Highlights Prinsjesdag 2011

419 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Highlights Prinsjesdag 2011

  1. 1. Highlights Prinsjesdag 2011Belastingplan 2012
  2. 2. Highlights Prinsjesdag 2011 Belastingplan 2012 Koopkrachtmaatregelen • Belastingplichtigen van 57 jaar en ouder die arbeidsinkomen genieten, hebben vanaf 2012Highlights Prinsjesdag 2011 Tarief en heffingskortingen Het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting/ geen recht meer op de arbeidskorting. Er komt in 2013 een nieuwe werkbonus van maximaal € 3.000 voor werkende 62-plussers. De werkbonusBelastingplan 2012 premie volksverzekeringen blijft ongeveer gelijk. De tariefschijven komen door een indexering iets hoger te sluit qua vormgeving en wetgeving aan bij de huidige arbeidskorting voor ouderen in de loon- en liggen, waardoor de totale belastingdruk marginaal daalt. inkomstenbelasting. In verband hiermee worden de opbouwpercentages van de doorwerkbonus in 2012 Voor 2012 bedraagt het tarief in Box 1: aangepast en wordt de doorwerkbonus per 1 januari 2013 geheel afgeschaft. Bij een belastbaar inkomen maar niet meer dan Gecombineerd tarief • De levensloopkorting vervalt per 2012. uit werk en woning van belastbaar inkomen uit meer dan werk en woning - € 18.945 33,10% Aanpassing diverse kindregelingen € 18.945 € 33.863 41,95% • De vrijstelling van het spaargeld van kinderen in box 3 wordt afgeschaft (de kindertoeslag bedraagt voor € 33.863 € 56.491 42% 2011 nog € 2.779 per minderjarig kind). € 56.491 - 52% • Bij de aftrek van weekenduitgaven voor Het tarief in Box 2 en 3 blijft gelijk. gehandicapten wordt de leeftijdsgrens van 27 jaar enOp Prinsjesdag heeft het kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende ouder verruimd naar 21 jaar en ouder. Zodoende kanjaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest Diverse heffingskortingen worden aangepast en deels eerder een aftrek worden geclaimd.belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2012 (en soms per 1 januari 2013). De verhoogd: • De aftrek van levensonderhoud voor kinderenvoorstellen betreffen deels een bestendiging van eerder ingevoerde (tijdelijke) maatregelen. De • Normaliter wordt de algemene heffingskorting waarvoor geen kinderbijslag of studiefinancieringvoorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer en kunnen dus uit de inkomstenbelasting (€ 2.033 per jaar) niet wordt genoten, wordt versoberd door een verlagingnog (aanzienlijk) wijzigen. Onderstaand overzicht dient dus uitsluitend een informatief doel. uitbetaald aan de minstverdienende partner. Er geldt van de leeftijdsgrens van 30 jaar naar 21 jaar. wel een uitzondering voor gezinnen met kinderenHet totale aantal rijksbelastingen wordt teruggebracht van 22 naar 15. Per 1 januari 2012 zullen tot 6 jaar en voor belastingplichtigen geboren Uitbreidingen van de giftenaftrek voor 1 januari 1972. Deze uitzondering wordt in driede afvalstoffenbelasting en de grondwaterbelasting worden afgeschaft. Per 1 januari 2013 zullen • Er komt een negatieve persoonsgebonden aftrekpost stappen afgebouwd in de jaren 2012 tot en met 2014.worden afgeschaft: de belasting op pruim- en snuiftabak, de belasting op alcoholvrije dranken, de voor giften die onder een ontbindende voorwaarde Dit betekent dat de partner zonder inkomen minderbelasting op leidingwater, de verpakkingenbelasting en het Eurovignet. mogelijkheden heeft om de heffingskorting te laten worden gedaan en na verloop van tijd worden uitbetalen. Indien beide partners voldoende inkomen herroepen of ontbonden. In het jaar dat de gever de hebben dan kan de heffingskorting uiteraard wel gift herroept, moet hij het eerder in aftrek gebrachte worden verzilverd. bedrag tot zijn inkomen uit werk en woning rekenen. • De inkomensafhankelijke combinatiekorting voor • Er komt een multiplier in de giftenaftrek in zowel de partners met het laagste inkomen, waarbij het inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting jongste kind jonger dan 12 jaar is, wordt verhoogd. voor giften aan culturele instellingen. Hierdoor • Met betrekking tot het inkomensafhankelijke mogen giften aan een dergelijke ANBI in de deel van de alleenstaande-ouderkorting blijft de inkomstenbelasting onbegrensd en in de leeftijdsgrens van het jongste kind op jonger dan vennootschapsbelasting tot een gezamenlijk bedrag 16 jaar gehandhaafd. Met betrekking tot het niet- van maximaal € 5.000 worden vermenigvuldigd met inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande- een factor 1,5. In verband met staatssteunaspecten ouderkorting wordt de leeftijdsgrens van het jongste wordt de multiplier in de giftenaftrek ter kind van jonger dan 27 jaar verlaagd naar jonger dan goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. 12 jaar. Het recht op het niet-inkomensafhankelijke De multipliers in de IB en de Vpb vervallen vijf jaar deel van de alleenstaande-ouderkorting wordt na de inwerkingtreding. Instellingen die als culturele voortaan toegekend op basis van de leeftijd van het instelling zijn aangemerkt, worden op de door de jongste kind. Belastingdienst gepubliceerde ANBI-lijst van een herkenningsteken voorzien. De inspecteur beslist op een verzoek tot aanmerking als culturele instelling bij voor bezwaar vatbare beschikking.
  3. 3. Highlights Prinsjesdag 2011 Belastingplan 2012 Zelfstandigenaftrek inhoudingsplichtige alleen gebruik beschikking. De optie geldt voor een de overname holding en dus niet met de Nederlandse belastinggrondslag indienVerruiming scholingsuitgaven De zelfstandigenaftrek die nu acht maken van de afdrachtvermindering periode van minimaal 10 jaar of een winst van de overgenomen vennootschap. het om een zogenaamde “passieveOm scholing extra te stimuleren wordt de schijven heeft, wordt omgezet in een vaste onderwijs voor bbl als er een veelvoud daarvan. Ook buitenlandse Tot een bedrag van € 1 mln is de buitenlandse beleggingsonderneming”drempel voor aftrek van scholingsuitgaven basisaftrek van € 7.280. Dit bedrag wordt overeenkomst van opdracht bestaat lichamen die zijn aangemerkt als overnamerente wel aftrekbaar. Daarnaast gaat. Een stakingsverlies bij hetin box I verlaagd naar € 250. niet geïndexeerd. Tevens is aangekondigd tussen de inhoudingsplichtige en culturele instelling kunnen opteren blijft de rente voor de overnameholding sluiten van een buitenlands filiaal dat de regering een verkenning gaat het erkende leerbedrijf waarin onder voor integrale belastingplicht. effectief aftrekbaar met de winsten van de kan nog wel onder omstandigheden doen naar de invoering van een winstbox meer is vastgelegd dat het voordeel • Het vormen van een (her) overgenomen onderneming als er sprake in de Nederlandse aangifte wordenInkomensafhankelijke bijdrage van de afdrachtvermindering toekomt bestedingsreserve wordt verruimd. is van reële financierings-verhoudingen. meegenomen. Met deze maatregelenzorgverzekeringswet waarbij de winst uit onderneming kan worden belast tegen een afzonderlijk aan het leerbedrijf. De verruiming geldt voor culturele Daar is sprake van bij een eigen/ worden buitenlandse filialen min of meerDe financiering van de instellingen en voor verenigingen vreemd vermogen verhouding van 1:2. hetzelfde behandeld als buitenlandse tarief.zorgverzekeringswet bestaat uit twee Stimulering cultureel en stichtingen die een sociaal De maatregel geldt voor acquisities ná 1 dochtermaatschappijen.delen, de nominale premie (die iedereen belang behartigen en de winst januari 2012. Deze renteaftrekbeperking is Afdrachtvermindering loonheffingen ondernemerschapvan 18 jaar en ouder verschuldigd is) en hoofdzakelijk realiseren door de inzet ook van toepassing bij bepaalde juridische Extra R&D faciliteiteen inkomensafhankelijke bijdrage die De afdrachtvermindering is een • De winstdrempel voor de vrijstelling van vrijwilligers. Dotaties aan de fusies of splitsingen, waarmee hetzelfde Er komt een R&D faciliteit die eendoor de werkgever wordt vergoed. loonkostensubsidie voor werkgevers. in de vennootschapbelasting voor bestedingsreserve leiden tot uitstel resultaat als een fiscale eenheid bereikt fiscale tegemoetkoming zal zijn voor• Het kabinet heeft de normpremie Hiervoor komen een aantal verruimingen ANBIs en SSBIs wordt verdubbeld van vennootschapsbelasting en als kan worden. de investeringen van ondernemers voor het basispakket verhoogd. en administratieve lastenverlichtingen. tot € 15.000 op jaarbasis of € de reserve volledig wordt aangewend, buiten de loonsfeer. Werkgevers kunnen Iedere zorgverzekeraar heeft de • Bepaalde varianten van de 75.000 over het jaar zelf en de vier kan zelfs sprake zijn van afstel van Buitenlandse vennootschap met namelijk al gebruik maken van de vrijheid om een eigen premie vast afdrachtvermindering onderwijs voorafgaande jaren tezamen. Voor belastingheffing. belang in Nederlandse vennootschap eerder genoemde afdrachtvermindering te stellen. Uw zorgverzekeraar worden voortaan ook toegekend aan de berekening van de drempel inhoudingsplichtigen die een persoon wordt aangesloten bij de regels Een buitenlandse vennootschap die S&O. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht informeert u over de verschuldigde in dienst nemen die elders in de EU voor fiscale winstberekening. ten minste 5% van de aandelen houdt worden aan investeringen in machines premie voor 2012. Daarnaast wordt de eigen bijdrage verhoogd. of in de EER een opleiding volgt die De fondswerversaftrek en de Vennootschapsbelasting en in een Nederlandse vennootschap, kan die nodig zijn voor R&D. De exacte vergelijkbaar is met de Nederlandse bestedingsreserve blijven hierbij internationaal onder omstandigheden onderworpen maatregel moet nog worden uitgewerkt• De inkomensafhankelijke bijdrage voor de afdrachtvermindering buiten beschouwing. Is in enig jaar zijn aan Nederlandse vennootschaps- en zal van kracht zijn op 1 januari 2012. wordt verlaagd van 7,75% tot 7,1% onderwijs kwalificerende opleiding. verlies geleden dan wordt de winst Verliescompensatie belasting. Dit is het geval indien de (in) Er zijn op dit moment al innovatie (het verlaagde tarief voor onder Het gaat om de beroepsbegeleidende voor dat jaar op nihil gesteld. De 2011 is het laatste jaar dat de fiscaal directe aandeelhouder geen onderneming stimuleringsmaatregelen in de loonsfeer andere dga’s gaat van 5,65% naar leerweg (bbl), beroepsopleidende eis vervalt dat het algemeen of compensabele verliezen van voor 2002 drijft en het belang in de Nederlandse en in de vennootschapsbelasting 5%). De inkomensgrens wordt leerweg (bol) en werkend-leren op sociaal belang op de voorgrond moet nog kunnen worden gecompenseerd met vennootschap niet kan worden (innovatiebox). gelijktijdig verhoogd van € 33.427 naar maximaal € 50.056. Dit betekent hbo-niveau. staan. ANBIs en SBBIs en andere fiscale winsten. De per 31 december 2011 toegerekend aan deze onderneming. Vanaf dat voor lagere inkomens de • De loongrens in de eerste schijf stichtingen en verenigingen die nog resterende fiscale verliezen komen te 2012 wordt als additionele voorwaarde Coöperatie soms ook bijdrage wordt verlaagd (en daarmee van de S&O-afdrachtvermindering via (cultureel) ondernemerschap vervallen. gesteld dat het belang in de Nederlandse inhoudingsplichtig voor ook minder loonkosten voor de (voor innovatieve werkzaamheden) hun eigen inkomsten genereren vennootschap wordt gehouden met als dividendbelasting werkgever), maar voor de hogere wordt incidenteel verlaagd van worden op deze wijze niet Renteaftrekbeperking overnames voornaamste doel(en) om Nederlandse Momenteel hoeft een coöperatie geen kosten stijgt de bijdrage (en de kosten € 150.000 naar € 110.000 en het meer geconfronteerd met de belasting bij een ander te ontgaan. dividendbelasting in te houden op Er komt een renteaftrekbeperking voor de werkgever) met maximaal € plafond wordt gehandhaafd op € 14 administratieve en financiële lasten winstuitdelingen. Hier komt verandering (inclusief kosten en valutaresultaten) 1.000 tot € 3.500 per jaar. mln. Bij ministeriële regeling zal een die samenhangen met het doen van Wijziging behandeling buitenlandse in voor zover het lidmaatschapsrecht voor overnameholdings die andere verlaging van het percentage in de aangifte. filialen niet kan worden toegerekend tot het vennootschappen overnemen en 1e schijf van 45% naar 42% worden • Culturele instellingen krijgen de vermogen van de onderneming vanStimulering vervolgens met de andere vennootschap Verliezen van buitenlandse filialen (een opgenomen. Hierdoor kan eerder in mogelijkheid te kiezen voor een het desbetreffende lid. Daarnaast een fiscale eenheid aangaan. Middels zogeheten vaste inrichting) kunnen nuondernemerschap aanmerking worden gekomen voor de integrale belastingplicht. In dat geval de fiscale eenheid kan gerealiseerd nog afgetrokken worden van Nederlandse moet het belang in de coöperatie vermindering. kunnen gedeeltelijk belastingplichtige worden gehouden met als voornaamsteEvenals vorig jaar heeft het worden dat de rentelasten van de winsten van een vennootschap. De • De toepassing van de culturele stichtingen en doel de heffing van Nederlandseondernemerschap de aandacht overnameholding fiscaal gecompenseerd resultaten van het buitenlandse filiaal afdrachtvermindering onderwijs voor verenigingen de winsten uit het dividendbelasting of buitenlandsevan het kabinet. Een deel van de kunnen worden met de positieve mogen het Nederlandse resultaat in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ondernemingsgedeelte salderen met belasting te voorkomen. Deze maatregelstimuleringsmaatregelen die vorig jaar resultaten van de overgenomen principe niet meer beïnvloeden. Hierdoor wordt verduidelijkt in de situatie dat de exploitatietekorten uit het niet- ziet met name op beleggingsstructurenal zijn ingevoerd kunnen ook nog in 2012 vennootschap. Door de voorgestelde zijn bijvoorbeeld de gemaakte verliezen de inhoudingsplichtige niet tevens ondernemingsdeel. Het verzoek voor waarin een Nederlandse coöperatiewordt worden toegepast. Dit jaar hebben beperking kunnen de rentekosten van in het buitenland niet meer aftrekbaar. het erkende leerbedrijf is waar de integrale belastingplicht moet bij de wordt tussenschoven om dede wijzigingen vooral betrekking op een overnameschulden in principe slechts Het resultaat van het buitenlandse filiaal bbl-deelnemer zijn praktijkervaring inspecteur worden ingediend en hijverdere administratieve lastenverlichting. worden verrekend met de eigen winst van wordt echter nog wel meegenomen in de (buitenlandse) belastingdruk te opdoet. In dat geval kan de beslist bij een voor bezwaar vatbare reduceren.
  4. 4. Highlights Prinsjesdag 2011 Belastingplan 2012 wordt voortaan aangesloten bij de reeds bestaande beperkt tot bepaalde doelen en is de opgebouwdeWijziging van de 30% regeling tabel ten behoeve van de waardering van verhuurde voorziening in beginsel vrij opneembaar. Tot en met Stimulering woningmarkt woningen die onder de huurbescherming vallen. Als de 61-jarige leeftijd is er ook geen beperking metVoor werknemers met een specifieke schaarse Een deel van de stimuleringsmaatregelen die vorig jaar al voorwaarde voor de afwijkende waardering geldt dat betrekking tot het op te nemen bedrag. Vanaf hetdeskundigheid die naar het buitenland worden zijn ingevoerd gelden ook in 2012 (met name de verruimde de pachtovereenkomst voor ten minste 12 jaar moet jaar dat een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is,uitgezonden of vanuit het buitenland worden geworven, renteaftrek voor dubbele woonlasten en de herleving van de zijn aangegaan. geldt een beperking van het maximaal jaarlijks opgeldt een tegemoetkoming voor kosten van verblijf renteaftrek na afloop van een tijdelijke verhuur van de niet • De uitstelfaciliteit voor erfbelasting verschuldigd bij te nemen bedrag van € 10.000.buiten het land van herkomst (30% regeling). Vanaf 1 verkochte eigen woning). de verkrijging van de blote eigendom van een eigen • De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft.januari 2012 wordt “deskundigheid” ingevuld door een • Al eerder was bekend gemaakt dat het tarief van de woning wordt verfijnd en verruimd. Dit is bijvoorbeeld Er komt overgangsrecht dat opgebouwdesalarisnorm van € 50.619. De 30% regeling (geldig voor overdrachtsbelasting voor de overdracht van woningen van toepassing als de kinderen de blote eigendom van rechten in de levensloopregeling zoveel mogelijkeen periode van 10 jaar) wordt gekort met eerdere met ingang van 15 juni 2011 is verlaagd van 6% naar 2%. de woning uit de erfenis verkrijgen en de langstlevende eerbiedigt. De levensloopregeling wordt vanafperioden van verblijf of tewerkstelling in Nederland. De Deze maatregel wordt nu wettelijk vastgelegd, maar echtgenoot het vruchtgebruik. De middelentoets geldt 2012 nog opengehouden voor deelnemerstoetsingperiode hiervoor zal worden verlengd naar 25 vervalt weer per 1 juli 2012. Deze versoepeling geldt voortaan voor degene die de beschikking heeft over de die op 31 december 2011 een positief saldo opjaar. Grensarbeiders die binnen een straal van 150 km overigens niet voor bedrijfspanden. goederen uit de nalatenschap: de langstlevende ouder, hun levensloopregeling hebben staan van tenvan de Nederlandse grens wonen, komen niet meer in • Voor woningen en overige (bedrijfs)panden die relatief en de eigen woning wordt volledig uitgezonderd van de minste € 3.000. Alleen personen die eerder alaanmerking voor een 30% regeling. Bestaande 30% kort na elkaar geleverd worden (dat wil zeggen vermogenstoets. deelnamen aan de levensloopregeling, dan welbeschikkingen worden in ieder geval geëerbiedigd tot het binnen maximaal zes maanden), kan bij de tweede in 2011 niet deelnemen aan de spaarloonregelingreguliere toetsingsmoment 5 jaar ná het afgegeven van levering de afgedragen overdrachtsbelasting over de (bijvoorbeeld dga’s) kunnen aan deze voorwaardede oorspronkelijke 30% regeling. voorgaande overdracht worden verrekend. Dit betekent Pensioen en oudedagsvoorzieningen voldoen door gedurende 2011 nog voldoende te dat bij de tweede overdracht aanzienlijk minder De levensloopregeling en de spaarloonregeling storten op de levensloopregeling. Vanaf 2013Aftrek fictieve kosten vrijwilligers overdrachtsbelasting verschuldigd is (feitelijk alleen over in de loonbelasting worden vervangen door een blijft de levensloopregeling alleen gelden voorDe regeling van de aftrek van fictieve kosten van de meerwaarde). Voor verkrijgingen van woningen die in vitaliteitsregeling in de inkomstenbelasting. Dit leidt mede deelnemers die voor 1 januari 2013 de leeftijdvrijwilligers voor lichamen waarbij een algemeen 2011 met heffing van overdrachtsbelasting plaatsvinden, tot een administratieve lastenverlichting voor werkgevers. van 58 jaar hebben bereikt. Deze deelnemersmaatschappelijk of sociaal belang op de voorgrond staat, wordt de termijn verlengd van zes maanden naar één kunnen hun levenslooptegoed in 2013 geruislooswordt aangepast. Voor de begrippen "behartigen van jaar. Voor nieuw aangeschafte woningen, die onverhoopt Vitaliteitspakket omzetten in vitaliteitssparen. Daarmee vervalt deeen algemeen maatschappelijk of sociaal belang" wordt toch weer moeten worden verkocht, kan zodoende de mogelijkheid aan levensloop deel te nemen. Naast • Op grond van het vitaliteitspakket verdwijnen devoortaan aangesloten bij het begrip ANBI. De voorwaarde overdrachtsbelasting aanzienlijk worden beperkt. de levensloopregeling kan niet gelijktijdig worden arbeidskorting voor ouderen, de doorwerkbonus, devan het sociaal belang wordt in die zin versoepeld dat • De drempel in de persoonsgebonden aftrek van uitgaven deelgenomen aan vitaliteitssparen. spaarloonregeling en de levensloopregeling. Daarvoorgeen kwantitatieve eis meer wordt gesteld aan de mate voor monumentenpanden vervalt. • De spaarloonregeling wordt per 2012 afgeschaft. in de plaats komen een werkbonus en een mogelijkheidwaarin het sociaal belang behartigd moet worden. • Nog slechts 80% van de onderhoudskosten van De opgebouwde rechten worden geëerbiedigd. tot vitaliteitssparen. monumentenpanden is vanaf 2012 aftrekbaar. • Voor 2013 wordt in de inkomstenbelasting een Het opgebouwde vermogen kan in 2013 in beginselFondswervende instellingen Onderhoudskosten waarvoor een subsidie wordt verstrekt, nieuwe spaarfaciliteit ingevoerd voor binnenlands zonder fiscale gevolgen worden opgenomen, maarVoor de toepassing van de faciliteit voor fondswervende kunnen niet in aftrek worden gebracht. De beperking belastingplichtigen die arbeidsinkomen genieten. de deelnemers die hun tegoed laten staan en zichinstellingen worden de inzet van vrijwilligers en van de aftrek van onderhoudskosten geldt zowel voor Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat om aan de voorwaarden van de spaarloonregelingde kenbaarheid van de fondswervende activiteiten monumenten die als eigen woning kwalificeren als voor fiscaal voordelig te sparen in de vorm van (a) de houden, kunnen op grond van de overgangsregelinguitdrukkelijk als voorwaarden in de Wet Vpb opgenomen. monumenten die onder de vermogensrendementsheffing spaarrekening, (b) de spaarverzekering of (c) het gebruik blijven maken van de vrijstelling voorHierbij speelt een tweetal factoren een belangrijke rol: vallen. Er is voor de jaren 2012 en 2013 een spaarrecht van deelneming, die vergelijkbaar zijn met spaarloon in box 3 In dat geval wordt het tegoed(a) de kenbaarheid ten aanzien van de bestemming van overgangsregeling getroffen voor onderhoudskosten de spaarvormen onder de huidige levensloopregeling. jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. Ook blijven dede opbrengst - voor ten minste 90% voor het goede waartoe voor 1 januari 2012 al onherroepelijke Bij vitaliteitssparen zijn de stortingen fiscaal huidige deblokkeringsmogelijkheden bestaan. Indoel - en (b) de vrijgevigheid bij de afnemers of kopers verplichtingen zijn aangegaan en waarvan de betaling aftrekbaar in box 1 en wordt pas belasting geheven 2016 zal de spaarloonregeling uitgewerkt zijn. Danvan de diensten of producten. De activiteiten moeten plaatsvindt in 2012 of 2013. Dit moet met rekeningen bij de opname van het tegoed (verglijkbaar met de zal ook de overgangsbepaling vervallen.bovendien ten minste in belangrijke mate met behulp aangetoond kunnen worden. lijfrenteaftrek). Het (forfaitaire) rendement over hetvan vrijwilligers worden verricht. De opbrengst van de • De mogelijkheid tot aftrek van de eigenaarslasten en opgebouwde tegoed wordt niet belast in box 3. Het Vrijwillige voortzetting pensioen nafondswervende activiteiten moet (nagenoeg) uitsluitend afschrijvingen van monumentenpanden vervalt in het maximaal fiscaal gefacilieerd op te bouwen vermogen uitdiensttredingworden uitgekeerd aan een ANBI ingevolge de statuten geheel vanaf 1 januari 2012. bedraagt in totaal € 20.000 (bruto). Daarnaast geldt er Voor (ex-)werknemers die na ontslag hunof een separate overeenkomst. Een fondswervende • Duurzaam verpachte woningen mogen in box 3 en voor een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van € 5.000. pensioenregeling vrijwillig voortzetten, geldtinstelling wordt voor het deel van de winst dat niet wordt de schenk- en erfbelasting met terugwerkende kracht Al na vier jaar kan zodoende de faciliteit maximaal momenteel een fiscale regeling waardoor voor eenuitgekeerd, maar dat ter beschikking blijft van de eigen tot en met 1 januari 2011 worden gewaardeerd op een zijn benut Anders dan bij de levensloopregeling is periode van maximaal 3 jaar na ontslag ook voor dezeonderneming, in de Vpb-heffing betrokken. lagere waarde dan de WOZ-waarde. Voor de waardering de aanwending van een vitaliteitsspaartegoed niet
  5. 5. Highlights Prinsjesdag 2011 Belastingplan 2012vrijwillige opbouw van pensioen een huwelijksgemeenschap toch af te rekenen. Vereenvoudiging • Met ingang van 2012 zullen de EIA/MIA/VAMIL- staat en de auto op of na 1 juli 2012 voor het eerst aan defaciliëring geldt. De maximale looptijd De regelingen inzake de omzetting van meldingen (verruimde investeringsaftrek voor belastingplichtige ter beschikking staat, blijft de verlagingwordt verruimd van 3 naar 10 jaar na afgewaardeerde schuldvorderingen gegevensverkeer met energiebesparende en milieu investeringen) volledig van de bijtelling behouden zoals die geldt op 30 juni 2012.ontslag. Ter dekking van de verlenging van zijn ook van toepassing als een door inhoudingsplichtigen/ digitaal plaatsvinden. Daarmee wordt de gehele Indien het kenteken van een auto die voor het eerst op naamde maximumtermijn van de fiscale faciliteit de ex-echtgenoot afgewaardeerde ter aanvraag van deze regelingen ondergebracht in het is gesteld voor 1 juli 2012, op of na 1 juli 2012 op naam van eenvoor vrijwillige voortzetting wordt het beschikking gestelde schuldvordering aan werkgevers E-loket van het AgentschapNL. nieuwe eigenaar wordt gesteld, wordt ervan uitgegaan dat demaximum van de jaarlijkse dotatie aan de de belastingplichtige wordt toebedeeld. De wet- en regelgeving met • Teruggaven inkomstenbelasting, BTW, premies auto vanaf de dag dat het kenteken voor het eerst op naamfiscale oudedagsreserve verlaagd met € betrekking tot het gegevensverkeer volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage is gesteld onder de regeling viel zoals die geldt voor autos2.500 tot € 9.382. Schulden en vorderingen uit tussen inhoudingsplichtigen en de voor de Zorgverzekeringswet en toeslagen worden waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld na 30 nalatenschappen Belastingdienst wordt vereenvoudigd. voortaan alleen nog uitbetaald op een bankrekening juni 2012. Een eigendomsoverdracht van een auto die aan een • De noodzaak voor een eenduidige die op naam staat van de belanghebbende. Voor alleDiversen Vorderingen en schulden en bloot loonaangifte is vervallen. De uitbetalingen - met uitzondering van teruggaven belastingplichtige ter beschikking staat, heeft geen gevolgen eigendom/vruchtgebruiksituaties die voor de verlaging van de bijtelling zolang die auto aan detegemoetkomingen voortvloeien uit het wettelijk erfrecht mogelijkheid voor zogeheten btw - moet éénzelfde bankrekeningnummer worden betreffende belastingplichtige ter beschikking staat. "loon-over"-werkgevers om gebruikt.inkomstenbelasting worden in de Wet IB 2001 fiscaal • Voor personenautos met een CO2-uitstoot van niet meer genegeerd. Deze defiscalisering wordt aan te sluiten bij de bestaande dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 2015Doorschuiving terbeschikkingstelling loonadministratiepraktijk krijgtbij echtscheiding uitgebreid naar gevallen waarbij een structureel karakter. De De auto worden aangeschaft, geldt gedurende een periode van 60 weliswaar niet het wettelijk erfrecht is maanden een bijtellingspercentage van nihil.Bij in algemene gemeenschap van gevolgd, maar waar op grond van een inhoudingsplichtige kan bij Bijtelling loon- en inkomstenbelasting • Voor autos waarvan het kenteken vóór 1 januari 2012 voorgoederen gehuwde echtgenoten tot testament of van een verdeling van de correcties op het loon met • Tot 1 juli 2012 blijven de huidige CO2-grenzen het eerst op naam is gesteld en die een C02-uitstoot hebbenwiens huwelijksgemeenschap een nalatenschap een situatie ontstaat die terugwerkende kracht binnen een voor het 14%-bijtellingspercentage en het van 0 gr/km is tot 1 januari 2017 een bijtelling van 0% vanvermogensbestanddeel behoort dat materieel voldoende vergelijkbaar is kalenderjaar de gebruikelijk door 20%-bijtellingspercentage van toepassing. Deze toepassing.ter beschikking wordt gesteld aan een met het wettelijk erfrecht. Daaronder hem gevolgde verwerkingswijze grenzen worden jaarlijks per 1 januari neerwaartsvennootschap waarin de belastingplichtige vallen: (1) (partiële) verdelingen van een blijven volgen. Het loon mag bijgesteld (in 2012 per 1 juli). De CO2-grenzen voor BTW-correctie privégebruikof een met hem verbonden persoon nalatenschap, (2) (keuze)legaten tegen worden toegerekend aan het benzine en diesel groeien langzaam naar elkaar toe Een auto die kosteloos in gebruik wordt gegeven vooreen aanmerkelijk belang (a.b.) heeft inbreng van de waarde waarbij de inbreng tijdvak of de tijdvakken waarop tot gelijke waarden in 2015: privédoeleinden, waaronder woon-werkverkeer, is vanaf 1 juli(bijvoorbeeld het verhuren van het wordt schuldig gebleven, (3) bij testament dat loon betrekking heeft en 2011 voor de btw belast als een fictieve dienst naar het werkelijkebedrijfspand aan de BV), wordt dit ontstane onderbedelingsvorderingen van wordt geacht in het tijdvak of die Bijtelling LB/IB afhankelijk van CO2-uitstoot 2011-2015 (in privégebruik. De voor de fictieve dienst verschuldigde btw kanvermogensbestanddeel vanaf 1 januari een kind en (4) legitieme vorderingen tijdvakken waaraan het wordt gr/km): worden berekend via een forfait, dat op jaarbasis 2,7% van de2011 aan beide echtgenoten voor de helft van een onterfd kind. De defiscalisering toegerekend, te zijn genoten. catalogusprijs (inclusief btw en BPM) bedraagt. Deze regeling istoegerekend. Dat vermogensbestanddeel blijft beperkt tot vorderingen/schulden • De huidige tijdelijke regeling voor Benzine 2012, 2012, 2013 2014 2015 eerder in werking getreden, maar wordt nu in de wet opgenomen.kan geruisloos worden doorgeschoven of genotsrechten in gevallen waarin de uitvraag van jaarloongegevens 1 januari 1 juli Met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2011 wordt ookals één van beide echtgenoten de de erflater goederen nalaat aan zijn wordt vereenvoudigd. Bij 14%-bijtelling < 111 < 103 < 96 < 89 < 83 een regeling opgenomen voor de gevallen waarin een autoterbeschikkingstelling (tbs) na een langstlevende partner, en kinderen van de ministeriële regeling wordt 20%-bijtelling 111-140 103-132 96-124 89-117 83-110 niet kosteloos in gebruik is genomen, maar tegen een lagerescheiding voortzet. In de Wet IB 2001 wordt erflater of van die langstlevende partner vastgelegd welke gegevens de 25%-bijtelling > 140 > 132 > 124 > 117 > 110 vergoeding dan de zogenoemde normale waarde. In dat gevalexpliciet vastgelegd dat de tbs zonder enkel een niet opeisbare vordering op die inspecteur alsnog kan uitvragen. wordt de grondslag voor de btw-heffing verhoogd naar de normaletussentijdse afrekening kan worden partner of een bloot eigendom krijgen. • Bij toepassing van een • Autos houden een verlaagd bijtellingspercentage waarde. Goedgekeurd zal worden dat in deze situatie het forfaitvoortgezet als het vermogensbestanddeel vereenvoudigde ABC-levering in voor een periode van 60 maanden (de gebruikelijke van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) mag wordenwordt toegerekend aan een echtgenoot de omzetbelasting wordt voortaandie een a.b. heeft in de vennootschap Loonbelasting afgezien van de heffing van btw leaseperiode), rekenend vanaf het moment dat de toegepast. auto voor het eerst op kenteken is gesteld. Aan hetwaaraan het vermogensbestanddeel Net als in 2011, moet ook voor 2012 terzake van de nummerverwerving. eind van een periode wordt bekeken of de auto tegen Bijtelling LB/IB bestelautoster beschikking wordt gesteld. De wederom de keuze gemaakt worden Als de vereenvoudigde ABC- de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een De verklaring dat een bestelauto uitsluitend zakelijk wordtvoortzettende ex-echtgenoot is gebonden of de werkgever overgaat op de regeling van toepassing is en verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. gebruikt, wordt met ingang van 1 januari 2012 ingevoerd. Metaan de boekwaarde die zijn ex-echtgenoot werkkostenregeling, dan wel dat deze de Nederlandse ondernemer • Voor autos waarvan het kenteken voor 1 juli deze (gezamenlijke) verklaring kan worden aangegeven datdirect voorafgaande aan de verdeling van overgang wordt uitgesteld tot uiterlijk 2014. onder zijn Nederlandse btw- 2012 voor de eerste maal op naam is gesteld en met de bestelauto niet privé wordt gereden. De Belastingdienstde huwelijksgemeenschap aan zijn deel De laatste maanden van 2011 kunnen benut identificatienummer een die auto al voor 1 juli 2012 en ook daarna aan zal hiervoor een digitaal formulier ter beschikking stellen. Devan het vermogensbestanddeel toekende. worden om deze overweging (opnieuw) te intracommunautaire verwerving dezelfde belastingplichtige ter beschikking staat, ondernemer kan de rittenregistratie achterwege laten als hij vanOok fiscale reserves en voorzieningen maken. in een andere lidstaat verricht, blijft de verlaging van de bijtelling van voor de de inspecteur een ontvangstbevestiging van de verklaring heeftmogen geruisloos worden doorgeschoven. is geen sprake van een aanscherping van de CO2-uitstootgrenzen op 1 juli ontvangen.Belastingplichtigen kunnen er ook nummerverwerving in Nederland. 2012 van toepassing. Ook als het kenteken van eenvoor kiezen om bij de verdeling van de auto al voor 1 juli 2012 op naam van de eigenaar
  6. 6. Invoering belastingrenteMet ingang van 2012 wordt de heffingsrente vervangen door een belastingrente. De belastingplichtige moet wel rentevergoeden, maar ontvangt alleen in bepaalde situaties een vergoeding van rente (bijvoorbeeld als de inspecteur langerdan 13 weken, of in sommige gevallen 8 weken, nodig heeft voor de afhandeling van een aangifte of een verzoek totteruggave). De periode waarover de rente verschuldigd is wordt weer teruggebracht tot 1 juli van het belastingjaar.Het blijft daarmee belangrijk om de verschuldigde belasting op de voorlopige aanslagen goed in te schatten. Over eenbijbetaling op de definitieve aanslag is immers belastingrente verschuldigd. De invorderingsrente (bijvoorbeeld in hetgeval van een betalingsregeling) blijft ongewijzigd.Tot slotActieve informatieverplichtingDe belastingplichtige wordt verplicht uit eigen beweging onjuistheden of onvolledigheden aan de inspecteur te meldenzodra dat hem bekend is of wordt. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan de volgende vier gevallen: de verklaringuitsluitend zakelijk gebruik bestelauto, de verklaring "geen privégebruik auto", zogenoemde Edelweissituaties ensuppleties van BTW. Er komt een algemene bepaling op grond waarvan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige inbepaalde gevallen kan worden verplicht uit eigen beweging de inspecteur van onjuistheden of onvolledighedenmededeling te doen zodra hij met die onjuistheden of onvolledigheden bekend is of wordt, en wanneer en hoede belastingplichtige deze mededeling moet doen. Het niet-nakomen van de informatieverplichting of van devoorschriften kan worden beboet met een vergrijpboete van maximaal 100% van het bedrag aan belasting datals gevolg van het niet-nakomen van de informatieverplichting niet is of niet zou zijn geheven.ToeslagenDe maximale boete voor het niet of niet-tijdig verstrekken van gegevens en inlichtingen voor de beoordelingvan de aanspraak op of de bepaling van de hoogte van toeslagen door zowel de belanghebbende, zijn partneren medebewoners, als door derden wordt verhoogd naar € 4.920. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt omper overtreding een boete op te leggen tot maximaal 100% van het terug te vorderen bedrag als het aanopzet of grove schuld van de belanghebbende, zijn partner of een medebewoner te wijten is dat er geen,onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt. Voor die situaties vervalt het absoluut maximum. Voor derdengeldt per overtreding een boete van maximaal € 19.000 (cijfers 2011).
  7. 7. Meer informatie?Wilt u vrijblijvend meer informatie? Raadpleeg dan uw eigen contactpersoon bij RSM Niehe Lancée Kooij of stuureen e-mail naar info@rsmnlk.nl.Alkmaar Amsterdam Haarlem UtrechtRobijnstraat 3 Hilversumstraat 324 Diakenhuisweg 11 Maliesingel 24-26Postbus 366 Postbus 36310 Postbus 5037 Postbus 140461800 AJ Alkmaar 1020 MH Amsterdam 2000 CA Haarlem 3508 SB UtrechtT 072 5 411 111 T 020 6 352 000 T 023 5 300 400 T 030 2 317 344F 072 5 405 040 F 020 6 352 030 F 023 5 367 574 F 030 2 313 249E info@rsmnlk.nlW www.rsmniehelanceekooij.nl© Legal Copyright TextRSM Niehe Lancée Kooij is een onafhankelijk lid van RSM International, een samenwerkingsverband van onafhankelijke accountants en financieel juridische advieskantoren,die ieder voor eigen verantwoordelijkheid werken.RSM International bestaat in geen enkel rechtsgebied als afzonderlijke rechtspersoon.Landelijk werkt RSM Niehe Lancée Kooij samen met RSM Wehrens, Mennen & de Vries met kantoren in Eindhoven, Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo en RSM Tempelmante Rotterdam.

×