Fiscale aspecten voorjaarsnota 2012

291 views
205 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fiscale aspecten voorjaarsnota 2012

  1. 1. Fiscale aspecten van de Voorjaarsnota 2012Het demissionaire kabinet heeft onlangs de contouren prijsgegeven van de voorgenomen wetswijzigingen om het Nederlandsebegrotingstekort te reduceren. Hierna volgt een overzicht van de meest in het oog springende maatregelen waarvan de meestein werking zullen treden vanaf 2013. De uitgewerkte wetsvoorstellen worden (deels) begin juni verwacht. Voor zover afwijkendeinwerkingstijdstippen bekend zijn, hebben we dat vermeld.Wijzigingen loonbelastingDe onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer zal worden geschrapt. Dit geldt zowel voor de vergoeding van € 0,19per kilometer als voor de vergoeding voor reizen per openbaar vervoer.Vergoeding voor zakelijke ritten (niet woon-werk) per auto of per openbaar vervoer, kunnen onder de nieuwe regeling vooralsnognog onbelast worden verstrekt. Met ingang van 2014 vervalt echter de gerichte vrijstelling voor deze vergoedingen en komendeze vergoedingen binnen de werkkostenregeling (die dan verplicht moet worden toegepast) ten laste van de vrije ruimte. Devrije ruimte wordt dan verhoogd van 1,4% in 2012, 1,6% in 2013 naar 2,1% in 2014.Daarnaast zal de uitzondering vervallen voor werknemers met een auto van de zaak die op jaarbasis minder dan 500 kilometerprivé rijden. Deze zakelijke rijders hebben nu geen bijtelling voor de auto van de zaak. Uit de voorgenomen maatregelen blijktdat er in principe altijd een bijtelling voor de auto van de zaak in aanmerking genomen moet worden. Thans is nog onduidelijkof deze maatregel eveneens zal gelden voor bestelauto’s.Voor reeds ter beschikking gestelde auto’s (alsmede voor lopende OV-abonnementen) zal een overgangsregeling gelden (totuiterlijk 1 januari 2017). Lopende leasecontracten worden ontzien, doordat voor deze contracten (mits privégebruik <500kilometer per jaar) de bijtelling slechts zal worden gesteld op 25% van het reguliere bijtellingspercentage (van 25%/20%/14%).Bij ontslag van de werknemer zal de werkgever vanaf 2014 de eerste zes maanden de WW-uitkering voor zijn rekening moetennemen. Daar staat tegenover dat de ontslagvergoedingen zullen worden beperkt tot een kwart maandsalaris per dienstjaar, meteen maximum van 6 maanden). De ontslagvergoedingen zullen deels worden gebruikt voor (om)scholing en voor “ werk naarwerk trajecten”. Ook zal in 2013 de WW-premie voor werkgevers tijdelijk worden verhoogd.De werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen (hoger dan € 531.000) zal worden verhoogd van 30% naar 75%. Daarnaastzullen salarissen (inclusief bonussen) die in 2012 een bedrag van € 150.000 te boven gaan in 2013 éénmalig extra worden belastmet een werkgeversheffing van 16%.AOW-leeftijd / PensioenleeftijdDe AOW-leeftijd zal met ingang van 2013 in jaarlijkse stappen worden verhoogd. In 2024 zal de AOW leeftijd dan ook 67 jaar zijn.Daarna zal de AOW-leeftijd worden gekoppeld aan de leeftijdsverwachting en waarschijnlijk ook na 2024 een verdere stijginglaten zien.De pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen zal in 2014 ineens worden verhoogd naar 67 jaar. De maximaleopbouwpercentages zullen worden verlaagd met 0,1% tot 1,9% voor eindloon en 2,15% voor middelloonregelingen. Voor degoede orde merken wij op dat deze maatregel uitsluitend de toekomstige opbouw raakt. Reeds opgebouwde rechten zullen nietworden aangetast.
  2. 2. WoningmarktDe overdrachtsbelasting ten aanzien van de overdracht van woningen zal permanent worden verlaagd tot 2%.Het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek zal voor nieuwe leningen worden beperkt en aan (meer) voorwaardenworden gebonden. Rente zal voor deze nieuwe leningen nog slechts aftrekbaar zijn indien:»» De lening gedurende een looptijd van 30 jaar annuïtair zal worden afgelost;»» De afgesloten lening niet hoger is dan de waarde van de woning (de koopprijs). In 2013 mag de lening nog 106% van de aanschafwaarde bedragen. Dit percentage loop jaarlijks af tot 100% in 2018.Bestaande leningen zullen worden geëerbiedigd.De Kapitaalverzekering eigen woning zal met ingang van 2013 niet meer fiscaal gefaciliteerd worden. Dit betekent datdeze kapitaalverzekering eigen woning voortaan volledig wordt belast in box 3. Lopende kapitaalverzekeringen blijvengeëerbiedigd.Er komt een verhuurdersbelasting, die er vooral op gericht is om “scheefwonen” tegen te gaan. Deze belasting komt inde plaats van de in het regeerakkoord voorziene heffing.BTW / accijns maatregelHet algemene BTW tarief zal per 1 oktober 2012 naar 21% gaan. Het lage tarief zal vooralsnog ongewijzigd blijven.Onderzocht wordt of zonnepanelen (exclusief installatiekosten) belast kunnen worden met 6% BTW in plaats van tegende huidige 19%.De accijnzen op tabak en vermoedelijk op alcohol en frisdrank worden verhoogd. Tevens zijn er plannen om de heffingenop rode diesel, aardgas, kolen en leidingwater te verhogen. Tevens wordt het eurovignet voor vrachtwagens duurder.VariaEnkele overige in het oog springende maatregelen:»» Met ingang van 1 juli 2012 zal een bankenbelasting worden ingevoerd (geschatte opbrengst € 600 miljoen);»» Mogelijke invoering van een zogenoemde winstbox voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Zij krijgen dan een eigen tarief voor winstinkomen;»» Het voornemen om het Bosalgat te dichten wordt nader geconcretiseerd. Er wordt een renteaftrekbeperking in vennootschapsbelasting voorgesteld op excessieve deelnemingsrente. Dit is rente die verband houdt met (de acquisitie van) een dochterdeelneming. Er is in beginsel sprake van een excessieve situatie als de waarde van de deelnemingen groter is dan het eigen vermogen. Bij het bepalen van de deelnemingsschuld worden deelnemingen die een uitbreidingsinvestering vormen in principe uitgezonderd.Ten slotteDit memorandum is mede gebaseerd op uitgelekte berichten en de gepubliceerde Voorjaarsnota 2012. De exacte detailsvan de regelingen zullen verwoord staan in de uiteindelijke wetsvoorstellen. Deze notitie omvat derhalve slechts eenruwe schets van een aantal van de voorgestelde maatregelen.Bij de samenstelling van deze uitgave is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld vooreventuele onjuistheden en de gevolgen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van RSM Niehe Lancée Kooij worden vermenigvuldigd.© RSMNiehe Lancée Kooij

×