Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำขอแก้บน ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐาน กับพระพุทธโสธร

40,722 views

Published on

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

คำขอแก้บน ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐาน กับพระพุทธโสธร

  1. 1. คำขอแก้บน ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐำน กับพระพุทธโสธร เครื่ องบูชำ สำหรับทำกำรแก้บน ๑. ถำดแบน ขนำดใดก็ได้ ๒. ไข่ไก่ หรื อ ไข่เป็ ด ก็ได้ นำมำต้ม (ไข่จำกฟำร์มซีพเี ท่ำนั้น เนื่องจำกไข่ซีพไม่มีเชื้อตัวผูผสม) จำนวน ี ้ ตำมที่จะสำมำรถใส่ ในถำดที่ท่ำนเลือ กใช้ และเมื่อ ใส่ ถ ำดแล้ว ไข่ไม่ สำมำรถกลิ้งในถำดได้ แถว เดียว หรื อซ้อนขึ้นหลำยแถวก็ได้แล้วแต่ควำมสะดวก (ไข่ตมที่ทำกำรบูชำแล้ว ท่ำนสำมำรถลำ และ ้ นำมำรับประทำนต่อได้) ๓. น้ ำดื่ม ๔. พวงมำลัย วิธีกำร ่(ขอให้ทำนตั้งจิตอธิษฐำน สำรวม กำย วำจำ ใจ และกล่ำวเปล่งเสียงออกมำตำมคำกล่ำวด้ำนล่ำงนี้ กำรกล่ำวนี้ จะบรรลุผลได้ เมื่อท่ำนได้เกิดอำกำรปิ ติ(๑)ทั้ ง ๓ กำล ได้แก่ กำลแรกเมื่อตั้งจิตอธิษฐำน, กำลที่สองเมื่อกล่ำวเปล่งเสียง และ กำลสุดท้ำยเมื่อท่ำนกล่ำวเสร็จ) คำกล่ำวเปล่งเสี ยง (ตั้งนะโม ๓ จบ)ข้ำพเจ้ำชื่อ......................................................................................................................................ขอแก้บนกับ พระพุทธโสธร เรื่ อง ศีลข้อ ๔ สัจจะอธิษฐำน ดังนี้...หำกแม้นว่ำข้ำพเจ้ำ ได้เคยตั้งสัจจะอธิษฐำน ทั้งเปล่งวำจำอธิษฐำน หรื อ ตั้งมโนอธิษฐำน เคยให้คำสัญญำ หรื อคำสำบำนใดใดไว้ในอดีตชำติ และปัจจุบนชำติ กับผูใดผูหนึ่ง อำจจะรู ้เท่ำทันก็ดี ั ้ ้ไม่รู้เท่ำทันก็ดี แม้นกำลเวลำจะล่วงลับไปแล้ว แต่คำเหล่ำนั้น ได้ปรำกฎในปัจจุบนชำติ และไม่ ัเป็ นประโยชน์เกื้อกูลซึ่ งกันและกันทั้งสองฝ่ ำยในปัจจุบน หรื ออนำคตข้ำงหน้ำ ข้ำพเจ้ำขอถอน ัคำอธิษฐำน คำมันสัญญำ คำสำบำนนั้นๆ ที่ติดตำมมำในอดีตชำติ ติดตัวตำมมำในปัจจุบน และ ่ ัจะติดตำมไปในอนำคต ขอให้ต่ำงฝ่ ำยต่ำงเป็ นอิสระต่อกันและกัน ณ บัดนี้ ด้วยเถิด ชัญญ์ชญำ ศรี รัตนกูล / ๐ ๘ ๒ – ๑ ๙ ๕ ๑ ๙ ๕๕
  2. 2. หำกข้ำพเจ้ำ ได้เคยตั้งจิตอธิษฐำนสิ่ งใดในอดีต อันไม่เป็ นประโยชน์ ไม่เป็ นสิ่ งเกื้ อกูล เป็ นสิ่ งที่ขัดขวำง เป็ นมลทินในกำรปฎิบติธรรม ในกำรบรรลุธรรม ในกำรเห็นซึ่ งมรรคผลนิพพำน ัข้ำพเจ้ำ ขอตั้งจิตอันบริ สุทธิ์บริ บรู ณ์น้ ี ถอนคำอธิษฐำนนั้นๆ จงทุกประกำร เพื่อกำรบรรลุธรรมเพื่อควำมพ้นทุกข์ แม้ในปัจจุบนชำติน้ ี หรื ออนำคติชำติสืบต่อไปด้วยเทอญ... ั นิพพานะปัจจะโย โหตุ สำธุ สำธุ สำธุ อนุโมทำมิ ฯ ............................................................................................................................... คำลำข้ำวพระพุทธ เสสัง มังคะลำ ยำจำมิ ข้ำพเจ้ำขอรับสิ่งที่เหลืออันเป็ นมงคลนี้ สำธุ สำธุ สำธุ อนุโมทำมิ ฯ ............................................................................................................................... (๑) ลักษณะอำกำรปี ติ มีลกษณะ ๖ อย่ำง (อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ดังนี้ ั ๑. น้ ำตำไหล ทั้ง ๓ กำล ๒. ขนลุก ขนชัน ๓. รู ้สึกว่ำ ตัวเรำใหญ่ข้ ึน ๔. รู ้สึกว่ำ ตัวเรำเล็กลง ๕. รู ้สึกว่ำ ตัวเรำโยกโคลง หรื อ หมุนวน หรื อ เอียง ๖. รู ้สึกว่ำ ตัวเรำจะลอย (ท่ำนใดที่มีอำกำรในข้อนี้ แสดงว่ำ ท่ำนเคยได้อภิญญำมำก่อน ให้ท่ำนไปพบ ครู บำอำจำรย์ที่ท่ำนเคำรพและศรัทธำ เพือขอคำแนะนำในกำรปฎิบติธรรมต่อไป) ่ ั ................................................................................................................................................. ชัญญ์ชญำ ศรี รัตนกูล / ๐ ๘ ๒ – ๑ ๙ ๕ ๑ ๙ ๕๕
  3. 3. คำขอขมำ (นโม ๓ จบ) อิติ สุ คะโต อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธำยะ ปะฐะวี คงคำ พระภุมมะเทวำ ขะมำมิหงฯ ัหำกข้ำพเจ้ำได้ประมำทพลำดพลั้งล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริ ยสงฆ์ ตลอดถึงเทพำรักษ์ รุ กขเทวดำ พระภูมิเจ้ำที่ พระแม่คงคง พระแม่ธรณี และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้งหลำย อีกทั้ง ับุพพกำรี ชน บิดำมำรดำ ครู บำอำจำรย์ ผูมีพระคุณ กัลยำณมิตร ญำติพ่นอง เจ้ำกรรมนำยเวร ้ ี ้ตลอดทั้งสรรพสัตว์ท้งหลำยทั้งปวงฯ ัด้วยกำยกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ จะด้วยเจตนำ หรื อ ไม่เจตนำก็ดี จะรู ้ หรื อ ไม่รู้ก็ดีจะระลึกได้ หรื อ ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น ทั้งในที่ลบที่แจ้ง ทั้งในอดีตชำติ ในปั จจุบนชำติ ั ัและแม้แต่อนำคตชำติก็ดี ข้ำพเจ้ำขอตั้งจิตอันบริ สุทธิ์น้ ี กรำบขอขมำลำโทษ ต่อท่ำนทั้งหลำยขอให้ท่ำนทั้งหลำย ได้โปรดอโหสิ กรรม อดโทษ ยกโทษ ละเว้นโทษ อันเป็ นอภัยทำน ให้แก่ข้ำพเจ้ำ อย่ำได้มีเวรมีภย อย่ำได้จองเวรจองกรรมต่อกันและกันเลย นับตั้งแต่บดนี้ เวลำนี้ เป็ น ั ัต้นไป จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะเข้ำถึงซึ่ งพระนิพพำน ในปัจจุบนกำล ชำติน้ ีเทอญ ั สำธุ สำธุ สำธุ อนุโมทำมิ ........................................................................................................................................................ บทกรวดน้ำอัปปะมัญญำ ปุญ ญัส สิ ทำ นิ กะ ตัส สะ ยำ นัญ ญำ นิ กะ ตำ นิ เม เต สัญ จะ ภำ คิโ น โหน ตุ สัต ตำ นัน ตำป ปะ มำ ณะ กำ สัตวะทั้ง ๓๑ ภูมิ ไม่มีที่สิ้นสุ ด ไม่มีประมำณ จงมีส่วนแห่ งบุญที่ขำพเจ้ำ ได้ทำในบัดนี้ ้ และแห่ งบุญอื่น ที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว และจงเป็ นพะละวะปัจจัย ให้ทุกท่ำน ถึง ซึ่ง วีสะติอริ ยะมรรคคะ วีสะติสำมัญญะผะละ เอกกะนิพพำนะ โดยเฉี ยบพลัน ในปัจจุบนกำลชำติน้ ี เทอญ ั สำธุ สำธุ สำธุ อนุโมทำมิ

×