บทสวดมนต์ข้ามปี

1,307 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทสวดมนต์ข้ามปี

 1. 1. สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี รวมใจฉลองปีมหามงคลปีนี้ เป็นปีที่ ๓ ที่สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ขอเชิญชวนชาวไทย โดยเฉพาะชาวพุทธ “สวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี” เพื่อหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ก้าวข้ามปีเก่าเขาสปใหม่ ดวยความเปนสรมงคลทงตอตนเอง ครอบครว และสงคม ้ ู่ ี ้ ็ ิิ ั้ ่ ั ัเป็นการแสดงความสมัครสมานสามัคคีเป็นสีเดียวกัน คือสีขาวบนธงไตรงค์ของไทย อันหมายถึงศาสนา การสวดมนต์ มีอานิสงส์ที่ทรงพลานุภาพ ช่วยสร้างจิตให้เกิดกุศ ล จนก่อให้เกิดเป็นความสุข เป็นการช่วยสร้างพลังอำ�นาจทางจิตใจ ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา และพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆอันจะนำ�ไปสู่การคลี่คลายได้ทุกปัญหา สามารถซึมซับเอาหลักค�สอนในบทสวดมนตไปปรบใชและเปลยนแปลงตนเองในทางทดขน ำ ์ ั ้ ี่ ี่ ี ึ้ ปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีมหามงคล ที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นพร้ อ มกั น ถึ ง ๔ เหตุ ก ารณ์ นั่ น คื อ โอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยูหว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ่ัสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-มกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๕ และเป็นปีพทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรูของพระพุทธเจ้า ุ ้ สสส. จึงร่วมกับหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ องค์กร ้จัด โครงการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ขึ้น เพื่อให้คนไทย
 2. 2. ได้มีโอกาสร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันทั่วประเทศในคืนวันที่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง ๓ พระองค์และฉลองปีพุทธชยันตี รวมถึงฟื้นฟูความรู้รักสามัคคีในหมู่คนไทยให้กลับคืนมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีนี้ และปีต่อๆ ไป การสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี จะเป็นกระแสหลักที่เชิญชวนคนไทยมารวมใจสร้างสิ่งดีๆ ร่วมกันศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. 3. สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี รวมใจฉลองปีมหามงคลโครงการ สวดมนต์ขามปี เริมต้นดี ชีวตดี ปีที่ ๓ ความร่วมมือร่วมใจ ้ ่ ิของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ องค์กรยิ่งเข้มแข็งและขยายสู่องค์กรใหม่ในการเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกจำ�นวนมาก คงสะท้อนให้เห็นได้ในเบื้องต้นว่า ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางเลือกที่ดีในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระพรหมวชรญาณ เจาอาวาสวดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ิ ้ ัและท่านพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และกรรมการ มส. ที่มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในกิจกรรมสวดมนต์ขามปี รวมถึงท่าน ดร.พระมหาสุทตย์ อาภากโร เจ้าอาวาส ้ ิวัดสุทธิวราราม และผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพระพุทธศาสตร์ มจร.และพระเถรานุเถระหลายรูป ทีให้ค�แนะนำ� พร้อมคัดเลือกพุทธพจน์ ่ ำไว้เป็นธรรมทานในหนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ ทีส�คัญคือ ท่านประธาน ่ำคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ทุ่มเทกาย ใจ ทำ�ให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงและยิ่งใหญ่สมกับเป็นปีมหามงคล ผมหวังอย่างยิ่งว่า ปีนี้ จะเป็นอีกปีหนึ่ง ที่พลานุภาพแห่งการสวดมนต์ จะทำ�ให้คนไทยก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมความเป็นสิรมงคล ิ
 4. 4. สามารถประคองตน ประคองใจ ผ่านพ้นทุกสภาวการณ์ไปด้วยสติที่ตั้งมั่น การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒ ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่า คนไทยจำ�นวนมากเลือกการสวดมนต์ในคืนข้ามปี ปีนี้ เราจะแสดงให้คนทัวโลกได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามในการ ่ก้าวข้ามปีของชาวไทยและชาวพุทธร่วมกันนะครับทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 5. 5. สารบัญค�บชาพระรตนตรย ำ ู ั ั ๑๐บทชมนมเทวดา ุ ุ ๑๔ค�นมสการ ำ ั ๑๗บทพระไตรสรณคมน ์ ๑๙บทนมการสทธคาถา ิ ิ ๒๑บทนโมการอฏฐกคาถา ั ๒๔บทมงคลสตร ู ๒๗บทรตนสตร (ยอ) ู ่ ๓๑บทกรณยเมตตสตร (ยอ) ี ู ่ ๓๕บทขนธปรตร ั ิ ๔๐บทโมระปรตร ิ ๔๓บทวฏฏะกะปรตร ั ิ ๔๖บทอาฏานาฏยะปรตร ิ ิ ๔๙โพชฌงคปรตร ั ิ ๕๓บทอะภะยะปะรตตะคาถา ิ ๕๗บทเทวะตาอยโยชะนะคาถา ุ ๖๐บทสรรเสรญพระพทธคณ พระธรรมคณ พระสงฆคณ ิ ุ ุ ุ ั ุ ๖๓บทชะยะสทธคาถา ิ ิ ๖๖บททวาทะสะมง ชะยะปะรตตะคาถา ั ิ ๗๐บทอณหสวชย ุ ิ ิั ๗๔มงคลจกรวาลใหญ ั ่ ๗๖ภมพลมหาราชวรสส ชยมงคลคาถา ูิ ฺ ฺ ๘๐พระคาถาถวายพระพรชยมงคล ั ๘๑
 6. 6. สวดมนต์ข้ามปี คำ�บูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหง สมมาสมพทโธ ั ั ั ุ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธมโมั สปะฏปนโน ยสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงโฆ ุ ิั ั ั ตมมะยง ภะคะวนตง สะธมมง สะสงฆง ั ั ั ั ั ั ั ั อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปชะยามะ ู สาธุ โน ภนเต ภะคะวา สจระปะรนพพโุ ตปิ ั ุิ ิิ ปจฉมาชะนะตานกมปะมานะสา ั ิ ุั อเิ ม สกกาเร ทคคะตะปณณาการะภเู ต ปะฏคคณหาตุ ั ุ ั ิ ั อมหากง ทฆะรตตง หตายะ สขายะ ั ั ี ั ั ิ ุ๑. อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.(กราบลง ภาวนาวา พทโธ เม นาโถ พระพทธเจาเปนทพงอนประเสรฐ ่ ุ ุ ้ ็ ่ี ่ึ ั ิของขาพเจา) ้ ้๒. สวากขาโต ภะคะวะตา ธมโม, ธมมง นะมสสาม.ิ ั ั ั ั(กราบลง ภาวนาวา ธมโม เม นาโถ พระธรรมเปนทพงอนประเสรฐ ่ ั ็ ่ี ่ึ ั ิของขาพเจา) ้ ้๓. สปะฏปนโณ ภะคะวะโต สาวะกะสงโฆ, สงฆง นะมาม.ิ ุ ิั ั ั ั(กราบลง ภาวนาว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นทีพงอันประเสริฐ ่ ่ึของขาพเจา) ้ ้ ๑๐
 7. 7. สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิญ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้าทังหลาย, ขอบูชาอย่างยิง, ซึงพระผูมพระภาคเจ้าพระองค์นน, ้ ่ ่ ้ี ้ัพร้อมทังพระธรรมและพระสงฆ์, ด้วยเครืองสักการะทังหลายเหล่านี,้ ้ ่ ้อันยกขึนไว้ตามสมควรแล้วอย่างไร, ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ, พระผูมี ้ ้พระภาคเจา, แมปรนพพานนานแลว, ทรงสรางคณอนส�เรจประโยชน์ ้ ้ ิิ ้ ้ ุ ั ำ ็ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า,อันเป็นชนรุนหลัง, ขอพระผูมพระภาคเจ้า, จงรับเครืองสักการะ, อันเป็น ่ ้ี ่บรรณาการ, ของคนยากทังหลายเหล่านี,้ เพือประโยชน์และความสุข ้ ่แกขาพเจาทงหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ ่ ้ ้ ้ั๑. พระผมพระภาคเจา, เปนพระอรหนต,์ ดบเพลงกเิ ลสเพลงทกขสนเชง, ู้ ี ้ ็ ั ั ิ ิ ุ ์ ้ิ ิตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน๒. พระธรรม เป็นธรรมทีพระผูมพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดแล้ว, ข้าพเจ้า ่ ้ี ีนมัสการพระธรรม๓. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ๑๑
 8. 8. สวดมนต์ข้ามปี ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
 9. 9. สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน ชุมนุมเทวดา บทชุมนุมเทวดา คือการสวดประกาศเพ่ออัญเชิญให้เทวดาท้ง ื ัหลายทีสถิตอยูใ่ นสวรรค์ชนกามาวจร ชันรูปาวจร และภูมเิ ทวดาผูสถิตที่ ่ ้ั ้ ้ยอดเขา หบผา ในอากาศกลางหาว ในวมาน ในเกาะ ในรฐ ในปาชฏ ุ ิ ั ่ ัในบาน ในไรนา รวมถงหมยกษ์ คนธรรพ์ นาค ผสถตอยใู่ นนา บนบก ้ ่ ึ ู่ ั ู้ ิ ้ํและในทไมสมาเสมอ ในทใี่ กลเ้ คยง ใหมาประชมพรอมกนเพอสดบค� ่ี ่ ่ํ ี ้ ุ ้ ั ่ื ั ำอนประเสรฐของพระมนเี จา ั ิ ุ ้ ๑๓
 10. 10. สวดมนต์ข้ามปี บทชุมนุมเทวดา สะรชชง สะเสนง สะพนธง นะรนทง ั ั ั ั ุ ิ ั ปะรตตงนภาโว สะทา รกขะตต,ิ ิ ั ุ ั ู ผะรตวานะ เมตตง สะเมตตา ภะทนตา ิ ั ั อะวกขตตะจตตา ปะรตตง ภะณนต,ุ ิ ิ ิ ิ ั ั สะมนตา จกกะวาเฬสุ อตราคจฉนตุ เทวะตา ั ั ั ั ั สทธมมง มนราชสสะ สณนตุ สคคะโมกขะทง, ั ั ั ุิ ั ุ ั ั ั สคเค กาเม จะ รเู ป ครสขะระตะเฏ จนตะลกเข วมาเน, ั ิิิ ั ิ ิ ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ตฏฐนตา สนตเิ ก ยง มนวะระวะจะนง สาธะโว เม สณนต.ุ ิ ั ั ั ุิ ั ุ ั ธมมสสะวะนะกาโล อะยมภะทนตา ั ั ั ั ธมมสสะวะนะกาโล อะยมภะทนตา ั ั ั ั ธมมสสะวะนะกาโล อะยมภะทนตา ั ั ั ั ๑๔
 11. 11. สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ทานผเู้ จรญทงหลาย ผมเี มตตา จงแผเ่ มตตาจต ดวยคดวา ขอ ่ ิ ้ั ู้ ิ ้ ิ ่อานุภาพพระปริตร จงรักษาพระราชาผูเ้ ป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบติ พรอมดวยราชวงศ์ พรอมดวยเสนามาตย์ อยามจตฟงซาน ั ้ ้ ้ ้ ่ ี ิ ุ้ ่ตงใจสวดพระปรตร ้ั ิ ขอเชญเทวดาทงหลายในจกรวาลโดยรอบ จงมาประชมกน ณ ทน้ี ิ ้ั ั ุ ั ่ีขอเชิญฟังพระสัทธรรมทีชทางไปสวรรค์ และนิพพานของพระมุนเี จ้า ่ ้ีกนเถด ั ิ ขอเชญเหลาเทพเจาซงสถตอยใู่ นสวรรค์ ชนกามภพกดี รปภพกดี ิ ่ ้ ่ึ ิ ้ั ็ ู ็และภมมเทวา ซงสถตยอยใู่ นวมาน หรอยอดเขาและหบผา ในอากาศ ุ ่ึ ิ ์ ิ ื ุก็ดี ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษาและป่าชัฎก็ดี ในเรือนก็ดี ในท่ไร่นาก็ดี เทพยดาท้งหลาย ซ่งสถิตย์ตามภาค ี ั ึพนดน รวมทงยกษ์ คนธรรพและพญานาค ซงสถตยอยใู่ นนา บนบก ้ื ิ ้ั ั ์ ่ึ ิ ์ ้ํและท่อันไม่ราบเรียบก็ดี ซ่งอย่ในท่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกน ี ึ ู ี ัในทน้ี ค�ใดเปนของพระมนผประเสรฐ ทานสาธชนทงหลาย จงสดบค� ่ี ำ ็ ุ ี ู้ ิ ่ ุ ้ั ั ำขาพเจานน ้ ้ ้ั ดกอน ทานผเู้ จรญทงหลาย กาลนเ้ี ปนกาลฟงธรรม ู่ ่ ิ ้ั ็ ั ดกอน ทานผเู้ จรญทงหลาย กาลนเ้ี ปนกาลฟงธรรม ู่ ่ ิ ้ั ็ ั ดกอน ทานผเู้ จรญทงหลาย กาลนเ้ี ปนกาลฟงธรรม ู่ ่ ิ ้ั ็ ั ๑๕
 12. 12. สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ไดความมนใจตอกจศาสนพธในงานนนๆ หรอแสดงถงความพรอม ้ ่ั ่ ิ ิี ้ั ื ึ ้ของงาน๒. ไดเ้ ชอเชญผมฤทธมอ�นาจอานภาพ มพลงคมครองปกปองดแลมาสู่ ้ื ิ ู้ ี ์ิ ี ำ ุ ี ั ุ้ ้ ูงานมงคลน้ี๓. ได้ความเป็นมิ่งขวัญและความพร้อมเพรียง สู่ความสำ�เร็จตามประสงค์ ตำ�นาน คำ�นมัสการ บทนะโม มีมาแต่พทธกาล ซึงหมูพระอริยสาวก สาวิกาผูเ้ ลือมใส ุ ่ ่ ่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้เปล่งอุทานออกมาจากความซาบซึ้งในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทังหลาย เช่น ท้าวสักกะ พราหมณ์พรหมายุ พราหมณ์อารามทัณฑะ ้และนางธนั ญ ชานี เป็ น ต้ น แม้ ห มู่ ช าวพุ ท ธอิ น เดี ย ในปั จ จุ บั นเมื่อนมัสการพระพุทธปฏิมากร ได้เปล่งวาจาว่า นะโม พุทธายะในความหมายก็คือ ขอนมัสการสักการะพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นศาสดาของเรานั่นเอง ๑๖
 13. 13. สวดมนต์ข้ามปี (๑) คำ�นมัสการ นะโม ตสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สมมาสมพทธสสะ ั ั ั ุ ั นะโม ตสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สมมาสมพทธสสะ ั ั ั ุ ั นะโม ตสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สมมาสมพทธสสะ ั ั ั ุ ั คำ�แปล ขอนอบนอมแดพระผมพระภาคเจา พระองคนน ้ ่ ู้ ี ้ ์ ้ั ซงเปนผไกลจากกเิ ลส ตรสรชอบไดโดยพระองคเ์ อง ่ึ ็ ู้ ั ู้ ้ อานิสงส์๑. ผูทตงนะโมเป็นนิจ น้อมต่อพระรัตนตรัย ย่อมได้บรรลุธรรมอันวิเศษ ้ ี่ ั้๒. ไดรบความมนใจในการประกอบกจการงาน กาวสความส�เรจอยาง ้ั ั่ ิ ้ ู่ ำ ็ ่เชื่อมั่น๓. ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติในความนอบน้อม เป็นเมตตามหานิยม แคล้วคลาด เปิดมิตร ปิดศัตรู เดินทางไกล ไปในจตุรทิศมีฤทธิ์ คือความสำ�เร็จอำ�นวยให้๔. เมือทำ�การใดในภารกิจน้อยใหญ่ ทังคดีโลกและคดีธรรม ย่อมสำ�เร็จ ่ ้ด้วยพุทธานุภาพ ๑๗
 14. 14. สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน พระไตรสรณคมน์ ไตรสรณคมน์ ในบทนี้ คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ สังฆรัตนะครบสมบู ร ณ์ ใ นวั น แห่ ง การประกาศพระธั ม มจั ก อาสาฬหมาสเพญเดอน ๘ ทพระพทธองคทรงแสดงโปรดปญจวคคย์ มพระอญญา- ็ ื ี่ ุ ์ ั ั ี ี ัโกฑัญญะเป็นปฐม ได้ดวงตาเห็นธรรม ทรงโปรดให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาในครั้งนั้น นับได้ว่ามีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง ๓ ประการ พระรตนตรยจงเปนสรณะทพงระลกถง ซงพระคณของพระพทธเจา ั ั ึ ็ ่ี ึ ึ ึ ่ึ ุ ุ ้๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณระลกถงพระธรรม คอ ค�สงสอนของพระพทธเจา ยงการรกษาผปฏบติ ึ ึ ื ำ ั่ ุ ้ ั ั ู้ ิ ัตามไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว พระสงฆ์ คือ สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ฟังคำ�สอน และสอนให้ผอนปฏิบตตามด้วย พระรัตนตรัยทัง ๓ นี้ จึงเป็น ู้ ื่ ัิ ้หลกส�คญยงในพระพทธศาสนา เปนทตงแหงศรทธาความเชอความ ั ำ ั ิ่ ุ ็ ี่ ั้ ่ ั ื่เลื่อมใสให้มั่นคงต่อพระรัตนตรัย ๑๘
 15. 15. สวดมนต์ข้ามปี (๒) บทพระไตรสรณคมน์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ คำ�แปล ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้า ขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้า ขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ๑๙
 16. 16. สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้ความเป็นพุทธบริษัทโดยแท้๒. ย่อมได้สรณะที่พึ่งของผู้ระลึกถึงอยู่ทุกเมื่อ๓. ย่อมได้ความบริบูรณ์แห่งอริยทรัพย์คือรัตนตรัยสมปรารถนา๔. ยอมถงซงความประสงคในมรรค ผล สวรรค์ นพพานอยางฉบพลน ่ ึ ึ่ ์ ิ ่ ั ั๕. ยอมเปนผเู้ ทยบเทาเทวดาโดยฐานะอนเปนทพย์ ๑๐ อยาง คอ อายุ ่ ็ ี ่ ั ็ ิ ่ ืวรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ตำ�นาน นมการสิทธิคาถา บทนมการสิทธิคาถานี้สันนิษฐานกันว่า รจนาขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นบทสวดสาธยายถวายความเคารพนมัสการพระพุทธเจ้าจำ�นวนมากมายในอดีตทำ�ความนอบน้อมในพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทงหลายเหลานน ดวยอานภาพแหงความนอบนอมนี้ อปทวะทงหลาย ั้ ่ ั้ ้ ุ ่ ้ ุ ั ั้ก็จะพินาศไป อันตรายทั้งปวงก็จะไม่บังเกิดขึ้น ๒๐
 17. 17. สวดมนต์ข้ามปี (๓) บทนมการสิทธิคาถา สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทะวาทะสัญจะ สะหัสสะเกปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหังเตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหังนะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเวอะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเกทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหังเตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหังนะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเวอะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเกวีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหังเตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหังนะมะการานุเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเวอะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ ๒๑
 18. 18. สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ดวยเศยรเกลา ขอนอบนอมพระธรรมดวย พระสงฆดวย ของพระสม- ้ ี ้ ้ ้ ์้ ัพุทธเจ้าเหล่านัน ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความ ้นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระ-สัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความนอบน้อม จงขจัดเสียซึงสิงอันไม่เป็นมงคลทังปวง แม้อนตราย ่ ่ ้ ัทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ดวยเศยรเกลา ขอนอบนอมพระธรรมดวย พระสงฆดวย ของพระสม- ้ ี ้ ้ ้ ์้ ัพุทธเจ้าเหล่านันด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความ ้นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น เทอญ ฯ ๒๒
 19. 19. สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. อานุภาพแห่งการสวดสาธยายถวายความเคารพนมัสการ พระ-พุทธเจ้าในอดีต ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ ย่อมมีศรัทธา ศีล สติ สมาธิปัญญา เป็นมหัศจรรย์ในตน๒. อานุภาพแห่งความนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์ในบทสวดย่อมขจัดเสียซึ่งอุปัทวะอันตรายทั้งปวง๓. อานุภาพแห่งการสาธยายในพุทธมนต์บทนี้ ย่อมนำ�ทางสู่มรรคปฏิบัติมากล้นพ้นประมาณ รับความรักจากเทวดาและบัณฑิตชนทั้งหลาย ตำ�นาน นโมการอัฏฐกคาถา บทนี้ว่าด้วย นะโม ๘ บท การนอบน้อม ๘ ครั้ง เป็นพระราช-นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ คำ�สวดนี้นิยมเฉพาะในงานมงคลที่มีการตั้งขันนํ้ามนต์และวงด้ายสายสิญจน์ มีอานุภาพในการกำ�จัดอุปสรรคให้หมดไป ให้เกิดความสวัสดีแก่ชีวิตและเป็นผู้มีเดชในการจัดการสิ่งต่างๆ มีความอุดมจากทิศทั้ง ๘ ๒๓
 20. 20. สวดมนต์ข้ามปี (๔) บทนโมการอัฏฐกคาถา นะโม อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา นะโม การานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ คำ�แปล ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ขอนอบน้อม แด่พระธรรมอันสูงสุด ในพระศาสนานี้ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ขอนอบน้อม แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีล และทิฏฐิ อันงดงาม การนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอม ขอจงสำ�เร็จประโยชน์ ขอนอบน้อม แม้วัตถุทั้งสาม อันล่วงพ้นโทษตํ่าช้านั้น ด้วยการประกาศการกระทำ�ความนอบน้อม ขอสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายจงบำ�ราศไป ๒๔
 21. 21. สวดมนต์ข้ามปี ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความนอบน้อม ขอความสุขสวัสดีจงมทกเมอ ดวยเดชแหงการกระท�ความนอบนอม ขอขาพเจาจงเปน ี ุ ื่ ้ ่ ำ ้ ้ ้ ็ผู้มีเดชในการประกอบพิธี เทอญฯ อานิสงส์๑. ย่อมได้นอบน้อมคุณพระรัตนตรัย๒. ย่อมได้กำ�จัดอุปสรรค อุปัทวันตรายให้หมดไป๓. ย่อมเกิดความสวัสดีแก่ชีวิตและครอบครัว๔. ย่อมทำ�ให้เป็นผู้มีเดชมีอำ�นาจในการจัดการกิจต่างๆ ๒๕
 22. 22. สวดมนต์ข้ามปี จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกแล้วนำ�สุขมาให้
 23. 23. สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน มงคลสูตร มนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาต่างคิดหามงคล สิ้นเวลา ๑๒ ปีมนุษย์และเทวดาเหล่านั้นในหมื่นจักรวาล แม้เมื่อคิดหาช้านานก็ไม่รซงมงคลอันนัน ความโกลาหลเรืองมงคลได้เกิดขึนถึงพรหมโลก ู้ ึ่ ้ ่ ้ตลอดหมื่นจักรวาล พระโลกนาถทรงแสดงสิ่ ง ที่ เ ป็ น มงคลอั น สามารถขจั ด บาปทังปวงได้ เมือนรชนนับประมาณมิได้ สดับแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ้ ่ทงปวง ขอเราทงหลายจงรวมกนสวดมงคลปรตรนน ซงประกอบดวย ั้ ั้ ่ ั ิ ั้ ึ่ ้คุณอย่างนี้เป็นต้นเถิด (๕) บทมงคลสูตร อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา จะ ยาวาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ๒๗
 24. 24. สวดมนต์ข้ามปี อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ. คำ�แปล เทวดา ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ต่างก็หวังความสวัสดี จึงได้พากันคดเรองมงคล คอเหตใหถงความเจรญทงหลาย ขอพระองคโปรดตรส ิ ื่ ื ุ ้ึ ิ ั้ ์ ัมงคลอันสูงสุดเถิด ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสสิ่งที่เป็นมงคลตอบว่า การไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑ การคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑การบูชาผู้ที่ควรบูชา ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๑ ความมีบุญที่ได้ทำ�ไว้ในกาลก่อน ๑ ๒๘
 25. 25. สวดมนต์ข้ามปีการวางตัวเหมาะสมชอบธรรม ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ ความเป็นผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมามาก ๑ ความเป็นผู้มีศิลป-วิทยา ๑ ความเป็นผูมระเบียบวินยทีได้รบการอบรมมาดี ๑ การพูดจา ้ี ั ่ ัปราศรัยดี ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การเลี้ยงดูบิดามารดา ๑ การสงเคราะห์บุตร ๑ การสงเคราะห์ภรรยา ๑ การทำ�งานไม่คั่งค้าง ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การให้ทาน ๑ การประพฤติตามหลักธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑ การทำ�งานที่ปราศจากโทษ ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การบังคับตนจากการดื่มนํ้าเมา ๑ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การมีความเคารพ ๑ การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑ การมีความสันโดษ ๑ การมีความกตัญญู ๑ การฟังธรรมตามกาล ๑ ทั้ง ๕ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ๑ การพบเห็นสมณะ ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ การมีความเพียรเป็นเครืองแผดเผากิเลส ๑ การประพฤติพรหม- ่จรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจทั้งหลาย ๑ การทำ�พระนิพพานให้แจ้ง ๑ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ ผู้ที่มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑ จิตไม่มีความโศกเศร้า ๑ จิตหมดธุลีคือกิเลส ๑ จิตถึงความปลอดโปร่ง คือปลอด ๒๙
 26. 26. สวดมนต์ข้ามปีจากกิเลสทั้งปวง ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย พากันปฏิบัติตามมงคลอันเป็นเหตุน�ไปสความเจรญนแลว จะเปนผไมพายแพขาศกทกหมเู่ หลา ยอมถง ำ ู่ ิ ี้ ้ ็ ู้ ่ ่ ้ ้ ึ ุ ่ ่ ึความสุขสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นมงคลสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อานิสงส์๑. ยอมไดแนวทางแหงการด�เนนชวตอนเปนมงคล โดยการสรางมงคล ่ ้ ่ ำ ิ ีิ ั ็ ้ใหเ้ กดขนดวยตนเอง ิ ้ึ ้๒. ย่อมได้รับความเจริญงอกงามไพบูลย์ มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยวัตถุมงคลและธรรมมงคล๓. ย่อมทำ�ให้สงคมร่มเย็นเป็นสุข เพราะทุกคนประกอบด้วยสิรมงคล ั ิหรือมีมงคลชีวิตประจำ�ตัว๔. ย่อมสามารถตัดสินข้อขัดแย้งที่มีผู้ถกเถียงกันว่า สิ่งใดเป็นมงคลสิ่งใดไม่เป็นมงคล พระพุทธเจ้าตรัสคำ�สอนนี้เพื่อยุติข้อถกเถียงที่หาข้อยุติมิได้๕. ยอมเปนหลกคดและแนวทางปฏบติ เพมพนสงทเี่ ปนมงคลส�หรบ ่ ็ ั ิ ิ ั ิ่ ู ิ่ ็ ำ ัชีวิตทุกระดับชั้นให้สูงยิ่งขึ้น ถึงที่สุดคือพระนิพพาน ๓๐
 27. 27. สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน รตนสูตร พระสูตรที่พระอานนทเถระ เรียนจากพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อสวดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี โดยพระพุทธองค์แนะนำ�ให้พระเถระอ้างคุณพระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะสั ง ฆรัตนะ ทำ� สัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย ภายหลังการสวดบทนี้ได้กลายเป็นแบบอย่าง ในการทำ�นํ้าพระพุทธมนต์ สำ�หรับพระสงฆ์สาวกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ ๓ ประการ ให้อันตรธานหายไป คือ ข้าวยากหมากแพง ภูตผีปีศาจทำ�อันตราย และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดรตนสูตรนั้น ซึ่งประกอบด้วยคุณอย่างนี้เป็นต้นเถิด (๖) บทรตนสูตร (ย่อ) ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ ๓๑
 28. 28. สวดมนต์ข้ามปี อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป ๓๒
 29. 29. สวดมนต์ข้ามปี อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. คำ�แปล ทรพยเ์ ครองปลมใจ อนใดอนหนง ในโลกนหรอโลกอน หรอรตนะ ั ื่ ื้ ั ั ึ่ ี้ ื ื่ ื ัอันใด อันประณีตในสวรรค์ รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลย แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี พระศากยมุนีเจ้า มีพระหฤทัยดำ�รงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะ เป็นอมฤตธรรมอันประณีต สิ่งไรๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิอันใด ว่าให้ผลโดยลำ�ดับ สมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี บุคคลเหล่าใด ๘ จำ�พวก ๔ คู่ อันสัตบุรษทังหลายสรรเสริญแล้ว ุ ้บุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคต ควรแก่ทักษิณาทาน ทานทั้งหลาย อันบุคคลถวายในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี พระอริยบุคคลทังหลายเหล่าใด ในศาสนาพระโคดมเจ้า ประกอบ ้ดีแล้ว มีใจมั่นคง มีความใคร่ออกไปแล้ว พระอริยบุคคลทั้งหลาย ๓๓
 30. 30. สวดมนต์ข้ามปีเหล่านัน ถึงพระอรหัตผลทีควรถึง หยังเข้าสูพระนิพพาน ได้ซงความ ้ ่ ่ ่ ึ่ดับกิเลสโดยเปล่าๆ แล้วเสวยผลอยู่แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี กรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว กรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มี พระอริยบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้น มีพืชสิ้นไปแล้ว มีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญา ย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไป ฉะนั้นแม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี อานิสงส์๑. ย่อมได้รับการพิทักษ์คุ้มครองให้สวัสดี ด้วยคุณของพระรัตนตรัย๒. ย่อมได้รับอานุภาพแห่งพระปริตรที่เทพยดาอ้างสัจจะวาจาถึงคุณพระรัตนตรัย๓. ย่อมไม่ถูกรุกรานทำ�ร้ายจากอมนุษย์ ภูตผี ปีศาจร้าย โรคภัยอันรักษาได้ยาก๔. ย่อมรู้และได้กำ�จัดแล้วซึ่งเหตุแห่งภัยทั้ง ๓ คือ ทุพภิกขภัยอมนุษย์ภัย และพยาธิภัย ๓๔
 31. 31. สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน กรณียเมตตสูตร บทกรณียเมตตปริตรหรือกรณียเมตตสูตร เป็นบทสวดที่แสดงเนื้อหาการแผ่เมตตา ความรักปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ เทวดาและภูตผีปีศาจต่างๆ อย่างไม่มีประมาณ บทสวดนี้ทำ�ให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเกิดสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใสมีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเกิดเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน (ขุ.ธ. ๒๕/๑๓) (๗) บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ) เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณังอุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตังติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธเอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโนกาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ๓๕
 32. 32. สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ภกษผบ�เพญสมณะธรรม พงแผเ่ มตตาจตไป ไมจ�กดประมาณ ิ ุ ู้ ำ ็ ึ ิ ่ำ ัไร้พรมแดน ไม่ผูกเวร ไม่ก่อศัตรู แผ่กว้างออกไปในสัตว์โลกทั้งสิ้นทั้งในอรูปภูมิเบื้องบน รูปภูมิท่ามกลาง และกามาวจรเบื้องตํ่ำ� ผู้เจริญเมตตาจิตเช่นนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด จะยืน เดิน นั่งหรือนอนอยู่ก็ตาม จะเป็นผู้ปราศจากความท้อแท้เหนื่อยหน่ายจะตังสติไว้ได้นานตราบเท่าทีตองการ พระพุทธเจ้าทังหลาย ตรัสการ ้ ่้ ้อยูดวยเมตตาเช่นนีวา เป็นความประพฤติทประเสริฐในพระศาสนานี้ ่้ ้่ ี่ บุคคลผู้แผ่เมตตาจิตนั้น ละความเห็นผิดเสียได้ เป็นผู้มีศีลมี ค วามเห็นชอบ กำ�จัดความยินดีในกามทั้งหลายเสียได้ ย่อมไม่กลับมาสู่การเกิดในครรภ์อีกครั้ง แน่นอนฯ ๓๖
 33. 33. สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้รบความสุขสงบแห่งจิต สัมฤทธิผลในการงานน้อยใหญ่ ไม่ ั ์ขัดข้อง ไม่วุ่นวาย๒. ย่อมได้รับความยินดี ยินยอมพร้อมใจ และร่วมอนุโมทนาในกิจต่างๆ จากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย๓. ยอมไดรบอานสงส์ คอ นอนหลบเปนสข ตนกเ็ ปนสข ไมฝนลามก ่ ้ั ิ ื ั ็ ุ ื่ ็ ุ ่ ัเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาย่อมรักษาคุ้มครอง ไม่ได้รับอันตรายจากไฟและอาวุธ จิตย่อมสงบโดยเร็ว ใบหน้าผ่องใส มีสติ ไม่หลงทำ�การกิริยา ถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก๔. ย่อมได้บาทแห่งการบำ�เพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไป ๓๗
 34. 34. สวดมนต์ข้ามปี โกโธ สตฺถมลํ โลเก ความโกรธเป็นดังสนิมในโลก
 35. 35. สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน ขันธปริตร บทขันธปริตร เป็นบทสวดมนต์ป้องกันตัว สอนให้มีจิตประกอบเมตตาถือเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยจากอสรพิษ คืองูที่มีพิษดุร้ายและสัตว์ร้ายอื่นๆ (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๗๕) คาถาแห่งการป้องกันอสรพิษ และสัตว์ร้ายทั้งหลาย โดยในพระไตรปิฎกมีการกล่าวไว้ว่าคาถาดังกล่าวเป็นคาถาทีพระพุทธองค์ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตา ่ไปในบรรดาตระกูลงูพิษดุร้ายทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันตนเองจากสัตว์ราย โดยบทนีปรากฏอยูในทังพระวินยปิฎก และพระ- ้ ้ ่ ้ ัสุตตันตปิฎก ระบุว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถี มีภิกษุถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงกราบทูลแด่พระพุทธองค์พระพทธองคจงตรสวา ภกษนนถกงกดเพราะไมไดแผเ่ มตตา นอกจาก ุ ์ ึ ั ่ ิ ุ ั้ ู ู ั ่ ้บทขั น ธปริ ต รจะเป็ น คาถาสำ � หรั บ ป้ อ งกั น อสรพิ ษ และสั ต ว์ ร้ า ยทงหลายแลว ยงมอานภาพในการปองกนอนตรายจากยาพษทงหลาย ั้ ้ ั ี ุ ้ ั ั ิ ั้ได้อีกด้วย ๓๙
 36. 36. สวดมนต์ข้ามปี (๘) บทขันธปริตร วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม ฉัพฺยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา สัพเพ ภัทฺรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภีสะระพู มูสกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ ิโสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ ๔๐
 37. 37. สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลาย สกุลวิรูปักข์ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลาย สกุลเอราบถ, ความเป็นมิตรของเรา จงมีกบพญานาคทังหลาย สกุลฉัพยาบุตร ั ้ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกบพญานาคทังหลาย สกุลกัณหาโคตมกะ, ั ้ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๔ เท้า ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามาก, สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๔ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเรา ขอสรรพสัตว์มชวตทังหลายทีเ่ กิดมาทังหมดจนสินเชิง จงเห็นซึง ีีิ ้ ้ ้ ่ความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด โทษลามกอย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดทีจะประมาณได้ พระธรรมมีพระคุณ ่สุดที่จะประมาณได้ พระสงฆ์ก็มีพระคุณสุดที่จะประมาณได้ แต่สัตว์เลือยคลานทังหลาย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุกแก หนูยงมี ้ ้ ๊ ัประมาณก�หนดได้ ขาพเจาไดท�การรกษาแลว ไดท�การปองกนแลว ำ ้ ้ ้ำ ั ้ ้ำ ้ ั ้ขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเถิด ข้าพเจ้ากำ�ลังทำ�ความนอบน้อมแด่พระผูมพระภาคเจ้า กำ�ลังทำ�ความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธ- ้ีเจ้า ๗ พระองค์ฯ ๔๑
 38. 38. สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข๒. ย่อมเป็นที่ไว้วางใจต่อหมู่ชนผู้เป็นมิตร๓. ย่อมเป็นผู้ปราศจากอันตรายจากอสรพิษและสัตว์ร้ายอื่นๆ๔. ย่อมเป็นที่รักของเทวดา มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ตำ�นาน โมระปริตร บทโมระปริตรนี้ เป็นมนต์ทพญานกยูงทอง แสดงความนอบน้อม ี่ต่อพระอาทิตย์ที่ทอแสงมายังโลก ทำ�ให้ความมืดมิดพลันหายไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้ออกมาเลี้ยงชีพ การระลึกถึงคุณพระ-พุทธเจ้าผู้นำ�แสงสว่างแห่งธรรมะมาโปรดชาวโลกไม่ให้ตกไปในอบายภูมิ มนต์บทนีชวยป้องกันภัยจากผูคดร้าย (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๕๓) ้่ ้ิปริตรของนกยูง ซึ่งเป็นพระปริตรบทหนึ่งที่กล่าวถึงคุณของพระ-พุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดีโดยมีประวัตต�นานความเป็นมาว่า สมัยหนึงเมือครังพระบรมศาสดา ิำ ่ ่ ้เสวยชาติเป็นนกยูงทองโพธิสัตว์ อาศัยอยู่บนเขาใกล้ป่าหิมพานต์ก่อนจะบินไปหาอาหารในตอนเช้า จะบินขึ้นไปบนยอดภูเขามองดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสาธยายพระปริตรนมัสการพระอาทิตย์ โดยร่ายมนต์สาธยายคาถา และนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พร้อมทั้งระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ๔๒
 39. 39. สวดมนต์ข้ามปีแลวจงบนออกไปหาอาหาร ดงนน พระปรตรบทนจงเปนการกลาวถง ้ ึ ิ ั ั้ ิ ี้ ึ ็ ่ ึคุณของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี (๙) บทโมระปริตร อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา อะเปตะยัญจักขุมา เอกราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง ๔๓
 40. 40. สวดมนต์ข้ามปี เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ คำ�แปล พระอาทตย์ เปนดวงตาของโลก เปนเอกราชา มสดงสทอง ยงพน ิ ็ ็ ี ี ่ั ี ั ้ืปฐพใหสวางอทยขนมา เพราะเหตนน ขาขอนอบนอมพระอาทตยนน ี ้ ่ ุ ั ้ึ ุ ้ั ้ ้ ิ ์ ้ัซงมสดงสทอง ยงพนปฐพใี หสวาง ขาพเจาทงหลายอนทานปกครองแลว ่ึ ี ี ่ั ี ั ้ื ้ ่ ้ ้ ้ั ั ่ ้ในวนนพงอยเู่ ปนสขตลอดวน ั ้ี ึ ็ ุ ั พราหมณ์ทงหลายเหล่าใด ผูถงเวทในธรรมทังปวง พราหมณ์ทงหลาย ้ั ้ึ ้ ้ัเหลานน จงรบความนอบนอมของขาฯ อนง พราหมณทงหลายเหลานน ่ ้ั ั ้ ้ ่ึ ์ ้ั ่ ้ัจงรกษาขาพเจา ความนอบนอมของขาพเจา จงมแดพระพทธเจาทงหลาย ั ้ ้ ้ ้ ้ ี ่ ุ ้ ้ัจงมีแด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ผ้พ้นแล้ว ูทังหลาย ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่วมตติธรรม นกยูงนันได้กระทำ� ้ ิุ ้พระปรตรบทนแลว จงเทยวไปเพอแสวงหาอาหาร ิ ้ี ้ ึ ่ี ่ื พระอาทตย์ เปนดวงตาของโลก เปนเอกราชา มสดงสทองยงพนปฐพี ิ ็ ็ ี ี ่ั ี ั ้ืใหสวาง ยอมอสดงคตไป เพราะเหตนน ขาขอนอบนอมพระอาทตยนน ้ ่ ่ ั ุ ้ั ้ ้ ิ ์ ้ัซึงมีสดงสีทอง ยังพืนปฐพีให้สว่าง ข้าพเจ้าทังหลาย อันท่านปกครองแล้ว ่ ี ่ั ้ ้ในวนนพงอยเู่ ปนสขตลอดคน ั ้ี ึ ็ ุ ื พราหมณ์ท้ังหลายเหล่าใด ผู้ถึงเวทในธรรมทั้งปวงพราหมณ์ ๔๔
 41. 41. สวดมนต์ข้ามปีทังหลายเหล่านัน จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า อนึง พราหมณ์ ้ ้ ่ทงหลายเหลานน จงรกษาขาพเจา ความนอบนอมของขาพเจา จงมแด่ ้ั ่ ้ั ั ้ ้ ้ ้ ้ ีพระพุทธเจ้าทังหลาย จงมีแด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้าพเจ้า ้จงมแดผพนแลวทงหลาย ี ่ ู้ ้ ้ ้ั อานิสงส์๑. ย่อมได้พลังแห่งปัญญาประดุจหนึงแสงพระอาทิตย์สองสว่างกำ�จัด ่ ่ความมดได้ ฉนใด ดวงตาแหงปญญาจงก�จดโมหะ คอความมดมน ื ั ่ ั ำ ั ื ืใหพนไป ฉนนน ้ ้ ั ้ั๒. ยอมไดแนวทางแหงพญายงทองทสาธยายมนตบชาพระอาทตยเ์ ปน ่ ้ ่ ู ่ี ์ู ิ ็กิจวัตร ให้เกิดพลังแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทังปวง ้๓. ย่อมให้เกิดเมตตาสัมมาทิฏฐิ ด่งองค์ราชาท่หมายม่นจะได้เน้อ ั ี ั ืพญายงทองเปนอาหาร ดวยสจจะวาจาทกลาว องคราชาจงมดวงตาทเ่ี ปน ู ็ ้ ั ่ี ่ ์ ึ ี ็สมมาทฏฐิ ั ิ ตำ�นาน วัฏฏะกะปริตร บทวฏฏะกะปรตรน้ี เปนมนตทพญานกคมไดระลกถงพระพทธเจา ั ิ ็ ์ ่ี ุ่ ้ ึ ึ ุ ้ในอดีต ระลึกถึงพระธรรมคุณ ทำ�ให้ไฟป่าทีจะมาถึงตนดับมอดลง มนต์บทนี้ ่ท�ใหพนจากอคคภย (ข.ุ จรยา. ๓๓/๕๘๘) พระปรตรทกลาวถงสจจะวาจา ำ ้ ้ ั ีั ิ ิ ่ี ่ ึ ัของพระพุทธเจ้าที่เคยกระทำ�เมื่อเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม แล้วอ้างสัจจวาจานันมาพิทกษ์คมครองให้พนจากอัคคีภย โดยเป็นพระปริตร ้ ั ุ้ ้ ั ๔๕
 42. 42. สวดมนต์ข้ามปีทกลาวอางคณ คอ ศล สมาธิ ปญญา วมตติ วมตตญาณทสสนะ และ ่ี ่ ้ ุ ื ี ั ิุ ิุ ิ ัสจจะ ของพระพทธเจาในอดตทงหลาย แลวนอมเอาพระคณดงกลาว ั ุ ้ ี ้ั ้ ้ ุ ั ่มาบังเกิดเป็นอานุภาพปกป้องคุ้มครองอันตราย อันจะเกิดจากไฟทงหลายใหเ้ กดเปนความสขสวสดแกชวต ดงนน การสวดคาถานกเ็ พอ ้ั ิ ็ ุ ั ี ่ ี ิ ั ้ั ้ี ่ืเปนการปองกนอนตรายอนจะเกดจากไฟ และเหตเุ ดอดรอนวนวายนานา ็ ้ ั ั ั ิ ื ้ ุ่ประการ ใหเ้ กดเปนความรมเยนเปนสข ิ ็ ่ ็ ็ ุ (๑๐) บทวัฏฏะกะปริตร อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถาสิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ ๔๖

×