อมรา สินทวีวงศ์
ค ำ น ำ ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม       ชมรมกัลยาณธรรม       หนังสือดีอันดับที่ ๗๒        ธรรมะ ดัด ส...
คำนิยม .......................................................................... ๗  สิ่งดี ดี ใหดวยใจ ...................
๖                                            ๗     จิตของตน      เตื...
๘                                                             ...
๑๐                                                            ...
๑๒                                                            ...
๑๔       ๑  มรดกธรรม           จากพอ        การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข การประสบ   กับสิ...
๑๖  มรดกธรรม จากพอ                                                ธรรมะ ด...
๑๘  มรดกธรรม จากพอ                                              ธรรมะ ดัด ...
๒๐  มรดกธรรม จากพอ                          ๒๑       เมื่อคุณพอเริ่มปวย สิ่งที่ฉันทำไ...
ธรรมะ ดัด สันดาน  ๒๓                             ไปครั้งนั้นไปคนเดียวไมรูจักใคร ทุกๆ คนเป...
๒๔  พุทธานุภาพ ปรากฏ                                                   ...
๒๖  พุทธานุภาพ ปรากฏ                                              ธรรมะ ดัด ...
๒๘  พุทธานุภาพ ปรากฏ                                                   ...
๓๐  พุทธานุภาพ ปรากฏ                                                   ...
๓๒  พุทธานุภาพ ปรากฏ                                                  ธร...
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
อมรา สินทวีวงศ์  ธรรมะดัดสันดาน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อมรา สินทวีวงศ์ ธรรมะดัดสันดาน

660 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อมรา สินทวีวงศ์ ธรรมะดัดสันดาน

 1. 1. อมรา สินทวีวงศ์
 2. 2. ค ำ น ำ ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม ชมรมกัลยาณธรรม หนังสือดีอันดับที่ ๗๒ ธรรมะ ดัด สันดาน ไดรูจักตัวตน ของคุณหนิง อมรา สินทวีวงศ บนถนน : อมรา สินทวีวงศ สายบุญ ซึ่งเมื่อไดมาอานเรื่องราวของเธอแลวเห็นวาจะเปน จัดพิมพโดย ประโยชน ตอ สาธุชน ผู สนใจ ที่ จะ กะเทาะ เปลือกของ ตัว ตน ชมรมกัลยาณธรรม โดย การ เจริญ จิตตภาวนา ซึ่ง คุณ หนิง เปน ตัวอยาง ได ยอด เยี่ยม สามารถเปดใจเลาเรื่องราวของตนไดอยางไมเขินอาย ๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง ในความโงเขลาเบาปญญา (ในเบื้องตน) เมื่อไดธรรมะลางใจ จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒๙๖๒๔ (ดัดสันดาน ตามที่เธอเรียก) เธอกลับกลายเปนอีกคน ดวย หรือ ชมรมกัลยาณธรรม ๘๙/๖-๗ ซอยศึกษาวิทยา จิตใจ ดวง ใหม ที่ นา ปรบ มือ ยกยอง ให พรอม ถึง ความ มุง มั่น ถ.สาธรเหนือ สีลม บางรัก กทม. โทร. ๐๒-๖๓๕๓๙๙๘ ปรารถนาที่จะทดแทนคุณของพระศาสนา และครูบาอาจารย ภาพปก, ภาพประกอบ : เจอ ซิ่ว เซียง ใหทานผูอานทุกทานไดรับพรอันประเสริฐในชีวิต เฉกเชนเธอ ไดรับอยางนาอนุโมทนาจัดพิมพ : กอนเมฆแอนดกันยกรุป โทร. ๐๘๙ ๑๐๓-๓๖๕๐ พิมพครั้งที่ ๑ : ๕,๕๐๐ เลม (ม.ค. ๒๕๕๒) ขอเปนกำลังใจใหคุณหนิง บนถนนสายบุญ ทีเธอกำลัง ่ เดินไกลออกไปทุกที และเปนกำลังใจใหเพื่อนสหธรรมมิกทุก ทานทีกำลังคนหา ... ตัวตน ... ดัดสันดานตน เพือไปใหพนจาก ่ ่ ตัวตน ในที่สุด สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหทั้งปวง ชมรมกัลยาณธรรม www.kanlayanatam.com
 3. 3. คำนิยม .......................................................................... ๗ สิ่งดี ดี ใหดวยใจ .......................................................... ๙๗คำนำ ........................................................................... ๑๐ วิทยากร .................................................................... ๑๐๕มรดกธรรมจากพอ ....................................................... ๑๕ คุณยายเรณู ทัศณรงค ............................................... ๑๑๐พุทธานุภาพปรากฏใหเห็นการ เกิด - ดับ ......................... ๒๒ กาวหนึ่ง ..ของชีวิต .................................................... ๑๑๗เจาหญิงหรือนางมารราย ............................................... ๔๒ โยคี ............................................................................ ๑๒๐กระจกใจ ..................................................................... ๕๖ จิตยิ้ม ........................................................................ ๑๒๑ธรรมะจากรังนก ............................................................. ๖๒ เรื่องของนิดา ............................................................... ๑๒๖ไมเห็นทุกขไมเห็นธรรม .................................................. ๗๒ บทสงทาย (สันดานใหม) .............................................. ๑๕๘มาลองตาย .. กอนตาย ................................................. ๘๔ ประวัติสวนตัว .............................................................. ๑๖๘รีโมทชีวิต ..................................................................... ๙๑
 4. 4. ๖ ๗ จิตของตน เตือนตน แกไข ปรับปรุง พัฒนา .... ค ำ นิ ย ม .... ... สำนึกดวยปญญา ... สารฺจ สารโต ญตฺวา อสารฺจ อสารโต เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา ติ ฯ. จาก ธรรมบท ขุททกนิกาย พระไตรปฎก เลมที่ ๒๕ ชนเหลาใดรูสิ่งสาระโดยความเปนสาระ และรู สิ่งใดไมเปนสาระโดยความไมเปนสาระ ชนเหลานั้นมี ความดำริชอบเปนโคจร(อารมณ) ยอยประสบกับสิ่งที่ เปนสาระ สาระในที่นี้ทานหมายเอาสาระ ๗ อยางคือ ๑ ศีล ๒ สมาธิ ๓ ปญญา ๔ วิมุตติ ๕ วิมุตติญาณทัส สนะ ๖ ปรมัตถ ๗ นิพพาน
 5. 5. ๘ ๙ ผูใดเห็น สาระ เปนสาระ หนังสือ “ธรรมะ ดัด สันดาน” โดยคุณ อมรา สินทวีวงศ เลมนี้ ไดเสนอวิธีการและพยายามชักชวนชาวพุทธทั้งหลาย ให อสาระ ไมสนใจ เลิกใผหา หันมาสนใจ การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน พรอมกับไดยกเอา ผูนั้นมี ดำริธรรม เปนสัมมา ประสบการณและความรูสึกสวนตัว มาเปดเผยอยางกลาหาญ โคจรา อารมณทาง อยางเมธี ในมุมของความเห็น ในมุมของความจำ และในมุมของความคิด วิปสส นาธุระ สาระแท หนังสือเลมนี้สามารถชี้ใหเห็นภัยในวัฏฏะ คือ การเวียน วายตายเกิด และก็ชี้ใหเห็นอานิสงสแหงการเจริญวิปสสนา ซึ่ง ไมผันแปร สูยอดธรรม แกนคำสอน ขาพเจาไดยกพุทธวจนะในพระธรรมบทมาขึ้นตน เพื่อสนับสนุน อริยะ สัจจ สี่ ที่โคจร เจตนา ของคุณอมรา นอกจากนี้ เนื้อหาและวิธีปฏิบัติตางๆ ก็ เปนไปอยางเรียบงาย สรุปอยางสั้นๆ ก็คือเมื่อเจริญธรรม (เจริญ ตามบวร พุทธพจน ปรากฏตรง วิปสสนา) จึง สามารถ เขาไป กำหนด รู ใน ทุกข ( ทุกขสัจจะ ) เมื่อ สาระเริ่ม ประเดิมที่ ปฏิบติ ั กำหนดแลว สันดานจึงถูกเปลี่ยนไป (กิเลสตัณหาลดลง) เมื่อ สันดานดีจึงพบกับสันติสุข (ความสงบสุขที่ปราศจากการปรุงแตง) ญาณรูชัด ที่รูป–นาม ตามประสงค อันเปนเปาหมายปลายทางของพุทธศาสนา แนวสติ ปฏฐาน ธรรมจำนง ในที่สุดนี้ ขาพเจาขออนุโมทนาในสวนบุญ อันเกิดขึ้นจาก เปนตนตรง โพธิปก ขิยธรรม เจตนา ของ คุณ อมรา สินทวีวงศ และขอใหสวนบุญนี้ชวยสนอง ก็จะเห็น เดนนิพพุท จุดสาระ ใหคุณอมราและครอบครัว จงถึงซึ่งความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เทอญ ยอดเขมะ มงคลธรรม กัมมัฏฐาน วิวัฒน เจียมพานทอง รวมสาระ จะพึงได หลายประการ บรรณาธิการ วิปสสนาสาร ขอสงสาร ชี้อัตถะ สาระเอย. สำนักงานกลาง กองการวิปสสนาธุระ วัดมหาธาตุ คณะ ๕ กรุงเทพมหานคร ๐๕ พ.ย. ๕๑
 6. 6. ๑๐ ๑๑ ขอใชบันทึกนี้เปนสิ่งที่บอกเลาความโงของตนเองที่หลง อารมณ มาจนปจจุบันก็เกือบหาสิบป และขอมอบความมีสาระ ในธรรม ทีเกิดขึนของผูเขียนหากเกิดประโยชนแกผูอานทานใด หรือ ่ ้   อยางนอยเปนสิ่งที่จะสะกิดใจใหผูอานไดคิดมองตนเองดูตนเอง อยางที่ผูเขียนเกือบลืมรูจกตนเอง เกือบเสียเวลาที่เกิดมา ั ค ำ น ำ จ า ก ผู เ ขี ย น หนังสือ “ธรรมะ ดัดสันดาน” เลมนี้ ขาพเจาเขียนขึ้น เนื่องจากประสบการณตรง ของตนเอง ตั้งแตเริ่มปฎิบัติบูชา (ตามแนวสติปฏฐาน ๔) เพียงหวังจะใหเปน การเลาสูกันฟง ถึงชีวตทีเปลียนแปลงไปเพียงเพราะการไดรูจกตนเองดีขึน ไดรูจก ิ ่ ่  ั ้ ั ธรรมชาติของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบรอบตัวลวนเปนการรวมตัวของ ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม และ ไฟ แลวทุกๆ อยางก็ตองเสื่อมสลาย ผูเขียนเปนผูหญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เวียนวาย ไปเปนธรรมดา นันคือสิงทีมองเห็น สวนสิงทีมองไมเห็นคือความ ่ ่ ่ ่ ่ ตาย เกิด มา ไมรู กี่ ภพ กี่ ชาติ โชค ดี ที่ ชาติ นี้ เกิด มา มี สุ ข คิด การปรุงแตงของจิตใจ ที่จะทำให กอสุข เกิดทุกข มากกวา ทุกข มี กิน มากกวา อด จนทำให หลงตนเอง ประสบการณตั้งแตการสูญเสียคุณพอ อันเปนที่รัก ทำให เรื่องราวตางๆ จะมาจากการปฎิบัติธรรมดวยการกำหนด เริ่มศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค เพื่อปลอบ รูทุกการกระทบทั้งภายนอกและภายในจิตใจ เกิดสภาวธรรมอัน ใจความเสียใจ หนึ่งชีวิต เกิด หนึ่งชีวิต ดับ ลูกชายคน เปนการรับรูดวยตนเอง และสอนตนเอง บอกตนเอง จนสุดทาย เล็กเกิด แลวคุณพอเสียชีวิต สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นทำใหเกิด รูสึกวา ความเคยชินที่เคยทำมาบอยๆ ที่เรียกวา นิสัยถาวร คำถามตนเองเสมอใครทำใหเปน อยางนั้น อยางนี้ สิบ ของตน (สันดาน) นั้นไดเปลี่ยนไป ความสุขงายๆ เกิดขึ้นจาก แปดปทีคุณพอจากไป มาวันนีฉันไดคำตอบใหตนเองแลว ่ ้ ภายในใจของตนเองโดยไมตองอาศัยปจจัยภายนอกเขามาทำให สุข ประตูของความทุกขก็เล็กลง เล็กลง ความเย็น สงบ สบาย ไม ดวยการกำหนดรูใหทันปจจุบน มันจะเทาทันทุกอารมณทีมา  ั ่ ยึด ไมถือ ไมเอา ไมเปน ปลอยวางเปน ก็เขามาเปน นิสัย ความ กระทบ และวางทาทีตอการกระทบนั้นอยางมีสติ กอนที่ เคยชินใหม ไดอยางนาอัศจรรย เพียงแครูใหทันประตูทังหก ตา  ้ มันจะกอตัวเปน สุข หรือ ทุกข หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเปนชองทางที่จะเกิด ทั้ง สุข และ ทุกข
 7. 7. ๑๒ ๑๓ หวังวาเรืองราวของขาพเจาจะมีประโยชนตอผูทีกำลังสงสัย ่  ่ ความสุขอันเปน นิรันดร กลาวคือ เขาสูกระแสพระนิพพานโดย  วา วิปสสนากรรมฐาน คืออะไร จะเริ่มตนอยางไร ทำไปแลวจะ เร็ว ทุกทาน ทุกคน ทุกตน เทอญ ไดอะไร แลวจำเปนไหมที่จะตองเขาไปเรียนรู ขออุทศในบุญกุศลทีเกิดขึนจากบันทึกเลมนี้ ใหแกคณพอ ิ ่ ้ ุ ในครั้งแรกตั้งใจจะเก็บหนังสือเลมนี้ไวแจกแกผูที่มารวม ผูลวงลับ คิดถึงในวันทีละสังขาร ตายจากไปแลว แตพอไดมาเปน วิทยากร ่ ชวยสอนอบรมผูปฎิบตธรรม ก็มีคำถามมากมายของผูปฎิบติ ดังนัน  ั ิ  ั ้ ขอม อบ กุศล ผล บุญ ที่ ขาพเจา ได เพียร ปฎิบัติ ตั้งแต อดีต จนถึงปจจุบันวันนี้ใหแกสามี ผูเปรียบเสมือน พระ ของขาพเจา จึงคิดวา บันทึกเลมนีนาจะเปนประโยชนตอเพือนรวมทุกขและหาก ้ ่ ทานมีขอสงสัยประการใด ขาพเจาก็ยังมีลมหายใจอยู ทีจะตอบขอ ่ ขอขอบพระคุณทุกทานทีอานและเกียวของในการรวบรวม ่ ่ สงสัยนั้นนั้นได บันทึกนี้ เพือเปนกำลังใจใหทุกทานทีกำลังตังใจปฎิบตภาวนา ขอ ่ ่ ้ ั ิ ใหตั้งใจปลุกพระสติ ในตนเอง ทุกคนจะรูไดแนดวยตนเอง แต ขอมอบผลบุญกุศลทังหมดทังสิน ทีขาพเจาไดเพียรปฎิบติ ้ ้ ้ ่ ั ทั้งนี้เปนการปฎิบัติไปเพื่อการทำกองทุกขแหงการเกิดในครั้งนี้ มา อันประกอบดวย ทาน ศีล และภาวนา ตั้งแตอดีตจนถึง ใหสิ้นสุดไปเทานั้นเอง ไมไดเปนการกระทำเพื่อการมี การเปน ปจจุบนวันนี้ ใหแก บิดามารดาผูใหกำเนิด ครูบาอาจารย และผู ั อะไรทั้งสิ้น ทีเกียวของทีไดกลาวอางถึงในเรืองราวแตละชวงแตละตอน เพราะ ่ ่ ่ ่ ทุกอยางเปนเรืองจริงจึงตองมีการกลาวอางถึง ขอทุกๆ ทานไดรวม ่ ขอ ขอบพระคุ ณ ครู บ า อาจารย ทุ ก ท า น ทุ ก องค ที่ อนุโมทนาในธรรมทาน นี้ มี สวน ให ขาพเจา เขาใจ ความ เปน จริง ของ ธรรม คือ ความ เป น ธรรมชาติ บั ด นี้ ข า พเจา ขอ ป วาร ณา ตน เป น ลู ก ของ และหากมีสิ่งใดบกพรอง ดวยความรูเทาไมถึงการณของ พระพุทธเจา ขาพเจา ทำใหเกิดความไมสบายใจแกทานผูอาน และผูเกี่ยวของ ขาพเจาจะดู กาย และใจไปจนถึงซึ่ง ความสิ้นทุกข… ขาพเจาขออโหสิกรรมมา ณ ทีนีดวย อยาไดมีเวรมีกรรมตอกันและ ่ ้ …. กันเลย ขอใหทุกทานไดเปนกัลยาณมิตรตอกันและรวมกันดำเนิน ชีวิตของตนไปจนถึงซึ่งการทำกองทุกขกองนี้ใหสิ้นไป จนถึงซึ่ง อมรา สินทวีวงศ์
 8. 8. ๑๔ ๑ มรดกธรรม จากพอ การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนทุกข การประสบ กับสิ่งที่ไมรักไมชอบใจก็เปนทุกข พอ… ทำใหฉันรูจักการเขาหองพระสวดมนต เพื่อออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรใหคุณพอ หายจากโรคมะเร็งรายทีกำลังจะเกาะกินกระดูก ่ ของทานและลามไปทั่วทั้งรางกาย
 9. 9. ๑๖ มรดกธรรม จากพอ ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๗ พอ…ทีเปนผูใหลูกมาตลอดชีวต ใหการศึกษา ..ใหความ ่  ิ พบเยี่ยมเยียนทานทั้งสอง พวกเรามีความสุขมากขึ้นเพราะ รัก …ใหคำแนะนำทุกๆ ปญหา ศูนยรวมของความรักของครอบครัวไดกลับมาอยูพรอมหนา พรอมตากัน มีคำตอบและปลอบโยนเสมอเมื่อลูกไปเรียนปรึกษา พอ…ไมเคยหลับได ถาลูกๆ ยังกลับบานไมครบ พอ คุณพอ วัย ๕๙ ทานเปนชายชรารูปรางผอมบาง แข็ง จะนับลูกของทานจนครบ ๑๒ คน แลวจึงหลับเปนสุข แรง ดูออนกวาวัย ดวยความทันสมัยบางครั้งทานใสบลูยีนส รองเทาผาใบ พวกเราจะลอเลียนวา “ปา เทหไมเบา” พอ …ที่แมจะจากไปอยางสงบ ยังทิ้งมรดกธรรมใหฉัน ไดขอคิด และแนวทางดำเนินชีวิต คุณพอทานใชชีวิตคุมคามาก ทานเดินทางเที่ยวรอบ อนิจจา …พอดับขันธ.. ไฟเผาผลาญ ..รางกายทาน โลก และ ทาน มี จิตใจ ชวย เหลือ ผู อื่น เสมอ จึง เปน ที่รัก ของ ..คงเหลือเพียงความทรงจำที่ดี..ดี เหลือเถาถานอังคาร ไร เพื่อนๆ ทานจะมีกลุมเพื่อนรักที่พบกันประจำ ดื่มสุรา เลนไพ วิญญาณ กับเหรียญบาท ที่เราเพียรใสปากตามความเชื่อ นกกระจอก สูบบุรี่ สูบซิการ แตทานก็แข็งแรง ทานตรวจ วาจะเบิกทางไปสู สวรรค ในสัมปรายภพ แตเหรียญบาทนั้น สุขภาพเปนประจำทุกป ผลการตรวจก็ปรกติดี ทานยังเอาไปไมได วันหนึ่งคุณพอหกลม และอาการที่ตามมาคือทานปวด ฉันไดหยิบเหรียญบาทนั้น มองดู…มองดู เหรียญบาท ไปทั้งตัว ทั้งๆ ที่ทานลมไมแรงเทาไหร ไมมีอาการหักของ นั้น กระดูก แตทานก็ปวด ราวไปทั่วตัว ไมสบายกายเลย พวกเรา พาทานไปตรวจอยางละเอียด ปรากฏมีกอนเนื้อเล็กอยูที่ชาย พอ….สอนฉันเปนครั้งสุดทาย ชีวิตเรามันก็แคนี้ โครงขางเอวของทาน คุณหมอขอตัดชินเนือนันไปตรวจและผล ้ ้ ้ เอง ไมมีใครเอาอะไรไปไดแมแตบาทเดียว ของการตรวจ เปนเนื้อราย (มะเร็ง) ป ๒๕๓๓ ครอบครัวเรามีโอกาสไดอยูรวมกัน เพราะ เราพาทานไปตรวจดวยเครื่อง MRT เปนเครื่อง x-ray พอและแมไดกลับมาจากตางประเทศ มาอยูเมืองไทย แมวา พิเศษจะสามารถดูทัวทังรางกายทาน ผลปรากฏวากระดูกของ ่ ้ ฉันจะแตงงานแยกยายครอบครัวไปแลว แตก็มีโอกาสไดมา ทานดำสนิท มะเร็งลามไปทั่ว ทั้งกระดูกและตอมน้ำเหลือง อมรา สินทวีวงศ์
 10. 10. ๑๘ มรดกธรรม จากพอ ธรรมะ ดัด สันดาน ๑๙ หมอบอกวา “เปนมะเร็งระยะสุดทาย” โอกาสจะหายไมมี ทานพูดเสมอวา คนเราเวลาตาย หนึ่งคนนั่งแคร เลย จะทำไดก็เพียงใหทุเลาการเจ็บปวด และหยุดมะเร็งไม สองคนเดินตาม แลวทานก็อธิบายวา หนึ่งคนนั่งแครคือ ดวง ใหลามไปไดเร็วเกินไป วิญญาณ สองคนเดินตามคือ ตัวบุญ หรือ บาป ตัวไหน มากกวาก็มีกำลังพาเราไปในที่ที่เราทำอะไรไว ทำบุญมาก คุณพอ สูบบุหรี่จัดมาก มวนตอมวนเลย นั่นคือ ก็ไปเกิดสบาย ทำบาปมากก็ไปเกิดลำบาก ทานจะอธิบาย สาเหตุของ มะเร็ง พวกเราตกใจกับคำบอกกลาวของคุณ งายๆ ใหลูกฟง จึงไมแปลกเลยที่เราจะเห็นคุณพอทำแต หมอมาก แทบตั้งตัวไมติด เพราะคุณพอเปนคนแข็งแรงมาก สิ่งดีๆ ไมเบียดเบียนคนรอบขาง หลังจากรับการรักษาตามขันตอนของคุณหมอ ผาตัด ฉายรังสี ้ คุณพออาการทรุดลงอยางรวดเร็ว คุณพอมีกำลังใจดีมาก สิ่ง ทานจากพวกเราไปอยางรวดเร็วมาก หลังจากอยูโรง ที่พวกเราไดรับ กลับเปนการปลอบใจจากทาน ทานไมเคย พยาบาลไมถึง ๑๕ วันทานขอกลับบาน ทานขอไปสิ้นลมที่ บนแมจะเจ็บปวดขนาดไหน ทานจะนิ่งและยิ้มใหพวกเรา บาน ที่หองของทาน ในออมกอดของคุณแมและลูกๆ (โดยที่ เสมอ พวกเราปดไมบอกความจริง วาทานเปนโรคราย แต ฉันไมมีโอกาสอยู ณ. ตรงนั้นในเวลานั้น) เรารูวาทานทราบ เพราะทานเปนพอคาที่ฉลาดมาก ทานเคย ทาพิสจนการใชลูกคิดกับการใชเครื่องคิดเลข พวกเราแพทาน ู การเจ็บปวยของทานในครังนัน ฉันกำลังตังครรภลูกชาย ้ ้ ้ ทานดีดลูกคิดรวดเร็วกวาเครื่องคิดเลข คนเล็กได ๙ เดือน ฉันเดินเขาเยี่ยมทานในหอง ICU บอกทาน วาฉันจะไปคลอด ฉันจับมือทาน ตอนนั้นทานพูดไมไดแลว โดยอุปนิสย คุณพอจะออนนอมถอมตน เปนที่รักใคร ั หมอเจาะคอทาน แตสายตาทีทานมองฉัน มีความอบอุน หวงใย ่  ของคนที่ไดสัมผัสอยูใกลชิดทาน แมแตลูกคาของทานจะซื้อ และอาลัยเพราะทานน้ำตาไหล ฉันกอดทานและกราบไปที่อก ของ มาก นอย อยางไร ทาน ก็ ใหการ ตอนรับอยาง เปน กันเอง ฉันไมคิดเลยวา นั่นจะเปนการกอดพอครั้งสุดทาย.. ใครๆ ก็จะบอกวา เถาแกใจดี พอขายหนังสือและเครื่อง เขียน บางโรงเรียนยากจนไมมอุปกรณการเรียนการสอนมาขอ ี ฉันคลอดลูกชายวันที่ ๑๙ ต.ค. คุณพอสินลม วันที่ ๒๑ ้ ทาน ทานก็จะบริจาคและยังบริการไปสงใหถึงที่ ต.ค. ฉันอยูโรงพยาบาลไมสามารถไปรวมงานศพของทานได ไดแตถามตนเองวา อะไรกัน ลูกชายเกิด คุณพอตายจาก อมรา สินทวีวงศ์
 11. 11. ๒๐ มรดกธรรม จากพอ ๒๑ เมื่อคุณพอเริ่มปวย สิ่งที่ฉันทำไดคือเขาหองพระสวด มนต ไหวพระ ออนวอนสิ่งศักดิ์สิทธขอใหชวยใหคุณพอหาย ปวย ฉันทำทุกๆ วัน ใครแนะนำใหสวดมนตรบทนั้นบทนี้ฉัน ทำตาม หมด เพียง ขอ ให คุณ พอ ผู เปน ที่รัก ดัง ดวงใจ ของ ฉัน ปลอดภัย แตแลวทานก็จากไปตามกาลเวลาของทาน พวก พี่ไวทุกขเก็บทานไว ๑๐๐ วันและเมื่อถึงวันทำพิธีเผาทาน นอง ชายคนเล็กไดบวชพระนำวิญญาณของทานสูสรวงสวรรค ฉัน มีโอกาสรวมงานนี้ พวกเราเศรากันมาก เพื่อนๆ คนรูจักคุณ พอมารวมงานมากมายสมเกียรติ ทุกคนพูดถึงแตความดี ของพอ ตอนเชาเราตองไปเก็บกระดูกของพอ ฉันยืนอยูทีเมรุเผา  ่ ศพ เจาหนาทีนำกระดูกทีเหลือของพอมาใหเราบรรจุใสโกฐ ฉัน ่ ่ ยืนมองสิงทีเหลือตรงหนา นีหรือคุณพอของฉัน ฉันเห็นเหรียญ ่ ่ ่ บาท ที่พวกพี่พี่เลาวาพวกเขาไดปอนขาวและใสเหรียญบาทที่ ปากของทานตามประเพณีจีนทีเชือวา จะเปนเงินทีจะเปดทาง ่ ่ ่ ใหทานไปสูสรวงสวรรคในสัมปรายภพ ฉันหยิบเหรียญบาท นันขึนมาอยางแผวเบา ทนุถนอม ้ ้ พิจารณา สิ่งนี้เปน มรดกธรรม ที่พอทิ้งไวใหฉัน อนิจจา พอผูยิ่งใหญ พอที่เปนผูใหมาตลอด ทานใหลูกๆ ทั้งสิบสอง คนของทานไดมีการศึกษา มีปริญญาสูงสุดก็ถึงเปนดอกเตอร แตสุดทายแมแตเงินหนึ่งบาท พอยังทิ้งไวใหเรา…
 12. 12. ธรรมะ ดัด สันดาน ๒๓ ไปครั้งนั้นไปคนเดียวไมรูจักใคร ทุกๆ คนเปนคนแปลกหนา เหมือนหลุดไปอยูอีกโลกหนึ่ง มองดูคนเกือบ ๓๐๐ คน เห็น ๒ เขายังเดินกันอยู เขาทำทำไม ทำใหดิฉันมีกำลังใจที่จะทำตาม ทั้งๆ ที่ไมรูวาทำแลวจะไดอะไร แตมี โยคี (แปลวาผูเพียรเพง เผากิเลส) โยคีเกาเขาแยกไวทางซาย เกือบครึ่งหอง เขาเหลา นั้นดูตั้งใจทำมาก ทำใหฉันคิดวาเขาเคยมาแลว เขายังมาอีก แสดงวาตองมีอะไรดีแนๆ งานนี้คงไมมหนามามาหลอกหรอก ี พุทธานุภาพ ปรากฏ ดังนั้นคนหัวออนอยางดิฉัน ซึ่งไมเคยอยูหางบาน หางลูก หางสามีเลย แตมาถึงตรงนี้แลวก็ตองลองทำตามๆ ไปกอน เห็น การเกิด ดับ ดิฉันก็เพียรทำตามไปเรื่อยๆ อยางคนหัวออน เพราะจิตเริ่มนิ่ง กับงานที่ทำอยู งานตอนนี้คือ การดูกาย วาจา ใจ ใหตรง กับปจจุบัน Çѹ·Õè ò ตื่นตี ๓.๓๐ น. โดยปกติไมเคยตื่นนอนเชา ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ เพชรเกษม ๕๔ ขนาดนี้เลย (อยูบานนอนตื่นเกือบเที่ยงวัน) แตดวยนอนไม การปฏิบัติธรรมครั้งแรก ๒๗ ก.ย. - ๔ ต.ค ๒๕๔๗ หลับ ไมเคยนอนพัดลมเลย เคยแตนอนหองที่มีเครื่องปรับ อากาศ ตองอาบน้ำเย็นเจี๊ยบ ไมมีน้ำอุน ทรมานมาก จนตอง เสียงวิทยากร กลาวสอน กาย…วาจา ..ใจ ตองตรง ถามตนเองวามาทำไมนี่ เวรกรรมอะไรหนอ นึกถึงเพือนทีสมัคร ่ ่กันนะคะ นับเปน ๑ ขณะจิต ทำใหเปนปจจุบัน เปนสัจจ ใหมาปฏิบัติธรรม เขาบอกวาคนมีบุญอยางเราตองไดมาเขาวาจา นะคะ ๑ องคบริกรรม ๑ กริยา ดิฉันเพียรทำตาม กรรมฐานเพื่อตอยอดบุญของเรา ทำไมเขาถึงวาดีมากมาก ดีคำสอนไปเรือยอยางคนหัวออน จนรูสกเวียนศีรษะ ตรงไป ่  ึ ตรงไหน มีแตทรมานทั้งกายและใจ แตเมื่อมาแลวก็ตกกะไดอาเจียนที่หองน้ำ แลวก็เขามาตั้งใจปฏิบัติตอ เพราะการ พลอยโจนแลวทำไงได ก็ตองทำตอไป เพราะโทรศัพทมือถือก็ อมรา สินทวีวงศ์
 13. 13. ๒๔ พุทธานุภาพ ปรากฏ ธรรมะ ดัด สันดาน ๒๕ ไมไดเอามา เงินก็ไมไดเอามา ติดตอใครก็ไมได จะโทรเรียก Çѹ·Õè ó ของการปฏิบัติธรรม ตื่นนอน อาบน้ำ และ สามีมารับกลับก็ไมได จะพูดจะบอกใครเขาก็หามไมใหพูดกัน ดื่มกาแฟรองทองกอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิและสวดมนต เขาบอกวาเรารับกรรมฐานแลว เหมือนเราใหสัจจวาจาแลว กวาจะไดรับประทานอาหารเชาเกือบ ๗ โมงเชา ฉันเริ่มปรับ วาเราจะปฏิบัติ เราจะไมพูดคุยกับใคร ถาเราผิดคำพูดเราจะ ตัวกับการนอนการตืนแตเชาได ฉันกำหนดอิรยาบถยอยอยาง ่ ิ บาป ดิฉันกลัวบาป จึงรักษากฎระเบียบของโยคีตอไป ละเอียดยิบตามที่ไดรับการสอนมา เมื่อใจเราไมรูสึกตอตาน การปฏิบตก็จะงาย เพราะเราเฝาดูแตกายและใจของเราเทานัน ั ิ ้ ดิฉนนอนเตียงลาง มีเด็กสาวๆ นอนเตียงบน สงสายตา ั สิ่งตางๆ รอบขาง ก็เหมือนเปนเพียงวัตถุที่เคลื่อนที่ได ที่เรา มองกัน อยากจะทักทาย แมพูดไมไดยิ้มใหก็ยังดี แตเขาก็ ไมเอาจิตไปสงออกไปอยากรูอยากเห็น เพราะงานการกำหนด  อิรยาบถยอยของตนเองนันก็แทบจะไมทนแลว วันเวลาจึงผาน ิ ้ ั หนาบอกบุญไมรับ คงจะถูกหลอกมาเหมือนกัน ทำใหอุนใจ ไปอยางรวดเร็ว ฉันไมเคยเหลือบดูนาิกาเลยวากี่โมงแลว วาเขาคงทุกขเหมือนเรา คิดไดดังนั้นแลวจึงทำทุกอยางตาม จะพักเมื่อไหร ดังนั้น กาลเวลา จึงเสมือนไมมี ในขณะที่ ที่วิทยากรสอนไปเรื่อยๆ โดยไมตอตานอะไร เพราะเปนสิ่ง ฉันปฎิบัติ ที่ทำไดดีที่สุดตอนนั้น เขาใหเดินไปทานอาหาร เขาใหนั่ง ใหเดิน ใหสวดมนต ก็ทำตามไปเหมือนหุนยนต ในหอง ขณะที่ดิฉันกำลังนั่งตามดูอาการเคลื่อนไหวของพอง กรรมฐานฉันจะนั่งหนาสุดเลย เพราะไมชอบที่เวลากราบพระ ยุบที่ทองใหตรงกับสภาวะอาการพอง และอาการยุบ ตามดูรู แลวมีคนมากนโดงๆ อยูขางหนา อีกอยางชอบทีจะฟงวิทยากร  ่ อาการและเรียกอาการนั้นๆ ใหตรงกัน อาการพองยุบก็คอยๆ พูดสอน กลัวทำผิด แลวจะบาป เลยนั่งซะแถวหนาสุดตลอด เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป ทางขวาบางทางซายบาง บางทีก็ขึ้น บางทีก็ลง มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราไมไดสรางไมไดบังคับ วันนี้มีวิทยากรรับเชิญ ๒ ทาน ไดฟงที่วิทยากรบรรยาย เรา เพียง เปน ผู เฝา รู เฝา ดู และ บริกรรม ให ตรง กับ อาการ นั้น แลว ทำใหฉันเริ่มรูแลววา มาทำไม ทำแลวดีอยางไร พอจะ การเคลื่อนไหวของการกระทบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แต เห็นจุดหมายในการกำหนดอิรยาบทยอยเพืออะไร เพราะทาน ิ ่ ขณะนันการกระทบทางตา และทางหูจะนอยกวา เพราะเรานัง ้ ่ ทังสองเลาประสบการณจากการมาฝกปฎิบตธรรมทีนี่ แลวเอา ้ ั ิ ่ หลับตา และทุกคนก็นั่งนิ่งจึงไมคอยมีเสียงดัง นอกจากบาง ไปใชชวยแกปญหาชีวตของทานทั้งสอง ิ ครั้งจะมีการไอกระแอม เราก็กำหนด “ยินหนอ” แลวกลับมา อมรา สินทวีวงศ์
 14. 14. ๒๖ พุทธานุภาพ ปรากฏ ธรรมะ ดัด สันดาน ๒๗ ดูอาการเคลื่อนไหวในรางกายตอ เรียกวากลับฐานปฏิบัติของ คนหลงตนเอง สภาวธรรมทีเกิดขึนจึงสอนใหดิฉนรูตววา “เธอ ่ ้ ั  ั เรา จะอยูที่สะดือ พองหรือยุบ ดูอาการไปเรื่อยๆ ตามความ นะหลงตนเองดีนัก รูไหม ตายไดทุกขณะจิตเลยนะ หายใจ เปนจริง แลวอาการพองยุบก็หายไป นิ่งจนแทบไมรูสึกวามี เขาแลวไมออก เธอก็ตายแลว เธอควบคุมมันไมไดเลย” ลมหายใจ “นิ่งหนอ” “หายหนอ” คือองคบริกรรม ใหรูตัวทุก ขณะจิต รางกายเริ่มเบาจนแทบจะไมรูวามืออยูที่ไหน จน อาจารยสอนดิฉันใหมวา หนูตองกำหนดใหทันนะ วา แทบจะไมมีรางกาย “หายหนอ” “หลุดหนอ” “เหวี่ยงหนอ” เพื่อจะไดใชในการดับ ของจิตดวง สุดทาย กอนจากรางกายนี้ไป ครูบาอาจารยบอกวา หนู “ไมมีหนอ” แลวมาดูวาอาการไหนมากอน พองหรือ ตองเคยปฏิบตมากอนในอดีตชาติ ถึงไดมีอาการเห็นการ ั ิ ยุบมากอน แตครั้งนี้อาการพองและยุบมันเร็วมาก มันรัว เกิด – ดับ อยางชัดเจนแบบนี้ ทั้งๆ ที่วันนี้เปนเชาวันที่ ๓ เปนกลองเลย พองออกขยายใหญ แลวยุบเขาจนเขาไปจน ยังไมไดเรียนรูเรื่องของการลำดับญาณ แทบจะทะลุหลัง “อึดอัด หนอ” เรียกอาการใหทัน แลวมันก็ ยุบ ยุบหมุนถี่อยูกลางระหวางทรวงอก “หมุนหนอ” “อึดอัด แตสำหรับฉันแลวไมวาจะเปนญาณหรือฌานอะไรก็ หนอ” เหมือนลมหายใจจะหยุดดับไปตรงนันเลย “เหวียงหนอ” ้ ่ ชางเถอะ ดิฉันไมสนใจวาจะเปนลำดับใดขั้นใด ความคิดของ อาการพองยุบรวดเร็ว แลวเหวี่ยงหลุดออกจากรางกายไปเลย ฉันการพบอาการเชนนัน สอนใหดิฉนเห็นสัจจธรรมของชีวตวา ้ ั ิ “นีเธอ อยามัวหลงระเริงกับชีวตตอไปอีกเลย เวลาของเธอ ่ ิ เราควบคุมอะไรไมไดเลย ตกใจมากตัวสั่น กลัวมาก ทาน เหลือนอยแลวนะ เธอตายไดทุกขณะจิตเลยนะ เพียงแค วิทยากรมาจับตัวดิฉัน ดิฉันรองไหตัวเย็นเฉียบ ดิฉันบอก หายใจเขา แลวไมมีโอกาสหายใจออกแคนี้เธอก็ตายแลว” อาจารยวา “หนูรูแลววาอาการ ตาย เปนแบบนี้เอง” จิตหลุด แยกออกจากรางกายไดจริงๆ คนเราเมือธาตุแตกก็แหลกลาญ ่ สัจจธรรมในครั้งนั้น เสมือนการมองเห็นตนเอง ตัวหนูเย็นเฉียบ ธาตุดินแข็งเย็น ธาตุน้ำทะลักออกมา ทั้ง เหมือนการนิ่งของน้ำในใจที่ไมเคยนิ่งเลย เมื่อจิตนิ่ง สงบ ก็ น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย ความหนาวเขาแทรกตัวเย็น ธาตุไฟดับ มองเห็นกนบึ้งของจิต เห็นสิ่งสกปรกที่ตกตะกอนอยูภายในใจ มอดไป ยุวพุทธิกสมาคมเปนสถานทีศักดิสทธิ์ สะสมบารมีมา ่ ์ ิ เปนความสวางกลางใจ ที่สอนใจตนเอง ดังที่คุณแม ดร.สิริ นานนับหกสิบป พุทธานุภาพสอนดิฉนโดยตรง เพราะดิฉนเปน ั ั กรินชัย สอนวา อมรา สินทวีวงศ์
 15. 15. ๒๘ พุทธานุภาพ ปรากฏ ธรรมะ ดัด สันดาน ๒๙ จงเตือนตน ของตน ใหพนผิด พระพุทธองค ทานสอนวา ทุกสิงทุกอยางในโลก เกิด ่ ตนเตือนจิต ของตนได ใครจะเหมือน จากเหตุปจจัยที่ไดทำไวในอดีตทั้งสิ้น ไมมีปจจัยก็ไมมีเหตุที่ ตนเตือนตน ไมได ใครจะเตือน จะเกิดขึ้น ดังนั้นเราเลือกที่จะสรางเหตุที่ดี ไมกอกรรมชั่ว ตนแชเชือน ใครจะเตือน ใหปวยการ ละชั่ว ทำดี และสิ่งที่ตามมาก็คือ ทำจิตใจใหผองใส แม หากอดีตชาติ เราเคยสรางกรรมมาอยางไร เมื่อวิบากกรรมที่ ดิฉนเลาใหฟงทังหมดนี้ ไมใชอวดอุตริหรือเพอเจออะไร ั ้ เราเคยทำ เวียนมาบรรจบเกิดขึ้นกับเรา ทั้งเรื่องหนี้สิน เรื่อง แตมันมีเหตุผลที่ทำใหดิฉันเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก ของการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบกับสิ่งที่ไมรักไม ขึ้นอยางไมมขอสงสัย รูวาการฝกจิตใหมีพลัง มีความนิ่งสงบ ี พอใจ การสูญเสียใน ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ฯลฯ ไมวา รูเทาทันปจจุบันนั้น เปนการทำใหเกิดเพื่อนแท ๒ คน คือ คุณ อะไรจะเกิด ก็ขอใหคิดวาเปนเหตุทีเราทำมาแลวในอดีตทังสิน ่ ้ ้ สติ และ คุณปญญา ไมมีใครทำใหเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นจากใจ เมื่อเรามาฝกจิตใหมีพลัง ในการตามดูรูทันปจจุบัน รูทันเหตุ ของคุณเอง (จงเขามาดู แลวจะรู รูเฉพาะตน) ที่เกิด แมมันจะทุกขก็รูวา ทุกขนั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู แลว ก็ตองดับไป โดยรูตามความเปนจริงตามธรรมชาติวา ทุก ดังนั้น ผูอานอยาเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ดิฉันพูด แตขอใหมา อยางในโลกนี้เปนไปตามกฎพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุก ลองปฏิบัติดูกอน ประสบการณนี้จะเปนของผูปฏิบัติเทานั้น ขัง อนัตตา ถาความทุกขมันถาโถมเขามา เราดูและชดใช ไมมีใครมาชี้หรือนำมันมาใสในใจของคุณได คุณตองลอง หนี้กรรมนั้นอยางผูรับรู เราตองชดใชโดยมีสติ และวางทาที ทำเอาเอง อานตัวเอง บอกตนเอง และสุดทาย ใชตนเอง ตอปญหานั้นอยางเขาใจ วาทุกขเขามาแลวเรารับรู ดูเวลาที่ ถูกวาจะปฏิบัติอยางไรกับชีวิตที่เหลืออยู จะรูจักแผนที่ของ ทุกขจะจากไป ไมใชหลอมตัวเองเขาไปแบกทุกขอยางขาดสติ ชีวตที่จะดำเนินตอไป เปรียบวา ิ และไปกอเหตุเพิมทุกขหรือกอเวรตอบุคคลอืนอีก ตองจองเวร ่ ่ ศีล เปน ถนนทางเดิน ตอไปในอนาคตที่จะตามมา ก็จะมีเวรมีกรรมตอกันไมรูจบรู ทาน เปน เสบียง สิ้น หาตนไมไดหาปลายไมเจอ ก็เวียนวายตายเกิดไมจบไม ภาวนา เปน แผนที่ สิ้น ควรจะมีสติเตือนวากรรมที่ไมกอกรรม คือ อโหสิกรรม อภัยทาน ซะก็จบ จบที่เราเอง อมรา สินทวีวงศ์
 16. 16. ๓๐ พุทธานุภาพ ปรากฏ ธรรมะ ดัด สันดาน ๓๑ ครั้งนั้นหลังจากปฏิบติธรรมครบ ๘ วัน ๗ คืน ดิฉัน ั จะไปเที่ยวที่ไหน ไมวาจะตางประเทศหรือในประเทศ ดิฉันก็ ไดมีโอกาสออกไปกลาวแสดงความรูสึกที่ไดมาปฏิบัติในครั้งนี้ จะโอนเงินให บางครั้งทานอยากใหดิฉันไปกับทาน ดิฉันก็ ดิฉันเลาวาดิฉันไดสำนึกวา เศษสวะที่ลอยน้ำ พวกผักตบชวา จะอางวาไมวาง เพราะดิฉันจะรำคาญคุณแม ทานเปนคน ยังมีประโยชน นำมาสานตะกราเอามาทำปุยได แตชีวิตของ แกที่พูดมาก เอาแตใจ แตพอจิตนิ่งไดจากการปฏิบัติธรรม ฉัน สุขสบายไรคา ใชชีวิตหมดไปวันๆ ไมมีประโยชนอะไร แลวมาฟงธรรมบรรยายเรื่องพระคุณของแม ซึ่งมันยิ่งกวาได งานการก็ไมตองทำ นั่ง นอน เที่ยว ดื่ม ใชบุญเกาไปเรื่อย บุญ สองกระจกเห็นตนเองวา ไมนารักเลยที่ทำกับคุณแมแบบนั้น เกาหมดไปแลวไมมีโอกาสสรางบุญกุศลใหมเพิ่มเติม เรียกวา เสียชาติที่เกิดมา การมาครั้งนี้นับวา ธรรมะจัดสรร ใหดิฉัน พอ ไป ถึง โรง พยาบาล พวก เรา ตอง นั่ง รอ ที่ หอง พิเศษ ไดมาพบการวิปสสนากรรมฐานแนวสติปฏฐาน ๔ ของคุณแม เพราะทานอาจารย ทองคำ ทานไปทำกายภาพบำบัด สักครู ดร.สิริ กรินชัย หลังจากนี้ดิฉันจะปรับปรุงเพิ่มเติมในสิ่งที่ควร บุรษพยาบาลก็เข็นเตียงพาทานอาจารยเขามาในหอง รางกาย ุ ทำ ใชเวลาที่เหลือใหมีคาที่สุด ของทานสั่นสะทานดวยความเจ็บปวด ขณะที่ยายทานจาก เตียงหนึ่งไปสูเตียงประจำที่หอง พอทานอาจารยนอนเขาที่ ทานอาจารย มันตรา หอรัตนชัย หัวหนาวิทยากร แลว และทานก็เริ่มใหศีลใหพรผูที่มาเยี่ยมเยียน ทานอาจารย อาวุโส ทานเมตตาพาดิฉันไปกราบ คุณแม ดร.สิริ ที่บานของ มันตรา ทานเรียกใหดิฉันเขาไปขางเตียง แนะนำวา “นี่โยคี ทานที่ลาดปลาเคา แตกอนจะไปถึง ตองแวะที่โรงพยาบาล ใหมคะ อยากมากราบอาจารย” ดิฉันกราบไปที่อกของทาน ศิริราช เพื่อเยี่ยมทานอาจารย พันเอกพิเศษ ทองคำ ศรี อาจารยทองคำ ขณะทีกมกราบก็รูสกถึงมือทีสัน เคลือนมาลูบ ่ ึ ่่ ่ โยธิน ทานหกลมสะโพกเคลือน ตองไปรักษาตัวทีโรงพยาบาล ่ ่ ศีรษะดิฉนอยางออนโยน และเสียงทีทานพูดดวยเสียงอันแหบ ั ่ ทานตองทำกายภาพบำบัด ดิฉันดีใจมากที่จะไดกราบทาน แหงแตมีเมตตาวา “ไหวพระเถอะลูก กินขาวมาแลวยัง” ดิฉัน เพราะซาบซึ้งกับการบรรยายธรรมของทานเรื่อง พระในบาน ซาบซึ้งในความเมตตาของทานอาจารย ขนาดทานเจ็บปวย ซึ่งก็เปนสิ่งหนึ่งที่ทำใหดิฉันไดเสียน้ำตา สำนึกไดวาดิฉันยัง ความเจ็บปวดทางกายไมไดทำใหทานทุกขเลย ในดวงจิตของ ดูแลคุณแมไมดีพอ ดิฉันใหแตเงินคุณแม แตดิฉันไมคอยมี ทานมีแตความเมตตาและเปนหวงผูอื่น นี่แหละ อริยบุคคล เวลาที่จะไปหาทานเลย มีแตโทรคุย และเวลาที่คุณแมอยาก ที่สัมผัสไดจริงๆ สมเปนคุณพอทองคำของลูกๆ โยคี อมรา สินทวีวงศ์
 17. 17. ๓๒ พุทธานุภาพ ปรากฏ ธรรมะ ดัด สันดาน ๓๓ จากนันเราก็กราบลาคุณพอทองคำกัน พวกเราจะไปหา ้ ที่ปราศจากกิเลสความชอบไมชอบ เพิ่งรูจักวาจริงๆ แลวเรา คุณแมสิริ กันตอ แตทานอาจารยมันตรา ทานเห็นวาเกือบจะ กินเพียงเพื่อใหรางกายไดอยูตอไป มีแรงเพื่อทำสิ่งที่ควรทำ บายแลว พวกเรายังไมไดทานขาวกันเลย ทานจึงใหคนขับแวะ กินแลวมันก็อิ่มเชนกัน จะกินมื้อละเปนหมื่นหรือแค ๒๕ บาท ตลาดเพือรับประทานอาหาร เราแวะรานของมหาจำลอง เปน ่ อยางที่ฉันเพิ่งกินเขาไป มันมีคาเทากัน อิ่มเหมือนกัน ฉัน อาหารมังสวิรัติตองซื้อคูปอง ดิฉันไมมีเงินเลย เพราะไมไดเอา มึนตื้อในความคิดที่เปลี่ยนไป …ทำไมฉันไมเคยคิดอยาง กระเปาสตางคติดตัวมา ตั้งแตแรกเพื่อนที่สมัครใหมาปฏิบัติ นี้มากอนเลย …ใครสอนฉัน …จิตที่ไดลางแลว..ใส..สวาง เขาบอกวาไมใหเอาโทรศัพทและของมีคามา ฉันเลยไมเอามา แลว..สอนฉันหรือ นี่คือ ปญญา ที่ฉันเพิ่งจะพบ เลยทั้งกระเปา พอไมมีเงินก็เลยนั่งเฉยๆ อาจารยมันตราทาน ใหคุณเอ เลขาทาน ไปซื้อคูปองมา แลวทานก็แบงยื่นใหฉัน พอมาถึงบาน คุณแมสิริ ซึ่งอยูในซอยอันแสนจะขรุขระ ดวยถนนในซอยแยมากเปนหลุมเปนบอ คนขับตองใชความ ทานบอกอยางมีเมตตาวา “เอาหนูไปดูซิ อยากซื้ออยากกิน ระมัดระวังในการขับหลบหลุม จะเรียกวาหลบหลุมคงไมได อะไร” ดวยรอยยิมทีมีเมตตาของทานและดิฉนก็หิวมากซะดวย ้ ่ ั เรียกวาเลือกจะเอาหลุมไหนที่เล็กกวา อันแลวอันเลา แลวเรา จึงไหวขอบพระคุณทาน คุณเชือไหมคะวา คนทีไมเคยรูจกกัน ่ ่ ั ก็มาถึงบานสองชันขนาดกลางกลางไมใหญโต คุณแมสิริ ทาน ้ ไมไดเปนญาติกัน ไมมความเกียวของกันแตมีเมตตายืนเงินให ี ่ ่ รอพวกเราอยูที่ชั้นสองของบาน ซึ่งเปนหองพระ พวกอาจารย ซืออาหาร ในยามทีเราไมมเงิน ดิฉนไมเคยคิดเลยวาจะมีวันที่ ้ ่ ี ั ที่นั่งมาดวยกราบพระกอน แลวทุกคนก็หันไปกราบเทาคุณแม เราจะ ไมมีแมเงินจะทานขาว และอยูในแวดวงของคนที่เรา ที่นั่งอยูทางซาย ดิฉันนั่งอยูทายสุดไดแตมองดู นี่หรือ คุณแม ไมรูจักกันเลย แตก็รูสกอบอุนและปลอดภัย ยอมนั่งรถไป ึ ดร.สิริ กรินชัย คุณแมทางธรรม ทีเปนคนทำใหเกิดหลักสูตร ่ กับเขา ความเยอหยิ่งถือตัวของตนเองหายไปไหน อาหารที่ ที่ฉันอยากจะเรียกวา “ธรรมะ ดัด สันดาน” ของฉัน เคยเลือกเฟนมากมายกวาจะทานไดสักครั้ง นึกถึงสามีที่รักที่ อดทนกับการวุนวายทุกมือ กวาจะเลือกรับประทานไดในแตละ  ้ ผูหญิงแกๆ ใบหนายิ้มละไม สายตาเต็มไปดวยความ มื้อของฉัน ครั้งนี้ฉันกินขาวราดกับขาว ๒ อยางผัดผักและไข เมตตา ในชุดลำลองสีขาว ดูสวางอบอุน นิ่มนวล ในความ พะโล ๒๕ บาท และดื่มน้ำที่เขามีไวบริการฟรี อาหารมื้อ รูสึก ฉันมองคุณแม เหมือนมีมนตสะกดตะลึงในใจเคยมีคน นั้นอรอยมาก มันบรรเทาความหิวของกาย และเปนอาหาร บอกวาถาเราพบบุคคลที่มีบุญ กระแสของบุญกุศลของทาน อมรา สินทวีวงศ์

×