอาจารย แตหามิไดผมไมเคยคิดจะลบหลูทานอาจารยแตประการใดเลย หากเปนคำถามทีไรสาระทานอาจารยงดทีจะไม ่ ่ตอบก็ไดนะครับ ผมไดยนชือเสียงทานอาจารยมากอนแตเพืงจะ ิ ่ ่ไปฟงการบรรยายธรรมของทาน เมื่อเสารที่ ๑๘ กันยายน นี้ ที่โรงปูนซิเมนทไทย บางซื่อ ผมก็นึกอยากจะถามคำถามนี้กับอาจารย ณ ที่ประชุมนั้น แตผมไมกลา ผมจึงแอบเก็บมาถามในวันนี้ คำถามของผม
 27. 27. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๒๗ 27มีอยูวา อันวาดวงวิญญาณทีอยูในกายมนุษยและสรรพสัตวทัง  ่  ้หลายนี้ เกิดมาแตไหน และเกิดมาไดอยางไร ? และผมเคยไดยน ิหรืออานพบมาวา มนุษยทุกคนในทีสดก็จะไดเขานิพพานหมดทุก ุ่คน อาจารยพอจะเห็นดวยไหมครับ ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ ที่นี้ดวย ขอใหทานอาจารยจงมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและอายุยืนยาวที่ชวยเหลือตนเอง ไดตลอดไปนะครับ ขอแสดงความเคารพอยางสูงคำตอบ สิ่งที่ไมควรคิด (อจินไตย) ที่พระพุทธโคดมไมทรงตอบสี่อยาง ไดแก ๑. วิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลาย (พุทธวิสัย) ๒. วิสัยแหงฌาน (ฌานวิสัย) ๓. วิบากของกรรม (กรรมวิบาก) ๔. ความคิดเรื่องโลก (โลกจินตา) ดังนันสิงทีถามไป คือ ดวงวิญญาณของมนุษยและสัตว ้ ่ ่เกิดมาแตไหน เปนอจินไตย ขออภัยไมตอบ ที่ถามไปวา เกิดไดอยางไร ตอบวา : เกิดไดเพราะแรงผลักของกรรมที่ทำสั่งสมไวในดวงจิตเปนตนเหตุ อาทิ ความหลง เปนเหตุผลักดันจิตวิญญาณใหไปเกิดเปน สัตวเดรัจฉาน
 28. 28. 28 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๘ ความโลภ เปนเหตุผลักดันจิตวิญญาณใหไปเกิดเปนสัตวเปรต สัตวอสุรกาย ความโกรธ เปนเหตุผลักดันจิตวิญญาณใหไปเกิดเปนสัตวนรก ศีล ๕ เปนเหตุผลักดันจิตวิญญาณใหไปเกิดเปน สัตวมนุษย ทานและศีล หรือ กุศลกรรมบท ๑๐ เปนเหตุผลักดันจิตวิญญาณใหไปเกิดเปน สัตวเทวดาในสวรรค ฌาน เปนเหตุผลักดันจิตวิญญาณใหไปเกิดเปน สัตวพรหม อยูในพรหมโลก อานหนังสือแลวพบวา “มนุษยทุกคน ในที่สุดจะไดเขานิพพานทุกคน” เปนความเห็นของผูเขียนหนังสือ แตผูทรงความ  สัพพัญูรูวา มนุษยเปรียบไดกับบัว ๔ เหลา บัวเหลาที่ ๑-๓เทานันทีสามารถพัฒนาจิตจนเขาถึงพระนิพพานได ผูตอบปญหา ้ ่ มิไดปลงใจเชื่อตามหลักกาลามสูตร แตไดไปพัฒนาจิตตามแนว สติปฏฐาน ๔ จึงรูวา มนุษยทุกคนไมสามารถเขา นิพพานได เวนไวแตบัวเหลาที่ ๑-๓ เทานั้น ที่ พัฒนาจิตแลวสามารถเขาสูพระนิพพานได
 29. 29. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๒๙ 29๑๑. อยากชวยคนอื่นคำถาม กราบสวัสดีคุณพอสนองที่เคารพ ดวยความเคารพเลื่อมใสในตัวของคุณพอ ในคำสอนของคุณพอลูกจึงขอเรียกแทนตัวเองวาลูกนะครับ คุณพอครับตอนนีลูกอายุ ๒๓ ปมีหนาทีการงานดี ชีวตทีผานมาของลูก เต็ม ้ ่ ิ ่ไปดวยบาป ลูกไมมีหิริโอตตัปปะ เพราะลูกสงสัยในโลกหลังความตาย กลาวคือลูกไมแนใจวามีจริงหรือไม ลูกจึงนึกถึงแตความสุขที่อยูตรงหนาเทานั้น (แตก็ไมไดเปนคนเลวเสียทีเดียว) แตตอนนี้ จากคำสอนของคุณพอ ทำใหลูกเชื่อวาโลกหลังความตายมีจริง และ ลูกกำลังจะหาทางพิสูจนใหเห็นจริงดวยตัวของลูกเอง ผานคำสอนของคุณพอ และการบรรยายของคุณพอ คุณพอครับ ลูกทำผิดศีลขอ กาเมฯ กับหญิงคนหนึ่งเธอมีสามี และ ลูกแลว เพราะสามีของเธอทำเหมือนไมไดรักเธอแลว คือเขาไปมีหญิงอื่น ลูกไมเคยกลัวบาป เพราะคิดวาไดทำใหเธอมีความสุข จนกระทั่งตอนนี้เธอเสียชีวิตแลว ลูกจึงไดเขาใจหัวใจของตนเองวา แทที่จริงแลว ลูกรักเธอเพียงใด การสูญเสียครั้งนี้ ทำใหลูกกลัวกับการที่จะตองมีความรัก และ สูญเสียคนที่รักไปอีก ลูกไมอยากเสียใจอีกแลว ลูกอยากชวยเธอผูลวงลับใหพนทุกข จะเปนไปไดหรือไมครับ
 30. 30. 30 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๓๐ ทุกวันนี้ จากทีไมเคยสวดมนตกอนนอน ลูกทำทุกวัน จาก ่ที่ไมเคยทำบุญ ลูกทำเมื่อมีโอกาสเสมอ เพราะเปนหวงเธอ คุณแมของเธอก็แนะนำใหลูกหาการบรรยายของคุณพอมาฟงจนลูกพบกับ www.kanlayanatam.com ที่แหงนี้ไขขอของใจใหลูกไดมากมาย แตลูกอยากถามในกรณีสวนตัวของลูกดวยครับ ๑. กรรมของเธอที่ลูกเปนผูรวมกอ ลูกขอรับไวเองทั้งหมดไดหรือไม ถาไดตองทำอยางไรครับ ๒. เรื่องปดอบายภูมิ ถาหากลูกมีบุญพอที่จะทำได ลูกจะชวยใหเธอ บิดา มารดาของลูก และคนอื่นๆ ปดอบายภูมิไดหรือไม อยางไรครับ (ทั้งที่ไดลวงลับไปแลว และ ยังมีชีวิตอยู) ลูกพอมีคำตอบในใจบางแลว แตอยากกราบขอคุณพอชวยไขขอของใจเพือใหลูกสินสงสัยดวยครับ ยิงลูกศึกษาจากคำ ่ ้ ่สอนผานการสนทนาธรรมของคุณพอเทาไหร ลูกยิ่งเห็นวาสิ่งที่ลูกพึงกระทำคือ ปลอยวาง และเขาใจวาสัตวโลกเปนไปตามกรรม ลูกจึงมาคิดตอวา นีคงไมใชเรืองบังเอิญทีชีวตของลูก ได ่ ่ ่ ิเขามาพยายามศึกษาธรรมะ ทั้งที่ ตลอดชีวิตที่ผานมา ไมมีเคยมีความคิดเหลานี้เลย สุดทายนี้ ขอคุณพอ และ ทีมงานกัลยาณธรรม จงมีแตความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อจะไดชวยใหผูที่หลงทางไดพบกับสิ่งที่ เปนความสุข ความสงบอยางแทจริง ดวยความเคารพ
 31. 31. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๓๑ 31คำตอบ ผูใดปฏิบัติสมถภาวนา จนจิตเขาถึงความทรงฌานไดแลว เมือถอนจิตออกจากความทรงฌาน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ่ยอมรู เห็น เขาใจวาชีวตดำเนินเวียนตาย-เวียนเกิด มานับภพชาติ ิไมรูจบ ผูที่อยูหลัง ประพฤติตนใหมีบุญ แลวอุทิศบุญใหผูลวงลับ หากเขามาอนุโมทนาบุญได เขายอมไดรับบุญนั้น (๑). เปนกรรมที่สองคนตองรับผลของกรรมรวมกัน ( ๒ ) . ไมมี ใคร ชวย ใคร ได เขา ตอง ชวย ตัว เอง ดัง ที่พระพุทธ โค ดม ได ทำให ดู เปนตัวอยาง พระ พุทธะ ไม สามารถชวยพระเทวฑัต (พี่ภรรยา) ไมสามารถชวยพระเจาสุปปพุทธะ(พอตา) ใหพนจากนรกได จึงปลอยวางเปนอุเบกขา๑๒. เพศที่สามคำถาม กราบสวัสดีทานอาจารยสนอง วรอุไรนะครับ วันนี้ผมมีคำถามจะมาถามทานอาจารยครับ ผมยังคางคาใจเรื่องเพศที่สามครับ จึงอยากถามคำถามดังนี้ครับ ๑. ที่อาจารยบอกวา ไมสามารถบรรลุโลกุตรธรรมไดแตการทีตองไดเกิดมาเปนเพศทีสาม ก็เพราะทุศลขอทีสาม แลว ่ ่ ี ่
 32. 32. 32 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๓๒ถากรณีเชนนี้ บุคคลที่เคยทุศีลขออื่นๆ ก็ตองไมสามารถบรรลุโลกุตรธรรมไดเชนกันสิครับ ๒. ทีอาจารยบอกวา สามารถบรรลุไดแตโลกิยธรรมนัน ่ ้หมายถึง ยังสามารถเขาฌานได ยังสามารถมีคุณวิเศษหาอยางได รวมไปถึงไปเกิดสูงสุดในพรหมได ใชไหมครับ ๓. แลวการที่คนเพศที่สาม อยางเกย กระเทย จะไปปฏิบตธรรมดวยการบวชเปนพระ จะสมควรไหมครับ หรือทำได ั ิมากแคบวชพราหมณ นุงขาวหมขาว ๔ . เรา ไมมี วิธี อื่นๆ ที่ จะ แกไข ขอ ที่ ไม สามารถ บรรลุโลกุตรธรรมไดจริงเหรอครับ หากบุคคลเพศที่สามไมปรารถนาจะมารับทุกขอีก อยางการเกิดมาเปนมนุษยอีกแลว กรณีศึกษาในสมัยพุทธกาลยังจะพอมีไหมครับ ๕. แลวกรณีที่เพศที่สาม ที่เขารับการบำบัดรักษาทางจิตวิทยาใหหายแลว สามารถกลับมาบรรลุโลกุตรธรรมไดไหมครับ รบกวนอาจารยดวยนะครับ ตอนนีรูสกทุกขใจมาก ไมรู ้ึจะทำเชนไรดี ขอบคุณลวงหนาครับคำตอบ (๑). ผูใดประพฤติทุศีล และชดใชหนี้เวรกรรมจนหมดแลวเมือใด ผูนันจึงจะสามารถพัฒนาจิตจนเขาถึงโลกุตตรธรรม ่  ้ได
 33. 33. ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๙ : ๓๓ 33 (๒). บรรลุโลกิยธรรมเบื้องตนได แตไมสามารถพัฒนาจิตใหเขาถึงความทรงฌานได (๓). ถาถือเครงครัดตามวินยทีพระพุทธโคดมบัญญัตไว ั ่ ิกระเทยไมสามารถบวชเปนภิกษุได (๔). สิริมาและอัมพปาลี หยุดประกอบอาชีพโสเภณีอยางเด็ดขาด แลวหันมาประพฤติทาน ศีล ภาวนา ยังสามารถพัฒนาจิตใหเขาถึงความเปนอริยบุคคลได (๕). ผูที่บำบัดอาการวิปริตทางจิตจนหายเด็ดขาดแลวสามารถพัฒนาจิตใหเขาถึงอริยธรรมได๑๓. หักคอปลาคำถาม กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ผมเพิ่งเริ่มสนใจปฏิบัติธรรม เชน สวดมนต นั่งสมาธิเดินจงกรม ฟงธรรมจาก ผูรูธรรม จากพระสงฆ แตสวนใหญจะฟงจาก ซีดี เพราะฟงขณะขับรถ ผมมีความเชือวา บุญ บาป ่มีจริง เวร กรรมมีจริง ผมไดตั้งปณิธานไวกับตัวเองและเพื่อนรวมงาน วา ผมจะนำ ศีล หา มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันใหครบจากการฟงธรรม ทราบวาถารักษาศีล หา ไมบกพรอง ไปจนถึงวาระสุดทายของชีวิต มีโอกาสจะไดกลับมาเกิดเปนมนุษย
 34. 34. 34 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๓๔ อาจารยฯครับถึงแมความทุกขจะมีมากเหลือเกินในโลกมนุษย แตผมก็อยากเกิดมาเปนมนุษย และตองการบวชเรียนตั้งแตเปนเณร ศึกษาพระธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถายทอดใหกับเพือนมนุษย อาจารยฯครับชาติหนาผมก็ไมแนใจ ่วาจะไดเกิดมาเปนมนุษยอีก ผมก็เลยตองรีบทำบุญ ทำทานถือศีล ภาวนา เพราะผมเคยทำให แม และ พอ เสียใจ เมื่อครั้งที่ผมเปนวัยรุน แมผมรองไหเสียใจเพราะผมแสดงพฤติกรรมกาวราว เชน โยนถวยจานขาวทิ้งตอหนาแม โยนวิทยุทิ้งตอหนาแม ตั้งแตผมเรียนจบปริญญาตรีจนถึงปจจุบน ผมปฏิบัติตัวเปน ัลูกที่ดีมีความกตัญู มาตลอด ผมมีความรูสึกไดวา แมและพอ มีความภูมิใจในตัวผมพอสมควร ที่ไมเกเร มีหนาที่การงานที่มั่นคง แตพอผมเสียชีวิตแลวตั้งแตวันที่ ๒๕ พ.ย ๔๙ ขออภัยนะครับอาจารยฯทีเลายาวไปหนอย ผมมีคำถาม ่ดังนี้ครับ ๑ . อายุ ประมาณชั้น ประ ถมฯ ผม เคย เห็น วิญญาณและเห็นพรอมกับนองสาว เวลากลางคืน ลักษณะคือไมมีเทาเคลื่อนไหวลักษณะลอย ไมไดเดินเหมือนมนุษยเรา รูปรางการแตงกายเห็นชัดเจน เวลานั้น ผมและนอง ตะโกนเรียกพอวามีคนเขามาในหอง ผมและนองเลาลักษณะการแตงกาย คนที่เราเห็นใหพอฟง พอก็นิ่งไปชั่วขณะ แลวก็บอก ผมกับนอง วาเปนการแตงกายของยา (แมของพอ) แลวพอก็มองขึ้นไปที่ขื่อบาน บนขื่อมีกระดูกของยาที่พอไปนำมาจากวัดเก็บไว เพื่อรอ

×